فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 60، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علیرضا ماه پور*، امیر رضا ممدوحی صفحات 1-9

  از روش های ارزان در تهیه ماتریس مبدا- مقصد برای سال پایه، تصحیح ماتریس مبدا- مقصدهای قدیمی بر اساس مقادیر مشاهده شده در برخی از کمان ها است. در هر یک از این روش ها به منظور بدست آوردن سهم حجم هر یک از کمان ها از تقاضای بین مبدا- مقصدهای موجود، ماتریس اولیه (و در تکرارهای بعدی، ماتریس اصلاح شده) به شبکه تخصیص داده می شود. از روش های نوین تصحیح ماتریس مبدا- مقصد، با وارد شدن مفهوم فازی، روش جریان فازی تصحیح شده است. این روش نیز همانند سایر روش ها در فرآیند تصحیح ماتریس، از تخصیص ماتریس بهره می گیرد. با توجه به اهمیت روش تخصیص استفاده شده در اصلاح ماتریس، این مقاله به اثرسنجی روش تخصیص ترافیک در روش تصحیح جریان فازی ترافیک می پردازد. نتایج نشان می دهد که استفاده از روش تعادل کاربر، نسبت به روش احتمالی و جزئی برتری داشته و مقدار ضریب خوبی برازش در روش تعادل کاربر برابر مقدار 0/82 است و این در حالی است که در روش احتمالی این شاخص برابر 0/72 و در روش جزئی دارای مقدار 0/67 است.

  کلیدواژگان: تصحیح ماتریس مبدا- مقصد، تخصیص ترافیک، روش جریان فازی، مشهد
 • بهرام نادی، امید توسلی*، عادل عساکره، علی تدین صفحات 11-32
  امروزه با افزایش جمعیت و کمبود شدید فضا برای احداث ساختمان ها و معابر از جمله راه ها در مجاورت یکدیگر، ترجیح عمومی به سمت ساخت ساختمان هایی است که احداث آن ها با گودبرداری های عمیق و نیمه عمیق همراه است، ولی تغییر مصالح یک شیروانی از خاک به سنگ، شرایط پایداری و تحلیل آن را به صورت بارزی تحت اثر قرار می دهد. در یک شیروانی سنگی، سطوح ضعیفی وجود دارند که جهت داری و چگالی آن ها الگوهای متنوعی از ریزش را تشکیل می دهند. در این تحقیق، به بررسی و تحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی دیواره ی سنگی ناشی از گودبرداری به عمق 15 متر در لایه سنگی شیل واقع در شهرک شهید کشوری - اصفهان با در نظر گرفتن اثرات ناهمسانگردی ساختاری ناشی از حضور بلوک ها و درزه های سنگی و فشار آب حفره ای و همچنین بررسی جوانب این ناپایداری ها پرداخته شده است. چالش اساسی موجود در این نوع شیروانی ها، حضور مصالح سنگی و روی دادن ریزش های بلوکی همزمان با تراوش آب از میان درزه ها است. برداشت اطلاعات از طریق روش خط برداشت و تحلیل های آماری در نرم افزار DIPS انجام گردیده و در نهایت تحلیل استاتیکی، دینامیکی و هیدرواستاتیکی با استفاده از نرم افزارUDEC  صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهند که دیواره مورد مطالعه در حالت استاتیکی و دینامیکی پایدار، ولی با اعمال جریان هیدرولیکی دچار ناپایداری شده است.
  کلیدواژگان: شیروانی سنگی، پایداری شیروانی، فشار آب حفره ای، ناهمسانگردی ساختاری، روش المان مجزا
 • مصطفی شفاعتی، رضا خیری، امین میرزا * صفحات 33-46

  کم بودن سطح ایمنی ترافیک، مانعی جدی برای توسعه پایدار است. ایمنی عابران پیاده از مسائل مهم پیش روی پژوهش گران ایمنی حمل و نقل است. تقاطع های بدون چراغ به دلیل فقدان کنترل کننده های ترافیکی و تعداد برخوردهای بالا بین عابر و وسیله، مکانی مخاطره آمیز برای عابران پیاده محسوب می شوند. تداخل عابران پیاده با موتورسیکلت ها و متغیرهای موثر بر شدت این تداخل ها، از مسائلی هستند که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. داده های مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از روش پردازش تصاویر بدست آمده اند. تاثیر متغیرهای مختلف مرتبط با عابر پیاده و موتورسیکلت سواران بر شاخص تداخلی زمان تا تصادف با استفاده از مدلسازی رگرسیون خطی انجام شد. تقاطع مورد بررسی در این تحقیق، در محل تقاطع خیابان وصال شیرازی (خیابان اصلی) به بزرگمهر (خیابان فرعی) است. در نهایت، پس از انجام تحلیل ها مشخص شد در درصد قابلیت اعتماد 95 درصد، متغیرهایی از جمله جهت حرکت عابر پیاده، گروهی بودن حرکت عابران پیاده و جهت حرکت موتورسیکلت به ترتیب با ضرائب 0/22-، 0/28، 0/32- در شاخص زمان تا تصادف تاثیرگذار بودند.

