فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 4 (1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رقیه بحری*، بهزاد شال چی، حسن بافنده صفحات 1-12
  مقدمه

  افسردگی پس از زایمان، یکی از مشکلات اساسی در حوزه سلامت عمومی زنان است که تاثیر برجسته ای روی سلامت مادر و کودک دارد.

  هدف

  هدف کلی پژوهش، مقایسه کارکردهای اجرایی حل مسئله و حافظه ی فعال در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان و زنان غیر افسرده ی سالم بود.

  روش

  جامعه آماری، کلیه مادران مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر تبریز در سال 1396 بودند که از مدت زایمان این مادران 30-40 روز می گذشت، 35 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و پس از انجام غربالگری با پاسخ دهی به پرسشنامه افسردگی پس از زایمان، از لحاظ سن و میزان تحصیلات همتاسازی شده، در دو گروه، 16 نفر مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان و 19 نفر مادران سالم قرار گرفتند. ابزارهای مورد سنجش عبارت بودند از: آزمون رایانه ای برج هانوی جهت سنجش حل مسئله و آزمون رایانه ای  N-Back، برای سنجش حافظه ی فعال. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA(، تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که در کارکردهای اجرائی حل مسئله و حافظه فعال، هر دو گروه ضعیف تر عمل نمودند. می توان گفت افسردگی پس از زایمان می تواند شرایط متفاوتی را از لحاظ عملکردهای شناختی-عصبی در افراد ایجاد کند.

  نتیجه گیری

  شناسایی و فهم این عوامل می تواند علاوه بر کمک به درک بهتر این اختلال، به ارائه راهکارهای مختلف درمانی منجر شود.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرائی، حل مسئله، حافظه ی فعال، افسردگی پس از زایمان
 • محمد اورکی، انوشه فردآقایی* صفحات 13-25
  مقدمه

  یکی از عوامل تعیین کننده سلامت خانواده رضایت زناشویی است، که همسران در ازدواج تجربه می کنند.  

  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و میزان استرس با اعتیاد به اینترنت و رضایت زناشویی در زنان متاهل بود.

  روش

  طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 6 شهر تهران بود که به پرسشنامه های شخصیت نئو، رضایت زناشویی انریچ، اعتیاد به اینترنت یانگ و مقیاس استرس ادراک شده پاسخ دادند. جهت تحلیل یافته ها از روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، وظیفه شناسی، سازگاری و گشودگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار و بین ویژگی شخصیتی روان آزردگی و میزان استرس با رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شخصیتی روان آزردگی و میزان استرس با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنادار و بین برون گرایی، وظیفه شناسی، سازگاری و گشودگی با اعتیاد به اینترنت، رابطه منفی معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

   در مجموع بین ویژگی های شخصیتی و میزان استرس با اعتیاد به اینترنت و رضایت زناشویی رابطه معناداری برقرار است.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، استرس، اعتیاد به اینترنت، رضایت زناشویی
 • رسول چمنی *، فریده دکانه ای فرد، روناک رضایی صفحات 26-36
  مقدمه

  از دست دادن یکی از اعضای خانواده موجب برهم خوردن تعادل افراد می شود و معنا در زندگی با بهزیستی درآمیخته و نقش موثری بر توانایی آن ها در کنار آمدن مثبت با فشارهای روانی و تاب آوری دارد.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش معنا درمانی بر تاب آوری و بهزیستی روان شناختی زنان دارای تجربه سوگ بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان دارای تجربه سوگ مراجعه کننده به مراکز مشاوره پلیس شهر تهران در بهار سال 1398 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم قرار داده شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون و بهزیستی روان شناختی ریف است. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ی 90 دقیقه ای آموزش معنا درمانی شرکت داده شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

   آموزش معنا درمانی منجر به افزایش تاب آوری و بهزیستی روان شناختی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد.

  نتیجه گیری

   درمانگران می توانند از معنا درمانی به عنوان راهکاری موثر برای بهبود تاب آوری و بهزیستی روانی افراد دارای تجربه سوگ استفاده کنند.

