فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا کشتگر، فاطمه باقرپور، حمیده قائمی*، داود سبحانی راد صفحات 7-14
  هدف
  در سال های اخیر، ارزیابی اختلالات صوت از روش های سنتی به رویکردهای جامع تری حرکت کرده که دربرگیرنده کیفیت زندگی می باشد. شاخص معلولیت صوت-آوازخواندن (Singing Voice Handicap Index: SVHI)، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای خود ارزیابی در زمینه اختلالات صوت خوانندگان می باشد. هدف این پژوهش، بررسی امتیاز شاخص معلولیت صوت در خوانندگان دچار اختلال صوت به کمک نسخه فارسی شاخص معلولیت صوت-آواز خواندن می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی می باشد. در این مطالعه، 115 خواننده (48 خواننده مبتلا به اختلال صوت و 67 خواننده سالم) به روش نمونه گیری در دسترس شناسایی شده، در مطالعه شرکت نمودند و اطلاعات دموگرافیک آن ها ثبت شد. با تکمیل نسخه فارسی SVHIP و با کمک آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی شامل تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون، امتیاز کل و امتیاز هر یک از زیر مجموعه های شاخص SVHIP (حوزه عملکردی، جسمی و عاطفی)، محاسبه گردید.
  یافته ها
  میان امتیاز کل شاخص معلولیت صوت-آواز خواندن و نیز امتیاز زیر مجموعه های آن، در دو گروه خوانندگان سالم و خوانندگان دچار اختلال صوت تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>p). همچنین میان هریک از زیر مجموعه های شاخص SVHIP با یکدیگر در هر گروه از شرکت کنندگان، همبستگی قوی وجود دارد (0/8≥|r|≥0/6).
  نتیجه گیری
   وجود اختلال صوت در خوانندگان بر کیفیت زندگی مرتبط با صوت آن ها تاثیرگذار بوده و منجر به ایجاد احساس معلولیت صوت در آن ها شده که  آسیب بر تمام حوزه های جسمی، عملکردی و عاطفی را به دنبال داشته است.
  کلیدواژگان: شاخص معلولیت صوت، خوانندگان، اختلال صوت، کیفیت زندگی
 • مصطفی شاه وردی*، محمد مهدی کوهستانی اردومحله صفحات 15-24
  هدف
  پیچ خوردگی مچ پا نقص های دو طرفه ای ایجاد می کند که خطر آسیب دیدگی اندام غیر آسیب دیده را به طور ثانویه افزایش می دهد. از این رو، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک (Plyometric) بر تقارن عملکردی اندام تحتانی فوتبالیست های با سابقه پیچ خوردگی جانبی مچ پا بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق نیمه تجربی 20 فوتبالیست مرد با سابقه پیچ خوردگی جانبی درجه یک و یا دو مچ پا به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به مدت 6 هفته تمرینات پلایومتریک را انجام دادند. برای ارزیابی عدم تقارن عملکردی بین اندام تحتانی از آزمون های عملکردی شامل پرش چندگانه یک پا، پرش یک پا، پرش سه گام یک پا و پرش متقاطع یک پا و پرش یک پا 6 متر استفاده شد. فرمول شاخص تقارن اندام های تحتانی برای ارزیابی میزان عدم تقارن پای سالم و آسیب دیده بکار گرفته شد. از آزمون تی زوجی برای مقایسه عملکرد بین اندام های تحتانی و مقایسه میانگین درصد شاخص تقارن اندام تحتانی استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معناداری در مرحله پیش آزمون بین دو پا وجود دارد و پای سالم عملکرد بهتری نسبت به پای آسیب دیده در آزمون های پرش یک پا (0/011=p)، پرش سه گام یک پا (0/017=p)، پرش متقاطع یک پا (0/001=p)، پرش 6 متر یک پا (0/001=p) و پرش چندگانه یک پا (0/001=p) داشت. در حالی که در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری بین اندام های تحتانی مشاهده نشد. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که پس از 6 هفته تمرین پلایومتریک بین میانگین درصد شاخص تقارن اندام های تحتانی در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری در آزمون های پرش یک پا (0/024=p)، پرش سه گام یک پا (0/039=p)، پرش متقاطع یک پا (0/031=p)، پرش 6 متر یک پا (0/004=p) و پرش چندگانه یک پا (0/001=p) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد آسیب و عملکرد اندام برتر باعث عدم تقارن عملکردی در دو پا می شود که تمرینات پلایومتریک می تواند این عدم تقارن عملکردی را جبران کند.
