فهرست مطالب

Issues in Language Teaching Journal - Volume:7 Issue:1, 2018
 • Volume:7 Issue:1, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/03/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیه حسین زاده، کریم شعبانی *، سامان عبادی صفحات 1-24

  تنوع واژگانی، که بخشی از پیچیدگی زبانی محسوب می شود، نمایانگر وجود واژگان فعال است. مقاله حاضر با دو هدف انجام شده است: اول اینکه آیا توجه به عناصر زبانی پیشگیرانه تحت شرایط برنامه ریزی شده و یا برنامه ریزی نشده می تواند موجب افزایش تنوع واژگانی در داستان نویسی شود، و دوم آنکه، آیا بین تنوع واژگانی و دقت دستوری تناسبی وجود دارد یا نه. به این منظور، 32 زبان آموز مبتدی، بر اساس نتیجه آزمون تعیین سطح آکسفورد (QOPT) انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند تا آموزش توجه به عناصر زبانی پیشگیرانه را تحت شرایط برنامه ریزی نشده و برنامه ریزی شده پیش از فعالیت دریافت کنند. تحلیل نتایج که از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تی مستقل انجام شد نشان داد که به لحاظ تنوع واژگانی، گروه اول که آموزشی تحت شرایط برنامه ریزی نشده دریافت کردند عملکرد بسیار بهتری نسبت به گروهی داشتند که برنامه ریزی پیش از فعالیت داشتند. نتایج همچنین نشان از تناسبی بین تنوع واژگانی و دقت دستوری داشت. به عبارت دیگر، گروهی که تحت شرایط برنامه ریزی نشده آموزش توجه به عناصر زبانی پیشگیرانه را دریافت کرده بودند، به طرز قابل توجهی به هر دو جنبه یعنی تنوع واژگانی و دقت دستوری پرداخته بودند. این در حالیست که برنامه ریزی پیش از فعالیت مانع از پرداختن به تنوع واژگانی و درنتیجه، توجه همزمان به هر دو جنبه یعنی تنوع واژگانی و دقت دستوری شد. از یافته ها اینگونه نتیجه گیری شد که قراردادن زبان آموزان در شرایط مناسب از طریق آموزش توجه به عناصر زبانی، می تواند زمینه را برای فعالسازی دانش زبانی آنها فراهم و توجه به جوانب مختلف زبانی را در طول فرآیند نوشتن ممکن سازد.

  کلیدواژگان: توجه به عناصر زبانی پیشگیرانه، برنامه ریزی پیش از فعالیت، تنوع واژگانی، دقت دستوری، داستان نویسی
 • ناهید سلطانیان *، ضرغام قپانچی، سعید رضایی، رضا پیش قدم صفحات 25-56

  هدف پژوهش حاضر غلبه بر استفاده مکرر محققین از روش های کیفی در پژوهش های مرتبط با سرمایه گذاری در یادگیری زبان است و در پی آن است که حرکتی به سمت کمی سازی داشته باشد به گونه ای که تصویری واضح و قابل لمس از این سازه بدست آید. بدین منظور محققین پژوهش حاضر سه مرحله اصلی را دنبال کردند. در ابتدا محققین با مرور پیشینه تحقیق و مشورت با متخصصین و مصاحبه با فراگیران زبان انگلیسی مدلی فرضی برای سرمایه گذاری در یادگیری زبان پیشنهاد دادند. این مدل دارای شش جزء (فاکتور) بود و کاربرد آن در محیط ایران بود. در مرحله ی دوم پرسش نامه ای بر اساس مدل پیشنهادی طراحی شد و روایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت تا نمایانگر اجزا مدل باشد. نهایتا نرم افزاز ایموس جهت ارزیابی میزان برازش داده های گرد آوری شده از پرسش نامه و مدل پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج اولیه بیانگر شاخص های ضعیفی بودند اما در مرحله بعد مدل فرضی پیشنهاد شده با حذف یک سوال از پرسش نامه اصلاح شد. شاخص های آماری نهایی نشانگر برازش مدل بودند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری زبانی، مدل، پرسش نامه، روایی، پایایی
 • صدیقه وحدت *، یزدان چوبساز، صالح عریضاوی صفحات 57-85

