فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 102، مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سحر حسینی، شهرام صادقی، محمدحسین ساقی*، سید کمال غدیری صفحات 1-9
  زمینه و هدف

  ترکیبات مختل کننده ی غدد درون ریز یک گروه از آلاینده های خطرناک و پیچیده ی هستند که در صنعت پلاستیک، فلزات، بسته بندی مواد غذایی و وسایل پزشکی یافت می شوند. فتالات ها گروهی از این ترکیبات هستند که برای حیوانات سرطانزا بوده و می توانند باعث مرگ جنین و ناهنجاری های مادر زادی شوند. هدف از این مطالعه بررسی فرآیند فوتوکالیستی نانوکامپوزیت روی اکسید و اکسید گرافن تحت تابش LED برای حذف مختل کننده های غدد درون ریز از محلول های آبی می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ابتدا مشخصات نانو اکسید روی و نانو اکسید گرافن با استفاده ازFE-SEM, BET تعیین گردید. سپس نانو میله های تشکیل شده برای حذف دی اتیل فتالات با در نظر گرفتن متغیرهای زمان تابش، pH، غلظت اولیه فتالات ها و غلظت نانو اکسید روی و اکسید گرافن تحت تابش نور مرئی LED مورد مطالعه قرار گرفت. طراحی و مدل سازی آزمون با استفاده از مدل رویه پاسخ و با نرم افزار 10 Design Expert انجام شد. قرائت فتالات ها با استفاده از دستگاه HPLC مجهز به دتکتور UV و در طول موج 225 نانومتر با فازهای متحرک متانول (90%) و استو نیتریل (10%) انجام شد.

  یافته ها

  نتایج FE-SEM و TEM نشان داد که نانو اکسید روی صورت میله ای و مجزا تشکیل شده اند. بر اساس پیک به دست آمده اندازه قطر و طول نانو میله ها به ترتیب 60-20 نانو متر و 200 نانو متر است. بیشترین کارایی در pH برابر 5 و زمان ماند 120 دقیقه به دست آمد که در این حالت کار آیی بیش از 90% برای حذف دی اتیل فتالات بود. بر اساس مدل سازی فرآیند با نرم افزارDesign Expert نتایج نشان دهنده تبعیت مدل طراحی شده از مدل درجه دوم است (0.00001p-value<).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از متغیرها نشان می دهد که pH و زمان تماس اثر بیشتری در کارایی فرآیند دارند. نانو ساختار مورداستفاده مشابه نانو ساختار رفرنس با ساختار چندوجهی بوده که می تواند کارایی مناسبی در حذف مختل کننده غدد درون ریز از منابع آبی تحت تابش نور مرئی LED داشته باشد.

  کلیدواژگان: مختل کننده های غدد درون ریز، فوتوکاتالیست، محلول آبی، اکسید گرافن، نانوکامپوزیت
 • شهین یاراحمدی، نسرین آژنگ، خالد رحمانی*، بهرام نیک خو صفحات 10-21
  زمینه و هدف

  غربالگری، شناسایی به هنگام و درمان زودرس و مناسب بیماری کم کاری تیروئید نوزادان یکی از مهم ترین برنامه های بهداشت عمومی در دنیاست. هدف از انجام مطالعه حاضر مروری بر ساختار و فرآیندهای نظام مراقبت کم کاری تیروئید نوزادان در ایران است.

  روش بررسی

  داده های این مطالعه از نظام مراقبت دفتر بیماری های غیر واگیر، بررسی اسناد، مدارک، کتاب ها و مقالات منتشر شده و مصاحبه با صاحبان فرایند و صاحب نظران برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان در ایران در سال 1398 اخذ شد.

  یافته ها

  غربالگری تمام نوزادان متولد شده در سطح کشور با استفاده از اندازه گیری TSH در روزهای 3 تا 5 بعد از تولد، انجام آزمایش های تکمیلی و تاییدی برای موارد دارای TSH مساوی و بیش تر از mu/l 5، درمان به موقع کودکان مبتلا با استفاده از قرص لووتیروکسین، پیگیری درمان بیماران و پایش و ارزشیابی مستمر، مهم ترین اجزای برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان در ایران می باشد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر چکیده ای از اصول، کلیات و نحوه اجرای برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان در ایران را پیش روی خوانندگان قرار می دهد و می تواند به عنوان یک منبع آموزشی و پژوهشی مدنظر سیاستگذاران، محققان، کارشناسان و افراد شاغل در حوزه مراقبت بیماری های متابولیک نوزادان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کم کاری مادرزادی تیروئید، غربالگری، نظام مراقبت، ایران
 • رقیه خزایی، علیرضا رحمانی، عبدالمطلب صیدمحمدی، جواد فردمال، مصطفی لیلی* صفحات 22-40
  زمینه و هدف

  محصولات دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ها از جمله آلاینده های نوپدیدی می باشند که به دلیل خاصیت تجمعی اثرات سوء مختلف و ایجاد مقاوم دارویی، نگرانی عمده زیست محیطی ایجاد نموده اند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی UV/پراکسی مونوسولفات درحذف آنتی بیوتیک سفیکسیم از محلول های آبی بود.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی آزمایشگاهی و در سیستم بسته انجام گرفت. در این مطالعه تاثیر مهمترین پارامترهای راهبری مثل pH محلول (9-3)، زمان واکنش (min30-0)، دوز فتوکاتالست (2.25 - 0.75 میلی مول) غلظت اولیه سفیکسیم (25-5 میلی گرم بر لیتر) بر راندمان حذف مورد مطالعه قرار گرفتند. برای آنالیز نمونه های حاوی آنتی بیوتیک از دستگاه اسپکتروفتومتری (HACH DR-5000 UV-Vis) استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که استفاده از فتوکاتالیست پراکسی مونو سولفات (PMS) به همراه UV راندمان خوبی در حذف آنتی بیوتیک داشته به طوری که درصد حذف آنتی بیوتیک سفیکسیم در غلظت اولیه بهینه mg/L 5 تحت شرایط بهینه برای سایر پارامترها (زمان30 دقیقه،pH 7.5 و دوز کاتالیزور 1.37 میلی مول) برابر 93.18 درصد می باشد.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این مطالعه کارایی قابل قبول فرآیند فوتوکاتالیستی UV/PMS در تجزیه آنتی بیوتیک سفیکسیم را نشان داد.