  کلیدواژگان: معنا درمانی، تاب آوری، بهزیستی روان شناختی
 • علیرضا رشت بری، فایق یوسفی، امید ساعد* صفحات 37-54

  مدل اجتناب از تغییر ادعا می کند که ترس اصلی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (اختلال اضطراب فراگیر) تغییر هیجانی منفی است و آن ها از نگرانی برای ایجاد و حفظ حالت هیجانی منفی و پایدار استفاده می کنند تا به این طریق بتوانند از تغییر هیجانی منفی اجتناب کنند. از سوی دیگر، بودن در حالت هیجانی منفی، احتمال تجربه تغییر هیجانی مثبت را افزایش می دهد و تقویت منفی که از تغییر هیجانی مثبت دریافت می کنند، نگرانی آن ها تداوم می بخشد. هدف مطالعه حاضر، مروری کوتاه بر مدل اجتناب از تغییر، بررسی مطالعات حمایت کننده از اصل های آن و مقایسه مدل اجتناب از تغییر با مدل های کنونی نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر است. در پایان پیشنهاد های پژوهشی در قالب مسیر آینده برای این مدل معرفی شده است.

  کلیدواژگان: مدل اجتناب از تغییر، اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی، مرور کوتاه
 • عبدالله رشیدزاده*، رحیم بدری، تورج هاشمی، اسکندر فتحی صفحات 55-67
  مقدمه

  از آنجا که آموزش وپرورش امروزی به طور فزاینده ای دانش آموز محور شده، ویژگی های فردی و اجتماعی دانش آموزان، از جمله تاب آوری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و راهبردهای فراشناختی بیش از پیش در فرایند آموزش مورد توجه قرار گرفته است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر تاب آوری تحصیلی (با نقش تعاملی خودپنداره تحصیلی) در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تبریز انجام گرفت.

  روش

  پژوهش به روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. به همین منظورتعداد 60 نفر از دانش آموزان دارای خود پنداره تحصیلی بالا و پایین که از طریق مطالعه مقدماتی و سرندکردن انتخاب شده بودند. در یک طرح نیمه آزمایشی به صورت جایگزینی هدفمند به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خودپنداره تحصیلی (لیو وانگ،2005) و تاب آوری تحصیلی (ساموئلز و وو،2009) و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس عاملی چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی موجب افزایش مولفه های تاب آوری تحصیلی شده است و خود پنداره تحصیلی نقش تعاملی در افزایش مولفه های تاب آوری داشته است. (0/01<p).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج می توان گفت که با آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی و با در نظر گرفتن خود پنداره تحصیلی می توان برنامه هایی برای بهبود تاب آوری تحصیلی دانش آموزان تدارک دید، این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه است که می توانند از نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: راهبردهای خودگردان، فراشناخت، خودپنداره تحصیلی، تاب آوری تحصیلی
 • پرستو حسن بیگی* صفحات 68-79
  مقدمه

  اعتیاد پدیده ای است اجتماعی که دامنه ی آسیب رسانی و تخریب آن در میان افراد جامعه نسبت به آسیب های اجتماعی دیگر، بسیار گسترده تر است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین هنجارهای آزمون رورشاخ در بین افراد معتاد به مواد مخدر انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، افراد معتاد به مواد مخدر موجود در مراکز ترک اعتیاد شهرستان قروه در سال 1396 به تعداد 30 نفر بود که از طریق آزمون رورشاخ مورد بررسی قرار گرفتند.

  روش

  روش تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی- کاربردی بوده، از نظر استراتژی، از نوع توصیفی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع تحلیل محتوا بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که افراد معتاد به مواد مخدر در نمایه های نقص در کنار آمدن و مدارا کردن با میانگین 5، نمایه ادراکی- تفکر با میانگین 4 و نمایه وسواس فکری عملی با میانگین 4، دارای اختلال بودند. شاخص EA با میانگین 5، es و Adj es  با میانگین 10، D و Adj D  با میانگین 1- و EBPer با نمره N/A، تفاوت معناداری با سایر شاخص ها داشتند.

  نتیجه گیری

   نتایج به دست آمده حاکی از وجود استرس، وسواس، بازداری هیجانات، درون نگری منفی، روابط اجتماعی ضعیف و پردازش ضعیف اطلاعات در آن هاست. این افراد به دلیل تفکر و ارزش های انعطاف ناپذیر، دچار خطا در قضاوت و تصمیم گیری شده و برای انکار واقعیت و مواجهه با موقعیت آزاردهنده به فانتزی پناه می برند.

