فهرست مطالب

تحقیقات حشره شناسی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا وفایی شوشتری*، هنگامه هوشیار، عباس محمدی خرم آبادی، شیلا گلدسته، الهام صنعتگر، ریجو جاسیلا صفحات 11-32

  فون زیرخانواده های Ichneumoninaeو Cryptinae)Hymenoptera: Ichneumonidae(در استان مازندران در شمال ایران، طی سالهای 1395 -1394مطالعه شد. نمونه برداری با استفاده از هشت تله مالیز که در سه ارتفاع متفاوت نصب شدند، انجام شد. در مجموع از هر یک از زیرخانوده های Ichneumoninaeو Cryptinaeبه ترتیب 64 و 126نمونه جمعآوری شد که شامل 25 گونه متعلق به 20 جنس بود. از بین آنها چهار جنس و پنج گونه برای اولینبار از ایران گزارش میوش د که به شرح زیر است: , 1869FörsterAcrolyta ،, 1924ViereckCeratophygadeuon ،Eudelus , 1869Förster ،Holmgren, 1890Mevesia ،(Thomson, 1884)Ceratophygadeuon varicornis ،Chirotica maculipennis (Gravenhorst, 1829) ،Eudelus gumperdensis (Schmiedeknecht, 1893) ،Mevesia arguta (Wesmael, 1845)و Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst, 1829). همچنین فهرستی از گونه های این دو زیرخانواده در ایران ارائه شده است. با گزارشات جدیدحاصل از این پژوهش، تعداد گونه های زیرخانواده Cryptinaeدر ایران و جنگلهای هیرکانی بهترتیب به 128و 39 گونه و برای زیرخانواده Ichneumoninaeبه 191و 115گونه افزایش یافت

  کلیدواژگان: گزارش جدید، جنگلهای هیرکانی، Ichneumonidae
 • علیرضا جلالی زند*، فرانک ابراهیمی صفحات 79-85

  سوسک چهار نقطه ای حبوبات یکی از مهمترین آفات محصولات انباری در سراسر جهان و ایران است که با تغذیه از دانه های حبوبات موجب خسارت های سنگین می شود. این پژوهش با هدف بررسی میزان کارایی جدایه MZ قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Balsomo) Vuillemin در کنترل سوسک چهار نقطه ای Callosobrucuhsmaculatus(Col.,Bruchidae) در آزمایشگاه و انتخاب مناسب ترین غلظت قارچ بیمارگر در کنترل بیولوژیک سوسک چهار نقطه ای حبوبات انجام گرفت. بدین منظور سوسپانسیون کنیدی از قارچ ها با تیمارهایی به غلظت 104 و 105 و 106 و 107 کنیدی در میلی لیتر به همراه شاهد آب مقطر حاوی ترتیون به میزان 5 0/0 درصد تهیه و استفاده شد. کلیه تیمارها در 4 تکرار و در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی به روش اسپری کردن اجرا گردید. برای ارزیابی میزان تلفات حشرات بالغ ، 4 روز پس از پاشیدن قارچ تیمارها مورد بازدید قرار گرفت و میزان مرگ و میر تمامی غلظت ها تعیین گردید. میزان مرگ و میر در شاهد با استفاده از فرمول آبوت تصحیح شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از برنامه SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین ها به روش دانکن گروه بندی شدند. مقدار غلظت های کشنده یا50 %) 50LC (و 90 % (90 LC) از جمعیت آفت محاسبه گردید. براساس محاسبه آماری انجام شده، ما بین تیمارهای آزمایش در سطوح 1% و 5 % به ترتیب اختلاف معنی دار وجود داشت. غلظت 107 با 91 درصد مرگ و میر بیش ترین تاثیر و تیمار شاهد (آب مقطر و توئین) و غلظت 104 به ترتیب با میانگین 4 و 28 کم ترین مرگ و میر را در سوسک چهار نقطه ای حبوبات نشان داد. غلظت کشنده برای 50 % و 90 % از جمعیت آفت توسط قارچ B.bassiana محاسبه گردید که به ترتیب 104 × 4888/5 و 106 × 493071/5 اسپور در میلی لیتر بود.

