فهرست مطالب

Management Studies - Volume:12 Issue:4, 2019
 • Volume:12 Issue:4, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • چاندرا ستیا وان*، نی پوتا کانیلا واتی صفحات 481-508

  در انتهای سال 2018، کل خالص ارزش دارایی ‌ها و ارزش برخی از تعداد صندوق های مشترک اسلامی در اندونزی تحت تاثیر و سلطه صندوق های سهامی اسلامی بوده است. از این رو این مطالعه به دنبال معرفی عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد صندوق های سهام اسلامی در اندونزی در طی دوره 2010-2018می باشد. عملکرد صندوق توسط نسبت شارپ اندازه گیری شده است. عوامل داخلی تعیین کننده عملکرد صندوق عبارتند از مهارت انتخاب سهام توسط مدیر سرمایه گذاری، توانایی زمان بندی بازار و درصد تغییر در دارایی تحت مدیریت؛ عوامل خارجی منتخب نیز شامل نرخ تورم و درصد تغییر در نرخ ارز می باشند. این مطالعه روش تجزیه و تحلیل داده های پانل را برای داده های ثانویه 8 نمونه انتخابی ازصندوق سهام اسلامی به کار برده است. نتایج نشان داد که مهارت انتخاب سهام توسط مدیر سرمایه گذاری، درصد تغییر در دارایی تحت مدیریت و نرخ تورم به طور مثبت و معناداری برعملکرد صندوق های سهامی اسلامی تاثیر می گذارد. از سویی دیگر، توانایی زمان بندی بازار مدیر سرمایه گذاری اثر معنی داری بر عملکرد صندوق های سهام شریعت ندارد. در حالیکه اثر درصد تغییر در نرخ ارز بر عملکرد صندوق های سهام شریعت منفی و معنادار است.

  کلیدواژگان: نسبت شارپ، مهارت انتخاب سهام، توانایی زمان بندی بازار، نرخ تورم، نرخ ارز
 • سید هادی ناصری، حمید کیایی* صفحات 509-530

  کارایی متقاطع روش رتبه بندی معروفی در تحلیل پوششی داده ها است که الگوی وزن های غیرواقعی را بدون نیاز به اطلاعات برتر مرتبط با محدودیت های وزنی حذف می کند. این روش، هر واحد را از دیدگاه بهترین وزن های حاصل از ارزیابی واحدهای دیگر، مورد سنجش قرار می دهد. در ارزیابی کارایی متقاطع به دلیل وجود جواب های بهینه دگرین از هدف های ثانویه ای چون خوش بینانه، بدبینانه و بی طرف استفاده شده است. هدف ثانویه بی طرف باعث می شود تا تصمیم گیرنده، مشکلی برای انتخاب هدف های ثانویه خوش بینانه و بدبینانه نداشته باشد. در مقاله حاضر هدف ثانویه جدیدی معرفی می گردد که بر مبنای ارزیابی واحدهای مجازی ایده آل نظیر هر واحد، وزن های بهینه ای از میان وزن های بهینه دگرین انتخاب می کند و از آن جایی که این نوع گزینش وزن ها، تاثیری در افزایش یا کاهش کارایی متقاطع دیگر واحد ها ندارد، هدف ثانویه جدید بی طرف است. حسن این روش در مقایسه با روش های دیگر آن است که وزن های انتخاب شده، بهترین وزن های ممکن است چرا که نمره کارایی واحدهای مجازی ایده آل متناظر هر واحد را ماکزیمم می کند.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، کارایی متقاطع، هدف ثانویه بی طرف، واحدهای مجازی ایده آل، رتبه بندی
 • ابو راشد عثمان *، محمد اشرف صفحات 531-558

