فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحید احمدی*، مهدی مرادی صفحات 1-14

  بهمن یکی از انواع حرکات توده ای است که به حرکت سریع توده ای از برف در جهت شیب دامنه اطلاق می شود. بهمن ها در مسیر حرکت خود علاوه بر برف، سنگ و خاک و گیاه را حمل می کنند و منجر به آسیب رساندن به خطوط ارتباطی، ساختمان ها و خطوط انتقال نیرو در مسیر حرکت بهمن می شوند. در این پژوهش دامنه هایی که دارای پتانسیل بهمن خیزی هستند، با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (MLP) پهنه بندی گردید. به منظور آموزش مدل داده های 39 دامنه ای که بهمن در آن اتفاق افتاده بود را به شبکه معرفی کرده و عوامل موثر در وقوع بهمن شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، کاربری زمین، زمین شناسی، داده های هواشناسی شامل بارش و دما و شبکه آبراهه و خطوط ارتباطی به عنوان ورودی پس از نرمالیزه کردن به شبکه معرفی شد و در نهایت پس از آزمون و خطا، جهت رسیدن به حداقل خطا و حداکثر دقت ساختاری با معماری یک لایه ورودی با 10 نرون، یک لایه پنهان با 15 نرون و یک لایه خروجی برای آموزش و یادگیری شبکه انتخاب شد. از داده 39 دامنه ای که قبلا بهمن در آن اتفاق افتاده بود که به عنوان نقاط سیاه به شبکه معرفی شد 70 درصد برای آموزش و 30 درصد برای تست نتایج بکار گرفته شد و مدل با 90/4درصد دقت آموزش دید. نهایتا پس از پهنه بندی دامنه های بهمن خیز با 6/88 درصد دقت در پهنه بندی، عامل جهت شیب، شیب و ارتفاع به ترتیب دارای بیشترین عامل در تاثیر وقوع بهمن در منطقه شناخته شد.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، بهمن، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شبکه های عصبی مصنوعی (MLP)، استان البرز، پردازش تصاویر ماهواره ای
 • سیده شهربانو واردی* صفحات 15-22

  امروزه شاهد گسترش بی رویه شهرها و ازدیاد هر روزه اتومبیل هستیم. حرکت اتومبیل ها به سمت مراکز جذب سفر مشکلاتی عدیده در شهرها بوجود می آورد. از جمله این مشکلات، نبود پارکینگ مناسب در مناطق مرکزی شهرها می باشد. مدیران شهری بدلیل گرانی زمین در مراکز شهر و جهت استفاده بهینه از فضای شهر، از طرحهایی شامل پارکینگ طبقاتی حمایت می کنند. برای  تعیین مکان بهینه پارکینگ طبقاتی ، شرایط و معیارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از تحلیل های مکانی در نرم افزار ARC GIS ، می توان به نتایج بهتری دست یافت. در این پژوهش، شهرستان ساری، که کمبود وجود پارکینگ های طبقاتی در آن حس می شود، انتخاب شده است. برای اولویت بندی مکان پارکینگ طبقاتی، معیارها و اولویت ها شناسایی شده و اطلاعات مورد نیاز تهیه شده اند. مهمترین معیارهای اثرگذار در اولویت بندی مکان پارکینگ ها، عبارتند از: تراکم جمعیت ، وضعیت ترافیکی و راه ها ، مراکز جذب سفر و ارزش ملک. پس از تهیه و آماده سازی لایه های اطلاعاتی مورد نیاز، برای تحلیل های مکانی، از منطق فازی درمحیط نرم افزارGIS   استفاده شده است. نتیجه این پژوهش، الویت بندی مکان پارکینگ های موجودی است که قابلیت احداث برای پارکینگ طبقاتی را دارا می باشند و درصورت تحقق این مساله، 3840 متر به فضای پارکینگ های شهر ساری اضافه می شود.

