فهرست مطالب

Community Health Research - Volume:8 Issue:3, 2019
 • Volume:8 Issue:3, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده مهدیه نماینده، سیده سارا موسوی*، مینا عربیان، جواد خیراندیش، حبیب دهقانی اشکذری صفحات 129-130
 • زهرا خزیر، سارا جام برسنگ، معصومه عباسی شوازی* صفحات 131-138
  زمینه و هدف

  دانشجویان با توجه به شرایط خاص دوره دانشجویی مستعد از دست دادن سلامت عمومی هستند و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بررسی وضعیت سلامت عمومی آنان می تواند مبنای خوبی برای برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت عمومی آنان باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی-مقطعی، 272 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی طیقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد ها پرسش نامه سه قسمتی شامل ویژگی های جمعیت شناختی، عوامل مربوط به عادات زندگی و پرسش نامه استاندارد سلامت عمومی (GHQ-28) بود. داده ها پس از جمع آوری وارد spss نسخه 16 شدند و با استفاده از آمار توصیفی، تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد4/54 درصد از دانشجویان دارای وضعیت سلامت عمومی نامطلوب بودند. وضعیت سلامت عمومی دانشجویان بر حسب جنسیت، مقطع تحصیلی، تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر و وضعیت سکونت تفاوت معنی داری نداشت(05/0 p>)، ولی بر حسب مصرف سیگار تفاوت  معنی داری را نشان داد(03/0=p) که این تفاوت  بیشتر در حیطه افسردگی دیده شد(01/0=p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرات منفی افسردگی و مصرف سیگار بر سلامت عمومی دانشجویان، به نظر می رسد با ارائه خدمات مشاوره و طراحی و اجرای اقدامات پیشگیرانه می توان سلامت عمومی دانشجویان را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: سلامت عمومی، افسردگی، اضطراب، دانشجویان
 • مهناز صارمی، روح الله فلاح مدواری، فریدون لعل*، نجف نوریزاده، ابراهیم رحیمی صفحات 139-147
  مقدمه

  آتشنشانی یکی از مشاغلی است که به دلیل ماهیت شغل و خواسته های فیزیکی بالای این حرفه، نیاز به توان جسمانی و هوازی بالایی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین توانایی انجام کار، بار کاری ذهنی، اختلالات اسکلتی عضلانی و فاکتورهای موثر بر آن ها در آتش نشانان انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود که بر روی 250 نفر از آتش نشانان  شهر تهران انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های WAI، NASA-TLX وچارت ناراحتی بدن (BDC) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، رگرسیون خطی، آزمون آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد.

  نتایج

  بار کاری ذهنی کل 6.58±70.07 بود. همچنین میانگین (انحراف معیار) نمره کل WAI، 38.85 (1.17) بود. بعد بار کاری فیزیکی بالاترین مقدار را در بین ابعاد بار کاری ذهنی (93/8 ± 49/93) داشت. نتایج نشان داد که با افزایش یک واحد در مقطع تحصیلی دانشگاهی آتشنشانان، مقدار WAI، 0.14 افزایش می یابد (P=0.03). بیشترین میزان ناراحتی نیز به ترتیب در نواحی تحتانی (50 نفر (20%)) و فوقانی (42 نفر (16.8%)) کمر بود. ارتباط بین WAI کل و بار کاری ذهنی مثبت و غیر معنادار بود (p<0.05).  WAIبا میزان ناراحتی در مچ دست، پا و قوزک پا ارتباط معکوس و معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  علیرغم پایین بودن اختلالات اسکلتی عضلانی حتی علائم خفیف دردهای اسکلتی عضلانی باید در نظر گرفته شوند. با توجه به بالا بودن بارکاری ذهنی بهبود شرایط کاری فیزیکی و روانی اجتماعی در افزایش توانایی کارکنان و افزایش توانایی فعالیت شغلی آنها مهم است.