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر میانجی تعیین سطح بین کیفیت برنامه، پیوند صنعتی ، رضایت دانشجویان، و کیفیت خدمات در شرایط آموزش دانشگاهی در مالزی است. این مدل با استفاده از نظریه بهره برداری از نشانه ها و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 173 دانشجوی بین المللی در دانشگاه الترای مالزی که با رویکرد نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند مورد آزمون قرار گرفت. این تحلیل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. مدل نیکویی برازش از طریق شاخص های برازش RMSEA (0.08>)، CFI (0.90)، و نسبت مجذورکای (<5.0) تایید شد. یافته ها نشان داد که تعیین سطح کاملا نقش میانجی در رابطه بین پیوند صنعتی و کیفیت خدمات آموزشی ایفا می کند. اگرچه، تعیین سطح هیچ تاثیر میانجی معناداری بین کیفیت برنامه، رضایت دانشجو و کیفیت خدمات را تایید نمی کند. نتایج نشان می دهد که برنامه های کیفی و رضایت دانشجو تاثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت خدمات دارد. یافته های این پژوهش می تواند به بهبود کیفیت خدمات در آموزش عالی مالزی بواسطه تعیین سطح، کیفیت برنامه، پیوند صنعتی ، و رضایت دانشجو کمک کند. نتایج حاکی از تایید تاثیر میانجی تعیین سطح در رابطه با پیوند صنعتی و کیفیت خدمات آموزشی برای دانشجویان بین المللی است.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، کیفیت برنامه، تعیین سطح، رضایت دانشجو، پیوند صنعتی
 • رضا پاکدل مهربانی، عباس سیفی* صفحات 559-591

  این مقاله به بررسی تعادل استگلبرگ در تصمیم های قیمت گذاری و سفارش‌دهی در یک زنجیره تامین دوکاناله با وجود یک خرده فروش قدرتمند می‌پردازد. در یک زنجیره تامین دو کاناله، تولید کننده محصولات خود را از یک کانال فیزیکی و یک کانال مستقیم اینترنتی به فروش میرساند. فرض می شود که خرده فروش فیزیکی، قدرت بازار را در دست دارد و به عنوان رهبر در بازار عمل می‌نماید. این خرده فروش ابتدا حاشیه سود (به دلار) و سیاست موجودی خود را اعلام می‌نماید، سپس تولید کننده به عنوان پیرو، تصمیم‌های مرتبط با قیمت عمده فروشی، قیمت فروش کالا درکانال آنلاین و تعداد موجودی مورد نیاز در این کانال فروش را بر مبنای حاشیه سود توافق شده با خرده فروش و قیمت او تعیین می‌نماید. این مسئله به صورت برنامه ریزی دو سطحی مدل سازی شده است که با استفاده از شرایط بهینگی کروش- کان – تاکر به یک مسئله تک سطحی تبدیل می‌شود. در نهایت مسئله تک سطحی با استفاده از روش آلفا – انشعاب و تحدید حل می‌گردد. نتایج حل مدل نشانگر این موضوع است که ترجیح مشتری در انتخاب کانال خرید، تاثیر به سزایی بر نقطه تعادل بازی و همچنین بر تصمیم اولیه تولید کننده مبنی بر پذیرش یک کانال فروش آنلاین دارد. ما همچنین نشان می‌دهیم که کانال آنلاین همیشه به ضرر خرده فروش نیست بلکه در یک ناحیه پارتویی هر دو تولید کننده و خرده فروش در زنجیره تامین دوکاناله سود می‌برند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین خرده فروشی، زنجیره تامین دو کاناله، تکمیل کانال، آلفا- انشعاب و تحدید
 • نقی رعدی افسوران*، مرتضی چرخابی، علی پور صفر، عبدالرسول جمشیدیان صفحات 629-655

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثربخشی فعالیت‌ها، استراتژی‌ها و فرایندهای توانمندسازی مدیران براساس مدل ملی توانمندسازی منابع انسانی ایران و سپس، پیشنهاد یک مدل استانی توانمندسازی منابع انسانی برای مدیران بود. روش پژوهش، رویکرد کیفی با بکارگیری تکنیک‌های مصاحبه نیمه‌ساختار و تحلیل اسناد و مدارک بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 27 نفر از مدیران یک سازمان دولتی مصاحبه انجام شد. هم‌چنین، کلیه اسناد و مدارک در دسترس و مرتبط با توانمندسازی منابع انسانی سازمان مورد مطالعه، تحت بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ از نظر عملی بین اثربخشی فعالیت‌های جاری توانمندسازی منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه با اثربخشی مورد نظر در مدل توانمندسازی منابع انسانی ایران تفاوت وجود دارد. هم‌چنین، نتایج حاکی از آن است که پیرو فقدان برنامه نظام‌مند و قابل‌پیگیری توانمندسازی منابع انسانی در سازمان، از اجرای استراتژی‌های توانمندسازی غفلت شده است. مدل پیشنهادی توانمندسازی در این پژوهش، می‌تواند از طریق توانمندسازی، ایجاد انگیزه و کارآمدی در مدیران که ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه‌ای را در سازمان مهم می‌دانند، فاصله بین اثربخشی فعالیت‌های جاری توانمندسازی منابع انسانی با اثربخشی مطلوب را کمتر کند و از بین ببرد.

