فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 183 (شهریور 1398)
 • پیاپی 183 (شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سارا دستگیر، جواد کریمی* صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  اختلال بدشکلی بدن، یکی از اختلالات شایع دوران نوجوانی می باشد که به صورت اشتغال ذهنی با نقص تخیلی یا تحریف مبالغه آمیز یک عیب خفیف و جزئی در ظاهر جسمانی تعریف می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن در بین دختران دبیرستانی شهر خرم آباد بود.

  روش کار

  این پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 96-1395 در شهر خرم آباد بود که از بین آنان تعداد 364 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع اوری اطلاعات شامل: مقیاس اصلاح شده اختلال وسواس فکری-عملی ییل-بروان برای اختلال بدشکلی بدن، پرسش نامه هم آمیزی شناختی-تصویر بدن(CFQ-BI)، پرسشنامه انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن(BIPIS)، مقیاس زندگی ارزش محو (ELS) و پرسشنامه پرسشنامه ذهن آگاهی (MAAS) بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 22SPSS  و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغییری به روش گام به گام استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن رابطه معنادار آماری وجود داشت (05/0p<). همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای هم آمیزی شناختی تصویر بدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی نقش معنی داری در پیش بینی اختلال بدشکلی بدن دانش آموزان دختر داشت، این چهار متغییر 7/85 درصد از تغییرات اختلال بدشکلی بدن را پیش بینی کرد.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های پژوهش هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی توان پیش بینی اختلال بدشکلی بدن را دارا هستند و در درمان اختلال بدشکی بدن باید مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اختلال بدشکلی بدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، ذهن آگاهی، معنا در زندگی، هم آمیزی شناختی تصویر بدن
 • خسرو رشید*، احمد بیات صفحات 13-24
  زمینه و هدف

  امروزه در حوزه ی روان شناسی و روان پزشکی داشتن ابزارهای کارآمد برای سنجش و ارزیابی دقیق اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش ساخت، اعتباریابی و شناسایی ساختار عاملی مقیاس 24 گویه ای انعطاف پذیری هیجانی بود.

  روش کار

  این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. 240 نفر از مراجعان به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه ی بهزیستی روان شناختی ریف و مقیاس پژوهشگر ساخته ی انعطاف پذیری هیجانی را تکمیل کردند. داده ها به کمک SPSS و LISREL و به روش ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل شد. شاخص روایی محتوایی (916/0 = CVI) به کمک 4 نفر از متخصصان محاسبه شد.

  یافته ها

  تحلیل عاملی نشان داد که 3 عامل با مقدار ویژه ی بالاتر از یک توانسته اند 716/75 درصد از واریانس گویه ها را تبیین کنند. ماتریس چرخش یافته ی داده ها نیز نشان داد که همه ی گویه ها موثرند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که شاخص برازش مدل قابل قبول است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 866/0 و برای هر یک از عوامل تنظیم هیجان مثبت، تنظیم هیجان منفی، و ارتباط هیجانی به ترتیب 834/0، 761/0، و 641/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری

   پس می توان گفت که مقیاس 24 گویه ای انعطاف پذیری هیجانی از نظر اعتبار و ساختار عاملی، ابزار مطلوبی جهت استفاده در حوزه های گوناگون آموزشی، پژوهشی و بالینی است. کاربرد این ابزار به کلیه ی متخصصان، دانشجویان و پژوهش گران حوزه ی روان شناسی و روان پزشکی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ساخت و اعتباریابی، ساختار عاملی، انعطاف پذیری هیجانی
 • فهیمه باغبانی آرانی*، عاطفه شیرکوند صفحات 25-32
  زمینه و هدف

  ژن ERCC2 یکی از اعضای مهم سیستم ترمیم DNA با روش NER می باشد. پلی مورفیسم ERCC2 c.2251A>C در کدون 751 واقع در اگزون 23 بوده و در طی آن اسیدآمینه گلوتامین در پروتئین ERCC2 جایگزین لیزین می شود. مشخص شده که این تغییر می تواند باعث کاهش توان ترمیمی این سیستم و افزایش ناپایداری ژنومی و نهایتا سرطان زایی، گردد؛ بنابراین در مطالعه حاضر به بررسی فراوانی پلی مورفیسم ERCC2 c.2251A>C و ارتباط آن با ریسک ابتلا به سرطان کلورکتال اسپورادیک در جمعیت ایرانی پرداخته شده است.

  روش کار

  در این مطالعه مورد- شاهدی، 291 فرد مبتلا به سرطان کلورکتال اسپورادیک و 140 فرد سالم به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین ژنوتیپ های ژن ERCC2 با روش PCR-RFLP صورت پذیرفت.

  یافته ها

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی ژنوتیپی c.2251A>C در ژن ERCC2 بین دو گروه بیمار و کنترل به طور معناداری متفاوت است (05/0 p<) و آلل موتانت C می تواند باعث افزایش ریسک ابتلا به این بیماری گردد (83/1-03/1:CI 95% : 37/1: OR). همچنین ژنوتیپ هموزیگوت CC می تواند ریسک ابتلا به سرطان کلورکتال را تا 37/2 برابر افزایش دهد (48/5- 03/1: CI 95% : 37/2: OR).

  نتیجه گیری

   طبق نتایج مطالعه حاضر پلی مورفیسم ERCC2 c.2251A>C در جمعیت ایرانی می تواند در ایجاد سرطان کلورکتال موثر باشد.

