فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1398)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه اسدالهی دهکردی*، طهمورث حسن قلی پور یاسوری، نسترن حاجی حیدری، میراحمد امیرشاهی صفحات 1-18

  همانند کسب و کارهای سنتی در تجارت الکترونیک و کسب و کارهای آنلاین، رفتار خرید مجدد مشتریان از معیارهای کلیدی موفقیت به شمار می رود، اما متفاوت به نظر می رسد. از این رو پژوهش حاضر در صدد رسیدن به مدلی برای قصد خرید مجدد آنلاینB2C است. این پژوهش در چارچوب الگوواره فلسفی تفسیری، رویکرد استقرایی، روش کیفی و تکنیک تحلیل مضمون با استفاده از ابزار مصاحبه انجام شده است. بر این اساس با 36 نفر شامل، 6 نفر متخصص در زمینه تجارت الکترونیک، 13 نفر کارگزار در حوزه کسب و کار اینترنتی و 17 نفر مشتریانی که خرید مجدد آنلاین داشته اند، مصاحبه انجام شد. پس از کدگذاری مصاحبه ها نخست به 120 کد و سپس با تقلیل کدها به 89 کد نهایی دست پیدا شد که این تعداد در قالب 21 مضمون پایه دسته بندی شده اند. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل نهایی، مضمون های پایه در قالب چهار مضمون سازمان دهنده دسته بندی شدند: روان شناختی، فناوران، سازمانی و مشتری. از میان این چهار مضمون، مبحث فناوری بیشترین میزان تاکید را داشته است و مباحث سازمانی، مشتری مداری و مباحث روان شناختی در رتبه های بعدی قرار دارند که می تواند با همین میزان اهمیت مورد توجه مدیران حوزه تجارت الکترونیک قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، تحلیل تم، شبکه تم، قصدخرید مجدد آنلاین
 • رضوان حسین قلی زاده*، زهرا غفاریان سخن ور صفحات 19-48

  هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک رویداد حساس برای مستندسازی تجربیات کارکنان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل شبکه به منظور شناسایی کنشگران کلیدی حائز تجربه و نیز تکنیک تحلیل رویداد حساس به مثابه یک تکنیک موثر جهت گردآوری داده های موردنیاز در فرایند ثبت و مستندسازی دانش ضمنی بهره گرفته شد. مطلعان کلیدی را کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند. نخست، موقعیت کنشگران بر اساس شاخص های مرکزیت در شبکه به دست آمد و کنشگران محوری شناسایی شدند. در ادامه به منظور مستندسازی دانش ضمنی به دست آمده در مواجه با رویداد حساس، مصاحبه با 9 نفر از کنشگران محوری در شبکه انجام شد. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها در دو دسته رفتارهای کار و ناکارآمد مدیران، کارکنان و سازمان ارائه شد. بدین ترتیب، در سطح مدیران مهم ترین رفتارهای کارا که منجر به عملکرد مطلوب در مواجهه با رویداد حساس شدند عبارتند از: ویژگی های شخصیتی، هدف گرایی، نهادینه کردن کار تیمی، انگیزش، گزینش هوشمندانه کارکنان و ایجاد همسویی در ذینفعان. همچنین، سبک مدیریت تیلوری به عنوان مهم ترین رفتار ناکارا که عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار می دهد، شناخته شد. در سطح کارکنان جست وجوی هدفمند داده ها، به کارگیری سازوکارهای اشتراک دانش، برنامه ریزی، انگیزش درونی، ویژگی های شخصیتی، کار تیمی و مشارکت ذی نفعان به عنوان رفتارهای کارا، و فشار کاری، نداشتن یک دیدگاه کلی از نتیجه، اصطکاک میان کارمندان جدید و قدیمی، استفاده از روش آزمون وخطا به عنوان رفتارهای ناکارا شناخته شدند. در سطح سازمان نیز امنیت شغلی و رفت وآمد نیروی کاری به عنوان عوامل مسبب رفتارهای ناکارا معرفی شدند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش ضمنی، تجارب سامانی، رویداد حساس، تحلیل شبکه
 • حسن دانایی فرد*، سید احمدرضا قاسمی، اسدالله کردناییج، احمد خایف الهی صفحات 49-72