  کلیدواژگان: تمرینات پلایومتریک، تقارن عملکردی، اندام تحتانی، فوتبالیست ها، پیچ خوردگی جانبی مچ پا
 • لیدا حسین زاده، کیومرث امینی* صفحات 25-33
  هدف
  تقریبا سه چهارم زنان در معرض واژینیت کاندیدیایی هستند. از جمله عوامل بیماری زا می توان به قدرت اتصال کاندیدا به بافت میزبان از طریق عواملی مانند مولکول های چسبنده و پروتئین هایی که این اتصال را تسریع می کنند اشاره نمود. هدف از انجام مطالعه حاضر؛ بررسی فراوانی ژن های مولد بیوفیلم در سویه های کاندیدا آلبیکنس جداشده از واژینوز (Vaginosis) و بررسی مقایسه ای بیان ژن als در سویه های تحت تیمار (Treatment) با نانوذره آهن در شرایط آزمایشگاهی به روش Real Time-PCR می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 100 نمونه کاندیدا که از نمونه های واژینوز زنان به دست آمده بود مورد بررسی قرار گرفت. پس از شناسایی سویه های کاندیدا آلبیکنس با استفاده از تست های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی استاندارد، استخراج DNA ژنوم با استفاده از کیت شرکت سیناژن انجام گردید. به منظور ردیابی ژن های Als، Hwp1 و Hyr آزمون Multiplex-PCR انجام گردید. همچنین به منظور بررسی اثر نانوذره آهن بر بیان ژن ALS، RNA سویه های حاوی این ژن با استفاده از کیت Cinnapure استخراج گردید و پس از تبدیل به CDNA، آزمون Real-Time PCR انجام شد.
  یافته ها
   نتایج آنالیز مولکولی نشان داد که از 60 ایزوله کاندیدا آلبیکنس 34 ایزوله (65/66%) واجد ژن hwp ، 46 ایزوله (76/66 %) واجد ژن Als و 33 ایزوله (55%) واجد ژن Hyr بودند. نتایج مربوط به منحنی ذوب ژن Als در سویه های بالینی کاندیدا آلبیکنس و تیمار شده با نانو ذره آهن نشان داد که Peak اصلی برای این ژن در دمای 85/34 درجه سلسیوس رخ می دهد. نتیجه گیری: بیان ژن Als در ایزوله های تحت مطالعه تیمار شده نسبت به ایزوله های تیمار نشده پایین تر بدست آمد که نشان دهنده نقش مثبت تیمار نانوذره آهن در کاهش بیان ژنAls  در ایزوله ها می باشد.
  کلیدواژگان: بیوفیلم، کاندیدا آلبیکنس، واژینوز، نانوذره آهن، Real Time-PCR
 • نرگس رحمانی، مهناز استکی*، بهشته نیوشا صفحات 34-44
  هدف
  در رابطه با ماهیت اختلال نارساخوانی، عقیده بر نقص پیشرفت سلول ‏های مغز در نواحی بینایی و شنوایی می ‏باشد. شواهد قابل توجهی، منشا عصب‏ شناسی نارساخوانی را تایید کرده ‏اند، از جمله مداخلات نوین  بر روی گروه کودکان مبتلا به نارساخوانی استفاده از رویکردهایی همچون صدادرمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن انجام شد.
  روش بررسی
   
  این تحقیق از نوع مطالعات شبه ‏تجربی است که برای اجرای آن ابتدا به شیوه نمونه‏گیری در دسترس تعداد 14 نفر از دانش‏آموزانی که در مراجعه به کلینیک های مشاوره و توانبخشی شهر تهران، تشخیص نارساخوانی برای آنان ثبت شده بود، در جریان پژوهش قرارگرفته و به صورت نمونه‏گیری در دسترس و مساوی در دو گروه آزمایش (صدادرمانی به روش Tomatis) و کنترل (فاقد مداخله) قرار گرفتند. مرحله بعد آزمون ‏های رنگ-واژه استروپ، تقویت حافظه فعال ان بک (N Back)، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (Wisconsin)و آزمون برج لندن (Tower of London) بر روی آزمودنی ‏های  اجرا گذاشته شد. سپس گروه آزمایش در 30 جلسه درمانی به صورت هفته ای3 بار که حدود 2 ساعت به طول انجامید، تحت مداخله قرار گرفتند، در پایان جلسه 30ام و همچنین 1/5 ماه پس از آن، مجددا آزمودنی‏ ها با آزمون ‏های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند و نمرات به دست آمده به ترتیب به عنوان نمرات پس‏آزمون و پیگیری در نظر گرفته شد. در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری ‏های تکراری نوع دو با نرم‏افزار SPSS-22 با مرز استنتاج آماری 0/05p<، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته‏ ها:نتایج نشان دادند که صدادرمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی (توجه انتخابی، انعطاف‏ پذیری شناختی، استدلال انتزاعی، تغییر آمایه، عملکرد شناختی، توانایی برنامه ‏ریزی و سازمان ‏دهی) دانش‏آموزان دارای مشکلات خواندن تاثیرگذار است (0/005p<).
