فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مسعود باوان پوری*، عزت ملاابراهیمی، نرگس لرستانی صفحات 1-15

  با توجه به رشد صعودی تولیدات علمی در ایران و جهان، نیاز به معیارهایی برای سنجش و مقایسه انتشارات علمی به شدت احساس می شود که این امر  با استفاده از علم سنجی صورت می گیرد؛ علمی که از روش تجزیه و تحلیل داده ها بهره می گیرد. مجله علمی - پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، یکی از مجلات معتبر و مهم در زمینه زبان و ادبیات عربی در ایران به شمار می رود که در 11 شماره منتشره، 82 مقاله را از 131 نویسنده با مدرک دانشگاهی معتبر و از 27 دانشگاه و موسسه آموزشی به چاپ رسانده است. مقاله حاضر به بررسی آماری و تحلیلی تعداد نویسندگان مقالات، مدارک نویسندگان، میزان همکاری بین نویسندگان، مراکز و موسسات فعال در مجله و... پرداخته است. در این میان نتایج زیر به دست آمده است: 37 مقاله به صورت انفرادی و 45 مقاله نیز به صورت مشترک نگاشته شده است که  36 مقاله از مقالات مشترک به صورت هم دانشگاهی و 9 مقاله به صورت غیرهم دانشگاهی تالیف شده است. حسن عبداللهی با 5 مقاله، بیشترین مشارکت را در نگارش مقالات مجله داشته و بیشترین فراوانی در زمینه مدارک علمی با 8/45 درصد متعلق به استادیاران است. ادبیات معاصر نیز با 4/30 درصد بیشترین فراوانی را در موضوعات مقالات نگارشی داشته است.

  کلیدواژگان: علم سنجی، مجله، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی
 • آناهیتا پرتوی*، سهیل سعادتی نیا، نادیا حاجی پور صفحات 16-36

  ترس، شادی و عشق از نظر بررسی استعاره مفهومی در حوزه عواطف از واژه های بنیادی در زبان هستند. در این پژوهش استعاره های مفهومی «غم» در اشعار مرثیه ملاعلی فاخر و حبسیه های مسعود سعد سلمان از منظر معنی شناسی شناختی و به روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده است. داده ها شامل 4300 بیت از کتاب اشعار گزیده مرثیه ملاعلی فاخر و حدود 18000 بیت از دیوان اشعار مسعود سعد سلمان است. این پژوهش قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه نام نگاشت هایی از استعاره مفهومی غم در این دو اثر وجود دارد؟ و این نام نگاشت ها چه شباهت و تفاوت هایی در این دو نوع شعر با هم دارند؟ بررسی ها نشان می دهد در مرثیه 16 نوع نام نگاشت و دیوان مسعود سعد سلمان 12 نوع نام نگاشت یافت شده است. در این میان 8 نام نگاشت مانند «انسان»، «شی»، «آتش» و... در دو اثر، حوزه مبدا مشترک داشتند. در برخی از حوزه های مبدا در دو اثر تفاوت هایی نیز وجود دارد. البته در نام نگاشت های مشترک هم تفاوت هایی در دو اثر دیده می شود. برای مثال «غم» در گزیده مرثیه، انسانی سر به گریبان است ولی در حبسیه، مونس و غم خوار انسان است.

  کلیدواژگان: مرثیه، حبسیه، غم، معناشناسی شناختی، استعاره مفهومی، علی ملا فاخر، مسعود سعد سلمان
 • میلاد پرنیانی، منیره کاظمی *، ولی دین پرست، منیژه صدری صفحات 37-50

  کهن الگوها به عنوان شاخص هاییاز روان شناسی تحلیلیمی تواننددرتحلیل هایژرفانگر تاریخی موثر باشند. در پژوهش حاضر ضمن تعریف کهن الگوها و معرفی کهن الگوهای بومی و مشخصا کهن الگوی "موبد" نقش این استعدادهای روانی در واکنش های علما نسبت به رویدادهای جاری (اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) در دوره میانه اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پرسش اصلی این است که به چه مصداقیعلمای اسلام در جغرافیای فرهنگی ایران از پدیده نامبرده متاثر بوده اند؟ پاسخ به این پرسش در تعلیل و تحلیل برخی از رفتارهای علما در عرصه اجتماعی، فرهنگی و حتی فردی مثمر ثمر است.یافته های تحقیق حاکی از وجه تمایزی است که حول رجعت به اندیشه های کهن دینیمی گرددو به طور ملموسی در سیره علمای اسلام از قوه به فعل می رسیده است.بنا بر ماهیت موضوع،روش تحقیق در پژوهش حاضر، تحلیلی است.

