فهرست مطالب

سکه های شرقی - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)

نشریه سکه های شرقی
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یادداشت سردبیر
  امیرحسین معینی صفحه 5
 • کدبندی سکه ها
  عبدالعزیز حق صفت صفحه 7
 • سکه آندرومدا
  احسان احمدی نایینی صفحه 13
 • سکه های دوره ی صفویه ضرب شده در ایروان
  شاهن هوسپیان صفحه 17
 • مسائل سکه شناسی ایران
  امیرحسنی معینی صفحه 27
 • مصاحبه با ادیک آوانسیان، هنرمند نقاش و مجموعه دار مدال و سکه
  صفحه 49
 • سکه شناسان نامی
  سهیل طاهرخانیان زارع صفحه 55
 • معرفی کتاب : مجموعه سکه های ماشینی دوره قاجار
  صفحه 79