فهرست مطالب

پژوهش های آموزش و یادگیری - سال چهاردهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آمنه عالی*، علی اکبر سیف، پروین کدیور صفحات 1-15

  این پژوهش در راستای تدوین الگویی آموزشی مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری(WTL) و موثر بر ارتقاء سطح یادگیری و بهبود مهارتهای نوشتاری دانشجویان اجرا شده است. بدین منظور، با استفاده از طرح گروه های نامعادل با پیش آزمون و پس آزمون، 115 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر کرج به طور تصادفی در 3 گروه گمارده شدند: گروه آزمایشی1 (تکالیف کوتاه نوشتاری)، گروه آزمایشی2 (مقاله نویسی تحلیلی)، و گروه گواه (آموزش سنتی). تحلیل کوواریانس داده های حاصل از اجرای ابزارهای پژوهش (آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارتهای اساسی تربیتی کالیفرنیا CBEST)، در دو مرحلهی پیش آزمون و پس آزمون، که قبل و بعد از ارائهی 16 جلسه آموزش اجرا شد، نتایج زیر را نشان می دهد: میانگین نمرهی یادگیری دانشجویان دو گروه نوشتاری، در همهی سطوح یادگیری به جز سطح به یادآوردن، بالاتر از گروه آموزش سنتی به دست آمد و میانگین گروه مقاله نویسی در سطح به کاربستن بیش از گروه تکالیف کوتاه بود. همچنین، افزایش معناداری در نمرهی نوشتن دانشجویان دو گروه آزمایشی، به ویژه گروه مقاله نویسی، در اغلب مهارتهای نوشتاری مشاهده شد.  در مجموع، این یافته ها اثربخشی آموزش مبتنی بر نوشتن را تایید کرد و نشان داد که مقاله نویسی تحلیلی نسبت به تکالیف کوتاه بر ارتقاء سطح یادگیری و مهارتهای نوشتاری دانشجویان اثربخش تر است.

  کلیدواژگان: نوشتن برای یادگیری، تکالیف کوتاه نوشتاری، مقاله نویسی تحلیلی، یادگیری، و مهارتهای نوشتاری
 • شمس الله آخش*، علیرضا حاجی یخچالی، منیجه شهنی ییلاق صفحات 17-25

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی خود - دلسوزی و بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی آماری این پژوهش، همه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی دوم شهر یاسوج بود که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 300 نفر دانش آموز بود که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. مقیاس خود - دلسوزی نف (2003) برای سنجش مولفه های خود - دلسوزی و مقیاس بهزیستی تحصیلی کاپلان و ماهر (1999) برای سنجش مولفه های بهزیستی تحصیلی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل کاننی نشان داد که ترکیب خطی مولفه های خود - دلسوزی (مهربانی به خود، خود داوری، ویژگی مشترک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی و بیش همانندسازی) با ترکیب خطی مولفه های بهزیستی تحصیلی (علاقه به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده ی تحصیلی و رفتارهای مخرب) همراه است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه ی ذهن آگاهی به طور مثبت و مولفه ی خودداوری به طور منفی مولفه ی علاقه به مدرسه را پیش بینی می کنند. مولفه ی ویژگی مشترک انسانی به طور مثبت با مولفه ی خودکارآمدی ادراکی تحصیلی مرتبط است و مولفه ی انزوا نیز به طور مثبت با مولفه ی رفتارهای مخرب ارتباط دارد. همچنین، مولفه ی بیش-همانندسازی به طور منفی مولفه ی علاقه به مدرسه و مولفه ی خودکارآمدی ادراک شده ی تحصیلی و به طور مثبت مولفه ی رفتارهای مخرب را پیش بینی می کند. در تحلیل رگرسیون، مولفه ی مهربانی به خود هیچ گونه ارتباطی با مولفه های بهزیستی تحصیلی نشان نداد.