  کلیدواژگان: ایمنی عابر پیاده، تقاطع بدون چراغ، شاخص زمان تا تصادف، تداخل بین موتور سیکلت و عابر
 • حسن طاهرخانی*، حامد صفاری صفحات 49-63

  در این تحقیق، تاثیر مشخصات بارهای دو نوع از هواپیماهای سنگین مسافری بر روی پتانسیل رشد ترک انعکاسی در روسازی مرکب فرودگاه ها مورد مطالعه قرار گرفته است. دو نوع هواپیما شامل بوئینگ 747 و ایرباس A380، که از سنگین ترین هواپیماهای مسافربری موجود هستند مورد استفاده قرار گرفته اند. محورهای این هواپیماها در موقعیت های مختلفی از محل درز طولی و ترک موچود در لایه آسفالتی قرار گرفته اند و ضرایب شدت تنش ها و کرنش کششی در نوک ترک موجود در لایه آسفالتی محاسبه شده و مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته اند. تحلیل ها با مدلسازی المان محدود سه بعدی تعمیم یافته در نرم افزار آباکوس انجام گرفته اند. لایه آسفالتی به صورت ویسکوالاستیک خطی در نظر گرفته شده و سایر لایه ها و بستر الاستیک خطی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهند که مقدار ضریب شدت تنش بحرانی مود 1 هواپیمای بوئینگ از هواپیمای ایرباس بزرگتر است و مقادیر ضریب شدت تنش بحرانی مود 2 و 3 هواپیمای ایرباس از هواپیمای بوئینگ بزرگتر هستند. همچنین نتایج بیانگر این است که با حرکت محورها در راستای طولی ترک مقدار کرنش کششی بحرانی روند کاهشی داشته و مقدار آن نسبت به بارگذاری در مرکز به ترتیب در هواپیمای ایرباس تا42/87درصد و در هواپیمای بوئینگ تا 89/23 درصد کاهش می یابد. با حرکت محور ها در راستای عرضی ترک مقدار کرنش کششی بحرانی روند افزایشی داشته که به ترتیب در هواپیما ایرباس تا 26/73درصد و در هواپیمای بوئینگ تا 93/17درصد افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: المان محدود، ترک انعکاسی، روسازی مرکب، ضرایب شدت تنش، فرودگاه
 • امین خواجه * صفحات 65-81

  براساس ادبیات موضوع، خستگی بتن مهمترین عامل از بین رفتن روسازی دال خط راه آهن می باشد. در این مقاله، روشی ساده توسعه داده شده است تا با کمک آن بتوان عمر روسازی دال خط را تخمین زد. به این منظور با کمک مدل نظری تیر دوگانه قرار گرفته بر روی بستر ارتجاعی، تاریخچه زمانی تنش تجربه شده توسط دال بتنی ناشی از عبور یک چرخ قطار تقریب زده می شود. در ادامه و با کمک روش سیلان باران، تعداد سیکل های دامنه تنش تجربه شده توسط دال بتنی ناشی از عبور ناوگان تقریب زده می شود. در نهایت و با توجه به مدل رفتاری خستگی بتن ناشی از تنش های کششی و براساس اصل ماینر، عمر دال بتنی تخمین زده می شود. نتایج بدست آمده نشان می هد که افزایش ضخامت روسازی دال خط و مقاومت فشاری 28 روزه بتن باعث افزایش شدید طول عمر روسازی می شوند. همچنین افزایش سختی بستر روسازی منجر به افزایش خفیفی در عمر روسازی می شود. افزایش بار محوری قطار و کاهش سرفاصله زمانی اعزام قطار تاثیر بسیار مخربی بر کاهش عمر روسازی دال خط دارند.