  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، ترمیم DNA، ERCC2، سرطان کلورکتال
 • علی برزگری*، شادمهر میردار، محمد رعنایی صفحات 33-43
  زمینه و هدف

  یکی از قوی ترین کارسینوژن های تنباکو نیتروز آمین کتون (NNK) مشتق از تنباکو  است که با فعال سازی بیان آنکسین 2 در افزایش التهاب ریه موثر است. از آن جا که سیاه دانه نقش مهمی در درمان سرطان دارد، هدف پژوهش حاضر ارزیابی بیان آنکسین 2 و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه موش های صحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو و نانوکپسول سیاهدانه بود.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی، 45 سر موش صحرایی نر و ماده بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی و انحراف معیار 48/23±83/103 گرم به صورت تصادفی به پنج گروه مکمل، مکمل+NNK، NNK، حلال و کنترل تقسیم شدند. گروه های تحت القای NNK به صورت زیرجلدی 1 بار در هفته به میزان 5/12 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در 12 هفته NNK دریافت کردند. گروه های مکمل نیز به مدت 12 هفته به میزان 5/12 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت زیرجلدی نانوکپسول سیاهدانه مصرف نمودند. بیان آنکسین 2 بافت ریه به روش ایمونوهیستوشیمی اندازه گیری شد. از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مقایسات چندگانه Tukey جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  تزریق NNK موجب افزایش معنی دار بیان آنکسین 2 در مقایسه با گروه حلال شد (001/0>p). همچنین یک دوره مصرف نانوکپسول سیاهدانه موجب کاهش معنی دار بیان آنکسین 2 گروه مکمل + NNK نسبت به گروه NNK شد (001/0>p).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد مصرف نانوکپسول سیاهدانه در کنار سایر روش های درمانی با کاهش بیان آنکسین 2 بتواند در کاهش نقش کارسینوژنی NNK و التهاب ناشی از دود سیگار مفید باشد.

  کلیدواژگان: نانوکپسول سیاهدانه، آنکسین 2، نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو، موش صحرایی
 • مریم اردشیری، نوشا ضیاء جهرمی* صفحات 44-53
  زمینه و هدف

  پروتئین Pdx1 یک فاکتور رونویسی است که در تکوین پانکراس و تنظیم بیان ژن انسولین نقش کلیدی دارد و هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ماده موثر چارانتین بر درمان بیماری دیابت و افزایش بیان ژن Pdx1 در دیابت است که این ژن یک ژن کلیدی در رونویسی از پانکراس می باشد.

  روش کار

  در مطالعه تجربی حاضر تعداد 42 سر رت نر بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به 7 گروه شاهد سالم، شاهد دیابتی، کنترل متفورمین، کنترل چارانتین 150 میلی گرم بر کیلوگرم و سه گروه دریافت کننده ماده موثر چارانتین با دوز (50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. همه گروه به جز گروه شاهد و کنترل چارانتین، با ماده شیمیایی استرپتوزوتوسین با تزریق درون صفاقی دیابتی شدند. پس از آن به مدت چهار هفته ماده موثر چارانتین را دریافت کردند. در پایان داده ها مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

  یافته ها

   با توجه به داده های به دست آمده می توان دریافت که کمترین میزان بیان مربوط به گروه دیابتی (C) و بیشترین میزان بیان بین گروه های دریافت کننده دوزهای مختلف چارانتین مربوط به دوز 100 (F) بود و همچنین کمترین دوز دریافتی در گروه E (50) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   طبق شواهد می توان نتیجه گرفت افزایش بیان ژن Pdx1 وابسته به دوز نبوده است. پس از ایجاد دیابت در گروه های بیمار به شدت افت پیدا کرده و بعد از استفاده از چارانتین و داروی متفورمین تا حدودی این کاهش بیان جبران شده است.

  کلیدواژگان: دیابت، استرپتوزوتوسین، ماده موثر چارانتین، ژن Pdx1
 • مرضیه حسن پور، وحید مرادی*، ساجد یعقوب نژاد، شیما حقانی صفحات 54-63
  زمینه و هدف

  ناتوانی در شناخت هیجانات در کودکان اوتیسم، سبب بروز رفتارهای خشونت آمیز آنان علیه خود و دیگران می شود که تضعیف رابطه اجتماعی و مشکلات روانی برای آنان را در پی دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش بازشناسی هیجان های چهره به کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا بر رابطه مادر- فرزندی آنان بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی، از نوع تک آزمودنی و بر روی 5 کودک پسر  سن مدرسه مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا انجام شد. از نرم افزار آموزشی LFI برای بازشناسی هیجان های چهره استفاده شد و در طی 8 جلسه و در مدت یک ماه، آموزش داده شد. پرسشنامه رابطه مادر- فرزندی (MCRE) قبل و بعد از آموزش، و در مرحله پایه و پی گیری توسط مادران تکمیل گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (ویلکاکسون و فریدمن) توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده گردید و سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد میانگین رتبه در جلسه اول کمترین میزان و در جلسات بعدی تا جلسه 8 افزایش داشته است و نمونه ها در هر جلسه پیشرفت داشته اند (05/0p<). همچنین بین نمره حیطه پذیرش قبل و بعد از آموزش، اختلاف معناداری وجود داشت (05/0p<).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، نرم افزار آموزشی LFI تاثیر مثبتی در بهبود رابطه مادر و کودک مبتلابه اوتیسم با عملکرد بالا دارد. بنابراین، و علاوه بر توصیه استفاده از این نرم افزار در بهبود رابطه مادر- فرزندی، تیم تحقیق پیشنهاد می کنند تاثیر آن  بر سایر ابعاد زندگی کودکان مبتلا به اوتیسم مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اوتیسم با عملکرد بالا، LFI، بازشناسی هیجان چهره
 • مریم توللی، رضا نوری*، مهرزاد مقدسی، میترا خادم الشریعه صفحات 64-72
  زمینه و هدف

