فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد علی عبدالوند*، مهدی بنی اسدی صفحات 7-22
  مقدمه
  امروزه مقوله گردشگری سلامت سهم بالایی از درآمدهای نظام درمانی برخی کشورها را به خود اختصاص داده است. گردشگری سلامت شکل جدیدی از بازاریابی در صنعت گردشگری است که در سال های اخیر به طور فزاینده ای رشد پیدا کرده است، گردشگری سلامت به معنای استفاده از خدماتی است که به بهبود و افزایش سلامتی فرد منجر شده و در مکانی خارج از محل سکونت فرد انجام می شود. اگرچه جهانی شدن گردشگری سلامت، موضوع جدیدی نیست و از هزاران سال پیش افراد برای درمان بیماری خود به سرزمین های خارجی مسافرت می کردند، ولی در حال حاضر این مسافرت یک الگوی متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش گرفته است؛ و بیماران از کشورهای پیشرفته به کشورهای کمتر توسعه یافته برای استفاده از مزیت هایی مثل هزینه های پایین تر، مسافرت می کنند. روش پژوهش: محقق دراین پژوهش برای شناسایی عوامل اثرگذار بر مفهوم  گردشگری سلامت با تاکید بر نقش تبلیغات شفاهی از رویکردی پدیدارشناسی استفاده کرده است. یافته ها: پژوهشگران بعد از انجام مصاحبه با خبرگان ،داده های مورد نیاز را از طریق کدگذاری باز، محوری،انتخابی تحلیل و نتایج نهایی پژوهش خود را در قالب یک الگو، درای 6 بعد اصلی،شامل جذابیت بازار، تنوع ارائه خدمات، شرایط داخلی کشور، تبلیغات شفاهی، گردشگری سلامت، راهبرد و33 بعد فرعی ارائه کرده است. نتیجه گیری: به شرط جمع آوری و دسته بندی مراکز درمانی بر اساس مولفه های بدست آمده از روش پدیدارشناختی این موضوع می تواند راه گشای متولیان و مسئولین حوزه سلامت کشور در راستای افزایش در آمد کشور باشد.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، گردشگری سلامت. تبلیغات شفاهی
 • قاسم زارعی، طاهره زارعی، سمیه پورقدیمی* صفحات 23-33
  مقدمه

  خدمات درمانی هم چون سایر بخش های خدماتی ظرفیت مشخصی دارد و استفاده بیش ازاندازه از این ظرفیت باعث کاهش کیفیت خواهد شد. بخشی از مراجعات به سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از خدمات درمانی، مراجعاتی غیرضروری است و باعث استفاده نادرست از ظرفیت های موجود می شود. ضدبازاریابی یکی از وظایف بازاریابان است که برای انجام فعالیت هایی جهت دلسرد کردن مردم از مصرف محصولات یا خدمات می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی علل و راهکارهای اساسی ضدبازاریابی در استفاده از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بود.

  روش پژوهش

   پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت پژوهشی، اکتشافی و ازلحاظ رویکرد از نوع پژوهش کیفی است. در این پژوهش داده های حاصل از مصاحبه با 24 نفر از پزشکان، کارکنان و مراجعین به مراکز درمانی تامین اجتماعی اردبیل با استفاده از روش تئوری داده بنیاد در طی سه مرحله (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) تحلیل گردید.

  یافته ها

   درنتیجه تحلیل داده ها تعداد 27 مفهوم از کل مصاحبه ها استخراج شد و نهایتا در کدگذاری انتخابی در شش مولفه فرهنگی، شخصی، زیرساختی، دسترسی، پزشکی و اطلاعاتی دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج پژوهش، سازمان تامین اجتماعی باید ضمن توجه به علل اساسی مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی تامین اجتماعی، راهکارهای مربوطه در حوزه های مختلف فرهنگی، شخصی، بیمارستانی، ارتباطی را در برنامه ریزی های خود موردتوجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: ضدبازاریابی، خدمات درمانی، تامین اجتماعی، تئوری داده بنیاد، مراجعات غیرضروری
 • سپیده عطایی، محمد جواد تقی پوریان* صفحات 35-47
  مقدمه

  ایران  باوجود برخورداری از توانمندی هایی در زمینه دارو، سهم کمی از بازارهای بین المللی را در اختیار دارد و با توجه به اهمیت صادرات در اقتصادیک کشور،  هدف از این مطالعه بررسی عوامل تاثیرگذار بر تداوم ارتباط صادراتی شرکت های ایرانی صادرکننده دارو از قبیل جهت گیری استراتژیک، علمکرد صادراتی، رضایت از صادرات و کیفیت رابطه صادرات می باشد.

