فهرست مطالب

مطالعات تجربی حسابداری مالی - پیاپی 61 (بهار 1398)
 • پیاپی 61 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جعفر باباجانی*، فرخ برزیده، پیمان ایمان زاده صفحات 1-26

  دستیابی به عملیات کارا، اثربخش و باصرفه اقتصادی، مسئولیت اصلی مدیریت هر سازمانی است. کارایی و اثربخشی مدیریت هر سازمان به معنای توانایی مدیران آن در چگونگی تهیه، توسعه، تخصیص، نگهداری و به کارگیری منابع موجود می باشد و حسابرسی عملکرد ازجمله ابزارهایی است که می تواند در جهت ارتقاء برنامه ریزی و کنترل عملیات و ارائه روش هایی برای پیشبرد آن ها و بهبود عملکرد مفید باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن می باشد. ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد نیازمند بهره گیری از نظریات خبرگان با توجه به ذهنیت ایشان است. در پژوهش حاضر ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد، وضعیت عملکردی هر شاخص ارزیابی و با استفاده از دیدگاه خبرگان، میزان تفاوت موجود بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید. طبق نتایج حاصل از تحلیل های آماری، تمامی شاخص های تحقیق بااهمیت هستند و با در نظر گرفتن تحلیل اهمیت- عملکرد وضعیت اجرایی شاخص های حسابرسی عملکرد در کشور در محدوده «حیطه قابل قبول» و «حیطه ضعف» قرار دارند.

  کلیدواژگان: حسابرسی عملکرد، بخش عمومی، تحلیل اهمیت-عملکرد، رویکرد فازی
 • امید پورحیدری*، عارف فروغی، مصطفی قناد صفحات 27-53

  نفوذ مدیران به ویژه مدیرعامل شرکت می تواند در راستای کنترل تولید اطلاعات حسابداری به کارگرفته شود و موجب مدیریت بر زمان بندی افشای اطلاعات و کیفیت اطلاعات ارائه شده، هم راستا با منافع مدیریت گردد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. در این پژوهش، قدرت مدیریتی با استفاده از معیارهای دوره تصدی مدیر‎عامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیات مدیره اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته‎ شده است. نمونه مورد مطالعه 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره های زمانی 1389 تا 1396 را شامل می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که به موقع بودن اطلاعات حسابداری رابطه منفی و معناداری با قدرت مدیریتی دارد لیکن بین کیفیت افشای اطلاعات حسابداری و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری با قدرت مدیریتی رابطه معناداری یافت نشد. نتایج بیانگر این مطلب است که اگرچه مدیران از قدرت خویش در راستای زمان بندی افشای اطلاعات بهره می جویند، لیکن از این قدرت در راستای صدمه زدن به قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری استفاده نمی کنند.

  کلیدواژگان: به موقع بودن، قابلیت اتکا، قدرت مدیریتی، کیفیت افشا
 • محمدرضا نیکبخت، امیر فیروزنیا، حمید کلهرنیا* صفحات 55-78

  در این تحقیق رابطه بین نسبت سود به قیمت هر سهم (نسبت E/P) با رشد فروش آتی و ریسک سیستماتیک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران به کیفیت اطلاعات ارایه شده (سود هر سهم) توجه می کنند و انعکاس این موضوع در رشد فروش آتی شرکت و ریسک سیستماتیک سهام تجلی می یابد یا خیر؟ همچنین بررسی این مطلب است که آیا بین نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P) و رشد فروش آتی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. نمونه این تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 می باشد و جهت آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و رشد فروش آتی رابطه منفی وجود دارد. در حقیقت، شرکت هایی که نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P) بالاتری دارند، رشد فروش کمتری داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و ریسک سیستماتیک (β) رابطه معکوس وجود دارد. در واقع، درشرکت هایی که نسبت E/P بالاتر بود، ریسک سیستماتیک (β) کمتری ملاحظه گردید. سایر یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سود هر سهم (EPS) و رشد فروش آتی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نمایانگر وجود یک رابطه معکوس بین سود هر سهم (EPS) و ریسک سیستماتیک (β) است.