  کلیدواژگان: اکسیداسیون پیشرفته، پراکسی مونوسولفات، سفیکسیم، اشعه ماوراء بنفش (UV)
 • بختیار ترتیبیان، مرضیه اجلالی، نوشین آزادپور* صفحات 41-55
  زمینه و هدف

  ورزش هوازی نقش مهمی در پیشگیری از چاقی، بهبود کیفیت خواب و ارتقای عملکرد سیستم قلبی عروقی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی شدت متوسط بر کیفیت خواب و شاخص های ساختاری و عملکردی قلب دختران چاق غیر فعال بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه نیمه تجربی 20 دختر چاق غیر فعال داوطلب و واجد شرایط با میانگین سنی 18 سال و شاخص توده بدنی بالاتر از 30 کیلوگرم بر مترمربع شرکت کرده و به طور تصادفی در دو گروه تمرین (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت 8 هفته ورزش های هوازی (3 جلسه/هفته، 60 دقیقه/جلسه، شدت 70-50% حداکثر ضربان قلب تمرین) انجام دادند. گروه کنترل سطح فعالیت جسمانی روزانه خود را به مدت 8 هفته حفظ کردند. در گروه کنترل و تمرین در شرایط پایه و 8 هفته بعد با استفاده از دستگاه اکوکاردیوگرافی شاخص های ساختاری و عملکردی قلب و با استفاده از پرسشنامه خواب کیفیت خواب ارزیابی گردید. جهت آنالیز داده ها از آزمون های آماری t-test و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 0.05≥ p استفاده گردید.

  یافته ها

  کیفیت خواب در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل به شکل معنی داری افزایش یافت (0.05 ≥p) . در بین شاخص های ساختاری و عملکردی قلب، برون ده قلبی در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (0.05≥p).

  نتیجه گیری

  8 هفته تمرین هوازی شدت متوسط در دختران چاق غیر فعال باعث بهبود کیفیت خواب می گردد. اما به غیر از برون ده قلبی، تغییرات معنی داری در دیگر شاخص های ساختاری و عملکردی قلب ایجاد نمی کند.

  کلیدواژگان: دختران چاق، شاخص های ساختاری و عملکردی قلب، کیفیت خواب، ورزش هوازی
 • فاطمه رئیسی*، آزیتا افراشی، مریم مقدسین، آمنه حاجی کرم، شهین نعمت زاده صفحات 56-67
  زمینه و هدف

  استعاره نوعی ارتباط منظم بین دو حوزه مفهومی است. در استعاره یک حوزه تجربی  یا حسی که حوزه مبدا خوانده می شود. بر حوزه دیگری که حوزه مقصد است، ارتباط داده می شود. هدف این مطالعه، بررسی درک الگوی استعاری زمان در بین دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی بر اساس جنسیت، سن و وضعیت تحصیلی است.

  روش بررسی

  روش این مطالعه توصیفی از نوع زمینه یابی بود. نمونه این مطالعه شامل 120 دانشجوی رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه تهران بودند که حداقل تحصیلات در مقطع کارشناسی داشتند و به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار این مطالعه، پرسشنامه الگوی استعاری زمان بود که بر اساس تحلیل پیکره ای استعاره های زمان و میزان بسامد حوزه های مبدا زمان توسط رئیسی 1397 ساخته شد و دارای سه عامل شیء، مکان و ماده بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین های مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت بین زن و مرد دانشجو در میزان درک الگوی استعاری زمان و زیر مقیاس های آن از نظر آماری معنادار نیست. اما با افزایش مقطع تحصیلی از کارشناسی به تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصص، درک الگوی استعاری زمان بهتر می شود. از طرفی، با افزایش سن میزان درک الگوی استعاری زمان در زیرمقیاس شیء بهتر می گردد، اما در زیر مقیاس های ماده و مکان میزان درک از الگوی استعاری زمان تقریبا در تمام سطوح سنی مشابه است.

  نتیجه گیری

  درک انتزاعی زمان وابسته به جنسیت نمی باشد، اما با افزایش سن و وضعیت تحصیلات می تواند، بهبود پیدا کند.

  کلیدواژگان: الگوی استعاری زمان، سن، جنسیت، وضعیت تحصیلی، دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
 • مرضیه شهریاری، کوروش عزیزی، محمد جعفر مومن، ابوذر سلطانی* صفحات 68-85
  زمینه و هدف

  آسم و آلرژی ناشی از بندپایان خانگی از شایع ترین بیماری ها بوده و میلیون ها نفر در سراسر دنیا از آن رنج می برند. در بین این بیماری ها، بیماری آلرژیک تنفسی و آلرژن های استنشاقی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند .در این تحقیق سعی شده است که کلیه عوامل زیستی و غیر زیستی تاثیر گذار بر بروز و شیوع بیماری های وابسته بر آلرژن ها با تاکید بر بند پایان در محیط های زندگی بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی آسم و آلرژی امام رضا شیراز مورد بررسی قرار گیرد.