  روش پژوهش

   بدین منظور بر اساس سه مدل اسکالراد 2015؛ لیو و فو 2011 و تئدوسو و همکاران 2012 به جمع آوری نظرات مدیران و کارشناسان بخش بازرگانی و صادرات شرکت هایی دارویی پرداخته که در کل 202 پرسش نامه برای تحلیل جمع آوری شد. برای سنجش روایی از تحلیل عاملی تاییدی و AVE و برای پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج نشان از تایید دارد.

  یافته ها

   یافته های این مطالعه با مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان از تاثیر کیفیت رابطه بر عملکرد مالی (0/166) دارد. در این میان بالاترین تاثیر را رضایت صادر کننده بر انتظار از تداوم ارتباط واردات و صادرات با مقدار 0/174 و در حالی که کمترین تاثیر نیز جهت گیری استراتژیک بر عملکرد مالی صادرات با 0/085 دارد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهد در شرکت های ایرانی صادرکننده دارو ، جهت گیری استراتژیک از طریق عملکرد صادراتی(مالی - استراتژیکی) و رضایت از صادرات بر انتظار از تداوم ارتباط تاثیر دارد. این نتایج می تواند در توسعه صادرات دارو به مدیران این صنعت کمک شایان توجهی نمایید.

  کلیدواژگان: جهت گیری استراتژیک، رضایت از صادرات، عملکرد استراتژیک، عملکرد مالی، کیفیت رابطه ی صادرات
 • سالار قنبری، محمد صادق ضیایی، مریم مصلح، هادی رزقی * صفحات 49-60
  مقدمه

  امروزه با پیدایش سیستم آموزش الکترونیکی دیگر تصورات قبلی نسبت به تهیه جا و مکان برای تحصیل از بین رفته است و با به صحنه آمدن دانشگاه ها و مراکز آموزش مجازی هر فردی در هر زمان و مکانی می تواند از این امکانات استفاده نماید. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش های مجازی به دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی انجام شد.

  روش پژوهش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یکی از دانشگاه های شهر تهران در سال 1396 می باشند. حجم نمونه از طریق جدول مورگان شامل 165 نفر شدند که با توجه عدم گستردگی جامعه مورد پژوهش از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها توزیع شد. ابزار بکار رفته در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود . روایی ابزار بصورت سازه ای مورد تایید واقع شده است و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 0.854 محاسبه گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی تحلیل شد.

  یافته ها

  وضعیت اثربخشی آموزش مجازی به دانشجویان مورد مطالعه مطلوب ارزیابی شد. مولفه های کیفیت سیستم (میانگین 17.77)، عوامل تسهیل کننده (میانگین 10.84)، در بعد کیفیت استاد (میانگین 24.76)، عوامل تمایل کاربر (میانگین 15.94)، موفقیت آموزش الکترونیکی (میانگین 15.94) در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در ابعاد کیفیت اطلاعات و محتوی دروس (میانگین 11.01) و در بعد تعامل بین استاد و دانشجو (میانگین 7.03) نسبت به سایر عوامل مناسب ارزیابی نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به شرایط موجود و گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و رضایت مندی بخش عمده ای از جامعه دانشجویی از خدمات آموزش الکترونیکی، نسبت به گسترش کمی و کیفی آن برنامه ریزی لازم در دانشگاه های کشور صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: اثربخشی، آموزش الکترونیکی، ارزیابی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • زینب قلی پور، محمود محمودی *، لیلا ریاحی، کامران حاج نبی صفحات 61-72
  مقدمه

