فهرست مطالب

 • سال چهل و یکم شماره 1 (پیاپی 105، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی صادقی، عوض حیدرپور، رسول فراست کیش، مجید نکوفرد، فاطمه شیما هادی پور زاده*، حسن عطارزاده صفحات 2-10
  زمینه

  حین جراحی قلب خونریزی در زمان عمل و بعد از آن به طور معمول دیده می شود که منجر به آنمی بعد از عمل میگردد. در صورتی که بیماران آنمی قبل از عمل نیز داشته باشند نیاز به ترانسفیوژن خون افزایش مییابد که ترانسفیوژن با عوارض متعددی همراه است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه بیماران پس از ورود به اتاق عمل و قبل از القاء بیهوشی، برای بیمار راه شریانی تعبیه و نمونه خون فرستاده شد و میزان هموگلوبین و هماتوکریت مشخص می شود و با توجه به میزان هموگلوبین و هماتوکریت میزان آنمی مشخص میگردد (هموگلوبین کمتر از 8 آنمی شدید، بین 8 تا 10 آنمی متوسط و بیشتر از 10 آنمی خفیف در نظر گرفته شد). همچنین هماتوکریت زیر 45 % در آقایان و زیر 37 % در خانمها آنمی در نظر گرفته شد. در این مطالعه به سن و جنس و شاخص توده بدنی بیماران نیز توجه شده و به ارتباط آنمی با موارد ذکر شده توجه می شود . همچنین در حین و پس از عمل، نیاز بیمار به ترانسفیوژن خون توجه می شود و با آنمی این نیاز به ترانسفیوژن ارزیابی میگردد.

  نتایج

  در این طرح پژوهشی 526 بیمار در مدت یک سال مورد مطالعه قرار گرفتند. متوسط هموگلوبین بیماران 13,1 و متوسط هماتوکریت 39,3 بوده است. در این مطالعه 30,2 % بیماران دچار آنمی بودند که با توجه به تقسیمبندی آنمی بر اساس میزان هموگلوبین، 62,9 % آنمی خفیف، 36,4 % آنمی متوسط و 0,5 % آنمی شدید داشتند. در این مطالعه از 526 بیمار مطالعه شده، 342 (65 %) نیاز به دریافت خون نداشتند. از 220 (39,1 %) بیماری که در حین یا بعد از عمل خون دریافت کردند 114 مورد دارای هموگلوبین نرمال بودند و 106 بیمار در گروه آنمیک قرار داشتند. بحث: بیماران با آنمی نسبت به بیمارانی که آنمی نداشتند بیشتر نیاز به دریافت خون داشتند و همچنین این دریافت خون با جنسیت (مونث) سن بالاتر و شاخص توده بدنی کمتر و طول مدت عمل بیشتر ارتباط داشت. 4 ترانسفیوژن خون همراه عوارض جانبی، افزایش طول اقامت در بیمارستان و افزایش هزینه های بیمارستانی است. پس انجام ارزیابیهای تشخیصی و اقدامات درمانی میتواند نیاز به ترانسفیوژن خون را کاهش دهد و طول اقامت در بیمارستان و هزینه های بیمارستانی را کاهش دهد که در این زمینه مطالعات بیشتری باید انجام شود.

  کلیدواژگان: آنمی، ترانسفیوژن خون، جراحی قلب
 • سیمین تقوی، مهناز دهدیلانی، مرجان دهدیلانی، خسرو هاشمزاده* صفحات 11-20
  مقدمه

  از آنجایی که ادم حاد ریه یکی از دلیل بستری مادر باردار در بخش مراقبت های ویژه است و عدم تشخیص به موقع آن عوارض خطرناکی بر مادر و جنین برجای می گذارد بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با هدف تعیین فراوانی، عوامل زمینه ای و پیامدهای ادم حاد ریه در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز- 1392-1393 به انجام برسانیم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع همگروهی (کوهورت) است که ازمهرماه 1392 تااسفند 1393 در مراکز آموزشی درمانی تبریز باارزیابی 22250 بیمار به روش تمام شماری انجام شد و تعداد 2750 بیمار بر اساس چک لیست پژوهشگر ساخته وارد مطالعه شدند. داده ها با آزمون ANOVA برای متغیرهای کمی و آزمون مجذور کای دو برای متغیرهای کیفی مورد تجزیه قرار گرفتند.