  نتیجه ‏گیری:بر طبق یافته‏ ها با توجه به سودمندی صدادرمانی بر بهبود عملکرد دانش‏آموزان نارساخوان و نظر به کوتاه ‏مدت بودن این مداخلات و جذاب بودن آن برای کودکان، به نظر می رسد به کارگیری این روش بر اختلالات یادگیری و اختلالات دیگری که ناشی از نقص در کارکردهای اجرایی است می ‏تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: صدادرمانی، روش توماتیس، کارکرد اجرایی، نارساخوانی، مشکلات خواندن، دانش‏آموز
 • ابوذر سعادتیان*، منصور صاحب الزمانی، محمدتقی امیری خراسانی، محمد تقی کریمی، محمد صادقی صفحات 45-55
  هدف
  تغییر نسبت قدرت عضلات چرخش دهنده داخلی به خارجی یک وضعیت شایع در ورزشکاران دارای حرکات بالای سر مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرنیات سنتی و تمرینات تعلیق TRX (Total-Body Resistance Exercise; TRX) بر نسبت قدرت عضلات چرخش دهنده داخلی به خارجی شانه بود.
  روش بررسی
  تعداد 33 ورزشکار مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه شهر کرمان به عنوان نمونه آماری در دو گروه تمرینی (سنتی و تعلیق TRX) و گروه کنترل انتخاب گردیدند. برای ارزیابی قدرت فرد در حالت نشسته لبه میز قرار گرفت و بازو در وضعیت کنار بدن و آرنج در 90 درجه فلکشن و آزمودنی به مدت 5 ثانیه حداکثر فشار را به دستگاه قدرت سنج وارد می کرد. هر فرد سه تلاش را اجرا کردند و میانگین اجرای فرد مبنای کار آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  انجام دوره تمرینی باعث بهبود نسبت قدرت عضلات چرخش دهنده بازو می گردد (0/004=p). نتایج آزمون بنفرونی نشان داد بین گروه سنتی و TRX  با گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد (0/001>p، 0/009= p به ترتیب)، اما در نتایج بین گروه تمرینی سنتی و TRX تفاوت معناداری مشاهده نگردید (0/58=p). با این وجود تغییرات میانگین در گروه TRX بیشتر بوده است.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که اجرای تمرینات سنتی نیازمند چندین ابزار تمرینی می باشد ولی در تمرینات TRX فقط یک ابزار مورد نیاز است. همچنین تمرینات TRX در زنجیره حرکتی بسته اجرا می گردد، می توان نتیجه گرفت می توان تمرینات TRX را به عنوان جایگزین تمرینات سنتی در مکان های با محدودیت فضای تمرینی مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: سندروم گیرافتادگی شانه، تمرینات سنتی، تمرینات TRX، ورزشکاران دارای حرکات بالای سر
 • پروین کیان پور، علی میرزاجانی*، ابراهیم جعفرزاده پور، مهدی خبازخوب، عباسعلی یکتا صفحات 56-62
  هدف
  انحنای قدامی قرنیه نقش مهمی در تشخیص و درمان کراتوکونوس دارد. هدف مطالعه ی حاضر تعیین تکرارپذیری انحنای قدامی 5 حلقه قرنیه (5-1 میلی متری از مرکز قرنیه) در بیماران کراتوکونوس با هریک از دستگاه های ارب اسکن و Eyesys و تعیین میزان توافق مقادیر انحنایی بین دو دستگاه می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ، انحناهای قدامی 5 حلقه ی قرنیه با ارب اسکن و Eyesys در 48 چشم راست از 48 بیمار مبتلا به کراتوکونوس اندازه گیری شد. درجه ی شدت کراتوکونوس بیماران بر اساس مقدار کراتومتری ماکزیمم شامل خفیف (دیوپتر50≥)، متوسط (دیوپتر 55-50) و شدید (دیوپتر 55≤) تقسیم بندی شد. برای نشان دادن توافق بین دستگاه ها و تکرار پذیری هر دستگاه  از (Intraclass Correlation Coefficient; ICC) و آنالیز واریانس داده های تکراری و نمودار Bland-Altman استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، تکرارپذیری بالایی برای مقادیر هر دستگاه در همه ی حلقه های قرنیه نشان داده شد (برای ارب اسکن حداقل 95/0 و برای Eyesys حداقل 0/99 ،p<0/0001). براساس آنالیز واریانس داده های تکراری، اختلاف معناداری بین مقادیر تکرار شده ی هر دستگاه در همه ی حلقه های قرنیه وجود نداشت. همبستگی بالایی بین مقادیر ارب اسکن با مقادیر Eyesys در همه ی حلقه های قرنیه نشان داد (0/84r≥، 0/0001p<). براساس آزمون تی زوجی بین مقادیر انحنایی Eyesys و ارب اسکن اختلاف معناداری وجود داشت (0/001p<).
  نتیجه گیری
  مطالعه ی حاضر نشان داد که مقادیر انحنایی قدامی بدست آمده با هر یک از دستگاه های ارب اسکن و Eyesys در همه ی حلقه های قرنیه تکرار پذیر بودند. مقادیر انحنای قدامی بدست آمده با Eyesys در 5 حلقه ی قرنیه استیپ تر از مقادیر بدست آمده با ارب اسکن بودند و دو دستگاه در اندازه گیری انحنای قدامی قرنیه در چشم های مبتلا به کراتوکونوس قابلیت جایگزینی با یکدیگر را نداشتند.