  کلیدواژگان: مکان یابی، پارکینگ طبقاتی، روش فازی، الویت بندی مکان، شهرستان ساری
 • حافظ میرزاپور، علی حقی زاده*، ناصر طهماسبی پور، حسین زینی وند صفحات 23-31

  اطلاعات تغییرات کاربری اراضی از دهه های اخیر تاکنون، برای بسیاری از فعالیت های برنامه ریزی و مدیریت سرزمین ازجمله آمایش سرزمین دارای اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تغییرات کاربری های مختلف موردبررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از تصاویر ماهواره ای سال 1370 و 1395 و استفاده از روش حداکثر احتمال، نقشه کاربری سال های مذکور تهیه شد. سپس با استفاده از برنامه LCM تغییرات کاربری های مختلف طی سال های 1370 تا 1395 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد کاربری اراضی دیم با 352 هکتار کاهش و 365 هکتار افزایش و مجموع تغییرات 717 هکتار بیشترین تغییر و مناطق مسکونی با 1 هکتار کاهش و 56 هکتار افزایش و مجموع تغییرات 57 هکتار کمترین تغییرات را در بین کاربری های موردمطالعه دارا می باشند. همچنین پایش کلی تغییرات نشان از کاهش 506 هکتار از مراتع و افزایش 344 هکتار از اراضی کشاورزی آبی دارد. نتایج نشان از تخریب عرصه های طبیعی و تبدیل به مناطق انسان ساخت دارند. پیشنهاد می شود مدیران محترم در برنامه ریزی ها تصمیماتی در جهت حفظ منابع طبیعی اتخاذ کنند.

  کلیدواژگان: تصاویر ماهواره ای، طبقه بندی، ضریب کاپا، تغییرات کاربری اراضی، LCM
 • شیما توری، فرید کریمی پور*، عبدالرضا صفری صفحات 33-40

  مشاهده و آشکارسازی پدیده های مکانی، از موضوعات مهم دهه های اخیر در سیستم های اطلاعات مکانی می باشد. تغییر در شکل یک پدیده در کاربردهایی مانند بررسی تغییرات الگوی کاربری و پوشش اراضی، به عنوان یک مسئله ریاضی چالش برانگیز قلمداد می شود. یک شبکه حسگر بیسیم معمولا جهت نظارت و ثبت حوادث خاص در یک منطقه جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از داده های شبکه های حسگر بیسیم به عنوان منبعی ایده آل از نظر سرعت، دقت و هزینه، به منظور مطالعات سطح زمین مورد توجه قرار گرفته است. اجزای اصلی این شبکه را حسگرها تشکیل می دهند. این حسگرها که در ابعاد کوچک و وزن کم و قابل حمل ساخته می شوند، تحت عوامل مختلف محیطی آسیب پذیرند. در صورت بروز مشکل، ممکن است پوشش محدوده مورد نظر ما دچار حفره شود. چهار کلیدی که پوشش را برای شبکه حسگری تضمین می کند، تعیین مرز محدوده مورد نظر، تشخیص حفره های پوششی، تخمین رفتار آنها و تعیین مکان بهینه برای جابجایی گره ها جهت تعمیر آن حفره می باشد. روش های مختلفی جهت تعیین مکان حفره ها و بهبود پوشش وجود دارد. برخی از این روش ها نیازمند فرض های سنگین هستند. خروجی برخی دیگر، نتایجی بر حسب احتمالات خواهند داشت. همچنین الگوریتم های توزیعی و متمرکز مورد استفاده در این رویکردها خروجی هایی متفاوت دارند. در این مقاله به بررسی روند پیشرفت الگوریتم ها و رویکردهای کشف حفره در طی زمان و مقایسه معایب و مزایای این روش ها پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: شبکه حسگر بیسیم، حفره های پوششی، همولوژی، توپولوژی، محاسبات هندسی
 • سیاوش شامی*، مسعود مشهدی، ساسان بابایی صفحات 41-51