  کلیدواژگان: سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Beauveria bassiana، کنترل بیولوژیک
 • هوشنگ رفیعی دستجردی*، رویا احمدپور، صمد افقهی، علی گلی زاده صفحات 87-97

  بید سیب زمینی  Phthorimaea operculella (Zeller) یکی از آفات مخرب سیب زمینی در مزارع و انبارهای مناطق معتدل جهان و از جمله ایران می باشد. چهارمرحله زندگی بید سیب زمینی (تخم، سن اول لاروی، شفیره و حشره کامل) با غلظت های کشنده و زیر کشنده ایندوکساکارپ و تیاکلوپراید بر روی مراحل مختلف آفت در دمای 1±26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تیمار گردید. مقادیر به دست آمده LC50در مرحله تخم، لارو سن اول و حشره کامل در ایندوکساکارپ به ترتیب mg (a.i.)/l 144 ، 93 و 307 و در تیاکلوپراید  mg (ai)/l 912، 146 و 366  تعیین گردید. تجزیه آماری نشان داد که سم ایندوکساکارپ اثر تخم کشی مطلوبتری نسبت به حشره کش تیاکلوپراید روی بید سیب زمینی دارد. همچنین غلظت زیر کشنده LC30 هر دو حشره کش روی تخم بررسی شد و پارامترهای دموگرافیک و پارامترهای زیستی به دست آمده تحت این تیمارها باهم مقایسه شدند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت در شاهد و حشره کش های ایندوکساکارپ و تیاکلوپراید به ترتیب 188/0، 147/0، 17/0 ماده بر ماده بر روز تخمین زده شد. بین شاهد و تیمار تیاکلوپراید تفاوت معنی دار مشاهده نشد. درمرحله شفیره غلظت های بالاتری از حشره کش ها که در مزرعه استفاده می شوند به کار رفته اثر ملموسی مشاهده نگردید. با توجه به نتایج، حشره کش ایندوکساکارب سمیت بیشتری نسبت به حشره کش تیاکلوپراید در بید سیب زمینی داشت و اکثر پارامترهای زیستی تحت تاثیر تیمار با حشره کش ها قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: ید سیب زمینی، ایندوکساکارب، تیاکلوپراید، کشندگی، زیرکشندگی
 • مجید فلاح زاده*، الهام شعله سعدی، شهرام حسامی، محمدرضا حسنی صفحات 99-113

  شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis Tinsley, 1898 (Hemiptera: Pseudococcidae) از آفات مهم در نواحی مختلف جهان است. این آفت در جنوب ایران در سال‌ های اخیر خسارت شدیدی به گیاهان مختلف در فضای سبز شهری وارد کرده است. در تحقیق حاضر داده های جدول زندگی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Girault, 1915) (Hymenoptera, Encyrtidae) روی پوره های سن سوم و شپشک های ماده جوان شپشک آردآلود Ph. solenopsis در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی بررسی و نتایج بر اساس جدول زندگی دوجنسی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که طول دوره پیش از بلوغ زنبورهای نر و ماده A. arizonensis پرورش یافته روی پوره های سن سوم شپشک در مقایسه با شپشک های ماده جوان به طور معنی داری کوتاه تر بود. میانگین میزان باروری زنبورهای پارازیتویید روی پوره های سن سوم (90/170عدد تخم) در مقایسه با شپشک های ماده جوان (00/150عدد تخم) به طور معنی داری بیشتر بود. میانگین نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، نرخ ناخالص تولیدمثل، نرخ خالص تولید مثل و مدت زمان یک نسل زنبور A. arizonensis پرورش یافته روی پوره سن سوم به ترتیب 216/0 روز1-، 241/1 روز1-، 39/119 نتاج ماده، 51/100 نتاج ماده و 32/21 روز و روی حشرات ماده شپشک آردآلود Ph. solenopsis به ترتیب  165/0 روز1-، 180/1 روز1-، 78/92 نتاج ماده، 96/76 نتاج ماده و 20/26 روز به دست آمد. تنها بین میانگین نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت و مدت زمان یک نسل تفاوت معنی داری وجود داشت. باتوجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که پوره سن سوم این شپشک برای پرورش و تولید انبوه این زنبور مناسب تر می باشد.

