فهرست مطالب

پژوهش های برنامه درسی - سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رحمت الله مرزوقی*، جعفر ترک زاده، سوسن جباری، نصرالله نوروزی صفحات 1-29

  هدف این پژوهش کیفی از نوع مطالعه موردی، طراحی چارچوب برنامه درسی دوره کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بود. مشارکت کنندگان بالقوه، سه گروه شامل متخصصان موضوعی در حوزه پیش دبستانی، روان شناسان تربیتی آشنا با حوزه آموزش و پرورش پیش دبستانی؛ و متخصصان برنامه درسی در حوزه آموزش و پرورش پیش دبستانی کشور بودند که به شیوه هدف مند و با استفاده از روش نمونه گیری افراد کانونیبا رعایت قاعده اشباع شدگی از بین آن ها افرادی که بیش ترین آشنایی و اطلاع را در زمینه برنامه درسی تربیت مربی پیش دبستانی داشتند جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. پس از جمع آوری اطلاعات لازم از طریق مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه با متخصصان کلیدی، با استفاده از روش تحلیل مضمون داده های حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در این فرایند چارچوب برنامه درسی دوره کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی با چهارده عنصر، تحت عناوین منطق و چرایی، اهداف، محتوا؛ مواد و منابع یادگیری، روش های تدریس، فعالیت های یادگیری، نقش مدرس، نقش یادگیرنده، مکان آموزش، زمان آموزش، گروه بندی یادگیرندگان، ارزشیابی، استلزامات و امکانات اجرایی، و اشاعه همراه با مولفه های مربوط به هر عنصر طراحی گردید.

  کلیدواژگان: چارچوب برنامه درسی، دوره کاردانی، تربیت مربی پیش دبستانی، نظام آموزش و پرورش
 • مریم شفیعی*، جعفر جهانی، حمزه خلیفه صفحات 30-53
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازی دارت آموزشی بر میزان یادگیری مفاهیم اساسی ریاضی در دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه مرجع) بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی شهر زرقان (استان فارس) در سال تحصیلی 96-95 بودند. برای گزینش نمونه ی تحقیق، از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایمرحله ای، ابتدا از بین مدارسی که سه کلاس و بالاتر در پایه ی اول داشتند؛ یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخاب شد. در ادامه به کمک قرعه کشی از بین کلاس های موجود این دو مدرسه 4 کلاس (2 کلاس پسر و 2 کلاس دختر) انتخاب و به دو گروه مرجع و آزمایش پسران و دو گروه مرجع و آزمایش دختران تقسیم شدند. در ادامه آزمونی محقق ساخته تهیه و به دو نیمه تقسیم گردید. از تمامی 4 گروه پیش آزمون (نیمه ی نخست آزمون) گرفته شد و پس از آن گروه های آزمایش دختران و پسران ده جلسه ی مفید آموزشی به کمک بازی دارت آموزشی، آموزش دیدند؛ در صورتی که گروه های مرجع دختران و پسران آموزش های معمول را ادامه دادند. پس از پایان آموزش ها، از تمامی گروه ها پس آزمون (نیمه ی دوم آزمون) گرفته شد و اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. ابتدا با شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، داده ها توصیف شدند و سپس از آزمون های آمار استنباطی مانند تی وابسته و تی مستقل برای تفسیر داده ها استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش و مقایسه ی عملکرد گرو ه های آزمایش و مرجع دختران و پسران در پیش و پس آزمون نشان داد که استفاده از بازی دارت آموزشی بر میزان یادگیری مفاهیم مربوط به جمع و تفریق های اساسی نوع اول تاثیر دارد. نتیجه این که بازی دارت آموزشی بر یادگیری و توسعه ی مفاهیم اساسی مرحله ی اول ریاضی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: جمع های اساسی، تفریق های اساسی، دارت آموزشی، بازی آموزشی
 • حبیب هادیان فرد* صفحات 54-74

  بی سوادی و کم سوادی یکی از مشکلات جوامع رو به رشد ازجمله ایران است. اگرچه در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها دسترسی به تحصیلات دانشگاهی کم وبیش فراگیر شده است ولی در لایه های دیگر مردمی، هنوز بی سوادی و کم سوادی مشکل آفرین است. انگیزه ی پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ی دیدگاه های مردمی در ارتباط با مشارکت در سوادآموزی است. طرح پژوهش به روش توصیفی است که در آن دو گروه آزمودنی از میان شهروندان عادی و نخبه شهر شیراز گزینش شدند و به پرسش نامه محقق ساخته ای که شامل 21 ماده بود پاسخ دادند. نتایج نشان داد که آزمودنی های هر دو گروه در ضرورت مشارکت در امر سوادآموزی بیش تر بی نظر بودند یعنی به طور سامانمند حتی روی این موضوع اندیشه نکرده بودند. همچنین یافته ها نشان داد، زنان نسبت به مردان و گروه نخبه نسبت به گروه عادی به طور معناداری مشارکت در سوادآموزی را ضروری تر می بینند. این پژوهش به طور کلی نشان داد افراد با به کارگیری افکار ناکارآمدی مانند این که "جامعه برای انجام کارهای سخت نیاز به افراد بی سواد دارد." عدم مشارکت خود را توجیه می کردند. به نظر می رسد این افکار ناکارآمد متاثر از وجود دانش آموختگان دانشگاهی بیکار در سطح جامعه باشد.