  کلیدواژگان: WAI، آتشنشانان، MSDs، بارکاری ذهنی
 • سیدسعید مظلومی محمودآباد، سکینه گرایلو*، نفیسه میزانی صفحات 148-155
  مقدمه

  سرطان پوست به عنوان شایعترین سرطان ها است و مهمترین عامل خطر برای افزایش تمامی سرطانهای پوست تابش فرابنفش  می باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان رشته های علوم پزشکی که خود در آینده مسئول حفظ سلامت جامعه هستند انجام شد.
   

  روش بررسی

   این مطالعه در سال 96 بصورت مقطعی برروی 150 نفر از دانشجویان که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه مبتنی بر مدل فرآیندهای موازی توسعه یافته جمع آوری شده و پس از ورود به نرم افزار18 SPSS و کدگذاری داده ها با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتریک مناسب شامل من ویتنی، کروسکالوالیس، ضریب اسپیرمن و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.
   

  نتایج

  طبق یافته ها، میانگین سنی مشارکت کنندان 24/5±01/22 بود که بیش از نیمی از آنان (3/57%) ازکرم ضد آفتاب بعنوان رفتار خودمراقبتی برابر نورخورشید استفاده می کردند. سازه شدت درک شده بالاترین امتیاز را در بین سازه ها دارا بود. از بین متغیرهای زمینه ای جنسیت با سازه های ترس و قصد رفتاری و رفتارهای پیشگیری کننده و متغیر وضعیت اقتصادی در سازه پاسخ کارایی اختلاف معنی داری به لحاظ آماری دیده شد و در بین سازه های مدل قصد رفتاری قویترین پیش بینی کننده رفتاری پیشگیری کننده از سرطان پوست بود.
   

   نتیجه گیری

  با توجه به همبستگی  خودکارآمدی با رفتار و همچنین  همبستگی پاسخ کارایی  با قصد رفتاری لزوم برنامه ریزی در این زمینه احساس می شود تا با از بین بردن موانع موجود ازجمله مسایل فرهنگی، رفتارهای حفاظتی در مقابل نور خورشید و پیشگیری از ابتلا به سرطان پوست افزایش یابد.

  کلیدواژگان: سرطان پوست، خودمراقبتی، خودکارآمدی، دانشجویان
 • علی دهقانی، محمدحسن لطفی، حسین فلاح زاده، کتایون وحدت، زهرا شبانی* صفحات 156-163
  مقدمه

  لیشمانیوز جلدی به عنوان یک مشکل بهداشتی در جهان اهمیت خاصی دارد.  که در اثر تک یاخته لیشمانیا ایجاد میشود. این بیماری در برخی از نقاط کشور از جمله استان  بوشهر، نیز به عنوان یک مشکل بهداشتی مطرح می باشد لذا مطالعه حاضر به بررسی پراکندگی جغرافیایی و خصوصیات اپیدمیولوژیک موارد مبتلا به لیشمانیوز جلدی دراین استان طی سال های 94- 1390 می پردازد.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی که به روش تحلیلی انجام شد اطلاعات اپیدمیولوژیک شامل سن، جنس، محل سکونت، شهرستان های درگیر بیماری. از 663 بیمار که بین سال های 1390 تا 1394 تحت پیگیری و درمان قرار گرفته بودند، ثبت و آنالیز گردید.

  نتایج

  422(7/63درصد) نفر ساکن مناطق شهری و 241(3/36 درصد) ساکن مناطق روستایی بودند. 4/59درصد (394 نفر) از افراد مورد مطالعه مرد و 6/40 درصد(269 نفر) زن بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 01/17±91/21 (دامنه 80-1 سال) بود. دراین بین کنگان با متوسط بروز 5 ساله 72/17 درصدهزار دارای بیشترین بروز و تنگستان با بروز 47/8 در صدهزار دارای کمترین متوسط بروز بیماری بود. همچنین براساس نتایج   GIS  شهرستان جم که در سال های گذشته به عنوان کانون این بیماری شناخته نمی شد در این سال ها به عنوان یک کانون جدید از بیماری درنظر گرفته شده است.