  نتایج

  شیوع ادم حاد ریه در حاملگی های پرخطر، 2/1% (34 نفر) و در جمعیت کل مادران باردار، 15/0% است. شایع ترین علل بروز ادم حاد ریه در بارداری به ترتیب پره اکلامپسی (9/52درصد- 18 نفر) بیماری قلبی (5/26درصد- 9 نفر) و عفونت (5/23درصد- 8 نفر) است. از نظر پیامدهای نوزادی، وزن نوزادان گروه ادم حاد ریه کمتر و آپگار دقیقه یک و دقیقه پنجم در آن ها پایین تر بوده و IUGR در گروه ادم حاد ریه، 9/1 برابر گروه شاهد(RR=1.9; 95%CI[1.1-3.5]) و موارد فوت جنینی در گروه ادم حاد ریه، 5/2 برابر گروه شاهد است. (RR=2.5; 95%CI[1.1-5.9]).

  نتیجه گیری

  آگاهی از ، عوامل زمینه ای و پیامدهای ادم حاد ریه در حاملگی موجب تشخیص به موقع آن ها در زنان مشکوک شده و در نهایت می توان کاهش هزینه های متحمل شده بر سلامت جامعه را شاهد بود.

  کلیدواژگان: فراوانی، پیامدها، ادم حاد ریه، بارداری
 • کامران متقی، مسعود نشیبی، فرهاد صفری، سوگل عسگری، پریسا سزاری* صفحات 21-28
  مقدمه و هدف

  اکسی کدون یک آگونیست گیرنده μ-opioid است و به طور کلی برای تسکین دردهای متوسط تا شدید کاربرد دارد.هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر اکسی کودون خوراکی و کتورولاک وریدی بر درد پس از جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک بود.

  روش انجام پژوهش

  در این مطالعه دوسو کور اطلاعات مربوط به 60 بیمار که تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک که به صورت رندوم در دو گروه دریافت کننده اکسی کدون n=30)) و کتورولاک (n=30) بعد از عمل جراحی تقسیم شده بودند ، مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. القا بیهوشی و لوله گذاری در هر دو گروه بصورت یکسان انجام شد. درد بیماران ساعات 1، 2، 4، 6 و 12 پس از عمل اندازه گیری شد همچنیندر زمانهای یاد شده، فشار خون و تعداد ضربان قلب اندازه گیری و بروز تهوع و استفراغ و لرز بعد از عمل نیز ثبت شد.

  یافته ها

  دو گروه تفاوت معناداری از نظر سن، جنس و کلاس ASA نداشتند. همچنین مقادیر فشار سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب در زمانهای ذکر شده تفاوت معناداری نشان نداد (P>0.05). میانگین نمره NRS در گروه اکسی کدون به جز در ساعت ششم، به طور معنا داری کمتر از گروه کتورولاک بود(P<0.05) همچنین در گروه بیماران مصرف کننده کتورولاک میزان نیاز به استفاده از مورفین وریدی به طور معنا داری بالاتر از گروه دیگر بود(P<0.001). تهوع و استفراغ اندکی در گروه اکسی کدون بیشتر مشاهده شد اما تفاوت معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  اکسی کدون خوراکی با توجه به اثربخشی مناسب، سهولت مصرف و عوارض جانبی محدود می تواند گزینه مناسبی در کنترل درد بعد از جراحی باشد و نیاز به مخدر را به حداقل برساند.