  آثار بلندمدت فعالیت ورزشی هوازی بر مقاومت به انسولین و پروتئین کربونیل زنان یائسه غیرفعال متناقض است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته پیاده روی بر مقاومت به انسولین و میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان یائسه غیر فعال بود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی، 24 نفر از زنان سالمند شهر شیراز با میانگین سن 94/4±65/59 سال و وزن 37/5±78/64 کیلوگرم پس از تکمیل رضایت نامه به طور تصادفی به دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. تمرینات به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته با 45 درصد ضربان قلب هدف 25 دقیقه در هفته های اول تا سوم، 55 درصد ضربان قلب هدف برای 35 دقیقه در هفته های چهارم تا ششم و 65 درصد ضربان قلب هدف برای 45 دقیقه در هفته های هفتم و هشتم در گروه آزمایش انجام شد. از آزمودنی ها خواسته شد در طول دوره ی پژوهش رژیم غذایی معمول خود را رعایت کرده و از تغییر در رژیم غذایی خودداری نمایند. از آزمودنی های گروه کنترل نیز درخواست شد، در هیچ برنامه فعالیت ورزشی رسمی شرکت نکنند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد (05/0≥p).

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد، هشت هفته پیاده روی مقادیر پلاسمایی پروتئین کربونیل را به طور معنادار افزایش داد (005/0=p، 24/10 = F). پس از هشت هفته پیاده روی، مقادیر پلاسمایی گلوکز (05/0=p، 925/24 = F)، انسولین (007/0p=، 611/3=  F)، مقاومت به انسولین (023/0=p، 545/12 = F)، درصد چربی (000/0=p، 152/162= F) و شاخص توده بدنی (000/0=p، 818/124= F) به طور معنادار کاهش یافتند.

   نتیجه گیری

  درکل، هشت هفته پیاده روی در زنان یائسه ی غیرفعال سبب کاهش مقاومت به انسولین، BMI و درصد چربی بدن و افزایش پروتئین کربونیل می شود.

  کلیدواژگان: زنان یائسه، پیاده روی، مقاومت به انسولین، پروتئین کربونیل، شاخص توده بدنی
 • سجاد سعادت، مهرداد کلانتری*، محمدباقر کجباف، مظفر حسینی نژاد صفحات 73-83
  زمینه و هدف

  بیماری ام.اس ماهیت مزمن و پیشرونده دارد و بر جنبه های مختلف زندگی فرد تاثیر می گذارد و در نتیجه مشکلات روانشناختی و کاهش کیفیت زندگی را به همراه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع این مطالعه با هدف بررسی نشانگان اختلالات روانشناختی در بیماران ام.اس و مقایسه آن ها با گروه گواه انجام شد. 

  روش کار

  این مطالعه به روش علی- مقایسه ای در بیماران مبتلا به ام.اس و افراد سالم استان گیلان انجام شد. به منظور انجام پژوهش 120 بیمار ام.اس و 120 فرد سالم در این مطالعه مشارکت داشتند. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست نشانه های بیماری 90 سوالی تجدید نظر شده  استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS-22 و آزمون یو من- ویتنی انجام شد.

  یافته ها

  بررسی نقطه برش برای GSI نشان داد که 68 نفر (66/56%) از بیماران ام.اس و 23 نفر (16/19%) از افراد سالم مشکوک به اختلالات روانشناختی بودند. نتایج بررسی نشانگان اختلالات روانشناختی دلالت بر این داشت که میانگین رتبه ای اختلالات جسمانی سازی (001/0>p، 471/4-=Z، 4798=U)، وسواس فکری- عملی (001/0>p، 118/5-=Z، 500/4450=U)، حساسیت بین فردی  (001/0>p، 893/4-=Z، 500/4572=U)، افسردگی  (001/0>p، 513/4-=Z، 500/4775=U)، اضطراب  (001/0>p، 219/5-=Z، 500/4360=U)، خصومت  (001/0>p، 204/5-=Z، 500/4411=U)، فوبیا  (001/0>p، 945/3-=Z، 500/5099=U)، پارانویا  (001/0>p، 401/3-=Z، 5375=U)، روان پریشی (001/0>p، 689/5-=Z، 500/4154=U)، و میانگین رتبه ای GSI  (001/0>p، 597/5-=Z، 419=U) در بیماران ام.اس به طور معنادار بیشتر از افراد سالم بود. 

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج نشان داد که نشانگان روانشناختی در افراد مبتلا به ام.اس بیشتر از افراد بهنجار می باشد. باتوجه به اینکه مسائل روانشناختی نقش موثری بر فرایند درمان این افراد دارد، براین اساس غربالگری و ارائه مداخلات روان درمانی مبتنی بر نشانگان روانشناختی این بیماران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، اختلالات روان شناختی، استان گیلان
 • فریبا قدیمی، امیر میرزایی*، جواد آراسته صفحات 84-94
  زمینه و هدف

  اخیرا نانوذرات فلزی بخصوص نانوذرات نقره به دلیل داشتن خواص بیولوژیکی توجه محققان را بخود جلب کرده است. هدف از این مطالعه سنتز بیولوژیک نانوذره نقره با استفاده از عصاره گیاه خلنگ (Erica carnea)، بررسی اثرات ضدباکتریایی و سمیت سلولی آن روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی، ابتدا نانوذرات نقره با افزودن عصاره گیاه خلنگ به نیترات نقره سنتز گردید. به دنبال آن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن توسط روش های اسپکتروفتومتری جذبی فرابنفش (UV/Vis)، میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) تعیین گردید. به دنبال آن اثرات ضدمیکروبی، سمیت سلولی و آپوپتوتیک آن به ترتیب با استفاده از روش های MIC، MTT و فلوسیتومتری با استفاده از کیت Annexin-V/PI انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج جذب UV/Vis نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای ماکزیمم جذب در طول موج 420 نانومتر بود. هم چنین نتایج SEM و TEM نشان داد که نانوذره نقره سنتز شده کروی شکل و دارای اندازه میانگین 67/10 نانومتر بود. نتایج MIC نشان داد که نانوذرات نقره بر روی باکتری های گرم منفی تاثیر معناداری دارد. نتایج سمیت سلولی در غلظت های 125/3 تا 100 میکروگرم در میلی لیتر نشان داد که میزان 50 درصد کشندگی آن 14/7 میکروگرم در میلی لیتر می باشد. نتایج آپوپتوزی نشان داد که نانوذره نقره میزان 60% آپوپتوز را در رده MCF-7 القا می کند.  

