فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 89، پاییز 1397)
 • سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 89، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد یمنی دوزی سرخابی* صفحات 1-22

  چه عنوانی می توان به پیر بوردیو داد؟ جامعه شناس، نظریه پرداز، کنشگر، ساختارگرا، کارکردگرا، محافظه کار و... . چنین طبقه بندی هایی به جای روشن ساختن ابعاد شخصیت علمی و محتوای یافته های پژوهشی او، بیشتر آنها را پنهان می کند. واقعیت این است که بوردیو تلاش کرده است تا عامل به رابطه دیالکتیک نظر و عمل باشد. او با نقد «هژمونی تمامیت خواه عقل علمی» که آن را نمادی از «جاهلیت علمی» می داند، نظرهای روشنگرانه ای را در خصوص فعالیت های علمی دانشگاهیان با رویکردی نقادانه مطرح می کند. از نظر بوردیو لازم است پژوهش در فهم واقعیت های اجتماعی زمینه ای باشد، ولی چنین فهمی با موانعی روبه روست. این موانع کدام اند؟ او تسلط پژوهشگر بر رابطه «ذهنی با موضوع» و نیز توجه به «انسان شناسی ناخودآگاهی که متخصص آن را در فعالیت علمی خود به کار می گیرد» و نیز تعمق در «جهان اجتماعی ای که تخصص و متخصص را تولید می کند»، مهم می داند و آن را نوعی تامل پذیری اصلاح طلبانه می داند که مسیر فهم را هموار می سازد. از جمله دستاوردهای اساسی پژوهش های بوردیو، آشکارسازی«منطق» کارکردهای درونی ساختار نظام های آموزشی به ویژه در کشور فرانسه و نیز چگونگی شکل گیری «خشونت نمادین» است. ولی با چه شیوه و چه مفاهیمی او توانست، به تعبیر ابن خلدون، «نقاب از چهره چنین حقیقتی بگشاید»؟ این کار بدون دوری از توهم مدرسی ممکن نبود. امروزه، چنین توهمی ناشی از سیطره پارادایم جزء نگر ساده ساز و کاهنده است که نظام های دانشگاهی ما را تهدید می کند، اگر نگوییم که بر برخی از آنها سایه افکنده است. راه گریز از توهم دانایی و باورهای کاذب در مسیر اکتشافات علمی چیست؟ در این نوشتار تلاش شده است تا از نگاه بوردیو در فرمالیسم غالب در فعالیت های علمی در دانشگاه ها  تامل شود، چون همان طور که بوردیو نوشته است، تولید علم در معنای صوری آن می تواند سرپوشی برای فهم حقیقت» باشد. آنان که از نزدیک شاهد رویش و بیان افکار این دانشمند بودند (و نگارنده این شانس را داشت که در جلسات درس های او در کلژ دو فرانس در اوایل دهه 80 حضور داشته باشد)، نیک می دانند که آنها ریشه در کنشگری و رویکرد تامل پذیرانه او داشتند. امروزه، دیدگاه های بوردیو در جوامع علمی از جمله در ایران مطرح است (ولی بیشتر در "درس های" دانشگاهی و نه در کنشگری پژوهشی)! آیا آنها که راجع به بوردیو صحبت می کنند و نظرهای او را «درس» می دهند، از زمینه و چگونگی شکل گیری این نظرها آگاه اند؟ چنین آگاهی رویکرد مدرسی آنها را عمیقا متحول خواهد کرد و آنها را در مسیر تامل پذیری و نقادی از خود که بوردیو بر آنها تاکید داشت و گامی اساسی برای فهم می دانست، قرار خواهد داد. 

  کلیدواژگان: پیر بوردیو، فعالیت علمی، تامل پذیری، خشونت نمادین، دانشگاه
 • سیده مریم حسینی لرگانی*، محمد مجتبی زاده صفحات 23-51