  کلیدواژگان: هنجاریابی، رورشاخ، اعتیاد، مواد مخدر
 • سمیرا شاه اویسی، محمود گودرزی، عمادالدین عزت پور* صفحات 80-89
  مقدمه

  دلبستگی و عشق ورزی سبک هایی هستند که بر روابط اولیه در محیط خانواده تاکید داشته و به عنوان عامل پایدار و چند نسلی تلقی می شوند.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین تفاوت سبک های دلبستگی و عشق ورزی در زوج های بزرگ شده در خانواده طلاق و عادی انجام گردید.

  روش

  مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. از بین جامعه آماری پژوهش حاضر که شامل کلیه زوج های ساکن شهر دیواندره بودند، 50 زوج بزرگ شده در خانواده طلاق (25 زن و 25 مرد) و 50 زوج بزرگ شده در خانواده عادی (25 زن و 25 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان دو گروه مورد مطالعه انتخاب شدند. آزمون سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990) و مقیاس سبک های عشق ورزی هندریک و هندریک (1996) به عنوان ابزارهای جمع آوری اطلاعات بر روی آزمودنی ها اجرا شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات سبک های دلبستگی و عشق ورزی در زوج های بزرگ شده در خانواده های طلاق و عادی تفاوت آماری معناداری وجود دارد. به طوری که میانگین نمرات زوج های بزرگ شده در خانواده های طلاق در سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و سبک های عشق ورزی بازیگرانه و شهوانی بیشتر از زوج های بزرگ شده در خانواده های عادی بود؛ اما میانگین نمرات زوج های بزرگ شده در خانواده های عادی در سبک دلبستگی اضطرابی، سبک های عشق ورزی رمانتیک، دوستانه و فداکارانه در مقایسه با زوج های بزرگ شده در خانواده های طلاق به طور معناداری بیشتر بود.

  نتیجه گیری

   سبک های دلبستگی و عشق ورزی نقش مهمی در ثبات خانواده و پایداری این نهاد اجتماعی دارند و این موضوع ایجاب می کند در مراکز مشاوره پیش از ازدواج و طلاق توجه بیشتری به آن معطوف شود.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، سبک های عشق ورزی، خانواده
 • بیتا شلانی، سعید صادقی*، صمد رشیدیان صفحات 90-99
  مقدمه

  اختلال پیوستار اتیسم اختلالی عصب تحولی است که تاکنون سبب شناسی آن به طور قطعی مشخص نشده است. مطالعاتی که بر روی ویژگی های خویشاوندان افراد مبتلا به اختلال پیوستار اتیسم انجام شده است، نشان داده اند که خویشاوندان افراد مبتلا به اختلال پیوستار اتیسم نیز درجاتی خفیف از علائم این اختلال را نشان می دهند.

  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی در والدین کودکان با و بدون اختلال پیوستار اتیسم انجام شد. جامعه آماری شامل کل والدین کودکان با و بدون اختلال پیوستار اتیسم در شهر سنندج بود.

  روش

  نمونه مورد بررسی شامل 30 نفر از والدین کودکان با اختلال پیوستار اتیسم (11 مرد و 19 زن) و 30 نفر از والدین کودکان بدون این اختلال (10 مرد و 20 زن) بود که به صورت نمونه برداری در دسترس انتخاب و همتاسازی شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه توانایی های شناختی (نجاتی، 1392) بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تفاوت میانگین نمره های کنترل مهاری و توجه انتخابی (0/05>P)، تصمیم گیری (0/001>P)، برنامه ریزی (0/001>P)، توجه پایدار (0/001>P) و انعطاف پذیری شناختی (0/001>P) در والدین کودکان با و بدون اختلال پیوستار اتیسم معنادار است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه از فرضیه های فنوتایپ گسترده اتیسم و پیوستاری بودن اختلال پیوستار اتیسم حمایت می کند و لزوم توجه به کیفیت های روان شناختی والدین کودکان با اختلال پیوستار اتیسم را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کنترل مهاری، توجه انتخابی و پایدار، انعطاف پذیری شناختی، برنامه ریزی، فنوتایپ گسترده اتیسم
 • فایق یوسفی، سحر رفیعی، فریبا طیری* صفحات 100-109
  مقدمه

  سلامت معنوی از مهم ترین عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سلامت روان است.