  کلیدواژگان: انحنا قدامی قرنیه، ارب اسکن، Eyesys، کراتوکونوس
 • نفیسه سادات شریفی، محمدهادی صاحبی*، مهدی عبدالوهاب صفحات 63-71
  هدف
  عملکرد دست در همه ی افراد به خصوص کودکان با فلج مغزی از ضرورت های زندگی روزانه است. افراد با اختلال عملکرد دست دچار مشکلاتی در مراقبت از خود، تحصیل، تفریح و مانند آن می شوند. فضای کافی در فضای وب اول دست برای حرکت به سمت خارج و دیگر حرکات شست و همچنین عملکرد دست ضروری است. اختلال عملکرد اندام فوقانی بخصوص دست یک پیامد رایج و ناتوان کننده در فلج مغزی است و نقص در عملکرد دست می تواند کیفیت زندگی این کودکان را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اسپلینت کوتاه شست بر عملکرد دست، دامنه حرکتی مچ و شست کودکان با فلج مغزی می باشد.
  روش بررسی
  روش مطالعه در این پژوهش از نوع مداخله ای و بصورت قبل بعد می باشد. 15 کودک مبتلا به فلج مغزی از مدارس استثنایی جسمی حرکتی شهر تهران که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. کودکان از اسپلینت (با زاویه 40 درجه دور شدن شست از کف دست) به مدت 8 هفته، 8- 6 ساعت در روز و 6- 4 ساعت در شب استفاده کردند. در این مطالعه از تست Box & Block برای ارزیابی عملکرد دست و گونیامتر برای دامنه حرکتی مچ و شست دست غالب استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج، بهبود معنادار در عملکرد  دست  (0/001=p) و  افزایش  دامنه  حرکتی شست  (0/02=p) به  دنبال  استفاده  از اسپلینت را نشان می دهد، اما افزایش معناداری در دامنه حرکتی مچ (0/054=p) دیده نشده است.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه فوق نشان می دهد که استفاده از اسپلینت کوتاه شست در کودکان با فلج مغزی می تواند جهت بهبود عملکرد دست و افزایش دامنه ی حرکتی شست دست غالب استفاده شود.
  کلیدواژگان: اسپلینت کوتاه شست، عملکرد دست، فلج مغزی
 • مصطفی زارع، محمدرضا بیهقی*، علی صفری، پرستو تاجزاده، رضا زارع، تینا طیاطبایی صفحات 72-78
  هدف
  مطالعات قبلی نشان داده اند که ویتامینD3  نقش قابل توجهی در سلامت، بقا و باروری انسان دارد.کمبود آن از عوامل مهم در بروز اختلالات متابولیسم استخوان محسوب می گردد. کمبود ویتامینD3  در معلولان ذهنی رایج است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع کمبود ویتامین D3 در بین معلولان ذهنی مرکز توانبخشی شهرستان کاشمر صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی،72 نفر از معلولان ذهنی خانم (60- 10 سال) که در یک مرکز توانبخشی در شهرستان کاشمر بودند، به صورت آمارگیری تمام شماری انتخاب شدند. سطوح سرمیD3  با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا یا (High-Performance Liquid Chromatography; HPLC اندازه گیری شد. کمبود ویتامینD3  به عنوان سطح سرمیD3  کمتر از 12 نانوگرم در میلی لیتر تعریف و داده ها با نرم افزار Spss آنالیز شدند (0/01>p). یافته ها: 2/47 درصد بیماران به عنوان کمبود شدید ویتامینD3  طبقه بندی شدند. سن با سطح سرمیD3  ارتباط داشت. 65 درصد افراد معلول از سن 20 تا 39 سالگی کمبود شدید و متوسط ویتامینD3  داشتند. نتیجه گیری: پزشکان می توانند برای بیماران معلول ذهنی از مکمل های ویتامینD3  در تغذیه استفاده کنند. علاوه بر این غربالگری برای کمبود ویتامینD3  باید در ارزیابی سلامت بیماران معلول در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: ویتامینD3، کمبود، شیوع، معلولین ذهنی، ایران
 • مارال امینی*، غلامعلی قاسمی صفحات 79-88
  هدف
  کمر درد مزمن یکی از مشکلات جوامع امروزی است که درمان آن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه را کاهش می دهد. با توجه به نقش فعالیت های بدنی و تمرینات ورزشی در بهبود کمر درد، هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات باراسل با پیلاتس بر درد و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمر درد مزمن بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تعداد 30 بیمار زن مبتلا به کمر درد مزمن به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره، گروه باراسل (دامنه سنی7±42 سال، قد 8±160 سانتی متر و وزن 5/5 ± 62 کیلوگرم) و گروه پیلاتس (دامنه سنی5± 42/5 سال، قد 10 ± 159 سانتی متر و وزن 6 ± 61 کیلوگرم) و گروه کنترل (دامنه سنی 6 ± 42 سال، قد  11 ± 161 سانتیمتر و وزن 7 ± 59/5 کیلوگرم) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه های مداخله به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه 60 دقیقه ای تمرینات را انجام دادند اما گروه کنترل در طی این مدت زمان در هیچ گونه فعالیت درمانی شرکت نداشته و به فعالیت های عادی روزانه مشغول بودند. درد  توسط مقیاس بصری درد و ناتوانی عملکردی بیماران توسط پرسشنامه آس وستری قبل و بعد از هشت هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. شد. جهت تجزیه و تحلیل گروه های مورد مطالعه از روش آمار استنباطی تحلیل واریانس برای داده های تکراری استفاده شد (0/05≥p).