  کلیدواژگان: خود-دلسوزی، بهزیستی تحصیلی، علاقه به مدرسه
 • ناهید طالبی*، علی صمدی، بهنام محمدپور صفحات 27-37

  هدف از این پژوهش ارزشیابی بخش آمادگی جسمانی درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی بر مبنای حیطه های تربیتی بلوم (شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی) در دانش آموزان پسر شهر ارومیه بود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی باطرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل و از نوع کاربردی بود. ابزار گرداوری داده ها در حیطه عاطفی و شناختی پرسشنامه ی محقق ساخته بود که روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی در یک مطالعه مقدماتی مورد تائید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0.95 بدست آمد. برای سنجش حیطه ی روانی - حرکتی از آزمون ترکیبی و آزمون استاندارد ایفرد برتر استفاده شد. جامعه ی آماری پژوهش را همه ی دانش آموزانی که در سال تحصیلی 93-1392 وارد پایه ی ششم ابتدایی می شدند تشکیل می داد که از بین آن ها 60 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب و 30 نفر به عنوان گروه تجربی (شیوه جدید) و 30 نفر به عنوان گروه کنترل (روش سنتی) در نظر گرفته شدند. از آزمون مانوآ برای بررسی تفاوت های بین گروهی در حیطه شناختی و عاطفی و از آزمون تی جفتی برای بررسی تغییرات درون گروهی حیطه ی روانی - حرکتی و همچنین از آزمون تی مستقل برای مقایسه بین گروهی در این حیطه استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه های حیطه شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در پس آزمون افزایش معنی داری داشتند و اجرای برنامه آمادگی جسمانی درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی تاثیر بیشتری نسبت به شیوه ی آموزش سنتی داشته است و می تواند به رشد و توسعه متعادل و متوازن تر دانش آموزان بر مبنای حیطه های تربیتی بلوم (شناختی، عاطفی و جسمانی) کمک کند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، برنامه سلامت و تربیت بدنی، پایه ششم ابتدایی، آمادگی جسمانی، حیطه های تربیتی بلوم
 • سعید خزایی*، امیر مشهدی، احمد فرهادی صفحات 39-53

  زبان به عنوان یک ابزار ارتباطی میان جوامع از جمله محرک های اصلی رشد و توسعه فنآوری های ارتباطی در حوزه آموزش و یادگیری محسوب می شود. اما در این بین جایگاه ویژه برخی عوامل فرازبانی نظیر مولفه های اجتماعی و شناختی را نباید نادیده گرفت. این پژوهش با کاربرد بازی مشارکتی ’خانه بازی‘ در پودمان ترکیبی یاددهی و یادگیری واژگان زبان انگلیسی به عنوان زبان رابط بین المللی با هدف بررسی تاثیر چیدمان گروه ها بر بارشناختی و در نتیجه عمل کرد فراگیران ایرانی در یادگیری واژگان انجام شد. در این راستا،150 نفر از دانشجویان مهندسی پسر و دختر از دانشگاه صنعتی اصفهان از طریق آزمون بسندگی برچسب انگلیسی همگون سازی شدند تا محتوای کتاب انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی را در 36 جلسه ترکیبی فراگیرند. با ثبت عمل کرد لحظه ای فراگیران در داخل کلاس و در زمین ’خانه بازی‘ مجازی، پیکره ای زبانی شامل واژگانی که فراگیران مورد استفاده قرار داده بودند شکل گرفت. همچنین با ارائه پرسشنامه پیامکی (قبل از اجرای پژوهش) و مصاحبه شفاهی متمرکز (بعد از پایان پژوهش)، ساز و کار لازم برای هدایت پژوهش در چارچوب طرح مثلثی فراهم شد. تجزیه و تحلیل داده ها از تاثیر معنادار چیدمان بر کاهش یا افزایش میزان بارشناختی و در نتیجه توان فراگیران در یادگیری واژگان انگلیسی خبر می داد. به علاوه، بررسی عمل کرد فراگیران، نگرش آن ها به کاربرد بازی و نوع چیدمان و نیز تجزیه و تحلیل پیکره های زبانی حاصل از انجام پژوهش از همگرایی نتایج به دست آمده سخن می گفت. نتایج حاصل از انجام این پژوهش می تواند مقدمه ای برای کاربرد بازی های آموزشی مجازی و پیکره های زبانی در یاددهی و یادگیری مهارت های زبانی به واسطه فنآوری باشد.

