فهرست مطالب

 • سال پنجاهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سعید یزدانی*، محمدرضا رمضانی، احمد قاسمی، سیده طاهره قائم مقامی صفحات 421-435
  استفاده از نهاده های شیمیایی به دلیل ایجاد فرسایش و از بین بردن سلامت خاک، پایداری کشت محصولات کشاورزی را به شدت تهدید کرده و همواره محل بحث بوده و نگرانی هایی را ایجاد کرده است. مطالعه حاضر، به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران شهرستان گناباد انجام شد. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی-همبستگی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل تمام زعفران کاران شهرستان گناباد بود. نمونه گیری به روش تصادفی نسبی انجام شد که بر اساس آن، تعداد 105 زعفران کار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن مورد تایید اساتید اقتصاد کشاورزی قرار گرفت. پایایی سوالات مربوط به سنجش نگرش نسبت به کشاورزی پایدار با انجام یک پیش مطالعه بررسی شد که ضریب آلفای کرنباخ برابر 698/0 به دست آمد. برای شناسایی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی از الگوی هکمن دو مرحله ای استفاده شد. بر اساس نتایج، ضریب متغیر نگرش نسبت به کشاورزی پایدار در هر دو مرحله منفی و معنی دار بود که نشان می دهد بهبود نگرش کشاورزان به صورت موثری موجب کاهش مصرف کودهای شیمیایی می شود. در حالی که ضریب متغیرهای درآمد کشاورزان، سن، سطح تحصیلات و بیمه کشاورزی در هر دو مرحله مثبت و معنی دار بود و بر احتمال و میزان استفاده از کودهای شیمیایی توسط کشاورزان می افزاید. بر اساس نتایج، اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور آشنایی زعفران کاران با مبانی کشاورزی پایدار، جلب اعتماد کشاورزان معتمد و با تجربه برای کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و اصلاح ساختار نظام بیمه محصولات کشاورزی نقش تعیین کننده ای در بهبود الگوی مصرفی کشاورزان از کود شیمیایی دارد.
  کلیدواژگان: زعفران، کود شیمیایی، پایداری، نگرش، شهرستان گناباد
 • اسماعیل پیش بهار*، هاشم محمودی، باب الله حیاتی صفحات 437-449

  در فرآیند آزمون انتخاب، برخی پاسخ گویان ممکن است در هنگام ارزیابی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود به همه صفات ارایه شده نپردازند. این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تاثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران، در مطالعه حاضر از رویکرد نوین ویژگی های حضوری درونزا (EAA) در الگوی لاجیت بهره گرفته شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل 405 پرسش نامه به صورت کاملا تصادفی از مصرف کنندگان منطقه یک شهر تهران در سال 1396 حاصل شد. جهت شناسایی عوامل موثر بر نحوه انتخاب مصرف کنندگان از روش آزمون انتخاب استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی لاجیت شرطی و الگوی لاجیت با لحاظ کردن ویژگی های حضوری درونزا (EAA) نشان داد، الگوی لاجیت با ویژگی های حضوری درونزا (EAA) سازگاری بهتری با داده ها و نحوه رفتار پاسخ دهندگان دارد. همچنین، نتایج حاصل از برآورد تمایل به پرداخت برای دو الگو متفاوت از یکدیگر می باشد. با توجه به تمایل به پرداخت بالای مصرف کنندگان برای ویژگی های چای ارگانیک، پیشنهاد می شود برای ارتقاء سطح سلامت در کشوراطلاع رسانی کامل در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد.

  کلیدواژگان: تئوری ارزش لانکستر، تمایل به پرداخت، لاجیت شرطی، مطلوبیت، ویژگی های غیر حضوری
 • حامد اسکندری، حسین نوروزی، محمد رسول آتشی، صابر کلهری، حامد رفیعی* صفحات 451-465

  پدیده گرد و غبار با تحت شعاع قرار دادن بخش های مختلف جامعه یکی از چالش های مهم در دنیای کنونی محسوب می شود. بدین سبب، ارزیابی دقیق آثار پدیده گرد و غبار و در نتیجه، تدوین سیاست های منطقه ای و جهانی به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از این پدیده، ضروری است. در این پژوهش، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لوجیت به برآورد تمایل به پرداخت مردم شهرستان اهواز در رابطه با بهبود کیفیت هوا در مواجهه با پدیده گرد و غبار پرداخته شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از 144پرسشنامه از روش دو گانه دو بعدی از مردم شهرستان اهواز در سال 1395 به دست آمد. در این پژوهش، برای بهبود کیفیت هوای اهواز در دو سطح کاهش آلودگی معمولی (در سطحی که برای کارهای روزمره مناسب باشد) و سطح استاندارد های بین المللی به برآورد تمایل به پرداخت اقدام شد که برای اولین بار در ایران، ارزش گذاری به صورت مقایسه در دو سطح انجام گردید. در هر دو سطح مورد بررسی، متغیرهای درآمد و سن بر احتمال پذیرش قیمت تاثیر مثبت و پیشنهاد بر احتمال پذیرش قیمت تاثیر منفی داشتند. برای کاهش آلودگی در سطح معمولی، علاوه بر دو متغیر ذکر شده، تعداد اعضای خانوار نیز معنی دار و منفی داشت. برای سطح استاندارد های بین المللی، متغیرهای عضویت در سازمان های مربوط بخش کشاورزی و منابع طبیعی و جنسیت اثر منفی و تحصیلات اثر مثبت و معنی دار داشتند. مقدار تمایل به پرداخت ها در این پژوهش تمایل به پرداخت سطوح پیشنهادی اول و دوم به ترتیب (سطوح پیشنهادی) 10619 و 24851ریال برآورد گردیدند.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، گرد و غبار، شهرستان اهواز
 • بهروز فاتحی، سید حمید موحد *، عبدالمطلب رضایی صفحات 467-483