  کلیدواژگان: مشارکت، سوادآموزی و سوادآموزی بزرگ سالان
 • یحیی معروفی، حسین حسنی*، نعمت الله موسی پور صفحات 75-112

  دروس تربیتی از درس های مفید، کلیدی و ضروری دانشجویان دوره های تربیت معلم به خصوص آموزگاران دوره ابتدایی است، چنان چه محتوای این دروس متناسب با نیازهای حرفه ای معلمان تدوین شود، می تواند نقش موثری در بهبود عملکرد آنان داشته باشد. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی فرایند برنامه درسی اجرا شده دروس تربیتی کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بود تا از این رهگذر نقاط ضعف و قوت، شناسایی و اصلاحات لازم برای گروه تخصصی علوم تربیتی (آموزش ابتدایی) فراهم شود. این مطالعه با روش تحقیق کیفی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نظری (مبتنی بر روند استخراج متغیرها و شکل گیری نظریه) و بکارگیری رویکرد اشباع نظری، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 31 نفر از استادان دروس روان شناسی تربیتی، ارزشیابی از یادگیری و اصول و روش های تدریس و 12 گروه کانونی دانشجویان، انجام شد. اعتبار و روایی داده ها با استفاده از دو روش تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار به دست آمد. مراحل کار به روش گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده ها) که مشتمل بر پارادایم کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) است، تدوین و نتایج تحلیل شد. از داده های این تحقیق از مجموع سه درس، 628 کد اولیه و در نهایت پس از چندین بار تقلیل و ادغام جهت رسیدن به تراکم مفهومی، 503 کد اولیه از مصاحبه با مشارکت کنندگان به دست آمد و در مراحل بعدی تجزیه و تحلیل، طبقه اصلی به نام «کیفیت برنامه درسی اجرا شده» به دست آمد. انتخاب عنوان «کیفیت برنامه درسی اجرا شده» به این دلیل بود که می توانست بخش قابل توجهی از گوناگونی داده های به دست آمده را تبیین نماید. نتایج نشان داد مجموعه ای از عوامل اعم از ویژگی های شرایط علی، شرایط مداخله گر، زمینه، راهبردهای یاددهی- یادگیری، شیوه های ارزشیابی و پیامدهای حاصل از این عوامل بر کم و کیف پدیده و مقوله اصلی یا همان «کیفیت برنامه درسی اجرا شده» تاثیرگذار است. نتایج مختص این گروه است و تعمیم آن ها به سایر گروه ها باید با احتیاط صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی اجرا شده، دروس تربیتی، رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، گراندد تئوری
 • داود طهماسب زاده شیخلار*، اسکندر فتحی آذر، مریم صنیعی صفحات 113-139
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب و ادراک معلمان دوره ابتدایی شهر تبریز از برنامه درسی علوم تلفیقی انجام یافته است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. شرکت کنندگان در این پژوهش، تمامی معلمان دوره ابتدایی شهر تبریز بودند که با رویکرد نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. حجم نمونه با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع نظری داده ها)16(نفر ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه ی عمیق نیمه سازمان یافته گردآوری شدند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش کدگذاری موضوعی و استفاده از روش اسمیت بود. روایی پژوهش از نوع روایی درونی بود که آنالیز داده ها توسط دو نفر از نویسندگان مقاله به منظور بازسازی واقعیت انجام گردید. سپس داده ها و تفسیر از آن ها در اختیار معلمان قرار گرفت، تا صحت داده ها و تفسیر از آن ها را تایید کنند. برای افزایش پایایی، مصاحبه ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه و به دور از سوگیری و اعمال نظر شخصی انجام گرفت. از تحلیل داده ها، 16 مضمون فرعی استخراج شد و این مضامین به ترتیب در 5 مضمون اصلی (مفهوم شناسی تلفیق، اصول آموزشی تلفیق، اصول یادگیری تلفیق، آثار تلفیق در برنامه درسی، وضعیت تلفیق) طبقه بندی شدند. یافته های تحقیق نشان داد برنامه درسی علوم تلفیقی از دیدگاه معلمان دارای مفهوم، اصول، آثار و وضعیت مختلفی است که نشانگر برداشت های آنان از مقوله ی برنامه درسی تلفیقی در عمل و کیفیت اجرای آن در نظام آموزشی است.
  کلیدواژگان: ادراک معلمان، برنامه درسی علوم تلفیقی، دوره ابتدایی، مطالعات پدیدارشناختی
 • سمیه محمدزاده، محمد جواد لیاقتدار*، احمد عابدی، احمد معین زاده صفحات 140-166
  پژوهش حاضر با هدف بررسی چهار عنصر هدف ها، محتوا، فرایندهای یاددهی- یادگیری، راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان تخصصی رشته های علوم تربیتی و میزان فاصله آن ها تا وضعیت مطلوب صورت گرفت.  روش پژوهش، توصیفی پیمایشی بود و از پرسش نامه محقق ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه توسط پنج نفر از استادان علوم تربیتی و زبان انگلیسی تایید گردید. جامعه ی آماری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از چهار دانشگاه ایران بودند که از میان آن ها 248 دانشجو با استفاده از جدول کوهن به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل از آزمون های استنباطی t تک نمونه ای، آزمون فریدمن، آزمون t زوجی و آزمون F چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان دادند که وضعیت موجود هدف ها، محتوا، فرایندهای یاددهی- یادگیری، راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و برنامه درسی زبان تخصصی رشته های علوم تربیتی رضایت بخش نبوده و تا وضعیت مطلوب فاصله ی معناداری وجود دارد. در پایان، راهکاری مناسب برای دستیابی به شرایط مطلوب هدف ها، محتوا، فرایندهای یاددهی- یادگیری و راهبردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی تخصصی رشته های علوم تربیتی با توجه به شرایط آموزشی ایران پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، عناصر برنامه درسی، رشته های علوم تربیتی، زبان تخصصی