  با توجه به این نکته Walsh (2012) که تقویت مشارکت و تعامل فراگیران می تواند نقش مهمی در یادگیری زبان خارجی آنها ایفا کند، این مطالعه کمی و کیفی می کوشد تا برخی از نکاتی را که معلمان از طریق انتخاب و استفاده از زبان ، ایجاد و یا جلوگیری از اشتراک دانش آموزان در تعاملات مستقیم در کلاس درس درطی 800 دقیقه ضبط 10 معلم و فراگیران آنها در کلاسهای EFL با استفاده از یک روش تحلیل مکالمه مورد مطالعه قرار گرفت. الگوهای تعامل شناسایی شده در ضبط ها نشان می دهد که معلمان می توانند صحبت خود را به منظور تسهیل و یا مانع مشارکت فراگیران از طریق نوبت های نوشتاری انجام دهند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که معلمان باید مداخلات خود را حداقل زمانی که آموزگاران در حال صحبت هستند، به حداقل برسانند و راه را برای گفتمان تعاملی بیشتر هموار کنند. علاوه بر این، باید "فرهنگ گوش دادن" در کلاس های درس را تشویق کرد تا فرصت های بیشتری برای گفتگو تعاملی در کلاس درس ایجاد شود. تعدادی از مفاهیم برای معلمان و مربیان معلم نیز ارائه شده است.

  کلیدواژگان: ایجاد فرصت صحبت، ممانعت از صحبت، مشارکت زبان آموزان، تعاملات کلاسی
 • مسعود عزیزی*، مجید نعمتی صفحات 87-110

  در اغلب تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرگذاری بازخوردهای اصلاحی معلم در مهارت نوشتاری، به اشتباه ارائه چنین بازخوردهایی را همیشه با توجه زبان آموزان به این بازخوردها و کاربرد آن ها در نوشته های آتی ایشان همراه می دانند. این در حالیست که تحقیقات گذشته به پایین بودن میزان انگیزه زبان آموزان برای توجه به چنین بازخوردهایی اشاره دارد. همچنین مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، تاثیر منفی ای است که ارزشیابی های کمی بر میزان توجه زبان آموزان به نظرات و بازخوردهای معلم دارد. اغلب زبان آموزان به محض دیدن نمره ی خود برروی برگه، آن را به کنار می گذارند. این درحالیست که در اکثر موارد، امکان حذف ارزشیابی کمی برای معلم وجود ندارد. درمطالعه حاضر برای حل این مشکل. از تکنیک ارزشیابی پلکانی (عزیزی، 2013، نعمتی و عزیزی، 2013) بهره برده شد. در این نوع ارزشیابی، زبان آموزان می توانند با اعمال نظرات و رهنمودهای معلم ویا حتی همکلاسی های خود، کیفیت نوشته های قبلی خود را بهبود بخشیده و در نتیجه نمره خود را ارتقا دهند. این فرصت تا دو مرتبه برای هر تکلیف وجود دارد. در پایان دوره، نمره نهایی زبان آموزان، میانگین تمام آخرین نمره هایی خواهد بود که هر فرد در آخرین اصلاح تکالیف خود دریافت کرده است. به این ترتیب زبان آموزان برای توجه به بازخوردهای معلم دلیل خوبی خواهند داشت بدون اینکه نمره دهی تاثیر منفی ای بر این امر داشته باشد. در مطالعه حاضر، 57 زبان آموز سطح میانی از دانشگاه تهران دردو گروه آزمایش و گواه شرکت داشتند، نتایج بررسی داده ها نشان داد که ارزشیابی پلکانی در مقایسه با روش های سنتی می تواند منجر به پیشرفت توانایی کلی زبان آموزان در مهارت نوشتاری گردد. بعلاوه گروه آزمایش توانست در معیارهای روانی نوشتار و صحت نوشتار به طور معناداری از گروه گواه بهتر عمل نماید. همچنین در شاخص پیچیدگی نوشتار نیزگروه آزمایش برخلاف گروه گواه با افتی روبرو نشد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی پلکانی، بازخورد اصلاحی معلم، ارزشیابی کمی، روانی نوشتار، صحت نوشتار، پیجیدگی نوشتار
 • محمدحسن زاده*، مهین علی زاده صفحات 111-134