  کلیدواژگان: پارازیتویید، شپشک آردآلود، Aenasius arizonensis، کنترل بیولوژیک، پارامترهای زیستی
 • جاوید عباسی*، حمید دبیری، محمد زرگری، یزدان بخش طاهری، شهرام زارع صفحات 115-125

  خرما از محصولات مهم باغی ایران می باشد. سرخرطومی حنایی خرما red palm weevil (RPW) با نام علمی Rhynchophorus ferrugineus Olive. (Col,: Dryophthoridae) مهمترین و خطرناک ترین آفت قرنطینه داخلی ایران می باشد. لاروها با تغذیه از بافت (آوند ها) و خالی کردن تنه باعث مرگ درختان می شوند. روش های شیمیایی کنترل آفت (سم پاشی، تزریق سم به تنه، ضدعفونی تنه و استفاده از سموم خاک کاربرد) از برنامه های مدیریت تلفیقی(IPM) می باشد. این تحقیق به منظور بررسی و کارایی حشره کش فلوپیرادیفورون 20% با نام تجاری سیوانتو و دستگاه تزریق (سرنگ اتوماتیک 5 میلی لیتری ابتکار و بازطراحی نویسنده) و روش تزریق به تنه برای کنترل سرخرطومی حنایی خرما در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد بین تیمارها از نظر جمعیت لاروهای مرده، زنده و حشره بالغ در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار وجود دارد. به طوری که تیمار های سم فلوپیرادیفورون20% با غلظت تزریق 100 میلی لیتر (20 گرم ماده موثره) به همراه 100 میلی لیتر آب و سم فلوپیرادیفورون20% با غلظت تزریق 100 میلی لیتر (20 گرم ماده موثره) به ترتیب با میانگین 7/9 و 3/8 عدد به ازای هر نفر درخت خرما بیشترین تاثیر را در کنترل لاروهای آفت در مقایسه با تزریق سم کنفیدور و سم پاشی سم فلوپیرادیفورون20% روی تنه داشت. نتایج تجربی نشان داد که تزریق حشره کش روشی موثر جهت کنترل آفت بوده و برای اجرای این روش می توان از دستگاه تزریق (سرنگ اتوماتیک 5 میلی لیتری ابتکار و بازطراحی نویسنده) استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ایران، سرخرطومی حنایی خرما، فلوپیرادیفورون20%، تزریق، تنه
 • زهرا رفیعی کرهرودی*، طاهر عباسی، علیرضا نظری، عسگر جوزیان صفحات 127-141

  زنبور پارازیتویید Habrobraco nhebetor یکی از مهم ترین عوامل کنترل زیستی در کنترل آفات انباری بال پولک دار به ویژه شب پره هندی است. برای استفاده موفقیت آمیز از دشمن طبیعی در برنامه‌ های مهار زیستی آفات مطالعات واکنش تابعی اهمیت دارد. در این پژوهش اثرات دزهای زیرکشنده آفت کش ‌های دلتامترین و تری کلروفن بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید H. hebetor در شرایط کنترل شده (دمای 1 ± 26 درجه سلسیوس، رطوبت دمای 10 ± 65 درصد و 16: 8 نور:تاریکی) بررسی شد. تراکم‌ های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 از لارو، شفیره و حشره بالغ شب پره هندی به طور جداگانه استفاده شد. مراحل لاروی و شفیرگی از روش غوطه ‌ وری و برای مرحله حشره بالغ از روش تماسی با استفاده از قفس ‌های در معرض قراردهی استفاده شد. نوع واکنش تابعی و پارامترهای آن به ترتیب به وسیله رگرسیون لجستیک و رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم‌ افزار SAS تعیین شد. نتایج نشان داد که واکنش تابعی زنبورهایی که در مراحل لاروی و شفیرگی تحت تاثیر هر دو آفتکش قرار گرفته بودند از نوع سوم اما مرحله حشره بالغ از نوع دوم به دست آمد. قدرت جستجو تحت تاثیر آفتکش دلتامترین برای تیمار شاهد و مراحل لاروی، شفیرگی و حشره بالغ به ترتیب 008/0، 007/0، 009/0، 037/0 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 99/0، 8/1، 26/1 و 66/1 ساعت برآورد شد. قدرت جستجو تحت تاثیر آفتکش تری کلروفن برای تیمار شاهد و مراحل لاروی، شفیرگی و حشره بالغ به ترتیب 008/0، 007/0، 006/0 و 052/0 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 99/0، 25/1، 12/1 و 11/2 ساعت تعیین شد. نتایج به دست آمده در این آزمایش نشان داد غلظت ‌های زیرکشنده هر دو آفت کش تنها در مرحله حشره بالغ روی نوع پارامترهای واکنش تابعی زنبور اثر گذاشته و اختلاف معنی ‌داری نشان ‌می دهد.

