فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه شراعی، امیرمحمد کلابی*، سیدحمید خداداد صفحات 305-325

  در سال های اخیر به توسعه پایداری شرکت ها توجه ویژه ای شده است؛ هم در زمینه مدل های کسب وکار هم در زمینه شرکت هایی که بی توجهی آن ها به موضوعاتی چون مسئولیت پذیری شرکتی، خلق ارزش مشترک با ذی نفعان، و حاکمیت شرکتی مناسب از گردونه رقابت حذف شده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توسعه پایدار شرکتی به صورت یکپارچه و منسجم، با توجه به ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی و حاکمیت شرکتی و خلق ارزش مشترک، انجام گرفت. نوع پژوهش توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 13 شرکت بودند که همگی موفق به دریافت جایزه ملی شده اند. پس از جمع آوری داده ها از بین 281 نمونه در دسترس، از طریق نرم افزار Amos به مدل سازی و تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با شدت 69 درصد و خلق ارزش مشترک با شدت 63 درصد بر توسعه پایداری شرکت ها تاثیرگذار است و حاکمیت شرکتی نیز باعث بهبود رابطه مسئولیت پذیری شرکتی و خلق ارزش مشترک برای ذی نفعان می شود. همچنین، با شدت 27 درصد به صورت غیرمستقیم بر توسعه پایداری شرکت ها تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: توسعه پایداری شرکت، حاکمیت شرکتی، خلق ارزش مشترک، مسئولیت اجتماعی شرکتی
 • محمدرضا مهربان پور*، محمد جندقی صفحات 327-349

  نوسانات اقتصادی و چرخه ‏های رونق و رکود همواره سرمایه‏گذاران را با دغدغه پیش ‏بینی چشم ‏انداز اقتصادی واحدهای تجاری و عوامل موثر بر آن‏ها روبه‏ رو ساخته است. مدل ‏های جایگاه مالی چشم اندازی از وضعیت و عملکرد اقتصادی شرکت ‏ها در اختیار ذی نفعان قرار می‏دهد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی، به مثابه یک منبع اقتصادی و دارایی نامشهود، نقشی اساسی در موفقیت و تحقق اهداف کسب وکار ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و جایگاه مالی شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این زمینه، از شاخص‏ های شناختی (شامل دین داری و ارزش های خانوادگی و جمع‏ گرایی) و ساختاری (شامل رابطه با دولت و رابطه با سایر سازمان‏ ها) سرمایه اجتماعی و از مدل تعدیل شده آلتمن به منظور سنجش جایگاه مالی واحدهای تجاری استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‏های 1388 تا 1395 و روش آزمون فرضیه‏ ها برازش مدل رگرسیونی چندمتغیره در مجموعه داده ‏های ترکیبی است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص‏ه ای سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری با جایگاه مالی واحدهای تجاری رابطه مثبت دارند. بنابراین، سرمایه اجتماعی می تواند نقشی تعیین‏ کننده در چشم ‏انداز اقتصادی کسب وکارها و مدل‏ های تصمیم ‏گیری سرمایه ‏گذاران ایفا کند.

  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، جایگاه مالی، روابط شرکت‏ها، سرمایه اجتماعی، محیط کسب وکار
 • بلال پناهی* صفحات 351-373

  سرمایه اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در دهه‏ های اخیر در پژوهش ‏ها جایگاهی مهم یافته است. سرمایه اجتماعی در اثر عوامل متعدد در سازمان‏ ها به وجود می آید و عناصر مهم سازمانی را تحت تاثیر قرار می‏دهد. این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل و با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش ‏های قبلی در حوزه عوامل موثر بر مدیریت سرمایه اجتماعی در سازمان‏ ها و پیامدهای آن در کشور ایران انجام گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ‏های آن از نرم ‏افزار جامع فراتحلیل استفاده شد. در این بررسی، از 83 مطالعه منتخب، تعداد 20 متغیر مستقل و 35 متغیر وابسته مختلف شناسایی شد. نتیجه بررسی فراتحلیل سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان‏ ها نشان ‏داد متغیرهای سرمایه انسانی، رفتار شهروندی سازمانی، هوش اخلاقی، استراتژی‏های سازمان، عدالت سازمانی، شبکه‏ های اجتماعی، هوش سازمانی، ارتباطات عمودی، رهبری تحول‏آفرین، و مسئولیت‏ پذیری اجتماعی بیشترین تاثیر را در شکل‏ گیری و تشدید سرمایه اجتماعی در سازمان‏های ایرانی داشته ‏اند. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی متغیرهای مهم سازمانی مثل سلامت سازمانی، مشارکت، موفقیت سازمانی، کیفیت زندگی، رضایت شغلی، اثربخشی تیمی، مدیریت دانش، مدیریت استعدادها، پاسخگویی، بهبود عملکرد، مشتری‏ گرایی، یادگیری سازمانی، سرمایه فکری، ارزش ‏آفرینی، شادابی و شادکامی، تعهد سازمانی را تحت تاثیر قرار می‏دهد.