  کلیدواژگان: کهن الگو، موبد، علما، دوره میانه، شاهنامه
 • علیرضا پورشبانان*، امیرحسین پورشبانان صفحات 51-74

  ادبیات داستانی فارسی، گنجینه‎ای غنی از روایت‎های مختلف فکر و خیال نویسندگان خوش ذوق ایرانی است که در تعامل با هنر پر نفوذ سینما، قابلیت‎های تعامل فراوانی دارد و رمان تاریخی ده نفرقزلباش نوشته ی حسین مسرور، یکی از این آثار است که در بستر ادبیات عامیانه با جزئیات فراوان نوشته شده و با بهره‎مندی از وجوه تصویری و تعدد برخی عناصر نمایشی، ظرفیت های اقتباسی مطلوبی دارد. بر این اساس در مقاله‎ی پیش رو تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی نشان داده شود چگونه زمینه‎ی داستانی اثر و فراز و فرودهای پرکشش آن در کنار انبوهی از خرده روایت‎ها با انواع بحران‎ها و نقاط اوج داستانی، به بستری تبدیل شده که سایر عناصر نمایشی مانند کشمکش های پر هیجان فراوان، توصیفات متنوع و دقیق تصویری و شخصیت‎های نمایشی باورپذیر، با بیانی حماسی و کنش‎محور در آن شکل گرفته و در تعامل با درونمایه‏های پرمخاطب، این اثر را به گزینه ای مطلوب برای اقتباس سینمایی تبدیل کرده است.

  کلیدواژگان: ادبیات، سینما، ده نفرقزلباش، اقتباس
 • علیرضا حسینی*، حسن اعظمی، مریم بخشنده، پوریا اسمعیلی صفحات 75-98

  بینامتنی نظریه ای است که به روابط بین متون می پردازد؛ بدین شکل که هر متن را به منزله دگرگون سازی متون گوناگون گذشته و یا همزمان با آن می داند. بر این اساس، داد و ستدهای ادبی به شکل های مختلف در ادبیات ملل وجود دارد و کمتر ادبیاتی را می توان یافت که به صورت محدود حرکت کند. اشعار عربی خراسان در قرن های چهارم و پنجم، به دلیل تاثیرپذیری از الگوهای پیشین ادبیات عربی، می تواند نمونه خوبی برای تاثیرپذیری از شاهکارهای شعر کهن عربی، به ویژه معلقات باشد. با بررسی های این اشعار، مجموعه ای گسترده از اشعاری مشابه با ساختار و بدنه معلقات به دست می آید که نشان از تاثیرپذیری آن ها از معلقات دارد. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی جلوه های بینامتنیت این اشعار با معلقات و علل و عوامل آن مورد بررسی قرار گیرد. برداشت نهایی نشان می دهد که ظهور اسلام، آمیزش عرب ها با خراسانیان، جایگزینی خط عربی به جای خط پهلوی و حمایت حاکمان از محافل ادبی ازجمله عوامل برون متنی ایجاد روابط بینامتنی شعرای خراسان با معلقات است و این تاثیرپذیری از بعد درون متنی بیشتر از نوع نفی جزئی بوده و در سویه های واژه، ساختار و مضمون مشهود است.

  کلیدواژگان: بینامتنی، اشعار عربی خراسان، معلقات، نفی جزئی، محافل ادبی
 • زهرا حیاتی*، حسین صافی، فرنوش میرزایی صفحات 99-134

  هدف پژوهش این است که شیوه پردازش «زمان» به‏عنوان یک عنصر روایی، در دو گفتمان ادبی و سینمایی که میان آن‏ها رابطه اقتباس برقرار است و درواقع موضوعی مشترک دارند مقایسه شود تا تفاوت ابزارها و شگردهای بیانی این دو رسانه بیان گردد. رویکرد این تحقیق، روایت‏پژوهی با تاکید بر زمان روایی است و مورد مطالعه رمان و فیلم اقتباسی «شوهر آهو خانم». در بحث زمان بندی روایت از دیدگاه ژنت، سه ویژگی درنظر گرفته می‏شود: 1. آرایش رویدادها: ترتیب ذکر وقایع در گفتمان روایی؛ 2. بسامد رویدادها: تناسبی که میان تعداد بازنمودهای یک رویداد در گفتمان روایی و دفعات احتمالی وقوع همان رویداد در جهان داستان وجود دارد؛ 3. دیرش رویدادها: حجمی که هر رویداد در گفتمان روایی به خود اختصاص می‏دهد. نتایج پژوهش نشان می‏دهد: 1.آرایش رویدادهای فیلم، به‏شدت تحت تاثیر کتاب است و هیچ گونه خلاقیتی در این زمینه دیده نمی شود. تمام رویدادهای داستان، به طور‏خلاصه گزینش شده و به همان ترتیب طبیعی درپی یکدیگر نمایش داده شده اند؛ 2.در داستان، بسامد رویدادها غالبا از نوع تک به تک است (یعنی برابر با تعداد وقوع وقایع در جهان داستان) و این موضوع به دلیل قالب داستان (رمان) طبیعی می‏نماید ولی در فیلم بسامد برخی رویدادها از نوع کاهنده است؛ 3. با توجه به حجم کتاب شوهر آهوخانم ضرب‏آهنگ روایت در کتاب کند است، در حالی که ضرب آهنگ روایت در فیلم، به دلیل حذف های متعدد و پی‏درپی تند است و حتی گاهی موجب مخدوش شدن پیرنگ روایت شده است.