 • اسحق رحمانی*، محمد مزیدی، دانش محمدی رکعتی، لیلا ایمانی فرد صفحات 167-187
  طی چند سال اخیر تغییراتی در نظام آموزش وپرورش و به تبع آن در تهیه ی کتاب ها و مواد آموزشی صورت گرفته است که این تغییرات در راستای مشارکت دانش آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری بوده است. یکی از کتاب هایی که از نظر محتوایی تغییر چشمگیری داشته است، کتاب های درسی عربی می باشد. پژوهش حاضر به هدف مقایسه میزان فعال بودن محتوای کتاب عربی پایه ی اول راهنمایی، در نظام سابق، با کتاب عربی پایه ی هفتم در نظام جدید، انجام شده است. لذا با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بر اساس روش ویلیام رومی، به تحلیل هر دو کتاب از منظر فعال و غیرفعال بودن پرداخته است. جامعه ی آماری کتاب عربی پایه ی اول راهنمایی در سال تحصیلی 91-90 و کتاب عربی پایه ی هفتم در سال تحصیلی94-93 بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه ی تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی است. نتایج پژوهش بیانگر این است که محتوای کتاب عربی هفتم شامل متن، پرسش ها و تصاویر، در مقایسه با محتوای کتاب عربی اول راهنمایی به شیوه ی فعال تری ارائه شده است و تغییر در محتوای کتاب های درسی عربی، کاملا مثبت و موثر بوده است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب درسی عربی، فعال و غیرفعال، تکنیک ویلیام رومی
 • فاطمه هواس بیگی*، علیرضا صادقی صفحات 188-223
  پژوهش حاضر به منظور مفهوم پردازی فرایند آموزش چند فرهنگی از دیدگاه معلمان اقوام ایرانی انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی با تاکید بر نظریه داده بنیاد است. میدان مطالعه، مشتمل بر معلمان شش قوم ایرانی (آذری و ترک، بلوچ، ترکمن، عرب، کرد و لر) در دوره آموزش ابتدایی بوده و مشارکت کنندگان (اطلاع رسان ها) در پژوهش، پنجاه معلم از قومیت های مختلف بوده است. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری بوده و برای رسیدن به کفایت نمونه از اشباع نظری استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری استفاده شده است. در مجموع پانصدوهفتادونه مفهوم؛ صدوسی وپنج زیر مقوله و بیست وشش مقوله استخراج شد. مقوله هایی که در ذیل بعد شرایطی قرار گرفتند عبارت اند از: تک فرهنگی مخاطره آمیز، وجود سابقه چند فرهنگی، عمومی شدن پذیرش چند فرهنگی، وجود گفتمان مقاومت فرهنگی، چالش های زبانی، خود ارجحی فرهنگی، خودباختگی هویتی اقوام، کم ثباتی جامعه، کم سوادی چند فرهنگی، کلیشه سازی قومی، چند فرهنگی هراسی، وجود سیاست زدگی آموزشی، هژمونیک شدن زبان فارسی. مقوله ها در بعد تعاملی عبارت اند از: مخالفان چند فرهنگی، خبره گرایی قومی، بازآموزی چند فرهنگی، حکومت مندی قومی، سیاست گذاری زبانی، تحقق گفتمان عدالت و مقوله ها در بعد پیامدی مشتمل بر: کیفیت بخشی آموزشی، اثربخشی یادگیری، همگرایی نظام مند، کلیشه زدایی قومی، مفاهمه قومی، توسعه فردی و برابری فرصت های آموزشی است. در این پژوهش مقوله ی هسته "بایستگی آموزش چند فرهنگی" نام گذاری شد.
  کلیدواژگان: نظریه داده بنیاد، نظریه بایستگی آموزش چند فرهنگی، مقولات محوری، مقوله ی مرکزی، نظام آموزشی
 • مهری اعزازی، محمد نوریان*، علی اکبر خسروی بابادی، داریوش نوروزی صفحات 224-259
  این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای تطبیق نظام های تربیت معلم انجام شده است. روش انجام پژوهش، روش نظریه مبنایی یا داده بنیاد و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و چک لیست های محقق ساخته است. جامعه مورد مطالعه شامل منابع مکتوب چون مقالات و کتب منتشره شده حوزه مطالعات تطبیقی در 20 سال اخیر و استادان، کارکنان و مسئولان دانشگاه فرهنگیان بودند. حجم نمونه علاوه بر 20 کتاب، 45 مقاله و 30 پایان نامه، 16 نفر از استادان وکارکنان و مسئولان ارشد دانشگاه فرهنگیان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شده و پژوهشگر را به اشباع اطلاعاتی رساندند. نتایج تحلیل مصاحبه ها و منابع مکتوب در نظام های تربیت معلم به ترسیم الگویی مفهومی منتهی شد که در آن 12 مقوله در 3 بعد: عوامل زمینه ای، عوامل داخلی، عوامل میانی؛ وجود دارد. بعد عوامل زمینه ای شامل مقولات: جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که از 42 خرده مقوله استنتاج شده اند. بعد عوامل داخلی شامل مقولات: مولفه های نظام تربیت معلم، برنامه درسی، جذب دانشجو است که از 53 خرده مقوله به دست آمدند. بعد عوامل میانی شامل مقولات: الزامات تغییر، الگو برداری، بومی سازی است که مستخرج از 23 خرده مقوله بودند. این الگو به پژوهشگران تطبیقی در نظام های تربیت معلم کمک می کند تا به همه ابعاد ضروری در تطبیق توجه نمایند.
  کلیدواژگان: مطالعات تطبیقی، نظام تربیت معلم، الگوی تطبیق
 • فاطمه یزدانشناس، عبدالله پارسا*، یدالله مهرعلیزاده صفحات 260-298

