فهرست مطالب

پژوهش های جغرافیای طبیعی - پیاپی 108 (تابستان 1398)
 • پیاپی 108 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بختیار محمدی*، بهلول علیجانی، آرام عمر صالح صفحات 201-221

  بسیاری از پدیده‏های اقلیمی سطح زمین در ارتباط با موقعیت رودبادها در سطوح فوقانی جو  هستند. این پژوهش با هدف شناخت موقعیت و فراوانی رودبادها در بخشی از نیمکره شمالی (خاورمیانه) انجام شد. رودبادها در محدوده‏ وسیعی از صفر تا 120 درجه طول شرقی و صفر تا 80 درجه عرض شمالی در 5 تراز 300، 400، 500، 600، و 700 هکتوپاسکال طی دوره آماری 1965-2014 به‏صورت ساعتی بررسی شدند. نتایج نشان داد که از نظر زمانی و مکانی تغییرات عمده‏ای در فراوانی و سرعت رودبادها در طول سال به‏وجود می‏آید. در دوره سرد سال فراوانی رودبادها و سرعت آن‏ها در عرض‏های جغرافیایی 20 تا 30 درجه شمالی بیشینه است. در دوره گرم سال فراوانی و سرعت رودبادها در مناطق یادشده کاهش می‏یابد و به عرض‏های 35 تا 45 درجه عرض شمالی منتقل می‏شود. در همه ترازهای جو اغلب می‏توان دو کمربند پیوسته از بادهای شدید را در عرض‏های جغرافیایی 20 تا 30 درجه شمالی و 50 تا 60 درجه شمالی مشاهده کرد. در میان این دو کمربند می‏توان چهار هسته رودباد اصلی (شرق چین و بخشی از خاورمیانه، همچنین غرب اروپا و بخشی از مناطق مرکزی و جنوب روسیه) را شناسایی کرد.

  کلیدواژگان: خاورمیانه، رودباهای جنب حاره ای و جبهه قطبی، ناپایداری، هسته رودباد
 • ابراهیم مقیمی*، منصور جعفربیگلو، مجتبی یمانی، سید محمد زمان زاده، حمید کامرانی دلیر صفحات 223-243

  پتانسیل لرزه‏خیزی و فعالیت‏های تکتونیکی بخش شمالی سامانه گسلی قم- زفره، براساس روش‏های ژئومورفومتری و تطبیق لندفرمی، بررسی شد. برای تطبیق داده‏های به‏دست‏آمده، از شواهد میدانی و مورفوتکتونیکی موجود در منطقه استفاده‏ شد. بدین ‏منظور، از اندازه‏گیری برخی شاخص‏های ژئومورفیک و تطبیق آن‏ها با محل گسل‏های اصلی و کانون‏های لرزه‏خیز بهره‏گیری شد. شاخص‏های ژئومورفیک، که در مطالعات مربوط به ارزیابی فعالیت‏های تکتونیکی و لرزه‏خیزی مناطق بیشترین کاربرد را دارند، به دو بخش تقسیم‏ شدند: بخش اول، شاخص‏های مربوط به دینامیک سطح؛ بخش دوم، شاخص‏های مربوط به دینامیک حوضه. از ویژگی‏های شاخص‏های ذکرشده حساسیت آن‏ها به حرکات گسل‏های شیب‏لغز و امتدادلغز است؛ از سوی دیگر، بیانگر غالب‏بودن پدیده‏های دگرشکلی و بالاآمده نسبت به پدیده‏های فرسایشی در مناطق فعال تکتونیکی‏اند. محدوده مورد مطالعه به 18 قطعه آبراهه‏ای تقسیم شد و شاخص‏های ژئومورفیک و نقشه‏های مورفوتکتونیکی آن جداگانه از طریق برنامه الحاقی TecDEM محاسبه و وزن‏دهی شد. نتایج اولیه به‏دست‏آمده نشان‏دهنده لرزه‏خیزی و فعالیت تکتونیکی بالا در نزدیکی گسل‏های اصلی بخش شمالی زون قم‏- زفره (جنوب و جنوب غرب استان قم) مانند گسل قم، گسل خورآباد، گسل بیدهند، و گسل کاشان است.

  کلیدواژگان: برنامه الحاقی TecDEM، تطبیق لندفرمی، زون گسلی قم- زفره، ژئومورفومتری، شاخص ژئومورفیک، لرزه‏ خیزی
 • فیروز رنجبر، معصومه مقبل* صفحات 245-262

  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر گسترش شهرنشینی و تغییر کاربری شهر تهران بر شرایط اقلیمی ایستگاه سینوپتیک مهرآباد انجام شده است. برای اجرای این کار، داده‏های روزانه بارش، بیشینه دما، و کمینه دما طی دوره 1966-2016 از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد. پس از کنترل کیفی داده‏ها، برای بررسی شرایط اقلیمی، نخست از آزمون من‏- کندال استفاده شد و در مرحله بعد با استفاده از نرم‏افزار RClimDex تغییرات و روند 23 شاخص حدی اقلیمی، متشکل از شاخص‏های دوره‏ای، مطلق، مبتنی بر صدک، و آستانه‏ای متغیرهای دما و بارش روزانه استخراج شد. نتایج نشان داد همگام با افزایش جمعیت و رشد فیزیکی شهر تهران و قرارگیری ایستگاه سینوپتیک مهرآباد در محدوده شهری، هر دو پارامتر دمای کمینه و بیشینه در طی دوره آماری 1966-2016 از روند افزایشی برخوردار است؛ به‏طوری‏که دمای کمینه ایستگاه مهرآباد در دوره 1966-1975 حدود 9/10 درجه سانتی‏گراد بوده و در دوره 2005-2015 به حدود 7/13 درجه سانتی‏گراد افزایش یافته است. از نظر ‏شاخص‏های حدی، افزایشی قابل ملاحظه در ‏شاخص‏های حدی سرد و افزایش در ‏شاخص‏های حدی گرم وجود دارد. شاخص روزهای سرد، شب‏‏های سرد، روزهای همراه یخبندان، روزهای یخی با کاهش مواجه‏اند.

  کلیدواژگان: بارش، دما، ‏تهران، شاخص‏های حدی، گسترش شهر
 • سامان نادی زاده شورابه، سعید حمزه* صفحات 263-282

  امروزه یکی از مهم‏ترین معضلات زیست‏محیطی در کلان‏شهرها افزایش دمای سطح و در نتیجه افزایش شدت جزیره حرارتی شهری است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پارامترهای محیطی و جمعیتی در توزیع مکانی دمای سطح کلان‏شهر تهران است. بدین منظور، از ده تصویر ماهواره‏ای لندست مربوط به سال‏های 2010 و 2011 برای استخراج نقشه‏های پارامترهای محیطی، کاربری پوشش سطح زمین، و دمای سطح زمین استفاده شد. برای طبقه‏بندی کاربری پوشش سطح زمین از روش بیشترین شباهت و برای محاسبه دمای سطح از مدل تک‏پنجره استفاده شد. همچنین، برای مدل‏سازی پارامترهای محیطی از شاخص‏های NDVI، NDWI، و NDBI استفاده شد. سرانجام، برای بررسی تاثیرگذاری پارامترهای جمعیتی و محیطی بر توزیع دمای سطح از تحلیل‏های آماری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‏دهنده آن است که ضریب همبستگی بین میانگین شاخص‏های NDVI، NDWI، و NDBI با دمای سطح به‏ترتیب 89/0-، 8/0-، و 82/0 است. میانگین دمای سطح برای کاربری‏های ساخته‏شده، فضای سبز، بایر، و آب به‏ترتیب 16/312، 36/309، 36/317، و 86/303 است. نتایج نشان داد که با افزایش مقادیر شاخص‏های NDVI، NDWI، و NDBI دمای سطح به‏ترتیب کاهش، کاهش، و افزایش می‏یابد. همچنین، ارتباط مستقیم با ضریب همبستگی 65/0 بین تراکم جمعیت و میانگین دمای سطح هر منطقه وجود دارد.