  کلیدواژگان: اکسیکودون، کتورولاک، درد بعد از عمل، لاپاراسکوپی
 • محمد قادری، سید مرتضی موسوی جاجرمی*، مهدی حارث آبادی، مهدی بخش آبادی، پریسا فیضی، صبا مجلسی صفحات 29-38
  زمینه

  سوء مصرف مواد یک پدیده شایع و رو به افزایش در سراسر دنیاست که به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی، جامعه بشری را مورد تهاجم قرار داده و عوامل متعددی سبب می شود تا شخص دچار افت جدی در کنش های فردی و اجتماعی شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شهر بجنورد انجام شد. تعداد 169 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در پژوهش شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای بود که توسط مجریان و با بررسی مطالعات موجود تدوین گردید. پرسشنامه حاضر شامل اطلاعات جمعیت شناسی و اطلاعات مربوط مصرف مواد شامل سیگار، قلیان، الکل و مواد مخدر بود. اطلاعات مربوط به سوء مصرف مواد با 23 متغیر شامل مصرف مواد طی یکسال و یکماه گذشته، سن اولین شروع مصرف، مکان و زمان و افرادی که با آنان مصرف می نموده اند، جمع آوری شده و با استفاده از SPSS 20 به کمک آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سنی دانشجویان 03/2± 08/21 بود. %5/62 دانشجویان را خانم ها تشکیل می دادند. میانگین معدل دانشجویان 45/1± 43/16 بود. شیوع سوء مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر به ترتیب برابر با %4/8، %9/18، %7/7 و %6/3 بود. میانگین سنی سوء مصرف مواد در دانشجویان 57/2 ± 15/17 سال بود. اغلب دانشجویان با دوستان غیر دانشگاهی سوء مصرف قلیان(5%/18)، مشروبات الکلی(4%/2) و مواد مخدر(4%/2) داشتند. سوء مصرف قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر بیشتر در اوقات فراغت صورت می گرفت و به ترتیب برابر با (%4/12)، (%8/1) و (%7/4) بود. بیشترین مکان سوء مصرف مواد در مورد سیگار، قلیان و مواد مخدر پارک ها و فضای سبز و برای مشروبات الکلی منازل مجردی و خانوادگی بود.

  بحث و نتیجه گیری

  بیشترین سوء مصرف در بین دانشجویان مربوط به کشیدن قلیان بود. سوء مصرف مواد اغلب بصورت گروهی و با دوستان غیر دانشگاهی، در فضای سبز و پارک ها و در اوقات فراغت انجام می شد. پیشنهاد می شود به منظور کاهش شیوع سوء مصرف مواد، دوره های آموزشی تخصصی بیشتری برای افزایش آگاهی و درک دانشجویان در مورد عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد برگزار گردد. بعلاوه توصیه مطالعات بیشتر به منظور شناسایی هرچه دقیقتر عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد انجام شود.

  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، دانشجویان، عوامل زمینه ساز
 • محمد حسینی، محمد قادری*، سیما حجازی، طوبا حسینی عزیزی، ویدا طیبی، جمیله رمضانی صفحات 39-51
  زمینه و هدف

  مهارتهای غیر تکنیکی نقش مهمی در کاهش خطا های ناخواسته دارد و روش های اندکی وجود دارند که بتوانند مهارتهای غیر تکنیکی را بهبود بخشند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر طرح پاسخ هفت مرحله ای احیای قلبی ریوی بر مهارتهای غیر تکنیکی دانشجویان پرستاری و هوشبری می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه نیمه تجربی حاضر شامل 42 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری و هوشبری بود که به روش نمونه گیری طبقه ای بصورت اختصاص تصادفی به دو گروه مداخله یا طرح پاسخ هفت مرحله ای احیاء و گروه سنتی تقسیم شدند. کلیه شرکت کنندگان یک دوره مهارتهای تکنیکی احیاء قلبی- ریوی را گذراندند سپس در یک کارگاه 4 ساعته شرکت نمودند. آموزشها شامل روش معمول و طرح پاسخ هفت مرحله ای احیاء به ترتیب در گروه های سنتی و مداخله بود. داده ها با استفاده ابزار معیار ارزیابی تیم های اورژانسی(تیم) جمع آوری و به کمک SPSS 20 مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره کلی عملکرد تیمی در گروه طرح پاسخ هفت مرحله ای(9.63 ± 35.08) نسبت به گروه سنتی (5.68 ± 23.46) معنی دار و بالاتر بود(0.002> p). بعلاوه مقایسه میانگین نمرات مهارتهای غیر تکنیکی در دو گروه سنتی و طرح پاسخ هفت مرحله ای شامل سه طبقه مهارتهای رهبری (0.001>p)، کار تیمی (0.002>p) و مدیریت وظایف (P<0.024) نشان داد که بین این مهارتها تفاوت معنی داری وجود داشته بطوری که میانگین نمرات در گروه طرح پاسخ مرحله ای نسبت به گروه سنتی بالاتر بود. بعلاوه نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین دو گروه در تعدادی از زیر طبقه های کار تیمی شامل کار کردن با همدیگر ،تسلط تیمی و روحیه تیم به ترتیب وجود نداشت(p<0.187, p<0.310 ,p<0.292)