  توجه به دانش آموزان نخبه و ممتاز یکی از ایده های کانونی نظام تعلیم و تربیت هر جامعه است. هدف پژوهش حاضر، ارزشیابی چالش های تفکیک دانش آموزان تیزهوش و سرآمد از دانش آموزان عادی می باشد. در این پژوهش روش آمیخته اکتشافی به کار گرفته شد. در بخش کمی، از روش توصیفی و در بخش کیفی، از روش مطالعه موردی کیفی استفاده شد. جامعه ی آماری در بخش کمی، دبیران، دانش آموزان و والدین آن ها در کلیه ی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی و تعداد 4 مدرسه عادی در استان بوشهر بود که 70 نفر از دبیران، 260 نفر از دانش آموزان و 70 نفر از والدین با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده  انتخاب گردیدند. نمونه ی بخش کیفی، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه های شهید چمران اهواز و دانشگاه شیراز و دبیران و دانش آموزان و دانش آموختگان دبیرستان های تیزهوشان و نمونه دولتی استان بوشهر بودند. 15 نفر از اعضای هیات علمی که قبلا در زمینه تحقیق، دارای مطالعات و یا پژوهش هایی بودند با روش نمونه گیری هدفمند مطلوب و 30 نفر از گروه های ذینفع (والدین، دبیران، دانش آموزان، دانش آموختگان) با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته و روش گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختمند بود. برای تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و  آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس تک راهه، استفاده شد و تحلیل داده های کیفی با استفاده از تحلیل مضمون صورت گرفت. نتایج بخش کیفی نشان داد که رویکرد تفکیک در ایران عملکرد قابل قبولی را نداشته است، اما حذف این شیوه به دلیل فراهم نبودن بستر مناسب، امکان پذیر نمی باشد. گروه های ذینفع، تفکیک از آغاز سال های ابتدایی، منزلت اجتماعی بالاتر در سطح جامعه و دستیابی به مشاغل بالاتر را از مهم ترین عوامل تسهیل کننده در مسیر مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی و تعریف موجود از مفهوم سرآمدی، نگرش منفی و بی اعتمادی خانواده ها نسبت به عملکرد این مدارس و شدت امتحانات داخلی را مهم ترین عوامل بازدارنده بر می شمارند. مخالفین بر دلایلی مانند ایجاد نظام طبقاتی، خلاقیت کشی، ایجاد حس رقابت گرایی مخرب و موافقین نیز بر دلایلی مانند ارزشمندی پرورش نخبگان، تقاضای جامعه برای آموزش کیفی تر و نیاز کشور به شناسایی این افراد، اشاره داشته اند. نتایج حاصل در بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین نگرش دانش آموزان، اولیاء و دبیران نسبت به ضرورت تربیتی تفکیک و کارکرد جذب وجود ندارد؛ اما در نگرش آن ها به ضرورت اجتماعی تفکیک، تفاوت معنادار است. نزدیک به 60% دانش آموزان نسبت به مطلوبیت و کفایت آزمون ورودی تردید دارند و تقریبا نزدیک به نیمی از هر سه گروه معتقدند تجدیدنظر اساسی در شیوه ی گزینش دانش آموزان، یک الزام است. تفاوت معناداری بین گروه های ذینفع نسبت به پرورش مولفه های سرمایه اجتماعی وجود دارد و تفکیک دانش آموزان تیزهوش و سرآمد از دانش آموزان عادی نتوانسته است موجب افزایش سرمایه اجتماعی دانش آموزان شود.