  کلیدواژگان: روایت، زمان‏بندی، اقتباس، شوهر آهوخانم
 • عبدالرفیع رحیمی، پوریا اسمعیلی* صفحات 135-157

  نثر فنی در روزگار ساسانیان (652-226 م.) موضوعات گوناگونی را در بردارد که متون دینی پهلوی را نیز شامل می شود. در واقع ساختار حکومت ساسانیان که بر پایه آئین زرتشت استوار بود باعث شد تا عمده منابع آن دوران به مسائل دینی اختصاص یابد. با سقوط دولت ساسانی دیانت زرتشت در انزوا قرار گرفت و به همین دلیل روحانیون زرتشتی جهت جلوگیری از نابودی آن به تالیف کتب ادامه دادند تا از این طریق هویت و فرهنگ ایرانی را در برابر اسلام حفظ نمایند بویژه در زمان خلافت عباسیان و با تاسیس بیت الحکمه ایرانیان فرصت یافتند تا علاوه بر نگارش کتاب به ترجمه آن نیز بپردازند تا به نوعی بر فضای سیاسی و اجتماعی عصر نخست خلافت عباسی (132-232ه.ق) تاثیرگذار باشند. این نوشتار با استفاده از روش پژوهش تاریخی مبتنی بر توصیف و تحلیل، ابعاد این موضوع را بررسی می نماید. یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که تالیف متون پهلوی دینی باعث شد تا رسوم و سنن ایرانیان در جامعه اسلامی اشاعه یابد و از طرفی هم پیروان ادیان دیگر نتوانند همانند زرتشیان از نفوذ زیادی در دربار عباسیان برخوردار باشند و از این نظر با توجه به موقعیت جغرافیایی و جمعیتی ایران و مردمان نومسلمان این سرزمین که به قوم عرب نزدیکی بیشتری داشتند برخلاف مسیحیان که هنوز به بیزانس علاقه نشان می دادند مجبور بودند تا با اقدامات فرهنگی خاطره ساسانیان را زنده بدارند و بدین صورت مدنیت خود را حفظ کنند.

  کلیدواژگان: متون پهلوی دینی، روحانیون زرتشتی، ساسانیان، عباسیان، آداب و سنن ایرانی
 • احسان رئیسی* صفحات 158-180

  ین مقاله ترجمه ای است از مقاله «What Has Literature to Offer Computer Science?» که به قلم Mark Dougherty در سال 2003 در شماره 7 مجله HumanIT انتشار یافته است.نویسنده در این مقاله کوشیده است ظرفیتهای ادبیات را برای استفاده در علوم رایانه تبیین کند. مقاله به دو بخش کلی تقسیم می شود: در قسمت نخست دیدگاه های فلسفی مختلف درباره نسبت مهندسی با هنر بررسی و تحلیل شده و در بخش دوم در باب پیوند ادبیات و رایانه سخن رفته است. مولف می کوشد نشان دهد که می توان بین ادبیات و رایانه نیز پیوندی مانند پیوند زبانشناسی و رایانه برقرار کرد و به واسطه این پیوند از ظرفیتهای ادبیات برای ارتقاء علوم رایانه بهره جست. مولف در حوزه علوم رایانه بر چند محور تمرکز کرده است که می توان در آنها از ادبیات استفاده کرد: 1. هوش مصنوعی (برای فهم متن)؛ 2. مستندسازی سیستم های رایانه ای (برای آن که درک و دریافت این مستندات آسان تر شود)؛ 3. کدنویسی (برای مواجهه با کدها به مثابه یک متن ادبی یا بهره گیر از صورتهای تمثیلی برای ساده سازی مسئله ها)

  کلیدواژگان: نقد فرهنگی، ادبیات تطبیقی، امپریالیسم زبانی، عزالدین مناصره
 • تورج زینی وند*، روژین نادری صفحات 181-202