  بسیار حائز اهمیت است که سالمندان تا حد ممکن، مستقل و فعال باقی بمانند تا بتوانند در اجتماع مشارکت داشته باشند. امروزه ایجاد سیستم مدیریت ارائه خدمت با کیفیت برای سالمندان، مورد توجه کشورها قرار گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ارائه خدمات با کیفیت به سالمندان، می باشد.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقطعی و به روش ترکیبی (کمی و کیفی) می باشد. جمعیت آماری 287 نفر از مدیران سالمندی در سازمان های مرتبط با سالمندی بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ساخته دست پژوهشگر بوده و اعتبار صوری و محتوائی آن تائید شد. روائی آن از طریق دو شاخص CVR (ضریب نسبت روایی) و CVI (شاخص روایی محتوا)، تاییدگردید. داده ها با آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای و نرم افزارSPSS  تحلیل گردید.

  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق، مولفه های پرداخت مستمری غیرمشارکتی به سالمندان (0/001=P و 32/14=t)، بیمه مراقبت بلندمدت (0/001=P و 27/23=t)، خدمات مراقبت سیار (0/001=P و 27/71=t)، کارت های تخفیف مراکز تفریحی و ورزشی (001/0=P و 41/21=t)، کارت های تخفیف حمل و نقل (0/001=P و 18/27=t)، چک آپ های سلامتی و خدمات سرپایی رایگان (0/001=P و 26/47=t)، تاسیس بیمارستان ها و درمانگاه های مخصوص سالمندان (0/001=P و 22/61=t) و طرح تحصیل در دانشگاه ها (0/001=P و 23/17=t)، در ارائه خدمات سالمندی فعال موثر می باشد.

  نتیجه گیری

  اگردولت و ارگان های مذکور بر بهبود مولفه های موثر در ارائه خدمات سالمندی تمرکز نموده و موانع و مشکلات موجود را مرتفع نمایند، نتایج قابل ملاحظه ای در رابطه با بهبود کیفیت خدمات سالمندی فعال در بلند مدت متصور خواهد بود.

  کلیدواژگان: خدمات سالمندی، سالمندی فعال، مدیریت خدمات سالمندی
 • فاطمه پایین، شقایق وحدت*، سمیه حسام صفحات 73-89
  مقدمه

  با توجه به اهمیت تاثیر نارسایی مزمن کلیه بر جنبه های مختلف زندگی بیماران، هدف تحقیق، تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران همودیالیزی بود.

  روش پژوهش

  پژوهش به روش آمیخته انجام، نمونه ها در مرحله کیفی بصورت هدفمند و شامل 24 نفر از خبرگان بخش های همودیالیز از 6 استان کشور بودند. در مرحله کمی، 150 نفر از شاغلان بخش همودیالیز مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در گام اول، کتابخانه ای و در گام دوم پرسشنامه ای بود. پرسشنامه ای محقق ساخته با 6 مولفه طراحی، روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از نیکویی برازش مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل در بخش آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 21 و تحلیل عاملی تاییدی از طریق نرم افزار لیزرل صورت گرفت.

  یافته ها

  شش عامل موثر بر کیفیت خدمات همودیالیز شناسایی شد که براساس ضریب اهمیت عبارت بودند از نیروی انسانی (0/866)، مدیریت (0/784)، فناوری اطلاعات (0/749)، تجهیزات (0/731)، امکانات و تسهیلات (0/683) و فضای فیزیکی (0/628). مجموعه شاخص های برازش نیز نشان داد که عوامل موثر برازش مناسبی را داشته و می توان از عوامل فوق به عنوان عوامل موثر بر کیفیت خدمات بخش همودیالیز در ایران نام برد.