  کلیدواژگان: استعدادهای درخشان، تیزهوش، سرآمد، سرمایه اجتماعی، عدالت آموزشی
 • انسی کرامتی* صفحات 299-319
  معلمان فکور یا تاملی، معلمان اثربخشی هستند که همواره به یادگیری بهتر دانش آموزان و رشد حرفه ای خود می اندیشند. با توجه به نقش الگویی مدرسان دانشگاه، یکی از عوامل موثر در تربیت معلم فکور، آگاهی از چگونگی باورهای معرفت شناختی مدرسان و عوامل موثر بر آن است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی باورهای معرفت شاختی مدرسان و نقش ویژگی های جمعیت شناختی آن ها در این زمینه است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی مدرسان زن پردیس هاشمی نژاد مشهد (160نفر) در سال تحصیلی 1396-1395 است که بر اساس جدول مورگان 113 نفر از آن ها به عنوان نمونه تعیین و توسط روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات فهرست باورهای معرفتی با پایایی مطلوب (82/0) بود. یافته ها نشان داد که ابعاد مختلف باورهای معرفتی مدرسان در سطح نسبتا مطلوبی (اندکی بیش تر از میانگین) قرار دارد. همچنین بین ابعاد مختلف باورهای معرفتی مدرسان با توجه به سطح تحصیلات و رشته تحصیلی آن ها تفاوت معناداری وجود دارد. به نحوی که باورهای معرفتی مدرسان رشته علوم انسانی و دارای مدرک تحصیلی دکترا بیش تر از سایر سطوح و رشته های تحصیلی است.
  کلیدواژگان: باور معرفت شناختی، دانشگاه فرهنگیان، مدرسان، معلم فکور
 • بابک شمشیری، سعید رحیمیان، حسین علی تجلی اردکانی* صفحات 320-355
  هدف اصلی این مقاله بررسی برخی مولفه های برنامه ی درسی تربیت معنوی بر مبنای سنت گرایی سید حسین نصر است. مولفه های مورد بررسی اصول، روش ها و محتواهای تربیت معنوی هستند. این پژوهش از نوع فلسفی است و با روش استنتاجی فرانکنا انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد برخی از اصول تربیت معنوی در منظومه ی فلسفی-عرفانی نصر عبارتند از: اصل پیروی از سنت که متضمن عمل به آداب شریعت و طریقت نیز می باشد، تبعیت از استاد، شکوفاسازی داشته های فطری، حجاب و غفلت زدایی، حضور اجتماعی فعال و کثرت طریقت ها که متضمن تساهل و تسامح در امر تربیت است. روش های تفکر، تامل معنوی، مراقبه، هرمنوتیک معنوی، مطالعه ی سه کتاب وحی، انسان و طبیعت؛ مطالعه ی علوم سنتی، مشق نظری و عملی هنرهای سنتی، عمل به آداب روحانی، عمل های صالح مبتنی بر نیکی، تقوا، توبه و مجاهده ی درونی از روش های تربیتی استنتاج شده اند. محتوای تربیت معنوی نیز شامل سنت و مولفه های آن یعنی وحی های الهی، میراث تصوف، علوم سنتی، ادبیات سنتی، هنرهای سنتی، اسطوره و نماد است. رویکرد نصر به تربیت معنوی توجه بیش تری به زیبایی شناسی، اخلاق، حیطه ی عاطفی، عشق و جوهره ی دین دارد و متضمن تعلیم وتربیت کثرت گراست.
  کلیدواژگان: مولفه های برنامه درسی، معنویت، تربیت معنوی، سنت گرایی، سید حسین نصر
|
 • Rahmatalah Marzooghi *, Jafar Torkzadeh, Sosan Jabbari, Nasrolah Noroozi Pages 1-29

  The aim of this qualitative case study research, was to design a curriculum framework for preschool teacher education in the education system of the Islamic Republic of Iran. Potential participants were three groups included subject matter specialists in the field of preschool, educational psychologists that familiar with the field of preschool education and curriculum specialists in the field of preschool education that by using the purposeful method and critical cases sampling technic in compliance with the theoretical saturation rule,participants that were the most familiar with the field of preschool teacher education curriculum were selected. The necessary information was collected through the study of documents and interviews with key experts and was analyzed by using the thematic analysis. In this process, the curriculum framework for the associate degree of preschool teacher education, was designed in 14 elements under the headings of logic and reason, aims, content, learning materials and resources, teaching methods, learning activities, the teacher's role, the learner's role, Instruction place, Instruction time, grouping learners, evaluation, executive implications and facilities, and diffusion, along with the components of each element were designed.

