فهرست مطالب

آموزش پژوهی - پیاپی 19 (پاییز 1398)
 • پیاپی 19 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حجت افتخاری*، مریم مکی ابادی، زهرا عابدی صفحات 1-15

  هدف درس پژوهی حاضر طراحی الگوی تدریس ضرب کسر در عدد با تاکید بر تقویت هوش تصویری-فضایی پایه پنجم جهت تدریس اثربخش این مفهوم بود. این پژوهش به معلمان کمک می کند تا هنگام کسب صلاحیت های حرفه ای به بازسازی فکری خویش و دانش آموزان در فرایند یاددهی-یادگیری توجه جدی مبذول دارند. در کتب حاضر دوره ابتدایی جهت تقویت هوش تصویری-فضایی فعالیت هایی در برنامه های درسی در نظر گرفته شده است که با توجه به مشاهدات آموزگاران و عملکرد دانش آموزان نیاز به تاکید بیشتر بر این مقوله احساس می شود. جهت انجام پروژه درس پژوهی پس از مشخص شدن موضوع، جلساتی پیرامون نحوه کار و آشنایی با چگونگی تقویت هوش فضایی با حضور تمامی اعضا و راهنمایان و آموزگار پایه چهارم و ششم برگزار گردید و حاصل کار طرح درس تدریس اول و آگاهی تمام اعضا از جوانب موضوع "ضرب کسر در عدد" بود. پس از تدریس اول در مورد چالش ها و اثربخشی و نقاط قوت تدریس جلسه ای برگزار و بنا به حفظ نقاط قوت تدریس اول و رفع چالش ها با روشی نوین شد. پس از تدوین طرح درس دوم و تدارک موقعیت های آموزشی مناسب، تدریس دوم با موفقیت چشمگیری انجام شد. سپس در مورد نتایج پروژه، اثربخشی و چالش های تدریس دوم و مقایسه ی دو تدریس جلسه برگزار گردید

  کلیدواژگان: درس پژوهی، هوش فضایی، ضرب کسرها
 • حیدرعلی زارعی*، زهرا روان صفحات 16-29

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش دقت بر توانایی دیکته نویسی دانش آموزان بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر خوی به تعداد 1786 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 دانش آموز که دارای نمرات پایین در درس دیکته بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) جایگزین شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون پیشرفت مهارت نوشتن راغب (1384) استفاده شد. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 15 جلسه برنامه آموزش دقت را دریافت کردند. تحلیل یافته ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مداخله دقت آموزی به صورت معنی داری میانگین نمرات دیکته گروه آزمایش (65/122) را نسبت به گروه کنترل (24/95) در مرحله پس آزمون افزایش داد. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش دقت می تواند به عنوان یک روش مفید برای بهبود مهارت دیکته نویسی دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دیکته نویسی، آموزش دقت، دانش آموزان دختر
 • علی شیروانی شیری*، رضاعلی نوروزی، سوسن نعمت اللهی صفحات 30-46

  یکی از مهم ترین عوامل موثر بر یادگیری، محیط کلاس است. معلم باید بتواند یک محیط شاد و خلاق برای یادگیری فراهم نماید. علاقه و توان معلم و دانش آموزان در کلاس، تعاملات رفتاری را موجب می شوند که اساس فرآیندهای یاددهی-یادگیری را به وجود می آورند. البته روابط بین معلم و دانش آموزان، کاملا تنظیم شده و قابل پیش بینی نیست. ارتباط موثر، یکی از وظایف محوری آموزش موثر است، زیرا دانش آموزان عمدتا در ارتباط موثر با دیگران است که نحوه ی تعامل سازنده و مثبتی که در زندگی آینده ی آنان می تواند راهگشا باشد را یادگرفته و مطالب علمی را نیز به صورتی اثربخش تر یاد می گیرند. ارتباط، قلب فرآیندها و فعالیت های کلاس است. در این نوشته نویسندگان با رویکردی کیفی و از نوع تحلیلی فلسفی و با نگاهی تاملی مفهوم، جایگاه و نقش موثر معلم و فراگیر را در فرایند تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار داده و سپس به تبیین رابطه معلم با فراگیر و برعکس پرداخته و در ادامه مشکلات معلم در برقراری رابطه اثر بخش با فراگیران و همچنین مشکلات فراگیر در برقراری رابطه موثر با معلم و دیگران، مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار می‏دهند.