  کلیدواژگان: مدل استانی، توانمندسازی، مدیران، مطالعه موردی
 • دیبابراتا جانا*، آبهی جیت سینها، آریندام گوپتا صفحات 657-675

  هدف مقاله حاضر شناسایی تاثیر متغیرهای جمعیتی و اجتماعی – اقتصادی بر سواد مالی و تاثیر آن بر استفاده از خدمات مالی است. برای این مطالعه داده های اولیه از 400 کارگر بخش غیر سازمان یافته منطقه غربی مدینی پور، همچنین از رشد اقتصادی در ایالت بنگال غربی هند جمع آوری شده است. نتایج رگرسیون لجیت نشان می دهد که اصلی ترین متغیرهای توضیحی سواد مالی شغل، درآمد و صلاحیت تحصیلی می باشد. به همین ترتیب، مهمترین عامل مثبت سواد مالی، درآمد و محل زندگی است. بنابراین نتیجه این پژوهش پیامد مهمی در هدایت سیاست گذاران در زمینه بهبود و در نظر گرفتن سواد مالی دارد.

  کلیدواژگان: عوامل جمعیت شناختی، سواد مالی، استفاده از خدمات مالی، بخش غیرسازمان یافته، لجیت
 • وحید خاشعی*، ایمان آشفته، حسین رحمان سرشت، مهدی ابراهیمی صفحات 677-701

  جذب سرمایه خارجی از رئوس سیاست های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی است. اما با وجود تاکید دولت و وزارت صنایع و همچنین تلاش شرکت های ایرانی برای جذب شرکای خارجی، این امر در صنعت لوازم خانگی به سختی رخ داده است که نشانگر وجود ریسک هایی برای سرمایه گذاران خارجی است. این پژوهش به دنبال شناسایی و مدلسازی ریسک های پیش روی سرمایه گذاران خارجی از طریق شراکت راهبردی با شرکت های ایرانی در صنعت لوازم خانگی ایران است. برای این منظور، با بهره گیری از روش ترکیبی- اکتشافی، ریسک های شراکت راهبردی از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان صنعت و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کشف شده و سپس با نظر خبرگان دانشگاهی و صنعت، با روش تحلیل عاملی تاییدی عوامل کشف شده، نهایی و با روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM)، مدل نهایی ارائه می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران چه ریسک هایی را پیش روی خود می بینند. همچنین، نشان می دهد که بزرگترین دغدغه و نگرانی شرکت های خارجی از سرمایه گذاری در ایران، ریسک های سیاسی، قانونی و اقتصادی است.

  کلیدواژگان: شراکت راهبردی، ریسک، لوازم خانگی، سرمایه گذاری خارجی
|
 • Chandra Setiawan *, Ni Putu Kanila Wati Pages 481-508

  By the end of 2018, the net asset value in total and the number of Sharia mutual funds in Indonesia is dominated by the Sharia equity fund. Therefore, this study sought to address the factors of internal and external factors affecting the Sharia equity funds’ performance in Indonesia in the period 2010-2018. The fund performance is measured with the Sharpe ratio. The determinants of fund performance are investment manager’s Stock selection skill, Market timing ability, and Percentage change in asset under management as internal factors. In addition, the selected external factors are Inflation rate and Percentage change in exchange rate. This study adopted panel data analysis using secondary data of 8 selected samples of Sharia equity funds. The results revealed that investment manager’s Stock selection skill, Percentage change in asset under management, and Inflation rate positively and significantly affect performance of Sharia equity funds. On the other hand, investment manager’s Market timing ability insignificantly affects Sharia equity fund performance. While, Percentage change in exchange rate negatively and significantly affects Sharia Equity Funds Performance.