  کلیدواژگان: پیامدهای سرمایه اجتماعی، پیشایندهای سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، فراتحلیل
 • محمدهادی کاویانی* صفحات 375-394
  امنیت ملی موضوعی است که چندبعدی بودن آن و مسئولیت دولت ها در فراهم آوردن آن برای شهروندان، نیز، سوء استفاده آن ها از این موضوع برای تحکیم موقعیت سیاسی خود بر پیچیدگی مفهومی و مصداقی آن می افزاید. در ساده ترین تعریف، امنیت ملی امنیت مردمی است که در جغرافیایی خاص تحت حاکمیت نظمی سیاسی حقوقی می زیند. طبعا امنیت این زیست اجتماعی اقتضا می کند تهدیدهایی که موجودیت این موضوع را به خطر می اندازند دفع شود. بر اساس نظریه امنیت ملی، برای تحقق این امنیت باید تهدیدهای پنجگانه نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی منتفی شود. بر مبنای این نظریه، تهدیدهایی که نفی آن ها در قرآن برای برای تحقق امنیت ملی در جامعه آن روزگار مورد توجه قرار گرفته فقط تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی است. تهدید نظامی، که موجودیت جامعه مورد نظر قرآن، یعنی مکه، را به خطر می انداخت با معجزه الهی ابابیل منتفی شد و تهدید سیاسی به دلیل بدوی بودن آن جامعه و عدم حضور دولتی منسجم، حتی با کارویژه های دولت های موجود در آن روزگار، ممکن نیست تهدید زیست محیطی نیز موضوعا منتفی است.
  کلیدواژگان: امنیت، امنیت ملی، تهدید، قرآن
 • امیرحسین اخروی*، مرتضی رعیت صفحات 395-419

  دسترسی به آب قابل شرب یک حق اساسی و مدیریت پایدار منابع موضوعی حیاتی، اجتماعی، و سیاسی است. در این تحقیق تلاش شد عوامل موثر بر جلب مشارکت مردم در مصرف بهینه آب با رویکرد بازاریابی اجتماعی شناسایی و اولویت بندی شود. در این زمینه 23 عامل در چهار دسته شناسایی شدند. به منظور متناسب سازی این عوامل با وضعیت سازمان مورد مطالعه (ستاد مرکزی سازمان آب و فاضلاب شرق استان تهران) توافق جمعی خبرگان اخذ شد. در مرحله بعد، با استفاده از AHP گروهی فازی و با مشارکت خبرگان، اهمیت هر یک از مولفه ها و زیرمولفه ها تعیین شد. میزان ناسازگاری برای همه جدول ها کمتر از 0/1 به دست آمد. برای تعیین بهترین سناریوها، با استفاده از تکنیک IPA-G-FGAHP، پس از تعیین اهمیت عوامل از یک سو و محاسبه شکاف آن ها از حالت مطلوب از سوی دیگر، شکاف موزون محاسبه شد و با توجه به توانمندی سازمان برای اجرای هر یک از آن ها اولویت های نهایی تعیین شد. با توجه به یافته ها، سناریوهای به کارگیری تیم تحقیقاتی متخصص، استقبال از ایده های جدید و برنامه های تشویقی برای مصرف کنندگان، و ارتباط بین سازمان و دانشگاه در اولویت قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: اولویت بهبود، بازاریابی اجتماعی، ماتریس شکاف موزون توانمندی، مصرف بهینه آب
 • جعفر ترک زاده*، معصومه محترم، ابوالفضل گایینی صفحات 421-444