  نتیجه گیری

  با توجه به پایین بودن کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی بایستی راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش کیفیت زندگی بیماران با استفاده از نتایج حاصله؛ اخذ گردد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، بخش همودیالیز، بیماران همودیالیزی
 • سهیلا مظلوم، ایروان مسعودی *، کامران حاجی نبی، لیلا ریاحی صفحات 91-107
  مقدمه

  جایگزینی تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از ارکان اساسی مدیریت تجهیزات پزشکی نقشی حساس و حیاتی در نظارت بر تجهیزات پزشکی در تشخیص، درمان و پایش بیماران دارد. در جایگزینی تجهیزات پزشکی به دنبال اتخاذ سیاستی هستیم که به جای استفاده از تجهیز برای مدت طولانی با هزینه تعمیر و نگهداری بالاتر، برنامه ای مناسب برای جایگزینی تجهیز تعیین گردد. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی یک سیستم تصمیم گیری جهت تسهیل در فرآیند برنامه ریزی جایگزینی تجهیزات پزشکی انجام شده است.

  روش پژوهش

  این پژوهش در تلاش است تا برای نخستین بار با ارائه رویکرد ترکیبی SWOT-ANP-WASPAS یک سیستم تصمیم گیری جهت برنامه ریزی جایگزینی تجهیزات پزشکی فراهم آورد. در چارچوب پیشنهادی پژوهش، از ماتریس SWOT به منظور شناسایی معیارها، زیرمعیارها و گزینه های استراتژیک استفاده شده است. در ادامه تکنیک ANP جهت وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها بکار رفته است. هم چنین گزینه های استراتژیک با استفاده از روش WASPAS وزن دهی شده اند..

  یافته ها

  سیستم تصمیم گیری پیشنهادی در نظر دارد تا با افزایش اعتماد به نفس تصمیم گیرندگان و ارائه شواهد حمایتی کافی، استراتژی هایی جهت جایگزینی تجهیزات پزشکی تدوین نماید. این سیستم تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا ارتباطات پیچیده در مشکل تصمیم گیری را بهتر درک کند؛ که این امر سبب افزایش اعتبار تصمیمات مربوطه می گردد.

  نتیجه گیری

  رویکرد ترکیبی پیشنهادی قابلیت مجتمع شدن به عنوان یک سیستم جامع تصمیم گیری جهت جایگزینی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی موردمطالعه را داراست و اگر پیاده سازی استراتژی های تدوین شده و رعایت توالی اجرای آنها، مورد حمایت مدیران مربوطه قرار بگیرد؛ شاهد کاهش هزینه های جایگزینی و نیز توسعه فناوری تجهیزات پزشکی خواهیم بود.

  کلیدواژگان: مدیریت تجهیزات پزشکی، جایگزینی تجهیزات پزشکی، SWOT، ANP، WASPAS
 • بابک امانی، یونس بادآور *، مهدی زینالی صفحات 109-122
  مقدمه

  در این مطالعه، با بررسی تاثیر شاخصه های فردی، سازمانی، رهبری موثق و روانشناختی، مدلی برای تقوا در حسابداری حوزه سلامت با تاکید بر نقش میانجی توسعه اخلاقیارائه شد.

  روش پژوهش

  برای انجام این پژوهش از تحلیل تم و پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری، متمرکز بر مدیران مالی، بودجه و معاونان آنها و روسای امور مالی دانشگاه های علوم پزشکی(897=N) ایران در سال 1397 می باشد که از این بین، 269 پرسشنامه گردآوری و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS  مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته ها

  نشان دادیم،شاخصه های فردی با سطح معنی داری (0/039)،شاخصه های رهبری موثق شامل خودآگاهی، شفافیت ارتباطی، چشم انداز اخلاقی درونی شده و پردازش متوازن اطلاعات، (0/015) و شاخصه های روانشناختی شامل ساز و کارهای پاداش و هوش اخلاقی (0/013)، از طریق متغیر میانجی توسعه اخلاقی،به تقوا در حسابداری حوزه سلامت منتج (مثبت و معنی دار) می شوند. شاخصه های سازمانی (رضایت شغلی، رابطه استخدامی، مسئولیت پذیری سازمانی و نوع خدمت) و شاخصه های روانشناختی (صفات چهارگانه تاریک شخصیت، صفات پنج گانه شخصیت و جهت گیری مذهبی) از طریق متغیر میانجی توسعه اخلاقی، به تقوا در حسابداری حوزه سلامت منتج نمی شوند. هم چنین با توجه به شاخص های برازش، مدل تدوین شده از برازش مطلوبی برخوردار می باشد.