  کلیدواژگان: پارامترهای محیطی و جمعیتی، تهران، دمای سطح، مدل تک‏ پنجره
 • محمد احمدی*، قاسم عزیزی، پرویز کردوانی، حمزه احمدی صفحات 283-300

  در مطالعه حاضر به پیش نگری اثرهای تغییرات آب و هوایی بر درجه روزهای نیاز سرمایشی و گرمایشی ایستگاه های منتخب ایلام و دهلران از طریق داده مشاهده ای و داده شبیه سازی شده دوره آینده براساس برون داد مدل های CMIP5 پرداخته شد. بررسی داده واقعی دوره پایه نشان داد که روند افزایشی و کاهشی به ترتیب برای نیاز سرمایشی و گرمایشی در ایستگاه های ایلام و دهلران وجود دارد. در دوره آینده نیاز گرمایشی در هر دو سناریوی RCP8.5 و RCP4.5 نسبت به دوره پایه کاهش خواهد یافت؛ به طوری که تا افق 2090 در سناریوی بدبینانه در ایستگاه ایلام به طور متوسط 20 درجه روز و در ایستگاه دهلران 10 درجه روز نسبت به دوره پایه کاهش رخ خواهد داد. همچنین، در دوره آینده نیاز سرمایشی نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت. در ایستگاه های ایلام و دهلران در دوره آینده میانی و دور به طور متوسط به ترتیب 9، 14، 10، و 20 درجه روز بر مقدار نیاز سرمایشی افزوده خواهد شد. تحت شرایط تغییر اقلیم دوره آینده، تعداد روزهای همراه با نیاز سرمایشی در این ایستگاه ها به جلو خواهد افتاد و، از طرفی دیگر، بازه زمانی همراه با نیاز سرمایشی مورد نیاز در طی سال گسترده تر خواهد شد.

  کلیدواژگان: استان ایلام، تغییر اقلیم، درجه روز سرمایش و گرمایش، مدل هایCMIP5
 • افسانه سلمانی، فیروز مجرد* صفحات 301-315
  پیش‏بینی مقدار مصرف برق، با توجه به شرایط آب‏وهوایی، می‏تواند در تنظیم استراتژی های تولید و توزیع آن نقش مهمی ایفا کند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین متغیرهای آب‏وهوایی با مصرف برق و پیش‏بینی مصرف برق تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم در منطقه غرب کشور است. به این منظور، رابطه بین متغیرهای آب‏و‏هوایی و مصرف برق در سیزده ایستگاه منطقه در دوره 28ساله (1987-2014) با استفاده از معادلات رگرسیونی چندگانه مدل‏سازی شد. در صورت معناداربودن مدل‏ها، براساس داده های آب‏و‏هوایی مدل CCSM4، مصرف برق در ایستگاه ها طی دوره زمانی 2021-2080 تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 برآورد شد. نتایج نشان داد درجه- روزهای سرمایشی و گرمایشی و رطوبت نسبی بیشترین تاثیر معنی‏دار را در افزایش مصرف برق دارند. میانگین دماهای حداقل و حداکثر در منطقه در دوره آتی (2012-2080) به ‏طور متوسط تحت سناریوی RCP4.5 به‏ترتیب 95/1 و 01/2 و تحت سناریویRCP8.5به‏ترتیب46/3 و 81/3درجه سانتی‏گراد افزایش خواهد یافت. ازاین ‏رو،میزان مصرف برق در دوره گرم سال براساس سناریوی RCP4.5 در حدود 80درصد و براساس سناریوی RCP8.5 در حدود 150درصد افزایش خواهد یافت. بیشترین میزان افزایش مربوط به ایستگاه های گرمسیری غرب منطقه و کمترین آن مربوط به ایستگاه های سردسیر کوهستانی است.
  کلیدواژگان: رگرسیون خطی چندگانه، غرب ایران، متغیرهای آب‏وهوایی، مدل‏های گردش عمومی جو، مصرف برق
 • غدیر عشورنژاد، فرشاد امیراصلانی*، مجید کیاورز مقدم، آرا تومانیان صفحات 317-333
  منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بزرگ‏ترین منطقه ویژه اقتصادی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در جهان است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر لندست تغییرات کاربری/ پوشش اراضی این منطقه پیش از تاسیس (1377-1364) و بعد از آن (1377-1397) محاسبه شد. با تلفیق مساحت به‏دست‏آمده از هر کلاس با ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی آن‏ها، روند تغییرات ارزش خدمات اکوسیستمی منطقه مقایسه شد. نتایج نشان‏دهنده آن است که پیش از تاسیس این منطقه در بین سال‏های 1364 تا 1377 اراضی کشاورزی و نخلستان‏ها به میزان 79/308 و 48/852 هکتار (56/75 و 100درصد) افزایش و جنگل‏های مانگرو به میزان 68/67 هکتار (45/36درصد) کاهش یافته‏ است. با تاسیس این منطقه در سال 1377 شاهد افزایش اراضی انسان‏ساخت و جنگل‏های مانگرو به میزان 61/2756 و 40/113 هکتار (100 و 11/96درصد) و کاهش اراضی کشاورزی و نخلستان‏ها به میزان 53/397 و 33/579 هکتار (41/55 و 21/34درصد) تا سال 1397 بوده‏ایم. کاهش تالاب نای‏بند به میزان 4000 هکتار (79/46درصد) مهم‏ترین تغییرات انجام‏گرفته در این منطقه است که ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی این میزان از تالاب نابودشده برابر با صد میلیون دلار در سال است.
  کلیدواژگان: خدمات اکوسیستم، سنجش از دور، کاربری، پوشش اراضی، لندست، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • حسین عساکره*، نسرین ورناصری قندعلی صفحات 335-352
  بارش یکی از عناصر و فرایندهای اصلی اقلیم هر منطقه است که در برنامه‏ریزی های شهری و روستایی، مکان‏یابی صنعتی، معماری، کشاورزی، صنایع، و... نقش تعیین‏کننده دارد. ازاین‏رو، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا مقدار، فراوانی، و شدت بارش‏های سالانه ناحیه خزری ارزیابی شود. بدین‏منظور، از داده های روزانه 385 ایستگاه ‏همدید، اقلیم‏شناسی، و باران‏سنجی سازمان هواشناسی کشور و ایستگاه های باران‏سنجی وزارت نیرو طی بازه زمانی 1966-2016 استفاده ‏شده ‏است. با برازش مدل رگرسیون خطی به روش پارامتری، روند مقدار، فراوانی، و شدت بارش سالانه بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش که در دیگر مطالعات مشهود نبوده ‏است بیانگر این است که میانگین بارش سالانه و فراوانی آن به‏ترتیب در 4/61درصد و 1/47درصد از پهنه دارای روند افزایشی است. شدت بارش سالانه در همه پهنه دارای رفتار ایستاست. روند ضریب تغییرات میانگین بارش سالانه نشان داد که گستره تحت حاکمیت روند ایستا بیشتر است؛ به‏‏طوری‏که در همه خط ساحلی و بخش‏هایی از ارتفاعات البرز توزیع بارش در گذر زمان در طی فصل‏های مختلف سال تغییری نکرده‏ است. بخش‏های شرقی ناحیه، ارتفاعات البرز (جنوب دریای خزر)، بخش‏هایی از ارتفاعات البرز غربی، و بخش بسیار کوچکی از غرب ناحیه روند کاهشی در ضریب تغییرات میانگین بارش سالانه دیده می‏شود.
  کلیدواژگان: تغییرات آب و هوایی، روند تغییرات بارش، مشخصات بارش، ناحیه خزری
 • علی اکبر سبزی پرور*، پویا عاقل پور، وحید ورشاویان صفحات 353-372
  در این پژوهش، برای اولین ‏بار در ایران، تابش کل خورشیدی (GSR) با به‏کارگیری داده های ساعتی رطوبت خاک و بدون استفاده از داده های ساعت آفتابی و مقدار ابرناکی برآورد شد. بدین منظور، از هشت متغیر روزانه شامل میانگین دمای هوا، بیشینه دما، کمینه دما‏، فشار هوا، رطوبت نسبی هوا، بارندگی، دمای میانگین خاک، و رطوبت خاک در کنار تابش کل روزانه‏ در ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی دانشگاه بوعلی سینا در یک دوره 435روزه (ثبت‏شده توسط واقعه‏نگاشت GEONICA) و مدل‏های رگرسیون خطی، سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیفی (ANFIS)، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP)، و شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‏یافته (GRNN) استفاده‏ شد. نمونه های ورودی- هدف به دو صورت تصادفی و غیرتصادفی وارد مدل‏ها شد که نتایج گواه بر دقت بهتر مدل‏ها در نمونه های تصادفی‏شده تحت شرایط استفاده از کل متغیرها به‏عنوان ورودی بود. بررسی ها حاکی از برتری مدل MLP با 04/3RMSE= مگاژول بر متر مربع در روز و %33/86=R2 بود. افزون‏براین، به‏کارگیری کمترین متغیرهای هواشناسی شامل سه متغیر دمای میانگین هوا، رطوبت نسبی هوا، و دمای خاک در مدل GRNN توانست با 45/3RMSE= مگاژول بر مترمربع در روز و %52/82R2= عملکرد بسیار مطلوبی در تخمین GSR ارائه دهد. رگرسیون خطی چند‏متغیره نیز فقط توانست یافتن ورودی ها را تسهیل کند.
  کلیدواژگان: دمای خاک، رطوبت خاک، GSR، MLP، ANFIS، GRNN
 • حسن لشکری*، فهیمه محمدی صفحات 373-387