  در دنیای امروز، حجم بالای اطلاعات، انسان را در تصمیم گیری ها به دردسر انداخته است. به همین منظور، دستیابی انسان به تفکر انتقادی به عنوان یک راه حل اساسی جهت برون رفت از این سردرگمی ها قلمداد می شود. هدف این پژوهش، بررسی مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات‏علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع‏طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان بود. جامعه آماری برابر با 168 عضو هیات‏علمی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 117 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. برای انجام پژوهش، از نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار تحقیق شامل آزمون استاندارد مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) می باشد. روایی ابزار تحقیق بر‏اساس نظر اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه تفکر انتقادی از فرمول کودرریچاردسون (0/82) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSwin23  تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات‏علمی در سطح پایین قرار دارد. نتایج میزان خرده آزمون‏های تفکر انتقادی نشان داد که خرده آزمون استدلال قیاسی (5/47) از 16، استدلال استقرایی (4/16) از 14، ارزیابی (4/26) از 14، استنباط (3/82) از 11 و تحلیل (2/75) از 9 می‏باشد. یافته های تحلیل خوشه اینشان داد، اعضای هیات‏علمی در پنج خوشه (ارزیابی و استدلال استقرایی رشدیافته، تفکر انتقادی نسبتا رشدیافته، تفکر انتقادی رشدنیافته، تفکر انتقادی در حال رشد، تفکر انتقادی انجمادیافته) طبقه‏ بندی می‏شوند.

  کلیدواژگان: مهارت تفکر انتقادی، اعضای هیات علمی، دانشگاه دولتی و آزاد، کشاورزی
 • زینب اسد پوریان، مهدی رحیمیان*، سعید غلام رضایی صفحات 483-499

  هدف از انجام پژوهش پیمایشی - توصیفی حاضر شناسایی و وزن‏دهی معیارهای سنجش توسعه اکوتوریسم پایدار و سنجش سطح توسعه اکوتوریسم پایدار در بین قطب های گردشگری استان لرستان بود. معیارها از طریق مرور مطالعات پیشین استخراج و وزن‏دهی معیارها با تحلیل AHP انجام شد. جامعه آماری شامل 31 نفر از کارشناسان متخصص گردشگری مرکز استان و شهرستان‏ها بودند که همه‏ی آنها به روش سرشماری انتخاب و اطلاعات مورد نیاز در خصوص وزن‏دهی معیارها و تعیین 7 منطقه مستعد اکوتوریستی اخذ شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار Expert Choice و Excel انجام شد. طبق نتایج، هفت معیار سنجش توسعه اکوتوریسم پایدار به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: امنیت گردشگران (با وزن نسبی 0/255)، وضعیت طبیعی (0/169)، جذابیت تفرجی (0/163)، پذیرش اجتماعی و مشارکت مردم محلی (0/133)، وجود زیرساخت‏های گردشگری (0/110)، حمایت‏ های دولتی از منطقه (0/087) ایجاد فرصت‏های اقتصادی برای منطقه (0/083). همچنین بر اساس مجموع معیارها مستعدترین مناطق جهت توسعه اکوتوریسم پایدار در استان لرستان به ترتیب عبارت از دریاچه گهر، آبشار بیشه، آبشار آب سفید، آبشار نوژیان، آبشار گریت، آبشار وارک و تنگه شیرز بودند. اگرچه دریاچه گهر و آبشار بیشه به ترتیب بالاترین میانگین را از نظر وجود معیارها به خود اختصاص داده‏اند، ولی مناطق دیگر نیز قابلیت‏هایی دارند که با  حمایت دولت و بخش خصوصی می‏توان نسبت به برطرف کردن ضعف‏های آن‏ها، برای توسعه اکوتوریسم پایدار در آن‏ها برنامه‏ریزی نمود.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، توسعه پایدار، زیرساخت‏های گردشگری، لرستان
 • الهام شیرزادی، علی سایه میری*، حشمت الله عسگری صفحات 501-513

  افزایش تقاضای منابع آب ناشی از رشد جمعیت و توسعه اقتصادی از یک سو و هدر رفت آب و کاهش بارندگی از سوی دیگر، توجه به سمت تقاضای آب در سطح کلان و سیاست گذاری را ضروری ساخته است. با توجه به رویکرد جدید کشورها در موضوع تجارت آب مجازی و بنابر جایگاه نظریه هکشر - اوهلین (H-O)، بررسی تجارت آب مجازی نکات ارزنده ای برای برنامه ریزان بخش آب و کشاورزی به همراه خواهد داشت. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تجارت آب مجازی (VWT) با استفاده از مدل جاذبه (GM) بر اساس تئوری H-O پرداخته شده است.  بدین منظور با استفاده از پایگاه داده های بین المللی بانک جهانی و فائو، آمار محصول گندم در کشورهای منتخب در بازه زمانی 4دوره 5 ساله طی سال های 1994-2013 گرد آوری گردید. در طی بازه زمانی مورد مطالعه، کل حجم آب مجازی وارد شده و صادر شده گندم به ترتیب معادل  44.1  و 235/7میلیارد متر مکعب بوده است. بیشترین اثرگذاری بر  GMمربوط به سطح زیر کشت محصول گندم با ضریب تعیین 2.54- است. با توجه به بی اثر بودن قیمت آب بر تجارت آب مجازی می توان بر ارزش گذاری منطقی قیمت آب به منظور تفکیک تعرفه نرخ آب بها توجه ویژه نشان داد.