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران انجام و برای اجرای آن از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی– مدل توسعه ابزار استفاده شد. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با 25 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسشنامه ای با 14 مولفه و 107خرده مولفه طراحی و سپس، در بخش کمی، این پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی روی 40 نفر از خبرگان آموزش عالی ایران اجرا شد. با توجه به بازخوردهای دریافتی، پرسشنامه اصلاح و نسخه نهایی آن در اختیار 180 نفر از خبرگان آموزش عالی کشور قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه را صاحبنظران تایید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ (943/0) محاسبه شد. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی و در بخش کمی از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد. برای آزمون الگوی مزبور، از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری استفاده و با تحلیل عاملی مرتبه اول، الگوی مزبور با 14 مولفه و 107 خرده مولفه تایید شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد که مولفه های 14 گانه احصا شده بار عاملی کافی را برای پیش بینی الگوی برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران دارند. همچنین شاخص های CMIN/DF برابر با 991/1، RMSEA برابر با 049/0، GFI برابر با 990/0، AGFI برابر با 973/0، CFI برابر با 998/0، NNFI برابر با 964/0، TLI برابر با 991/0، IFI برابر با 931/0 و RFI برابر با 948/0 بود. نتایج آزمون های آماری نشان داد که الگوی طراحی شده برای برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، آموزش عالی، نظریه زمینه ای، روش تحقیق ترکیبی
 • اسد حجازی*، ابوالفضل بختیاری صفحات 53-76

  این پژوهش با هدف تحلیل ادراک اعضای هیئت علمی و مدرسان در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ناشی از اجرای برنامه درس پژوهی در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، آمیخته(کیفی- کمی) بود. جامعه آماری بخش کیفی متخصصان و خبرگان درس پژوهی بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند 14 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل اعضای هیئت علمی و مدرسان کارورزی دانشگاه فرهنگیان بود . تعداد 278 نفر از روش خوشه ایچندمرحله ای برای حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوا و مدل  و در مرحله بعد برای انتخاب بهترین راهبرد اجرای برنامه درس پژوهی در تربیت معلم فکور از ماتریس برنامه ریزی کمی  استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل داخلی (54/1) نشان داد که این دانشگاه در زمینه اجرای برنامه درس پژوهی در ابعاد فراگیران از جمله دانش و مهارت های تدریس دانشجومعلمان خود ضعف های متعددی دارد. تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل خارجی (82/1) نیز نشان داد که مهم ترین فرصت دانشگاه در ابعاد محیط یادگیری، پتانسیل پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای اجرای موفق برنامه و مهم ترین تهدیدهای دانشگاه نبود امکان اجرای درس گروهی در مدارس مجری و همکاری پایین معلمان راهنما در مدارس است. بر اساس تجزیه و تحلیل موقعیت دانشگاه نیز هشت راهبرد برای رویارویی با ضعف ها و تهدیدها و تقویت توانایی ها و فرصت ها تدوین شد. یافته های این پژوهش دریچه های جدیدی برایایجاد تغییرات مطلوب در بازنگری برنامه کارورزی 4 می گشاید.

  کلیدواژگان: تحلیل پدیدارشناسانه، درس پژوهی، تربیت معلم، SWOT
 • زهره میرزایی، اصغر سلطانی*، حسین مطهری نژاد صفحات 77-106

  از جمله زمینه های توسعه در آموزش عالی حرکت به سمت بهره مندی از نظام های دانشگاهی با ویژگی های نسل سوم است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین شاخص های دانشگاه نسل سوم و بررسی میزان دستیابی دانشگاه شهید باهنر کرمان به این شاخص ها از دیدگاه مدیران دانشگاه و اعضای هیئت علمی بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و طرح آن نیز پیمایشی (زمینه یابی) با روش مصاحبه بود جامعه آماری شامل همه اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان (629 نفر) بود که 15 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقوله بندی استفاده شد. نتایج نشان داد که پنج شاخص اصلی دانشگاه نسل سوم شامل مهارت آموزی، کارآفرینی، استقلال همه جانبه، تعامل دانشگاه با جامعه و خلاقیت و ایده پردازی است. همچنین دانشگاه برای دستیابی به این شاخص ها نیازمند توجه به زمینه سازی برای نهادینه شدن تفکر کارآفرینی، استقلال سیاسی و اقتصادی دانشگاه، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، حمایت از شرکت های دانش بنیان و افزایش فرصت های مطالعاتی و  به روزرسانی است. نتایج  نشان داد که هیچ کدام از ویژگی های دانشگاه نسل سوم به صورت کامل در دانشگاه شهید باهنر کرمان وجود ندارد و این دانشگاه هنوز در نسل اول (آموزش محور) یا در مرحله گذار به نسل دوم دانشگاهی (پژوهش محور) قرار دارد و در برخی از شاخص ها از جمله ویژگی دانشگاه وابسته به شبکه(نت) و تحقیقات فرارشته ای و میان رشته ای تا حدودی در حال نزدیک شدن به دانشگاه نسل سوم و در سایر شاخص ها از جمله استقلال، بهره برداری از دانش و بین المللی بودن ضعیف است.