  نتیجه گیری

  سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزاری کارا برای سازماندهی داده های بهداشتی و بیماریها می باشد با کشف تجمع مکانی بیماریها می توان بحران بوجود آمده را شناسایی و با تدبیر صحیح آن را مهار کرد.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، اپیدمیولوژی، سالک
 • محسن پاکدامن، مجید ساری*، راضیه منتظرالفرج، حسین فلاح زاده صفحات 164-176
  هدف

  در سال های اخیر بخش بهداشت و درمان به سمت خلق سازمان های مردم نهاد رفته است. چرا که رویکردهای مشارکتی در این سازمان ها بیشتر است و جنبه های بهتری از خدمات را ارایه میدهند. بیمارستان ها و درمانگاه های خیریه یکی از بخش های سازمان های مردم نهاد هستند. این سازمان ها تحت تاثیر مدیریت های مشارکتی قرار دارند. این مشارکت به صور مختلفی صورت گرفته است که ضرورت بررسی یک پژوهش با عنوان الگوی مدیریت مشارکت خیرین سلامت را ضروری می سازد.

  روش

  این مطالعه به صورت کیفی و از نوع دلفی است. جامعه مطالعه حاضر تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. برای اخذ نظر خبرگان و اجماع از تکنیک دلفی یک پرسشنامه با طبقه ها و زیر طبقه های  اولیه به معاونت اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی به روش الکترونیکی در سه نوبت برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال شد که نهایتا تعداد 10 نفر در فرایند اجرای دلفی شرکت نمودند. نمونه تمام تعداد دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در این پژوهش مشارکت کردند،  در نمونه مورد مطالعه دانشگاه ها به تیپ 1، تیپ 2 و تیپ 3 تقسیم شدند و شامل 13 دانشگاه بودند که در این مطالعه مشارکت کرده اند. جهت کسب اطمینان از هم نظر بودن متخصصان پاسخ نامه های آنها مورد تجزیه وتحلیل همبستگی کندال قرار گرفت.
   

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد که عوامل موثر بر مشارکت خیرین در دانشگاه های علوم پزشکی کشور عبارت اند از: برگزاری جلسات در بازه زمانی آغازین سال تحصیلی دانشگاه ها، برگزاری جلسات بازه زمانی خاص و استفاده از منابع مالی خیرین در حوزه پژوهش. نتایج ضریب کندال نشان می دهد که با تکامل روند پاسخگویی از مرحله اول تا مرحله سوم توافق و نظرات جامعه به صورت قابل قبول دریافت و تحلیل شده است، به طوری که ضریب کندال در مرحله اول برابر با 61 درصد بود، با بهبود پرسشنامه در دور دوم ضریب کندال به 86 درصد رسید و در دور سوم اعتبار سنجی این رقم به 91 درصد افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش عوامل موثر بر سازماندهی خیرین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور عبارت اند از 1. بیمارستان های خیریه ای 2. تخت های فعال 3. تشکل های خیریه در شهرستان ها 4. رویکرد نوین ارتباط با دانشگاه و 5.اولویت های درمانی و پژوهشی در مشارکت خیرین در دانشگاه علوم پزشکی که یک  الگوی مدیریت مشارکتی مناسب را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: سازماندهی، هدایت، کنترل و نظارت، برنامه ریزی
 • غلام حسین حلوانی، رضا جعفری ندوشن، الهام حلوانی، ویدا سادات انوشه* صفحات 177-185
  مقدمه

  اختلالات تنفسی یک مشکل شایع در کشاورزان می باشد که مرگ و میر زیادی را به خود اختصاص داده است. این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه پارامترهای تنفسی در گروه کشاورز و غیر کشاورز و همچنین شیوع علائم تنفسی در سه گروه سنی در کشاورز و غیر کشاورز انجام شده است.  