  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، بار شناختی، بازی آموزشی، پیکره زبانی، فنآوری اطلاعات و ارتباطات
 • فیروزه سپهریان آذر*، زینب مقدم صفحات 55-66

  پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری در پی وارسی رابطه باورهای معرفت شناختی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با توجه به نقش واسطه ای دانش و مهارت های فراشناختی در دانشجویان است. کلیه دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه جامعه پژوهشی را تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو بر اساس جدول مورگان300 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. از پرسشنامه های معرفت شناختی شومر، آگاهی های فراشناختی، راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و پرسشنامه مهارت های فراشناختی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج بررسی با معادلات ساختاری نشان داد که مهارت فراشناختی در مقایسه با سایر متغیرها بالاترین اثر مستقیم(75/0 ß=) و اثر کل را (60/0=ß) را بر راهبردهای یادگیری دارا است. در حالی که باورهای معرفت شناختی بالاترین اثر غیر مستقیم ß= - 0/39)) بر راهبردهای یادگیری را به خود اختصاص داده است. کمترین اثر غیر مستقیم نیز اثر باورهای معرفت شناختی بر مهارت فراشناختی (ß= - 0/17) است. به طور کل متغیرهای مورد بررسی 19/0 از واریانس راهبردهای یادگیری را تبیین می کنند. پس دانش فراشناختی ، مهارت های فراشناختی و باورهای معرفت شناختی می توانند در افزایش استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه موثر باشند.

  کلیدواژگان: باورهای معرفت شناختی، دانش فراشناختی، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، مهارت فراشناختی
 • اعظم جمشیدی توانا*، محمدرضا امام جمعه، علیرضا عصاره، نعمت الله موسی پور صفحات 67-77

  معلمان آینده آموزش و پرورش، دانشجویان کنونی هستند که در دوره کارورزی به توسعه دانش حرفه ای خود می پردازند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب دانشجو معلمان از درس کارورزی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش در این مطالعه، روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه این پژوهش کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تهران است؛ که در سال تحصیلی 94-93 کارورزی 1و2 را در این دانشگاه گذرانده اند. با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 22 دانشجو معلم انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شد، سپس با روش کلایزی تجزیه و تحلیل گردید. روایی و پایایی مطالعه حاضر، چهار محور ((ارزش واقعی بودن، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن)) را در بر گرفت. یافته های حاصل شده در 112 کد اولیه، 11 خرده تم و 2 تم اصلی، مدرسه و دانشگاه استخراج شد. تحلیل داده ها نشان داد؛ کارورزی با مشارکت و تعامل فعال بین مدارس و دانشگاه، همکاری اساتید و معلمان راهنمای مجرب، فعالیت دانشجو معلمان در مدرسه و کلاس درس، افزایش زمان حضور در کلاس درس، گذراندن پیش نیاز و واحدهای درسی مورد نیاز قبل از دوره کارورزی به تدریج دانش موضوعی، دانش عمل تربیتی و دانش عمل تربیتی موضوعی دانشجو معلمان را با بهره گیری از دانشگاه و مدرسه افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: :اژگان کلیدی: تجارب دانشجو معلمان، کارورزی، تربیت معلم
 • محمد نیرو، غلامرضا حاجی حسین نژاد*، محمد عطاران، یزدان منصوریان صفحات 79-92