  روش بررسی

  از بین کل مراجعه کنندگان تعداد 100 بیمار که پاسخ تست آلرژی آن ها حداقل به یکی از مایت های گرد و غبار و یا سوسری مثبت بود، به صورت تصادفی جهت شرکت در مطالعه انتخاب گردیدند. ضمن دریافت فرم رضایت آگاهانه، پرسشنامه ها جهت تکمیل شدن به آنها ارائه گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که بین محل زندگی (شهر و روستا) افراد و نوع سیستم خنک کننده با شدت آلودگی به سوسری در منازل بیماران ارتباط معنی داری وجود داشت (0.028= P value  و 0.007= P value) . همچنین بین محل زندگی و حضور مایت ارتباط معنی داری وجود داشت (0.001= P value). بین وضعیت نور منازل و وضعیت تهویه با وجود مایت ارتباط بسیار شدید وجود داشت،که 100% منازلی که در آنها مایت صید شده بود دارای وضعیت بد و بسیار بد از نظر نور و تهویه بودند.

  نتیجه گیری

  عدم وجود نور کافی و تهویه مناسب در منازل علت اصلی بروز آسم و آلرژی در بیماران مورد مطالعه بود. در مجموع با توجه به وفور نسبتا بالای برخی از بندپایان مانند دوبالان، مورچه، ماهی نقره ای و... در منازل بیماران شهر شیراز، می تواند این فرضیه قوت یابد که شاید سایر بندپایان غیر از مایت ها و سوسری ها که در منازل حضور دارند بتوانند باعث تشدید عوارض آلرژیک در این گونه از بیماران حساس شوند.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، آسم و آلرژی، آلرژن، بندپایان، شیراز
 • عرفان یاراحمدی، علی شالیزار، ناهید جلال لو، مینو شاددل* صفحات 86-94
  زمینه وهدف

  بیماری لیشمانیوز احشایی به عنوان بیماری بومی کشورهای در حال توسعه، به واسطه ایجاد اختلال عملکردی در ارگان های مختلف،  از جمله دستگاه تولیدمثلی میتواند موجبات ناباروری را فراهم آورد. اهداف مطالعه حاضر ارزیابی تغییرات استریولوژیک، مورفومتریک و مورفولوژیک ساختار بافتی بیضه در مدل تجربی لیشمانیاز احشایی در موش های BALB/c بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، 20 موش نر بالغ BALB/c به صورت تصادفی به دو گروه مساوی شامل شاهد (فاقد تیمار) و تجربی (آلوده به لیشمانیاز احشایی) تقسیم شدند. در گروه تجربی به واسطه تزریق داخل صفاقی 0.2 میلی لیتر محلول حاوی 106 × 12 پروماستیگوت لیشمانیا اینفانتوم در مرحله ایستایی، القاء آلودگی صورت گرفت. کلیه موش ها پس از گذشت 6 هفته از شروع مطالعه متعاقب بیهوشی، آسان کشی و پس ازکالبدگشایی، طحال و بیضه ها با رعایت اصول استریل به سرعت برداشته شدند و به ترتیب جهت تایید آلودگی انگی ومطالعات بافت شناسی مورداستفاده قرارگرفتند.

  یافته ها

  گروه تجربی کاهش معنی داری در قطر، ارتفاع اپی تلیوم زایا، سطح مقطع عرضی، کیفیت، بلوغ و تعداد مقاطع لوله های اسپرم ساز به همراه تغییرات ریخت شناسی بارز در بافت بیضه مانند کاهش مشهود جمعیت و توقف بلوغ سلول های اسپرماتوژنیک در مقایسه با گروه شاهد نشان داد.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که لیشمانیاز احشایی در موش های BALB/c ممکن است به واسطه برانگیختن واکنش های آماسی، اختلال در روند خون رسانی عروق خونی کوچک و در گیری بخش های خون ساز بدن، سبب جراحات بافتی بیضه گردد.

  کلیدواژگان: بافت شناسی، بیضه، لیشمانیاز احشایی، موش
 • کریم شریفی، نیما فتاحی، ذکریا وهاب زاده، پدرام عطایی، وحید یوسفی نژاد، اسرین باباحاجیان، فرشاد شیخ اسماعیلی* صفحات 95-102
  زمینه و هدف

  کبد چرب غیر الکلی و سنگ های کیسه صفرا دو بیماری نسبتا شایع در جمعیت عمومی می باشند و بسیاری از ریسک فاکتورهای آنها با هم مشترک است. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی شیوع سنگ کیسه صفرا و عوامل خطر مربوط به آن در بیماران مبتلا به  NAFLDدر شهرستان سنندج می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه که به صورت مورد شاهدی طراحی شده بود، تعداد 145 نفر از افراد که کبد چرب غیر الکلی در انها توسط سونوگرافی تشخیص داده شده بود به عنوان گروه مورد و تعداد 215 نفر از افراد سالم که از نظر سن و جنس وBMI  با افراد مبتلا به کبد چرب همسان سازی شده بودند به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. وجود سنگ های کیسه صفرا در تمام شرکت کنندگان توسط سونوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. شیوع و ریسک فاکتورهای تشکیل سنگ های صفراوی در دو گروه محاسبه و با هم مقایسه شدند.