  کلیدواژگان: دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین، بین المللی سازی، استقلال دانشگاه، آموزش عالی ایران
 • احمد قبادی الوار*، سید نجم الدین موسوی، علی شریعت نژاد صفحات 107-129

  تعریف نشدن دقیق و تجزیه و تحلیل مناسب ریس های منابع انسانی نه تنها مدیریت منابع انسانی را با مشکل مواجه می سازد، بلکه به تضعیف عملکرد سازمان منجر خواهد شد. در پرتو شناسایی ریسک های منابع انسانی، سازمان می تواند از طریق مقابله با آنها به صورت متقابل تعالی فردی و سازمانی را به ارمغان آورد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک های منابع انسانی در نظام آموزش عالی انجام شد. این پژوهش از نظر روش آمیخته، بر مبنای پژوهش های کیفی و کمی و از نوع پژوهش های قیاسی استقرایی بود. جامعه آماری خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری، 30 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آنها به ترتیب با استفاده از شاخص و آزمون کاپای کوهن و روایی محتوایی و پایایی آزمون مجدد تایید شد. داده های کیفی با نرم افزار  و روش کدگذاری و داده های کمی با روش   تحلیل شدند. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی انواع ریسک های منابع انسانی و تعیین اولویت آنهاست. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین ریسک های شناسایی شده ریسک منسوخ شدن دانش و مهارت منابع انسانی، ریسک عدم تخصصی سازی کارراهه شغلی، ریسک فرسایش سرمایه انسانی، ریسک فلات زدگی شغلی و ریسک نبود خلاقیت و نوآوری منابع انسانی هستند.

  کلیدواژگان: ریسک های منابع انسانی، مدیریت ریسک منابع انسانی، نظام آموزش عالی، روش دلفی فازی
 • امیر افضلی گروه*، سیدمحمود حسینی، احمد رضوانفر صفحات 131-151

  در سال های اخیر با حجم گسترده ای از دانش آموختگان رشته های کشاورزی مواجه هستیم که نمی توانند وارد بازار کار شوند و بر شمار بیکاران در این رشته هر ساله افزوده می شود. یکی از راه حل های این معضل افزایش گرایش دانشجویان و دانش آموختگان به کارآفرینی است. بنابراین، شناخت عوامل موثر در افزایش این تمایل در میان افراد بسیار مهم است. یکی از این عوامل فرهنگ حاکم بر جامعه است. در اینپژوهش رابطه بین ارزش های فرهنگی و نیت کارآفرینانه در دانشجویان کشاورزی دانشگاه های دولتی استان کرمان بررسی شد. روش تحقیق کمی و از نظر روش های دستیابی به حقایق و داده پردازی از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه های دولتی استان کرمان بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 351 نفر برآورد شد، اما به منظور افزایش اعتبار پژوهش تعداد 405 نفر از دانشجویان دانشکده های کشاورزی با روش تصادفی ساده با انتساب متناسب انتخاب شدند. به منظور بررسی پایایی ابزار اندازه گیری از پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  استفاده شد که نتایج آن تایید کننده  پایایی ابزار بود. برای بررسی روایی محتوایی ابزار اندازه گیری از نظر استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و برای ارزیابی روایی سازه از میانگین واریانس استخراج شده  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادله ساختاری  و از نرم افزارهای استفاده شد. نتایج نشان داد که اجتناب از عدم اطمینان، گرایش بلندمدت و فردگرایی با نیت کارآفرینانه رابطه معنادار دارند و در مجموع، 22 درصد از واریانس نیت کارآفرینانه را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: نیت کارآفرینانه، ارزش های فرهنگی، هافستد، کارآفرینی
|
 • Mohammad Yemeni Douzzi Sorkhabi* Pages 1-22