  کلیدواژگان: روسازی دال خط راه آهن، خستگی، عمر
 • محمدحسین بصیری*، محمدرضا شریقی صفحات 83-93
  در دنیای رقابتی امروز و تلاش برای تولید بیشتر و کسب حداکثر سود در صنعت معدنکاری، تجزیه وتحلیل رفتار سیستم ناوگان حمل ونقل اهمیت بسزایی دارد. اطلاعات موجود از نرخ خرابی و زمان تعمیر قطعات یک سیستم اغلب نادقیق و دارای عدم قطعیت هستند، بنابراین تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان و پیش بینی الگوی رفتار سیستم بر اساس آن ها بسیار دشوار است. در تحقیق حاضر، آنالیز رفتار و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم شاول به عنوان یکی از مهم ترین ماشین آلات ناوگان حمل ونقل معدن روباز تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از اعداد فازی مثلثی و روش لامبدا-تاو انجام شد. این دستگاه از هفت زیرسیستم سری (کابل، باکت، بازو، چرخ زنجیر، موتور و گیربکس، پنوماتیکی و الکتریکی) تشکیل شده و دارای تابع توزیع خرابی وایبول است. رفتار سیستم توسط شاخص های مختلف قابلیت اطمینان نظیر نرخ خرابی، زمان تعمیر، میانگین زمان بین خرابی، تعداد خرابی مورد انتظار، قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان بررسی شد. نتایج نشان می دهد که اطلاعات خرابی نسبت به اطلاعات تعمیر از عدم قطعیت کمتری برخوردار است و پس از گذشت 10 ساعت شاخص RAM کاهش می یابد. آنالیز رفتار سیستم می تواند به عنوان ابزاری سودمند در انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیر  و بهبود عملکرد سیستم مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنالیز رفتار، تئوری اعداد فازی، روش لامبدا-تاو، ناوگان حمل ونقل معادن
 • امیرمسعود رحیمی*، محمود اکبرزاده، احمد اکبرزاده، آرش مظاهری صفحات 95-109
  عملکردهای ترافیکی در بخش های متراکم جاده ها بسیار پیچیده هستند و یک تحلیل جامع از فعل و انفعالات بین وسایل نقلیه جهت درک رویدادها در گلوگاه های ترافیکی و توصیه راه حل هایی برای آن ضروری است. این مسئله، توسعه تئوری های ترافیکی برای توضیح رفتار راننده در سطح خردنگر را نیاز دارد که یکی از عناصر اصلی آن، رفتار تغییرخط است. در این تحقیق، اثرات عملکردی تغییرخط وسایل نقلیه قبل از گردش به راست جهت خروج از تقاطع و پس از گردش به راست جهت ادغام به مسیر بعدی، در درصدهای مختلف حجم ترافیکی گردش به راست در مجاورت سه تقاطع چراغدار "فلزی-ملت، سیمین و شیخ صدوق" در شهر اصفهان با استفاده از نرم افزار ایمسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. ابتدا در ساعت اوج از شرایط میدانی سه تقاطع مذکور فیلمبرداری صورت گرفت. سپس با انجام بازدید میدانی و همچنین مشاهده فیلم های برداشت شده، مشخصات هندسی و ترافیکی تقاطع ها استخراج و با اطلاعات دریافتی از شهرداری اصفهان تکمیل شد. در ادامه دو پارامتر اصلی مدل تغییرخط ایمسان شامل فاصله تا ناحیه 1 و  فاصله تا ناحیه 2، با مقادیر پیشنهادی برآورد شدند. در نهایت برای بهینه سازی چراغ ترافیکی سه تقاطع تحت سناریوهای مختلف از نرم افزار سینکرو استفاده شد و حاصل بهینه سازی سیکل آن تقاطع ها جهت شبیه سازی وارد نرم افزار ایمسان شد. نتایج شبیه سازی تقاطع ها در نرم افزار ایمسان نشان داد استفاده از مقادیر پیشنهادی به جای مقادیر پیش فرض نرم افزار برای فاصله تا ناحیه 1 و 2، شاخص عملکردی زمان سفر را در سه تقاطع فلزی-ملت، سیمین و شیخ صدوق به ترتیب (1+) تا (9-)، (0) تا (15-)، و (0) تا (5-) درصد تغییر می دهد.
  کلیدواژگان: تغییرخط، نرم افزار ایمسان، فاصله تا ناحیه 1، فاصله تا ناحیه 2
 • محمد محمدپور عمران*، روزبه قوسی، احمد طاهرخانی کدخدایی صفحات 111-125
  لجستیک جهانی شامل ارسال کالا در سطح خشکی و دریا می شود. در خشکی، از وجه های حمل و نقل مانند قطار و کامیون جهت جابجایی کالاها استفاده می شوند. طراحی شبکه حمل و نقل و ارتباط بین خشکی و دریا، شامل تعیین مراکز توزیع در خشکی و نحوه ارتباط آن ها با بندرهای دریایی است. تعیین بهینه مکان و ظرفیت مراکز توزیع و تعیین بهینه نوع وجه حمل و نقل در ارسال کالاها بین بنادر دریایی، مراکز توزیع و گره های مشتری، اهمیت بالایی در کارایی شبکه توزیع دارد. در این تحقیق، یک مدل برنامه ریزی ریاضی دو هدفه جهت مکان یابی مراکز توزیع ارائه می شود که در آن از حمل و نقل چندوجهی جهت ارتباط بین بندر و خشکی استفاده می شود. در این مدل، جریان عرضه و تقاضای داخلی و خارجی هر گره، در نظر گرفته شده و هدف آن تعیین مکان مراکز توزیع یا ترمینال هایی در خشکی است با این هدف که هزینه های حمل و نقل و همچنین آلودگی ناشی از وجوه حمل و نقل کمینه شود. در این پژوهش از روش اپسیلون محدودیت اصلاح شده جهت حل مسئله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد جهت احداث مراکز توزیع و توسعه وجه های حمل و نقل می بایست بالغ بر 96 تا 106 میلیارد دلار سرمایه گذاری نمود. همچنین میزان تولید گاز کربن دی اکسید در هر کدام از این سرمایه گذاری ها چیزی حدود40 تا 56 میلیون تن در سال خواهد بود.