  Keywords: Sharpe ratio, Stock selection skill, Market timing ability, Inflation rate, Exchange rate
 • Seyed Hadi Nasseri, Hamid Kiaei * Pages 509-530

  Cross-efficiency is a famous ranking method for data envelopment analysis (DEA) that deletes unrealistic weights pattern with no need to a priori information ‎related ‎to ‎weights ‎restrictions. ‎This‎ method analyzes each decision making unit (DMU) taking into account the best weights resulted from assessing other DMUs. In cross-efficiency evaluation, secondary goals such as aggressiveness, benevolence and neutrality are used because there are alternative optimal solutions. The neutral secondary goal makes the decision maker have no problem in selecting the aggressive and benevolent secondary goals. In the article at hand, a new secondary purpose is introduced which ‎selects the ‎ ‎optimal ‎weight ‎among the ‎multiple‎ optimal ‎weights based on the evaluation of ideal virtual DMUs corresponding ‎to ‎each ‎DMU. Since this kind of ‎weight selection does not lead to any increase or decrease in other DMUs’ cross-efficiency, the new secondary goal is neutral. The advantage of this method over other methods is that the selected ‎weights are the best ‎possible weights, because it maximizes the ideal virtual DMUs’ efficiciency score corresponding ‎to ‎each ‎DMU. ‎For this purpose‎, some examples are used to illustrate  its difference with other methods‎.

  Keywords: Data Envelopment Analysis, Cross-efficiecny, Neutral secondary goal, Ideal virtual DMUs, Ranking‎
 • Abu Rashed Osman *, Mohammad Ali Ashraf Pages 531-558

  The drive of this investigation is to diagnose the mediation effect of placement between program quality, industrial link, student satisfaction, and service quality in the circumstance of tertiary education in Malaysia. Using the Cue Utilization theory, the proposed model is tested employing data collected from 173 international students who are pursuing study at University Utara Malaysia through the convenient sampling approach. The analysis is conducted through the Structural Equation Modeling (SEM).The goodness of fit model is ensured through RMSEA (< 0.08), CFI (> 0.90), and Chisq/Df ratio (< 5.0) fit indices. The findings reveal that placement mediates fully between industrial link and service quality of education. However, placement does not confirm any significant mediation effects between program quality, student satisfaction and service quality. Results give the impression to suggest that program quality and student satisfaction are influencing service quality directly and significantly. The findings of this study have potentially valuable implications for service quality improvement in higher education context of Malaysia by reinforcing placement, program quality, industrial link and student satisfaction. The results signify amply by approving the mediating influence of placement about industrial link and service quality of education respecting international students.

  Keywords: Service quality, Program quality, Placement, Student satisfaction, and Industrial link
 • Reza Pakdel Mehrabani, Abbas Seifi * Pages 559-591

  This paper investigates the Stackelberg equilibrium for pricing and ordering decisions in a dominant retailer dual-channel supply chain. In a dual-channel sales network, the products are sold through both a traditional, physical retailer and a direct Internet channel. It is assumed that the retailer is the leader and the powerful member of the supply chain has the market power and acts as a leader and proposes his/her inventory policies and dollar-markup and the manufacturer, as a follower, will decide on the wholesale price and the price of Internet channel as well as the inventory quantity of online store based on the retailer’s decisions. The situation is formulated as a bi-level programming problem, and it is converted to a single level model using Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions. The single level problem is solved using the α-Branch and Bound (α-BB) algorithm. We investigate the significance of customers’ channel preference on adopting an online channel by the manufacturer. We show that an online channel is not always detrimental to a retailer, but in a Pareto-zone, a range or zone of customers’ channel preference, both supply chain members benefit from newly added sales channel.