  کلیدواژگان: تجارت آب مجازی، عوامل موثر، مدل جاذبه، گندم، هکشر- اوهلین
 • حمید ییلاق، آیت الله کرمی* صفحات 515-530

  کارایی مدیریت آبیاری و کشاورزی در شبکه های آبیاری شاخص هایی مهم برای ارزیابی نظام مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری می باشند. در این پژوهش به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد تشکل های آب بران، کارایی مدیریت آبیاری و کشاورزی همه 20 تشکل آب بران استان خوزستان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها برآورد گردید. تحلیل پوششی داده ها از روش های ناپارامتری و پرکاربرد محاسبه کارایی در شرایط نامعین بودن تابع تولید واحدهای تولیدی است. نتایج نشان داد که اولویت کارایی مدیریت کشاورزی و تولیدات کشاورزی در شبکه های آبیاری بیش از کارایی مدیریت آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب بوده است. همچنین، یافته ها گویای آن است که ضعف کارایی فنی تشکل های آب بران در مدیریت آبیاری متوجه کارایی مقیاس آنها بوده و دلیل ناکارایی در مدیریت کشاورزی ضعف در مدیریت بهره برداری شبکه آبیاری و جمع آوری آب بهاء است. نتایج نشان داد که کارایی بهینه مدیریت آبیاری و کشاورزی وابسته به عملکرد مدیریتی تشکل های آب بران در سایه تعامل دستگاه های اجرایی متولی بخش آب و کشاورزی است.

  کلیدواژگان: ارزیابی، کارایی، مدیریت آبیاری، روش DEA، تشکل آب بران
 • مریم نجفی، هدایت الله نوری*، امیرمظفر امینی صفحات 531-548
  هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی نقش مدیریت در عملکرد تعاونی های تولید روستایی استان اصفهان و ارایه مدل جامعی از عوامل موثر در بهبود عملکرد این تعاونی ها است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و به لحاظ روش، تحقیقی پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده و از مدلسازی معادلات ساختاری برای ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید روستایی استان اصفهان استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را ارکان تعاونی های تولید روستایی استان اصفهان (مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان) تشکیل داده اند. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری پژوهش طبقه ای خوشه ایبوده است. نتایج پژوهش بیانگر این بود که در میان متغیر های مستقل پژوهش، مدیریت تعاونی بیش ترین تاثیر مستقیم را بر عملکرد تعاونی های تولید روستایی داشته است. در مدل ارایه شده پژوهش حاضر چرخه ای جدید شناسایی شد که آن را چرخه تعهد تعاونی نام نهادیم که این چرخه در راستای بهبود عملکرد تعاونی ها می تواند برای مدیران تعاونی ها بسیار سودمند باشد. همچنین، در این پژوهش مدت زمان بهینه بقای مدیر عامل تعاونی های تولید روستایی در سمت خود چهار سال برآورد شد. از سوی دیگر، نتایج حاکی از این بود که بعد هدایت در میان ابعاد مدیریت تعاونی بیش ترین بار عاملی را داشته است.
  کلیدواژگان: تعاونی، تعاونی تولید روستایی، مدیریت، ارزیابی عملکرد، مدلسازی معادلات ساختاری
 • مسعود یزدان پناه*، فاطمه رحیمی صفحات 549-575

  ترویج کشاورزی ابزار سیاسی ساختاری مهمی در کمک به کشاورزان برای رقابت در بازار جهانی است. خدمات ترویج و آموزش کشاورزی در بسیاری از جهات گسترش یافته اند و طیف گسترده ای از فعالیت ها را در بر گرفته اند. با این حال، اگرچه سازمان ترویج دولتی در کشورهای در حال توسعه متداول می باشد، اثربخشی فعالیت های ترویج به علت بسیاری از کاستی ها و وجود برخی چالش ها، پایین است و با شکست مواجه شده اند. بنابراین، در سازمان ترویج موفقیت حاصل نشده است و مدل ترویج کنونی به اصلاح نیاز دارد.از این رو، در این پژوهش سعی شده است به مطالعه ی دلایل عدم موفقیت ترویج با استفاده از تئوری بنیانی کلاسیک پرداخته شود. در این راستا، جامعه ی مورد مطالعه کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان پیشرو در شهرستان خرم آباد بودند که از طریق روش نمونه گیری هدفمند (15 نفر) انتخاب شدند. در تحقیق حاضر نتیجه ی کدگذاری داده های گردآوری شده به شیوه های مختلف مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارک، استخراج 90 مفهوم و 14 مقوله بود. نتایج پژوهش نشان داد، مقوله های "کم توجهی به بخش کشاورزی"، "سیاست های اجرایی"، "عوامل اقتصادی"، "ضعف ساختاری"، "ضعف مدیریتی"، "به روز نبودن دانش فنی و فردی کارشناسان"، "ضعف نظام آموزش عالی" و "ضعف در امکانات" تحت عنوان دلایل عدم موفقیت ترویج دسته بندی شدند. مقوله های راهبردی نیز شامل "بازنگری در آموزش کارشناسان و توانمندسازی آن ها"، "توجه به خواست و نیازهای کشاورزان"، "ارایه برنامه ریزی و برنامه های اثربخش"، "نظارت و پاسخگویی"، "امنیت شغلی" و "تعادل بین ارکان ترویج" شدند. در این رابطه، از جمله پیشنهادهای ارایه شده در راستای مقوله ی آموزش کارشناسان ترویج و توانمندی آن ها می باشد، که در این راستا پیشنهاد شده است که کلاس های آموزشی ضمن خدمت به منظور به روز نمودن علم کارکنان و افزایش سطح آگاهی و مهارت آن ها برگزار گردد.