  کلیدواژگان: محیط کلاس، معلم، فراگیر، ارتباط موثر، تعامل بین معلم و شاگرد
 • مریم شفیعی سروستانی*، صفورا عسکری صفحات 47-59

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین خود نظم دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش آموزان کلاس ششم شهر شیراز بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان کلاس ششم ناحیه 4 شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، تعداد 232 نفر پسر(107) و دختر(125) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودنظم دهی تحصیلی(کانل و ریان، 1987) و پرسشنامه اشتیاق دانش آموزان در مدرسه(ویگا، 2016) بود. داده های حاصل از پرسشنامه ها با آزمون های آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به کمک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین متغیر خود نظم دهی تحصیلی و اشتیاق دانش آموزان در مدرسه همبستگی معنی دار و مثبت وجود دارد. همچنین از دیدگاه دانش آموزان کلاس ششم شهر شیراز، خود نظم دهی تحصیلی دانش آموزان در مدرسه، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار اشتیاق آنان در مدرسه است.

  کلیدواژگان: خود نظم دهی تحصیلی، اشتیاق در مدرسه، دانش آموزان کلاس ششم
 • ندا نورپیشه*، علیرضا علیدادی، احسان طالبی، مصطفی مزارعی صفحات 60-70

  این پژوهش ضمن بررسی و تحلیل گذشته تربیت معلم، با استفاده از تجربیات گذشته، تاریخچه تربیت معلم و تجربیات به ظهور فناوری و تاثیر آن در نظام آموزشی می پردازد و با نگاهی جامع، چشم اندازی مهم را به ارمغان می آورد. نوید دوره ای تازه در تربیت معلم را می دهد که ابزار علمی و عملی لازم را مشخص می کند. این پژوهش بررسی میزان استفاده از دانش و فناوری و اهمیت آموزش الکترونیک باهدف شناسایی آینده (آینده پژوهی) در تربیت معلم است. روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و دانشجویان بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش 285 نفر از دانشجو معلمان استان فارس بوده که 145 دانشجو معلم پسر و 140 دانشجو معلم دختر دانشگاه فرهنگیان استان فارس را تشکیل می داد. در تجزیه وتحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و استنباطی (آزمون t) با استفاده از نرم افزار spss استفاده گردید. همچنین در این پژوهش از آلفای کرونباخ نیز محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد در صورت استفاده از فناوری های نوین آموزشی در دانشگاه فرهنگیان، دانشجو معلمان را به عنوان یادگیرندگان مادام العمر معرفی می کند و علاقه این دانشجویان را پس از تحصیل به استفاده از رویکردهای فناورانه تشویق می کند که این خود زمینه ساز تفکر انتقادی و خلاق در دانش آموزان می شود.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، تعلیم و تربیت، تربیت معلم، دانش و فناوری
 • صدیقه ناظمیان* صفحات 71-81

  دستیابی به اهداف آموزشی نیازمند نیروهای متخصص و کارآمد می باشد بنابراین دانشگاه فرهنگیان که به تعلیم دانشجو معلمان می پردازد و در نهایت آموزش و پرورش که مسئول پرورش استعداد و خلاقیت دانش آموزان می باشند، باید به برنامه ریزی در زمینه آموزش پایه ای و اصولی نانو فناوری در برنامه درسی همت گمارند جامعه آماری این پژوهش را دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در شهر یزد به تعداد 420 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه با فرمول کوکران 201 نفر به دست آمده است. در این بررسی دو روش نمونه خوشه ایچند مرحله ای وتصادفی ساده به کار رفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که از اعتبار صوری و پایایی لازم برخوردار است. به منظور آزمون فرضیات از دو آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل مسیر از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دانشجو معلمان تمایل دارند که دانش آموزان با این علوم نوین آشنا شوند و منجر به درک عمیق تر مفاهیم و انتقال اثر بخش تر آموزش از یک سطح به سطح دیگر گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، فناوری نانو، دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگیان
|
 • Heidar Ali Zarei *, Zahra Ravan Pages 16-29

  The purpose of this study was to investigate the effect of accuracy training on students' dictation ability. The research method is quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all 1,786 female primary school students in Khoy city. Using purposive sampling method, 30 students with low scores in dictation lesson were selected as the sample and were randomly assigned into two groups (15 in experimental group and 15 in control group). Ragheb's skill development test (2005) was used to collect information. The experimental group received precision training programs for 15 sessions. The data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics (covariance analysis). The results of this study showed that the accuracy of the intervention significantly increased the mean scores of the dictation of the experimental group (122.65) compared to the control group (95.24) in the post-test phase. Based on these findings, it can be concluded that precision education can be used as a useful method to improve students' dictation skills.