  معادن با جابجایی های خود باعث ایجاد خسارت به زیر ساخت ها و زمین می شوند، از این رو کنترل جابجایی های ناشی از معادن مهم می باشد. همچنین میزان حجم برداشتی موادمعدنی از معادن همواره مورد توجه مدیران قرار داشته است. از طرف دیگر تداخل سنجی راداری با توجه به تولید تصاویر مکرر و وسیع و دقت قابل قبول این روش، در بررسی جابجایی های حاصل از معادن روباز و خطرات ناشی از نشست معدن در مقابل روش هایی همچون ترازیابی و سیستم تعیین موقعیت جهانی که عموما گران قیمت و وقت گیر هستند، پیشنهاد می شود. مهندسین نقشه بردار در معادن روباز وظیفه محاسبه میزان جابجایی معدن و حجم برداشتی را با استفاده از ترازیابی و سیستم تعیین موقعیت جهانی بر عهده دارند. در این پژوهش هدف محاسبه جابجایی های ناشی از برداشت در معادن روباز و محاسبه حجم معدن می باشد. به دلیل اینکه معادن روباز جابجایی در مقیاس بزرگ را شامل می شوند، حداکثر جابجایی که از طریق فناوری تداخل سنجی راداری قابل استخراج است، تحت تاثیر دو عامل طول موج تصاویر راداری و ابعاد پیسکل های تصاویر راداری است، که با افزایش طول موج تصاویر و یا کاهش ابعاد پیکسل های تصاویر می توان به حداکثر جابجایی حاصل از فناوری تداخل سنجی راداری دست پیدا کرد. از طرفی برداشت سریع از معادن، باعث ایجاد ناهمدوسی در بین تصاویر می شود که باعث کاهش دست یابی به حداکثر  جابجایی می شود. برای رفع ناهمدوسی تصاویر، انتخاب تصاویر با خط مبنای زمانی و مکانی کم می تواند این مشکل را حل نماید. در این پژوهش بر روی معدن گل گهر سیرجان با استفاده از تصاویر راداری ماهواره انویست مطالعه انجام گرفته است. پردازش تصاویر راداری نیز با استفاده از نرم افزار StaMPS انجام گرفت. در این پژوهش با تغییر مقدار چند منظر سازی تصاویر از مقدار 20 برای آزیموت و 4 برای رنج به مقدار 5 برای آزیموت و 1 برای رنج (کوچک کردن ابعاد پیکسل های تصویر)، میزان جابجایی قابل تشخیص بیشتر می شود. بیشترین نشست بدست آمده برای یک نقطه در معدن بعد از تغییر چندمنظر سازی از منفی 51 میلی متر به منفی 75 میلی متر تغییر پیدا کرد و حجم محاسبه شده از 61 هزار متر مکعب به 67 هزار متر مکعب بعد از تغییر چندمنظر سازی تصویر، تغییر پیدا کرد. پس با کوچک کردن ابعاد پیکسل های تصویر راداری، مقدار جابجایی بیشتری قابل تشخیص است و میزان حجم برداشتی از معدن واقع بینانه تر خواهد شد.

  کلیدواژگان: تداخل سنجی راداری، معادن روباز، چندمنظر سازی تصاویر راداری، جابجایی، معدن گل گهر سیرجان
 • افسانه مرادی، بهزاد وثوقی* صفحات 53-62

  این تحقیق بر روی مدل سازی تغییر شکل های هم لرزه در اثر حرکت گسل در محیط الاستیک می باشد و می توانیم با آن تغییر شکل های ایجادشده در گسل ها را به دست آوریم. در اینجا مدل سازی میدان جابجایی هم لرزه  بر اساس روش تحلیلی با دو مدل نابرجایی کروی و مدل نابرجایی نیم فضا صورت گرفته است. اختلاف میدان جابجایی حاصل از دو مدل کروی و نیم فضا که ناشی از کروی و مسطح در نظر گرفتن زمین در دو مدل می باشد، موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس این مدل سازی، آنالیز حساسیت اختلاف دو مدل کروی و نیم فضا در برآورد میدان جابجایی نسبت به پارامترهای هندسی یک گسل شبیه سازی شده برای یک پروفیل طولی 100 کیلومتری موردبررسی قرارگرفته و میزان تاثیر پارامترهای گسل را در نتایج خروجی دسته بندی کرده ایم. با توجه به نتایج عددی حاصل از آنالیز حساسیت بیشترین تاثیر از پارامتر میزان لغزش و به دنبال آن پارامترهای عمق گسل، زاویه شیب و عرض و طول گسل دیده می شود. این نتایج به این معنی می باشد که هرچه میزان لغزش، عمق و عرض و طول گسل  بیشتر شود و یا زاویه شیب میانه داشته باشیم مدل کروی نتایج بهتری نسبت به مدل نیم فضا در برآورد میدان جابجایی دارد.