  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، عدم موفقیت، تئوری بنیانی، خرم آباد
 • علیرضا محمدی، تیمور آمار*، نصرالله مولایی صفحات 577-593

  توانمندسازی خانوارهای روستایی از مسائل اصلی جامعه امروز کشورهای درحال توسعه همچون ایران است. هدف اصلی از انجام این پژوهش موضوع توانمندسازی اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در رابطه با سیاست های اجرایی این نهاد است. ناحیه مرکزی استان گیلان به عنوان قلمرو مکانی پژوهش انتخاب شد. شش شهرستان ناحیه مرکزی استان گیلان، در مجموع تعداد 53381 مددجو را به خود اختصاص داده اند. براساس جدول مورگان، اندازه نمونه در پژوهش حاضر برابر با 382 مددجو بوده است این اندازه نمونه براساس سهم نسبی مددجویان در هر یک از شهرستان های مورد مطالعه توزیع شد. در نهایت تعداد 345 پرسشنامه کامل و بدون خطا جمع آوری شد.یافته های پژوهش نشان داد که سطح روانشناختی مددجویان با نمره میانگین 3/03 نسبت به سایر شاخص های توانمندسازی اجتماعی وضعیت بهتری دارد.نهایتا نمره میانگین برای توانمندسازی اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در ناحیه مرکزی استان گیلان برابر با 59/2 است. همچنین نتایج نشان داد که مددجویان روستایی ناحیه مرکزی استان گیلان، از سیاست هدایت اعتبارات ناشی از هدفمندسازی یارانه ها با نمره میانگین 2/46 بیشترین رضایت مندی و از سیاست پرداخت اعتبارات خرد قرض الحسنه ای با نمره میانگین 2/04 کمترین رضایت مندی را داشته اند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که سه متغیر سطح مشارکت مددجویان، رفاه و کیفیت زندگی و سواد و آموزش مددجویان با تمام سیاست ها رابطه معنادار داشتند. از سوی دیگر متغیر روانشناختی مددجویان تنها با سیاست پرداخت اعتبارات خرد قرض الحسنه ای رابطه معنادار پیدا کرد. در نهایت بررسی میزان همبستگی متغیر توانمندسازی اجتماعی با سیاست های چهارگانه نشان از آن دارد که این موضوع با هر چهار سیاست مورد مطالعه در ارتباط است.

  کلیدواژگان: کمیته امداد امام (ره)، توسعه روستایی، توانمندسازی، توانمندسازی اجتماعی
 • امیر علم بیگی*، پروین حاجی آقا، سارا جلیلیان صفحات 595-609
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش پیوند شبکه اجتماعی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ترویج کشاورزی استان اصفهان انجام شد. پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 170 نفر از کارشناسان میدانی ترویج کشاورزی استان اصفهان تشکیل دادند که از بین آن ها 130 نفر به صورت تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن به روش صوری و تشخیصی و پایایی آن به کمک ضریب تتای ترتیبی تایید شد. روش غالب آماری، مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی بود. یافته ها نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دو بعد وفاداری و همکاری علی رغم تاثیرپذیری از تعهد سازمانی و پیوند شبکه اجتماعی، بیشتر به تعهد سازمانی آن ها وابسته است و این در حالی است که بعد ارایه خدمات رفتار شهروندی سازمانی از پیوند شبکه اجتماعی تاثیر پذیرفته و متغیر تعهد سازمانی در این رابطه نقش معنی داری نشان نداد. از این رو، به نظر می رسد پیوند شبکه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان به عنوان دو دارایی مهم سازمان در شکل گیری رفتارهای فرا نقش کارکنان نقش مهمی دارند. این موضوع بیانگر این است که بررسی روابط بین فردی کارکنان نقش مهمی در پیش بینی رفتار کارکنان در محیط سازمانی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، پیوند شبکه اجتماعی، تعهد سازمانی، کارشناسان کشاورزی
 • حسین شعبان علی *، انسیه جعفری منش، علی اسدی، مهسا معتقد صفحات 611-627

  پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک در استان قم به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را16000 از کشاورزان منطقه تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 262 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب و از طریق مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله اساتید و متخصصین بررسی و پایایی مقیاس اصلی آن یعنی سازوکارهای بهبود دسترسی به خدمات نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0/75 =α) بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده هر دو شاخص ارزیابی ابزار گرد آوری داده ها حاکی از مناسب بودن آن در ابعاد روایی و پایایی بودند.جهت انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای LISRELwin8.5 و SPSSwin18 استفاده شد. همچنین از روش تحلیل عاملی تاییدی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل ضرایب سازو کارها و طبقه بندی آنها استفاده گردید. نتایج این بررسی نشان داد که در میان سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک ، خدمات مشاوره ای و راهنمایی، بهبود توانمندی کشاورزی در دسترسی و استفاده از نهاده های ارگانیک، برخورداری از تسهیلات اعتباری و خدمات ارتباطی-اطلاعاتی در خصوص تولید محصول ارگانیک، از اهمیت بسیاری برخودارند. با توجه به شاخص های برازندگی می توان گفت که مدل اندازه-گیری سازوکارهای بهبود دسترسی کشاورزان به خدمات کشاورزی ارگانیک و تولید محصول ارگانیک جهت برازش روابط بین سازه ها و نشانگرهای مربوط به هر سازه معتبر و قابل قبول می باشد. نشانگر های هر سازه با ذکر ضرایب مربوطه شناسایی و معرفی شده اند. واژه های کلیدی : سازوکارهای بهبود، کشاورزی ارگانیک، خدمات، استان قم.

  کلیدواژگان: سازوکارهای بهبود، کشاورزی ارگانیک، خدمات، استان قم
 • امیر نعیمی، غلام رضا پزشکی راد*، حسن صدیقی، آرین قلی پور صفحات 629-642

  امروزه توانمندسازی منابع انسانی سازمان ها، عنصر اصلی و مهمی است که می تواند به عنوان عاملی در جهت پویایی سازمان ها گام برداشته و بستر لازم  را برای  بروز رفتارهای شهروندی سازمانی فراهم نماید. این تحقیق با هدف تحلیل رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. مطالعه کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان معاونت های ستادی وزارت جهاد کشاورزی بودند (1222N=). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین شد (295n=). نمونه گیری به روش طبقه ای تناسبی انجام شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی تایید شد. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه آزمون مقدماتی انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ 78/0 و 85/0 به دست آمد. یافته های تحقیق نشان داد مولفه های شایستگی، خودتعیینی، موثر بودن، معنی داربودن و اعتماد با رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری دارند. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که مولفه اعتماد 5/32 درصد از تغییرات بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را در بین کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تبیین می کند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان، وزارت جهاد کشاورزی
|
 • Saeid Yazdani *, Mohammadreza Ramezani, Ahmad Ghasemi, Seyedeh Tahereh Ghaem, Maghami Pages 421-435
  The use of chemical inputs seriously threaten the sustainability of crop production due to the erosion and destruction of soil health, in such a way that it has been always put into question and concerns for it have been growing. The current study was conducted to investigate the factors influensing the application of chemical fertilizers in saffron farms in Gonabad County. To this end, the descriptive-correlation research method was used. The study statistical population consisted of all saffron farmers in Gonabad. Proportional random sampling procedure was used in which 105 saffron farmers were selected. The data collection tool was a questionnaire that its. Face validity  was confirmed by the professors of agricultural economics. Also, the reliability of questions related to attitude towards sustainable agriculture was evaluated by conducting a pilot study in which the Cronbach’s alpha was calculated as 0.698. Afterwards, a two-stage Heckman model was carried out to investigate factors affecting the use of chemical fertilizers. Based on the results, the coefficient of attitude towards sustainable agriculture in both stages was negative and significant, which represents that improvement of farmers' attitude effectively reduces the use of chemical fertilizers. While the coefficients of variables of farmers' income, age, education level, and agricultural insurance are positive and significant in both stages and increase the probability and amount of using fertilizers by farmers. Based on the findings, adopting appropriate strategies for familiarizing saffron farmers with sustainable agricultural practices, luding trust of reliable and experienced farmers to reduce the use of chemical fertilizers, and reforming the structure of agricultural insurance system plays a decisive role in improving the farmers’ consumption pattern of chemical fertilizers.
  Keywords: Saffron, Chemical Fertilizer, Sustainability, Attitude, Gonabad County
 • Esmaeil Pishbahar *, Hashem Mahmmodi, Baballah Haiati Pages 437-449

  In the choice experiment process, some respondents might not attend to all presented attributes when evaluating and choosing their preferred options. This leads to the heterogeneity of respondents' behavior. In order to consider this heterogeneity in the process of choosing organic tea consumers in Tehran, in the current study, a new approach of endogenous attribute attendance (EAA) in the logit model has been used. Data and information needed for this study were obtained by 405 questionnaires completely randomly from Tehran consumers. The results of the estimation of two logit conditional models with all attributes and the Logit model with endogenous attribute attendance (EAA), suggest that the logit model with endogenous attribute attendance (EAA), has better compatibility with the data and behavior of respondents. In addition, the results of estimating the willingness to pay for the two models are different from each other. Regarding the willing to pay consumers for organic tea characteristics, it is proposed to raise awareness about the benefits of organic tea to raise the health of the community.