  Keywords: Curriculum Framework, Associate Degree, Preschool Teacher Education, Education system
 • Maryam Maryam *, Jafar Jahani, Hamze Khalie Pages 30-53
  The purpose of this study was to investigate the effect of instructional dart game on learning of the basic concepts of math in the first grade in elementary schools. The research method was quasi-experimental (pretest-posttest design with reference group). The statistical population of the study was primary school students in Zarghan city in the academic year of 1395-1396. In order to select the target population of the study, a cluster randomized sampling method was first selected from schools with three or more classes in first grade and then one girls 'school and one boys' school was selected.  By random sampling, the four classes were divided into 4 groups (2 boys and 2 girls’ classes) and divided into two groups of experimental and reference for boys and two groups of experimental and reference for girls. A test that was made by the researcher was carried out; this divided the groups into halves. All groups were given a pre- test (first half of the test), after that, the experimental groups for girls and boys attended 10 training sessions with the help of the instructional dart, while the reference groups of girls and boys continued with their regular education. After the end of the training, all the groups were subjected to a post-test (second half of the test) and the data were analyzed by SPSS software. The data was analyzed by descriptive statistics such as mean and standard deviation, and then inferential statistics such as dependent t-test and independent t-test were used to interpret the data. The study of research findings and comparison of performance of experimental and reference groups of girls and boys in pre and post test showed that there was a significant relationship between the use of instructional dart game and the amount of learning of concepts related to addition and subtraction. The result showed that the instructional dart game affects the learning and development of the basic concepts of the first phase of mathematics.
  Keywords: Basic summations or addition, Basic subtractions, Darts instructional game, instructional game
 • Habib Hadianfard * Pages 54-74

  Illiteracy and low education level are problems in developing countries including Iran. Although access to higher education has almost become pervasive in big cities and provincial capitals, illiteracy and low education level are yet a chronic problem in other layers of the society. The purpose of the current study is to assess and to compare the public attitudes toward community contribution in the adult literacy. The research design was descriptive in which two groups of subjects were selected based on convenience sampling from ordinary and elite Shiraz residents. All participants filled out the Lack of Public Participation Questionnaire (LPPQ) which was developed by the author. The results showed that the subjects in both groups have a neutral idea about the necessity of community contribution in the adult literacy. In other words, they had not systematically thought about this subject. Also, the results showed that women and the elite group see the public participation in adult literacy more necessary in comparison to men and the ordinary group, respectively. This study demonstrated that people explained their lack of participation in literacy by using some dysfunctional thoughts such as “Society needs to illiterate persons to do dirty jobs”. It seems that such dysfunctional thoughts are influenced by the existence of unemployed higher-educated graduates in the society.

  Keywords: Community Contribution, public attitudes, adult literacy programs
 • Yahya Marofi, Hossein Hassani *, Nematollah Mosapour Pages 75-112

  Pedagogical Knowledge are useful, essential and essential lessons for students at teacher training courses, especially elementary teachers, when the content of these courses is tailored to the needs of the teacher's profession, they can play an important role in improving teacher performance. In this regard, the purpose of this article was to study the status Implemented Curriculum in Continuous Primary Education B.S courses at Farhangian University, in order to provide the strengths, weaknesses, and modifications needed for the specialized education group (elementary education). This study was performed by qualitative research method. The data of this study was obtained from semi-structured interviews with 31 faculty members of educational psychology courses, assessment of learning, principles and teaching methods, and 12 core student groups, using purposeful and theoretical sampling to saturation data (Based on the process of extracting variables and forming the theory), and the method The grounded theory suggestion, which include the coding paradigm (open, axial, and selective), the process of compilation and the results were analyzed. From the data of this research, from the total of three lessons, 628 initial codes, and finally, after several reductions and integration to achieve conceptual density, 503 initial codes were obtained from the interview with the participants, and in the subsequent analysis, the main class Called "Implemented curriculum quality". The choice of the word "Implemented curriculum quality" was due to the fact that it could explain a significant portion of the variety of data obtained. The results showed that a set of factors such as the characteristics of the causative conditions, the conditions of the intervener, the context, the teaching-learning strategies, and the methods of evaluation, and the consequences of these factors, affect the phenomenon and the main category, or "Implemented curriculum quality" is affected. The results are specific to this group and their generalization to other groups should be done with caution.