  پژوهش حاضر بر اساس نظریه اجتماعی- فرهنگی رشد و با تکیه بر نقش یادگیری همیارانه بر رشد شناختی دانش آموزان در درس ریاضی، به ویژه بر توانایی حل مساله ایشان انجام گرفت. یادگیری از طریق تشریک مساعی، به رویکردی در آموزش توجه دارد که در آن از دانش و توانایی های بالقوه دانش آموزان استفاده می کند که می تواند از طریق تعاملات میان ذهنی (میان فردی) و درون ذهنی رشد کند. روش تحقیق در این پژوهش کیفی، موردکاوی بوده و داده های آن، به صورت مشاهده مشارکتی، مصاحبه روایتی، یادداشت های میدانی و شواهد اسنادی گردآوریی شده است. این داده ها در جریان تدریس یکی از معلمان متخصص و فعال در رویکرد مزبور، در درس ریاضی تکمیلی پایه اول دبیرستان (پایه نهم کنونی) به دست آمد. انجام پژوهش در یک کلاس 20 نفره یکی از دبیرستان های غیردولتی پسرانه شهر تهران، و در طول سال تحصیلی 93-1392 صورت گرفت. در این تحقیق، ساختن دانش و یادگیری ریاضی در ضمن کار گروهی و سپس درونی شدن آن، به همراه رشد توانایی بازنمایی های مختلف دانش آموزان مشاهده گردید. همچنین رشد توانایی حل مساله آنان در دامنه تقریبی رشدشان و در ضمن حل مساله گروهی و در تعامل با معلم، نشان داده شده است. در آخر نیز نکاتی مرتبط با این رویکرد، در مقوله های زمینه، فرایند، پیامد و مولفه های هر یک تبیین گردید.

  کلیدواژگان: رویکرد اجتماعی- فرهنگی، دامنه تقریبی رشد، حل مساله، یادگیری همیارانه، آموزش ریاضی
 • مهین برخورداری*، حسنعلی بختیار نصرآبادی، محمدحسین حیدری، محمدرضا نیستانی صفحات 93-107

  هدف این پژوهش، بررسی واکاوانه نقش آموزش هنر در تحقق یک برنامه درسی صلح محور است. آموزش هنر یکی از مهمترین بخش های برنامه درسی محسوب می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پرورش آموزه‏های انسان دوستانه و صلح جویانه فراگیران به خصوص در دوران کودکی تاثیرگذار است. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی هنر و آموزش آن و چگونگی تعامل بین هنر و پرورش فضیلت اخلاقی صلح در برنامه‏های درسی پرداخته شده است. بر اساس این پژوهش کلاس های هنر هم بستری هستند که  با ایجاد فضایی غیررسمی و دوستانه همراه با ارج نهادن به تفاوت ها به ایجاد و توسعه نگرش صلح طلبانه در کودکان یاری می رسانند و هم این که با توجه به محتوای درس هنر و نحوه تعاملات میان فراگیران، مدارا و مهربانی و مشارکت در سطح گسترده تری انجام می شود.  یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کلاس درس هنر می تواند در فضایی مشارکتی، گفتگومحور و نقادانه به اهداف آموزش صلح مثل مردم سالاری، برابری، احترام به همنوع و هماهنگی در شخصیت و اعتدال در رفتار منجر شود.

  کلیدواژگان: هنر، آموزش هنر، برنامه درسی، صلح
|
 • Amene Aali*, Aliakbar Sayf, Parvin Kadivar Pages 1-15

  This research aims to develop a model based on writing to learn (WTL) and the effective on promotion of learning and writing skills of students. Therefore, use the nonequivalent control group design with pre- test and post- test. 115 of the undergraduate students of Education University were assigned at random in three groups: Group 1 (short writing assignments), group 2 (analytical essay), and control group (traditional instruction). Analysis of data from the implementation of research instruments (achievement test and California Basic skills tests training in (CBEST)), After the pre-test and post-test before and after the presentation of 16 sessions were conducted , showing to : 1 – The mean learning scores in the writing groups ,at all levels except level recall, was higher than the traditional group and the mean learning in the analytical essay group were higher than short writing assignments group in the apply level. 2- a significant increase in writing scores was observed for two groups of students in the often writing skills, especially analytical essay groups. Overall, the findings confirmed on the effectiveness of teaching writing based on the promotion of learning and writing skills of students and revealed that the analytical essay is more effective than short assignments.