  فراوانی تعداد روزهای بارش، شدت، و مدت دوام آن همواره مورد توجه اقلیم‏شناسان و مهندسان و کارشناسان مسائل آب بوده است. در این راستا، در این پژوهش تغییرات فراوانی و شدت بارش ناشی از سامانه کم‏فشار سودان در روند تاریخی طی دوره آماری 1957-2017 در محدوده جنوب ‏غربی ایران بررسی شده است. به همین منظور، 22 ایستگاه اقلیم‏شناسی سینوپتیک با بالاترین بازه آماری انتخاب شد. پایگاه داده بارش روزانه برای هشت ماه دوره سرد (اکتبر تا می) ایجاد شد. سپس، براساس معیار وقوع یک بارش 5 میلی‏متر در یکی از ایستگاه‏ها در هر سامانه بارشی، نمونه‏های بارشی استخراج شد. سرانجام، با منشایابی سامانه‏ها بر روی نقشه‏های همدیدی، 635 نمونه بارشی سودانی شناسایی شد. بررسی ماهانه تغییرات بارش سامانه سودانی طی دوره تاریخی نشان داد که فعالیت این سامانه در ماه می ‏کمتر و در ماه ژانویه بیشتر از سایر ماه‏ها است. بررسی سیر تاریخی سامانه‏ها نشان داد که فراوانی و شدت سامانه‏های دوروزه نسبت به سایر دوره‏ها در حال افزایش است. درعین‏حال، فراوانی ورود سامانه‏هایی با منشا سودانی به کشور ایران سیر صعودی دارد؛ به‏طوری‏که که حدود 57درصد کل بارش‏های نازل‏شده در این محدوده مربوط به سامانه‏هایی با منشا سودانی مستقل است.

  کلیدواژگان: جنوب غرب ایران، روند تاریخی، فراوانی و شدت بارش، کم‏فشار سودان
|
 • Bakhtiar Mohammadi *, Bohlool Alijani, Aram Omr Saleh Pages 201-221

  1- Introduction One of the main elements of the general circulation in mid latitudes are the fast and narrow flow maxmia called jet streams whoes speed is usually more than 30 mters per second (Magata, 1950; Geer et al, 1996). They are one of the dominant features of upper level weather maps but changing through time, space and layers of atmosphere. The jetstreams cause vertical motion underneath through which produce stability and unstability over the earth surface; it should be mentioned that they are much known for their instability production (Magata, 1950). Jet cores are one of the main components of the general circulation and their location and displacement are controlled by the elements of the circulation such as the Arctic Oscillation (Strong and Davis, 2008). According to these researches the location of the jet streams are very important in climate events. Therefore, this research tried to identify and present the location and speed of jet streams in Middle East. Because a comprehensive study as this scale has not been carried out so far. 2- Materials and methods In order to study the jet streams, the six hourly (00, 06, 12 and 18 GMT) speed of U and V components of the winds at the 700, 600, 500, 400, and 300 hPa levels during 1965-2014 period were obtained for the window of 0 to 120E and 0 to 80N (Figure 1) from www.esrl.noaa.gov. In total 20 time series were produced from the combination of these hour and level scales for each pixel with the size of 2.5 by 2.5 degrees. In each time series the wind maxima of 30 m/s and higher were extracted. At the final stage, the mean monthly speed and monthly frequency of jet streams of all pixels were mapped for the study area. 3-Results The frequency and speed of jet cores were mapped and are described here in monthly, seasonal and annual scales. The annual frequency of jet cores are mapped in Figure 2. According to this figure, the highest speed maxima in 300 hPa level are located over the North Africa at 40 percent of times, depicting the main track of the jet cores. Considering the fact that jet cores enter the study region only in the cold period of year, this temporal frequency of 40 percent is not a low value. The location of speed maxima is the same in 500 hPa level but with a lower value of about 20 percent of the time. This low value is reasonable for this level. As we know, the synoptic systems of this level control most of the time the weather and climate of the surface and these surface systems are not very frequent during a normal year. In this level, the bifurcation of westerlies is obvious. The southern branch is very influencial in the Middle East. This bifurcation indicates the presence of a blocking high in the region, which most of the times prevent the entering of jet cores and hence an unstable conditions over the region. There are no speed maxima in the region in 700 hpa level. Since in the annual scale only the 500 and 300 hPa levels showed the jet cores, in the seasonal scale we look only for these levels. The frequency of jet cores in winter is more than the other seasons and show two separate belts. The jet core affecting the climate of Iran is passing over the Persian Gulf which extends from north of Africa towards China. Jet cores pass through this belt all of the winter season. However, their frequency decreases toward the north over Iran and from there increases toward the other maxima over the latituds 50N to 60. The jet frequencies have decreased in spring reaching to about 52 percent over the area (Figure 3B). This rate of decrease indidates the suden and rapid change from winter to the spring conditions over Iran. Its northward shift is also obvious over Iran. In this season, the jet maxima travel in a ridge like track over Iran. It indicates an unstable weather over the west of Iran while dominating the stable conditions over the east of the country. 4- Conclusion Jet streams are very important instability factors in the atmosphere. Their spatial location and speeds control the pressure systems tracks and surface climate. For this reason, this study tried to understand their speed and spatial variations in the Middle East. Their speed and frequencies were studied at the pressure levels of 700 hPa to 300 hPa levels in the monthly, seasonal and annual scales. The result showed that in all levels and scales two speed maxima tracks were established over the latitude belts of 20N – 30N and 50N – 60N which is confirmed by findings of Li et al (2004); Zhang et al ( 2006); Li and Wettstein( 2012) and Pena-Ortiz et al( 2013). The most important finding of the research is the coincidence of speed maxima with frequency maxima of jet cores in these latitude belts. During the warm period, both the frequency and speed of the jet cores decreased over the Middle East. The jet cores were absent at the levels lower than 500 hPa, and in 300 hPa all winds experienced speeds higher than jet threshold which is in accordance with Geer et al (1996). In brief we can conclude that through the fall season jet cores move southward to establish over the Middle, East including, Iran during winter and through the spring season they began backward movement to the northern latitudes so that in May no ject core could be found in the area.This research demonstrated the importance of the wind patterns of 500 hPa on the climate and weather conditions of the Middle East as well as Iran. Keywords: Jet cores, Middle East, climatology of jet streams, upper level jets, polar front and subtropical jets.