  یافته ها

  میزان فراوانی سنگ کیسه صفرا در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی 10/135 (6.9%) و در افراد سالم 5/210 (2.3%) براورد گردید (0.04=P). فراوانی سنگ های صفراوی در زنان گروه مورد 6.8% و در گروه شاهد 3.4% و نیز در مردان 6.9% در گروه مورد و 1% در گروه شاهد بود. بین جنسیت و وجود سنگ های صفراوی در هر دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد(0.04<P). درگروه شاهد میزان شیوع سنگ های صفراوی در افراد بالای 50 سال به طور معنی داری بیشتر از افراد زیر 50 سال بود (0.04=P) اما در گروه مورد، اختلاف معنی داری بین سن و ابتلا به سنگ های صفراوی مشاهده نشد (0.51=P). همچنین در هر دو گروه میزان شیوع سنگهای صفراوی در  افراد چاق (BMI> 30)به طور معنی داری بیشتر بود (0.05<P). بین میزان درجه کبد چرب و شیوع سنگ کیسه صفرا در افراد مورد بررسی اختلاف معنی داری مشاهده شد به طوریکه با افزایش شدت کبد چرب میزان ابتلا به سنگ کیسه صفرا افزایش معنی داری پیدا کرد (P=0/01). در مقایسه ریسک فاکتورهای مرتبط با تشکیل سنگ های کیسه صفرا در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: سنگ کیسه صفرا، کبد چرب غیر الکلی، سونوگرافی، ریسک فاکتور
 • معصومه بیگ، محمدرضا عربستانی* صفحات 103-115
  زمینه و هدف

  جهت شناسایی ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا مولد آنزیم کارباپنماز، روش های فنوتیپی مختلفی وجود دارد. روش غیرفعال کردن کارباپنم (CIM) روش سریع و ارزان به منظور تشخیص این آنزیم می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی روش CIM برای شناسایی دقیق ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا مولد آنزیم های کارباپنماز می باشد.

  روش بررسی

  تعداد 97 نمونه ی بالینی از بیمارستان های شهر همدان از آبان 1396 تا اردیبهشت 1397 جمع آوری گردید. تست حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به روش دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت مهاری نمونه ها نسبت به ایمی پنم، با استفاده از نوار E-test انجام گرفت. سپس روش CIM و روش PCR انجام شد. حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی روش CIM برای هر کدام از ژن ها محاسبه شد. بررسی معناداری تست CIM نیز با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آزمون آماری کای دو (X2) انجام گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه بیشترین وکمترین میزان مقاومت به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک های سفوکسیتین 91 (93.8%) و پیپراسیلین-تازوباکتام 38)39.2%(بود. از میان 97 ایزوله ی بالینی سودوموناس آئروژینوزا ، 49 (50.51%) ایزوله مولد آنزیم های کارباپنماز بودند که از میان آن ها 44 (89.7 %) ایزوله تست CIM مثبت و 48 (49.48%) ایزوله تست CIM منفی داشتند. حساسیت و اختصاصیت تست CIM  به ترتیب 90٪ و 100٪  بود.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که روش CIM یک روش ارزان و آسان و دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی برای شناسایی ایزوله های  سودوموناس آئروژینوزا مولد آنزیم های کارباپنماز می باشد.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، PCR، CIM
 • میر محمد جلالی، هدیه رمضانی*، علی فقیه صفحات 116-124
  زمینه و هدف

  با توجه به تاثیرگذاری عفونت گوش میانی و پوسیدگی دندانی بر روی کیفیت زندگی کودکان و توانایی رشد و تکامل آن ها و شیوع بالای این دو بیماری در دوران کودکی، این مطالعه با هدف بررسی همراهی وضعیت پوسیدگی دندانی و عفونت گوش میانی با افیوژن در کودکان انجام گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه 310 کودک در محدوده سنی 3 تا6 سال وارد مطالعه شدند. پوسیدگی دندان کودکان با شاخص پوسیدگی و پرشدگی دندان های شیری ارزشیابی شد.کودکان به دو گروه با و بدون پوسیدگی تقسیم شدند وجهت معاینه بالینی و آزمون شنوایی سنجی به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت ارجاع داده شدند. جهت تجزیه و تحلیل از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شد و سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این بررسی 170 دختر و 140 پسر با میانگین سنی 1.02±4.58 شرکت کردند. 30 نفر از کودکان (9.67 %) افیوژن گوش میانی داشتند. میانگین شاخص پوسیدگی دتدان، 35.2±2.07 بود. افیوژن گوش میانی در کودکانی که پوسیدگی دندان داشتند، 139 درصد 2.39 OR= ، 5.50- 1.04 = CI95%) بالاتر از کودکان فاقد پوسیدگی دندان بود (0.04 =P). ارتباط معنی داری بین متغیرهای جنس، سن، تحصیلات پدر یا مادر و افیوژن گوش میانی یافت نشد(0.05<P).

  نتیجه گیری

  در کودکانی که پوسیدگی دندان دارند، احتمال افیوژن گوش میانی بیشتر از کودکانی هست که پوسیدگی دندان ندارند. مطالعات آینده نگر بیشتری برای تعیین اثر بهبود بهداشت دهان بر روی عفونت گوش میانی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کودکان، پوسیدگی دندان، عفونت گوش میانی، عفونت گوش میانی با افیوژن
 • فرنوش کاویانی، سیده میثاق جلالی*، الهام حویزی، جواد جمشیدیان، معصومه احمدی زاده صفحات 125-137
  زمینه و هدف

  به دلیل صنعتی شدن جوامع، تجمع کادمیوم در ساختار گیاهان و بدن حیوانات و انسان در حال افزایش می باشد. کلیه از ارگان های هدف اصلی برای تجمع و سمیت کادمیوم است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مونته لوکاست بر سمیت کادمیوم در سلول کلیوی می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی بر سلول کلیوی جنینی انسانی رده HEK-293 انجام شد. این بررسی در شش گروه انجام گرفت. گروه یک: کنترل، گروه دو: تیمار با غلظت های مختلف کلریدکادمیوم، گروه سه: تیمار با غلظت های مختلف مونته لوکاست، گروه چهار: تیمار با غلظت IC50 کلرید کادمیوم به مدت 24 ساعت و سپس تیمار با غلظت درمانی مونته لوکاست برای 24 و 72 ساعت، گروه پنج: تیمار با غلظت درمانی مونته لوکاست برای 24 ساعت و سپس تیمار با غلظت IC50 کلریدکادمیوم به مدت 24 و 72 ساعت، گروه شش: تیمار همزمان با غلظت IC50 کلرید کادمیوم و غلظت درمانی مونته لوکاست برای 24 و 72 ساعت. سپس در زمان های معین، زنده مانی و تغییرات هسته سلول ها به ترتیب با تست MTT و رنگ آمیزی دپی مورد بررسی قرارگرفت. در انتها داده ها با تست ANOVA بررسی شد.