  نتیجه گیری

  طرح پاسخ هفت مرحله ای به عنوان یک الگوی کار تیمی و رهبری، می تواند مهارتهای غیر تکنیکی احیاء را ارتقاء دهد. بنابراین پیشنهاد می شود از الگوی طرح پاسخ هفت مرحله ای احیاء در آموزش مهارتهای غیر تکنیکی احیاء در محیط های شبیه سازی و واقعی احیاء در بیمارستان ها استفاده شود.

  کلیدواژگان: احیای قلبی ریوی، کار تیمی، رهبری، آموزش شبیه سازی، مهارتهای غیر تکنیکی
 • محمود رضایی، سید محمد ذوالحواریه*، علیرضا سلیمی، محمدعلی سیف ربیعی، کاظم صفی آریان صفحات 52-64
  مقدمه

  آگاهی حین بیهوشی یکی از عوارض بیهوشی عمومی است و به حالتی اشاره دارد که در طول یک دوره بیهوشی عمومی، مغز بوسیله یک محرک بیدار و تجربیات آن در حافظه آشکار ذخیره می شود که ممکن است پس از خاتمه بیهوشی مواردی را بخاطر بیاورند. گاهی تجربیات بصورت درک درد بوده که به دلیل استفاده از شل کننده های عضلانی بیمار قادر به نشان دادن عکس العمل نمی باشد و به دلیل احساس ضعف و درماندگی ممکن است در آینده با مشکلات جدی روانی مواجه شود. با توجه به اهمیت مراقبت و حفظ عمق بیهوشی، این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز بیداری و بخاطر آوردن حین بیهوشی عمومی انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 400 بیمار که در سال 1395 در بیمارستان بعثت جهت اعمال جراحی مختلف مراجعه نموده بودند تحت بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که قبلا توسط پژوهشگران دیگر جهت تحقیق در این موضوع استفاده شده است. بیماران پس از 24 تا 36 ساعت پس از ریکاوری ویزیت شده و در مورد تجربه های پیش و پس از عمل و حین عمل مورد مصاحبه قرار گرفتند و در فرم هر بیمار ثبت گردید.

  یافته ها

  اطلاعات بدست آمده نشان داد که از بین 400 بیمار، 249 نفر مرد (62.3٪) و 151 نفر زن (37.7٪) بودند. جهت القای بیهوشی بیماران، در 71.8٪ بیماران از پروپوفل، 27.3٪ تیوپنتال سدیم و 0.9٪ از کتامین استفاده شده بود. در 87.8٪ از بیهوشی ها از بنزودیازپین ها به عنوان پیش داروی بیهوشی استفاده شده بود. 10 مورد (2.5٪) از بیماران به مواردی اشاره نمودند که دال بر آگاهی حین بیهوشی بوده است. تنها ارتباط معنادار در این مطالعه، ‌عدم استفاده از بنزودیازپین ها و بیداری حین بیهوشی بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اینکه خطر بیداری حین بیهوشی با عدم استفاده از بنزودیازپین ها به عنوان داروهای پیش بیهوشی افزایش پیدا می کند،‌ تا حد امکان از این دارو ها در بیهوشی های عمومی استفاده شوند. همچینین شیوع آگاهی حین بیهوشی در کشور ما نسبت به سایر کشورها بالاتر است.