  What title one can give to Pierre Bourdieu? Sociologist, theorist, activist, structuralist, functionalist, conservative and Such classifications rather than illuminating the dimensions of the scientific personality and the content of his research findings, hide most of them. The fact is that Bourdieu has tried to act as a dialectical relation of opinion and action. He, by criticizing the "hegemony of the totalitarian scientific rationale", which saw it as a symbol of "scientific ignorance", gives rise to enlightening critique of the scientific actions of academics. In Bourdieu's view, research in understanding social realities needed to be contextual. However, such an understanding faces obstacles.  What are these barriers? Bourdieu considers the mastery of the researcher on "mentally relation to the subject" as well as the attention to the "subconscious anthropology that specialist uses in his scientific activity" and the contemplation of "the social universe that produces specialty and specialist" important, and he contemplates it as a kind of reformist reflexivity that paves the way for understanding. One of the major achievements of Bourdieu's research is revelation of the "logic" of the internal functions of educational systems' structure, especially in France, and how the "symbolic violence" form. Nevertheless, in what manner and by what concepts, according to Ibn Khaldun, he could "open up mask from the face of such a truth"? It was not possible without avoiding the hallucination of the scholastic. Today, such an illusion from dominance of analytic, simplistic and reductionistic paradigm threatens university systems, not to mention that some of them are overshadowed.  What is the escape route from wisdom illusion and false beliefs in scientific discoveries? This paper attempted to contemplate in prevailing formalism in academic activities at universities from Bourdieu's viewpoint, because, as Bourdieu writes, "the production of science, in its formal meaning, can be a cover for understanding the truth". Those who closely observed the germination and expression of this scientist's thoughts (and the author had the chance to attend his lecture sessions at the Collège de France in the early 1980's), know that they are rooted in his activistic and reflective approach. Nowadays, Bourdieu's thoughts are noteworthy on the scientific community, including in Iran (But mostly in academic "lessons" and not in research activity!). Are those who talk about Bourdieu and his "lessons" aware of the context and the way these opinions are formed? Such awareness will deeply change their scholastic approach and put them on the path of reflexivity and self-critique that Bourdieu emphasized them and made them an essential step in understanding.


  Keywords: Pierre Bourdieu, Scientific activity, Reflexivity, Symbolic violence, University
 • Seyedeh Maryam Hosseini Largani*, Mohammad Mojtabazadeh Pages 23-51

  The purpose of present study was to design and validate a curriculum model for higher education system in Iran.</span> This study was conducted by using a mixed exploratory design: Instrument Development Model. First, in qualitative part of this study, a questionnaire consisted of 14 components and 107 sub-components was developed by using Grounded Theory approach and interviews with 25 experts. Then, in the quantitative part, the primary designed questionnaire was distributed among 40 Iranian higher education experts. Based on the received feedback, the questionnaire was revised. Then the final version was distributed country wide among 180 individuals. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha (α= .943). A Non-probability purposive sampling method was used in the qualitative part of the study whereas random classified sampling method was utilized in the quantitative part. In addition, analysis of Structural Equation Modeling was used for testing mentioned model. To verify the factor structure, the first confirmatory factor analysis was used and the model was confirmed with 14 components and 107 sub-components. Results of second-order confirmatory factor analysis showed that the 14 extracted components are sufficient factor leading to predict the curriculum model for higher education system in Iran. In addition, goodness of the fit indices were as follows: (CMIN/DF = 1.991), (RMSEA = 0.049), (GFI=0.990), (AGFI = 0.990), (CFI = 0.988), (NNFI = 0.964), (TLI) = 0.991, (IFI = 0.931) and (RFI = 0.948. The results of statistical tests displayed that the designed model for the higher education curriculum system in Iran is well fitted.

  Keywords: Curriculum, Higher education, Grounded Theory, Mixed- method research
 • Asad Hejazi*, Abolfazl Bakhtiari Pages 53-76


  The purpose of this research was to analyze the perceptions of faculty members and instructors about the strengths, weaknesses, opportunities and threats posed by the implementation of the lesson study program at Farhangian University. A mixed research method was</em> used, including both qualitative and quantitative for data collection. The statistical population of the qualitative section was comprised of 14 experts in lesson study who were selected through a purposive sampling method. The statistical population of the quantitative section included faculty members and interns instructors at Farhangian University (N = 1012). A sample of 278 individuals were selected using multi-stage clustering method. The data collection tool was semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire.  Content analysis and SWOT approach were used to analyze the data. Then, the quantitative planning matrix (QSPM) was utilized to select the best strategy for implementation of the Fakoor teacher-training curriculum. The results of internal factors matrix analysis (1.45) showed that the university faces a number of weaknesses in implementing the curriculum in the dimensions of the learners, including the knowledge and skills to teach their teacher-students. The analysis of the external factors matrix (1.82) also showed that the most important opportunity of the university in terms of the learning environment was the potential of Farhangian University campuses for the successful implementation of the program. The most important threats to the university was the inability to conduct group lessons in schools and the low cooperation of guidance teachers in schools. Based on the analysis of the university's position, eight strategies were developed to deal with weaknesses and threats and to strengthen capabilities and opportunities. The findings of this study will open a new window to create the desired changes in the review of the internship program 4.