  ایمنی روانی زیرساخت حیاتی عملکرد فردی، سازمانی و ملی هر کشوری است، زیرا مدیران فاقد ایمنی روانی، محرک های لازم و کافی برای برای تلاش و فعالیت خود بر ریل حرکت تعالی عملکردی خود در اختیار نخواهند داشت. واقعیت آن است که سازمان صحنه حسادت ها، دوستی و بغض ها، دوستی و دشمنی و بازی قدرت افراد و گروه ها در سازمان است و در این صحنه نبرد برای بقاء، فراهم کردن شرایط و موقعیت برای افرادی که احساس ایمنی روانی کنند، حایز اهمیت است. از این رو ایمنی روانی به مفهوم احساس مصونیت ذهنی، عاطفی و رفتاری داشتن از سوی دیگران و انجام وظایف و ارائه نظرات و دیدگاه ها بدون ترس و نگرانی نسبت به از دست دادن موقعیت و شهرت خود در سازمان تعریف می شود. در مطالعات متعددی بر اثرگذاری ایمنی روانی افراد در متغیرهای فردی، سازمانی و ملی تاکید کرده شده است ولی پژوهشی تجربی کیفی در باب فرایند شکل گیری پدیده ایمنی روانی مدیران، به خصوص در صنایع دولتی ایران انجام نشده است. پژوهش حاضر با اختیار کردن رویکرد گلیزر در راهبرد نظریه داده بنیاد تلاش کرده است تا فرایند رخداد ایمنی روانی مدیران را تئوریزه کند. نتیجه الگو نشان می دهد که سبک رهبری بالادست، نوع رابطه هم رده ها و زیردستان، جو اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه و اتمسفر سازمانی و نیز سرمایه روانی فرد روی حس ایمنی روانی مدیر موثر است.

  کلیدواژگان: نا ایمنی روانی، مدیران صنایع دولتی ایران، نظریه داده بنیاد
 • مریم دانشور*، بهروز دری، سمانه هاشمخانی صفحات 73-92

  یکی از انواع قراردادهایی که در اجرای پروژه ها می باشد، روش مهندسی، تدارک و ساخت یا به اختصار EPC می باشد. در این شیوه ی اجرایی طرح، با منتقل کردن تمامی فعالیت های طرح اعم از طراحی، تهیه و تامین تجهیزات، اقدامات مربوط به ساخت و نصب و راه اندازی ، کارفرما ریسک این عملیات را به پیمانکار منتقل می کند.  در نتیجه شناسایی و اولویت بندی ریسکها در این پروژه ها برای پیمانکاران در راستای مدیریت صحیح این ریسکها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با ترکیب تکنیک FMEA با (ANP) که یکی از روش های پرکاربرد در حوزه تصمیم گیری چند شاخصه به منظور رتبه بندی است، ریسکهای یک پروژه EPC شناسایی و اولویت بندی شده اند. روش FMEA-ANP با در نظر گرفتن روابط متقابل میان ریسکها نمره اولویت ریسک را در مقایسه با روش FMEA به شیوه ای متفاوت ارزیابی می کند که در مقایسه با نمره FMEA از حساسیت و سازگاری بهتر و بالاتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل حالت های شکست و آثار آن، روش مهندسی تدارک و ساخت EPC، ریسک، فرایند تحلیل شبکه
 • محمود دهقان نیری*، شاداب شاپوری صفحات 93-114

  امروزه نقش حیاتی معیارهای محیط زیستی در کنار تلاش سازمان ها به منظور استفاده موثر و کارا از منابع و همچنین مسائل اجتماعی، منجر به توجه ویژه به توسعه پایدار شده است. از طرفی شدت و ضرورت رعایت مسائل محیط زیستی در صنایع فولاد (که در ایران چند دهه قدمت دارد) همواره مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو در این مقاله کوشش شده است تا به خوشه بندی عناصر زیربنایی پایداری زنجیره تامین فولاد پرداخته شود. به این ترتیب با توجه به مطالعات پیشین و مصاحبه با خبرگان، مجموعه این عناصر شناسایی شدند و با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، تجزیه و تحلیل و در قالب یک ساختار منسجم به دست آمد. در ادامه به منظور خوشه بندی معیارهای توسعه پایدار از روش MICMAC و به منظور بررسی تاثیر متقابل این توانمندسازها و توسعه اوزان اهمیت آنها در قالب مدل ساختاری از تکنیک تحلیل شبکه ای استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که «حداقل موجودی»، «کاهش حوادث شغلی کارکنان» و «ایمنی و رفاه کارکنان»، از تاثیرگذارترین عناصر در پایداری زنجیره تامین صنعت فولاد خوزستان می باشند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، فرایند تحلیل شبکه ای، مدلسازی ساختاری تفسیری، صنعت فولاد
 • حمید زارع*، حسین خنیفر، دکتر حمیدرضا یزدانی، هادی احمدی آزرم صفحات 115-140