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین سلامت روان و سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود که در سال 1394 انجام گردید.

  روش

  در این پژوهش توصیفی همبستگی تعداد 436 نفر دانشجوی جدیدالورود سال تحصیلی 95-94 با روش سرشماری بررسی شدند ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه 20 سوالی سلامت معنوی پولوتزین که 10 سوال آن سلامت مذهبی و 10 سوال دیگر سلامت وجودی را اندازه گیری می کرد و آزمون سلامت روان GHQ-28 که چهار مقیاس علائم جسمانی، علائم اضطرابی، علائم ناسازگاری اجتماعی و علائم افسردگی را می سنجد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 22 SPSS و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست وآنوا استفاده شد.

  یافته ها

  بیشترین فراوانی دانشجویان مونث با 63/5% و مجرد با 91/7% بودند 72 درصد آن ها در گروه سنی 20-18 سال قرار داشتند. 58/9% بومی استان کردستان بودند. 67/3% دارای سلامت معنوی بالا، 95/2% دارای سلامت مذهبی بالا 84/2% و دارای سلامت وجودی بالابودند. 87/2% افراد موردمطالعه دارای سلامت روان و 12/8% مشکوک به آسیب پذیری روانی بودند. بین سلامت معنوی در دو بعد سلامت مذهبی و سلامت وجودی با سلامت روان آنان رابطه معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

   هرچه میزان سلامت معنوی در دانشجویان بالاتر باشد، میزان آسیب های روانی در آن ها کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر می توان از میزان سلامت معنوی در دانشجویان به عنوان یک پیش بینی کننده بحران روانی در آن ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، سلامت مذهبی، سلامت وجودی، سلامت روانی، دانشجویان
 • جلیل اعتماد*، حسین دباغ، بهرام جوکار، سمیرا رستمی صفحات 110-123
  مقدمه

  رویکرد نوین فضیلت گرایی اخلاقی، بر خصایص درونی شخص یعنی فضایل و انگیزه ها تمرکز می کند و نقش عواطف را از حیث ادراکی و ترغیبی پررنگ می سازد.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر یافتن راهی برای تسهیل فضایل اخلاقی در هویت فرد از طریق تمرکز بر قابلیت های هیجان نوستالژی بود. مسئله پژوهش حاضر این است که نوستالژی به عنوان یک هیجان نا اخلاقی چه ربطی در اهمیت یافتن فضایل هویت اخلاقی دارد.

  روش

  پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بود و 201 دانشجو در این تحقیق مشارکت داشت. مشارکت کنندگان به آزمون پژواک رویداد وایدشات و همکاران (2006)، پرسشنامه ی نوستالژی باچو (1995) و پرسشنامه اهمیت خویشتن اخلاقی آکویینو و رید (2002) پاسخ دادند. از نرم افزار SPSS ورژن 19 و Amos 19 و از حسابگر پایایی ترکیبی مطابق با فرمول رایکو (1997) استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نوستالژی گرایی پیش بینی کننده ی معنادار هر دو بعد درونی سازی و نماد سازی بود.

  نتیجه گیری

  مطابق با نتایج به دست آمده، نوستالژی گرایی پیش بینی کننده ی مثبت برای درونی شدن ارزش های اخلاقی در خودپنداره ی فرد است و هم پیش بینی کننده ی بازنمایی و وانمود اجتماعی خود به عنوان کسی که حامل برخی از ارزش هاست. تجربه ی نوستالژی همراه است با نوعی نظم بخشی هیجانی و اهمیت یافتن دیگری در زندگی شخص. این تجربه احتمالا از طریق یکپارچه سازی و انسجام بخشی به خود و گشودگی به دیگری، نیرومند شدن هویت اخلاقی را تسهیل می کند.

  کلیدواژگان: نوستالژی، هویت، انگیزش اخلاقی، روان شناسی اخلاق
 • سارا صلواتی*، قباد مرادی، نیما فتاحی، شیلان صلوانی، شراره قادری صفحات 124-135
  مقدمه

  بهداشت روانی جامعه یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف است که تحت تاثیر کیفیت زندگی بوده و امروزه در میان معلولان از اهمیت زیادی برخوردار است.