  Keywords: Jet cores, Middle East, polar front, subtropical jets, Instability
 • Ebrahim Moghimi *, M. Jafar Beglou, Mojtaba Yamani, S.M Zamanzadeh, Hamid Kamrani Pages 223-243

  Introduction The faults of the northern section of Qom-Zafreh fault system with right-lateral right-angled movements, along with its often reversed components, also comprise the northern parts of the central Iran's zone. In this research, seismic potential and tectonic stresses of this fault system are investigated based on geomorphometric and morphotectonic methods. Field data and morphotectonic evidence in the area have been used to adapt the data. To this end, the measurement of some geomorphic indices and their adaptation to the location of the main faults were used. These indicators, which are most widely used in the tectonics and neotectonic evaluation studies, are: First category (level-level indicators). Second category) Indices related to the catchment basin dynamics. On the one hand, the characteristics of the mentioned indices are, on the one hand, their sensitivity to the movements of sliding and steady-state faults and, on the other hand, the reason for the predominance of deformed phenomena in relation to the erosion phenomena in the region. To calculate geomorphic indices in 18 sub-basins in the study area, the TecDEM extension program was also used. The initial results indicate the high tectonic activity near the main faults of the northern part of the Qom-Zafare zone such as Bidadeh fault, Qom fault, Kashan fault, and .... These findings are consistent with landforms and are consistent with tectonic practices existing at the region. Materials and methods In this research, the seismic potential and tectonic activity of the northern section of the Qom-Zafare fault system have been evaluated using geomorphometric and morphotectonic methods in the sub-basins of the study area. In order to investigate the tectonic activity, the study area was divided into 18 sub-basins. Then, to measure and evaluate the tectonic activities of the study area, measurements of geomorphic indices and their adaptation to the location of the main faults were used. In order to calculate the geomorphic indices of the study area, they were classified into two general categories: 1) Dynamic indicators of the surface which are: longitudinal gradient (SL), sine wave of the mountain front (Smf) and valley width to valley height ( Vf). 2) Dynamic catchment indicators of the catchment area that are as follows: drainage basin asymmetry (Af), hypsometric integral (Hi) and drainage basin shape (Bs). To improve and improve the quality of measuring the tectonic and neotectonic indices, the computational capability of the TecDEM software, which is an add-on, is used in the Matlab software environment. After extraction, the results of the geomorphic indices were separated into ArcGIS environment by separate study basins of each study area and then the tectonic activity index (Iat) was obtained. Based on the obtained values from the active land development index (IAT), the five study areas were very active, active, moderate, and low activity and very low activity. Results and discussion The study area includes the northern section of Qom-Zefreh fault zone, which includes a large part of the Qom province. This zone extends from the east and south-east to the Central Iran zone and from the north to the Alborz zone and from the west and southwest to Sanandaj Zone of Garrison. In general, there are active tectonic processes and seismic faults in the northwest-southeastern region. Measurements and investigation of the evidence of the activity of faults in quaternary sediments indicate the change in the process of these faults and cause the alteration of these faults to be generally right-angled, although the left-handed movements in some of the secondary or non-essential faults are due to Their orientation is seen in relation to the main stress (Morley et al., 2009; Orang et al., 1393; Pourkermani et al., 2012; Eliaszadeh et al., 2012). Conclusion In order to conclude and evaluate the seismic potential and tectonic activity in this part of the Qom-Zefref fault zone, these indicators are divided into two general categories: dynamic and dynamic indicators of catchment basins, then by the relative activity index Iat They were classified into three categories (Table 1). Finally, by integrating the Iat index layer and other information layers, including the deformation of the main faults and the intensity of seismic centers in the ArcMap10.3 software environment, based on seismicity and tectonic activity, five classes: very low, low, moderate, high And were classified very much and the seismic potential zonation map and tectonic activities of the study area were extracted. In this research, for the first time, geomorphic indices for zoning seismicity and tectonic activities in terms of the relative tectonic activity index of Iat, in contrast to other studies using only geological parameters (lithology), are used.

  Keywords: Qom-Zffer fault zone, tectonic activities, geomorphic index, geomorphometry. Seismicity, TecDEM Extension Program
 • Firuz Ranjbar, Masoumeh Moghbel * Pages 245-262

  The UN Population Demographics in 2014 has shown that there is a reversal of the demographic trend of urban and rural areas, with the world's largest population (54%) living in urban areas, and this trend is increasing, while by the year 1990 A small population lived in cities. This undocumented development leads to major changes in the environment, including the reduction of natural surfaces and the replacement of these with artificial and human land covers. Urban areas are often identified with impenetrable and constructional surfaces that often have a negative impact on ecosystems. Urbanization changes the natural landscape into human-made with different physical characteristics. Changing and transformation in surface land covers has an important effect on energy balance and local climate. As a result, urban climate is formed from the climatic factors of the city that are changing with the impact of urban factors over time.In order to study the effect of urban expansion on climatic condition of the Tehran, daily precipitation, minimum and maximum temperature data were extracted from Mehrabad synoptic station during a period of 50 statistical periods (1966-2016). Different methods and tests have been used to analyze trends and changes in climatic conditions. The trend in the cluster data series was studied using the Mann-Kendall test. The Mann-Kendall test, is a base-rating nonparametric test for trend analysis which was first used by Mann for public applications in 1945 and revised by Kendall in 1948 and presented in a different way. Then, RClimDex software was used to extract the process of extreme weather indicators. This software has been developed by Zheng and Yang (2004&2005) at the Canadian Weather Service's Climate Research Branch. In the present study, 23 indicators of ETCCDI indicators were used using RClimDex. Indicators are divided into five groups of indicators based on percentiles, periodic indicators, absolute indices, threshold indicators and other indicators (such as temperature change overnight).Based on non-graphical Mann-Kendall Test, both temperature parameters (minimum and maximum temperatures) have an incremental trend during the 1966-2016 period, which is more evident at the minimum temperature. While precipitation in the same period of time has been a slight downward trend. Also, based on the Mann-Kendall graphical test, when there is a significant trend in data, the lines ui and u'i interrupt each other. The results of the Man-Kendall test show that the increase in minimum temperature is higher than the maximum temperature. Moreover, during 1976-1986, Tehran experienced rapid physical growth, and this period coincided with an increase in temperature, which continued until the end of the period. Based on the analysis of the temperature extremes index, the cold days indices (TX10p) is facing a downward slope. On the other hand, the Hot Days Index (TX90p) faces an upward slope in the period of 1966-2016. In fact, it can be concluded that during the study period, the percentage of hot days in the Mehrabad station is increasing and cold days are facing a decreasing trend. These results are consistent with the studies of Rahimzadeh et al. (2011), Niw et al. (2006) and Brown et al., 2010, on the trend of the temperature range of the nightly temperature range. Conclusion In recent years, the spread of cities and their growth has had a great impact on the environmental conditions in different parts of the world. In the meantime, some cities have been experiencing rapid and significant growth. Urban change has today had widespread effects on urban climatic conditions. One of these effects is the change in the temperature of the cities (formation of the UHI) and the increase in night temperatures. The present research was carried out to investigate the effects of the expansion of Tehran on the climatic conditions of the Mehrabad synoptic station. The study of the climate conditions of the Mehrabad station shows that during the study period, the air temperature of the Mehrabad station has undergone a change. So that the minimum and maximum temperature is facing an increasing trend, which is, of course, more severe at the minimum temperature. The average minimum temperature of the Mehrabad station during the 1996-75 period was about 10.9 ° C, reaching about 13.7 ° C in the period 2005-2015, and on the other hand, the average maximum temperature during the 1975-1996 period was about 5.5 ° C 22 ° C and in the period 2015-2005 reached about 23.6 ° C. In addition to temperature averages, temperature indices have also changed significantly at Mehrabad station so that cold and warm extreme events have decreasing and increasing trend, respectively.