  کلیدواژگان: بندر، پسکرانه، مرکز توزیع، لجستیک، حمل و نقل چندوجهی
 • محمود جمعه پور، شهاب الدین عیسی لو*، ابراهیم علمدار نژاد صفحات 127-139
  تنوع مسکن از جمله عناصر کلیدی برنامه ریزی شهری معاصر به شمار می آید که به سبب مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن، از سوی الگواره های نوین توسعه پایدار شهری (نظیر جنبش نوشهرسازی و رشد هوشمند شهری) مورد استقبال و تاکید فراوان قرارگرفته است. با این حال، در نظام برنامه ریزی شهری ایران به این اصل توجه چندانی نشده است و چنین غلفتی نه تنها باعث کاهش سطح زیستپذیری شهری شده بلکه در ابعاد وسیع تر بر ناپایداری آنها نیز دامن زده است. از آنجایی که ابعاد این موضوع تاکنون در مطالعات برنامهریزی شهری ایران به درستی مشخص نشده است، لذا مقاله حاضر با هدف واکاوی و ریشهیابی مفهوم گوناگونی مسکن شهری از یک سو و شناسایی اثرات آن در انتخاب وسیله سفرهای درون شهری با توجه به نمونه محله بنیاد شهر قم به رشته تحریر درآمده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی ها میدانی، پرسشنامه و... گردآوری شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که سطح پایین تنوع  مساکن در محله بنیاد سبب شده تا جابه جایی ساکنین این محله 44 درصد با خودرو شخصی ، 6/33 درصد بصورت پیاده روی و 8/13 درصد بصورت سواری و 2/7 درصد بصورت حمل ونقل عمومی و 7/1 درصد سایر روش ها جابجا می شوند، به بیانی دیگر این شرایط باعث شده تا میزان سفرها برون محله ای ساکنین، هزینه های جابه جایی و میزان مصرف انرژی آنان افزایش یابد و خلاصه اینکه سطح زیست پذیری و پایداری این نواحی به شدت تحت الشعاع چنین مسئله ای قرار گیرد،که نشان می دهد پیش شرط اصلی ایجاد محیط های مسکونی پایدار ایجاد تنوع در الگوهای ساخت مسکن می باشد.
  کلیدواژگان: مسکن، حمل ونقل، توسعه پایدار، شهر قم
 • محسن نظری*، طهمورث حسنقلی پور، حبیب کمرخانی، محمدرحیم اسفیدانی صفحات 141-157
  جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارتباط با آب های آزاد، اهمیت زیادی برای ایفای نقش ترانزیت کالا دارد. آسیب شناسی وضعیت موجود ترانزیت چند وجهی و تعیین راهبردهای موفقیت آن در ایران، اهداف اساسی این پژوهش می باشند. در این پژوهش با استفاده از روش گراندد تئوری و مصاحبه عمیق، و از طریق کد گذاری باز، محوری و عمیق به شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ترانزیت چندوجهی در ایران پرداخته شده است و مشخص گردیده است که نظام ترانزیت ایران براساس الگوی فوق در چه وضعیتی است و چگونه می توان وضعیت موجود را بهبود بخشید. جامعه آماری را صاحب نظران و خبرگان حمل و نقل و ترانزیت کالا ، تجار و  بازرگانان، تشکیل می دهند و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار Maxqda، انجام شده است. با انجام این پژوهش، علل و عوامل عدم توسعه ترانزیت کشور در حوزه های مختلف شناسایی و در شش دسته و 32 عامل اصلی دسته بندی شده اند و راهکارهای بهبود آنها پیشنهاد گردیده اند.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، ترانزیت، حمل و نقل چندوجهی، قلمرو گمرکی، کریدور
 • حسین نظم فر*، علی عشقی چهاربرج، سعیده علوی صفحات 159-169