  عزالدین المناصره (1946- اکنون)، شاعر و ناقد فلسطینی تبار از پژوهشگران برجسته ادبیات تطبیقی در جهان عرب به شمار می آید که موضع گیری متفاوتی نسبت به ادبیات تطبیقی و ماهیت فرهنگی آن دارد. وی در این حوزه، با طرح مفاهیم مرکزیت اروپا-آمریکایی زبان، شرط اختلاف زبانی در مطالعات مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی، آنگلوگرایی و فرانکوگرایی و ترجمه بیگانه ساز، به بررسی نقادانه امپریالیسم زبانی در جریان جهانی شدن ادبیات به طور عام و پژوهش های ادبیات تطبیقی به طور خاص پرداخته است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به معرفی و تحلیل و البته نقد دیدگاه های عزالدین مناصره در جریان سیاست زبانی استعمار پرداخته و به این نتایج دست یافته است. مناصره از زبان به مثابه ابزار «انتقال فرهنگ»، به عنوان شکل نوینی از استعمار در دوران حاضر یاد می کند. از نظرگاه او، ترویج زبان انگلیسی و فرانسوی توسط سلطه طلبان، در کشورهای جهان سومی، از یک سو، به منزله «نفوذ و استیلا» یافتن در آنها به شکلی نرم و آرام است که موجب افزایش منافع غرب در کشورها شده و از سوی دیگر، فرهنگ ها و زبان های ملی و محلی را در بلندمدت به سمت تضعیف یا نابودی سوق داده است. مناصره، بومی گرایی ترجمه و برگردان آثار ادبی مطابق با ارزش های ایدئولوژیکی فرهنگ مقصد و به کارگیری وسائل ارتباطات و اطلاعات همچون رسانه ها و اینترنت و تعامل های سازنده با کشورهای اسلامی را که زبان عربی در آن کشورها به عنوان زبان دوم مورد توجه قرار می گیرد؛ از جمله راهکارهایی برای حفظ و نشر زبان عربی و مقابله با امپریالیسم زبانی برمی شمرد.

  کلیدواژگان: نقد فرهنگی، ادبیات تطبیقی، امپریالیسم زبانی، عزالدین مناصره
 • رحیم سلامت * صفحات 203-232

  ین و اخلاق در «شهریار» و «سیاست نامه» و وجوه تفاوت آن ها، موضوع اصلی این نوشتار است. روشی که برای این کار مدنظر است، مطالعه تطبیقی است. آنچه این مطالعه مفروض داشته، این است که دید ماکیاولی در «شهریار» نسبت به دین یکسره فایده گرایانه، واقعگرا، مدرن و البته غیرسکولار بوده و آن را تنها وسیله ای جهت اتحاد مردم می داند و در اخلاق نیز بی پروا، عاری از احساسات و گاه بی اخلاق است، بعلاوه که هیچ اخلاقی مقدم بر جامعه و حکومت نمی داند و اخلاق را محصول زور و قانون حکومت می پندارد. از سوی دیگر نگرش نظام الملک در «سیاست نامه» نسبت به دین متعصبانه، کلاسیک و محافظه کارانه است و برخلاف ماکیاولی، دین را هم به خاطر خود دین و حقانیت آن، ارزش می نهد و هم اینکه از آثار سیاسی آن غافل نیست. در اخلاق نیز چون آن را برآمده از دین (اسلام) می داند معتقد بود در صورت عدم وجود حکومت، باز اخلاقی وجود خواهد داشت، یعنی اخلاق را منوط به وجود حکومت نمی انگارد. همه اینها به عنوان فرضیه این نوشتار، با رجوع به متن هر دو اثر مذکور، بررسی می شود.

  کلیدواژگان: دین، اخلاق، شهریار، سیاست نامه
 • ابوالفضل غنی زاده* صفحات 233-265

  بیع و مبایعه برده (عبد و امه) بااینکه در عصر مولوی جزو دانشهای مالوف و مانوس بوده است؛ ولی برای دنیای معاصر درک و فهم آن نیاز به تبیین و توضیح دارد و نادیده گرفتن این مهم، فضا را برای قضاوت های غیرمنطقی علیه دین و فرهنگ و سوءنیتهای خاص آماده می کند. در داستان "پادشاه و کنیزک" دفتر اول مثنوی معنوی، کنیزی با عقد بیع مورد معامله واقع شده و مبیع و ثمنی ردوبدل شده است. این تحقیق ابتدا بر اساس تعاریف فقهی_ حقوقی، مفاهیم مربوط به عقد بیع از جمله؛ اقسام، اوصاف، شرایط و آثار آن را در دامنه داستان مورد بحث قرار داده و در پایان به این نتیجه می رسد که در تعیین نوع بیع از جهات مقتضی، چارچوب معامله با گزاره مساومه، نقدی و تملیک انشایی- خارجی همخوانی دارد، در بخش اوصاف بیع فقط رکن لزوم متزلزل به نظر می رسد، در قسمت شرایط بیع در بیان موضوع آن صراحت وجود دارد و در قسمت اوصاف مبیع رکن طلق و طهارت با مانع مواجه است.