  نتیجه گیری

  با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که نانوذره نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه خلنگ دارای اثرات ضدباکتریایی و ضد سرطانی معناداری می باشد و می تواند به عنوان یک کاندید دارویی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گیاه خلنگ، نانوذره نقره، سمیت سلولی، اثرات ضدمیکروبی، آپوپتوز
 • محمد کریمی*، مجتبی ایزدی صفحات 95-104
  زمینه و هدف

  سنتز و ترشح انسولین از پانکراس و عملکرد انسولین در بافت های هدف از مهم ترین عوامل شیوع یا شدت دیابت نوع 2 به شمار می روند. هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین اثر تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر بیان FOXO1 در بافت پانکراس رت های دیابتی نوع 2 است.

  روش کار

  در مطالعه حاضر 14 سر رت نر ویستار توسط رژیم غذایی پر چرب و تزریق درون صفاقی STZ دیابتی نوع 2 شدند و به شیوه تصادفی به گروه های ورزش (7 = n) و کنترل (7 = n) تقسیم شدند. گروه ورزش یک دوره تمرینات 6 هفته ای HIIT را به تعداد 5 جلسه در هفته در قالب دویدن روی تریدمیل اجرا نموده و گروه کنترل در این دوره تمرین نداشتند. بیان FOXO1 در بافت پانکراس، گلوکز ناشتا و انسولین سرم پس از اتمام تمرینات ورزشی در دو گروه اندازه گیری شد. از آزمون آماری تی مستقل در سطح معنی داری کمتر از 5 درصد جهت مقایسه متغیرها بین گروه ها استفاده شد.

  یافته ها

   تمرینات HIIT به افزایش بیان نسبی FOXO1 در بافت پانکراس منجر شد (017/0 = p). در مقایسه با گروه کنترل، سطوح انسولین سرم توسط تمرینات HIIT افزایش یافت (007/0 = p). سطوح گلوکز ناشتا نیز در گروه ورزش نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (0001/0 > p).

  نتیجه گیری

   بر پایه یافته ها، بهبود انسولین سرم در گروه ورزش را شاید بتوان به افزایش بیان FOXO1 در بافت پانکراس در پاسخ به تمرینات HIIT نسبت داد. با این وجود، شناخت مکانیسم های عهده دار اثر ورزش بر سنتز و ترشح انسولین نیازمند مطالعات بیشتری است.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، انسولین، عملکرد پانکراس، بیان ژن
 • بهروز دوستی*، فاطمه نبی پور، امین حاجی امرایی صفحات 105-117
  زمینه و هدف

  روش تولید زیستی نانوذرات به علت دارا بودن ویژگی هایی مانند سازگاری با محیط زیست، ساده و کم هزینه بودن مورد توجه واقع شده است. در این مطالعه سنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره گیاه شاه تره و خواص آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی آن در قیاس با دو آنتی بیوتیک رایج مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  ابتدا عصاره آبی گیاه شاه تره تهیه و به محلول نیترات نقره 1 میلی مولار اضافه شد. پس از تغییر رنگ عصاره، محصول واکنش به وسیله روش های اسپکتروفتومتری، پراش پرتوی ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت خواص آنتی اکسیدانی و خواص ضدباکتریایی نانوذرات سنتز شده با استفاده از روش 2و2- دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل DPPH)) و روش انتشار دیسک به ترتیب بررسی شد. هم چنین MIC (حداقل غلظت ممانعت از رشد)، MBC (حداقل غلظت باکتری کشی) با دو روش میکرودایلوشن و رقت در لوله تعیین شد.

  یافته ها

   نانو ذرات نقره سنتز شده بیشترین جذب را در 430 نانومتر نشان دادند و دارای شکل کروی و میانگین اندازه آن ها بین 50-10 نانومتر بود. نانوذرات سنتز شده دارای خواص آنتی اکسیدانی با IC50 برابر با 21 میکروگرم بر میلی لیتر بودند.نتایج بررسی های ضدباکتریایی نشان داد که نانو ذرات نقره سنتز شده، فعالیت ضدباکتریایی بیشتری بر علیه باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس نسبت به باکتری گرم منفی اشریشیاکلی داشتند.

  نتیجه گیری

   عصاره شاه تره قادر به احیای یون Ag+ به نانوذرات نقره می باشد. هم چنین نانوذرات نقره سنتز شده دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی مناسبی می باشند.

  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، شاتره، ضدباکتریایی، آنتی اکسیدان
 • سیده فضه هاشمی کرویی، پرویز عبدالمالکی*، سید غلامعلی جورسرایی صفحات 118-126
  زمینه و هدف

  تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI) در زوجین نابارور، تحولی شگرف در درمان این بیماران ایجاد نموده است. متاسفانه علی رغم هزینه بالای انجام ICSI، میزان موفقیت آن چشم گیر نبوده و شکست در ایجاد حاملگی، استرس سنگینی به آن ها تحمیل می کند. هدف از این تحقیق کوششی برای استخراج بهترین پارامتر های پیشگویی کننده در میزان موفقیت ICSI و ارتقای دقت، حساسیت و ویژگی پیشگویی به کمک مدل ریاضی لوژستیک رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی می باشد.