  یافته ها

  در این مطالعه مونته لوکاست باعث افزایش معنی دار زنده مانی سلول های کلیوی آلوده به کادمیوم شد. بررسی با MTT و رنگ آمیزی دپی نشان داد درمان با مونته لوکاست سبب کاهش آسیب های سلولی و همچنین بهبود چشم گیر وضعیت سلول های آسیب دیده ناشی از کادمیوم شد (P<0/05).

  نتیجه گیری

  مونته لوکاست به واسطه تاثیر مثبت بر سلول های کلیوی، می تواند به عنوان یک انتخاب برای پیش گیری یا درمان مسمومیت با کادمیوم مطرح گردد.

  کلیدواژگان: کلریدکادمیوم، آنتاگونیست های لوکوترین، سلول های بنیادی، بقای سلولی
 • مهران یاراحمدی، سعدالله ابراهیمی* صفحات 138-148
  زمینه و هدف

  پاکلی تاکسول (Packlitaxol) یکی از داروهای شناخته شده است، که به طور گسترده در شیمی درمانی طیف وسیعی از سرطان ها مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا، سیستم های تحویل دارو که اغلب از مواد نانو با دقت بالا می باشند برای بهبود سرطان، مورد بررسی قرار گرفته اند. نانوساختار گرافن و مشتقات آن، (به عنوان مثال، گرافن اکسید (Graphene Oxide))، بدلیل سطح ویژه آنها، از نامزدهای بالقوه برای کاربردهای بیولوژیکی مانند تحویل دارو، به شمار می روند. از طرفی به علت آب گریزی گرافن، این نانوساختار در آب پخش نمی شود. با توجه به آب دوست بودن گروه های عاملی حاوی اکسیژن، ، لذا به منظور کاهش خاصیت آب گریزی گرافن، اضافه نمودن این نوع ازگروه های عاملی، مانند گروه های عاملی اپوکسی (GO-O) و هیدروکسیلی (GO-OH)  که می توانند موجب کاهش آب گریزی نانوساختارهای کربنی شوند، مورد توجه قرار گرفته است.  بنابراین در این مطالعه، جذب مولکولی داروی پاکلی تاکسول بر روی اکسید گرافن حاوی گروه های عاملی اپوکسی و هیدروکسیلی   در محیط آبی و اثر نوع و غلظت این نوع از گروه های عاملی بر جذب دارو مورد بررسی قرار می گیرد.

  روش بررسی

  از شبیه سازی دینامیک مولکولی  (MD)برای نشان دادن تاثیر نوع و تعداد یا غلظت گروه های عاملی بر جذب مولکول پاکلی تاکسول  ، انرژی جذب، و محاسبه میانگین فاصله مولکول دارو از سطح استفاده شد. شبیه سازی با استفاده از بسته نرم افزاری لمپس (Lammps) انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد، هنگامی که تعداد گروه های عاملی پوشش دهنده سطح اکسید گرافن از یک مقدار بحرانی (18%) بیشتر شود، اتم های با بار جزئی یکسان در GO-OH  بیشتر از GO-O بوده، لذا با افزایش نیروهای دافعه، فاصله مولکول به علت تنشهای سطحی ایجاد شده در GO-OH بیشتر می شود. علاوه بر این، تغییر شکل سطح منجر به افزایش فاصله PTX-GO خواهد شد.

  نتیجه گیری

  یافته های ما نشان می دهد که نوع گروه های عاملی موثر بر جذب مولکولی داروی پاکلی تاکسول بر روی سطح GO، در دارو رسانی باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این، اثر غلظت (نسبت تعداد اتمهای کربن متصل به گروه عاملی بر تعداد کل اتم های کربن گرافن) بحرانی گروه های عاملی را می توان در کاربردهای پزشکی مانند تحویل دارو مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: مولکول PTX، اکسید گرافن، گروه های عاملی، جذب، دینامیک مولکولی
|
 • Sahar Hossieni, Shahram Sadeghi, Mohammad Hossein Saghi*, Seyed Kamal Ghadiri Pages 1-9
  Background and Aim

  Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs), and potential EDCs are mostly man-made, found in various materials such as pesticides, metals, additives or contaminants in food, and personal care products. Phthalates are a group of these compounds that are carcinogenic to animals and can cause fetal death and congenital anomalies. The aim of this study was to investigate the photocatalytic process using GO/ZnO nanocomposites under LED irradiation for removal of Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) from aqueous solutions.

  Materials and Methods

  In this study, GO/ZnO nanorods were characterized by, Field emission scanning electron microscopy, transmission electron microscope, and Brunauer–Emmett–Teller surface area analysis. A Central Composite Design was used to optimize the reaction parameters for the removal of DEP by GO/ZnO. The four main reaction parameters optimized in this study were the following: the LED radiation time, pH, and the initial concentration of phthalates and the concentration of ZnO and graphene-oxide. The interaction between the four parameters was studied and modeled using the Design Expert 10 software. Phthalate detected by HPLC apparatus equipped with a UV detector at 225 nm wavelength with methanol (90%) and Acetonitrile (10%) phases.

  Results

  The results of FE-SEM and TEM showed that the ZnO is composed of a bar and separate face. Based on the peak obtained, the diameter and length of the nanorods are 20-60 and 200 nm respectively. A maximum reduction of 90% of DEP was achieved at pH 5 and 120 minutes. The results represent the prediction of a model fitted from the Quadratic model (p-value<00001).