  نتیجه گیری

  توجه ویژه به شاخصه های فردی، رهبری موثق و روانشناختیدر پرورش رفتار اخلاقی کارکنانو لزوم نگاه ویژه سیاست گذاران به عوامل ارتقاء این شاخصه ها در تدوین آیین نامه های اخلاق حرفه ای، احساس می شود.

  کلیدواژگان: انگیزه اخلاقی، رفتار اخلاقی، رهبری موثق، حسابداری حوزه سلامت، تحلیل تم
|
 • Mohammad Ali Abdolvand *, Mehdi Bani Asadi Pages 7-22
  Introduction
  Today, in some countries the health tourism category has a high share of the income for health system. Health tourism is a new form of tourism recruitment in marketing that has grown exponentially in recent years. Health tourism is the use of services that lead to improved health and well-being outside a person's place of residence the globalization of health care or Health tourism is not a new issue, and people have been traveling thousands of years ago to treat foreign travel abroad. But now this journey has taken a different pattern than the past at present, patients travel from advanced countries to less developed countries to take advantage of lower costs.
  Methods
  In this research, the researcher used a phenomenological approach to identify the factors influencing the concept of tourism tourism with an emphasis on the role of oral advertising.
  Results
  After conducting an interview with the experts, the researcher provided the required data through open, axial, selective analysis and final results of the research in a template, including 6 main dimensions such as market attraction. Different type of services. Internal country condition. Word of mouth. Tourism health. Strategy and 33 sub-dimensions.
  Conclusion
  if the health care complaints collect and categorize according to defined components base on phenomenological approach, this tool can open the door to administrators and health authorities to increase income for country.
  Keywords: Health Tourism, Phenomenology, Word of Mouth
 • Ghasem Zarei, Tahereh Zarei, Somayeh Pourghadimi * Pages 23-33
  Introduction

  Health services, like other services, have a specific capacity and overuse of this capacity will reduce quality. Part of the referrals to the Social Security Organization for the use of health care services is unnecessary visits and leads to improper use of available capacities. Anti-marketing is one of the duties of marketers to carry out activities to discourage people from consuming products or services. The purpose of this study is to identify the causes and methods of anti-marketing in theunnecessary use of health care services of the Social Security Organization.

  Methods

  This research is an applied in terms of research purpose, exploratory in terms of nature and qualitative research in terms of approach. In this research, the data from an interview with 24 physicians, staff and clients referring to social security centers using the grounded Theory Method and was analyzed in three stages (open coding, axial coding and selective coding).

  Results

  As a result of data analysis, 27 concepts from all interviews were extracted and eventually categorized into selective coding in six segments of cultural, personal, infrastructural, access, medical and communication.

  Conclusion

  Based on the results of the research, social security organization should pay attention to the causes of unnecessary referrals to social welfare centers, and use relevant strategies in various cultural, personal, hospital settings, and communication in their planning.

  Keywords: Anti-marketing, Health services, Social security, Grounded Theory, Unnecessary referrals
 • Sepideh Ataei, Mohammad Javad Taghipourian * Pages 35-47
  Introduction

  Despite Iran's capability in the field of medicine, a small share of the international market holds and given the importance of exports in a country's economy, the purpose of this study was to investigate affect Factors on Export Relationship Continuity of Iranian companies of medicine exporter Such as strategic orientation, export performance, satisfaction of exports and export quality relationship

  Methods

  Based on the three models of Scalorad, 2015, Liu and Fu, 2011 and Theodeso et al., 2012, gathered the views of managers and experts in the business of pharmaceutical companies. A total of 202 questionnaires were collected for analysis. Validity test was used for confirmatory factor analysis and AVE, and for reliability of Cronbach's alpha and combined reliability, the results confirm confirmation.