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که هر دو روش مداخله ای بکار گرفته شده باعث بهبود درد و ناتوانی عملکردی بیماران در مقایسه با گروه کنترل شده است (0/05≥p). همچنین یافته ها تفاوت معناداری را بین دو روش مداخله ای در متغیرهای دو گانه تحقیق نشان نداد (0/05<p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق حاضر تمرینات باراسل و تمرینات پیلاتس می توانند موجب بهبود درد و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمر درد مزمن گردد لذا احتمالا می تواند به عنوان یک مدالیته مفید برای توانبخشی زنان مبتلا به کمردرد مزمن توصیه شود.
  کلیدواژگان: باراسل، پیلاتس، ناتوانی عملکردی، کمر درد مزمن
 • زینب شریفیان، تکتم مالکی شاه محمود، فاطمه حارث آبادی* صفحات 88-101
  هدف
  تکنیک ها و نظریه های جدید پژوهشی روی جنین/نوزاد این گونه مطرح کردند که فراگیری زبان در دنیای مایع رحمی آغاز می شود و در سراسر زندگی ادامه می یابد. این پژوهش، مروری است بر پژوهش هایی که به بررسی پاسخ جنین به محرکات شنیداری، شواهد فراگیری زبان در دوران جنینی و روش های بررسی این موارد در جنین پرداخته اند.
  روش بررسی
  در این مطالعه مروری، عنوان و چکیده تمامی مقالات منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتیWeb of science، Google scholar، Scopus و PubMed از سال 1980 تا 2018 برای یافتن مقالات مرتبط با وجود، شکل گیری و رشد و تحول مهارت های پیش زبانی در جنین و نوزاد مورد جستجو قرار گرفتند. در نتیجه این جستجوی جامع، 106مقاله به دست آمد که پس از مطالعه دقیق چکیده آن ها، 52 مقاله که با اهداف مطالعه حاضر انطباق کامل داشتند، برای نگارش مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  تغییر در الگوی مکیدن و ضربان قلب نوزاد یا جنین و انواع دیگری از مقیاس های رفتاری، روش هایی هستند که نشان می دهند جنین انسان می تواند صدای انسان و زبانی را که در معرض آن قرار گرفته به خاطر سپرده و بازشناسی کند. در واقع، با توسعه مهارت های شنیداری طی نیمه دوم بارداری، اولین تجارب جنین از زبان گفتاری شکل می گیرند.
  نتیجه گیری
  نوا و ریتم پیام گفتاری، نقش مرکزی در فراگیری اولیه زبان بازی می کنند و چنین  اطلاعاتی  برای  جنین  در دسترس است و توسط سیستم شنیداری جنین پردازش می شود، در نتیجه مغز جنین در زمان نزدیک به تولد واقعا می تواند بیشتر جنبه های اصلی زبان را درک کند و فرا بگیرد.
  کلیدواژگان: گفتار، زبان، ادراک، جنین، تکامل
|
 • Z Keshtgar, F Bagherpour, H Ghaemi *, D Sobhani, Rad Pages 7-14
  Purpose
   In recent years, the evaluation of voice disorders has traditionally moved into a more comprehensive approach that includes quality of life. The quality of life related to Singing Voice Handicap Index (SVHI) is one of the most widely used self-assessment tools in the area of ​​voice disorder for singers. The aim of this study is to investigate the voice handicap index in singers who are suffering from voice disorder and healthy singers by the Persian version of the singing voice handicap index (SVHIP). 
  Methods
   This is a descriptive-analytic study. In this study, 115 singers (48 singers with voice disorder and 67 healthy singers) were participated, and their demographic information was recorded. By completing the Persian version of SVHIP and using Independent T-test and Pearson correlation coefficient, total score and score of each SVHIP index subset (functional, physical and emotional domain) were calculated. 
  Results
   There is a significant difference between the total score of singing voice handicap index and the scores of its subset in both healthy and voice disorder groups. (p≤0.05). There is also a strong correlation between each SVHIP subset with each other in each group of participants 0/6<r<0/8. 