  روش کار

  اطلاعات لازم از پرونده 345 بیمار تحت درمان ICSI و در قالب 54 پارامتراسمی و عددی استخراج گردید. داده ها به صورت تصادفی به دو دسته تخمین و یا آموزش (276n=) و اعتبارسنجی یا آزمون (69 n=) تقسیم شدند. مدل های بکاربرده شده در این تحقیق باینری لوژستیک رگرسیون و شبکه عصبی با الگوی یادگیری لونبرگ مارکوارد بودند. نهایتا مدل ها بوسیله شاخص هایی مانند دقت، حساسیت و ویژگی ارزیابی گردیدند.

  یافته ها

   بهترین خروجی بدست آمده با مدل باینری لوژستیک و با استفاده از 54 متغیر 97% دقت، 86% حساسیت و 94% ویژگی را بدست داد. بهترین خروجی برای شبکه عصبی با استفاده از الگوی آموزشی لونبرگ مارکوارد با مدل کاهش یافته شامل تعداد 29 متغیر، دقت 82%، حساسیت 92% و ویژگی 76% بدست داد.

  نتیجه گیری

   مدل باینری لوژستیک رگرسیون دارای قدرت زیادی در پیشگویی میزان موفقیت تزریق داخل سیتوپلاسمی تخمک هنگامی که خروجی به صورت باینری است می باشد.

  کلیدواژگان: تزریق داخل سیتوپلاسمی تخمک، لوژستیک رگرسیون، شبکه عصبی مصنوعی
 • مجتبی آسمانی کناری، جواد چنگی آشتیانی*، عادله جلالی صفحات 127-136
  زمینه و هدف

  از آن جایی که اعتیاد، یک بیماری زیستی، روان شناختی و اجتماعی است و به دلیل ماهیت پیش رونده اش همه ابعاد زندگی، فرد، خانواده و اجتماع را به خطر می اندازد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته خانواده های معتادان از انگ بیماری اعتیاد یک یا چند تن از اعضای خانواده، بوده است.

  روش کار

  این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف صورت گرفت و داده ها از طریق مصاحبه های نیم ساختار یافته، با 30 نفر از اعضای خانواده افراد معتاد شهر تهران تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی جمع آوری شد.

  یافته ها

   نتایج حاصل از یافته ها در چهار طبقه اصلی، نوع رفتار اعضای خانواده (با چهار زیر طبقه شامل نرمی و ملایمت در گفتار، بی تفاوتی خانواده نسبت به فرد و اعتیاد، سرپوشی به امید خود فهمی و درگیری با فرد معتاد و اعضای خانواده)، روابط اجتماعی اعضای خانواده (با چهار زیر طبقه شامل کم شدن روابط به دلیل شرم و خجالت، کم شدن روابط به دلیل سرزنش اطرافیان و کم شدن روابط به دلیل پرسش و نوع نگاه اطرافیان)، نوع رفتار اطرافیان با خانواده (با سه زیر طبقه شامل سرزنش اطرافیان، طعنه و کنایه اطرافیان و ترحم) و انگ اجتماعی (با سه زیر طبقه شامل عدم قبول جامعه نسبت به بیماری اعتیاد، انگ استعداد به اعتیاد و انگ بیماری) بیان شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج حاصل از یافته های این تحقیق می توان به انگ بیماری و پیامدهای همراه با آن به عنوان یکی از مسائل قابل تامل درباره خانواده های معتادان بیشتر پرداخته شود.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، خانواده، اعتیاد، انگ بیماری
|
 • Sara Dastghir, Javad Karimi* Pages 1-12
  Background

  Body dysmorphic disorder is one of the most common adolescent disorders, which is defined as preoccupation with imaginary defect or exaggerated distortion of a minor physical defect. The purpose of the present study is to investigate the relationship of body image-related cognitive fusion, body image psychological inflexibility, meaning of life and mindfulness with body dysmorphic disorder in a group of female students in Khoramabad city.

  Methods

  This is a correlation study and the population comprised of all second-grade female students in Khoramabad city in 2016-17 academic year. Of these, n=364 were selected using random cluster sampling. The data collection instruments were the modified Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale for Body Dysmorphic Disorder, Cognitive Fusion Questionnaire- Body Image (CFQ-BI), Body Image Psychological Inflexibility Scale (BIPIS), Engaged Living Scale (ELS) and Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS). The collected data were analyzed using SPSS-v22.0, Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis using a step-wise method.

  Results

  The results showed that body image-related cognitive fusion, body image psychological inflexibility, meaning of life and mindfulness were significantly correlated with body dysmorphic disorder in female students (p<0.05). Body image-related cognitive fusion, body image psychological inflexibility, meaning of life and mindfulness played a significant role in anticipating the body dysmorphic disorder in female students. These four variables predicted 85.7% of variation in body dysmorphic disorder.

  Conclusion

  According to the results, body image-related cognitive fusion, body image psychological inflexibility, meaning of life and mindfulness can predict body dysmorphic disorder. Hence, they need to be considered in the treatment of body dysmorphic disorder.

  Keywords: Body dysmorphic disorder, Body image psychological inflexibility, Mindfulness, Meaning of life, Body image-related cognitive fusion
 • Khosro Rashid*, Ahmad Bay At Bayat Pages 13-24
  Background

  Today, to accurately assess and measure a variable in the field of psychology and psychiatry it requires efficient tools. The purpose of this study was to construct, validate, and identify the factor structure of a 24-items Emotional Flexibility Scale (EFS).

  Methods

  This research was a descriptive-correlational study. 240 people were selected through available sampling method from all the clients of the health care centers in Hamedan and collected Psychological Well-being questionnaire and researcher-made Emotional Flexibility Scale. Data were analyzed by SPSS and LISREL using correlation coefficient, exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis. Content validity index (CVI = 0.916) was calculated by help of 4 specialists.

