فهرست مطالب

مطالعات میان فرهنگی - پیاپی 36 (پاییز 1397)
 • پیاپی 36 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالرحمن افشاری، مجید توسلی*، سعید شریفی صفحات 9-35

  پژوهش حاضر باهدف نوع شناسی چالش های تحقق اهداف سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه متخصصان موضوعی بودند که از میان 396 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 40 گویه ای بر اساس مصاحبه با نخبگان بود. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 انجام گرفت. روایی محتوایی از طریق ضریبCVR  تائید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش و تعمیم نتایج از روش تحلیل خوشه ای با ضابطه اطلاعات آکائیکه (AIC) به عنوان معیار ارزیابی خوشه بندی استفاده شد. نتایج نشان داد با سیزده مرحله چرخش سه خوشه (141 نفره)، (191 نفره) و (64 نفره) شامل 7 بعد عدم اجماع و انسجام سیاسی، فقدان مدیریت یکپارچه، هویت سیاسی، ضعف عملکرد سیاسی، نزاع سیاسی رقیب، عدم حمایت سیاسی و نگرش سیاسی متمایز شدند. گروه اول عوامل هویت سیاسی، گروه دوم ضعف عملکرد سیاسی و گروه سوم عدم حمایت سیاسی را مهم ترین مانع تحقق اهداف سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران دانستند. در گروه هویت طلبان مولفه تقویت مولفه های هویت غربی در سیاست گذاری، در گروه عملکرد طلبان، سیاست گذاری فرهنگی از بالا به پائین و در گروه حمایت طلبان تمایل به مقاومت از طریق مناسک در بین جامعه مهم ترین مانع در تحقق اهداف سیاست گذاری فرهنگی معرفی شد.

  کلیدواژگان: سیاست فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی، دولت، اهداف سیاست گذاری فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران
 • مریم درخشنده لزرجانی*، محمدرضا دهشیری صفحات 37-65

  عصر کنونی دنیای ارتباطات و حرکت به سوی تمدنی جهانی، لقب گرفته است. در این عصر دیپلماسی فرهنگی ابزار بسیار مهمی در سیاست خارجی کشورها قلمداد می شود. یکی از ملزومات این دیپلماسی، رویکرد چند جانبه گرا در سیاست خارجی کشورها می باشد که ریشه در نظریه سازه انگاری در جهت ساخت روابط دوستانه و پایدار با رویکرد مکانیزم های مشترک همکاری میان دولت ها و دعوت از جوامع آنها برای یادگیری از یکدیگر درساخت نگرش های فرهنگی در چارچوب سازمان ها و نهادهای جهانی می باشد. مقاله در مقام پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی فرهنگی با رویکردی چند جانبه گرا چگونه زمینه ارتقای تحرک ایران را در صحنه بین الملل محقق می سازد؟ در چارچوب روشی تحلیلی- توصیفی فرضیه ای که مقاله درصدد آزمون آن برآمده عبارت است از این که سیاست خارجی فرهنگی چند جانبه گرا از رهگذر ارتقا پویایی ساختارهای مادی و معنوی بر اساس سنتز دیالکتیک لایه های هویتی ایرانی، اسلامی و مدرنیته در بستر یک ابر گفتمان هویتی به نام انقلاب اسلامی و نیز نگاه تعاملی- تفاهمی در جهت هم تکمیلی و هم افزایی فرهنگی در چارچوب نهادهای بین المللی زمینه ارتقای تحرک ایران را در صحنه بین الملل محقق می سازد

  کلیدواژگان: فرهنگ، سیاست خارجی فرهنگی، چند جانبه گرایی فرهنگی، سازه انگاری، رویکرد تعاملی- تفاهمی
 • عباس قائدامینی هارونی*، رضا ابراهیم زاده، مهرداد صادقی، حمیرا عبدی صفحات 67-96

  هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با افزایش امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی در شهروندان منطقه 7 شهرداری اصفهان بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان بالای 18 سال منطقه 7 شهرداری اصفهان به تعداد 165205 نفر بودند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مشارکت فرهنگی یونسکو (2006) و پرسش نامه استاندارد هویت فرهنگی راسک (2009) و پرسش نامه های استاندارد امنیت اجتماعی مقصودی نیا و همکاران (1395) و پرسش نامه های استاندارد امنیت فرهنگی افضلی و همکاران (1395) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای مشارکت فرهنگی، 933/0 و هویت فرهنگی، 951/0 و امنیت اجتماعی، 855/0 و امنیت فرهنگی، 823/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی رابطه معنا دار مثبت وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که ابعاد هویت فرهنگی (میراث فرهنگی، رسانه، آداب و رسوم، زبان، دین، هنجارها، باورها) و ابعاد مشارکت فرهنگی (صوتی و تصویری، کتاب و نشریات، میراث فرهنگی، زبان، هنرهای آئینی و نمایشی، فعالیت های ورزشی، فعالیت های مرتبط با سنت ها، هنرهای بصری و کتابخانه) با امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی رابطه معنا دار مثبت داشت.