  Keywords: Lancaster Value Theory, Willing to Pay, Conditional Logit, Utility, Nonattendance of attributes
 • Hamed Eskandari, Hossein Noroozi, Saber Kalhori, Hamed Rafiee *, Mohammad Rasool Naybandi Pages 451-465

  Dust phenomenon with the effect on different parts of society, is one of the important challenges in the world. So, accurate assessment of the effects of dust and consequently codification of regional and global policies are necessary for reducing the negative effects of this phenomenon. Therefore, in this study, the willingness to pay of Ahvaz County people for improving air quality in the face of the dust phenomenon was estimated using contingent valuation method and logit model. Data were gathered by 144 questionnaires using dual two-dimensional method of people in Ahvaz County in 2016. In this study, willingness to pay was estimated for improving air quality in Ahvaz at two levels of typical decrease in pollution (appropriate for doing everyday tasks) and decrease to international standards which was a study performing for the first time in Iran. In current study, in both levels, the variables of income and age positively impacted on the probability of accepting the offered price and while the variable of suggestion negatively impacted on the probability of accepting the offered prices. In addition to the two mentioned variables, the number of household members showed a significant and negative for reducing pollution to typical levels. In case of international standards, membership in organizations related to natural resources and agriculture department and gender variables had negative influence while education showed a significant and positive impact. In this study, the proposed value to pay in the first and second levels (suggested levels) were 10619 and 24851 Rials, respectively.

  Keywords: Air Pollution, Contingent Valuation, Willingness to Pay, Dust, Ahvaz County
 • Abdulmotallab Rezaei, Seyyed Hamid Movahed *, Behrouz Fatehi Pages 467-483

  Nowadays, a large amount of information has disturbed people in decision making. In this way, human access to critical thinking is considered as an essential solution to the exodus of these confusion. The aim of this descriptive-correlation study was Study of Critical Thinking Skills of Faculty Members of Agriculture and Natural Resources of the state and Azad Universities in Isfahan. The statistical population of the study consisted of 168 faculty members, study sample were determined by Cochran’s Formula of 117 individuals. In this study, stratified random sampling with probability proportionate manner was used. Research tool included California Critical Thinking Skills Test (Form B). The validity of the research tool was confirmed by the opinion of the professors of the Agricultural Extension and Education Department of the University of Tehran. To determine the reliability of the Critical Thinking Questionnaire, Kuder Richardson's formula (0.82) was used. Data were analyzed using SPSSwin23. The results showed that the critical thinking skills of faculty members at a low level. The results of critical faculty subtest tests show that the subcritical reasoning (5.47) of 16, the inductive reasoning (4.16) of 14, the evaluation (4.26) of 14, the inference (3.82) of 11 and analysing (2.75) of 9. Cluster analysis findings showed that faculty members are classified into five clusters (assessment and growth inductive reasoning, critical thinking is relatively grown, undeveloped critical thinking, growing critical thinking, critical thinking is freezing).

  Keywords: Critical Thinking Skills, Faculty Members, state, Islamic Azad University, Agricultural Higher Education
 • Zienab Asadpouriuan, Mehdi Rahimian *, Saeed Gholamrezai Pages 483-499

  The purpose of this study was to identify and weigh the criteria for assessing the Sustainable Development of Ecotourism (SDE) and measure the level of SDE in the tourist poles of Lorestan province. The criteria were extracted by reviewing previous studies and weighted by AHP analysis. The statistical population consisted of 31 tourism experts from the center of the province and the cities that all of them were selected by census method and the required data were collected regarding the weighting of criteria and the determination of seven eco-touristic areas. Data were analyzed using Expert Choice and Excel softwares. According to the results, seven criteria for measuring SDE were important in cluding security of tourists (relative weight of 0.255), natural condition (0.169), recreational attraction (0.163), social acceptance and participation of local people (0.133), the existence of tourism infrastructure (0.110), governmental support of the region (0.087) and creation of economic opportunities for the region (0.083). Also, based on the sum of criteria, the most susceptible areas for the SDE in Lorestan province were respectively Gahar Lake, Bisheh Waterfall, Absefid Waterfall, Nozhian Waterfall, Grit Waterfall, Wark Waterfall and canyon of Shirz. Although Gahar Lake and Bisheh Waterfall have the highest average in terms of criteria, other areas also have capabilities that, with the support of the government and the private sector, can be possible to reduce weaknesses in order to SDE.

  Keywords: Ecotourism, Sustainable Development, Tourism Infrastructure, Lorestan
 • Elham Shirzadi, Ali Sayehmiri *, Heshmatollah Asgari Pages 501-513

  Increasing demand for water resources due to population growth and economic development on one hand, and water loss and rainfall reduction, on the other hand, have required attention to the demand for water at macro level and policy making. With regard to the new approach of countries in virtual water trade and according to the Heckcher-Oholian theory (H-O), the study of virtual water trade will provide valuable points for planners and policymakers in the water and agriculture sector. In this study, the factors affecting virtual water trade (VWT) using the gravity model (GM) based on the H-O theory was studied. to this end, using the World Bank and FAO international databases, wheat crop statistics were collected in selected countries over a period of 4 years’ period of 5 years from 1994 to 2013. During the study period, the total volume of imported and exported wheat was 44.1 and 235.7 billion cubic meters, respectively. The highest effect on GM is on wheat cultivar with a coefficient of -2.54. Considering the ineffectiveness of water prices on virtual water trade, it is possible to pay a special attention to the rationale of water pricing in order to differentiate water tariffs.