  Results

  The factor analysis showed that 3 factors with a specific value higher than one could explain 75.716 percent of the variance of the items. Also, the rotated matrix of data showed that all of the items are effective. The results of the confirmatory factor analysis showed that goodness of fit statistics is acceptable. Cronbach's alpha coefficient for the whole scale was 0.866 and for positive emotion regulation, negative emotion regulation, and emotion communication were 0.834, 0.761, and 0.641, respectively.

  Conclusion

  Thus, it can be concluded that the 24-items EFS in terms of validity and factor structure is a desirable tool for use in various educational, research, and clinical fields. The applicant of this tool is recommended to all professionals, students and researchers in the field of psychology and psychiatry.

  Keywords: Constructing, Validation, Factor Structure, Emotional Flexibility
 • Fahimeh Baghbani, Arani*, Atefeh Shirkavand Pages 25-32
  Background

  The excision repair cross-complementing group 2 (ERCC2 (is a Nucleotide Excision Repair (NER) gene. The ERCC2 c.2251A>C Polymorphism is located in codon 751 of exon 23 which result in amino acid changes (Lys751Gln) in the ERCC2. This Polymorphism is associated with decreased DNA repair capacity cause to genetic instability and carcinogenesis. Thus, we examined the associations between ERCC2 c.2251A>C Polymorphism and sporadic colorectal cancer in Iranian population.

  Methods

  In this case-control study, 291 incident sporadic colorectal cancer cases and 140 controls were analyzed. ERCC2 Genotyping was done using a polymerase chain reaction restriction fragment length poly-morphism (PCR-RFLP).

  Results

  Genotype frequency of c.2251A>C in ERCC2 in patients and healthy groups was significantly different (p<0.05). The results indicated that the mutant allele (C) can increased significantly risk of colorectal cancer (OR: 1.37; 95% CI: 1.03-1.83). Also, In ERCC2 genotypes, the CC genotype led to an increase in risk of colorectal cancer (OR: 2.37; 95% CI: 1.03-5.48).

  Conclusion

  According to the Our results the ERCC2 c.2251A>C Polymorphism involved in colorectal cancer susceptibility in Iranian population.

  Keywords: Polymorphism, DNA repair, ERCC2, Colorectal cancer
 • Ali Barzegari*, Shadmehr Mirdar, Mohammad Ranaee Pages 33-43
  Backgrounds

  One of the powerful carcinogens in tobacco is nicotine nitrosamine ketone (NNK), which can activate annexin a2 and develop the irritation of the lung. Since the Nigella sativa plays a vital role in treating cancer, the aim of this research was to evaluation of annexin a2 expression and histopathologic changes of lung tissue in rats exposed to NNK and Nigella sativa nanocapsules.

  Methods

  In this experimental research, 45 Wistar male and female rats with average weight and standard deviation of 103.83 ± 23.48 grams were haphazardly separated into five groups including supplement, supplement + NNK, NNK, saline and control. NNK-induced groups received NNK subcutaneously one day per week at a rate of 12.5 mg/kg/bw. Supplemented groups similarly consumed Nigella sativa nanocapsules for 12 weeks at 12.5 μg / kg body weight. Annexin a2 expression in lung tissue were quantified by immunohistochemistry technique. One-way ANOVA and tukey’s multiple comparisons test were utilized for analyzing the data.

  Results

  Exposure to NNK significantly augmented annexin a2 expression compared to the saline group (P<0.001). On the other hand, a period of Nigella sativa nanocapsules consumption significantly decreased the annexin a2 expression in supplement + NNK group compared to the NNK group (P<0.001).

  Conclusion

  It seems that Nigella sativa nanocapsules consumption along with other therapeutic methods, can be useful in reducing the role of carcinogenic NNK and inflammation caused by cigarette smoke.

  Keywords: Nigella sativa nanocapsules, annexin A2, 4-((hydroxymethyl)nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, Rats
 • Maryam Ardeshiri, Noosha Zia Jahromi* Pages 44-53
  Background

  Pdx1 is a transcription factor that plays a key role in pancreatic development and regulation of insulin gene expression and the aim of the present study was to evaluate the effect of pregnancy on the treatment of diabetes-induced liver disease and the expression of the Pdx1 gene, an apoptotic gene, and in the event of damage to the anti-apoptotic activity.

  Methods

  In this experimental study, 42 adult male Wistar rats were randomly divided into 7 healthy control groups, diabetic control, control group, Chartine 150 mg / kg controls, and Three groups received the effective dose of the Chartine (50, 100 and 200 mg / kg). All groups except diabetic control group and control group with streptozotocin chemical injected intraperitoneally. Afterwards, they received a cartilage by gavage for four weeks. At the end, the data were evaluated statistically.

  Results

  According to the obtained data, it can be concluded that the lowest expression is related to the diabetic group (C) and the highest expression among the groups receiving different doses of the Chartine was related to the dose of 100 (F), and the least relevant dose was 50 (E).

  Conclusion

  Evidence suggests that increased expression of the Pdx1 gene was not dose-dependent. After the development of diabetes, the patient's severity declined sharply, and after the use of chronitin and metformin, this reduction was some what offset.

  Keywords: Diabetes, Streptozotocin, Liver, Chartine, Pdx1 gene
 • Marzieh Hasanpour, Vahid Moradi*, Sajed Yaghoubnezhad, Shima Haghani Pages 54-63
  Background

  Children with autism and disability to recognize emotions will cause aggressive behaviors against themselves and others, which leads to weakening of social interactions and cause psychological problems. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of face emotion recognition training to children with high-functioning autism on their mother-child relationship.

  Methods

  This study was a quasi-experimental and single subject research design (SSRD), which was performed on 5 school-age boys with high-functioning autism. The LFI training software was used to recognize face emotions and was taught in 8 sessions over a month. The Mother-Child Relationship Questionnaire (MCRE) was completed by mothers before and after education, also in baseline and follow-up stages of study Descriptive and inferential statistics (Wilcoxon and Friedman) were used for data analysis by SPSS software version 16 and p<0.05 was considered as significant level.