  Conclusion
   Voice impairment in singers affects the quality of life related to their voice in all aspects of physical, functional and emotional.
  Keywords: Voice handicap index, Singers, Voice Disorder, Quality of life
 • M Shahverdi *, M.M Kuohestani Ordumahalle Pages 15-24
  Purpose
  An ankle sprain produces two-way defects that increase the risk of secondary damage to the non-injured limb. Hence, the purpose of this study was to investigate the effect of plyometric training (PT) on lower extremity functional symmetry of soccer players with a history of lateral ankle sprain.
  Methods
  In this semi-experimental study, 20 male soccer players with a history of one and two-grade external ankle sprain were selected by using sampling method. PT were performed for 6 weeks. To evaluate the functional asymmetry between the lower extremities functional tests including single hop test, triple hop test, crossover hop test, 6m hop test and multiple test were used. The lower extremity symmetry index (LSI) formula was used to assess the degree of asymmetry in healthy and injured leg. Paired t-test was used to compare the performance between the lower limbs and compare the average percentage of lower extremity symmetry.
  Results
  The results of this study showed that there was a significant difference between two legs in the pre-test. A healthy leg had a better performance than the injured leg in single hop test (p=0.011), triple hop test (p=0.017), crossover hop test (p=0.001), 6m hop test (p=0.001), and multiple hop test (p=0.001); while the post-test showed no significant difference between the lower extremities. The results of paired t-test showed that there was a significant difference between the average of LSI in the pre and post-tests in single hop test (p=0.024), triple hop test (p=0.039), a crossover hop test (p=0.031), 6m hop test (p=0.004) and multiple hop test (p=0.001).
  Conclusion
  The results indicated that injured and dominant leg function led to functional asymmetry in two legs, which PT could compensate for this functional asymmetry.
  Keywords: Plyometric training, Functional asymmetry, lower extremity, Soccer players, Lateral ankle sprain
 • L Hosseinzadeh, K Amini * Pages 25-33
  Purpose
  Approximately three-fourths of women experience an episode of vaginal candidiasis. One of the virulence factors, is the ability of attachment of C. albicans to the host tissue through factors such as sticky molecules and proteins that accelerate this connection. The aim of this study was to investigate the frequency of biofilm formation genes in C. albicans strains isolated from vaginosis and to compare the expression of als gene in strains treated with iron nanoparticles in the in vitro using real time -PCR.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study conducted in Shariati Hospital during a 6-months period, 100 isolates Candidafrom vaginal specimens were evaluated. After identification of C. albicans strains using standard biochemical and microbiological tests, genomic DNA extraction was performed using the CinnaGen Company Kit. Multiplex-PCR assays were performed to detect als, hwp1 and hyr genes. Also, to investigate the effect of iron nanoparticle on expression of als gene, RNA, all isolates containing this gene were extracted using Cinnapure kit. After cDNA synthesis, real time PCR test was performed.
  Results
  Molecular analysis results showed that from the total of 60 isolates of C. albicans, 34 isolates (56.66%) had the hwp gene, 46 isolates (76.66%) had Als gene and 33 isolates (55%) had Hyr gene. The results of the asl melting curve in clinical strains of C. albicans and treated with iron nanoparticles showed that the main peak for this gene occurs at 85.34 ° C.
  Conclusions
  Als expression in the treated isolates was lower than untreated, which indicates the positive role of the treatment in reducing Als gene expression in these isolates.
  Keywords: Biofilms, Candida albicans, Vaginosis, Iron nanoparticles, Real Time-PCR
 • N Rahmani, M Estaki *, B Niusha Pages 34-44
  Purpose
  with regard to the nature of cognitive and perceptual aspects, dyslexia is believed to be a defect in the development of brain cells in the visual and auditory areas. So significant evidence has confirmed the origin of dysfunctional neurology, one of the new interventions for a group of children with dyslexia is the use of approaches such as sound therapy, which little research has been conducted in Iran. Therefore, the present study was conducted with the aim of evaluating the effectiveness of sound therapy by Tomatis method on executive functions in dyslexic students.
  Methods
   
  This study is an experimental study. From students who had been diagnosed with dyslexia admitted to counseling and rehabilitation clinics in Tephran, 14 students were selected via convenience sampling. Afterwards, they were divided into two experimental groups, experimental (sound therapy by the Tomatis method) and control group (without intervention). In the next stage, the Stroop Test, N-Back test, Wisconsin card sorting test (WCST) and tower of London (ToL) test were performed on the subjects of each of the two groups and the obtained scores were considered as pre-test scores. Then, an independent variable was applied, in other words, the experimental group received 30 sessions of treatment 3 times a week, about 2 hours in length led to the intervention of "sound therapy by the Tomatis method", while control group were just followed. At the end of intervention post-test was performed and then groups were followed up after 1.5 months. The data were evaluated using repeated measures ANOVA by statistical software SPSS-22 with p<0.05 considered as statistically significant.