  کلیدواژگان: مدل سازی میدان جابجایی، مدل نابرجایی کروی، تغییر شکل هم لرزه گسلی، آنالیز حساسیت
|
 • V. Ahmadi*, M. Moradi Pages 1-14

  Avalanche is one of a variety of mass movements that refers to the rapid movement of masses of snow in the direction of slope gradient. Avalanche drives in addition to snow, rock and soil and plant and damage the communication lines, buildings and power lines on the way to the avalanche. In this research, domains with avalanche potential were zoned using artificial neural network model (MLP). In order to study the model of the data of 39 fields that occurred in avalanche, the network was introduced and the factors affecting the avalanche include slope, gradient, altitude, land use, geology, weather data including precipitation and temperature, and the network of waterways and communication lines It was introduced as input after normalizing to the network, and finally, after the test and error, to achieve the minimum error and maximum structural accuracy with an input layer architecture with 10 neurons, a hidden layer with 15 neurons and an output layer for training And network learning. Out of 39 data that was previously in the avalanche that was introduced as black spots to the network, 70% was used for training and 30% for the test, and the model was carefully trained with 90.4%. Finally, after zoning of avalanche slopes with 88.6 percent accuracy in zoning, the factor for slope, slope and elevation was the most important factor in avalanche occurrence in the region, respectively.

  Keywords: Zoning, Avalanche, Geographic Information System, Artificial Neural Networks (MLP), Alborz Province, Satellite Imagery Processing
 • S. SH. Varedi* Pages 15-22

  Today, control urban sprawl and cars are increasing every day.Move the cars to travel side absorption centers in cities creates numerous problems. Among these problems, the lack of convenient parking is in the inner cities.City managers, because of expensive land in city centers and for efficient use of space in the city, the plans include parking backed-up.. To determine the optimum site parking, conditions and criteria are met using spatial analysis in ARC GIS software , we can achieve better results.In this study, the city of Sari, the lack of parking lot in that sense, it is selected. To prioritize parking places, criteria and priorities were identified and provided the required information.
  The most effective measures on priority parking locations, including population density, traffic and road conditions, travel absorption centers and property values.. After preparation of data layers required for spatial analysis, FUZZY logic is used in overlapping layers.The result of this research priority is the construction of parking places for parking and are، And if you realize this, 3840 m parking space Sari added.

  Keywords: Location, Parking, Fuzzy Logic, Prioritizing Locations, The City of Sari
 • H. Mirzapour, A. Haghizadeh*, N. Tahmasebipour, H. Zeinivand Pages 23-31

  Information of the land uses is important for many activities, including the planning and the land management such territorial planning changes from recent decades to now. In this research has been afforded that the different land uses changes to be investigated and analyzed. For this purpose, using the satellite images from 1991 to 2016 and using the classification method of maximum likelihood, the map of land uses for the mentioned years was prepared. Then with LCM program, the changes of the different land uses from 1991 to 2016 to be analyzed. Results showed that the uses of rainfed lands by a minimum of 352 ha and a maximum of 365 ha and 717 ha total changes had the most changes, and the residential land by a minimum of 1 ha and a maximum of 56 ha increased and 57 ha total changes had the fewest changes among the uses studied. Furthermore, the general monitoring of changes showed the decrease of 506 ha pastures and increased 344 ha of the irrigated agriculture. Results showed that the natural areas was destructed and transformed into human-made areas. It is suggested that in order to conserve the natural resources, take decisions by the managers in planning

  Keywords: Satellite Images, Classification, Cohen's Kappa Coefficient, LCM, Changes Land Uses
 • Sh. Toori, F. Karimipour*, A. Safari Pages 33-40