  این پژوهش به دنبال پاسخ به سه سوال به هم مرتبط و وابسته به یکدیگر، درباره چیستی، چرایی و چگونگی توسعه مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد می باشد. روش مرور نظام مند در بررسی و جمع آوری ادبیات و فرا تحلیل تفسیری کیفی در ترکیب و تفسیر مورد استفاده قرار گرفته است. 25 مقاله اصلی در طی فرایند جستجو، ترکیب و تفسیر، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند که در نهایت  به کشف پنج نوع دیدگاه غالب درباره مفهوم مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد منجر شد. همین طور شواهدی متفاوت، اگرچه نه چندان قوی درباره اهمیت اتخاذ چنین رویکردی نسبت به مدیریت منابع انسانی در سازمان ها به دست آمد و در نهایت با رجوع و کاوش در ادبیات مربوط به چگونگی توسعه این رویکرد در حوزه های پزشکی و مراقبت های بهداشتی سعی شد تا چارچوبی برای توسعه آن در حوزه مدیریت منابع انسانی ارائه شود. همچنین این نوشته برای توسعه رویکرد مبتنی بر شواهد بخش هایی را که باید روی آن کارکرد، معرفی می کند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد، فراترکیب، مرور نظام مند
 • عظیم الله زارعی*، مهدی شاکری، عادل آذر، مرتضی ملکی مین باش رزگاه صفحات 141-163
  وجود ریسک و نیز ایجاد شکست در زنجیره تامین می تواند اثر معنی داری بر عملکرد کوتاه مدت و نیز اثر منفی بلند مدت بر عملکرد شرکت کنندگان در زنجیره داشته باشد. لذا این پژوهش با نگاهی نوآورانه به دنبال ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل ریسک های تعاملی سیستم زنجیره تامین با استفاده از شبکه های باور بیزی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی است. جامعه خبرگان پژوهش در دو دسته خبرگان آکادمیک و خبرگان صنعت طبقه بندی شده اند. در این پژوهش اطلاعات لازم از زنجیره تامین دارویی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بدست آمده و با استفاده از فرایند مدلسازی شبکه های باور بیزی تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد شبکه های باور بیزی نسبت به روش های سنتی تحلیل ریسک بسیار بهتر عمل می کند چرا که می تواند تحلیل ریسک پایه ای از جمله رتبه بندی ریسک ها و تحلیل سناریو و دیگر ملزومات تحلیل ریسک را بخوبی انجام دهد. همچنین BBN می تواند انواع عدم قطعیت های متفاوت را به زبان احتمالات با شکل بصری مناسب نمایش داده و دید بهتر و جامع تری نسبت به شرایط زنجیره و ریسک های آن فراهم آورد
  کلیدواژگان: ریسک های تعاملی سیستم زنجیره تامین، الگوسازی ریاضی، شبکه های باور بیزی
 • فهیمه علیزاده، مصطفی هادوی نژاد* صفحات 165-183

  هدف این پژوهش کاوش فرآیند نخبه ستیزی در یکی از سازمان های دولتی مبتنی بر طرح نگاشت تفسیری نظریه داده بنیاد بود. مشارکت کنندگان 32 نفر از کارکنان این سازمان بودند که با نمونه گیری نظریه برای مصاحبه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها و نگاشت نظریه از نرم افزارهای Maxqda و Decision Explorer استفاده شد. طبق یافته های پژوهش سرآغاز نخبه ستیزی در سازمان موردمطالعه وجود سه عامل حسن عملکرد نخبگان، پیش فرض همگونی در فرهنگ سازمانی و ضعف نظام پایش عملکرد مدیران ارشد سازمان بود. نخبه ستیزان دو دسته حسادت ورز نسبت به نخبگان بودند؛ نخست، رهبر زهرآگین سازمان که به دلیل ضعف پایش عملکرد مدیریت توسط مراجع ذی صلاح، مدیریت ساکن در سایه را پیشه ساخته و نخبگان را رقیب می انگاشت. دوم، کارکنان شرنگ آلودی که برای نیل به منافع متقابل خود با رهبر تبانی و از او حمایت می کردند. نخبگان متاثر از محبوبیت و حسن عملکرد خود و جو کژکارکردی سازمان به مقاومت اعتراضی مصلحانه در برابر تغییرات سازمانی دست می زنند. این موضوع انگاره رقابت را در ذهن نخبه ستیزان تقویت و آنها را به رفتارهای خاموش در قبال نخبگان متمایل می کند. دست آخر با توجه به جو غیراخلاقی حاکم بر سازمان و نیز بی پشتوانگی نخبگان، نخبه ستیزان به اقدامات عملی سلبی علیه نخبگان روی می آورند.