  Results

  The results showed that the average score in the first session was the lowest and in the next sessions it was progressively improved in each session up to the 8th session (p<0.05). There was also a significant difference between the scores of acceptance domain of mother-child relationship before and after training (p<0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this study, LFI training software has a positive effect on improving the mother-child relationship in children with high-functioning autism. Therefore, in addition to recommending the use of this software to improve the mother-child relationship, the research team propose to examine its impact on the other aspects of life of children with autism.

  Keywords: High-Functioning Autism, LFI, Face Emotion Recognition
 • Maryam Tavallali, Reza Nouri*, Mehrzad Moghadasi, Mitra Khademosharieh Pages 64-72
  Background

  The chronic effects of arobic exercise on insulin resistance and protein carbonyl in sedentary postmenopausal women is contradictory. Thus, the aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of walking on blood plasma protein carbonyl in sedentary postmenopausal women.

  Methods

  In this semi-quasi study, 24 elderly women in the Shiraz city with an average age of 59.65±4.94 years and weight 78.64±5.37 kg after completion of informed consent were randomly divided into two groups of experimental and control (n=12). Exercise was held three times a week for eight weeks at 45 percent of maximum heart rate for 25 minutes in the first to three weeks, 55 percent of maximum heart rate for 35 minutes per week in fourth to sixth weeks, and 65 percent of maximum heart rate for 45 minutes in seventh and eighth weeks in the experimental group. Subjects were asked to follow their usual diet during the study period and refrain from changing the diet. The control group was asked to do not participate in any formal exercise program. Analysis of Covariance (ANCOVA) test was used for statistical analysis of data (p≤0.05).

  Results

  The findings of this study showed that eight weeks of walking was increased significantly protein carbonyl (p= 0.005, F= 10.242). After eight weeks of walking plasma level of fasting blood glucose (p=0.05, F=24.925), insulin (p=0.007, F=3.611), insulin resistance (p=0.023, F=12.54), body mass index (p=0.000, F=124.818) and fat percentage (p=0.000, F=162.152) were significantly decreased.

  Conclusion

  In general, eight weeks walking leads to decrease in insulin resistance and body fat and increase in protein carbonyl in sedentary postmenopausal women.

  Keywords: Postmenopausal women, Walking, Insulin resistance, Protein carbonyl, Body mass index
 • Sajjad Saadat, Mehrdad Kalantari*, Mohammad Bagher Kajbaf, Mozaffar Hosseininezhad Pages 73-83
  Background

  MS disease has a chronic and progressive nature and affects various aspects of a person's life, and results in psychological problems and poor quality of life in patients. Considering the importance of this issue, this study aimed to investigate the psychological symptoms in MS patients compared with the control group.

  Methods

  This is a causal-comparative study in patients with MS and healthy individuals in Guilan province. In this study, 120 MS patients and 120 healthy people participated in this study. To collect the data, the Symptom CheckList-90- Revised (SCL-90-R) was used. Data were analyzed by using SPSS v.22 software and Mann–Whitney U test.

  Results

  A survey of cut-off points for GSI showed that 68 (56.66%) of MS patients and 23 (19.16%) of healthy people were suspected of psychological disorders. The results of psychological disorder symptoms indicate that the mean score of the somatization (U=4798, Z=-4.471, p<0.001), obsessive–compulsive disorder (U=4450.500, Z=-5.118, p<0.001), interpersonal sensitivity (U=4572.500, Z=-4.893, p<0.001), Depression (U= 4775.500, Z=-4.513, p<0.001), anxiety (U=4360.500, Z=-5.219, p<0.001), hostility (U=4411.500, Z=-5.204, p<0.001), phobia (U=5099.500, Z=-3.945, p<0.001), paranoia (U=5375, Z=-3.401, p<0.001), pychoticism (U=4154.500, Z=-5.689, p<0.001) mean score of GSI  (U=419, Z=-5.597, p<0.001) in MS patients were significantly more than healthy people.

  Conclusion

  Overall, the results showed that the psychological symptom was more common in people with MS than normal people. By considering this fact, the psychological issues have an effective role in the treatment of these individuals, however the recommendation is screening and psychosocial interventions based on the psychological symptom of these patients.

  Keywords: Multiple sclerosis, Mental disorders, Guilan province
 • Fariba Ghadimi, Amir Mirzaie*, Javad Arasteh Pages 84-94
  Background

  Recently, metal nanoparticles, especially silver nanoparticles (AgNPs), have attracted the attention of researchers due to their biological properties. The aim of this study was to investigate the biological synthesis of AgNPs using Erica carnea extract and its antibacterial, and cytotoxic effects on breast cancer cell line (MCF-7).

  Methods

  In this experimental study, the AgNPs were synthesized by adding E. carnea extract to silver nitrate. Subsequently, its physical and chemical properties were determined by ultraviolet spectrophotometry (UV/Vis), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). Subsequently, its antimicrobial, cytotoxic and apoptotic effects were investigate using minimum inhibitory concentration (MIC), MTT and flow cytometry (Annexin-V/PI kit) methods, respectively.

  Results

  The UV/Vis adsorption results showed that the synthesized AgNPs had a maximum absorbance at 420 nm. In addition, SEM and TEM results indicated that the AgNPs was spherical and had an average size of 10.67 nm. The results of MIC show that the AgNPs had significant effect on Gram negative bacteria. The results of cell cytotoxicity at 125.3 to 100 μg/ml concentrations showed that the IC50 value was 7.14 microgram/mL. Apoptotic results showed that AgNPs induced 60% apoptosis in the MCF-7 cell line.

  Conclusion

  Based on results of this study, it can be concluded that the AgNPs synthesized by the E. carnea extract had significant antibacterial and anticancer effects and can be used as a drug candidate for the future.