  روش اجرا

  مطالعه به صورت مورد شاهدی در300 کشاورز و 300 غیر کشاورز در شهر یزد انجام شد. جهت همه شرکت کنندگان پرسشنامه ای شامل اطلاعات چمعیت شناختی و همچنین علائم بیماری های تنفسی تکمیل گردید و آزمایش های عملکرد ریه بعمل آمد. جهت آنالیز داده ها از آزمون t-student و آزمون مجذور کای یا آزمون دقیق فیشر استفاده شد.  

  نتایج

  نتایج اسپیرومتری کاهش معنادار ظرفیت های تنفسی را در گروه کشاورز  در مقایسه با غیر کشاورز نشان داد. شیوع علائم تنفسی در هر 3 گروه سنی در کشاورزان بیش از شیوع آنها در گروه غیر کشاورز بود و با افزایش سن شیوع علائم نیزافزایش یافت. در گروه سنی بالای 55 سال ریسک سرفه، خلط، تنگی نفس و خس خس به ترتیب 17، 78/58،10/3 و 61/6 برابر غیر کشاورز بود که باتوجه به حدود اطمینان 95% معنی دار بودند (05/0(P value<.  در بین علائم تنفسی سرفه بالاترین و تنگی نفس پائین ترین شیوع را داشتند.  

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به شیوع بالای اختلالات تنفسی در کشاورزان، مکانیزاسیون روش های کشاورزی و ارتقا سطح آگاهی بهداشتی کشاورزان توسط متخصصین بهداشت با اجرای برنامه های مناسب آموزشی توسط معاونت بهداشتی و هم چنین سازمان جهاد کشاورزی که متولی این امر می باشندضروری بنظر میرسد

  کلیدواژگان: پارامترهای تنفسی، کشاورزان، تست عملکرد ریوی
 • حامد صدیقی*، میرطاهر موسوی صفحات 186-193
  مقدمه

  آموزش و نابرابری در درآمد هر دو از تعیین کننده های اجتماعی نابرابری در سلامت هستند. هر جامعه ای برای بهبود وضعیت سلامت خو، باید بر برابری درآمد و آموزش تمرکز کند. مروری بر وضعیت فعلی میتواند نقاط ضعف را نشان داده و آن را بهبود بخشد.

  روش

   این مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمع آوری داده از روش مطالعه اسنادی صورت گرفته است. در این مطالعه سعی شده با استفاده از بانک های اطلاعاتی مختلف، مطالعات صورت گرفته و گزارشهای جهانی، وضعیت ایران در زمینه های محیط زیست، آموزش، سلامت، نابرابری اقتصادی و شکاف جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات نشان داد در زمینه نابرابری در درآمد و ثروت اگر چه وضع ایران از کشورهای خاشیه خلیج فارس بهتر بوده اما نسبت به دیگر مناطق جهان از جمله ایالات متحده، اروپای غربی نابرابری بیشتری در ایران دیده می شود. در زمینه سلامت ، در بین پنجاه دلیل عمده مرگ و میر، ایران از نظر تعداد مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده ای و بر اثر مصرف مواد مخدر در وضعیت بدی قرار دارد و به ترتیب رتبه اول و چهارم جهانی را دارد. در عین حال در زمینه مرگ و میر بر اثر سرطان کبد، سرطان پوست، صرع، سرطان دهانه رحم، سرطان زبان و سرطان کلیه در وضعیت خوبی نسبت به دیگر کشورهای جهان و در رتبه های اخر جا دارد و در دیگر موارد وضعیت ایران متوسط و در میانه کشورهای جهان است.  در زمینه آموزش، وضعیت ایران در زمینه های آموزش ابتدایی، محروم نماندن کودکان از تحصیل در مقطع ابتدایی، تضمین دسترسی برابر زنان و مردان به آموزش عالی و ریشه کنی نابرابری جنسیتی در مشارکت در آموزش وضعیت خوبی نسبت به دیگر مناطق جهان دارد اما در زمینه تعداد سالهای پیش دبستانی و آموزشهای قبل از دوران مدرسه وضعیت ایران نسبت به دیگر مناطق جهان ضعیف تر بوده است.