  کلیدواژگان: مشارکت فرهنگی، هویت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی
 • مهرداد نوابخش، فاروق کریمی* صفحات 97-121

  در سالهای اخیر شیوع بزه و رفتارهای پرخطر میان جوانان، به مساله عمده اجتماعی تبدیل شده است، نتایج و یافته های حاصل از پیمایش ها و پژوهش های تجربی به قوت بر این مدعا، صحه می گذارد. این تحقیق با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر بر قانون گریزی جوانان 29- 18 سال شهر مریوان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش مطالعه، کمی و از نظر نوع در قلمرو تحقیق های کاربردی قرار می گیرد و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش جوانان 29- 18سال شهر مریوان و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر محاسبه گردیده و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای احساس عدالت توزیعی، کنترل اجتماعی، احساس اعتماد اجتماعی افراد، رضایت اجتماعی افراد و نگرش افراد نسبت به قانون با قانون گریزی افراد رابطه معکوس و معنی داری داشته اند. متغیرهای احساس آنومی اجتماعی افراد، داشتن دوستان قانون گریز، میزان قانون گریزی در بین اعضای خانواده و احساس محرومیت نسبی افراد با قانون گریزی آنها رابطه مستقیم و معنی داری داشته اند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره هم نشان داد که متغیرهای آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، رضایت اجتماعی، نگرش نسبت به قانون و قانون گریزی اعضای خانواده تاثیر معنی داری بر قانون گریزی افراد داشته اند.

  کلیدواژگان: قانون گریزی، احساس عدالت توزیعی، کنترل اجتماعی، آنومی، اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی
 • سیدمهدی میرمحمدصادقی، رحمت حاجی مینه* صفحات 123-146

  از مهمترین سازوکارها و ابزار تامین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تدوین، تنظیم و اعمال دیپلماسی فرهنگی کارامد به عنوان نمونه بارز و اعلای دیپلماسی عمومی و قدرت نرم آن است. دیپلماسی فرهنگی توسط دولت ها هدایت می شود اما در برخی اوقات توسط سایر بازیگران غیردولتی نیز اجرا می گردد که به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و ابزاری برای دیپلماسی عمومی محسوب می شود. با وقوع انقلاب اسلامی ایران، به دلیل ماهیت انقلابی و تضاد ایدئولوژیک با آمریکا، کشورهای غربی و متحدان منطقه ای آنها، چهار دهه است که ایران هراسی به عنوان ابزاری از سوی آنها برای محدود کردن فعالیت های فرامرزی و در نهایت منزوی ساختن جمهوری اسلامی ایران در حال انجام می باشد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که دیپلماسی فرهنگی ایران برای مقابله با ایران هراسی چگونه بوده است؟  بنا بر یافته های این تحقیق که با روش توصیفی-تبیینی انجام گرفته است، فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه با توجه به ظرفیت های مطلوب دیپلماسی فرهنگی ایران، استفاده از این ظرفیت ها  بخاطر تعدد مراکز تصمیم گیری، منفعلانه بوده و نتوانسته به عنوان ابزاری در خدمت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم ایران قرار گیرد تا با استفاده از ابزارهای مختلف، ایران هراسی را به چالش کشیده و با آن مقابله نماید

  کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، ایران هراسی، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، جمهوری اسلامی ایران
 • محمدحسین پناهی، سید هادی علویون* صفحات 147-171
  بررسی و نقد پژوهش های انجام شده در زمینه فاصله نسلی هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش، پس از پالایش اولیه مقالات،40 مقاله علمی پژوهشی مرتبط با موضوع فاصله و شکاف نسلی از طریق پایگاه اطلاعات علمی مگیران و پایگاه اطلاعاتی نورمگز، انتخاب و در زمینه های چارچوب نظری، روش تحقیق و یافته ها بررسی و مقایسه شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دراین پژوهشها، فقر نظریه پردازی بومی، غلبه روش های پیمایشی و غیبت روش های ترکیبی، پراکندگی و عدم انسجام در شاخص سازی انواع فاصله نسلی، تلقی متفاوت از مفاهیم فاصله، شکاف و انقطاع نسلی کاملا مشهود است. بعلاوه، عدم ارائه تعاریف عملیاتی دقیق برای این مفاهیم، و عدم سنجش درست متغیرها، و عدم تفکیک بعد ارزشی و بعد هنجاری فاصله نسلی از هم، یافته های آنها را دچار آشفتگی کرده است. همچنین این تحقیقات از تعمیم نتایج بدست آمده بدون قید ابعاد و حوزه های مورد بررسی، از نداشتن معیار مشترک سنی در تفکیک نسلهای نسل اول، دوم و سوم، و از کم توجهی به اعتبار ابزار مورد استفاده رنج می برند. در نگاه کلی، تفاوتها و تناقض های قابل توجه  در نتایج بدست آمده می تواند سبب سردرگمی پژوهشگران بعدی و برداشت های نادرست و سلیقه ای از نتایج توسط سیاستگذاران شود.
  کلیدواژگان: نسل، فاصله نسلی، شکاف نسلی، گسست نسلی، فراتحلیل
|
 • Abdulrahman Afshari, Majid Tavasoli *, Saeid Sharifi Pages 9-35

  The purpose of this study was Exploring typology of challenges to fulfill Cultural policy objectives in Islamic Republic of Iran. The research method was descriptive-survey. The statistical population consisted of all experts, with 396 individuals selected as sample size. Data gathering tool was researcher-made questionnaire with 40-item based on interviews with political and cultural expert. Cronbach's alpha was higher than 0.7 for all dimension; content validity was confirmed by CVR coefficient. To analyze the research data the AIC method was used as a cluster criterion evaluation. The results showed that with 13 stages of rotation three clusters (141 persons), (191 persons) and (64 persons) including 7 dimensions, lack of political consensus, lack of integrated management, political identity, political performance weakness, competing political strife, political insecurity and Political attitudes, became distinct. The first group considered the factors of political identity, the second group the weakness of political performance and the third group identified lack of political support as the most important obstacle to Realizing cultural policy objectives in the Islamic Republic of Iran. In the identity-seeking group, component of reinforcement of Western identity components in policy making, in the performance-seeking group, top-down cultural policy, and in the group of support-seeking, the tendency to resist through rituals was identified as the most important barrier to realizing cultural policy objectives.

  Keywords: Cultural Policy, Cultural Policymaking, Government, Cultural Policy objectives, Islamic Republic of Iran
 • Maryam Derakhshandeh Lazarjani *, Mohamadreza Dehshiri Pages 37-65

  The present era in the world of communication and the move towards global civilization has made cultural diplomacy a special manifestation of the elements and components of foreign policy and the effective and sustained engagement in today's world. One of the requirements of this diplomacy is a multilateralist approach to foreign policy that is rooted in the theory of constructivism aimed at building friendly and lasting relationships through an approach of cooperating mechanisms between governments and inviting their communities to learn from each other in constructing cultural attitudes. The article answers the question of how the multicultural approach to cultural foreign policy in the international arena promotes the Iranian mobility? Within the framework of the analytical-descriptive approach to the hypothesis that the paper seeks to test is multilateral cultural foreign policy through the promotion of the dynamics of material and spiritual structures based on the dialectical synthesis of Iranian, Islamic and modern identity layers within the context of a super-discourse. An identity in the name of the Islamic Revolution, as well as an interactive-understanding view of cultural complementarity and synergy within the framework of international institutions, fosters the promotion of Iranian mobility on the international scene.

  Keywords: Culture, Foreign Cultural Policy, Cultural Multilateralism, Constructivism
 • Abbas Gheadamini Harouni *, Reza Ebrahimzadeh, Mehrdad Sadeghi, Homeyra Abdi Pages 67-96