  Keywords: Virtual Water Trading, Effective Factors, Gravity Model, Wheat, Heckcher-Oholian
 • Ayatollah Karami *, Hamid Yeilagh Pages 515-530

  The efficiency of irrigation and agricultural management in irrigation associations is one of the important indicators in evaluating the management of irrigation networks. In this study, the efficiency of irrigation and agricultural management of each of the 20 Water User Associations (WUAS) in Khuzestan province was estimated using data envelopment analysis and their performances were evaluated and compared with each other. The results showed that agricultural management and agricultural production efficiency have more priority than the efficiency of irrigation management and water saving in irrigation schemes. Also, the findings indicate that the technical weakness of water bodies in irrigation management is about the efficiency of their scale and the reason for inefficiency in agricultural management is weakness in operation management of the irrigation network and collecting water. The results also showed that the optimal efficiency of irrigation and agriculture management depends on the management performance of water users in the context of interaction between the executive bodies of the water and agriculture ministry.

  Keywords: Evaluation, Efficiency, Irrigation management, DEA, Water Users' Associations (WUAs)
 • Maryam Najafi, Hedayat Nouri *, Amir Mozafar Amini Pages 531-548
  The main purpose of this study was to assess of the role management in the performance of the rural production cooperatives of Isfahan province and presenting the comprehensive model of the effective factors in improving the performance of the cooperatives. The currect study was and applied research in terms of purpose, and was a survey in terms of its method. The statistical population of the study was the components of rural production cooperatives in Isfahan province (general assembly, board of directors, inspector or inspectors). The sample size was calculated by Cochran's formula and 375 respondents were selected by stratified cluster sampling. Results showed that cooperative management among the independent research variables had the most direct impact on the performance of rural production cooperatives. In the presented model, a new cycle was identified, which we called the Cooperation Commitment Cycle that this cycle can be very beneficial to cooperative managers in improving cooperatives performance. Also, in this study, the optimal survival time of Chief Executive Officer ofthe cooperatives was estimated at four years. On the other hand, the results indicated that the directing dimension had the most factor loadings among the dimensions of cooperative management.
  Keywords: Cooperative, Rural Production Cooperative, Management, Performance Assessment, Structural Equation Modeling
 • Masoud Yazdanpanah *, Fatemeh Rahimi Pages 549-575

  Agricultural extension has become an important structural policy tool to help farmers to be more competitive in the world market. Extension activities are being pulled in many directions and a wide range of activities. However although public extension organizations are common in developing counties, they are often their effectiveness is limited by many deficiencies and challenges and extension system as failing. So, the extension organization has not succeeded and the current extension model needs to be reformed. Therefore, in this research, we have tried to study the causes of the failure of agricultural extension through Classical Grounded Theory (CGT). In this regard, the statistical population of the study was members of the Khorramabad Agricultural Jihad and opinion leaders in the Khorramabad which were selected by purposeful sampling (15 persons). In the correct study, the result of coding collected data in different ways such as interview, observation and documents, which led to extract of 90 concepts and 15 categories. The results showed that categories "lack of attention to the agricultural sector", "executive policies", "economic factors", "structural weaknesses", "management weaknesses", "lack of technical and personal knowledge of experts", "The weakness of the system of higher education" and "weakness in facilities" were the reasons for the failure of agricultural extension. Strategic categories also include "reviewing the training of experts and empowering them," "focusing on farmers' wants and needs," "providing effective planning and plans", "monitoring and accountability", "occupational safety" and "balance between the pillars of extension". In this regard, suggestion following is forwarded, the categories of the training of experts their and empowerment, which in this regard suggested that mid-career training classes in order to update the knowledge of the staff and increase their knowledge and skills, they should be held.

  Keywords: Agricultural Extension, Failure, Grounded Theory, Khorramabad
 • Alireza Mohammadi, Timur Amar *, Nasrallah Mullah Pages 577-593

  Empowerment of rural households is one of the main issues in developing countries such as Iran. The main objective of this study is the issue of social empowerment of rural households covered by the Imam Khomeini Relief Foundation in relation to the implementing policies of this institution. The central region of Guilan province was selected as the spatial realm of this stydy. Six cities in the central region of Guilan had a total of 53381 grant recipients. According to Kerjesi Morgan's table, the sample size in the current study will be 382 grant recipients. This sample size was distributed according to the relative share of grant recipients in each of the studied cities. Finally, 345 complete and error-free questionnaires were gathered. The findings showed that the psychological level of grant recipients with an average score of 3.03 was better than other social empowerment indicators. Finally, the average score for social empowerment of rural households covered by Imam Khomeini Relief Foundation in the central region of Guilan is 2. 59. Also, the finging showed that rural grant recipients in the central region of Guilan province had the most satisfaction from the policy of directing credits arising from targeting subsidies with an average score of 2.46 and had the least satisfaction from the policy of paying Qarz Al-Hasaneh minor credits with an average score of 2.4%. Pearson correlation coefficient's results indicated that three variables, such as participation level of clients, welfare and quality of life, and literacy and education of grant recipients had a significant relationship with all policies. On the other hand, the psychological variable of grant recipients was found to be significant only with the policy of payingQarz Al-Hasaneh minor credits. Finally, the study of the correlation between the social empowerment variable and the quadratic policies indicate that this issue is related to all four studied policies.