  Results
  The results showed that sound therapy had an impact on improving executive functions (selective attention, cognitive flexibility, abstract reasoning, change in relation, cognitive function, ability to plan and organize) in dyslexic students (p<0.005).
  Conclusions
  According to the findings, considering the usefulness of sound therapy on improving the performance of dyslexic students and considering the short duration of these interventions and their attractiveness for children, it seems that applying this method can be beneficial to learning disabilities and other disorders that are caused by imperfections in executive functions.
  Keywords: Sound therapy, Tomatis method, Executive functions, Reading disorder, Dyslexia, Student
 • A Saadatian *, M Sahebalzamani, M.T Amiri Khorasani, M.T Karimi, M Sadeghi Pages 45-55
  Purpose
  Changing strength ratio of internal to external rotator muscles is a common condition in overhead athletes with shoulder impingement syndrome. The purpose of this study was to investigate the effect of traditional and TRX (total-body resistance exercise) suspension training on the strength ratios of internal and external shoulder muscles.
  Methods
  Thirty-three athletes with shoulder impingement syndrome in Kerman city were selected and grouped into two groups of training (traditional and TRX Suspension training) and control group. To assess the strength, the subject sitted at the edge of the table with arm position located near the body and elbows at 90 degrees of flexion. The subject was applied the maximum pressure to hand-held dynamometer for 5 seconds, each person performed three attempts and an average performance of the person was based on statistical work.
  Results
  The results showed that after the training period, improvement in the strength ratio in shoulder rotator muscles were observed (p=0.004). The results showed that there was a significant difference between the traditional and TRX group with the control group (p<0.001, p=0.009 respectively), but there was no significant difference between the traditional and TRX training groups (p=0.58). Furthermore, the average score changes in the TRX group was higher.
  Conclusion
  Since traditional exercises require several training tools, however, TRX exercises only one tool is needed, as well as the TRX exercises execute in the closed-kinetic chain, it can be concluded that TRX exercises can be used as a substitute for traditional exercises in places with restricted exercise space.
  Keywords: Shoulder impingement syndrome, Traditional training, TRX training, Overhead athlete
 • P Kianpoor, A Mirzajani *, E Jafarzadehpur, M Khabazkhoob, A.A Yekta Pages 56-62
  Purpose
  The anterior corneal curvature has important role in diagnosis and management of keratoconus. The purpose of the present study is to determine the repeatability of anterior curvature of 5 corneal rings (1-5 mm from the corneal center) in keratoconus patients obtained by the Orbscan and Eyesys instruments and to determine the level of agreement of curvature measurements between two instruments.
  Methods
  In this prospective study, anterior curvatures of 5 corneal rings were measured using Orbscan and Eyesys in 48 right eyes of 48 keratoconic patients. The mean age of patients was 31.6±4.7 and the grades of keratoconus of patients according to the maximum keratometry were mild (≤50 D), moderate (50-55D) and severe (≥55D). Statistical analysis was performed using Intraclass Correlation Coefficient and Repeated measures ANOVA for repeatability of each device. Pearson’s correlation coefficient, paired t test and Bland-Altman plot were also used for comparison of two techniques.
  Results
  In this study, the ICC showed high repeatability for measurements of each devices (ICC Eyesys=0.99, ICC Orbscan≥0.95, p<0.0001) in all corneal rings. According to repeated measures ANOVA, there was no significant difference between the repeated measurements of each device in all corneal rings. The Pearson’s correlation analysis showed high correlation between the measurements of Orbscan and those of Eyesys (r≥0.84, p<0.0001) in all rings. According to the paired t test, there was a significant difference in curvature measurements of Eyesys and those of Orbscan in all corneal rings (p<0.001). Also, the Bland-Altman plots showed low agreement between curvature measurements of two devices in all corneal rings.
  Conclusion
  The present study showed that the anterior curvature measurements obtained by each of Orbscan and Eyesys instruments were repeatable in all corneal rings. Anterior curvature measurements of 5corneal rings obtained by Eyesys were steeper than those obtained by Orbscan and the two devices could not be replaced for anterior corneal curvature measurement in keratoconic eyes.
  Keywords: Anterior corneal curvature, Orbscan, Eyesys, Keratoconus
 • N.S Sharifi, M.H Sahebi *, M Abdolvahab Pages 63-71
  Propose:Hand function is essential to activities of daily living for everyone, including individuals with cerebral palsy (CP). Individuals with hand dysfunction experience difficulties in self-care as well as educational, recreational, and fitness activities.Adequate first web space is essential for web space expansion, thumb abduction, and a wide range of thumb mobility and hand function activities. Hand dysfunction may have effects on quality of life. Dysfunction of the upper extremity is a common and debilitating consequence of cerebral palsy. The purpose of this study was to determine the effects of short thumb Splint on hand function, and wrist and thumb range of motion of children with age range of 8 to 12 years with spastic cerebral palsy.