  The aim of this study was to examine the relationship between cultural identity and cultural participation with Increasing social security and cultural security in citizens of Isfahan, 7th district. The research method was descriptive and correlational in terms of purpose and method of data collection. The statistical population of the study was 165205 citizens of all over the age of 18 years in district 7 of Isfahan municipality. 384 persons were selected through cluster sampling method through Cochran sampling formula. The research instrument was a questionnaire for the standard cultural participation of UNESCO (2006) and the Rosk Cultural Identity Standard Questionnaire (2009) and Maghsoudi Nia et al. Standard social security questionnaires (1395) and the standard questionnaires on cultural security of Afzali et al. (1395). The validity The questionnaires were evaluated based on the content, form and content validity, and after validation of the necessary terms, validity was confirmed. On the other hand, the reliability of the questionnaires by Cronbach's alpha method was 0.933 for cultural participation, 0.951 and social security, 0.855 and cultural security were estimated at 0.823. Data analysis was done at descriptive and inferential levels including Pearson correlation coefficient. The results of the research showed that there is a significant positive correlation between cultural identity and cultural participation with social security and cultural security (p <0.05). The results also showed that the dimensions of cultural identity (cultural heritage, media, customs, language, religion, norms, beliefs) and dimensions of cultural participation (audio and visual, books and publications, cultural heritage, language, ritual and performing arts, Sport activities, traditions, visual arts and library activities) had a meaningful positive relationship with social security and cultural security (p <0.05).

  Keywords: Cultural Participation, Cultural Identity, Social Security, Cultural Security
 • Mehrdad Navabakhsh, Farogh Karimi * Pages 97-121

  In recent years, the prevalence of crime and high-risk behaviors among young people has become a major social issue, and the findings and findings of empirical surveys and research strongly support this claim. The purpose of this study is to analyze the sociological, social and cultural factors affecting the Evasion of 18-29 year-old youth in Marivan. The present study is a quantitative and type-based study in the field of applied research and questionnaire was used to collect data. The statistical population of this study is young people aged 18-29 years old in Marivan and the sample size was calculated using Cochran formula of 385 persons and the stratified sampling method was used. The results showed that the variables of sense of distributive justice, social control, sense of social trust, social satisfaction and attitude towards law were inversely and significantly correlated with evasion. There was a direct and significant relationship between the variables of feeling social anomaly, having friends with the law, the level of law-abiding among family members, and the feeling of relative deprivation. The results of multivariate regression analysis also showed that variables such as social anomaly, social control, social satisfaction, attitude towards law, and family law avoidance had a significant effect on evasion.

  Keywords: Evasion, Distributive Justice, Social Control, Anomie, social trust, Social Satisfaction
 • Seyed Mehdi Mirmohammad Sadeghi, Rahmat Hajimineh * Pages 123-146

  It is one of the most important mechanisms and means of acquiring foreign policy goals of the Islamic Republic of Iran, the formulation, regulation and implementation of effective cultural diplomacy as a prominent example of the supreme diplomacy and its soft power. Cultural diplomacy is conducted by governments, but it is sometimes performed by other non - governmental actors, which are regarded as a support for foreign policy objectives and means of public diplomacy. With the events of the Islamic Revolution in Iran, because of the nature of the revolution and ideological conflict with the USA, Western countries and their regional allies, Iran has been on the verge of fear as a form of Iran phobia, from opposites in the scope of States and Muslim and Non Muslim nations. The main question of this research is that “How was Iran’s cultural diplomacy confronting with Iran phobia? According to the research findings; which has been done using descriptive method; the research hypothesis is that, considering the favorable capacities of Iranian cultural diplomacy, the use of these capacities is passive because of the multiplicity of decision - making centers and has failed to serve as a tool in the service of public diplomacy and Iran's soft power, and using different tools, challenges to the Iran phobia and confront it.

  Keywords: Cultural diplomacy, Iran phobia, Soft power, Public Diplomacy, Islamic Republic of Iran
 • Mohamadhosain Panahi, Seyyed Hadi Alavyyun * Pages 147-171
  The main purpose of this research is to review and critique research on generation gap. In this research, after initial refinement of the articles, 40 scientific-research papers related to the topic of generation and gap generation through the Marigans Scientific Database and the Noormags database were selected and reviewed in the areas of theoretical framework, research methodology and findings and were compared. The results of this study show that in these studies, the poverty of native theorizing, the prevalence of survey methods and the absence of combinatorial methods, scattering and inconsistency in the indexing of generational distance types, are different from the concepts of distance,  gap and generational discontinuity. In addition, the lack of precise operational definitions for these concepts, and the lack of accurate measurement of variables, and the lack of separation of the value and normative dimensions of generational distance, have confounded their findings. The research also suffers from the generalization of the results obtained without considering the dimensions and domains under study, the lack of a common age criterion in the separation of first, second and third generation generations, and the lack of attention to the validity of the tools used. In general, significant differences and inconsistencies in the results can confuse future researchers and misinterpretations of results by policymakers
  Keywords: Generation, generation distance, Generation Gap, meta-analysis