  هدف

  این مطالعه باهدف تعیین شیوع استفاده از شبکه های اجتماعی در معلولین و تاثیر آن بر بهداشت روان معلولان در شهر سنندج انجام گردید.

  روش

  به صورت مطالعه ای مقطعی، در بین معلولان شهر سنندج پرسش نامه های فردی و استاندارد سلامت عمومی (GHQ 28) تکمیل گردید. در نهایت 400 نفر (202 نفر مذکر و 198 نفر مونث) پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. نتایج از طریق تی تست و کای دو و یا فیشر مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

   بین شبکه های اجتماعی فیس بوک، واتس آپ، تانگو، تلگرام و لاین با سلامت روانی معلولان ارتباط معنی داری وجود دارد (0/05>p) و همچنین تعداد ساعات استفاده از اینترنت با سلامت روانی ارتباط معنی داری دارد(0/05>p).

  نتیجه گیری

  استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت روان معلولان تاثیر مثبتی دارد در نتیجه ضروری است در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی، انواع شبکه ها و فواید و مضرات آن اطلاع رسانی شود.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، سلامت روان، معلولیت
 • زهرا ستوده، مریم قربانی* صفحات 136-151
  مقدمه

  بر اساس مطالعات بشر، مشکلات روحی و روانی تاثیرات جبران ناپذیری در جسم انسان می گذارد. امروزه هیپنوتیزم یکی از روش های درمانی در بسیاری از حیطه های علوم پزشکی و روانشناسی است. متخصصان این رشته از این شیوه درمان جهت بهبود بیماران استفاده کرده اند.

  هدف

  از پژوهش حاضر بررسی روند تاثیر هیپنوتیزم بر کاهش مشکلات روانی و جسمی است.

  روش

  پژوهش به شیوه مروری- تحلیلی است. در این مقاله به بررسی مجموع پژوهش های انجام شده در زمینه اثر هیپنوتیزم بر کاهش مشکلات و بیماری های روانی و جسمی پرداخته شده است.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن بوده است که هیپنوتراپی قابلیت اثرگذاری به منظور کاهش مشکلات در زمینه های مختلف را دارد و می توان جهت بهبود روند بیماری و کاهش اضطراب و استرس بیمار از آن استفاده نمود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد هیپنوتیزم به عنوان یکی از درمان های موثر در زمینه اختلالات می تواند مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هیپنوتیزم، هیپنوتراپی، اختلالات روانی، روان درمانی
|
 • Rogayeh Bahri*, Behzad Shalchi, Hassan Bafandeh Pages 1-12
  Introduction

  Postpartum depression is one of the main problems in women's general health, which has a significant effect on the health of mother and child.

  Aim

  The general purpose of this study was to compare the executive functions of problem solving and working memory in women with postpartum depression and women without postpartum depression.

  Method

  The mothers that referred to Tabriz health centers in 1396, were those who came there 30-40 days after their delivery time. 35 people, who were selected by available sampling method and screened by responding to the postpartum depression questionnaire, were placed in two sample groups; 16 mothers with postpartum depression and 19 healthy mothers matching in terms of age and education. The measuring tools included: Computerized test of the Hanoi Tower for problem-solving and N-Back note test for measuring working memory. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).

  Results

  The results showed that in executive functions of problem solving and working memory both groups did weaker. It can be said that postpartum depression can create different conditions in terms of cognitive-neurological functions in individuals.

  Conclusion

  Identifying and understanding these factors can lead to a variety of therapies, in addition to helping them better understanding the disorder.

  Keywords: Executive function, Problem solving, Working memory, Postpartum depression
 • Mohammad Oraki, Anousheh Fard Aghayi* Pages 13-25
  Introduction

  One of the determinants of family health is marital satisfaction, which spouses experience in marriage.

  Aim

  The purpose of this study was to investigate the relationship between personality traits and stress with Internet addiction and marital satisfaction in married women.

  Method

  The research design was correlational. The statistical population of the study included all married women referred to health centers in district 6 of Tehran, who responded to the Neo personality questionnaire, Enrique marital satisfaction, Young's Internet addiction, and Perceived Stress Scale. Pearson correlation and regression analysis were used to analyze the findings.