  کلیدواژگان: حشره کش ها، واکنش تابعی، غلظت زیرکشنده، Habrobracon hebetor، plodia interpunctella
 • مسعود لطیفیان*، بهار راد صفحات 143-155

  موفقیت هر ماده خام مورد استفاده در تولید صنعتی و انبوه قارچ های بیمارگر حشرات وابسته به این است که تا چه حدی می ‌تواند اپتیمم غذایی مورد نیاز قارچ را تامین کند. استراتژی کنترل زیستی با استفاده از قارچ های بیمارگر حشرات مانند B. bassiana و M. anisopliae می تواند مفید باشد اگر روش های عملی و اقتصادی برای تولید انبوه آن ها در دسترس باشد. در این پژوهش تاثیر مکمل های پروتئینی و مولتی ویتامین در کارایی تولید کلامیدوسپور این دو قارچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمارهای مختلف مکمل پروتئین و مولتی ویتامین در محیط کشت مایع پایه برای افزایش کارایی چرخه تولید کلامیدوسپور قارچ های B. bassianaوM. anisopliae موثر هستند. میانگین صفات غلظت اسپور تولیدی، توانایی جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 درصد دارند. بالاترین غلظت کلامیدوسپور، درصد جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک قارچ های B. bassianaوM. anisopliae در شرایط مکمل عصاره مخمر ومولتی ویتامین با غلظت 6 میلی لیتر در لیتر بوده است.

  کلیدواژگان: قارچ های بیمارگر حشرات، کلامیدوسپور، مکمل، پروتئین، مولتی ویتامین
|
 • H. Hooshyar, R. Vafaei Shoushtari*, A. Mohammadi Khoramabadi, Sh. Goldasteh, El. Sanatgar, R. Jussila Pages 11-32

  The fauna the subfamilies Ichneumoninae and Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) was studied in Mazandaran province, north of Iran during 2016. Sampling was done using 8 Malaise traps which were installed in three altitude layers. Totally, 126 and 64 specimens were collected from the subfamilies Cryptinae and Ichneumoninae, respectively representing 25 species into 20 genera. Of them four genera and five species are recorded for the first time from Iran as following: Acrolyta Förster, 1869, Ceratophygadeuon Viereck, 1924, Eudelus Förster, 1869 and Mevesia Holmgren, 1890, Ceratophygadeuon varicornis (Thomson, 1884), Chirotica maculipennis (Gravenhorst, 1829), Eudelus gumperdensis (Schmiedeknecht, 1893), Mevesia arguta (Wesmael, 1845) and Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst, 1829). Also a checklist of subfamilies Ichneumoninae and Cryptinae in Iran is provided. With new data of current research, the number of identified species of the subfamily Cryptinae of Iran and of the Hyrcanian forests biome increased to 128 and 39 species and for Ichneumoninae increased to 191 and 115, respectively

  Keywords: Ichneumonidae, new records, Hyrcanian forests
 • A. Jalalizand*, F. Ebrahimi Pages 79-85

  Cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus is one of the most important pests of storage products around the world and Iran which causes heavy damage due to feeding beans. The aim of this study was to evaluate the efficacy of MZ isolate of Beauveria bassiana in control of Callosobruchus maculatus and selecting the most appropriate concentration of pathogenic fungus in the biological control of Callosobruchus maculatus in laboratory condition. For this purpose conidia suspension from fungi with treatments at a concentration of 104 , 106, 107 conidia/ml with distilled water containing tartine 0.5 % prepared. All treatments were carried out in 4 replications and in the completely randomized block design by spraying method were performed. For evaluation of mold mortality rates, 4 days after spraying, the mortality rates of all concentrations was determined and mortality in control was corrected with using of Abbott formula. . Data were analyzed with SAS program and the meanings were grouped by Duncan method .The amount of lethal concentration or (LC90) and (LC50) was calculated.Based on the statistical analysis, there is a significant difference between treatments at 1% and 5% levels respectively. The concentration of 107 with 91% mortality was the deadliest and control treatment (distilled water and tween) and 104concentrations with 4 and 28%, were the lowest mortality, respectively. LC50 and LC90 of B.bassiana were 5/4888×104 and 5/493071×106 spore/ml respectively

  Keywords: Callosobruchus maculatus, Beauveria bassiana, biological control
 • H. Rafiee Dastjerdi*, R. Ahmadpour, S. Afghahi, A. Golizade Pages 87-97

  The potato tuber moth,phthorima opersulella(Zeller) is one of the most important pests of potato in temperate regions such as Iran. Four stages of potato tuber moth(egg, first instar larvae, pupae and adult) were treated with lethal and sublethal concentrationsof Indoxacarband Thiocloprid under laboratory condition at 26±1Cᵒ, 60±5%, RH and a photoperiod of 16:8 (L:D). The LC50values of Inoxacarb and Thiacoloprid on egg, first instar larvae and adult were 144,93 and 307 mg (a.i.)/l and 912,146,366mg (a.i.)/l, respectively. Statistical analysis showed that Indoxacarb had a more ovicide effect on potato tuber moth than Thiacoloprid insecticide. Also sublethal concentration effects(LC30)of the two insecticides and were studied on egg anddemography of the pest. The values of mrwere estimate 0.188, 0.147, 0.17 female/female/ day for control, Indoxacarband Thiocloprid respectively. There was no significant differences between control and Thiocloprid treatments. Although the Pupae stage was treated with higher dose than the recommended in farm no significant effects were observed. According to results, Indoxacarb had more toxicity effects than Thiacoloprid on potato tuber moth than Thiacoloprid and most of life table parameters were affected by the two insecticide compare to control

  Keywords: Phlthorima operculella, Indoxacarb, Thiocloprid, lethal, Sublethal
 • E. Sholesadi, M. Fallahzadeh*, Sh. Hesami, M. R. Hassani Pages 99-113

  The solenopsis mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley, 1898 (Hemiptera: Pseudococcidae), is a serious pest of plants in different regions of the world. This pest was recorded from south of Iran and causes highly damage on urban vegetation in recent years. In present study, life table parameters of Aenasius arizonensis (Girault, 1915) (Hymenoptera, Encyrtidae) were studied at laboratory conditions, on 3rd-instar nymphs and young adult females of Ph. solenopsis. Data were analyzed based on the age-stage, two-sex life table theory. Results showed that female and male immature periods of A. arizonensis on the 3rd-instar nymphs of Ph. solenopsis were significantly shorter in comparison with the young adult females. Also the fecundity of wasp parasitoid was significantly higher on the 3rd-instar nymphs than that of on the young adult females (170.90 and 150.00 eggs/female) on the 3rd-instar nymphs and young adult females, respectively. According to the results, intrinsic rate of increase (rm), finite rate of increase (λ), gross reproductive rate (GRR), net reproductive rate (R0) and mean generation time (T) were 0.216 day-1, 1.241 day-1, 119.39 offspring/individual, 100.51 offspring/individual and 21.32 days, on the 3rd-instar nymphs and were 0.165 day-1, 1.180 day-1, 92.78 offspring/individual, 76.96 offspring/individual and 26.20 days on the young adult females, respectively. There was significant difference only between the mean intrinsic rate of increase, finite rate of increase and mean generation time. Based on the results, the 3rd-instar nymph of Ph. solenopsis was more suitable host stage for A. arizonensis compare to the young adult females