  Results

  The study by using SEM via Smart PLS software showed that the effect of relationship quality on export financial (0/166). Among the highest impacts, exporters' satisfaction on the expectation of continuity of import-export relationship was 0.174, while the lowest impact had a strategic orientation on export financial performance with 0.085.

  Conclusion

  the study shown strategic orientation through export performance (financial-strategic) and export satisfaction affect the expectation of continuity of relationship in Iranian companies of medicine exporter. These results can be of great help to industry executives in the development of exports.

  Keywords: Strategic Orientation, Satisfaction from Export, Strategic Performance, Financial Performance, Export Relationship quality
 • Salar Ghanbary, Mohammad Sadegh Ziaee, Maryam Mosleh, Hadi Rezghi * Pages 49-60
  Introduction

  Nowadays, with the advent of the e-learning system, other previous ideas about the availability of education and education have disappeared. Now, with the arrival of universities and virtual education centers everyone can use these facilities at any time and place. The purpose of the present study was to evaluate the Effectiveness of Virtual Education among the student of health services management.

  Method

  This research is a descriptive survey of type of data collection method. The survey population consists of all health care management students of Tehran University in 1396. The sample size was 165 from the Morgan table, which was distributed by simple random sampling of the questionnaires, due to the non-widespread community of the study population. The instrument used in this research is a researcher-made questionnaire of 30 items. The validity of the tool has been verified as structural and its reliability has been calculated by computing the Cronbach's alpha in a total of 0.854.

  Results

  Effectiveness of virtual education was evaluated in desirable students. The components of system quality (mean 17.77), facilitator factors (mean 10.84), in terms of teacher quality (mean 24.76), user inclination factors (mean 15.94), e-learning success (mean 15.94) are in a favorable situation, and in dimensions The quality of the information and the content of the courses and in the interaction between the teacher and the student were not evaluated against other appropriate factors.

  Conclusion

  Considering the existing conditions and the increasing spread of information technology and the satisfaction of the major part of the student community from e-learning services, the quantitative and qualitative expansion of the necessary planning in universities Country.

  Keywords: Effectiveness, E-learning, Evaluation, Health Services Management
 • Zeinab Gholipour, Leila Gholipour, Kamran Hajnabi, Mahmood Mahmoodi * Pages 61-72
  Introduction

  The jobs that employees have the role of care are naturally susceptible to various types of physical and mental illnesses. Psychological well-being is one of the variables that can act as deterrent and moderating against such issues and problems. This study aims to investigate the role of psychological empowerment in the prediction of psychological well - being in health care workers.

  Methods

  This research is descriptive – correlative study. The statistical population of this study was 720 people of the health care workers of the city of Qayen, among which, using cluster random sampling method, and 250 people were selected as sample. Data were gathered using psychological empowerment questionnaire of Spritzer and Mishra (1995) and psychological well-being of Riff (1995). The results were analyzed using SPSS software whit Pearson correlation coefficient and reg0ression test.

  Results

  The results showed a positive and significant relationship between three dimensions of psychological empowerment (autonomy, meaningfulness, and trust) with psychological well-being, but there was not relationship between two other dimensions of psychological empowerment (competence and effectiveness) with psychological well-being.The results of the regression analysis showed that, among the dimensions of psychological empowerment, two dimensions (trust and self – determination) have the power to predict psychological well - being.

  Conclusion

  Therefore, human resource needs and priorities must always be considered and as far as possible, the empowerment programs in the organization must be carried out.

  Keywords: Psychological Empowerment Dimensions, Psychological Well - Being, Health Care Workers
 • Shaghayegh Vahdat *, Somayeh Hesam, Fatemeh Paeen Pages 73-89
  Introduction

  Considering the importance of the effect of chronic renal failure on various aspects of patients' life, the purpose of the study was to determine the factors affecting the quality of services provided to hemodialysis patients.