  Results

  Regression analysis showed that there was a significant positive correlation between personality characteristics of extraversion, conscientiousness, compatibility, and openness with marital satisfaction and there was a significant negative correlation between personality trait psychosis and stress level with marital satisfaction. Also, there is a significant positive correlation between personality traits of psychosis and stress with internet addiction, and there is a significant negative relationship between extraversion, conscientiousness, compatibility and openness with Internet addiction.

  Conclusion

  There is a significant relationship between personality traits and stress with internet addiction and marital satisfaction.

  Keywords: Personality characteristics, Stress, Internet addiction, Marital satisfaction
 • Farideh Dokaneifard, Roonak Rezaei, Rasoul Chamani * Pages 26-36
  Introduction

  The loss of one of the family members is causing a disturbance in the balance of the people, and meaning in life is combined with well-being and has an effective role in their ability to cope positively with psychological stresses.

  Aim

  The present study was to determine the effectiveness of Logotherapy training on resilience and psychological well-being of women with mourning experience.

  Method

  The present study was quasi-experimental and pretest-posttest with control group. The statistical population of this study was women with mourning experience referring to police counseling centers in Tehran in the spring of 1398. 30 subjects were selected using the sampling method and were divided into two groups of 15 subjects. The instruments for collecting the Conner and Davidson resiliency questionnaires and the psychological well-being of the Ryff are. The experimental group in the Logotherapy training sessions for 10 sessions of 90 minutes. For data analysis, covariance analysis was used.

  Results

  Logotherapy training led to increased resilience and psychological well-being of the experimental group compared to the control group.

  Conclusion

  Therapists can use Logotherapy as an effective way to improve the resilience and the psychological well-being of people with mournful experience.

  Keywords: Logotherapy, Psychological well-being, Resilience
 • Alireza Rashtbari, Fayegh Yousefi, Omid Saed* Pages 37-54

  Contrast Avoidance model claims that the main fear of individuals with generalized anxiety disorder is a negative emotional contrasts (shifts) and they use worry to create and maintain the negative and stable emotional state, so in this way, they could avoid from a negative emotional contrast. On the other hand, being in a negative emotional state, increases the likelihood of experiencing a positive emotional contrast and negative reinforcement due to a positive emotional contrast, maintains the worry process. the aim of present article is to a brief review on the Contrast Avoidance model, review of the studies supporting its tenets, and comparing the Contrast Avoidance model with present models of worry and generalized anxiety disorder. At the end, research suggestions are presented as future direction for this model.

  Keywords: Contrast avoidance model, Generalized anxiety disorder, Worry, Minireview
 • Abdollah Raashidzade*, Rahim Badri, Eskandar Fathiazar, Touraj Hashemi Pages 55-67
  Introduction

  Since todays education is increasingly student-centred, the individual and social characteristics of students, including the academic resilance of academic self –concept and meta cognitive self regulation, have been increasingly considered in the educational process.

  Aim

  The present study was conducted to determine the effectiveness of teaching self-reguleted metacognitive strategies on resilience components. (with intractive role Academic Self-Concep) of secondary school students in Tabriz.

  Method

  The research was carried out using a semi-expermental design with pretest and post-testdesign with control group. For this purpose, 60 students with high and under Academic Self-Concep were selected through preliminary study and screening. In a semi- experimental design, they were assigned to two experi-mental and control groups. The collect information of Academic self-concept questionnaire (liu & vang, 2005) and Academic resilience questionnaire (Samuels & Woo, 2009) and to analyze the data, factor multivariate covariance analysis was used.

  Results

  The results showed that the training of self-reguleted metacognitive strategies the components of has increased the Academic resilience of the academic. And self concept has played a moderating role in Academic resilienc.

  Conclusion

  Based on the result, it can be said hat by teaching the metacognitive self regulated strategies in their intraction whit the academic self concept, programs can be developed to im prove the Academic resilience. this research has implications for teachers, trainers and school counselors that can use their results to improve students' progress.

  Keywords: Selfregulated- strategies, Metacognition, Self-concept, Academic resilience
 • Parastoo Hassan Beygi* Pages 68-79
  Introduction

  Addiction is a social phenomenon whose extent of damage and destruction among community members is much greater than other social damage.  