  کلیدواژگان: نخبه، نخبه ستیزی، نظریه داده بنیاد، نگاشت تفسیری
|
 • Elahe Asadolahidehkordi*, Tahmores Hassan Gholi Pour, Nastaran Haji Heydari, Mirahmad Amirshahi Pages 1-18

  Customers’ purchase behavior is one of the main criteria and critical success factors of e-commerce and online businesses which is similar to traditional businesses with some differences. Therefore, this study tries to reach a model for analyzing the online re-purchasing intention in B2C transactions. This research has been done in the framework of interpretive philosophical paradigm, with inductive approach, in qualitative method and the theme analysis technique using interviewing tools. Accordingly, an interview was conducted with 36 people including 6 e-commerce experts, 13 brokers in Internet business and 17 re-purchasing customers. After coding the interviews, 120 codes were reached at the first stage and final codes had been retrieved which were classified in 21 basic themes. After final analysis, the basis themes were divided into four organizing theme: psychological theme, technological theme, institutional and customer-orientation theme. Among these four themes, the concept of technology in e-commerce has the greatest emphasis. Organizational issues, customer-orientation and psychological issues are at the next rankings, which can also be considered as important which can be considered by as e-commerce managers.

  Keywords: Genetic Algorithm, Fuzzy C-means algorithm, Customer’ clustering, Branches of Refah bank
 • Rezvan Hossein Gholizade*, Zahra Ghafarian Sokhnavr Pages 19-48

  The main purpose of this study is to documenting tacit knowledge derived from employee experience. A Critical Incident Techniqu  was used to achieve this purpose. First, 51 employees of the Resource Planning and Development department of Ferdowsi University Of Mashhad  participated in the research in order to find key actor, using the social network analysis. At this stage, social network analysis questionnaire was used to collect data. Based on the findings of the study at this stage, relationship arrangement graph of actors was depicted and actors positions was obtained based on centralization indices in network. Then, based on the results of data analysis, key actors in organizational knowledge network of Ferdowsi University of Mashhad were identified. At the next stage, Narrative interviews were used to to find effective and ineffective behaviors in dealing with critical incident.

  Keywords: Tacit Knowledge Management, Organizational Experience, Critical Incident Technique, Network Analysis
 • Hassan Danaee Fard*, Seyed Ahmadreza Ghasemi, Asadollah Kordnaeij, Ahmad Khaef Elahi Pages 49-72

  Psychological safety is a critical base for individual, organizational and national performance, since managers who feel psychologically unsafe, do not have essential motives for productivity and excellence. It is reality of organizations that there are stage of jealousy, spitefulness, enmity, power games of peoples and groups. In these situations, it is important to bring about psychological safety for people in organization. Psychological safety means to feel safety in mind, emotion and behavior from side of other peoples and present personal opinions and do the jobs, without any anxiety and fear in organization. Many studies emphasis on effects of individual psychological safety based on personal, organizational and national variables, but there is not a quantitative and experimental research on formation of psychological safety in managers, especially among Iranian governmental industries. This research has taken Glaser's approach in GT to theorize process of forming psychological safety in Iranian governmental industries. Results of this research show that organizational factors, superior's leadership style, relationships between peers and subordinates and their competencies, eco-social climate of society, organizational atmosphere and psychological capital of everyone affect individual psychological safety. It can enforces job engagement, job satisfaction in managers and reduces stress and anxiety and willingness to expatriation in them.

  Keywords: Psychological Safety, Iranian Governmental Managers, Glaser's Approach, Grounded Theory
 • Maryam Daneshvar*, Behrooz Dori, Samaneh Hashemkhani Pages 73-92

  "Engineering, Procurement, and Construction" (EPC) is a particular form of contracting arrangement used in some industries where the EPC Contractor is made responsible for all the activities from design, procurement, construction, to commissioning and handover of the project to the End-User or Owner. In this method of execution, the employer transfers the risk of the operation to the contractor by transferring all the project activities, including the design, procurement and provision of equipment. As a result, identifying and prioritizing risks in these projects is very important for contractors in order to properly manage these risks. One of the most widely used techniques in the risk priority is FMEA. In this paper, we identify and prioritize the risks of an EPC project by combining this technique with the Analytical Network Process (ANP), which is one of the most commonly, used methods in multi criteria decision-making. The FMEA-ANP method, taking into account the cross-risk relationships, evaluates the priority of risk as compared to the FMEA method in a different way, which has a better and higher sensitivity than FMEA scores.