  Keywords: Implemented curriculum, educational courses Continuous primaried education B.S courses, Farhangian University, grounded theory method
 • Davood Tahmasebzadeh Sheikhlar *, E Fathiazar, M Saniee Pages 113-139
  The present study aimed to investigate the experiences and perceptions of elementary school teachers in Tabriz from the integrated science curriculum. The research method is qualitative and phenomenological type. Participants in this study were all primary school teachers in Tabriz who were selected by targeted sampling and snowball. The sample size was compiled according to the nature of the qualitative research to the theoretical saturation of the data (16) .The data were collected through a semi-structured, deep-seated interview; the method of information analysis was the method of coding the subject and using the Smith method. The validity of the study was internal validity, which was done by two authors in order to rebuild the reality. Then, the data and interpretation were provided to teachers to confirm the accuracy of the data and interpretation of them. To increase reliability, the interviews were conducted with an earlier program in an appropriate atmosphere and adherence to interviewing conditions, away from bias and personal conduct. From the data analysis, 16 sub-themes were extracted and these themes were categorized in five main themes (integration conceptualization, integration training principles, integration learning principles, integration effects in syllabus, integration status). The findings of the research showed that the syllabus of combined science from the viewpoint of teachers has different concepts, principles, works and situations that indicate their perceptions of the integrated curriculum in practice and the quality of its implementation in the educational system.
  Keywords: Teacher's Perception, integrated sciences Curriculum, Elementary, Phenomenological Studies
 • S Mohammadzade, Mohammad Javad Liaghatdar *, A Abedi, Ahmad Moinzadeh Pages 140-166
  The objective of this study was to examine the current situation of objectives, content, teaching strategies and assessment of the ESP curriculum of education disciplines and its distance to the desired situation.  This descriptive survey was done in Iran and data were collected with a researcher made questionnaire.  The validity of the questionnaire was approved by five English language and education experts.  The statistical population included graduates of four University of Iran.  248 students were selected as a sample through Cohen table.  The data were analyzed through SPSS software using one sample t-test, paired t- test, multivariate F test and Friedman test. The results showed that the current situation of objectives, content, teaching strategies and assessment of education disciplines was not satisfied and there was a significant difference between the current situation and the desired situation of objectives, content, teaching strategies and assessment of the ESP curriculum of education disciplines. At the end, an appropriate strategy was suggested according to the terms of Iran to achieve the desired situation of objectives, content, teaching strategies and assessment of the ESP curriculum.
  Keywords: Current situation, Desired situation, Curriculum's elements, Education disciplines, ESP
 • E Rahmani *, M Mazidi, D Mohammadi, L Imani Fard Pages 167-187
  During the last few years, there have been some changes in the educational system and consequently in the textbooks and teaching materials as well. And these changes are done to involve students more in the teaching and learning process. One of the textbooks being subjected to an enormous change is Arabic textbooks. The present paper is trying to explore the amount of activeness of Arabic textbook in the First grade in guidance school, in the previous system, and the one in the seventh grade in the present system, comparatively. Consequently, this paper, using content analysis technique based on William Romey’s method, analyses these books from the active and inactive perspective. The statistical population for Arabic textbook in First grade in guidance school is 2011-2012 school year and for Arabic textbook in the Seventh grade is 2014-2015 school year. Information collecting tool, is the analysis inventory based on William Romy’s method. The results conveys that the content of Seventh grade Arabic textbook consisting the text, questions and the images, compared to the content of Arabic textbook in first grade in guidance school, are more active, and the changes done to the content of Arabic textbook were completely positive and efficient.
  Keywords: Curriculum Framework, Associate Degree, Preschool Teacher Education, Education system
 • Fatemeh Havas Beigi *, Alireza Sadeghi Pages 188-223
  The present study was conducted to conceptualize the process of multicultural education from the viewpoint of teachers of Iranian ethnoses. The research is qualitative with an emphasis on grounded theory. The study field consists of teachers from six Iranian ethnoses (Azeri; Turk, Baluch, Turkmen, Arabs, Kurds and Lore) in elementary education, and the participants in the research were fifty teachers from different ethnoses. Sampling method in this research is purposeful sampling and theoretical sampling. Sample saturation has been used to reach the standard. Three types of coding were used to analyze the data. In total, five hundred and seventy nine concepts, one hundred thirty five subcategories and twenty six categories were extracted. The following categories of circumstances are: risky single culture, multicultural background, generalization of multiculturalism, the existence of cultural resistance discourse, linguistic challenges, Cultural self-esteem, self-deprecation of ethnic identities, society's lack of stability, multiculturalism, ethnic stereotyping, Multicultural fears, the existence of educational Politicization, the hegemony of Persian language. The categories in the interactive dimension are: multicultural opponents, ethnic expertism, multicultural re-education, ethnic governance, language policy, the realization of justice discourse and Categories include the following outcome: educational excellence, learning effectiveness, systematic convergence, ethnic stereotyping, ethnic intercourse, and the development of individual skills and the equalization of educational opportunities. In this research, the core category was called “Necessity Multicultural Education ".
  Keywords: Grounded Theory, Necessity Multicultural Education Theory, Axial categories, Central category, Educational System
 • Mehri Ezazi, Mohammad Nourian *, Aliakbar Khosravi Babadi, Dariush Noroozi Pages 224-259
  This research was aimed at drawing a model for the comparative of teacher education systems. The method of doing research is Grounded Theory. Data collection tools are interviews, researcher-made checklist, scientific texts such as book, article, thesis and ...In addition to the study population including 20 books, 45 papers and 30 theses, 16 professors, staff and senior officials of Farhangian University were selected by Snowball method, and had the researcher reach the informative saturation. The results of the analysis of the interviews and the study of the background in the teacher education systems led to the conceptual modeling, in which there are 12 categories in 3 dimensions: background factors, internal factors, intermediate factors. Background factors include categories: geographic, historical, political, social, economic and cultural, which has 42 subcategories. Then internal factors include the following: components of the teacher education system, curriculum, student attraction, which has 53 subcategories. Next, the middle factors include the categories: change requirements, modeling, localization, which has 23 subcategories. This model will help comparative researchers in the teacher education system to pay attention to all aspects of the comparative studies.
  Keywords: Comparative Studies, Teacher Education Systems, Comparative Model
 • Fatemeh Yazdanshenas, Abdollah Parsa *, Yadollah Mehralizadeh Pages 260-298