  Methods
  The design of this study was before- after clinical trials on fifteen cerebral palsy children selected from special school based on inclusion criteria. Patients used a short thumb Splint (40 degrees of palmar abduction of thumb) for 2 months (6-4 hours during a day and 6 to 8 hours at night). In this study box & block Hand Function Test was used to evaluate the hand function. Goniometric measurements of thumb were obtained in degrees to calculate the passive range of motion.
  Results
  The results showed significant improvement in hand function (p=0.001), thumb range of motion (palmar and radial abductions) after Splinting (p=0.02) but did not reach statistical significance in wrist range of motion (p=0.054).
  Conclusion
  Our findings suggested that application of short thumb Splint in cerebral palsy children can improve hand function and enhance dominant hand thumb range of motion.
  Keywords: Short thumb Splint, Hand Function, Cerebral palsy
 • M Zare, M.R Beihaghi *, A Safari, P Tajzadeh, R Zare, T Tabatabaei Pages 72-78
  Purpose
  Previous studies have indicated that vitamin D3 deficiency is common in mentally disabled. This study aimed to determine Vitamin D3deficiency among mentally disabled patients city of Kashmar.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 72 mentally disabled people (10-60 years old) who were in a rehabilitation center in Kashmar city were selected through a census. Sampling was done by a researcher for subjects who had inclusion criteria. Serum levels of D3  were measured using HPLC method. The vitamin D3 deficiency was defined as serum 25-hydroxyvitamin D3 level ≤ 12 ng/ml. Data was analyzed using SPSS software.
  Results
  47.2% patients were classified as deficient in Vitamin D3. Age and 25-hydroxyvitamin D3 level was significantly correlated. 65 percent of disabled from age 20 to 39 years were severe and moderate deficient in Vitamin D3.
  Conclusion
  The physicians, responsible for the treatment of patients with multiple complex developmental disorder, incorporate Vitamin D3   supplementation in their practice. In addition, screening for vitamin D3 deficiency should be integrated in the health assessment of patients with mental disorders.
  Keywords: Vitamin D3, Mental Disabilities, Rehabilitation Center
 • M Amini *, Gh Ghasemi Pages 79-88
  Purpose
  Chronic back pain is one of the problems of today's societies, that its treatment reduces the economic, social and psychological consequences of society. Regarding the role of physical activities and exercises in improving back pain, the purpose of this study was to compare the effect of Barreausol and Pilates on pain, functional disability and quality of women with chronic back pain.
  Methods
  Thirty patients with chronic back pain were selected as convenience and randomly in three 10-patients groups Barreausol (average age of 42 ± 7, height 160 ± 8, and weight 62 ± 5.5 kg) Pilates (average age of 42.5 ± 5 years, height 159 ± 10 cm, and weight 61 ± 6 kg) control (average age of 42 ± 6 years, height 161 ± 11 cm, and weight 59.5 ± 7 kg) among the referred patients. The intervention group received 8sessions per week and three 60 minute sessions each week. The pain was evaluated by the visual scale of functional pain and functional disability in patients with osteoporosis questionnaire. For analysis, inferential statistics of variance for repeated data were used.
  Results
  The findings showed that both of the interventions reduced pain and functional disability in patients compared with the control group (p≤0.05) Also, the findings did not show a significant difference between the two training methods in the dual variables of the research (p>0.05).
  Conclusion
  Based on the findings of this study it can be concluded that Barreausol exercises and Pilates exercises can reduce the ' pain and adverse effects of women with chronic low back pain so it can definitely be recommended as a suitable medicine for the treatment of chronic low back pain.
  Keywords: Barreausol, Pilates, Functional disability, chronic low back pain
 • Z Sharifian, T Maleki Shahmahmood, F Haresabadi * Pages 88-101
  Purpose
  New research techniques and theories on fetus/infant have suggested that language learning begins in the fluid world of the uterine and it continues throughout the life. This study is a review on studies that examine the fetus response to auditory stimulus, evidence of language learning during the fetal life, and methods for examining these cases in the fetus.
  Methods
  The title and abstract of all published articles from 1980 to 2018 in databases including Web of Science, Google Scholar, Scopus and PubMed were searched to find the articles that were related to the existence, formation, and development of pre-linguistic skills in the fetuses and infants. As a result of this comprehensive search, 106 articles were found. After careful investigation of their abstracts, 52 articles that were completely compatible with the study objectives were included and used to write the article.
  Results
  Methods including change in the pattern of sucking and heart rate of the infant/fetus, and other types of behavioral scales have shown that the human fetus can remember and recognize the previously exposed human voices and language. In fact, by developing auditory skills during the second half of pregnancy, the first fetus experiences of the spoken language are formed.
  Conclusion
  Prosody and rhythm of speech have a central role in early language learning, and such information are available to fetus and is processed by the auditory system. Therefore, the fetal brain can really understand and learn most of the main aspects of the language at near-birth.
  Keywords: Speech, Language, Perception, fetus, Development