  Keywords: Dictation, Accurate Training, Girl Student
 • Ali Shiravani Shiri *, Reza Ai Nouroozi, Sosan Nematolahi Pages 30-46

  Classroom environment is one of the most prominent learning factors. The teacher should be able to provide a delightful, happy and creative learning environment for the learner. Teacher and learners interest and ability in classroom, causes behavioral interactions and are the basis of learning process. although, this relationship between the teacher and the students and their interactions have not completely organized and also cannot be predicted easily. Effective relations between this two are one of the effective teaching duties. Students can learn creative and positive interactions which will be useful for their future life by having effective relations with the others. Anyway, interaction is the heart of classroom processes and activities. Researchers used qualitative approach and philosophical and analytic method of research in order to come up with the possible problems in the way of effective relation between teacher and learners. They also categorize the problems and suggest some possible solutions.

  Keywords: Classroom environment, teacher, learners, interactions, effective relation, learners relations
 • Maryam Shafiei Sarvestani *, Safoura Askari Pages 47-59

  The purpose of this study is to examine the relationship between academic self-regulation and student engagement in school in sixth grade school students in Shiraz. This study was based on descriptive - Correlational method. The statistical population of the study consisted of sixth grade students in district 4 of Shiraz. A multistage cluster sampling method was used to select 232 boys (107) and girls (125) as sample. The research tools were academic self-regulation questionnaire (Connell & Ryan, 1987) and student engagement in school (Veiga, 2016). The collected data were analyzed by using One-Sample t-test, Pearson Correlation, and Multivariate Regression by used of Structural equation modeling (SEM). Findings showed that there is a significant and positive correlation between academic self-regulation and student engagement in school. Also, from the viewpoint of the sixth grade students in shiraz, their academic self-regulation in school is a positive and significant predictor of their engagement in school.

  Keywords: academic self-regulation, engagement in school, sixth grade school students
 • Neda Noorpisheh *, Alireza Alidadi, Ehsan Talebi, Mostafa Mazarei Pages 60-70

  This study examines and analyzes the past education, using past experiences, the history of education and experiences, the advent of technology and its impact on the educational system, and with a comprehensive view, brings an important perspective. The promise of a new era in education will provide the necessary scientific and practical tools. This research examines the use of knowledge and technology and the importance of e-learning with the goal of identifying the future (future study) in education. The research method was descriptive-survey and students were selected based on random sampling. The statistical population of this study was 285 teachers in Fars province, 145 students were male teachers and 140 students were female teacher of Farhangian University of Fars province. Data were analyzed by descriptive statistics (frequency and mean) and inferential statistics (t-test) using spss software. Also, Cronbach's Alpha is also calculated in this study. The results showed that using modern educational technologies at Farhangian University, the student introduces teachers as lifelong learners and encourages students to take advantage of technological approaches after studying, which is the basis for critical and creative thinking in students.

  Keywords: Future studies, Education, science, technology
 • Sedighe Nazemian * Pages 71-81

  The achievement of educational goals requires specialized and efficient staff. Therefore, the University of Cultural Sciences, which deals with the teaching of student teachers, and ultimately the education responsible for the development of students' talent and creativity, should be planning on basic and basic nano education. Technology in the curriculum. The statistical population of this study is 420 students of Teacher of Farhangian University in Yazd. The sample size is 201 with Cochran formula. In this study, two simple random sampling cluster sampling methods were used. The data gathering tool was a questionnaire with formal and reliable reliability. In order to test the hypotheses, two correlation and regression tests were used. Descriptive statistics and Pearson correlation analysis were used for analyzing the data. The findings of this study show that student teachers tend to get acquainted with these new sciences and lead to a deeper understanding of concepts and a more effective transfer of education from one level to another.

  Keywords: Education, Nanotechnology, Teacher&#039, s Students, Farhangian University