  Paying attention to the elite and talented students has been one of the central ideas of the education system in each community. According to this, the aim of this study is assessment of challenges of seperation of gifted and talented students. Research method is an exploratory mixed type. The data were collected, using both qualitative (interviews) and quantitative (researcher - made questionnaire) method. The questionnaire used in this study, included the intellectual foundation of separation with 30 items, and three subscales with reliability of 0.73, facilitating factors subscale with 21 items and the reliability coefficient of 0.83, inhibiting factors subscale with 12 items and a coefficient reliability of 0.85, social capital subscale with four subscales and 29 items, with a coefficient reliability of 0.84. The population in quantitative part was included all of the talented and gifted student’s schools and 4 regular schools in Bushehr province. The samples were appointed of 260 students, 70 parents and 70 teachers. In qualitative part, 15 faculty members of Shiraz University and Shahid Chamran University of Ahvaz and 30 stakeholders (parents, teachers, and students) were interviewed. The qualitative results of this study showed that the separation approach, was not an acceptable performance in Iran, but because of lacking a suitable situation, omitting this approach is not allowed. After identifying the facilitating and inhibiting factors through the talented schools, these factors were presented for stakeholders groups, and the results showed that the factors such as: separation from the first years of primary school, higher social status, and obtaining the best jobs are the most important facilitating factors. Also, the current definition of talented, negative attitude of parents to these schools, and difficulty of internal exams in these schools are the most important inhibiting factors. In quantitative section of results, there was not found any significant differences between the attitudes of different stockholders groups to educational nessesity of separation, and to development of social capital' parameters. Separation of talented students could not raise the social capital of them.

  Keywords: talented students, elite, gifted, social capital, educational justice
 • Ensi Keramati * Pages 299-319
  Reflective teachers are effective teachers that they always thinking about better learning for their students and professional development for themselves. Because university Teachers are the most important role models for their students, so, studying the quality of theirs’ epistemological beliefs and recognizing the effective variables on it, are among the main factors in reflective teacher education. Thus, the purpose of this study is to investigate Teachers’ epistemological beliefs and the role of their demographic characteristics in this regard. This study carried out via quantitative approach and with the help of survey research method. The population is all the full-time Teachers in Shahid Hashemi Nejad Campus in Mashhad (160people) in the academic year 2016-2017. The sample was selected based on Morgan Table (113 people) and the method of simple random sampling was used. Data were gathered through Epistemic Beliefs Inventory (EBI) with suitable Cronbach's alpha (0.82). The results revealed that faculties’ epistemological beliefs are at the rather high level. Again, there are a significant difference between faculties’ epistemological beliefs and both their level of education and majors. Somehow epistemological beliefs in faculties who were graduated in humanity fields and with P.h.D certificates were much more than faculties who were graduated in either other fields or have other certificates.
  Keywords: Epistemological Beliefs, Farhangian University, Reflective Teacher, Teachers
 • Babak Shamshiri, Saeed Rahimian, Hosein Ali Tajali Ardekani * Pages 320-355
  This article aims to probe some components of spiritual education curriculum based on Seyyed Hosein Nasr`s traditionalism. Those components are spiritual education principles, methods and contents. This study is a philosophical one and it was done by applying Frankena’s deductive method. Findings shows that some spiritual education principles in Nasr`s thoughts are obeying the tradition, following the spiritual master, actualizing human innate nature, removing the veils and negligence, active social presence, and plurality of the spiritual ways. Some concluded educational methods are contemplative thinking, spiritual contemplation, meditation, spiritual hermeneutics, studying traditional sciences, theoretical and practical practice of traditional arts, acting based on the spiritual rites and rituals, righteous actions based on goodness, piety and repentance. The aforementioned education contents are tradition and its components. Nasr’s approach pays much attention to aesthetics, morality, affective domain, love and the essence of religion and implies pluralism in education as well.
  Keywords: curriculum components, spirituality, spiritual education, traditionalism, Seyyed Hosein Nasr