  کلیدواژگان: داستان، مولوی»، «مثنوی، پادشاه و کنیزک، بیع
 • محمد کشاورز *، رضا معینی، کبری عریانی، مجتبی رضایی صفحات 266-283

  هدف پژوهش حاضر بررسی معرفت تاریخی سعدی شیرازی در گلستان و بوستان می باشد. معرفت تاریخی و پیش فهم های تاریخی شیخ اجل در ایجاد این دو اثر سترگ در ادبیات فارسی، مساله ی غامض و قابل درنگی است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که پیش فهم های معرفت تاریخی سعدی در این دو اثر چه بوده و با چه عناصر و مفاهیمی خود را نشان داده است؟ فرضیه اصلی این مقاله این است که شرایط فردی و اجتماعی شیخ اجل در کنار مطالعات تاریخی و فرهنگی، در بینش تاریخی وی تاثیر بسزایی داشته است. نتایج این پژوهش که با روشی توصیفی- تحلیلی، صورت گرفته، نشان می دهند که آمیزه ای از عوامل و عناصر فردی و تاریخی و اجتماعی، چون: تحصیل در نظامیه ی بغداد به عنوان بزرگترین کانون فرهنگی جهان اسلام، آفاق گردی و محاط بودن در عصری متلاطم و حادثه خیز، در کنار مطالعه و تامل در متون تاریخی و فرهنگی گذشته، -درسایه سار امنیت اجتمایی ایجاد شده توسط سلغریان- در شکل گیری نظام معرفتی و تاریخی سعدی، تاثیر قابل توجهی داشته است. آشنایی عمیق سعدی با متون تاریخی و فرهنگی گذشته، باعث شده تا پیش فهم های نظام معرفت تاریخی وی در برخی از آثارش با مفاهیم و ویژگی هایی چون: موضوعیت نداشتن اندیشه ی ظل اللهی، مشیت گرایی، اهتمام به کاربست عناصر، مفاهیم و شخصیت های تاریخی- اسطوره ای، وطنی و اسلامی-، و استفاده از تاریخ به مثابه ی ابزاری برای تعلیم اخلاق، در قالب حکایت ها، تمثیل ها، نمادها و تلمیح ها، تعریف و به گونه ای سحرانگیز و ابدی در نظم و نثرش متجلی شود.

  کلیدواژگان: سعدی، گلستان، بوستان، تاریخ، معرفت
 • مسروره مختاری* صفحات 284-302

  رمان «آتش به اختیار»، یکی از آثار محمدرضا بایرامی در حوزه ادبیات داستانی است. این رمان، یکی از نقاط عطف و بزنگاه های هشت سال دفاع مقدس را به تصویر کشده است. این جستار با بهره گیری از روش مطالعه کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی و استفاده از نظریه جامعه شناسی رمان (عمدتا نظریه ژرژ لوکاچ و لوسین گلدمن) به تحلیل محتوایی رمان «آتش به اختیار» پرداخته است. حاصل مطالعه نشان می دهد که پرداختن به وقایع دفاع مقدس، واقع گرایی و حقیقت مانندی، تقابل سنت و مدرنیته، بازتاب فرهنگ عامه، استفاده از زبان عامیانه (تعبیرات و اصطلاحات، الفاظ و آواها)، ضرب المثل و... ، محتوای غالب در این اثر است. افکار و مضامینی که نویسنده در این اثر هنری به تصویر کشیده است، تبلوری از کیفیات روحی، عقاید، آرا و جهان بینی اوست. آن چه درخور توجه است، این است که نویسنده اثر، با تلفیق روش های گوناگون و بهره گیری از ذهن خلاق و سیال خویش توانسته است از کثرت رویه ، به وحدتی در خور دست یابد و سبکی خاص در داستان نویسی داشته باشد که در بومی نویسی ایشان تبلور یافته است.

  کلیدواژگان: ادبیات داستانی دفاع مقدس، محمدرضا بایرامی، آتش به اختیار، جامعه شناسی رمان
|
 • MASOUD BAVANPOORI *, EZZAT MOLLA EBRAHIMI, NARGES LORESTANI Pages 1-15

  Given the increasing growth of scientific productions in Iran and in the world, the need for criteria for measuring and comparing scientific publications is highly felt by using scientism; a science that uses the data analysis method Is used. The Arabic Language and Literature Magazine of Ferdowsi University of Mashhad is one of the most trusted journals in the field of Arabic language and literature in Iran. In 11 issues published, 82 articles from 131 authors with valid academic degrees and 27 University and educational institute. The present paper aims at analyzing the statistical and analytical number of authors, articles, authorship, cooperation between authors, centers and institutes active in the journal. In the meantime, the following results are obtained: 37 articles are written individually and 45 articles are jointly written, 36 articles from joint papers are presented as an associate and 9 articles are non-academic. Hassan Abdollahi, with 5 papers, has the highest participation in writing articles and the most frequent scientific papers with 45.8 belongs to the professors. Contemporary literature has also been the most frequent subject in articles with 30.4.