  Keywords: ANP, EPC, FMEA, Risk
 • Mahmoud Dehghan Nayeri*, Shadab Shapury Pages 93-114

  Considering the vital role of Environmental factors alongside industries’ efforts on effective and efficient use of resources as well as nowadays’ social issues, lead to serious attention to sustainable development. On the other hand, the intensity and necessity of environmental considerations in the steel industry, which has decades of history in Iran, has always been emphasized. Therefore, this paper aims to elaborate the underlying factors of steel industry sustainable development. To this aim, based on prior studies and interviewing experts, the underlying extracted factors scrutinized through ISM approach in order to develop a coherent structure. In the following, the structured factors clustered by MICMAC analysis. In addition, their mutual affects and importance weights, derived by employing ANP on the ISM developed structure. Findings depict that inventory, occupational accidents, human safety and welfare are the most effecting factors of steel industry sustainable development.

  Keywords: Sustainable Development, ANP, Interpretive Structural Modeling, Steel Industry
 • Hamid Zare*, Hossein Khanifar, Hamid Reza Yazdani, Hadi Ahmadi Azarm Pages 115-140

  This research answers to three main questions:  what, why, and how to develop evidence-based human resource management. A systematic review (SR) is used in literature review and qualitative interpretative meta-synthesis (QIMS) in synthesis and interpretation of data. 25 original articles were selected during the search, synthesis, and interpretation process, which eventually led to uptake of five dominant views about the concept of evidence-based human resource management (EBHR). Also, using this approach we found that it will improve the organization's outcomes and increase its competitiveness. Finally, by referring and exploring the literature on how to develop this approach in medical and health care field, we provide a framework for developing the model that is consist of thee sectors: process of evidence-based practice in human resources, influential factors or organizational determinants, and external factors or determinants. Each of these sectors will improve and develop evidence based practice approach in human resources management.

  Keywords: Evidence-Based Human Resource Management (EBHR), Research-Practice Gap, Meta-Synthesis, Systematic Review (SR)
 • Azim Allah Zareie*, Mahdi Shakeri, Adel Azar, Morteza Maleki Pages 141-163
  Risk and failure in the supply chain can have a significant and negative effect on the short-term and long-term performance of the participants in the chain. Therefore, this research has an innovative look for a mathematical model for analyzing the interactive risks of the supply chain system using Bayesian belief networks. The study is descriptive in terms of purpose and has descriptive nature. The research community is classified into the two categories of academic experts and operational experts. In this research, information on the drug supply chain of the Imam Reza Hospital of Mashhad was obtained and analyzed using the bayesian belief network modeling process. The findings of this study show that Bayesian belief networks are much better than traditional risk analysis methods, because it can analyze basic risk analysis, including risk ranking and scenario analysis, and other essentials. BBN can also display different uncertainties in the language of probabilities with an appropriate visual form and provide more comprehensive view of the supply chain conditions and its risks
  Keywords: Interactive Risks of Supply Chain System, Mathematical Modeling, Bayesian Belief Networks
 • Fahimeh Alizadeh, Mostafa Hadavinejad* Pages 165-183

  The purpose of this study was exploring the process of Anti-elitism in a public organization based on interpretive mapping design of grounded theory. In this regard, 32 employees of mentioned organization selected as interviewees using theory sampling. In order to data analysis and theory mapping Maxqda and Decision Explorer were used. Based on research findings the preface of anti-elitisn in organization of interest were three factors: good performance of elites, the assumption of homogeneity in organizational culture, and weakness of organization top managers’ monitoring system. Anti-elitists were two categories of jealousy against elites. First, organization toxic leader who was fallowed shadow-stagnant management style and antagonistic approach against elites in the shadow of weakness in monitoring management performance from legal authorities. Second, toxic employees as colluders and shield of leader in line of their mutual interests. Backing of their good performance and popularity, elites resisted to changes as reformist protestors against dysfunctional climate of organization. So, the anti-elitists’ antagonistic approach invigorated and they tended to silent treatments against elites. Finally, due to the immoral climate of organization and elites’ lack of support, anti-elitists turned to privative actions against elites.

  Keywords: Elite, Anti-Elitism, Grounded Theory, Interpretive Mapping