  Keywords: Antibacterial, Apoptosis, Cytotoxicity, Erica carnea, Silver nanoparticle
 • Mohammad Karimi*, Mojtaba Eizadi Pages 95-104
  Background

  The synthesis and secretion of insulin from the pancreas and insulin function in target tissues are one of the most important causes of the prevalence or severity of type 2 diabetes. In present study, the aim is to determine the effect of high intensity interval training (HIIT) training on FOXO1 expression in pancreas tissue of type 2 diabetes rats (T2D).

  Methods

  T2D induced by high fat diet and intraperitoneal STZ injection in 14 male Wistar rats and randomly divided into test (n = 7) or control (n = 7) groups. The test subjects were completed 6 weeks HIIT (5 days/weekly) in the form of running on a treadmill and control remained with no exercise in this period. FOXO1 expression in pancreas tissue, fasting glucose and serum insulin were determined after training program of 2 groups. Independent t-test was used at a significant level of less than 5% for comparing variables between groups.

  Results

  HIIT resulted in significant increase in FOXO1 relative expression in pancreas tissue (p= 0.017). Compared to control group, fasting insulin decreased by HIIT (p= 0.007). Fasting glucose was also decreased in exercise than control group (p<0.0001).

  Conclusion

  Based on this data, improve serum insulin in test rats could be attributed to increased FOXO1 expression in pancreas tissue by HIIT. However, more studies are needed to clarify the mechanisms underling the effects of exercise on the synthesis and secretion of insulin.

  Keywords: Interval training, Insulin, Pancreas function, Gene expression
 • Behrooz Dousti*, Fatemeh Nabipour, Amin Hajiamraei Pages 105-117
  Background

  The bio-production method has been respected due to the lack of energy consumption and environmental compatibility. In this study, the green synthesis of silver nanoparticles was investigated from the extract of Fumaria Parviflora and its antioxidant and anti-bacterial properties compared to two common antibiotics.

  Methods

  First, aqueous extract of Fumaria Parviflorawas prepared and admixed with AgNo3solution at a concentration of 1 mM. After changing the color of extract, the reaction product was examined by spectrophotometric, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. Finally, antioxidant properties and antibacterial properties of synthesized nanoparticles were investigated using DPPH method and disk diffusion method, respectively. Also, the MIC (minimum inhibitory concentration of growth and MBC (minimum bactericidal concentration) were determined by two methods of microdilution and dilution in the tube.

  Results

  The synthesized silver nanoparticles showed the most absorbance at 430 nm and had a spherical shape with an average size of 10-50 nm. The synthesized nanoparticles have antioxidant properties with IC50 of 21 μg / ml.The results of the antibacterial studies showed that the synthesized silver nanoparticles had more antibacterial activity against the gram-positive bacteria of Staphylococcus aureus than the gram-negative bacteria of Escherichia coli.

  Conclusion

  The extract of Fumaria Parviflora has the ability of reducing Ag+ ion to silver nanoparticles. Also, synthesized silver nanoparticles have good antioxidant and antibacterial activities.

  Keywords: Silver nanoparticles, Green synthesis, Fumaria Parviflora, Antibacterial, Antioxidant
 • Seyedeh Fezeh Hashemi Karouei, Parviz Abdolmaleki*, Seyed Gholamali Joorsaraei Pages 118-126
  Background

  Intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) in infertile couples has created a great improvement for treatment of these patients. Unfortunately, despite of high cost of doing ICSI the rate of success is not acceptable and failing pregnancy put a heavy anxiety to couples. This study is aimed to make an effort in order to extract the best predictors for predict the success rate of intra cytoplasmic sperm injection and promote accuracy, sensivity and specificity by the use of artificial neural network and logistic regression.

  Methods

  345 patients received ICSI treatment and each of which constructed of 54 numerical and nominal records. This database was randomly divided into the estimation (n=276) and validation (n=69) data set. The models were used based on binary logistic regression (BLR) feature selection tools and Levenberg-Marquardth neural network classifier. Finally, models were evaluated using important criteria such as accuracy, sensitivity and specificity.

  Results

  The best output of the B LR model by using 54 variables revealed accuracy (97%), sensitivity (86%)and specificity (%94). The best output of the LMNN model using Reduced dataset consisted of n=29 with a feature vector side yielded the accuracy (82%) and sensitivity (%92) and specificity (%76).

  Conclusion

  Our result demonstrated that BLR model outperformed highlighting the great power of BLR in success rate of ICSI prediction while using binary output.

  Keywords: Intra cytoplasmic sperm injection, Logistic regression, Artificial neural network
 • Mojtaba Asemani Kenari, Javad Changi Ashtiyani*, Adeleh Jalali Pages 127-136
  Background

  Since addiction is a biopsychosocial disease and according to its progressive nature that endangers the life of addicted, his family and the society, the aim of this research was to study the family experience of drug addicts’ stigma in one or more of the family members.

  Methods

  This study was conducted with a qualitative approach using the phenomenological method. Sampling was purposive and the data were collected through interviews of semi -structured interviews with 30 members of addicts’ families in the city of Tehran up to data saturation.

  Results

  The findings can be categorized in the four main categories of family members (with four subgroups: softness in speech, family apathy toward the individual and addiction, covering with the hope of self-understanding and struggling with addicted), social relations of family members (with four subgroups: shrinking relationships because of shame and embarrassment, shrinking relationships because of acquaintances blaming, shrinking relationships because of acquaintances questioning and acquaintances attitude), the type of behavior of acquaintances with family (with three subgroup: acquaintances blaming, acquaintances irony and pity) and social stigma (with three subgroup: community rejection of addiction, stigma of susceptibility of addiction and stigma of disease).

  Conclusion

  Due to the research findings, stigma and its consequences can be considered as one of the critical issues for the families of addicts.

  Keywords: Lived experience, Family, Addiction, Disease stigma