  نتیجه گیری

  بررسی وضعیت ایران در زمینه آموزش و درآمد نشانهای مشکلاتی است که باید برطرف شوند. با توجه به این که هر دو جزو تعیین کننده های اجتماعی نابرابری در سلامت هستند، اهداف توسعه پایدار میتواند راهممایی برای بهبود این وضعیت باشد.

  کلیدواژگان: نابرابری، سلامت، اهداف توسعه پایدار، آموزش، تعیین کننده های اجتماعی سلامت
|
 • Seyedeh Mahdieh Namayandeh, Seyedeh Sara Mousavi*, Mina Arabian, Javad Kheirandish, Habib Dehghani Ashkezari Pages 129-130
 • Zahra Khazir, Sara Jambarsang, Masoumeh Abbasi Shavazi* Pages 131-138
  Introduction

  Students are predisposed to loss of general health due to the special circumstances of the education period. Considering that they constitute a significant proportion of the population, their general health status can be considered as a good basis to plan for their general health. Therefore, the present study was conducted to investigate the general health status in students of Yazd University of Medical Sciences.
   

  Methods

  In this descriptive study, 272 students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016 were selected by stratified random sampling method. Data collection instrument was a three-section questionnaire including demographic characteristics, lifestyle-related habits, a standard health questionnaire, and a general health questionnaire (GHQ)-28. After data collection was done, the data were analyzed using SPSS software version 16, descriptive and Independent T-test and one-way ANOVAs.

  Results

  Findings of the study showed that 54.4% of students had a non-favorable general health status. The general health status of the students was not significantly associated with gender, education level, parents’ education level and residence status (p > 0.05). However, there was a significant difference in the variable of smoking. (p = 0.03), and this difference was more pronounced in the areas related to depression.

  Conclusion

  Regarding the negative effects of the students' depression and smoking on their general health status,  it seems that the general health of the students can be improved by providing consulting services and designing and implementing preventive action.

  Keywords: General Health, Depression, Students
 • Mahnaz Saremi, Rohollah Fallah, Fereydoon Laal*, Najaf Noorizade, Ebrahim Rahimi Pages 139-147
  Introduction

  Firefighting is one of the occupations that require high physical and aerobic power due to the nature of the job and the physical demands of this profession. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship among Work ability index (WAI), mental workload, musculoskeletal disorders (MSDs) and their effective factors in firefighters.

  Methods

   This study was a cross-sectional study, which was carried out on 250 firefighters in Tehran. Data were collected using WAI, NASA-TLX and Body Discomfort Chart (BDC). Data analysis was carried out using descriptive statistics, linear regression, Pearson correlation and Spearman tests.

  Results

  The mean and standard deviation of the total WAI score was 38.85±1.17. Also, the highest amount of mental workload was devoted to the physical load dimension (93.49±8.93). Meanwhile, the total mental load was also 70.07 ± 6.58. The results showed that the WAI is increased by 0.14 by augmentation of one unit at the academic level of firefighters (P = 0.03). The most common discomfort was reported in the lower (20%) and upper (16.8%) regions of the back. The total WAI relationship with total mental workload was positive and insignificant (P>0.05). There was a significant and reverse association between WAI and discomfort in wrist, leg and ankle.

  Conclusion

  Despite the low rate of MSDs, even mild symptoms of musculoskeletal pain should be considered. Given the high level of mental workload, improving physical, psychosocial and social working conditions is important in increasing the ability of employees and augmenting the ability of their occupational activity.

  Keywords: WAI, firefighters, MSDs, mental workload
 • Seyed Saied Mazloomy Mahmoodabad, Sakineh Gerayllo*, Nafiseh Mizani Pages 148-155
  Background

  Skin cancer is one of the most common cancers and it is mostly caused by ultraviolet radiation. Therefore, this study aimed to investigate the factors affecting skin cancer preventive behaviors in medical sciences students who are responsible for the future health of the community.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was carried out on 150 students who were selected by the simple random sampling method. The data were collected by translating the questionnaire based on the extended parallel process model and were analyzed using SPSS-18 software. Moreover, data coding was analyzed using appropriate nonparametric statistical tests.