  Conclusion

  The interaction of variables showed that the maximum effect was belonged to the pH and the time in the process reactions. Also, the results showed that the GO/ZnO low power LED irradiation can be used as an effective method for the removal of EDCs from environmental.

  Keywords: Endocrine Disrupting Chemicals, Photocatalytic, Aqueous solutions, Graphene-oxide, Nanocomposite
 • Shahin Yarahmadi, Nasrin Azhang, Bahram Nikkhoo, Khaled Rahmani* Pages 10-21
  Background and Aim

  Screening of neonates for early detection and timely treatment of congenital hypothyroidism (CH) is one of the most important public health programs in the world. The purpose of this study was to review the structures, processes and achievements of the CH Screening program in Iran.

  Materials and Methods

  Data were obtained from the surveillance program of the non-communicable diseases office, review of records, documents, books, published articles and also interviews with process owners and experts of CH screening program in Iran in 2019.

  Results

  TSH measurements on the 3rd to 5th days after birth, supplementary and confirmatory tests for children with TSH ≥ 5 mu/L, timely treatment of hypothyroid children using levothyroxine tablets and assessment of the program by follow-up and continuous monitoring were the most important parts of the national neonatal screening program for congenital hypothyroidism in Iran.

  Conclusion

  The present study provides an overview of the principles and implementation of the CH screening program in Iran, and can be used as an educational and research source for policymakers, researchers, and health providers who work in the field of neonatal metabolic disorders.

  Keywords: Congenital hypothyroidism, Neonates screening, Iran
 • Roghayeh Khazaei, Akireza Rahmani, Abdolmotaleb Seidmohammadi, Javad Faradmal, Mostafa Leili* Pages 22-40
  Background and Aim

  Pharmaceuticals, especially antibiotics, are new contaminants that because of their cumulative nature, adverse effects and drug resistance; have created a major environmental concern. The aim of this study was to evaluate UV/peroxymonosulfate (UV/PMS) process efficiency in the removal of cefexime antibiotic from aqueous solution.

  Materials and Methods

  This experimental laboratory study was conducted in batch mode. We assessed the effects of main operational parameters such as solution pH (3-9), reaction time (0-30 min), photocatalyst dosage (0.75-2.25 mmol/L), and initial concentration of cefexime (5-25 mg/L) on removal efficiency. Spectrophotometer (HACH DR-5000 UV–Vis) was used to measure the initial and final concentrations of cefexime.

  Results

  Under optimal condition (pH=7.5, irradiation time=30 min, C0=5 mg/L, and PMS dosage=1.37 mmol/L), use of photocatalytic UV/peroxymonosulfate led to efficient removal of cefexime (93.18%).

  Conclusion

  The results of this study showed the acceptable performance of peroxymonosulfate process in the removal of cefexime.

  Keywords: Advanced oxidation pocesses (AOPS), Peroxymonisulfate, Cefexime, Ultravioletradiation (UV)
 • Bakhtyar Tartibian, Marzieh Ejlali, Noushin Azadpour* Pages 41-55
  Background and Aim

  Aerobic exercise plays an important role in prevention of obesity, improvement of sleep quality and cardiovascular function. The purpose of this study was to investigate the effects of 8 weeks of moderate-intensity aerobic exercise training on sleep quality, and also cardiac structure and function in inactive obese girls.

  Materials and Methods

  In this study, 20 inactive obese girls (mean age; 18 year, mean BMI ≥ 30 kg/m2) participated voluntarily and were randomly assigned to exercise (E, n=10) and control (C, n=10) groups. Exercise group participated in aerobic exercise program for 8 weeks (60 min/day, 3 times/week, 50%-70% maximal heart rate). Control group maintained their daily routine physical activity for 8 weeks. At baseline and after 8 weeks of the training program, both groups were evaluated for cardiac function and structure, and also sleep quality by use of echocardiography and sleep quality questionnaire respectively. T-test and Pearson correlation coefficient were used for data analysis. p≤0.05 was considered significant.

  Results

  Sleep quality improved significantly in the exercise group compared to that in the control group (p ≤ 0/05). Among cardiac structural and functional indices, only cardiac output significantly increased in exercise group compared to that in the control group (p ≤ 0/05).

  Conclusion

  8 weeks of moderate intensity aerobic exercise training improved sleep quality in inactive obese girls. However, except for cardiac output, it did not create any significant change in other cardiac structural and functional indices.

  Keywords: Obese girls, Cardiac structural, functional indices, Sleep quality, Aerobic exercise
 • Fatteme Raiisi*, Azita Afrashi, Maryam Moghadasin, Ameneh Hajikaram, Shahin Nematzadeh Pages 56-67
  Background and Aim

  Metaphor is a systematic relationship between two conceptual domains. In metaphor; an experimental or sensual domain called source domain, is related to another domain as target domain. The purpose of this study was to review understanding of metaphorical time pattern in the medical and paramedical students based on gender, age and academic status.

  Materials and Methods

  This descriptive study included 120 medical and paramedical students of Tehran medical university with minimum undergraduate university degree. Time metaphorical pattern questionnaire which had been designed by Raiisi (2019) on the basis of time metaphor corpus analysis included 3 subscales of object, place and matter. Pearson correlation test, T test, analysis of one-way variance and post hoc test (least significant difference) were used for data analysis.

  Results

  The results showed that there was no difference between gender and understanding of metaphorical time pattern. Higher educational levels (from undergraduate to postgraduate and specialty courses) led to better understanding of metaphorical time pattern in Persian speaker students. Students of higher age showed improved understanding of metaphorical time pattern in relation to the object subclass.

  Conclusion

  Perception of the time is not dependent on gender but can be improved with increasing age and higher academic levels.