  Keywords: Scientometrics, Journal, Arabic Language, Literature, Ferdowsi University
 • Anahita Partovi *, Soheil Saadatinia, Nadia Hajipour Pages 16-36

  The present study is aimed to compare the conceptual metaphor of “grief” in Marsiya(written by Mullah Ali Fakher) and Habsieh(written by Masud Sa’ad Salman) poems, from cognitive semantics point of view. Data includes 4300 verses from selected Marsiya and about 18000 verses from Habsieh. 12 names of mapping were found in Habsieh and 16 in Marsiya (including: “Power”, “Thing”, “pain”, “Disaster”, “Hardship”, “Human”, “living thing”, “Time/Event”, “Material”, “Element of nature”, “Container”, “fire”, “Utensil”, “Food”, “Captivity”,” Disease”, “Plant” and “culture” . 8 names of mapping are common in both Habsieh and Marsiya including: “Thing”, “Human”, “Fire”, “Material”, “Dish/container”, “Utensil”, “Food/edible” and “Disease”. But Habsieh and Marsiya are different in elaborating the feeling of “grief”. For instance “grief” with the name of mapping “Human” is a broody and depressed human being in Marsiya while in Habsieh , “grief” with the name of mapping “Human” is a friend and companion for a man who is alone in prison.

  Keywords: Marsiya, Habsieh, grief, conceptual metaphor, cognitive semantics
 • MILAD PARNIANI, VALI DINPARAST, MANIZHEH SADRI, MONIREH KAZEMI * Pages 37-50

  Archetypes as indicators of analytic psychology can be effective in in-depth historical analysis. In this research, after defining the archetypes and introducing the local and Mobad archetypes, the role of such psychological talents in ulama’s response to the events (political, social and cultural) occurred during the Middle Islamic era were examined. The main question is as follows: To what extent have the scholars of Islam in the cultural geography of Iran been affected by such archetypes? The question can be answered through determining and analyzing some behaviors of the ulama in the social, cultural, and even individual fields. The research findings indicate a distinction focusing on the return to the old religious ideas potentially possessed by Islamic scholars. According to the nature of the subject, an analytical method was adopted in this study.

  Keywords: Archetypes, Mobad, Ulama, Middle Age, Shahnameh
 • Ali Reza Pourshabanan *, Amir Hossein Pourshabanan Pages 51-74

  Farsi Persian Literature is a rich treasure of various narrations of the mindset of Iranian talented writers, which is in line with the urgent need for the new society to interact with the influential art of cinema, and has a great deal of interaction. He was able to exploit his various works in making image versions. From this angle, the historic novel of The Ten Qezlbash written by Hossein Masroor, is one of these works written in the context of folk literature, with detailed payment and extensive details, and with the benefit of the visual features and the multiplicity of some of the elements of the drama, has good adaptive capacities. Accordingly, in the present paper, we tried to use a descriptive-analytical method to highlight some of the most important indicators that paid attention to this work from a dramatic dimension, and examined some examples tailored to this approach. And analyzed. By this description, it seems that the context of the story and its ups and downs, along with a plethora of fragrances with a variety of crises and points of the story's height, is the context in which other demeanoristic elements, such as plenty of excitement conflicts, the diversity of precise descriptions The imaginative and verifiable dramatic character, with its epic and action-oriented expression, has transformed it into one of the most desirable options for cinematic adaptation, with engaging and appealing themes

  Keywords: Literature, Cinema, Ten Qezlbash, Adapted
 • Alireza Hosseini *, Maryam Bakhshandeh, Pourya Esmaeili, Hasan Azami Pages 75-98

  Intertextuality is a theory that deals with the relationship between literary texts and it considers each literary text as absorption and transformation of the various old and contemporary texts. Accordingly, literary commerce exists in different forms in the literature of nations, and less literature can be found that moves finely. A glance at Arabic poems of Khorasanian poets in the fourth and fifth centuries, shows the influence of the poetry of Pre-Islamic lyrics, especially Mu'allaqat-el Ashre on them. So the present research tries to review the causes of this impressibility by a comparative –analytic method to describe rate of this impressibility and intertextual relationship between Arabic poems of Khorasanian poets and Moalleghat-el Ashre. the research results indicated that for various reasons including rise of Islam and the necessity of being familiar with the Arabic language ,support of kings and philosophers from poets and literary men and a tendency towards entering state system and administrative affairs forced the Khorassanian poets to engage in composing Arabic poems and in consequence an intertextual relationship was made between them and Pre -Islamic lyrics and in all core elements of poetry, including the words, themes and structure and poetic style, established an elegance intertextual relationship with Moalleghat. There are all three itertextual rules as partial negation, total negation and monotonic negation in these two texts and the most of them includes monotonic negation which its sufficiency is regarded extensively in this research.