  Keywords: Precipitation, Temperature, Extreme Indices, Urban Expansion, TEHRAN
 • Saman Nadizadeh Shorabeh, Saeid Hamzeh * Pages 263-282

  Introduction One of the emerging environmental hazards arising from the expansion of urbanization is the phenomenon of urban heat island. Urban heat island is a phenomenon in which urban areas experience warmer temperatures than the surrounding countryside. This phenomenon has been studied and recorded in the world over 150 years ago and generally, along with natural vegetation changes, appear to impenetrable surfaces such as pavement streets, cement, asphalt, concrete, etc. The effects of urban heat island on human life include increased energy consumption due to increased demand for building cooling during the warm seasons, increased heat stress and reduced staffing efficiency, increased water consumption and increased urban air pollution. Also, UHI has caused a change in the urban and global climate and given the increase in population, the importance of energy and the issue of global warming will increase over the coming decades. The city of Tehran is the capital and center of economic activity in the country. Each year, a large number of different provinces migrate to the province to work, which will destroy the green space and increase population in the city, which causes a lot of problems, including increasing the surface temperature. Therefore, the aim of this paper is to investigate the effect of demographic and environmental parameters on the spatial distribution of Tehran's metropolis surface temperature. Materials and methods In this study, the Landsat 5 satellite image of TM sensor for the studied area has been used. In order to complete input parameters for mapping surface temperature using satellite imagery of meteorological data, and for providing field samples, Google Earth images and topographic maps prepared by the survey organization, were used to provide surface weather maps. At first, the preprocessing steps were applied to prepare images including atmospheric correction. Then, the images were classified using a Maximum Likelihood and were classified into four landuse, built up, fallow, water and green space. After classification, each of the images was categorized using precision classification controls. In the next step, using the Mono Window algorithm, surface temperature was obtained for each image. Results and discussion Regarding existing landuses, the area was classified by 4 types of built-up, green space, bare land, water, using the supervised classification method. The area built-up, green space, bare land and water are 37061.46, 9512.91, 11470.05 and 44.91 ha, respectively. The most area of landuse is built-up. The surface temperature varies from 294 to 328 degrees Kelvin. The lowest average temperature is for water use and natural areas such as green spaces, forest and urban parks, while the maximum temperatures are in shallow land and impenetrable lands such as asphalt, street paving and other Man-made coatings, as well as industrial and commercial land, residential and transportation applications. Based on the total population of Tehran in 2011, the 21, 22, 12 and 9 regions of the main core of the urban heat island are among the low population areas of Tehran. Due to various landuses (industrial, commercial, transportation, etc.), low population density in these areas appears natural. While the urban heat island in these areas is due to industrial activities, airports, transportation, commercial land use, and bare land degradation. Map of surface temperature and population distribution in different regions of Tehran show that regions with high temperatures in areas 4, 5, 15, 2 and 14, which have a high population density in them, have been created. Although these areas are not among the main heat island in Tehran; however, due to high population density, high traffic volume, transport pollution from these areas is endangered by the emergence and expansion of urban heat islands. Conclusion The purpose of this research is to investigate the effect of demographic and environmental parameters on the spatial distribution of Tehran's surface temperature. The results of the study indicate that heterogeneous spatial distribution factors of surface temperature in Tehran are different. These factors are deliberately due to different land use and vegetation in the region. In the northern regions of Tehran, an uncompromising urban structure along with green space has caused these areas to have a low surface temperature, while the high part of the central part of the city with high building density and poor green space is high. Finally, the results of the relationship between surface temperature and population distribution in different regions of Tehran show that regions with high temperatures in areas 4, 5, 15, 2 and 14, which have a high population density in them, are created.

  Keywords: Surface temperature, Environmental, demographic parameters, Mono-Window model, TEHRAN
 • Mohammad Ahmadi *, Ghasem Azizi, Parviz Kardavani, Hamzeh Ahmadi Pages 283-300
  Introduction

  The phenomenon of climate change is the most important challenge and threat to humanity in the future. The climate change is the most important challenge and threat to humanity in the future. Urban areas and human settlements are most vulnerable parts to the climate change. Any change in climate patterns will change the amount of energy. Due to global warming, we will see an increase in the average temperature of the Iran in the coming decades compared to the present. As a result, the country will face a crisis of increasing energy consumption in the coming decades to cold environment, not only in the warm season.

  Materials and methods

  In this research, two types of data forms the basis of research: historical observational data and simulated data on the output of general circulation models. Historical observational or baseline data course covering the period from 1980 to 2005. In the future data section, the output of simulator models in the upcoming period of the CMIP5 model series was used. Until then, the results of the global circulation models do not have the capability for the local dimension, so, in order to compensate for this problem, it is necessary to use the methods of quantum microscopy. In order to achieve the climatic simulation data in the upcoming period, MarkSIMGCM database was used for exponential imaging of the AOGCM models. This database, as a web-based tool, uses a randomized third-order Markov model to downscal the minimum and maximum temperature data, and rainfall and sunshine daily fluctuate. In order to simulate the data for the upcoming period, the output of the proposed AOGCM Models (BCC-CSM1.1, HadGEM2-ES and GFDL-CM3) from the CMIP5 model (Comparison of Coupled Models Compared) with beter spatial resolution was used. The RMSE, MBE, MAE and R2 indicators used for comparison.

  Results and discussion

  The results showed that the HadGEM2-ES model of the CMIP5 general circulation model series has a higher performance and higher compliance with observation data. Assessments showed that under the conditions of climate change in the upcoming period, the amount of heat accumulation will increase. In the middle and far futures, the amount of cooling requirement will increase to adjust the ambient temperature due to increased air temperature. The magnitude of the incremental changes in the number of days of the cold need and the decrease in the value of the heating days is one of the major consequences of climate change in the energy field. At Dehloran Station, the cooling time period will be deployed between April and December. Under the conditions of the change of the climate of the current period, the number of days with cooling requirements will go up, and on the other hand, the time interval required for cooling will be wider. Most cooling needs will occur between June and August. Therefore, the amount of cooling requirement due to the increase in air temperature in tropical areas such as Dehloran is much higher than in high and mountainous areas such as the city of Ilam.

  Conclusion

  The results showed that in the middle and far futures, the amount of cooling requirement will be increased to adjust the ambient temperature due to increased air temperature. At Dehloran Station, the cooling time will be switched between April and December. Under the conditions of the climate change of the current period, the number of days with cooling needs will go ahead and, on the other hand, the cooling-up time required will be wider. In both patterns of radiation induction, any change in the air temperature pattern will increase the cooling demand of different regions and urban settlements. Therefore, based on the results of this study, it is necessary for planners to take necessary measures to reduce the harmful effects in order to optimize energy consumption and increase the swing in different regions, especially tropical regions. Urban areas and human settlements are most vulnerable parts to the climate change. Any change in climate patterns will change the amount of energy. Due to global warming, we will see an increase in the average temperature of the Iran in the coming decades compared to the present. As a result, the country will face a crisis of increasing energy consumption in the coming decades to cold environment, not only in the warm season.

  Materials and methods

  Keywords:Climate change, CMIP5, Heating and Cooling degree days, Ilam.