  Keywords: Parasitoids, Aenasius arizonensis, mealybug, Biological control, Biological parameters
 • J.abbasi *, H. dabiri, M. zargari, Y. b. taheri, Sh. zare Pages 115-125

  Date palms are one of the most important horticultural crops in Iran. Red palm weevil (RPW)Rhynchophorus ferrugineus Olive. (Col,: Dryophthoridae) is the most important and most dangerous pest under the internal quarantine law in Iran. larvae cause the death date palms by feeding the tissues (vines) and emptying the trunk. Pest control chemical methods (spray, injection, fumigation and soil, irrigation pesticide application) are part of integrated pest management (IPM) programme. This research was conducted to investigate the efficacy insecticide Flupyradifurone20% with trade namesSivanto® and injection device (5cc automatic syringe, initiated and re-designed by the author) and injection trunk technique for controlling red palm weevil in randomized complete block design with four treatment and four replications. The results showed there was a significant difference between the treatments for the dead and live larvae and adult at 1% level. So Flupyradifurone20% treatments with concentration of 100ml (20gr active ingredient) injection with 100ml water and Flupyradifurone20% with concentration of 100ml (20gr active ingredient) injection rates the average of 9/7 and 8/3 per palm tree, respectively had the mosteffect on controlling the larvae in compared to Confidor35% injection and spray Flupyradifurone20% on the trunk. Experimental results showed that injection of the pesticide into a trunk is a suitable and effective method for controlling RPW and injection device (5cc automatic syringe, initiated and re-designed by the author) can be used for injection into the trunk

  Keywords: Iran, Red palm weevil, Flupyradifurone20%, injection, trunk
 • T. Abasi, A. NAzari, Z. Rafie kArehrodi*, A. Juozian Pages 127-141

  One of the most important biological control agents is Habrobracon hebetor especially for Indian meal moth. Functional response studies are important for successful application of natural enemies in pest control programs. In this research, has been studied the effect of sub lethal doses of Deltametrin and Trichlorfen on functional responses of H. hebetor at controlled condition (26±1 Celsius, 65±10% humidity, 16:8 L: D). larvae, pupae and adults of Indian meal moths have been used separately in densities of 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. Dipping method was used for larvae, pupae and contact method for adults in exposed cages. Functional responses and its parameters determined respectively by logistic regression and non-linear regression by SAS software. Results showed H. hebetor on larvae and pupae had functional response type 3 but on adults type 2 that has been affected by both insecticides. Searching efficiency was affected by Deltametrin in control, larvae, pupae and adults were determined respectively, 0.008, 0.007, 0.009 and 0.037 /h and handling time 0.99, 1.8, 1.26 and 1.66 h. Searching efficiency was affected by Trichorfen in control, larvae, pupae and adults were recorded respectively, 0.008, 0.007, 0..6 and 0.052 /h and handling time 0.99, 1.25, 1.12 and 2.11 h. these results showed that sublethal doses of both insecticides have been affected only on adult moths functional responses parameters of H. hebetorand showed significant difference

  Keywords: Insecticide, functional response, Sub lethal, Habrobracon hebetor, plodia interpunctella
 • M. latifiyan*, B. rad Pages 143-155

  The success of any raw material used in the industrial and mass production of entomopathogenic fungi depends on the extent to which it can provide the optimum food requirement for the fungus. The biological control strategy using entomopathogenic fungi like B. bassiana and M. anisopliae can only be useful if practical and economic methods of mass multiplication are available. In this study, the effects of Protein and Vitamins Supplements on chlamydospores production of these two fungi were investigated. The results of this study showed that different treatments of Protein and Vitamins Supplements in complete liquid culture for chlamydespore cycle of B. bassiana and M. anisopliae fungi in terms of production spores, germination percentage, wet weight and dry weight difference Significant at 1% probability level. The highest concentration of chlamydosporum, germination percentage, wet weight and dry weight of B. bassiana and M. anisopliae were whey protein supplement and multivitamin at aconcentration of 6 ml / liter. Also, the results of this study showed that these two species of pathogenic fungus can be replicated with good performance of sugarcane by products and maintain the germination capacity of chlamydospores

  Keywords: entomopathogenic fungi, Protein, Vitamins, Supplements, production