  Keywords: intertextuality, Arabic poems Khorassan, Moalaghat, Partial negation, literary circles
 • ZAHRA HAYATI *, HOSSEIN SAFI, FARNOOSH MIRZAIEE Pages 99-134

  In this research regarding Gerard Genette’s  theory, the inseparable element of narrative, which is time, is studied and for this purpose the adapted film “Shohar-e Ahoo Khanom” and its fictional source are studied and compared to each other in order to analyze the performance of the common narrative element in the literary and cinematic discourses in which there is adaptation. In discussing about narrative chronology according to Genette’s point of view, three features are considered to be analyzed: a) Order of events: event sequencing in narrative discourse. b) Frequency of events: the proportion between the number of reappearances of an event in narrative discourse and the probable times of occurance of the same event in the storyworld. c) Duration of events: the amount of time allocated to each event in narrative discourse.The results of the research show that: 1. The presentation of film events is strongly influenced by the book and there is no creativity in this field. All story events are briefly selected and displayed in the same natural order. 2. In the story, the frequency of events is often single-player (that is, the number of occurrences in the world of the story), and this topic Because of the nature of the story (novel), but in the film, the frequency of some events is decreasing; 3. According to the volume of the book of the husband's husband, the narrative beat in the book is slow, while the narration in the film, Due to numerous removals, it has been steadily rising and even occasionally contradicting narratives.

  Keywords: Narration, timing, adaptation, Shohar-e Ahoo Khanom
 • Abdorrafi Rahimi, Pourya Esmaeili * Pages 135-157

  Technical prose in the Sassanian era (262-652AD) includes a variety of topics that include Pahlavi religious texts. In fact, the structure of the Sassanian rule, based on the Zoroastrian jurisprudence, caused the major resources of that period to be devoted to religious issues. With the collapse of the Sassanid state, Zoroastrianism was in isolation and so Zoroastrian clergy continued to write books to prevent it from being destroyed in order to maintain the identity and culture of Iran against Islam, especially during the time of the Abbasid caliphate, and with the establishment of the Beit alhakmah, the Persians had the opportunity to translate it in addition to the writing of the book, in some way on the political and social space of the first era of the Abbasid Caliphate (132-232AH) are effective. This paper examines the dimensions of this issue using a historical research based on description and analysis. The main findings of the research show that the compilation of Pahlavi religious texts has caused the Iranian traditions to spread in Islamic society and, on the other hand, followers of other religions can not have much influence in the court of the Abbasid, just like Zoroastrians and in view of the geographical and demographic location of Iran and the newly Muslim people of this land that were closer to the Arab people, unlike Christians who still favored the Byzantine Empire, they had to resort to cultural measures Resurrect the memory of the Sasanians and thus preserve their civilization.

  Keywords: Pahlavi religious texts, Zoroastrian clerics, Sassanian, The Abbasids, Iranian customs
 • Ehsan Reisi * Pages 158-180

  In this paper I ask the question: what has literature to offer computer science? Can a bdateral programme of research be started with the aim of discovering the same kind of deep intertwining of ideas between computer science and literature, as already exists between computer science and linguistics? What practical use could such results yield? I begin by studying a classic forum for some of the most unintelligible pieces of prose ever written, the computer manual. Why are these books so hard to understand? Could a richer diet of metaphor and onomatopoeia help me get my laser printer working? I then dig down a little deeper and explore computer programs themselves as literature. Do they exhibit aesthetics, emotion and all the other multi farious aspects of true literature? If so, does this support their purpose and understandability? Finally I explore the link between computer code and the human writer. Rather than write '4rge amounts of code directly, we encourage students to write algorithms as pseudo-code as a first step. Pseudo-code tells a story within a semi-formalised framework of conventions. Is this the intertwining we should be lookingfor?

 • TOURAJ ZEINIVAND *, ROZHIN NADERI Pages 181-202

  Ezuddin al-Muna'Sra (1946-present) is considered a poet and critic of the Palestinian Authority and one of the leading scholars of comparative literature in the Arab world. He has a different stance on comparative literature and its cultural nature. In this area, he explores and  examines the critique of linguistic imperialism in the context of globalization of literature in general and comparative literature studies in particular,With the conception of the concepts of European-American-centered of language, the condition of linguistic discrepancy in French school studies of comparative literature, Anglo-Germanism, and Franco-Germanism and the alienationist translation. He mentions language as a tool for the "transfer of culture" as a new form of colonialism in the present era From his point of view, The promotion of English and French by the hegemakers, in third world countries, is a soft and relaxing way of penetrating and striving in them. on the one hand, which increases the interests of the West in the countries, and on the other hand, have led the cultures and national and local languages, In the long run, to weakening or elimination.In this research, we are going to introduce and analyze the views of Ezuddin al-Muna'Sra in the course of colonial language policy through descriptive-analytic method.