  امروزه در فرآیند برنامه ریزی توسعه، شناخت و تبیین سطوح توسعه یافتگی نواحی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن ها اهمیت بسیاری دارد، بخشحمل ونقل بدلیل برقراری ارتباط میان سایر بخش هاازبخش هایکلیدیکشور در امر توسعه محسوبمی شود. از این رو پژوهش حاضر باهدف سطح بندیمیزانتوسعه یافتگیبرمبنایشاخص هایحمل ونقل جاده ای انجام شده است. اینپژوهشازلحاظهدف گذاری،کاربردیوازلحاظ روش شناسی توصیفی -تحلیلیاستکهدرآنازروشنظرخواهیازکارشناسانونیزمطالعاتکتابخانه ایاستفاده شده است. جامعهآماریتمامی شهرستان های استان خوزستاناستکهازنظرشاخص های حمل ونقل جاده ای بااستفادهازمدل V- PROMETHEE و تحلیل گایاموردارزیابیقرارگرفته اند. جهت وزن دهی به شاخص ها از مدل ANPاستفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از 24شهرستان استان،2 شهرستان کاملا برخوردار، 3 شهرستان برخوردار، 5 شهرستان نسبتا برخوردار، 6 شهرستان نابرخوردار و 8 شهرستان کاملا نابرخوردار از توسعه می باشند. شهرستان خرمشهر با Phi (592/0) و شهرستان باوی با Phi(412/0-) در رتبه های اول و آخر قرار دارند. به طورکلی نتایجبدستآمدهبیانگر این می باشد که شکافعمیقیبین شهرستان هایاستانازلحاظبرخورداریازسطوح توسعه وجوددارد.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، حمل ونقل، استان خوزستان، V- PROMETHEE
 • امین چوبدار، علیرضا عاملی*، سید روح الله معافی مدنی صفحات 171-185
  استفاده از انواع مصالح بازیافتی در بتن غلتکی به تازگی در صنعت ساختمان مورد توجه قرار گرفته است. مشکل عمده استفاده از مصالح بازیافتی در بتن افت مشخصات مکانیکی آن می باشد. به این ترتیب استفاده از افزودنی های مختلف جهت بهبود خصوصیات مکانیکی مخلوط ها به نحوی که اجرایی و مقرون به صرفه باشد، توصیه شده است. در این مقاله از خرده لاستیک بازیافتی در ساخت نمونه های بتن استفاده شده و تاثیر خاکستر بادی و نانوسیلیس در اصلاح مشخصات مکانیکی بتن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برنامه ساخت نمونه ها از روش تاگوچی در طراحی آزمایشات استفاده گردیده و بهینه سازی مخلوط نهایی با استفاده از این روش انجام پذیرفته است. در ساخت نمونه ها از 40%تا 70% خاکستر بادی (جایگزین سیمان)، 0تا 30% خرده لاستیک (جایگزین مصالح سنگی) و 0تا 3 % نانو سیلیس (جایگزین سیمان)  استفاده شده است. همچنین برای طرح آزمایشات از آرایه متعامد L16 و ترکیب سطوح و نسبت S/N بزرگتر بهتر است، استفاده شده است. روش تاگوچی روش مناسبی برای بهینه سازی مخلوط و طرح است و برای تعیین مخلوط بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از بهینه سازی ماکزیمم سازی مقاومت فشاریو خمشی نمونه است. بایستی در نظر داشت که افزودن خرده لاستیک در بتن باعث کاهش مشخصات مکانیکی مخلوط خواهد شد. جهت دستیابی به مخلوط مناسب و برطرف ساختن افت مشخصات بتن از از نانوسیلیس در ترکیب مخلوطها استفاده شده است.بر اساس نتایج بدست آمده از ماکسیمم سازی مقاومت فشاری 28 روزه نمونه ها و مقاومت فشاری و کششی آنها و با استفاده از روش بهینه سازی به روش تاگوچی تحلیل ها انجام پذیرفته است. در نهایت نتایج حاکی از این بود که میزان بهینه جایگزینی 27% حجمی خرده لاستیک بازیافتی، جایگزینی 50 % سیمان با خاکستر بادی و افزودن 2 % نانوسیلیس در مصالح سیمانی میتواند بیان کننده خصوصیات مخلوط بهینه باشد
  کلیدواژگان: بتن غلتکی، خاکستر بادی، نانو سیلیس، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، بهینه سازی به روش تاگوچی
 • رامک حمیدی جو*، امیر کاووسی صفحات 187-198
  ضرایب پرداخت جزء لاینفک تضمین کیفیت اند، از آنجا که در تولید و اجرای آسفالت نمی توان تمام مشخصات را مطابق ضوابط تامین نمود، رابطه بین میزان کیفیت و پرداخت بایدتعیین شود. نتایج بررسی های انجام شده بر روی 21 طرح اختلاط به روش مارشال ، 592 برگه آزمایش تضمین کیفیت و بازدیدهای میدانی از کارگاه های آسفالت نشان می دهد، در تهیه طرح اختلاط مواردی از عدم دقت در تعیین نوع ترافیک طرح، نمونه گیری ها و تعیین درصد قیر بهینه وجود دارد و از طرح اختلاط برای یک دوره چند ساله تولید واجرا استفاده شده است. دربررسی ها مشخص شد، آزمایشات مارشال که بر ضریب پرداخت تاثیرگذار است، بدون کالیبره کردن چکش ها انجام شده و در مواردی دارای اشتباه محاسباتی می باشد. در برخی از این پروژه ها علی رغم وجود درصد کمتر پارامترهای مارشال داخل مشخصات، از ضریب پرداخت بالاتری برخوردار شده اند که این موضوع قابل تامل بوده و ضمن توجه به مباحث و دلایل عدم انطباق مطروحه در این تحقیق، می تواند ناکارایی ضریب پرداخت انتخابی را مشخص کند و یا بیانگر این باشد که استفاده از نتایج تضمین کیفیت (QA) برای پذیرش و پرداخت به پیمانکار، بدون توجه به کنترل کیفیت (QC)، نمی تواند به عنوان راهکاری اساسی برای افزایش کیفیت روسازی های آسفالتی و منظور نمودن هزینه ها بر اساس چرخه عمر باشد.
  کلیدواژگان: تضمین کیفیت، ضریب پرداخت، طرح اختلاط، کسر بهاء، کنترل کیفیت
|
 • Alireza Mahpour *, A. R. Mamdoohi Pages 1-9