  کلیدواژگان: عوارض بعد از عمل، بیداری حین عمل
 • ملیحه صحت، مصطفی شریفی مفرد، محمدرضا حسینی امینی، محمد سعیدی* صفحات 65-69

  گرانولوماتوز وگنر یک واسکولیت سیستمیک اتوایمیون (خودایمنی) است که با درگیری عروق همراه بوده و میتواند هر ارگانی را درگیر کند. از مهمترین محلهای درگیری، کلیه ها و سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی هستند. از آنجا که وگنر بیماری نادر و خطرناکی است، در صورتی که به موقع تحت درمان دارویی و بعضا جراحی با ملاحظات خاص بیهوشی قرار نگیرد، میتواند منجر به مرگ بیمار گردد. در این گزارش به بررسی یک بیمار دختر هفده ساله مبتلاء به گرانولوماتوز وگنر میپردازیم که با تشخیص فیستول برونکوپولمونری، کاندید جراحی توراکوتومی گردید و تحت بیهوشی عمومی قرار گرفت.

|
 • Ali Sadeghi, Avaz Heydarpour, Rasoul Farasatkish, Majid Nekoofard, Hasan Attarzadeh, fatemeh shima pourzadeh* Pages 2-10
  Background

  During and after cardiac surgery, bleeding occurs that resulting postoperative anemia. If patients have anemia before operation, the rate of blood transfusions increase that make several complications.

  Materials and methods

  In this study, patients entered to the operating room prior to the anesthesia induction an arterial catheter was placed and hemoglobin and hematocrit level was detected.so anemia level is determined as: Hb less than 8 g/dl: Severe anemia; Hb between 8 to 10 g/dl: moderate anemia and Hb 10-12( for women) and 10-13 (for men):Mild anemia; and according to hematocrit, less than 45% for men and less 37% for women include anemia. The study also looked at the age, sex, and weight of patients and for the association of anemia with the above mentioned variables. Also, during surgery amount of blood transfusion to the patients was evaluated. The need for transfusion was evaluated according to Hb level.

  Result

  In this study, 526 patients were studied in one year period. The mean hemoglobin level of patients was 13.1 g/dl and the mean hematocrit was 39.3%.In this study, 30.2% of patients were anemic. According to the anemia classification, 62.9% of anemic patients had Mild anemia, 36.4% moderate anemia and0.5% severe anemia. Of 526 patients,342(60.9%) did not need to receive packed red blood cells (PC).In this study, of 220 patients were received PC due to surgical bleeding. Of this group 114 patients have normal hemoglobin and 106 patient were anemic.

  Conclusion

  Patients with anemia needed to receive more blood, as well as female patients, older patients, patients with a lower BMI, patients with longer duration of operation, needed to receive more blood. According to the studies, blood transfusion is associated with side effects and increases the length of hospital stay and hospital costs. Therefore, performing diagnostic evaluation and therapeutic before elective surgery can reduce the need for transfusion and thereby reducing the complications that leads to redu

  Keywords: Anemia, Transfusion, Cardiac surgery
 • Simin Taghavi, Mahnaz Dehdilani, Marjan Dehdilani, Khosrow Hashemzadeh* Pages 11-20
  Introduction

  Pulmonary edema is the main reason behind the pregnancy of a pregnant mother in the intensive care unit and the timely diagnosis of these harmful effects on the mother and the fetus, we decided to study the present study with the aim of Determine the frequency, Predisposing Factors and Outcome of Acute Pulmonary Edema in Pregnant Women Referred to Hospitals in Tabriz: 1392- 1393.

  Materials and Methods

  This study was a cohort study in which 22,250 patients were evaluated in Tabriz Educational Centers in May 1392 in Tabriz. A total of 2750 patients were selected based on a checklist of the researcher-made checklist. Data were analyzed by ANOVA for quantitative variables and chi-square test for qualitative variables.

  Results

  The prevalence of acute pulmonary edema in high-risk pregnancies is 1.2% and in the total population of pregnant women is 0.15%. The most common causes of acute pulmonary edema in pregnancy are preeclampsia (52.9- 18%), heart disease (26.5% -9) and infection (23.5% -8).In terms of neonatal outcomes, the weight of newborns in the acute lung group was lower and the Apgar score of 1 minute and 5 minutes was lower, and IUGR in the acute pulmonary edema group was 1.9 times more than the control group (RR=1.9; 95%CI[1.1-3.5]) and cases of fetal death in the group of lung edema, 2.5 times the control group (RR=2.5; 95%CI[1.1-5.9]).