  این پژوهش با استناد به الگوی دوگانه هافستد (1986) به بررسی هویت فرهنگی معلمان زبان انگلیسی ایرانی پرداخته است. با استفاده از روش تحقیق ترکیبی متوالی، جهت گیری فرهنگی و اثر سابقه تدریس بر میزان گرایش این معلمان در جذب فرهنگ زبان مقصد مورد بررسی قرار گرفت. یکصدوبیست معلم زن و مرد مشغول به تدریس در موسسات خصوصی زبان با سوابق گوناگون تدریس در این تحقیق شرکت نمودند. الگوی هافستد به صورت یک پرسشنامه لیکرت بهمراه تعدادی سوالات شخصی توزیع گردید. برای به دست آوردن درک عمیق تر دیدگاه معلمان، شش نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شدند تا به تفصیل پاسخ های خود در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته بپردازند. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که معلمان زبان انگلیسی، بدون در نظر گرفتن مدت زمان سابقه تدریس حرفه ای خود، در درجه اول به عنوان فرد گرا شناخته می شوند. یافته ها با تحقیق اولیه هافستد که در آن ایرانی ها به طور کلی بعنوان جمع گرا شناخته شده بودند، در تضاد بود. اگر چه سابقه تدریس از لحاظ آماری میزان وابستگی فرهنگی افراد را مشخص نکرد، اما پاسخ های معلمان در مصاحبه، برخی از روند های اصلی تغییر هویت آنها را برملا نمود. به نظر می رسد که تماس مکرر با زبان انگلیسی می تواند هویت فرهنگی معلمان غیر بومی را در طول زمان دچار دگرگونی نماید. در مقیاس وسیعتر، می توان نتیجه گرفت که معلمین زبان با هر گرایش فرهنگی اولیه، حتی بدون حضور فیریکی در کشور زبان مقصد، فرهنگ آن را در خود جذب می نمایند.

  کلیدواژگان: جمع گرایی، هویت فرهنگی، الگوی ابعاد فرهنگی هافستد، فردگرایی، روش تحقیق ترکیبی متوالی
 • امیر زندمقدم*، حسین میهمی، فرهاد غیاثوند صفحات 135-164
|
 • Somayeh Hosseinzadeh, Karim Shabani*, Saman Ebadi Pages 1-24

  The current study, setting a two-fold goal, attempted to see whether the preemptive focus on form (FonF) under either planned or unplanned conditions could contribute to increasing lexical diversity in written narratives and, second, to find whether there was a trade-off between the lexical diversity and accuracy. To this end, 32 beginner learners were selected following a Quick Oxford Placement Test and assigned into two groups to receive preemptive FonF under no-planning and pre-task planning conditions. The analysis of the results through a set ofrepeated measure ANOVAs and independent-samples t-tests revealed that the first group with unplanned condition outperformed the one with pre-task planning in lexical diversity. The results also revealed the trade-off between the lexical diversity and accuracy. That is, both lexical diversity and accuracy were significantly taken care of under unplanned preemptive condition whereas pre-task planning hindered attendingto lexical diversity and, thus, both aspects simultaneously. It was concluded that providing learners with appropriate conditions through form-focused instruction can set the ground for activating their linguistic knowledge and letting them attend to different linguistic aspects during writing.

  Keywords: Preemptive focus on form, pre-task planning, lexical diversity, accuracy, narrative writing
 • Nahid Soltanian*, Zargham Ghapanchi, Saeed Rezaei, Reza Pishghadam Pages 25-56

  The present exploratory study aimed to provide a more tangible and comprehensive picture of the construct of investment in language learning through investigating the issue from a quantitative perspective. To this end, the present researchers followed three main phases. First, a hypothesized model of investment in language learning with six components was developed for the Iranian English as a foreign language (EFL) learners based on the extensive readings of the literature on investment, consultations with a panel of experts, three university professors in the relevant fields, and interviews with 20 language learners. Second, a questionnaire was developed and validated based on the proposed model to represent its components. Finally, the data collected through this questionnaire were fed into the model to see to what extent the model fitted the data. The participants were male and female English language learners belonging to different age groups and English language proficiency levels.The initial results showed poor values; however, the model was trimmed by removing one item from the questionnaire, and final statistical indices showed that the model fitted the data.

  Keywords: Investment, language learning, model, questionnaire, validity, reliability, EFL learners
 • Sedigheh Vahdat*, Yazdan Choubsaz, Saleh Arizavi Pages 57-85

  Drawing on Walsh's (2012) idea that boosting learners' contribution and interaction can play a key role in their foreign language learning, this mixed-methods study tried to cast some light on the ways by which teachers, via their choice and use of language, create or block learners' contribution in direct interactions in the classroom. A total of 800-minute recordings of 10 teachers' talks and their learners' in English as a Foreign Language (EFL) classes were studied utilizing a Conversation Analysis methodology. The interaction patterns identified in the recordings suggest that teachers could manipulate their talk either to facilitate or obstruct learners' involvement by the inserted turns they take. The findings of the study indicate that the teachers need to minimize their interventions while the learners taking their turns, and instead pave the way for a more interactive discourse. In addition, a 'listening culture' in the classrooms should be encouraged in order to create opportunities for more classroom interactive talk. A number of implications for teachers and teacher trainers are also given.