  Correction old OD matrix is one of the Cheapest methods for provide the Origin-destination matrix for the base year, which are based on the observed values in selected links. In each of these methods, in order to obtain the share of each links from the demand between the ODs, the primary matrix (and in subsequent replicates, the modified matrix) is assigned to the network. By introduction of fuzzy concept, new methods for correcting the OD matrix have been refined, which called the fuzzy flow method (TFF). This method uses the matrix assignment as well as other methods in the matrix correction process. Considering the importance of the assignment method used in matrix correction, this paper deals with the effect of traffic assignment method in traffic fuzzy flow correction method. The results show that the use of the user equilibrium method is superior to the stochastic and incremental assignment, and the good fit coefficient in the user equilibrium method is equal to 0.82, while in the stochastic method, this R2 is 0.72 and in the incremental assignment has a value of 0. 67.

  Keywords: OD Matrix Correction, traffic assignment, Traffic Fuzzy Flow Method (TFF), Mashhad
 • B. Nadi, Omid Tavasoli *, A. Asakereh, A. Tadayon Pages 11-32
  Nowadays, with increasing population and the severe shortage of space, the general preference is to construct buildings with deep and semi-deep excavations. However, changing the material from a soil to the rock, the stability conditions and its analysis are noticeably affected. In a rock slopes, there are weak levels with different direction and density which form different patterns of failure. In this paper, the case study on the static and dynamic stability of the rock slope caused by excavation up to the depth of 15meters have been investigated with considering the structural anisotropy effects due to the presence of stone joints, blocks and the pore water pressure.The main challenge is the existence of rocky jointed materials with water seepage through them. In order to collect data for some single joints, the structural geology analysis has been carried out by using the Streo net grid strategy in DIPS and statistical software. Finally, static, dynamic and hydrostatic analysis has performed using UDEC software based on discrete element method. The results show that the rock slope in the static and dynamic state of stability has been unstable due to the application of hydraulic flow.
  Keywords: Rock slope, slope stability pore-water pressure, structural anisotropy, discrete element method
 • M. Shafaati, R. Kheri, A.M. Boroujerdian * Pages 33-46