  Conclusion

  Knowledge of the underlying factors and the implications of acute pulmonary edema in pregnancy can lead to their timely diagnosis in suspected

  Keywords: Frequency, consequences, acute pulmonary edema, pregnancy
 • Kamran Mottaghi, Masoud Nashibi, Farhad Safari, Sogol Asgari, Parisa Sezari* Pages 21-28
  Background and Aim

  Oxycodone is a μ-opioid receptor agonist and is generally indicated for the relief of moderate to severe pain. The aim of this study was to compare the analgesic efficacy of oral oxycodone and intravenous ketorolac for postoperative pain in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.

  Materials and methods

  In this double blinded study 60 patients underwent laparoscopic cholecystectomy classified into 2 groups Ketorolac (n=30) and Oxycodone (n=30) randomly. Anesthesia induction and intubation was the same in both groups. Postoperative pain, blood pressure and heart rate was measured 1, 2, 4, 6 and 12 hours after surgery in both groups. Post-operative nausea and vomiting and shivering also was compared between two groups.

  Results

  there was no significant differences between two groups considering age, gender and ASA class. Also, no significant difference between two groups comparing systolic and diastolic blood pressure and heart rate in mentioned hours (P>0.05). Mean NRS was significantly lower in Oxycodone in compare with Ketorolac group, except in sixth hour (p<0.05). Need for morphine consumption in ketorolac group was meaningfully higher than the other group (p<0.001). Incidence of postoperative nausea and vomiting was a little higher in oxycodone group.

  Conclusion

  oral oxycodone is a good choice in controlling postoperative pain considering efficacy, easily consumption and low incidence of adverse effect.

  Keywords: oxycodone, ketorolac, postoperative pain, laparoscopy
 • Mohammad Ghaderi, Seyyed Morteza Mousavi Jajarmi*, Mehdi Haresabadi, Saba Majlesi, Mehdi Bakhshabadi, Parisa Feyzi Pages 29-38
  Introduction

  Drug abuse is a widespread and increasing phenomenon throughout the world that, as the most important social harm, invades human society and causes many to become seriously impaired in individual and social action. The aim of this study was to investigate the prevalence and underlying factors of substance abuse among students of North Khorasan University of Medical Sciences.

  Materials and methods

  This study was descriptive. 169 students participated in the study by stratified random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was developed by the presenters and reviewed by existing studies. The questionnaire included demographic information and drug use information including cigarettes, hookah, alcohol and drugs. Data on substance abuse were collected using 23 variables including substance use during the past year and month, age of first use, place and time, and people using them, using descriptive statistics (Frequency, percentage, mean) were analyzed by SPSS 20.

  Result

  Most of the students were female (62.5%). The mean age of students was 21.08 ± 2.03. The mean score of students was 16.431 1.45. The prevalence of cigarette, hookah, alcohol and drug abuse were 8.4%, 18.9%, 7.7% and 3.6%, respectively. The mean age of substance abuse students was 17.15±2.57 years. Most students with non-academic friends had hookah abuse (18.5%), alcohol abuse (2.2%) and drugs (2.4%). Abuse of hookah, alcohol and drugs were more frequent in leisure  time and were (12.4%), (1.8%) and (4.7%), respectively. The most prevalent areas of abuse were cigarettes, hookahs and narcotics in parks and green spaces, and single and family-run alcoholic beverages.

  Conclusion

  The highest abuse among students was related to hookah smoking. Drug abuse was often done in groups and with non-academic friends, in green spaces and parks and in leisure time. In order to reduce the prevalence and areas of substance abuse, it is suggested that more specialized training courses be held to increase students' awareness and understanding of the causes of substance abuse. In addition, further studies are recommended to identify more precisely the underlying causes of substance abuse.

  Keywords: Substance Abuse, Students, Predisposing Factors
 • Mohammad Hosseini. Mohammad Ghaderi.Sima Hejazi.Tooba Hoseini Azizi. Vida Tayebi.Jamileh Ramazani Pages 39-51
  Background

  The role of the non-technical skills in reducing undesired errors is significant and
  there are a few methods that improve the effectiveness of CPR's non-technical skills. The aim of this
  study was to determine the effect of Seven-Stage Response Plan of cardiopulmonary resuscitation
  (SSRP-CPR) on non- technical skills of nursing and anesthesiology students.