  کلیدواژگان: نسبت E، P، رشد سود، ریسک یا ضریب بتا، سود هر سهم (EPS)، بورس اوراق بهادار تهران
 • سعید شیرکوند، سعید فلاح پور، امیرمهدی صبایی* صفحات 79-100

  هم اکنون حجم قابل توجهی از اطلاعات مالی و غیر مالی مستخرجه از صورت های مالی و سایر منابع اطلاعاتی در ارتباط با یک سهم از طریق فضای مجازی و منابع خبری شاغل در این حوزه منتقل می شود که این اطلاعات نقش بسزایی را در شکلدهی تقاضا برای یک سهم و نهایتا بازده آن سهم دارد، بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی اثر عرضه و تقاضای اطلاعات از طریق فضای مجازی پرداخته است تا مشخص نماید آیا عرضه و تقاضای اطلاعات می تواند بر بازده و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار اثر معناداری داشته باشد یا خیر. پژوهش حاضر در دوره زمانی 1392 تا 1396 در بین 50 شرکت عضو بورس اوراق بهادار به صورت روزانه صورت پذیرفته است، به منظور برآورد اثرات عرضه و تقاضا از مدل خودتوضیح برداری در داده های تابلویی استفاده شده است، هم چنین مدل تصریح شده به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عرضه و تقاضای اطلاعات هر دو توانسته اند اثر معناداری بر میزان بازده سهام شرکت های نمونه مورد بررسی داشته است. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهم عرضه و تقاضای اطلاعات در ریسک بازده نیز در طول زمان در حال افزایش است.

  کلیدواژگان: عرضه اطلاعات، تقاضای اطلاعات، بازده سهام، مدلهای خود توضیح برداری
 • محمدحسین قائمی*، محمد رحیم پور صفحات 101-130

  در رویداد پژوهی بلندمدت، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی در بلندمدت از رویدادهای خاص ، براساس روش های مختلف انجام می شود. رویکرد پرتفوی زمان-تقویمی یکی از این روش ها است که در آن برای محاسبه بازده غیرعادی ناشی از اثر رویداد مورد بررسی بر قیمت سهام شرکت ها، استفاده می شود. در این پژوهش با شبیه سازی مبتنی بر داده های 321 شرکت در دوره زمانی 1396-1380 به ارزیابی توان این روش در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که متعاقب یک رویداد، ارزیابی عملکرد قیمت سهام شرکت ها در بلندمدت، باید بازه زمانی سه ساله مورد توجه قرار گیرد. همچنین مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام در روش حداقل مربعات معمولی و مدل های سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی بر اساس نقدشوندگی سهام، مدل چهار عاملی بر اساس بتای سهام و مدل چهار عاملی بر اساس اقلام تعهدی در روش حداقل مربعات موزون به عنوان الگوی مناسب در بازه زمانی سه ساله شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: رویداد پژوهی بلندمدت، رویکرد پرتفوی زمان -تقویمی، بازده غیرعادی
 • محمد مهدی بحرالعلوم*، پروانه شمسی صفحات 131-155

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس، طی سال های 1386تا 1394 می باشد که حجم نمونه با توجه به روش حذف سیستماتیک برابر با 140 شرکت تعیین شد. در این تحقیق که از داده های ترکیبی استفاده شده است، افشای سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی ها، اهرم مالی و شاخص ورشکستگی آلتمن به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند و تاثیر آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که کیفیت افشاء سرمایه فکری (افشای سرمایه ساختاری، افشای سرمایه انسانی و افشای سرمایه رابطه ای) بر هزینه سرمایه سهام عادی، تاثیری معنادار و معکوس دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، هزینه حقوق صاحبان سهام، کیفیت افشاء
 • سیدعلی پایتختی اسکویی*، حسن هادی پور، حسن آباقری صفحات 157-178