  The level of safety of transportation being low often considers an obstacle to sustainable development. Pedestrian safety is one of the essential problems, researchers of the safety of transportation face. Since non-signalized intersections lack the controllers of safety and have many conflicts between pedestrians and vehicles, are considered to be a dangerous place for pedestrians. The conflict between pedestrians and motorcycles and the variables which influence those conflicts are the issues that are not paid enough attention by researchers. The data used in this paper have been achieved using the image processing method. The effects of the variables related to the pedestrians and the motorcycles on Time to Collision (TTC) have been estimated using a linear regression model. The intersection assessed in this article is located where Vesal-Shirazi (the major street) and Bozorgmehr(the minor street) street meet together. Finally, in the reliability of 95 percent, the variables such as the direction of the pedestrian movement, the pedestrians moving in a group and the direction of motorcycle movement significantly influenced TTC with the numbers -0.22, 0.28, and -0.32 respectively.

  Keywords: Pedestrian Safety, Non-signalized Intersections, Time to Collision, Conflicts Between Motorcycles, Pedestrians
 • H. Taherkhani *, H. Saffari Pages 49-63

  In this study, the effects of two typical commercial heavy airplanes, namely airbus AA380-800 and Boeing B747-400ER, on the potential of reflective crack propagation in composite pavement have been investigated. The axles of the airplanes were positioned at different longitudinal and transverse distances from the center of crack and the stress intensity factors, and tensile strain at the tip of crack in asphaltic layer were determined and compared. Modeling and analysis were performed using extended 3D finite elements method. The asphaltic layer was assumed to behave as a viscoelastic material and the underlying layers were assumed to be linear elastic. Results show that higher maximum stress intensity factor in mode 1 is generated under Boeing airplane loading than airbus, and those in mode 2 and 3, are higher for airbus than Boeing. Results also reveal that by moving the center of axles along the longitudinal joint, the maximum tensile strain at the tip of crack decreases, such that 42.87% reduction for airbus and 23.89% reduction for Boeing airplane is obtained, in comparison to the loading at the center. By moving the center of axles in transverse direction, the maximum tensile strain at the tip of crack increases by 26.73 and 17.93%, in comparison with the load at the center for airbus and Boeing airplane, respectively.

  Keywords: Composite pavement, Airport, Finite Elements Method, reflective cracking, Stress intensity factor
 • Amin Khajeh* Pages 65-81

  Fatigue is one of the most effective parameters on the life cycle of the railway slab track. In this paper, a simple method is developed to estimate the life cycle of railway slab track based on the concrete fatigue. For this purpose, a mathematical/analytical model consists of two layered beams laid on elastic foundation is used to calculate the time history of stress induced in the concrete slab. Rain-flow counting method was used to count the stress cycles of the obtained time history. Finally, the life cycle of railway concrete slab track has been calculated according to the tensile fatigue behavior of concrete and stress cycles. The results obtained in this research indicate that as thickness of concrete slab and 28 days compressive strength of the concrete are increased, the life cycle of concrete slab track is increased. When the subgrade stiffness of concrete slab is increased, the life cycle of slab track is raised negligibly. Moreover, when the traffic volume passed over the track is increased, the life cycle of slab track is decreased dramatically.