  Material and methods

  The current quasi-experimental study included forty-two undergraduate
  nursing and anesthesiology students that divided in stratified sampling and random allocation into
  the experimental (SSRP-CPR) and traditional groups. All participants completed a course of CPR
  technical skills, and then participated in a 4-hour workshop. The trainings included routine

  method

  of CPR and Seven-Stage Response Plan in traditional and experimental groups, respectively. Data
  were collected by using the Team Emergency Assessment Measure (TEAM) Tool and were
  analyzed by SPSS 20.

  Results

  The mean total scores of team's performance in SSRP-CPR group (35.08±9.63) were
  significant and higher than the traditional group (23.46±5.68), (p<0.002). Furthermore, the mean
  score of non- technical skills categories including leadership (p<o.oo1), teamwork (p<o.oo2) and
  task management (p<o.o24) were significant and higher in SSRP-CPR group, than the traditional
  group. In addition, the results showed that there was no significant difference between the two
  groups in a number of subcategories of teamwork, including working together, team superiority and
  team morale, respectively. (p<o.310, p<0.292 p<0.187).

  Conclusions

  The SSRP-CPR, as a teamwork and leadership model, can improve the non-technical
  skills of resuscitation. Therefore, it’s suggested that the model of SSRP-CPR could be used to train
  the non-technical skills of resuscitation in a simulation and real resuscitation environment in hospital
  resuscitation teams.

  Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation, Teamwork, Leadership, Simulation Training, NontechnicalSkills
 • Mahmoud Rezaei, Seyed Mohammad Zolhavarieh*, Alireza Salimi, Mohammad Ali Seif, Rabiee, Kazem Safiarian Pages 52-64
  Introduction

  Awareness during anesthesia is a side effect associated with general anesthesia and refers to a condition in which brain awakens by a stimulus during a period of general anesthesia. The experiences are stored in explicit memory and patient might recall a few things after recovering from anesthesia. The experiences are sometimes in the form of pain perception, but the patient is not able to show a reaction due to the administration of muscle relaxants, the feeling of weakness and helplessness caused by intraoperative awareness might cause some patients to develop lasting and significant psychological issues. Given the importance of monitoring and maintaining the depth of anesthesia, this study aimed to determine the incidence of awareness and recall during general anesthesia.

  Materials and methods

  A total of 400 patients who were referred to Besat Hospital and underwent various surgical procedures in 2016 were involved in this study. Data collection was performed using a questionnaire previously utilized by other researchers to study the same topic. Patients were visited 24 to 36 hours after recovery and interviewed about their experiences before, after and during operation. The data collected from each patient were then recorded in the patients questionnaire form.

  Results

  data were obtained from patients indicates that out of 400 patients, 249 patients were men (62.3%) and 151 patients were women (37.7%). In order to induce, propofol was used in 71.8%, thiopental sodium in 27.3% and ketamine in 0.9% of patients. Benzodiazepines were used as 1 . نویسنده مسوول: dsmbszolhavarieh@gmail.com 53 preanesthetic agents in 87.8% of cases. Ten patients (2.5%) had pointed to issues that suggested consciousness during anesthesia. The only significant connection in this study was found to be the lack of use of benzodiazepines and awakening during anesthesia.

  Conclusion

  Given the increased risk of awakening during anesthesia without use of benzodiazepines as preanesthetic drugs, we suggest administration of these agents as far as possible in general anesthetics. Also, our findings indicate that the prevalence of consciousness during anesthesia is higher in our country compared to other countries.

  Keywords: Postoperative Complication, Intraoperative awareness
 • Malihe Sehhat, Mostafa Sharifi Mofrad, Mohammad Reza Hoseini Amini, Mohammad Saeidi* Pages 65-69

  Wegener's granulomatosis is a systemic autoimmune vasculitis that is associated with vascular involvement and can affect any organ. The most important organs of involvement are kidneys, upper and lower respiratory tract. Because Wagner is a rare and dangerous disease, it can lead to death if not treated at the right time with medication and sometimes surgery with special anesthesia considerations. We report a 17-year-old female patient with Wegener's granulomatosis who scheduled thoracotomy surgery under general anesthesia with a diagnosis of bronchopulmonary fistula.