  Methods

  The research was carried out using a mixed method. Samples were targeted at the qualitative stage and included 24 experts from hemodialysis section from 6 provinces of the country. In the quantitative phase, 150 employees in the hemodialysis department were examined. The information gathering tool in the first step was a library and in the second step was a questionnaire. The researcher-made questionnaire was designed with 6 elements; validity and reliability of the questionnaire were also evaluated using goodness of fit. The analysis in the descriptive statistics section included frequency, percentage, mean and standard deviation, and was used in the inferential statistics of exploratory and confirmatory factor analysis. Exploratory factor analysis was performed using SPSS 21 software and confirmatory factor analysis through Laser Level software.

  Results

  Six factors influencing the quality of hemodialysis services were identified, and based on the importance were: human resources (0.866), management (0.874), information technology (0.749), equipment (0.731), facilities (0.683) and physical space (0.628). The fittest indices also showed that effective factors have suitable fit and can be mentioned as factors affecting the quality of hemodialysis services in Iran.

  Conclusion

  Due to the low quality of life in hemodialysis patients, appropriate strategies should be taken to prevent the loss of resources and improve the patients' life quality by using the result.

  Keywords: Quality of Service, hemodialysis section, hemodialysis patients
 • Kamran Hajinabi, Leila Riahi, Iravan Masoudi *, Soheila Mazloum Pages 91-107
  Introduction

  Medical equipment replacement as one of the major principles of medical equipment management plays a sensitive and vital role in monitoring medical equipment in diagnosis, treatment and monitoring patients. In medical equipment replacement, we are aimed at adopting a policy in which, instead of using the equipment for a long time and with a higher maintenance cost, a suitable program for replacement the equipment is determined. The present study aims to present a decision-making system to facilitate the medical equipment replacement planning.

  Methods

  The present study attempts to provide a solution to the medical equipment replacement program for the first time by providing a SWOT-ANP-WASPAS hybrid approach. In the proposed framework of the research, the SWOT matrix has been used to identify criteria, sub-criteria and strategic alternatives. Subsequently, ANP technique is used to weigh the criteria and sub-criteria. Strategic alternatives have been also weighted using the WASPAS method.

  Results

  The proposed decision-making system attempts to increase the self-confidence of the decision makers and present sufficient supporting evidence in order to provide strategies for medical equipment replacement. This system allows the decision makers to understand the complex communications regarding decision-making better, which will increase the reliability of the corresponding decisions.

  Conclusion

  The proposed hybrid approach can be integrated as a comprehensive decision-making system for medical equipment replacement in health centers and if the implementation of the formulated strategies and the sequence of their implementation is supported by managers, the costs of replacement will decrease and medical equipment technology will develop

  Keywords: Medical Equipment Management, Medical Equipment Replacement, SWOT, WASPAS, ANP
 • Mehdi Zeynali, Younes Badavar *, Babak Amani Pages 109-122
  Introduction

  In this study, by examining the impact of individual, organizational, authentic leadershipand psychological characteristics, a model for virtue in health area accounting by emphasizing the mediating role of ethical development is presented.

  Methods

  For this study, theme analysis and standard questionnaires were used. The statistical population is focused on financial managers, budget and their deputies and finance chiefs of Iran university of medical sciences (N=897) in the year 2019, out of which 269 questionnaires were collected and tested through structural equation modeling in AMOS software.

  Results

  We showed that personality characteristics with a significant level (0.039), authentic leadership characteristics including self-awareness, communication transparency, internalized ethical perspective and balanced information processing, (0.015) and psychological characteristics including reward mechanisms and moral intelligence (0.013), through mediating variable of ethical development, lead to virtue (positive and meaningful) in health area accounting. In addition, organizational characteristics (job satisfaction, employment relationship, organizational responsibility, and type of service) and psychological characteristics (quadratic dark personality traits, five personality traits, and religious orientation) do not lead to virtue in health area accounting through the mediating variable of ethical development. Also according to the fit indices, the developed model has favorable fit.

  Conclusion

  Special attention is paid to individual, authentic leadership and psychological characteristics in fostering the ethical behavior of employees and the need for policymakers to focus on enhancing these characteristics in drafting professional ethics codes.

  Keywords: Ethical Motivation, Ethical Action, Authentic Leadership, Health Area Accounting, Theme Analysis