  سنجه ارزش در معرض خطر به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک، می تواند در تعیین سبد بهینه سهام مورد استفاده قرارگیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر است . در این چارچوب ، از داده های قیمت هفتگی سهام 17 شرکت سیمانی منتخب، که اطلاعات آنها در دوره زمانی مورد بررسی(از دی ماه 1391 تا فروردین ماه 1396) کامل بوده، استفاده شده است.بدین منظورابتدا برای هر سهم، ارزش در معرض خطر را با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس محاسبه شده و وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکورتعیین شده است. سپس از طریق برنامه ریزی غیر خطی ، بهینه سازی سبد سهام با کمترین ارزش در معرض خطر با توجه به بازده مورد انتظار هرسهم انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند.

  کلیدواژگان: سبد بهینه سهام، ارزش در معرض خطر (VaR)، شرکت های سیمان، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • Jafar Babajani *, Farrokh Barzideh, Peyman Imanzadeh Pages 1-26

  Achieving an effective, efficient and economical performance is the main responsibility of each organization's management. The efficiency and effectiveness of management in each organization means the ability of its managers in the preparation, development, allocation, maintenance and utilization of the existing resources, and the performance audit is one of useful instruments in improving the planning and control of operations and presentation of methods for the advancement and development of performance. The present research aims to evaluate the present situation of performance audit in the public sector of Iran and present strategies for its improvement. Evaluation of the present situation of performance audit requires experts' opinions considering their mindsets. In the present research, dimensions, components and indices of the performance audit pattern and the functional status of each index were evaluated and the difference between the present situation and the desired one was determined using the experts' opinions. According to the results obtained from the statistical analyses, all of the research indices are important and considering the significance-performance analysis, the functional situation of performance audit indices in the country is in the "acceptable" and "weak" areas.

  Keywords: performance audit, Public Sector, significance-performance analysis, Fuzzy approach
 • Omid Pourheidari *, Aref Forughi, Mostafa Ghannad Pages 27-53

  Influence of managers, specifically CEOs which is used as a mean of control the output of accounting information, may lead to management of disclosure quality timeliness and present information quality aligned with management interests. The presented study goal is to examine influence of CEO on disclosure quality of accounting information in Tehran Stock Exchange Listed Companies. In this paper, CEO tenure, duality of CEO role and mandate of executive board were used to measure management power. To examine the proposed hypothesis in this study, General linear model has been used. The samples were collected from 122 of the Companies listed in the Tehran Stock Exchange Between 2010 to 2017. Findings suggest that timeliness of accounting data has a negative and meaningful relation with management power. Meanwhile there was no trace of a meaningful relation between disclosure quality of accounting information and capacity of reliability on such accounting data; and management power. Such findings indicate that while managers use their power to timeliness of disclosure of data along with their interests, they refuse to use this power to sabotage the capacity of reliability of accounting information.

  Keywords: Timeliness, Reliability capacity, Management power, Disclosure Quality
 • Mohammad Reza Nikbakht, Amir Firooznia, Hamid Kalhornia * Pages 55-78

  In this research, the relationship between earnings to stock per price ratio (E / P ratio) with sales future growth and stocks systematic risk in listed companies in Tehran Stock Exchange is investigated. The purpose of the research is to determine whether investors are paying attention to the quality of information presented (earnings per share), and reflects this on corporate future sales growth and the systematic risk of stocks. It also examines whether there is a meaningful relationship between E / P ratio and future sales growth. The sample of this research includes 146 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2016. The linear regression model was used to test the hypotheses. The research findings show that there is a negative relationship between earnings per share (E / P) and future sales growth. In fact, companies that have a higher profit / share / E / P ratio have lower sales growth. Also, the results of the research show that there is a reverse relationship between profit to share price (E / P) and systematic risk (β). In fact, in companies with an E / P ratio, the systematic risk (β) was lower. Other research findings show that there is a positive relationship between earnings per share (EPS) and future sales growth. The results also indicate an inverse relationship between earnings per share (EPS) and systematic risk (β).