  Aim

  The present study was conducted to determine the norms of Rorschach test among drug addicts. The statistical population of the present study, addicted drug addicts in addiction treatment centers in Qorveh city in 1396 were to number 30 people who were examined through Rorschach test.

  Method

  The method of the present research has been Fundamental-Applied in terms of purpose, in terms of strategy, of type descriptive, and in terms of data analysis, was of type content analysis.

  Results

  The findings of the study showed that drug addicts people had a disorder in the defect in compromise and toleration profiles with an average of 5, Perception-Thinking index with an average of 4 and the index of obsessive-compulsive disorder with an average of 4. EA index with mean of 5, es & Adj es an average of 10, D & Adj D with an average of -1 and EBPer with N/A score had a significant difference with other indices.

  Conclusion

  The results indicative the presence of stress, obsession, inhibition of emotions, negative introspection, weak social relationships and poor processing of information in them. These people, due to their inflexible thinking and values, have been mistaken in judging and making decisions and take refuge to fantasy for deny reality and facing the annoying position.

  Keywords: Standardization, Rorschach, Addiction, Drugs
 • Samira Shahovisi, Mahmood Goodarzi, Emad Ad Din Ezatpour* Pages 80-89
  Introduction

  Attachment and love are the styles that have primary relationships in the family environment and are regarded as stable and multi-generational factors.

  Aim

  The purpose of this study was to determine the comparison between attachment styles and love styles in couples raised in divorce and normal families.

  Method

  The method of study was causal-comparative. From all couples who were living in Divandareh city, two groups of 50 Couples raised in a divorce family (25 females and 25 males) and 50 Couple raised in a normal family (25 females and 25 males) were selected through available sampling method. The Collins & Reid's (1990) attachment Styles and the Hendrick & Hendrik (1969) love styles Scale were used as tools of investigation. multivariate analysis of variance and Pearson correlation coefficient tests were used for analyzing data.

  Results

  The results showed that there are significant differences between attachment Styles and love style mean scores in couples raised in divorced and normal families. Generally, mean scores of Safe, avoidant attachment styles and showy, erotic love styles were higher in the couples raised in divorced families than the couples raised in normal families. While, couples raised in normal families gain-ed significantly higher scores in anxious attachment style, romantic, friendly and sacrificial love Styles in comparison to the couples raised in divorced families.

  Conclusion

  Attachment and love styles play an important role in the family stability and sustainability of this social institution, and this needs to be addressed in prenatal and divorce counseling centers.

  Keywords: Attachment styles, Love styles, Families
 • Bita Shalani, Saeid Sadeghi*, Samad Rashidiyan Pages 90-99
  Introduction

  Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental disorder that its etiology has not been determined definitively. The studies that have been conducted on the characteristics of relatives of people with ASD have shown that relatives of people with ASD have a subthreshold of this disorder symptom.

  Aim

  The present study was aimed to compare executive functions among parents of children with and without autism spectrum disorder. The statistical population included the parents of children with and without autism spectrum disorder in Sanandaj city.

  Method

  The sample consisted of 30 parents of children with autism spectrum disorders (11 males and 19 females) and 30 parents of children without autism spectrum disorders (10 males and 20 females) that selected and matched by available sampling. In order to gather data, cognitive abilities questionnaire (Nejati, 2012) was used and data were analyzed by MANOVA.

  Results

  The results indicated that differences in mean of inhibitory control and selective attention (P<0.05), decision making (P<0.001), planning (P<0.001), sustained attention (P<0.001) and cognitive flexibility (P<0.001) among parents of children with and without autism spectrum disorder were significant.

  Conclusion

  The results of this study support the broader autism phenotype and autism spectrum disorder continuum hypothesis. In addition, findings show that pay attention to the psychological qualities of parents of children with ASD is the important.

  Keywords: Executive function, Inhibitory control, Selective, sustained attention, Cognitive flexibility, Planning, Broader autism phenotype
 • Fayegh Yousefi, Sahar Rafiee, Fariba Tairi* Pages 100-109
  Introduction

  The spiritual health is the most important socio-cultural factors that related to mental health.

  Aim

  The aim of this study was to determine the relationship between mental health and spiritual health in students of Kurdistan University of Medical Sciences in 2014.