  Keywords: Climate change, CMIP5, Heating, Cooling degree days, Ilam Province
 • Afsaneh Salmani, Firouz Mojarrad * Pages 301-315
  Extended Abstract Introduction Electric energy has no storage capacity on a large scale. Considering the importance of this energy in various programs and increasing its consumption in the context of global warming, its future consumption forecast in the energy sector policy will be of significant importance. Therefore, awareness of the variables affecting electricity consumption and the impact of each of them will enable policy makers to make more precise planning and prediction of electricity consumption in the coming years. Therefore, accurate estimation of the amount of consumption with regard to climatic conditions can play an important role in the economic use of electrical energy. The purpose of this research is to investigate the relationship between climatic variables with electricity consumption and prediction of electricity consumption under the influence of climate change in western Iran. Materials and Methods The region studied in this research is western Iran, including provinces of Kermanshah, Kurdistan, Hamedan, Ilam and Lorestan. This region has a variety of climates due to its location on the path of hot and cold air masses and mid-latitude cyclones. The data used in this study are: 1- meteorological data of 13 stations in the region over a 28-year period (1987 to 2014), including minimum temperature, maximum temperature, relative humidity, wind speed, sunshine hours and rainfall, 2- data on monthly electricity consumption during the corresponding period, 3- minimum temperature, maximum temperature and relative humidity data simulated by CCSM4 General Circulation Model. To calculate the heating and cooling requirements, Heating Degree Days (HDD) and Cooling Degree Days (CDD) values were calculated using the minimum and maximum temperature data. First, the relationship between climatic variables and electricity consumption at stations was modeled using multiple regression equations. In the case of significant models based on the data of the CCSM4 model, the electricity consumption at the stations during the period 2080-2080 was estimated under two scenarios RCP4.5 and RCP8.5. Future climate scenarios were then downscaled using the "change factor" method. To verify the downscaled data, the Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), and Coefficient of Determination (R2) were used. Results and Discussion At all stations, the CDD have a direct and significant relationship with electricity consumption, due to the high consumption of air conditioning/cooling equipment in summer. But the relationship between the HDD and electricity consumption is weaker than the CDD; because in winter, less electricity is used to heat the environment. Especially in warm stations such as Ilam, Dehloran and Sarpole-Zahab, the relationship between the HDD and electricity consumption is not substantially significant. At these stations, during the cold season due to the mildness and shortness of the cold, there is little need for electrical equipment for heating purposes. In contrast, in these three stations, humidity has a significant and inverse relationship with electricity consumption. Other climatic parameters have no significant relationship with electricity consumption. The mean maximum and minimum temperatures in the region in the future period (2021-2080) will increase on average under the RCP4.5 scenario by 1.95ºC and 2.01ºC respectively, and under the RCP8.5 scenario by 3.46ºC and 3.81ºC. Therefore, electricity consumption at all stations in the upcoming period (2021-2080) will increase compared to the past period, and this increase will be much higher in the warm period of the year. The average increase in consumption during the warm period at the stations under the two scenarios will be 80% and 150% respectively. Particularly warm stations in the west of the region, such as Dehloran, Sarpole-Zahab and Ilam in the warm-season months (6 months, from May to October) will experience the highest increase in electricity consumption under two scenarios, of about 110% and 210%, respectively. The lowest increase in demand for electricity in the upcoming period is related to the relatively cold stations of Hamedan, Sanandaj, Saqez and Bijar. Because of the mountainous nature, the high altitude and the longer cold period, the main need of these stations is heating, a significant part of which is supplied by natural gas. This clearly has little dependence on electricity. But in any case during the warm period of these stations, which is shorter, and lasts for 4 months (June to September), the increase in consumption is lower than in warm stations and under the two scenarios, would be about 60% And 110%, respectively. Other stations like Khorramabad, Kermanshah, Kangavar, Boroujerd and Islamabad will have an intermediate level of consumption. However, it should be noted that regardless of the increase, electricity supply for larger and more populous cities such as Kermanshah and Hamedan will be more important than warm cities. There is not much increase in consumption in cold-period months at any warm and cold station. Conclusion Since a significant part of the electricity consumption in the region is due to the use of conditioning/cooling equipment, any change in temperature during the warm period will be effective in increasing or decreasing the use of those equipment, and consequently, increasing power consumption. Considering the significant increase in the temperature of the region during the 2021-2080 period under the two scenarios used, it is necessary to take appropriate strategies to deal with the drastic increase in electricity consumption in the future, especially during the warm period of the year.
  Keywords: Multiple Linear Regression, West of Iran, Climatic Variables, Electricity Consumption, General Circulation Models
 • Qadir Ashournejad, Farshad Amiraslani *, Majid Kiavarz Moghaddam, Ara Toomanian Pages 317-333
  Introduction Ecosystem services are the benefits people get from ecosystems and human always needs ecosystem services and products for survival (MEA, 2005). These services are divided into the four categories of productive, regulatory, cultural and life support services; the first three categories are directly affecting people, and the fourth one is critical for the continuation of other services provided by ecosystems (Ayanu et al, 2012). Each of these four categories comprises a wide range of services. Since ecosystem services are not fully tradable in commercial markets or are not quantifiable in a way comparable to economic services and capital production, they are often being ignored in policy making and spatial planning (Costanza et al, 1997; Gowan, 2006). Assessing the impacts of landuse/landcover changes on the ecosystem service values is required for the special economic zones that are experiencing rapid changes in land use/land cover. Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) located in southern Iran is considered as an example of these areas which has become a national and transnational zone within a short period of time due to activities related to the extraction, exploitation, refining and exporting of gas resources. This zone is one of the areas where extensive industrial investment has been made in less than 10 years (Talebian et al, 2008). This area was established in 1998 to extract oil and gas resources from the South Pars oil field with economic activities carried out in the city of Assaluyeh, Bushehr province. The Nayband national marine park is located in the PSEEZ (Davoodi et al., 2017). Nayband Bay along with a part of Nayband's headland with an area of 19,500 hectares was designated as Nayband Protected Area in Iran. This area, along with parts of Persian Gulf waters, with an approximate area of 49,815 hectares, were registered as the first Iranian marine national park in 2003. The presence of coral reefs, mangrove forests, rocky beaches, and real estuaries make this area one of the most diverse and beautiful coastal ecosystems in the world. There are also various aquatic species, marine mammals such as dolphins and whales, endangered reptiles, such as the green and eagle tip turtle and various kinds of aquatic birds in the area. The construction of PSEEZ has led to the development of petrochemical refineries, which in turn resulted in an increase of population (from 2000 to 60,000) and the expansion of human settlements. On the other hand, the development has led to the expansion of land, sea, and air transport infrastructure. Due to the rapid changes in this region, assessing the impacts of landuse/landcover changes on the ecosystem service values is required. In this regard, remote sensing, as the most important way of obtaining the spatial data, allows the quantification and mapping of these services. This technology brings practical benefits to biodiversity conservation and promotes the sustainable utilization of natural resources within the arena of ecosystem services (Cord et al, 2017; Araujo-Barbosa et al, 2015). Methodology This research emphasises on landuse/landcover changes as the basis of the evaluation of ecosystem services. In assessing the status of changes in the PSEEZ, a surface area of 300,000 hectares (3000 square kilometres) were reviewed over a period of 32 years. Those images of 1986 and 1998 were considered to show the trend of regional changes before the establishment of the PSEEZ, and the image of 2018 was used to show the current changes. In selecting Landsat images, we considered climate conditions as well as the characteristics of the Persian Gulf tide and its effects on mangrove forests. The weather condition of the region is suitable for farming during the winter season, so crop fields in the months of January, February and March, had better resolution than other months of the year captured by remote sensing images. To classify the images of area changes, Random Forests technique was used due to the higher classification accuracy and processing speed compared to the other two methods (Inglada et al, 2016). In assessing the economic value of the ecosystem services in the PSEEZ, landuse/landcover changes and global estimations of ecosystem services are integrated (Costanza et al., 2014). Results and discussion The results indicate that agricultural lands and palm groves had a significant increase of 308.79 and 852.48 hectares before the establishment of the PSEEZ and the mangroves forests decreased by 67.68 hectares. With the establishment of the PSEEZ, human built-ups and mangrove forests were increased by 2756.61 and 113.4 hectares, while Barren lands, agricultural lands and palm groves decreased by 4651.92, 397.53 and 579.33 hectares. The drying of wetlands for the construction of roads and airports has greatly reduced the size of the wetland area with an estimated loss of economic value of ecosystem services of 100 million dollars. The results also indicate that the economic value of the ecosystem services of the the PSEEZ for the years 1986, 1998 and 2018 is equal to 570.02, 393.92 and 463.52 million dollars, respectively. The service function and its changes indicate that erosion control, recreation, nutrient cycling, waste treatment and food production are of the highest value in the study area. In contrast, pollination, gas regulation, soil formation, water supply and biological control have shown the lowest value. It was revealed that during these years, water regulation, habitat/refugia, disturbance regulation, erosion control and recreation had the most changes at 22.772, 12.445, 11.89, 10.791 and 9.192 million dollars in the study area. Conclusion Based on the findings of this research, we conclude: - The status of the Nayband wetland is in a state of warning, and human built-ups in its remaining space should be avoided. - The potential of the recreation ecosystem service of this region should be given more attention and planned to be preserved. - Since it is not possible to classify coral reefs in the region (Haleh and Asaloyeh) with these images, studies are recommended to review their ecosystem services' value and services.