  Keywords: E, P ratio, Earnings growth, risk or beta factor, earnings per share (EPS), Tehran Stock Exchange
 • Saeid Shikavand, Saeid Fallahpour, Amirmahdi Sabaei * Pages 79-100

  This study examines the impact of information demand and supply in cyberspace on stock return and stock return variance. This research seeks to determine whether the information demand and supply can have a significant impact on stock return and stock return variance of companies listed on Tehran Securities Exchange. The study was conducted on a daily basis during the period 2012 to 2016 among 50 listed companies on TSE. In order to estimate the impacts, a Vector Auto-Regression (VAR) model is used in panel data. The predicted model is also estimated by the method of generalized moments. The estimated results show that information demand and supply have both been able to significantly affect the stock return of companies in the sample at a significant level of 5%. Furthermore, the results of the study indicate that the information supply and demand share on the stock return variance is increasing over time.

  Keywords: Information demand, Information supply, Panel VAR, Return Profitability
 • Mohammad Hosein Ghaemi *, Mohammad Rahimpour Pages 101-130

  In the long-run event studies, the measurement of abnormal performance due to specific events in the long run is done according to different methods. The calendar - time portfolio approach is one of those methods used to calculate the abnormal returns resulting from the effect of the event being investigated on the stock price of the firms. In this study, based on the data of 321 firms in the period of 1396-1380, the power of those methods in the Iranian capital market were assessed through simulation. The results show that following a performance appraisal of stock prices of firms in the long run, the three-year period should be taken into account. In addition, the four-factor model based on stock liquidity in the ordinary least square, and the Fama and French’s three-factor model, a four-factor model based on stock liquidity, a four-factor model based on stock beta and a four-factor model based on accruals in weight-average least squares , were identified as good models in the three-year period.

  Keywords: Long-Term Event Study, Calendar-Time Portfolio Approach, Abnormal Return
 • Mohammad Mahdi Bahrololoum *, Parvaneh Shamsi Pages 131-155

  The main aim of the present study is to examine the effect of intellectual capital disclosure quality on capital cost of companies listed on Tehran Stock Exchange. Statistical population of the present study is consisted of companies listed on Tehran Stock Exchange during the time frame of 2008 to 2015 and sample volume is considered equal to 140 companies by using screening method. in this study, hybrid data is utilized. intellectual capital disclosure quality (disclosure of structural capital, disclosure of human capital and disclosure of relational capital) were considered as independent variables as well, in order to study their effect on capital cost of companies. In this study, in which panel data was used, results obtained firm data analysis by using multiple-variable regression at 95% confidence indicated that intellectual capital disclosure quality (mental capital disclosure, human capital disclosure and relationships capital disclosure) have a negative (reverse) effect on capital cost.

  Keywords: Disclosure Quality, intellectual capital, capital cost, Human Capital, structural capital
 • Seyyed Ali Paytakhti Oskooe *, Hassan Hadipour, Hasan Aghamiry Pages 157-178

  The value at risk as one of the risk measurement criteria can be used to determine the Stock Optimal Portfolio. The main objective of this study is to determine the optimum portfolio of shares using value at risk. To this end, data from the weekly prices of the stock of 17 selected cement companies (which their data have been available) has been used during the period January 2012 to March 2017. First, the value at risk for each share is calculated using a parametric approach and a variance-covariance method, and the optimal portfolio weights are comprised of the shares of the companies mentioned. Then employing nonlinear planning, optimization of the stock portfolio with the lowest value at risk was performed with respect to the expected returns. Based on the empirical results, the highest weight in the optimal portfolio belongs to the stock, which has high expected returns and has the lowest value at risk among the companies under study.

  Keywords: Stock Optimal Portfolio, Value at Risk, cement companies, Tehran Stock Exchange