  Keywords: Writing to Learn WTL, short writing assignments, analytical writing, learning, and writing skills
 • Shamsalla Akhash*, Alireza Hajiyakhchali, Manizheh Shehni Yailagh Pages 17-25

  The aim of the present study was to investigate the relationship of components of self-compassion with well- being. Research method is correlation and Statiscal population included the male high school students of Yasooj in academic years of 1393-94. The participants of the study were samples who were selected by multistage random sampling method. Scale of self - compassoin (neff, 2003) and well- being (Kapla & Maher, 1999) were used to measure variables of the study. The results of canonical correlation showed that a linear combination of predictive subvariables (kindness, selfjudgment, common humanity, isolation, mindfulness and over - identified) were correlate the linear combination of academic well- being components (affect at school, perceived academic efficacy and disruptive behavior). The results of regression analysis revealed that component of mindfulness positively and component of self- judgment negatively predicts the components of affect at school. Component of Common humanity was positively associated with component of perceived academic efficacy. Component of Isolation was positively associated with component of disruptive behavior. Also, component of over- identified predicts negatively component of affect at school and component of perceived academic efficacy and positively component of disruptive behavior. Component of kindness wasnot associated with components of academic well- being.

  Keywords: Self-compassion, Well-being, affect at school
 • Nahid Talebi*, Ali Samadi, Behnam Mohammadpour Pages 27-37


  The aim of the present study was to survey the effectiveness of selected of the sixth grade's health and physical education program according to Bloom's learning domains (cognitive, affective and psychomotor) in male students. In a semi experimental design, a total of 60 sixth-grade male students served as subject in this study. They randomly assigned to experimental (n=30) and control (n=30) groups and treated for 10 weeks, two session per week. In experimental group the physical fitness and health section of physical education and health program of sixth grade were executed according to teacher’s handbook in a theoretical and practical manner, the control group has been administered in classic pattern including warm up, running and group games. Effectiveness of the program in cognitive and affective domains evaluated using a researcher-made questioner. In psychomotor domain a combined exercise test and AAHPERD health related physical fitness test were used. The result of MANOVA showed there were significant difference between experimental and control group in cognitive and affective domains (p<0.05). Moreover, between groups comparison of various aspects of cognitive and affective domains, using t test, showed that except for perception (p=0.056) and applying (p=0.052) in cognitive domain, in all aspects scores of experimental group were significantly higher than the control group (p<0.05). Factor by factor comparison of different aspect of psychomotor domain (combined exercise test, 540 m run, flexibility, sit up, modified pull up, and body fat percentage), using t test, revealed that except for body fat percentage (p=0.378), experimental group had better physical performance than the control group (p<0.05).Finding of this study approve that in male students in comparison with classical pattern of physical education class, new health and physical education program of sixth grade may be more effective with regard to Bloom's learning domains.

  Keywords: 3. Keywords: Effectiveness, Health, Physical Education Program, Sixth Grade, Physical fitness, Bloom's Learning Domains
 • Saeed Khazaie*, Amir Mashhadi Pages 39-53

  Through implanting non-English mobile game (m-game) of 'Xane Bazi' into the blended module of English vocabulary pedagogy, this study sought to investigate the role of dyads make-up on L2 English learners' vocabulary learning ability. To that end, 150 Iranian male and female students of engineering from Isfahan University of Technology (IUT) were homogenized as upperintermediate to learn the L2 vocabulary items during 36 blended sessions. By formative assessment of learners throughout the course a corpus containing those vocabulary items that learners utilized in their communication was formed. To achieve triangulation research design, a preresearch questionnaire and a focused interview were conducted. The statistical analysis of the participants' performance testified not only to the significance of dyad make-up on the way the vocabulary items were understood and learned, but also the significance of application of non-English m-game of 'Xane Bazi' in the process of L2 vocabulary learning via the blended module of L2 pedagogy. Also, the analyses of learners' answers to the items of the questionnaire and interview showed correspondence between learners' attitude and performance.