  Keywords: ecosystem services, landuse, landcover, remote sensing, Landsat, PSEEZ
 • Hossein Asakereh *, Nasrin Varnaseri Pages 335-352
  Precipitation is one of the most important climatic elements in every given region that plays a decisive role in urban and rural planning, industrial location, architecture, agriculture, industry, and so on. Accordingly, the present study attempts to evaluate the amount, frequency and intensity of annual precipitation in the Caspian coastal region in which the economical planning is fundamentally based on precipitation. To this end, the daily data of 385 stations, under Meteorological Organization and the Ministry of Energy's supervision have been used for the period of 2016-1966 (51 years). Then, the amount, frequency and intensity of annual precipitation were studied and finally, the trend was verified by fitting the linear regression model by using parametric method. The results showed that the annual precipitation in 61.4% and the frequency of precipitation in 47.1% of the under investigation area has an increasing trend. The annual precipitation is also stationary in all under study area. The trend of the coefficient of variation in the month- to- month precipitation indicated that the stationary trend is overcome in the majority of the area. Precipitation is one of the most important climatic elements in every given region that plays a decisive role in urban and rural planning, industrial location, architecture, agriculture, industry, and so on. Accordingly, the present study attempts to evaluate the amount, frequency and intensity of annual precipitation in the Caspian coastal region in which the economical planning is fundamentally based on precipitation. To this end, the daily data of 385 stations, under Meteorological Organization and the Ministry of Energy's supervision have been used for the period of 2016-1966 (51 years). Then, the amount, frequency and intensity of annual precipitation were studied and finally, the trend was verified by fitting the linear regression model by using parametric method. The results showed that the annual precipitation in 61.4% and the frequency of precipitation in 47.1% of the under investigation area has an increasing trend. The annual precipitation is also stationary in all under study area. The trend of the coefficient of variation in the month- to- month precipitation indicated that the stationary trend is overcome in the majority of the area. Consequently, precipitation throughout the coastline and parts of Alborz mountain chain has not changed during the year. Some parts of the area including the eastern parts, the Alborz mountain (south of the Caspian Sea), parts of the western Alborz, and a very small part of the west have experienced declining trend in the coefficient of variation in the annual rainfall. Precipitation is one of the most important climatic elements in every given region that plays a decisive role in urban and rural planning, industrial location, architecture, agriculture, industry, and so on. Accordingly, the present study attempts to evaluate the amount, frequency and intensity of annual precipitation in the Caspian coastal region in which the economical planning is fundamentally based on precipitation. To this end, the daily data of 385 stations, under Meteorological Organization and the Ministry of Energy's supervision have been used for the period of 2016-1966 (51 years). Then, the amount, frequency and intensity of annual precipitation were studied and finally, the trend was verified by fitting the linear regression model by using parametric method. The results showed that the annual precipitation in 61.4% and the frequency of precipitation in 47.1% of the under investigation area has an increasing trend. The annual precipitation is also stationary in all under study area. The trend of the coefficient of variation in the month- to- month precipitation indicated that the stationary trend is overcome in the majority of the area. Consequently, precipitation throughout the coastline and parts of Alborz mountain chain has not changed during the year. Some parts of the area including the eastern parts, the Alborz mountain (south of the Caspian Sea), parts of the western Alborz, and a very small part of the west have experienced declining trend in the coefficient of variation in the annual rainfall. Precipitation is one of the most important climatic elements in every given region that plays a decisive role in urban and rural planning, industrial location, architecture, agriculture, industry, and so on. Accordingly, the present study attempts to evaluate the amount, frequency and intensity of annual precipitation in the Caspian coastal region in which the economical planning is fundamentally based on precipitation. To this end, the daily data of 385 stations, under Meteorological Organization and the Ministry of Energy's supervision have been used for the period of 2016-1966 (51 years). Then, the amount, frequency and intensity of annual precipitation were studied and finally, the trend was verified by fitting the linear regression model by using parametric method. The results showed that the annual precipitation in 61.4% and the frequency of precipitation in 47.1% of the under investigation area has an increasing trend. The annual precipitation is also stationary in all under study area. The trend of the coefficient of variation in the month- to- month precipitation indicated that the stationary trend is overcome in the majority of the area. Consequently, precipitation throughout the coastline and parts of Alborz mountain chain has not changed during the year. Some parts of the area including the eastern parts, the Alborz mountain (south of the Caspian Sea), parts of the western Alborz, and a very small part of the west have experienced declining trend in the coefficient of variation in the annual rainfall.
  Keywords: climate changes, Precipitation feature, trend of precipitation changes, Caspian region
 • ALIAKBAR SABZIPARVAR *, Pouya Aghelpour, VAHID VARSHAVIAN Pages 353-372
  Introduction
  Solar radiation is the main source of all energies on the Earth and is an important parameter in hydrology studies, water resource management, water balance equations, and plant growth simulation models. The most common instrument for recording global solar radiation data (GSR), is using pyranometer; however, because of the high costs of installation and maintenance, it is not possible to establish a radiation site for such purposes. In areas where ground measurements are not available, the Global Solar Radiation (GSR) can be estimated by empirical and semi-empirical models, satellite techniques, artificial intelligence models and other geostatistical approaches. In artificial intelligence models such as neural networks, various meteorological parameters like air temperature, relative humidity, sunshine hours, etc. are easily integrated to estimate global solar radiation. In most commonly used radiation models (e.g. Angstrom-based models) for estimating daily GSR, the sunshine hours and cloud cover are two important input parameters. Unfortunately, those parameters are not measured very accurately in weather site. Moreover, for time scales less than daily (e.g. hourly) using sunshine hour as an input, is not possible for predicting the sub-scale temporal GSR. The main purpose of this study, is comparing Multiple Linear Regression model and three types of artificial intelligence models (MLP, GRNN, ANFIS) against each other to estimate GSR in cold semi-arid climate of Hamedan, in order to present the most accurate model by including the soil data and ignoring the sunshine hours.
  Materials and Methods
  Study Area: According to the Extended De-Martonne climate classification model, Hamedan is located in a semi-arid-very cold area and has a mean altitude of 1851 meters above sea level. In this study, GSR and meteorological variables (daily values of maximum air temperature, mean air temperature, minimum air temperature, air pressure, air relative humidity, soil temperature and rainfall) recorded at Bu-Ali Sina University weather site, located at latitude 34’48” and longitude 48’28”. These data were recorded every 10 minute during 31 Dec. 2016, to 10 Mar. 2018 by using an automated Spanish GEONICA Logger. Models: Multiple linear Regression (MR): This model is a simple and linear model that estimates the target variable by assigning a constant optimized coefficient for each input variable. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS): A multi-layered network model that uses advanced neural network learning algorithms and fuzzy logic, to describe the relationships between inputs and outputs. This model uses the neural network’s Learning ability and fuzzy rules, to define the relationships between input-output variables. Generalized Regression Neural Network (GRNN): Is a three-layered neural network, which the number of neurons in the first and last layers like other neural networks, is respectively equal to the input and output vectors. But, unlike other networks, the number of hidden layers of neurons in GRNN model is equal to the number of observational data. Evaluation criteria: To evaluate the models performances against actual field measurements, the Root Mean Square Error (RMSE) and Coefficient of Determination (R2) have been used.
  Results and discussion
  The correlations of models input variables (eight independent variables) versus GSR (dependent variable) were evaluated. Results revealed that maximum air temperature, average air temperature, relative humidity and soil temperature are respectively the most influencing inputs for modeling GSR, if using minimum numbers of meteorological parameters. Among them, maximum air temperature, minimum air temperature, atmospheric relative humidity and soil temperature, were selected as the best inputs, for modeling with least parameters. By using correlation test, as a 2-variables input matrix (relative humidity and soil temperature) 3-variables (mean air temperature, relative humidity and soil temperature) and the whole 4 parameters, were selected as 4-variables input matrix. The percentage of train and test data was 75% and 25% respectively. In this research, the models were run by using two different samples: Random and non-random samples. The results of the evaluations showed that random samples had higher accuracy in GSR estimates. In MR model, the 4-variables input, and in three artificial intelligence models (GRNN, ANFIS, MLP), 3-variables input showed the superior performances. Finally, the models were evaluated by using all of the eight inputs. At this stage, MLP with RMSE=3.04 Mj.m-2.day-1 and R2=86.33%, ANFIS with RMSE=3.26 Mj.m-2.day-1 and R2=84.43%, GRNN with RMSE=3.41 Mj.m-2.day-1 and R2=82.86%, and MR with RMSE=4.11 Mj.m-2.day-1 and R2=75.20%, provided the best GSR estimates respectively.
  Conclusion
  The results showed that, in all numbers of input variables, random and non-random samples, artificial intelligence models present better performance than linear regression. By availability of the whole eight meteorological variables (daily values of maximum air temperature, mean air temperature, minimum air temperature, air pressure, air relative humidity, soil temperature and rainfall), MLP model can present the best GSR estimates. If all input parameters are not available, employing Generalized Regression Neural Network (GRNN) model and 3-variable inputs of mean air temperature, relative air humidity, and soil temperature is suggested for estimating the Global Solar Radiation (GSR) in cold semi-arid climate of Hamedan. It is noteworthy that in estimating GSR, two important parameters of sunshine hours and cloud cover were not used in our research. Testing the models performances in other climate types is suggested as future works.
  Keywords: GSR, Soil temperature, Soil moisture, Simulation, GRNN
 • Hassan Lashkari *, Fahimeh Mohammadi Pages 373-387
  Introduction