  Keywords: life cycle, railway slab track, fatigue
 • Mohammad Hossein Basiri *, M. R. Sharifi Pages 83-93
  In today's competitive world and trying to produce more and earn maximum profit in mining industry, analyzing the behavior of the fleet system is more important. Information available on the failure rate and repair time of system components is uncertain and imprecise so it is difficult reliability analyzing and prediction behavior of system based them. In the present research, behavior and reliability analysis of shovel System as an important equipment fleet of transport in open pit mine investigated under uncertainty using by fuzzy set theory and lambda-tau methodology. Cable shovel consists of seven subsystems (cable, bucket, stick, under carriage, engine and gearbox, pneumatic and electrical) in a series network configuration that have Weibull distribution for failure time.  Behavior of system is analyzed by using various reliability indices namely reliability, availability, MTBF (mean time between failures), failure rate and repair time. Results show that failure information has uncertainty less than repair times; and after 10 hours, RAM-index of system decrease. Behavior system analysis as helpful tool for select suitable maintenance strategy and improve performance system can be used.
  Keywords: behavior analysis, Fuzzy Set Theory, Lambda-Tau Methodology, Mines Transport Fleet
 • Amir Masoud Rahimi *, M. Akbarzadeh, A. Akbarzadeh, A. Mazaheri Pages 95-109
  Traffic operations in the congestion parts of road networks are very complicated and a comprehensive analysis of interactions between vehicles is essential for understanding the bottleneck event and providing solutions for addressing the issues. This involves the development of traffic theories to explain driver behavior on the microscopic state, that one of its main elements is lane changing behavior. In this research, the effects of vehicles lane changing before the right turn for exiting from the intersection and after the right turn for merging into the next urban corridors, in different percentages of the right turn traffic volume in the three well-known intersections namely "Felezi-Mellat", Simin, and Sadoogh " intersections in Isfahan city, one of the most congested city in central part of Iran, using Aimsun software were studied and evaluated. The data collection method was done using videotaping technic and peak hour of the intersections was recorded. Then the geometric and traffic characteristics of the intersections were extracted using field observations data extraction from the recorded films. For the aim of the research, two main parameters of the Aimsun lane-changing model, including distance zone 1 and distance zone 2, were estimated with proposed values. In the end, using Synchro software, signalized intersections timing were optimized under different scenarios. Having used the proposed timing schemes, the intersections were modeled in Aimsun software in order to evaluate the traffic measure of effectiveness under defined scenarios. The results showed that using the proposed values  instead of the default values of Aimsun lane-changing model changed the value of travel time in the aforementioned intersections of the Felezi-Mellat, Simin and Sadoogh by (1) to (-9), (0) to (-15), and (0) to (-5) percent, respectively.
  Keywords: Lane Changing, Aimsun Software, Distance Zone 1, Distance Zone 2
 • Mohammad Mohammadpour Omran *, Rouzbah Ghousi, A. Taherkhani Kadkhodaei Pages 111-125
  Global logistics includes transportation in land and sea side. In land, trains and trucks are used to transport goods. The design of the transportation network and connection between land and sea includes determining the location of distribution centers and their connections with the maritime ports. Determining the optimal location and capacity of distribution centers and type of transportation means for the delivery of goods between sea ports, distribution centers and customer nodes, has a high importance in the distribution network's efficiency. In this research, a two-objective math programming model is proposed for locating distribution centers in which multimodal transport is used to connect the port and hinterland. In this model, the internal and external supply and demand flows of each node are intended to determine the location of distribution centers or terminals in hinterland, with the aim of minimizing the transport costs as and pollution caused by vehicles. In this study, the modified Epsilon method has been used to solve the problem. The results of the research showed that the construction of distribution centers and the development of transportation modes should be in the range of 96 to 106 billion dollars. Also, the amount of carbon dioxide produced in each of these investments will be about 40 to 56 million tons a year.
  Keywords: port, hinterland, distribution center, Logistics, Multimodal Transportation
 • M. Jomehpour, Shahab Isalou *, E. Alamdarnejad Pages 127-139
  Diversity of housing is one of the key elements of contemporary urban planning that due to its social, economic and environmental benefits, it is welcomed and emphasized by modern urban sustainable development models (such as the urbanization movement and smart urban growth) is located. However, in the urban planning system of Iran, this principle has not received much attention, and such a decline has not only reduced the level of urban viability but has also contributed to their instability on a larger scale. Since the dimensions of this issue have not been properly identified in the urban planning studies of Iran so this article aims to investigate and deepen the concept of urban housing on the one hand and to identify its effects on the selection of urban trips according to the neighborhood sample. The Qom Foundation has been written. The research method used in this study is descriptive - analytical and the required information was collected through field surveys, questionnaires, and so on. The results of this study show that low level of housing diversity in Bonyad neighborhood caused 44% of residents to move by personal car, 33.6% by walking, 13.8% by riding and 7.2% by car. Public transportation and 1.7% of other modes are shifting, in other words, these have increased residents' out-of-town trips, transportation costs and energy consumption, and in short, the livelihoods and sustainability of these areas have increased. Such an issue is strongly overshadowed, which suggests that the main precondition for creating sustainable housing environments is to diversify housing construction patterns.
  Keywords: Housing, Transportation, sustainable development, Qom City
 • M. Nazari *, T. Hassangholipour, H. Khamarkhani, M.R. Esfidani Pages 141-157
  The Islamic Republic of Iran, due to its connection with free seas, has a great importance for the transit of goods. Pathology of the Present Status of Multimodal Transit and its Strategies for Success in Iran, are the main goals of this research. In this research, using grounded theory and deep interview methods, identifying the factors affecting the success of multimodal transit in Iran and it has been studied the Iranian transit systems based on the above model and how to improve it. The statistical community is composed of experts in transportation and transit of goods, traders and Merchants and analysis of information, done with MAXQDA software. With this research, the causes and factors of the lack of development of Iran transit in different areas were identified and classified into six categories and 32 main factors and some solutions suggested for their improvement.
  Keywords: Pathology, transit, Multimodal Transportation, Customs territory, Corridor
 • H. Nazmfar *, Ali Eshghei, S. Alavi Pages 159-169
  Today, in the development planning process, identifying and explaining the level of awareness of strengths and weaknesses and areas of development is very important, Contact the transportation sector because, among other key sectors in the development of numerous sectors. Therefore, this study is conducted aimed at leveling the development of the criteria of road transportation. This research targeting practical and descriptive-analytic methodology in terms. Where the method is used surveys of experts and library studies. Statistical population all the cities in Khuzestan Province That of road transportation using the model parameters were evaluated PROMETHEE and GAIA analysis. ANP model is used for weighting the indices. Based on the results of 24 city of the province, two city is very enjoys city, 3 city is enjoys city, 5 cities relatively enjoys, 6 cities is inappropriate and 8 cities is quite inappropriate development. Khorramshahr city with Phi (592/0) and city Bavi with Phi (412 / 0- ) in the first rank, come last. Overall, the results indicate that a wide gap between the townships terms of indicators of road transport there.
  Keywords: Development, Transportation, Khuzestan Province, Prometheus, ANP
 • A. Choubdar, A. R. Ameli *, S. R. Moafimadani Pages 171-185
  Employing different waste materials in roller compacted concrete (RCC) mixtures has fascinated investigators recently. The main interception of utilizing wastes in concrete is its engineering properties loss. As a result, using additives has been suggested to modify mechanical properties of mixes efficiently and economically. In present research, waste crumb rubber has been used for fabricating specimens and the influence of nano-silica and fly ash incorporation was assessed. Design of experiments was programed using Taguchi method and mix design was optimized accordingly. A 40 % to 70% fly ash content (by the weight of cement and replacement), 0 to 30% crumb rubber content (by the weight of fine aggregates and replacement) and 0 to 3% nano-silica content (by the weight of cement and replacement) were incorporated in the RCC mixtures. Moreover, L16 orthogonal array with a mixed-level design and signal-to-noise (S/N) of larger is the better was used for design of experiments. The Taguchi method is a proper way for mix optimization and determining precise percent of components in mix design. The main objective is RCC strength optimization based on RCC structural limitations. It is noteworthy that crumb rubber incorporation in concrete precedes mechanical loss of mixture. To gain proper mix design with great engineering properties and to obscure mechanical loss nano-silica powder was employed in mix combinations. The final results of compressive, flexural and splitting strength of mixtures tested after 28 days curing in laboratory were maximized with Taguchi method. Finally, the results reviled that the mix with 27% crumb rubber (by mix volume), 50% fly ash (by weight of cement) and 2% nano-silica (by weight of cement) incorporations, should be considered as optimal mix.
  Keywords: Roller compacted concrete, Compressive strength, nano-silica, Fly ash, crumb rubber, Taguchi Optimization Method
 • Ramak Hamidiju *, A. Kavous Pages 187-198
  Pay factors are an integral part of the quality assurance. Since the production and supply of asphalt cannot meet all the specifications in accordance with the criteria, determining the relationship between quality and payment is important. The results of the studies on 21 Marshall mix design and 592 sheets of quality assurance and field inspections from asphalt plants show that in preparing the mixing design some cases of inaccuracy in determining the type of traffic, sampling, determining the optimum bitumen content and using The mixing plan is seen for a period of several years. In general, quality control has been low in the 12 projects examined, and there are no recommendations for general technical specifications. Marshall's experiments in this study that affect the pay factor are performed without hammer calibration and are sometimes computable mistakes. It was also found that in some of these projects, in spite of the lower percentage of Marshall parameters inside the specification, they had a higher pay factor, which could be considered And considering the reasons for the non-conformance in this research, it can determine the ineffectiveness of the selected pay factor or indicate that the use of (QA) results for acceptance and payment to the contractor, regardless of quality control (QC) Cannot be used as a way to increase the quality of asphalt pavements and to include costs based on the life cycle.
  Keywords: Quality Assurance, pay factor, mix design, Quality Control