  Results

  The mean age of participants was 22.01 ± 5.24, more than half of whom (57.3%) used sunscreen as a self-protective behavior against the sunlight. The perceived severity construct had the highest score among the constructs. Among the background variables, gender had a significant statistical difference with the constructs of fear and behavioral intention, and preventive behaviors and economic status variable in the perceived response efficacy construct. Among the model constructs, the behavioral intention was the strongest behavioral predictor of skin cancer prevention.

  Conclusion

  Considering the correlation between self-efficacy and behavior as well as the correlation between the perceived response efficacy and behavioral intentions, it seems necessary to plan in this field in order to increase protective behaviors against sunlight and skin cancer prevention by removing existing barriers including cultural issues.

  Keywords: Skin Cancer, Self-care, self-efficacy, Students
 • Ali Dehghani, Mohamad Hasan Lotfi, Hossein Falahzadeh, Katayon Vahdat, Zahra Shabani* Pages 156-163
  Introduction

  It is generally accepted that cutaneous leishmaniasis is an important health problem in the world which is caused by leishmaniasis protozoan. This disease is also considered as a health problem in some regions of Iran including Bushehr province. The present study investigated the geographical dispersion and epidemiological characteristics of subjects with the cutaneous leishmaniasis in this province during 2011-2015.

  Methods

  In this cross-sectional and analytical study, the epidemiologic data including the age, gender, residential area, and counties with this disease was analyzed and collected from 663 patients who were followed up and treated during 2011 to 2015.

  Results

  422 (63.7%) of studied people were residents of urban areas and 241 (36.3%) lived in rural areas. 59.4% (394 people) were male and 40.6% (269) were female. The mean age of subjects was 21.91± 17.01 (ranging from 1 to 80 years). Kangan County with an average 5-year incidence of 17.72 per a hundred thousand people had the highest incidence, but Tangestan County with the incidence of 8.47 per a hundred thousand people had the lowest average incidence. Based on GIS results, Jam County, which was not recognized as the focus of this disease in the past, has been considered as a new focus of disease in recent years.

  Conclusion

  The geographic information system (GIS) is an effective tool for the organization of diseases and health data. The crisis can be identified and controlled by taking proper measures with the discovery of spatial accumulation of diseases.

  Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Geographic Information System (GIS), Epidemiology
 • Mohsen Pakdaman, Majid Sari*, Razieh Montazeralfaraj, Hossein Fallahzadeh Pages 164-176
  Introduction

  Recently, the health care sector has been moved towards establishing non-governmental organizations (NGOs); since collaborative approaches are more in these organizations and they provide better services. Hospitals and charity clinics are part of NGO's. These organizations are affected by collaborative management. This collaboration has been conducted in a variety of ways, requiring the investigation of a study with the aim of providing a management pattern of health benefactors’ collaboration in medical sciences universities of Iran..

  Methodology

  This is a qualitative and Delphi study conducted in 2017. The study population was all of 13 universities out of 57 universities of medical sciences in Iran which the questionnaire was sent. To obtain experts’ opinion and consensus, using Delphi technique, a questionnaire with initial classifications and subclasses was electronically sent to the social deputy of the universities of medical sciences for three times. Eventually, out of the 13 universities, 10 people collaborated in the Delphi model. The sample of all 13 medical sciences universities in the country that participated in this study was divided into type 1, type 2 and type 3. In order to ensure the consistency of the experts, their responses were analyzed by Kendall correlation analysis in 5 phases, including1. Investigating documents, 2. Determining the type and defining components, 3. Questionnaire results and data collection by using descriptive statistics and excel software, 4. Delphi technique, 5. Suggested pattern. SPSS and Excel software were used to analyze the data.

  Results

  The findings of this study showed that the factors affecting the participation of the benefactors in the medical sciences universities of Iran include: holding meetings in the beginning of the academic year of the universities, holding meetings in special timeframe, and using benefactors’ financial resources in the research field. The results of Kendall coefficient indicate that by completing the response process from the first to the third stage, the agreement and community opinions were received and analyzed as acceptable, so that the Kendall coefficient was 61% in the first stage. By improving the questionnaire in the second stage, the Kendall coefficient reached 86%, and in the third stage of validation increased to 91%.