  Rain is one of the most important elements of the atmosphere, in addition to supplying water of the natural ecosystems, plays an irrefutable role in the atmosphere and thermodynamics. This research aims at studying the behavior of the southwestern region of the country as one of the important agricultural and industrial poles in the country. Therefore, knowing how changes in rainfall from the past to now, and the readiness for its changes, should be one of the most important goals of the administration of a country.

  Material and Methods

  At first, daily precipitation data of 22 stations were obtained from the Meteorological Organization of Iran. The rainfall data was used from 1957 to 2017 for a period of 8 months (October to May). In order to determine the prevalence of rainfall, the rainfall criterion is considered to be above 5 mm. In the next step, by determining 3 priorities, the frequency of the system was obtained with a continuity pattern per day. The first priority is to see the daily rainfall occurrence of over 5 mm in common at all synoptic stations. The second priority is that the rain above 5 mm has occurred at least 50% of the selected stations. If the two top priorities are not observed, in the third priority, if precipitation is above 5 mm for at least one third of the stations (7 stations) recorded, it is acceptable as a result of atmospheric pressure on that day. The purpose of this research is to investigate the historical trend of Sudan's low pressure system in terms of durability and intensity. So, for selecting rainwater systems due to Sudan's low pressure, surface-level maps (slp) and pressure levels of 1000 hP from the National Center for Atmospheric Research (NCEP / NCAR) database with spatial resolution 2.5 * 2.5 degrees for all continuity patterns per day. Then, using the optical analysis method (Lashkari et al., 1397) and using the results of the Lashari research (1382 and 1375) and Alfandi (1950a) based on the determination of the spatial displacement of the Sudan low pressure system during the cold period, Logging of systems into the southwest region of Iran was investigated.

  Result and discussion

  There are a total of 227 days or a one-day billing system. The highest number of overnight days is in January with 53 records. The October and May months have the lowest number of day offs with 2 records. Precipitation frequency with continuity of 2 days with 306 repetitions over the course of eight months from the past to today has been superior to the prevalence of precipitation occurrence with one to several days’ persistence. In other words, from October to May, the share of precipitation with a duration of 2 days during the historical process is rising relative to the share of other precipitation with different lengths. Meanwhile, the maximum amount of monthly rainfall with a 2 day continuation in January is 68 with a minimum share in October and May. The precipitation with the duration of one day and the day most frequent repetition in January and the lowest frequencies in October. However, with the increase in the duration of the precipitation, the share of January will be lower in these rainfall. As in January, January, October, March, it is 4 days shorter than May. With the exception of May, the prevalence of rainfall distribution is approximately the same for all three months. These conditions can be counted with less frequency for 4 days persistence. With the difference that they have a very small contribution to the 4-day rainfall in April and May. Rainfall with a duration of five days in March and February was the most frequent with 4 and 3 occurrences, respectively. Precipitation is not formed for six days only in November and April. The precipitation of seven days is just one case in January. Here is the question of how the flow pattern of the Southwest region in the historic process has dominated, which is increasing with two days' persistence over other rainfall? To understand the reasons for these changes, other studies are required to investigate changes in air masses and circulation patterns in the southwestern region of Iran

  Conclusion

  Compared to other months of the cold season, January has had the most rainfall in most stations (about 17 stations). This month can be important for agriculture and cultivation in the southwestern region of Iran. At all stations, from October to January, the slope of the high rainfall variations shows a rising pattern, and since February, other than the Yasuj station, the frequency of precipitation is reduced in all stations at the same station. As the precipitation in February is very impressive in Abadan, Ahvaz and Behbahan stations. In fact, a general overview of the monthly rainfall variations in Khuzestan province shows that this area is much weaker than in other provinces from February to the end of the cold season. Certainly, this disrupted change in the availability of atmospheric precipitation in the production, industry, agriculture and even supply of drinking water in the area. Precipitation survey in the pattern of continuity in the day showed that during the historical process from the past to the present day, the frequency and severity of precipitation with a duration of 2 days more than precipitation occurred with a duration of one or more of it. As the frequency of precipitation systems varied from one to five days or more, the trend of the introduction of Sudanese systems into the South West region is increasing. Therefore, it can be concluded that the contribution of Sudanese low pressure precipitation to the region is increasing. Key words: Frequency and intensity of rainfall- Historic path- Southwest of Iran- Sudan Low pressure.

  Keywords: Frequency, intensity of rainfall, Historic path, Southwest of Iran, Sudan Low pressure