  Keywords: Cultural Criticism, Adaptive Literature, Language Imperialism, Ezuddin al-Muna'Sra
 • Rahim Salamat * Pages 203-232

  Religion and Morality in “The Prince” and “Siyasat-nama”, and also their differences, are the main subjects of this article. The comparative study is our method for the article. This study has supposed that Machiavelli’s opinion about the religion in “The Prince” is altogether utilitarian, realist, modern and of course un-scular. In fact, he recognizes the religion as an instrument only for people’s union, and he is also audacious, insensitive or even sometimes immeoral in morality. On the other hand, Nizam al-Mulk’s point of view about the religion in “Siasat-nama” is dogmatically, classic and conservatively and unlike Machiavelli, he not only respects the religion due to itself and it’s validity, but also is not unaware of the political affects of religion. furthermore, in morality, since he assume the morality has got rise of the religion (Islam), so he believed that moral will be existed even without government essence, namely, he does not consider morality based on government essence. All of these, as the hypothesis of this article, looked over with referring to the texts of mentioned books both.

  Keywords: Religion, Morality, The Prince, Siyasat-nama
 • Abolfazl Ghanizadeh * Pages 233-265

  Abolition and slavery although in the Rumi era he was one of the savvy scholars;but for the contemporary world to understand. It needs to be explained and ignoring. This will open the door to irrational judgments against religion, culture, and particular Sunnis.In the story of the "king and the slave girl" of the first office of the spiritual Mathnawi, the slave is traded with the marriage of trade.and it has been redistributed.this research first discusses concepts related to the marriage contract, including its types, characteristics, conditions, and effects, based on jurisprudential-legal definitionsand in the end it comes to that which, in determining the type of deprivation appropriate, the framework of the transaction is consistent with the proposition of exhaustion, cash, and exhaustion;in the trade section, only the pillar of necessity seems shaky, there is some clarity in the terms of the Bea in expressing its subject and it is obstructed in the sense of purity.

  Keywords: Story, Rumi, Mathnawi, King, Daughter, trade
 • MOHAMMAD KESHAVARZ *, REZA MOEENI, KOBRA ORIANI, MOJTABA REZAIEE Pages 266-283

  The purpose of this research is to study SaadiShiraz’shistorical knowledge in Gulistan and Bustan. The knowledges and concepts of Saadi in history are abstruse points in creation of those two great works in Persian literature and there is little attention to them. This question will be answered in this article; what are the concepts and knowledge of Saadi in history for creation of these two works and which concepts and elementsadumbrate them? The principle assumption of this research is that the social and personal experiences of Saadi have a great effect on his historical knowledge. The method of this research is descriptive-analytic and the results show that a combination of individual, historical, and social factors which were effective in formation of intellectual and historical knowledge of Saadi: his education in Al-Nizamiyya of Baghdad as the eldest cultural center of Islamic worlds, searching for the new horizons in turbulent era, and study of historical and cultural texts- by the social security ofSalghoriān. The great textual historical knowledge of Saadi caused appearance of his preconceived knowledge in some of his poetries and proses which are included the concepts and characteristics such as irrelevancy of god shadowing, tactility, efforts for application of element, historical concepts and characters, - mythical, homeland, Islamic- and consideration of history as an instrument for teaching morality in the form of stories, allegories, symbols, Allusion with attractive and magical technique.

  Keywords: Sa'di, Gulistan, Busta, History, Knowledge
 • MASROUREH MOKHTARI * Pages 284-302

  The novel “Weapons free” ia one of the narrations written by Mohammad Reza Bayrami in war_related narrative literature. This novel has described one of the turning points of 8_year war. This study is an attempt to present a content analysis of novel “weapons free” using desk research and analytic _descriptive method as novel sociology theory (mainly Georges Lukacs and Lucien Goldman). Events related to war, verisimilitude, tradition and modernity contrast, flashback to childhood and nature are the village, and reflection of public culture are the prevailing content of this work. The findings of the study indicate that the thoughts and contents described in this work are a reflection of his mental ststus and ideology. It should be noted that the author achieved to a unity be nefiting his creative and fluid mind leading to a special style in narration reflected in his buminevisi.

  Keywords: war narrative literature, Mohammad Reza Bayrami, weapons free, sociology of novel, Geoges Lukacs, Lucien Goldman