  Conclusion

  According to the results, the factors affecting the organization of health benefactors in medical universities of the country include: 1. Charity hospitals 2. Activated beds, 3. Charity organizations in cities, 4. A new approach to communicate with the university, and 5. Medical and research priorities in benefactors’ collaboration in the university medical sciences that explain an appropriate collaborative management pattern. The management pattern of collaboration can be used to improve the management of health benefactors’ collaboration in Iran Universities of Medical Sciences, and the highest priority to improve its performance depends on the organization and guidance among its members.

  Keywords: Collaboration, Health Benefactors, Management Pattern, Organization
 • Gholam Hossein Halvani, Reza Jafari Nodoushan, Elham Halvani, Vida Sadat Anoosheh* Pages 177-185
  Introduction

  Respiratory disorders are common problems in farmers which have a high mortality rate in Yazd city. The aim of this study was to evaluate and compare respiratory parameters as well as the prevalence of respiratory symptoms in three age groups in farmers and non-farmers.

  Methods

  This case-control study was conducted on 300 farmers and 300 non-farmers in Yazd. Questionnaires including cognitive knowledge and symptoms of respiratory diseases were completed for all participants and lung function tests were also performed. Data were analyzed using T-student, Chi square test or Fisher's exact test.

  Results

  Spirometric results showed a significant reduction in respiratory capacity in the farmer group compared to non-farmer. In all three age groups, the prevalence of respiratory symptoms in farmers were higher than non-farmer groups and as the age increased, the prevalence of symptoms also increased. In the age group over 55, the risk of cough, phlegm, dyspnea and wheezing were 17,10/ 78,3/58 and 6/61 times more than non-farmers respectively which were statistically significant at 95% confidence interval P value < (0.05). Among the symptoms of respiratory, cough had the highest and shortness of breath had the lowest prevalence.
  Discussion and

  conclusion

  Regarding the prevention of high prevalence of respiratory disorders in farmers, the mechanization of agricultural practices, the promotion of health awareness of farmers by health professionals, appropriate implementation of training programs by the health department and assistance of Jihad-e-Agriculture are necessary

  Keywords: Respiratory parameters, Farmers, Pulmonary function test
 • Hamed Seddighi*, Mir Taher Mousavi Pages 186-193

  In the age of globalization, development and progress are a multidimensional and complex problem that is not measured by economic measures alone, and various issues related to people's welfare, governance, attention to the planet and the environment, the participation of various groups also considered. In this study, we tried to investigate this issue in several aspects of Iran's global situation. This study was descriptive and data collection was done by documentary study method. In this study, we have tried to study various global databases, studies and global reports, the status of Iran in the fields of environment, children education, health, economic inequality and gender divide. Studies have shown that inequality in income and wealth, although the situation in Iran is better than the Persian Gulf countries but more inequality than other parts of the world, including the United States and Western Europe. In terms of health, among the fifty major causes of death, Iran is ranked first and fourth in global terms due to road accidents and illicit drug use. At the same time, mortality from liver cancer, skin cancer, epilepsy, cervical cancer, kidney cancer and cancer are in a good condition compared to other countries in the world. In the field of education, the state of Iran in primary education, the exclusion of children from primary education, the guarantee of equal access for women and men to higher education and the eradication of gender inequality in participating in education is a good situation than in other parts of the world, but in The number of preschool years and pre-school education has been weaker than many other countries. In the field of environmental protection in Iran, it has a bad record. Based on various indicators such as air quality, water, health, heavy metals, biodiversity, forest protection, fisheries, climate and energy, air pollutants, water resources, Iran has poor ranking in the world. In the context of the gender gap, Iran has ranked poorly in 140 out of 144 countries with indicators of opportunity and economic participation, education, health and life and political rehabilitation

  Keywords: Inequality, Health, Education, Sustainable development goals, Social determinants of health