  Keywords: Corpus, m-game, English vocabulary learning, dyad make-up, Xane Bazi
 • Firouzeh Sepehrianazar*, Zaenab Moghadam Pages 55-66

  Using Structural Equation Modeling, the present study was an attempt to investigate the relationship between knowledge and metacognitive skills with self-regulated learning strategies with regard to the mediatory epistemological beliefs among students in University. Population consisted of all first year undergraduate students of different courses. Samples were selected according to cluster sampling method and Morgan’s table was used to determine sample size (300 individuals). Data collection was done through the use of Schommer’s Epistemological Questionnaire (EQ), Metacognitive Awareness Inventory (MAI), and Motivational Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), and Metacognitive Skills Questionnaire. The results of structural modeling analysis revealed that metacognitive skills had the highest direct effect (&beta=0/70) and total impact (&beta=0/75) on learning strategies. While metacognitive knowledge had the highest indirect impact (&beta=0/53) on learning strategies. And the impact of epistemological beliefs on learning strategies was (&beta=0/12) negative. The least indirect impact was the impact of metacognitive skills on learning strategies (&beta=0/05). Generally these variables explain 0/62 rate of learning strategies’ variance. Therefore, it could be claimed that metacognitive knowledge, metacognitive skills and epistemological beliefs may be effective on self-regulated learning strategies among university students.

  Keywords: Epistemological Beliefs, Metacognitive Knowledge, Metacognitive Skill, Self-regulated Learning Strategies
 • Azam Jamshidi Tavana* Pages 67-77

  Future Teachers of Education are Current students that pay on the actual location of the practicum to development their professional knowledge. The aim of this study was Teacher training students experiences of practicum on professional knowledge development. The reserch method used in this study was qualitative method and was of phenomenological type. all the teacher students of Tehran Teacher training have passed practicum in the academic year 2014-2015  were choseen  as the statistical population. then, 22 teacher students wee chosen through the target sampling. Due to data saturation, the Research found this number sufficient. The instrument being used was Unstructured and depth interviews. data analysis was used Colaizzi analysis. The reliability and validity study root in four ((real value, applicability, consistency and whether based on fact)) . The results were extracted of 112 initial code, 17 under the theme and 3 main themes, including schools, universities, training and learning opportunities in the curriculum.  Data analysis showed that practicum with the participation and active engagement between schools and universities, Clarity of objectives, activities and learning opportunities of the practicum curriculum Gradually increases teacher students subject knowledge, pedagogical knowledge, pedagogical content and general knowledge topics knowledge, skill and ability of both position. Collaboration with university experienced, supportive and evaluation professors and guide teachers provides Place and time for developing teacher competencies.

  Keywords: Teacher training students experiences, practicum, professional knowledge
 • Mohammad Niroo, Gholamreza Hajihosseinnejad*, Mohammad Attaran, Yazdan Mansourian Pages 79-92

  This research is done based on Socio-cultural theory of Development and Collaborative learning role on Cognitive development of students in Mathematics, particularly on problem solving ability. Collaborative learning focuses on an approach of teaching in which uses the potential abilities and knowledge of students and is able to grow via intermental and intramental interactions. In this study, research method is case study and its data are collected by cooperative observation, narrative interviews, field notes and documentary instances. This data is obtained while one of an expert and activated teachers in this approach taught supplementary math for grade 9. The research is done in a 20-student class in a private male high school in Tehran during 92-93 (the academic year). In This research, producing knowledge, learning Mathematics during teamwork, becoming internal, and developing the ability of different representation for students are observed. Also the development of the problem solving of the students in their Zone of Proximal Development, problem solving in a group, and in interaction with teacher have been shown. In the end, some tips related to this approach in categories of background, process, outcome, and components of each are explained.

  Keywords: Socio-cultural approach, Zone of Proximal Development, Problem Solving, Collaborative learning, Teaching Mathematics
 • Mahin Barkhordari*, Hasan Ali Bakhtiyar Nasrabadi, Mohammad Hossein Heydari, Mohammad Reza Neyestani Pages 93-107

  The present study aimed to draw attentions toward the importance of art-based curriculum in order to promote indexes of teaching peace to learners. Arts education is an integral part of curriculums and greatly influence nurturing philanthropist and peaceful teachings to learners especially in their early years. However, arts education and its effect on developing ethical skills, compassion, sympathy and peace have been neglected historically. In this regard, scholars have taken analytical descriptive approaches toward studying art, arts education and the interaction between art and peace as an ethical merit in curriculum and have presented several suggestions to promote peace through arts education.

  Keywords: art, art education, curriculum, peace