  Keywords: Time metaphorical pattern, Age, Gender, Academic status, Medical, paramedical students
 • Marziae Shahriari, Kourosh Azizi, Mohammad Djaefar Moemenبard, Aboozar Soltani* Pages 68-85
  Background and Aim

  Asthma and allergy caused by arthropods are among the most common disorders which affect millions of people around the world. Among these diseases, respiratory allergic diseases and inhaled allergens are of particular importance. In this study we investigated all of the biotic and abiotic factors affecting the incidence and prevalence of allergen-related diseases, with emphasis on the arthropods allergens in the living environments of the patients referring to Imam Reza Clinic of Asthma and Allergy in Shiraz.

  Materials and Methods

  We selected 100 patients who had positive allergy skin tests to at least one of the house dust mites or cockroaches randomly. After informed consent, the patients filled out a previously designed questionnaire.

  Results

  Place of residence (city and village) and type of air-conditioning system showed a significant relationship with the severity of contamination with cockroaches in the settlements of the patients (P value= 0.028 and 0.007). There was a significant relationship between the place of residence and the presence of mites (P value= 0.001). Also lighting and ventilation of the patients' houses showed a strong correlation with the presence of mites. All (100%) of the places in which mites were found had a poor and very poor condition in regard to lighting and ventilation.

  Conclusion

  Lack of adequate light and ventilation in the patients' houses found to be the main causes of asthma and allergy in the patients. In general, due to the high abundance of some arthropods such as flies (Diptera), ant, silver fish, etc. in the houses of these patients, it can be assumed that arthropods other than mites and cockroaches may exacerbate allergic complications in the susceptible patients.

  Keywords: Epidemiology, Asthma, allergy, Allergen, Arthropods, Shiraz
 • Erfan Yarahmadi, Ali Shalizar, Nahid Jalallou, Minoo Shaddel* Pages 86-94
  Background and Aim

  Visceral leishmaniasis, a native disease in developing countries, can cause functional impairment in various organs, including the reproductive system, which can lead to infertility. The aim of this study was to evaluate the stereological, morphometric and morphological changes of testicular histoarchitecture in an experimental murine model of visceral leishmaniasis in BALB/c mice.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 20 adult male BALB/c mice were randomly divided into two equal groups including control and experimental (infected with visceral leishmaniasis) groups. In the experimental group, infection was induced by intraperitoneal injection of 0.2 ml of a solution containing 12 × 106 promastigotes of Leishmania infantum in the stationary phase. 6 weeks after the start of the study, all the mice were euthanized after induction of anesthesia, then the spleens and testicles of the animals were removed immediately under sterile condition and examined for signs of infection and histological changes.

  Results

  The experimental group showed significant reductions in the diameter, germinal epithelium height, cross-sectional area, quality, maturation and number of seminiferous tubules as well as obvious testicular morphological changes including severe and spermatogenic cell maturation arrest in comparison to the control group.

  Conclusion

  The results indicated that visceral leishmaniasis in BALB/c mice may lead to testicular histological injuries because of incitement of inflammatory reactions, microcirculatory disruption, and involvement of the hematopoietic system.
  Keywords: Histology, Mouse, Testis, Visceral leishmaniasis

  Keywords: Histology, Mouse, Testis, Visceral leishmaniasis
 • Karim Sharifi, Nima Fattahi, Zakaria Vahabzadeh, Pedram Ataee, Vahid Yousefinejad, Asrin Babahajian, Farshad Sheikhesmaili* Pages 95-102
  Background and Aim

  Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and gallstone disease (GD) are both highly prevalent in the general population and have many risk factors in common. The aim of this study was to evaluate the prevalence of GD in the patients with NAFLD.

  Materials and Methods

  In this case-control study, our case group included 145 patients with NAFLD and control group consisted of 215 age-, sex-, and BMI-matched healthy subjects. NAFLD and gallstone disease were diagnosed by sonography. The prevalence and risk factors for gallstone disease were evaluated in the groups and compared between the 2 groups.

  Results

  The frequency rates of gallstones in the case and control groups were 10/135 (6.9 %) and 5/210 (2.3 %) respectively (p=0.04). The frequency rates of gallstones in the female participants in the case and control groups were 6.8% and 3.4%, respectively, and in the men were 6.9% in the case and 1% in the control groups. We found no significant relationship between sex and frequency of gallstones in both groups (P> 0.05). In the control group, the prevalence rate of GD in the subjects over 50 years of age were significantly higher than that in the subjects under 50 years of age (P = 0.04). However, there was no significant difference between ag e and GD in the case group (P = 0.51). Also, in both groups, the prevalence of GD was significantly higher in obese subjects (BMI> 30) (P> 0.05). There was a significant difference between the grade of fatty liver and the prevalence of GD (P = 0.01). Comparison of the risk factors associated with the GD, showed no significant difference between the two groups.

  Conclusion

  The prevalence of gallstones was more in NAFLD than in normal population and was associated with grade of fatty liver disease.

  Keywords: Gallstones, Non-alcoholic fatty liver disease, Ultrasound, Risk factors
 • Masoumeh Beig, Mohammad Reza Arabestani* Pages 103-115
  Background and Aim

  Different phenotypic methods are available for identification of pseudomonas aeroginosa isolates producing carbapenemase enzymes. Carbapenem inactivation method (CIM) is a fast and inexpensive way for detection of this enzyme. The purpose of this study was to evaluate the CIM method for accurate identification of carbapenemase producing pseudomonas aeruginosa isolates.

  Materials and Methods

  A total of 97 clinical specimens were collected from the patients in the hospitals of Hamadan from November 2017 to May 2018, in Iran. Antibiotic susceptibility test was performed by disc diffusion method. Minimum inhibitory concentration (MIC) for imipenem was measured by E-test. Then, CIM test and polymerase chain reaction (PCR) methods were performed. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of the CIM test were calculated for each of the genes. Using SPSS16 software, significance of CIM test was evaluated by chi-square test (X2).