  In recent years, wireless sensor networks data is taken into consideration as an ideal source, in terms of speed, accuracy and cost, in order to study the Earth's surface. One of the most important challenges in this area, is the signaling network coverage and finding holes. In recent years, wireless sensor networks data is taken into consideration as an ideal source, in terms of speed, accuracy and cost, in order to study the Earth's surface. The main task of a sensor is to identify it's near specific physical changes. In most cases, these physical changes happen in a large area size that cannot be measured by a sensor. Therefore, in order to monitor such environments, we need to establish a network of sensors, where in, each sensor is able to communicate with nodes around and analyze the data and requirements. The inherent topology of a sensor network is graph topology. The first condition for having a sensor network is covering the whole area. Coverage confirmation, in both fixed or dynamic networks, is essentially a geometrical problem and the need for geometry data is a solution for calculations. In this paper we estimate the results of  different methods used in order to find the coverage loss areas. Also we compare them and decide the effective, powerful and trusted algorithms.

  Keywords: Wireless Sensor Networks, Coverage Holes, Topology, Homology
 • S. Shami*, S. Babaee, M. Mashhadi Pages 41-51

  Mines with their displacements cause damage to infrastructure and land, so it is important to control the displacement caused by mines. Also, the amount of minerals extracted from mines has always been of interest to managers. On the other hand, radar interferometry, given the production of repetitive and full images and the acceptable accuracy of this method, in examining be suggested for the study of displacements caused by open-pit mines against methods such as Leveling and Global Positioning System that are generally expensive and timeconsuming. The surveyor engineers are responsible for calculating the displacement and volume of excavation in open-pit mines using the Leveling and Global Positioning System. The purpose of this study was to calculate the displacement caused by excavation in open-pit mines and calculating the volume of excavation. Because of the large-scale displacement in open-pit mines, the maximum displacement that can be extracted by radar interferometry technology is controlled by two factors: a) the wavelength of the radar images and b) the dimensions of the radar images, by increasing the wavelength of the images or reducing the pixel dimensions of the radar images, the maximum displacement gradient generated by the interferometric radar can be achieved.
  On the other hand, rapid exploitation in open-pit mines creates decorrelation between the SAR images; To eliminate decorrelation images, selecting images with small spatial and time baselines can solve this problem. In this study, the Gol Gohar mine in Sirjan was studied using Envisat satellite radar images. Radar image processing was also performed using StaMPS software. In this study, the displacement rate is increased by changing the amount of multi looking factor images from 20 for azimuth and 4 for range to 5 for azimuth and 1 for range (reducing image pixel dimensions). After reducing the pixel dimensions of the image the maximum displacement obtained for a point in the mine changed from -51 mm to -75 mm, and also extracted volume changed from 61,000 cubic meters to 67,000 cubic meters after. So, by reducing the pixel dimensions of the radar images, the amount of displacement gradient is more detectable, and the value volume of excavation from mine will be more realistic.

  Keywords: Radar Interferometry, Open Pit Mines, Multi-looking Factor, Displacement Gradient, Gol-Gohar Sirjan Mine
 • B. Vosooghi*, A. Moradi Pages 53-62

  This research is based on the modeling of co-seismic deformations due to the fault movement in the elastic environments, and we can obtain the deformations generated in the faults. Here, modeling of the co-seismic displacement field is based on the analytical method with two spherical dislocation model and half-space dislocation model. The difference in displacement field from two spherical and half-space models, which is due to the spherical and flat view of the earth in two models has been investigated. Based on this modeling the sensitivity analysis of the difference between two spherical and semi-space models in the estimation of displacement field was compared to the geometric parameters of a simulated fault for a 100 kilometer longitudinal profile and we classified the effect of the fault parameters in the output results. According to the numerical results obtained from the sensitivity analysis are observed, the greatest effect of the slip rate parameter, followed by the depth of the fault, the dip angle, and the width and length of the fault parameters. These results mean that the greater the slip rate, depth, width, and length of the fault, or the Middle dip angle, the spherical model has better results than the semi-space model in the displacement field estimation.

  Keywords: Modeling of Displacement Field, Spherical Dislocation Model, Fault Co-seismic Deformation, Sensitivity Analysis