  سرمایه اجتماعی پدیده‏ای جامعه‏ محور و بنابراین موقعیتی است. ازین رو، در صورتی نقش و کارکرد خود را به خوبی ایفا می‏کند که متناسب با فرهنگ بومی حاکم در هر جامعه، از جمله ایران اسلامی، باشد. در این زمینه توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی بر اساس تعالیم و منابع اسلامی و به خصوص قرآن کریم (کلام خالق) اهمیت و ضرورت می‏یابد. در این پژوهش تلاش شد با استفاده از قرآن کریم چارچوبی در زمینه سرمایه اجتماعی از نگاه این کتاب نورانی تدوین شود. پژوهش حاضر از حیث هدف توسعه ‏ای و به لحاظ روش کیفی بود و با نظر به اینکه دستیابی به فهمی عمیق از مفهوم سرمایه اجتماعی از منظر قرآن کریم مورد توجه بود روش پژوهش در این بخش مطالعه موردی کیفی بود. به منظور برشماری مولفه ‏های سرمایه اجتماعی در قرآن کریم و پرهیز از هر گونه سوگیری ذهنی در استخراج مولفه ‏ها و همچنین تسریع در نتیجه ‏گیری، با تمرکز بر قرآن کریم و استفاده از کتب تفسیر راهنما و نمونه، همه سوره ‏های این کتاب نورانی مطابق با روش فرایند چرخه‏ای تحلیل (مشتمل بر چهار مرحله: گردآوری اطلاعات، تقلیل احیاگرانه داده‏ها، سازماندهی و تحلیل اطلاعات، تفسیر و نتیجه گیری) مطالعه و بررسی شد. در نهایت، به منظور درک بهتر و سریع‏تر مفهوم سرمایه اجتماعی بر اساس قرآن کریم، موارد یافته شده در قالب چارچوبی منسجم مشتمل بر مبانی و ابعاد و پیامدهای سرمایه اجتماعی و همچنین جهت گیری معنوی تنظیم شدند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، علوم انسانی اسلامی، فرایند چرخه ای تحلیل، قرآن کریم
|
 • Fatemeh Sharaei, Amir Mohammad *, Seyed Hamid Khodadad Pages 305-325

  In recent years, special attention has been paid to the sustainability of corporate; both in the business model and in the case of companies that have been eliminated from the competition, their lack of attention to such areas as corporate social responsibility, the creation of sharing values with the stakeholders and appropriate governance corporation. The present study intends to design a sustainable corporate developmental model of an integrated manner, based on the corporate social responsibility, the corporate governance and the creation of sharing value in general. This Descriptive-correlational research kind of descriptive-correlational one. The statistical population consists of 13 companies that have received the national award. Data collection is format of 281 samples through questionnaires and were analyzed by AMOS software. The results indicate that corporate social responsibility with a severity of 69%, and the creation of a sharing value with a 63% intensity can affects the company's development sustainability, on the other hand corporate governance improves the corporate social responsibility and generates sharing value for beneficiaries benefits , It has an indirect impact on the sustainability of companies with an intensity of 27%.

  Keywords: Sustainable Corporate Development, Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Creating shared Value
 • Mohammadreza Mehrabanpour *, Mohammad Jandaghi Pages 327-349

  Economic fluctuations and cycles of prosperity and stagnation always attract investors with an interest in predicting firms’ economic prospects and the factors affecting them. The models of financial status provide an overview of the economic status and performance of the firms to stakeholders, and on the other hand, social capital as an economic source and intangible asset, plays a fundamental role in the success and fulfillment of business goals. The purpose of this study is to investigate the relationship between social capital and the financial status of companies. In this regard, it has been used the cognitive (including religiosity, family values and collectivism) and structural (including relations with other companies and relationship with government) variables as indicators of social capital and Altman's modified model as an indicator of financial status. The research sample includes 119 companies from Tehran Stock Exchange during the years 2009 to 2017, and the hypothesis testing method is the multivariable regression model in the panel data set. The results showed that the cognitive and structural social capital indicators have a positive relationship with financial status of business units. Therefore, social capital can play a decisive role in the business vision and decision-making models of investors.