  Keywords: Imam Khomeini Relief Foundation, Rural Development, Empowerment, Social Empowerment
 • Amir Alambaigi *, Parvin Hajiagha, Sara Jalilian Pages 595-609
  This study aimed to investigate the role of social network ties and organizational commitment on organizational citizenship behavior of agricultural extension staff Isfahan Province. The present research in terms of purpose is applied and in terms of collecting data, it is a survey type. The statistical population of this research is 170 field experts of agricultural extension of Isfahan province, 130 of them were randomly selected using Cochran formula. The research instrument was a questionnaire which its validity was verified by face and discriminant method and its reliability was confirmed by ordinal Teta coefficient. The statistical dominant method was the structural equation modeling partial least squares method. The overall result of the research showed that the organizational citizenship behavior of staff in two dimensions of loyalty and cooperation, regardless of the impressionability of organizational commitment and social network ties, depends more on their organizational commitment and this is while Service dimension of Organizational citizenship behavior were impressed by the social network tie and organizational commitment variable did not show any significant role in this regard. Therefore, it seems that social network tie and organizational commitment of staff as two important assets of the organization play an important role in the formation of extra role behaviors. This implies that the review of interpersonal relationships among staff will play an important role in predicting employee behavior in the organizational environment.
  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Social Network Tie, Organizational Commitment, Agricultural Staff
 • Ensieh Jafarimanesh, Ali Asadi, Mahsa Motaghed, Hossein Shabanali * Pages 611-627

  Agrisulture has been changed through the centuries so that in the recent decades more chemichals are used for improving farm productivity. This trend has been criticized by many experts because using more external inputs damages the environment. In order to cope with this problem, some solutions were introduced and applied by different countries. Organic farming is one of promising solutions which is based on reducing use of external inputs and moreattention to organic matter, green manure and biological control of pests and diseases. Organic faming has substantial capacity and potential to fulfill food needs of international society thorough sustainable use of resources.This system is known as one of the most sustainable farming system which meet both objectvives of food security and sustainability simultaneousely.success of organic farming system depends on some prerequisites out of which access to organic inputs and specific services are very important.Organic farming services needs to be provided by government or private sector to the farmers. It includes consultancy, education, information, farm inputs and enabling regulations specefically in the area of certification of produce and standardization of farming processes.Farmers face some barriers to get access to these services. In order to extend organic farming these services should be easily delivered to farming communities and the barriers should be removed by applying appropriate mechanisms. The present study was conducted with the aim of identifying and analyzing mechanisms to improve farmers’ access to organic farming services in Qom province. The statistical population of this study consisted of 16000 farmers, out of which 262 people were selected and interviewed as sample using Cochran formula and proportionate stratified random sampling technique. A questionnaire was used for data gathering. Validity of the instrument was approved by a panel judgment of experts and faculty members in University of Tehran. Its reliability was approved using Cronbach alpha coefficient (α=0.75). LISRELwin8.5 and SPSSwin18 software were used to analyze the data. Confirmatory factor analysis was applied to determine weights of each mechanism and categorize them.  The results revealed that among mechanisms to improve farmer’s access to organic farming services, advisory-guidance services, improving farmer’s capabilities to access organic farming inputs, access to credit and information-communication services play an important role. In the process of getting access to consulting and advisory services farmers can contact with village and farm extension workers to learn how to use organic agricultural inputs. This counseling and guidance services increase farmers' awareness and knowledge on organic farming and through this mechanism they get familiar with related actors in private sector. Given the importance of providing advisory and guidance services to farmers who are interested in transitioning from conventional to organic farming, it is recommended that the regional organizations develop and implement a plan to provide these services. It is important to encourage engineering-consulting companies as well as the private sector to provide these services, which can, of course, be in the form of annual contracts with farmers and field audit. At least, a part of this plan should include training courses for farmers in the area of organic farming. It is also recommended that credit institutions and banks, especially agricultural banks, adopt low interest lines to support the development of organic farming.  According to the fitness indices, the model for measuring the mechanisms for improving the access of farmers to services and the production of organic products were valid and acceptable. The indicators of each construct were identified and introduced by referring to the coefficients.

  Keywords: mechanisms of improvement, organic farming, services, Qom province
 • Amir Naeimi, Gholamreza Pezeshki Rad *, Hassan Sedighi, Arian Gholi Pour Pages 629-642

  Nowadays, empowering of human resources in organizations is important factors that it can gait toward mobility of organization. Also, empowerment can provide necessary equipment for reveal organizational citizenship behavior. The purpose of this research was analyzing the relationship between Psychological Empowerment (PE) and Organizational Citizenship Behavior (OCB) among ministry of Jihad-e-Keshavarzi staffs.Research design of this applied study was descriptive–correlational. The Statistical population of study consisted of staffs who worked in deputies of Jihad-e-Keshavarzi ministry (N=1222). Sample size was estimated by Krejcie and Morgan’s table (n=295) and respondents were studied using stratified random sampling.Technique a questionnaire was Research instrument was used to collect dotg. Face and content validity considered by panel expert of agricultural extension and education and Organizational Behavior and human resource management. Reliability of questionnaire was determined by pilot test and then Cronbach alpha calculated 0.78 and 0.85. Findings showed that components of competency, self-determination, impact, meaning and trust had positive and significant correlation with OCB. Linear regression results showed that trust explains 32.5% of OCB variance between Staffs of Jihad-e-Keshavarzi ministry.

  Keywords: Psychological Empowerment (PE), Organizational Citizenship Behavior (OCB), Staffs, Jihad-e-keshavarzi Ministry