  Method

  The study was descriptive- correlative. The participants were of 436 436 freshman students. The questionnaires includes demographic information, Palutzian Spiritual Health Questionnaire (20 item) that 10 questions measure religious health and 10 questions measure existential health. mental health was measured by GHQ-28 ( somatic symptoms, anxiety symptoms, the symptoms of social dysfunction and depression)with cutoff point of 23. Data were analyzed, by using 22 SPSS statistical software and Pearson correlation, t-test and one way ANOVA.

  Results

  63/5% of students were female and 91/7% of the students were single. Nearly 72% of them were 20-18 years. 58/9% of the participants were native,67/3% have high spiritual health, 95/2%with high religious health and84/2% have elevated their health.87/2% of participants had sufficient mental health and12/8% were suspected of mental vulnerability. Although there was a significant relationship between religious health and health with mental health (P 0<001).

  Conclusion

  The higher spiritual health, psychological trauma will be less. In other words, we can use the spiritual health of the students as a predictor of mental crisis in them.

  Keywords: Health, Spiritual health, Religious health, Existential health, Psychosocial health, Students
 • Jalil Etemaad*, Hosein Dabbagh, Bahram Jowkar, Samira Rostami Pages 110-123
  Introduction

  New trend in virtue ethics focuses on personal trait and motivation to highlight the important role of perceptive and motivational aspect of emotions.

  Aim

  The goal of present research was showed the line to facilitate moral virtues into personal identity by focusing on potentials of nostalgia.  The question of the present study is that nostalgia as a non-moral emotion has which relation to the importance of moral virtues.

  Method

  Method of research was correlational study and PhD and graduate students of Shiraz University were the statistical society of this research. 71 students participated in this research. Participants responded to event reflection manipulation (Wildschut et al., 2006), Moral identity scale (Aquino & Reed, 2002) and Nostalgia inventory (Batcho,1995). To analyze of data using SPSS 19, Amos and calculator of composite reliability depend on Raykov s formula (1997).

  Results

    The result showed that nostalgia was significant positive predictor for internalizing and symbolizing.

  Conclusion

  The results showed that nostalgia is a positive predictor for internalizing moral values in the individual's self-concept, and also predicting the representation and social pretense as a person who carries some values. Probability, Nostalgia is associated with a kind of emotional regulation and other importance in the person's life, which facilitates the strong moral identity by integration of self and openness to other.

  Keywords: Nostalgia, Identity, Moral motivation, Moral psychology
 • Sara Salvati*, Ghobad Moradi, Nima Fattahi, Shilan Salvati, Sharareh Ghaderi Pages 124-135
  Introduction

  Mental health of the community is one of the focus of the health assessment of various communities, which is influenced by the quality of life and is now of great importance among the disabled.

  Aim

  This study aimed to determine was to investigate the prevalence of social networks in disabled people and their impact on mental health in Sanandaj city.

  Method

  In a cross-sectional study, Individual questionnaires and General Health Standard (GHQ-28) were completed among the disabled. Finally, 400 disabled people were completed the questionnaires. Statistical analysis like T-test and Chi-square or Fisher were used

  Results

  There is a significant relationship between social networks Facebook, WhatsApp, Tango, Telegram and Line with mental health of the disabled (p <0.05) as well as the number of hours of using the Internet with mental health (p <0.05).

  Conclusion

  The use of social networks has a positive impact on the mental health of the disabled. As a result, it is imperative to inform the use of social networks, types of networks and the benefits and disadvantages of it.

  Keywords: Social networks, Mental health, Disabilities
 • Zahra Sotoudeh, Maryam Ghorbani* Pages 136-151
  Introduction

  According to human studies, mental and psychological problems have an irreversible impact on the human. Today, Hypnosis is one of the treatments in many areas of medical science and psychotherapy. Specialists in this field used this treatment to improve patient`s therapy.

  Aim

  the purpose of this study was to investigate the effect of hypnotherapy on the reduction of psychological and physical problems.

  Method

  This is review article and survey some past studies conducted on the effects of hypnotherapy on the reduction of psychological and psychological problems.

  Results

   finding showed that is usefull in reducing the patient`s problem.

  Conclusion

  The results have shown that hypnosis has the potential to be effective in reducing various problems in various physical and mental disorder. Therefore, hypnosis can be considered as one of the effective therapies for disorders.

  Keywords: Hypnosis, Hypnotherapy, Psychological disorder, Psychotherapy