  Keywords: Retail supply chain, Dual-channel supply chain, Channel completion, Dominant Retailer, α-Branch, Bound
 • Ambreen Khursheed *, Faisal Mustafa, Maham Fatima, Faiza Khalid Pages 593-627
  The increasing importance of entrepreneurship for flourishing economic progression, innovation and job creation have raised the concerns of decision makers and researchers for the investigation of the dynamics that could have an influence on the entrepreneurial activity levels. Indeed, transformations in entrepreneurship and entrepreneurial activity levels are considerable, persistent and distinctive in their history in different regions, particularly in Europe. This study extends Ajzen’s (1991) theory of planned behavior by developing a highly integrated conceptual framework to analyze the entrepreneurial intentions by analyzing individualistic and collectivistic dimensions to entrepreneurship. This framework determines how both dimensions influence the entrepreneurial intentions. This incorporates the significant role of individualism and collectivism along with entrepreneurial capability, social status and social norms across European countries. The study analyzed the cross-cultural applicability of the proposed model across Northern Europe and the Danube Region by using Global Entrepreneurship Monitor (GEM) databases. Structural equation modeling is applied to overcome the limitations of past research studies. The study also provides practical implications for entrepreneurship academicians and policy makers. Specifically, developing awareness and knowledge about entrepreneurship would improve self-efficacy and ultimately entrepreneurial intentions.
  Keywords: Entrepreneurial intentions, Northern Europe, Danube region, Cross-cultural analysis, Entrepreneurial inspiration
 • Naghi Radi Afsouran *, Morteza Charkhabi, Ali Poursafar, Abdol Rasoul Jamshidian Pages 629-655

  The first aim of this study is to assess the effectiveness of activities, strategies and processes associated with managers’ empowerment based on the National Human Resource Empowerment Model in Iran. The second aim is to propose a provincial model of human resources empowerment for managers and executives. To collect data, a qualitative research approach including semi-structured interviews and content analysis was used. The research sample consists of 27 managers who were recruited by purposive sampling method from an Iranian organization in public sector. The results of interviews revealed that there is a practical gap between current effectiveness of human resources empowerment in the studied organization and the optimal effectiveness suggested by the national model. In addition, content analysis showed that lack of a systematic and trackable plan of human resources empowerment had stopped the implementation of empowerment strategies. This provincial empowerment model can be used to keep managers motivated and efficient where regional, social and cultural values are considered important in the workplace. Moreover, it could be used to remove the gap between current effectiveness in studied organization and the optimal effectiveness indicated in national model through more motivated and empowered managers.This provincial empowerment model can be used to keep managers motivated and efficient where regional, social and cultural values are considered important in the workplace. Moreover, it could be used to remove the gap between current effectiveness in studied organization and the optimal effectiveness indicated in national model through more motivated and empowered managers.

  Keywords: Provincial model, Empowerment, Managers, Case study
 • Debabrata Jana *, Abhijit Sinha, Arindam Gupta Pages 657-675

  The present paper aims to identify the effect of demographic and socio-economic variables on financial literacy and its impact on the use of financial services. For this study, primary data are collected from 400 unorganized sector workers of Paschim Medinipur district, also an economically development lagger in the state of West Bengal of India. The logit regression result shows that the main explanatory variables of financial literacy are occupation, income and educational qualification. Similarly, with regard to use, the main positive determinants are financial literacy, income and domicile. Thus, the outcome of this research has a significant outcome to guide the policy-makers in respect of improving financial literacy and inclusion.

  Keywords: Demographic factors, Financial literacy, Use of financial services, Unorganized sector, Logit
 • Vahid Khashei *, Iman Ashofteh, Hossein Rahmanseresht, Mahdi Ebrahimi Pages 677-701

  Attracting foreign investment is one of the most important policies of the Iranian government for improving economic conditions. Nevertheless, despite the government and the Ministry of Industry's emphasis as well as the efforts of Iranian companies to attract foreign partners, this is less common in Iranian home appliance industry, which indicates the risks for foreign investors. Accordingly, the present study aims to identify and model the risks that foreign investors face through a Strategic Alliance with local companies in the Iranian home appliance industry. Hence, the Strategic Alliance risks are investigated through semi-structured interviews with 20 industry experts and the use of qualitative content analysis, and next, the extracted factors are validated by the academic and industry experts' views using Confirmatory Factor Analysis (CFA). The final model is proposed using Interpretive Structural Modeling (ISM). The research results demonstrate 9 major risk factors in the formation stage, 13 risk factors in operational stage and 6 risk factors in the termination stage of strategic alliance lifecycle. One of the significant findings of this study is that the political, legal and economic risks of Iran are the main risk factors for foreign companies in all three stages of strategic alliance lifecycle in Iran.

  Keywords: Strategic Alliance, Risk, Home Appliances, Foreign Investment, Joint Venture