  Keywords: prospect creation, prospect blocking, learners' involvement, classroom interaction
 • Masoud Azizi*, Majid Nemati Pages 87-110

  It is often wrongly assumed that the provision of teacher corrective feedback naturally entails learners' attendance to and application of it, but learners have repeatedly been reported not to pay attention to teacher feedback due to lack of motivation and the distracting effect of the grades they receive. The present study was an attempt to tackle this problem. To do so, the technique named Draft-Specific Scoring (Nemati & Azizi, 2013) was implemented. In DSS, learners receive both teacher feedback and grades on their first drafts; however, they are given up to two opportunities to apply teacher feedback and revise their drafts accordingly. The scores they receive may improve as a result of the quality of revisions they make. Students’ final scores will be the mean score of the grades they receive on the final drafts of each assignment. 57 Iranian intermediate students attending the ‘Advanced Writing’ course at University of Teheran, with an age range of 21 to 27 took part in this study. The gain score analysis and the SPANOVA used showed the superiority of DSS over more traditional methods in improving learners’ overall writing proficiency as well as fluency and accuracy of their written texts. Moreover, no adverse effect was observed for the treatment group regarding the grammatical complexity of their texts. This indicates that in order to make teacher feedback work, there are a number of intervening variables one needs to consider, the most important of which being learners’ motivation to attend to teacher feedback.

  Keywords: Corrective feedback, grading, draft specific scoring, fluency, accuracy, grammatical complexity
 • Mohammad Hassanzadeh*, Mahin Alizadeh Pages 111-134

  Grounded on Hofstede's (1986) dichotomous model of collectivism/individualism, this study explored Iranian English as a foreign language (EFL) teachers' cultural identity. A sequential mixed methods procedure was adopted to examine their cultural orientation and the impact of length of experience on their degree of propensity to absorb the target language culture. A total of 120 female and male teachers of private English institutes with varying years of teaching record contributed to this research. Hofstede's Cultural Dimensions model was developed into a Likert-scale questionnaire, along with a number of complementary demographic questions. To gain a deeper understanding of the teachers' standpoints, six of the teachers were randomly selected to participate, and elaborate on their responses, in a semi-structured interview. The analysis of the findings revealed that Iranian EFL teachers were primarily identified as being individualist, irrespective of the span of their professional experience. The finding tends to contradict Hofstede's survey where Iranians had been identified as collectivists as a whole. Even though career length did not statistically disclose their degree of cultural affiliation, teachers' responses at the interview revealed some underlying trends accounting for their identity shifts. It seems to be the case that exposure to and contact with the English language covertly transformed non-native teachers' cultural identity over time. By extension, it may well be that foreign language teachers apart from their indigenous cultural persuasions, seem to grow into the target culture they are exposed to, without even being physically present in the target community environment.

  Keywords: Collectivism, cultural identity, Hofstede's cultural dimensions model, individualism, Sequential mixed methods design
 • Amir Zand Moghadam*, Hossein Meihami, Farhad Ghiasvand Pages 135-164

  Given the fact that few studies have investigated the English language needs of EAP students in Iran, the present study was an attempt to analyze the needs of Iranian EAP learners of Humanities and Social Sciences. To this end, 114 EAP learners at different educational levels (BA, MA, and PhD) and with different English proficiency levels (elementary, intermediate, and advanced) were asked to provide their responses to a questionnaire. Moreover, ten EAP learners and eight EAP instructors were asked to write narratives about their experiences in EAP courses. Their narratives were then analyzed based on Strauss and Corbin's (1998) systematic approach. The results revealed that the EAP courses did not pay the deserved attention to writing, speaking, and listening skills, while the coverage of the sub-skills (grammar and vocabulary) was successful. Moreover, it was revealed that the EAP textbooks were insufficient in terms of the inclusion of language skills, community-specific cultural issues and conventions, and the topical knowledge. The analysis of the EAP learners’ needs also showed that not all interaction types happened in the EAP courses. Furthermore, the analysis of the narratives of EAP learners and EAP instructors indicated that the EAP curriculum, EAP textbooks and also EAP assessment should include the four language skills, provide a communicative venue for EAP learners to practice their disciplinary issues, and design communicative materials. It can be concluded that the current EAP curriculum needs revision to fulfill the EAP learners’ present and target situation needs.

  Keywords: EAP instructors, EAP learners, Narrative analysis, Needs analysis