  Results

  In this study, the highest and lowest levels of resistance belonged to cefoxitin 91 (93.8%) and piperacilin/tazobactam 38 )39.2%). Among 97 P. aeruginosa clinical isolates, 49 (50.51%) were carbapenemase producer with positive results for CIM test in 44 (89.7%) isolates, and negative results for CIM test in 48 (49.48%) isolates. Therefore, the sensitivity and specificity of the CIM test were 90% and 100%, respectively.

  Conclusions

  According to the results of this study CIM method is an inexpensive test which can be easily performed and has high sensitivity and specificity for identification of carbapenemase producing P. aeruginosa isolates.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, PCR, CIM
 • Mir Mohammad Jalali, Hedieh Ramezani*, Ali Faghih Pages 116-124
  Background and Aim

  Considering the effect of middle ear infection and dental caries on the children’s quality of life and ability to grow and thrive, high prevalence rates of these diseases in children, we conducted this study to evaluate the association between dental caries status and middle ear infection in preschool children in Rasht City.

  Materials and Methods

  This study included 310 children between 3–6 years of age. Dental caries of the children were evaluated based on WHO decayed and filled primary teeth index. The children were divided into two groups; with and without caries and referred to Amiralmomenin Hospital in Rasht for clinical examination and audiometry test. Descriptive and analytical statistical tests were used for analysis at the significance level of 0.05.

  Results

  170 girls and 140 boys with mean age of 4.58±1.02 years participated in this study. Thirty children (9.67%) had middle ear effusion. Mean value of dft index was 2.07±2.35. Probability of middle ear infection with effusion in the children with dental caries was139% more (95%CI= 1.04-5.50, OR = 2.39) than that in the children without dental caries which was statistically significant (P = 0.04). Other variables such as gender, age, education levels of fathers and mothers did not show any significant relationship with middle ear effusion (P >0.05).

  Conclusion

  Middle ear effusion was significantly higher in the children with dental caries than in children without dental caries. Further prospective studies are recommended for evaluation of the effects of improved oral hygine on middle ear infection.

  Keywords: Children, Dental caries, Otitis media, Otitis media with effusion
 • Farnoosh Kaviani, Elham Hoveizi, Javad Jamshidian, Masoomeh Ahmadizadeh, Seyedeh Missagh Jalali* Pages 125-137
  Background and Aim

  Industrialization of communities has resulted in a rise in cadmium accumulation in the plants, and also organs of human and animals. Kidney is the main target organ for cadmium accumulation and toxicity. The aim of this study was to investigate the effects of montelukast on cadmium toxicity in renal cells.

  Materials and Methods

  This experimental study was performed on human embryonic kidney cells of HEK-293 class. The study included six groups. Group one was our control group. Group 2:  treated with different concentrations of cadmium chloride; group 3: treated with different concentrations of montelukast; group 4: exposed to cadmium chloride IC50 for 24 hours, then treated with montelukast at therapeutic concentration for 24 and 72 hours; group 5: treated with montelukast at therapeutic concentration for 24 hours followed by cadmium chloride IC50 for 24 and 72 hours; group 6: simultaneously exposed to cadmium chloride IC50 and montelukast at therapeutic concentration for 24 and 72 hours. Cell viability and changes in the cell nuclei were determined at specific times by MTT test and DAPI staining, respectively. Finally, the data were statistically analyzed by ANOVA.

  Results

  Montelukast administration resulted in a significant increase in the viability of cadmium exposed kidney cells. The results of MTT test and DAPI staining showed that treatment with montelukast decreased cadmium induced cell deformation and led to significant improvement of the damaged cells (p<0.05).

  Conclusion

  Considering the beneficial effects of montelukast on renal cells, it can be recommended for prevention or treatment of cadmium toxicity.

  Keywords: Cadmium chloride, Leukotriene Antagonists, Stem cells, Cell viability
 • Mehran Yarahmadi, Sadollah Ebrahimi* Pages 138-148
  Background and Aim

  Paclitaxol (PTX) is one of the well-known drugs that has been widely used for chemotherapy of a wide spectrum of cancers. Recently, advanced drug delivery systems using nano-carriers with high selectivity have been used for cancer therapy. Graphene nanostructure and its derivatives, i.e., graphene oxide (GO), are promising candidates for biological applications, such as drug delivery, because of their high specific surface areas. Due to hydrophobicity of graphene, it is not easily dispersed in water. Therefore, functional groups are added to it. In this study, we investigated adsorption of paclitaxel (PTX) drug molecule onto graphene oxide (GO) in aqueous environment. Graphene sheets typically decorated with epoxy (GO-O), and hydroxyl (GO-OH) hydrophilic functional groups can reduce apparent hydrophobicity.

  Materials And Methods

  Using molecular dynamics (MD) simulations the influence of the functional groups on adsorption of PTX anticancer drug molecules, adsorption energy, and the average distance of drug molecules from surface were evaluated. Simulations were conducted using the LAMMPS software package.

  Result

  The results showed when the functional groups exceeded the critical value (18%), the number of atoms with the same partial charge in GO-OH system were more than that of GO-O surface. Therefore with an increase in the repulsion forces, the molecule distance became longer due to compressive surface stresses induced in GO-OH system. Furthermore, deformation of surface will result in an increase in the distance of PTX-GO.

  Conclusion

  Our findings suggested that type of functional groups affecting adsorption of paclitaxel on GO surface was important in drug delivery system. Moreover, the critical value of functional groups can have useful medical applications as in drug delivery systems.

  Keywords: PTX molecule, graphene oxide, functional groups, adsorption, molecular dynamics