  Keywords: Financial Status, Business Environment, Companies&#039, Relations, Social Capital, Tehran Stock Exchange
 • Belal Panahi * Pages 351-373

  In recent decades, Social capital is one of the issues that has an important place among researches, and arises due to several factors and affects important organizational results in organizations. This research has been done with using a meta-analysis method and with the aim of quantitative compilation of the results of previous researches on the affecting factors on Social Capital management and its Consequences in Iran. Comprehensive meta-analysis software has been used for analyzing the data. In this study, were selected 83 studies and were identified 20 independnt and 35 dependnt different variables from these studies. The results of Meta-Analysis study about social capital in organizations showed that the variables of Human Capital, Organizational Citizenship Behavior, Ethical Intelligence, Organizational Strategies, Organizational Justice, Social Networks, Organizational Intelligence, Vertical Communications, Transformational Leadership, and Social Responsibility had the most effect on the formation and exacerbation of Social Capital in the organizations. Also, the results of this study showed that Social Capital affects important organizational variables such as Organizational Health, Participation, Organizational Success, Organizational Excellence, Quality of Life, Job Satisfaction, Team Effectiveness, Knowledge Management, Talent Management, Accountability, Performance Improvement, Customerisation, Organizational Learning, Intellectual Capital, Value Creation, Recovery and Happiness, Organizational Commitment.

  Keywords: Social Capital, Meta-Analysis, antecedents of Social Capital, Consequences of Social Capital
 • Mohammad Hadi Kaviani * Pages 375-394
  National security is a multidimensional issue, and the responsibility of governments to provide these services to citizens, as well as the abuse of this issue, has added to its complexity in consolidating its political position. In the simplest definition of national security, it is the security of people who are governed by a legal system in a particular geography. Naturally, the security of this social environment is needed and the threats that threaten the existence of this issue must be rejected. According to the national security theory, security, political, social, economic and environmental threats should be eliminated. According to this theory, the threats that their rejection in the Qur'an for the purpose of achieving national security in those days is considered are only social and economic threats. The military threat that destroyed the current community of the Qur'an, Mecca, was abandoned through the divine miracle of the devil, and the political threat posed by the priority of that society and the lack of a coherent government, even at the time, of existing states, is not an environmental threat.
  Keywords: Security, National Security, Quran, Threats
 • Amirhosein Okhravi *, Morteza Rayat Pages 395-419

  Access to drinkable water as a fundamental right and sustainable management of resources is a critical, social and political issue. In this research, efforts have been made to identify and prioritize the factors affecting the participation of people in the optimal use of water with the social marketing approach. In this regard, 23 factors were identified in 4 categories. To determine the best scenario, using the technique of IPA-G-FGAHP, after determining the importance of the hand, and calculate the gap from Ideally On the other hand, weighted gap calculated, and according to the organizations' ability to implement any of them, the final priorities were determined According to the findings, the scenarios of using the expert research team, welcoming new ideas and encouraging programs for consumers, and linking the organization and the university were prioritized.

  Keywords: Social Marketing, Optimal Improvement Priority, Water Consumption, Weighted gap-Capacity matrix
 • Jafar Torkzadeh *, Maasoumeh Mohtaram, Abolfazl Gaini Pages 421-444

  Social capital is a community-based phenomenon, and therefore situational. So, if it be in line with the indigenous culture of any society, including Islamic Iran, plays its role and function well. However, due to the overcoming of western ideas in scientific topics and concepts, attention to scientific concepts from the dominant cultural and religious perspective in the Islamic society of Iran has become insignificant. While the monotheistic soul ruling the Islamic-Iranian identity has made necessary the review of scientific concepts in the field of management, including the concept of social capital from an Islamic perspective. In this regard, developing the concept of social capital based on Islamic teachings and sources, and especially the Holy Quran (Creator's Word), is vital and necessary. Therefore, in this research, it was tried to use the Holy Quran to find out a framework for social capital from the perspective of this Holy book. This study in terms of aim was developmental and methodologically, it was qualitative. Considering that in this study the achievement of a deep understanding of the concept of social capital from the Holy Quran point of view was sought, the method of research in this section was qualitative case study.

  Keywords: Social Capital, Holy Quran, Cyclical Process of Analysis, Islamic Humanism