  Keywords: Phenomenological analysis, Teacher training, Lesson study, SWOT
 • Zohreh Mirzaie, Asghar Soltani*, Hossein Motaharinezhad Pages 77-106

  One of the areas of development in higher education is the move towards benefiting from the third-generation university systems. Accordingly, the main purpose of this study was to explain the characteristics of a third generation university and to examine their achievement from point of view of administrators and faculty members at Shahid Bahonar University of Kerman. The current study was a qualitative and descriptive survey research design.  The population was comprised all administrators and faculty members at Shahid Bahonar University of Kerman (N=629). Fifteen individuals were selected through purposive sampling method for interviews. The categorizing method was used for data analysis. Results showed that from interviewees’ point of views, the five main characteristics of the third generation university included skill training, entrepreneurship, inclusive autonomy, interaction between university and the society, and creativity and idea production. The founding also indicated that the university should consider characteristics such as establishment of entrepreneurial thinking, political and economic autonomy, cooperation with industry and society, supporting knowledge based enterprises and increasing academic sabbatical, and updating activities. Results showed that none of the characteristics of a third generation university is fully integrated in Shahid Bahonar University of Kerman and it could be said that this university is still in the first generation (knowledge-based) or at the transition to the second-generation university (research-based). However, in some of the characteristics, including the attribute of the university-based network and interdisciplinary and interdisciplinary research is somewhat closer to the third-generation university and it is weak in other characteristics such as autonomy, utilization of knowledge and internationalization.

  Keywords: Third generation university, Entrepreneurship University, Internationalization, University autonomy, Iranian higher education
 • Ahmad Ghobadi Alvar*, Seyed Najmeddin Mousavi, Ali Shariatnejad Pages 107-129

  The lack of precise definition and proper analysis of HR risks not only impedes human resource management, but also undermines the organization's performance. By identifying and confronting human resources risks, the organization can mutually bring individual and organizational excellence. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying and evaluating human resources risks in the higher education. This mixed research method was based on qualitative and quantitative inductive-deductive approach. The statistical population of the study were 30 experts who were selected using snowball method and theoretical adequacy principle. In the qualitative section, the data-gathering tool was interview. In the qualitative section, a questionnaire was used for data-gathering. The validity and reliability of the interview and questionnaire were confirmed by CVR index and Kappa Kohn test, and content validity and reliability of the retest. Qualitative data was analyzed using Atlas.ti software, coding method and quantitative data were analyzed using Delphi Fuzzy method. The results of the research consisted of identification of human resources risks and prioritization of them. The results of the research showed that the most important identified risks were knowledge abolition and human resource skills, non-professional career development, human capital erosion, job plateau and lack of creativity and innovation of human resources.

  Keywords: Human resources risk, Human Resource risk management, Higher education system, Fuzzy Delphi Technique
 • Amir Afzali Goroh*, Mahmood Hosseini, Ahmad Rezanfar Pages 131-151

  In recent years, we have faced a large number of graduates in agricultural sciences who cannot enter the labor market and the number of unemployed in this field is increasing every year. One of the solutions to this problem is to increase students and graduates' orientation to entrepreneurship. Therefore, it is very important to recognize the factors that influence the increase such an inclination among individuals. One of these factors is the dominant culture in the society. In this study, we investigated the relationship between cultural values and entrepreneurial intention in agricultural students at Kerman province's public universities. Research method was quantitative.   In terms of access to facts and data processing, it was a descriptive-correlation research. The statistical population of this study was composed of agricultural students in universities of Kerman province (N = 4069). Based on Morgan table, the sample size was estimated 351 individuals. To increase the validity of research, 405 students were selected based on simple random sampling method using proportional assignment. In order to verify the reliability of the instrument, the composite reliability (CR) and Cronbach's alpha (α) were used, and the results confirmed the reliability of the instrument. The Department of Agricultural Extention and Education faculty members at Tehran University confirmed the content validity of the instrument.  Average Variance Extracted (AVE) was used to assess the construct validity. Structural Equation Modeling, and SPSS and Lisrel softwares were used for data analysis. Results showed that avoidance of uncertainty, long-term tendency and individualism had significant relationship with entrepreneurial intention. Overall, they explained 22% of entrepreneurship intention's variance.

  Keywords: Entrepreneurial intention, Cultural values, Hofstede, entrepreneurship