فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و ارتباطات - پیاپی 55 (تابستان 1398)
 • پیاپی 55 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مرتضی مردیها* صفحات 11-32

  در گفتار رایج علمی و فکری معاصر، غالبا فرهنگ در جایگاه علت و متغیر مستقلی قرار می گیرد که بسیاری از امور اجتماعی را همچون معلول و متغیر تابع تبیین می کند، اما از این کمتر سخن گفته می شود که فرهنگ خود معلول چه عامل یا عواملی است. به نظر می رسد ترجیح بر این بوده است که فرهنگ مقامی ارجمند داشته باشد که با نقش علی آن تناسب بیشتری دارد تا موقعیت معلولی. در حالی که فرهنگ از محیط به شدت متاثر است تا جایی که می توان گفت تاحدودی مولود و معلول آن است. فرهنگ یک نرم افزار یا یک ابزار نرم است که در دنباله و تکمله سخت افزار یا ابزارهای سخت به کار رفع بهتر نیازهای بشر می آید. به حکم تاثیر محیط، در فضاهای بدوی تفاوت در محیط طبیعی و جغرافیایی باعث تفاوت فرهنگ ها بوده است و، به سبب همین تاثیر محیط، در فضای مدرن، محیط صناعی و کالبدی در موقعیت علت فرهنگ قرار می گیرد؛ در نتیجه، به سبب همگرایی صنعت و توسعه شهری در جهان، فرهنگ ها هم به تبع آنها به سمت یک کانون همگرایی می کنند. به این شکل، فرهنگ در معنای قدیم آن یعنی فرهیختگی، که عام و ارزش گذار بود، جایگزین معنای مردم شناختی مدرن آن می شود که با تنوع همراه و از ارزش گذاری و مقایسه گریزان بود.

  کلیدواژگان: فرهنگ، محیط، تمدن، نرم افزار، سخت افزار
 • ابراهیم فیاض، زینب نادی* صفحات 33-61

  در سال های اخیر اسلام هراسی و جریان سازی علیه مسلمانان مسائل و مشکلات عدیده ای را نه تنها برای شهروندان مسلمان در مناطق مختلف جهان به وجود اورده بلکه به یک معضل و چالش عمده و اساسی برای کل دنیا تبدیل شده. تاریخ اجتماعات بشری حاکی از این است که فقدان تعامل اجتماعی، زمینه ساز سوءتفاهم، سوءظن و تضاد اجتماعی بین جوامع انسانی بوده است ، متفکران، زمینه صلح پایدار را منوط به تعامل میان فرهنگی می دانند که نقش مهمی در کاهش خشونت، ترویج دوستی، مدارای اجتماعی و بردباری اجتماعی دارد. به این ترتیب در مقاله حاضر به نقش و تاثیر ارتباطات میان فرهنگی در کاهش اسلام هراسی در دنیا پرداخته ایم ،روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع و مسئله از نوع اسنادی -تحلیلی است .یافته های حاصل از تحلیل جامعه شناختی پژوهش حاضر نشان می دهد ،ارتباطات میان فرهنگی می تواند سهم عمده ای در کاهش میزان اسلام هراسی در دنیای حال حاضر داشته باشد، مکانیسم های موثر در حوزه ارتباطات میان فرهنگی عاملی در جهت تقویت روح جمعی، ایجاد زمینه برای احساسات و تجربه دینی مشترک، بازیابی و خلق نمادهای مقدس مشترک، گفتگو میان مسلمانان و غربی ها، تسهیل اطلاع‏یابی از ادیان گوناگون است ، که در نهایت نقش موثری در کاهش اسلام هراسی و اسلام ستیزی در دنیا خواهد داشت.

  کلیدواژگان: اسلام هراسی، ارتباط میان فرهنگی، پدیدار شناختی، نظام معنایی، زیست جهانی، فطرت
 • مرضیه آزادارمکی* صفحات 63-79

  محوریت دادن به ساخت و معماری مهدکودک ها در جهان، انقلابی در برنامه آموزشی کودکان بود که از سال 1830 شروع شد و همچنان ادامه دارد. از این زمان به بعد است که معماران و سازندگان مهدکودک ها تلاش بسیاری در نوسازی مهدکودک ها کردند. گروهی از آنها بیشترین وقت خود را صرف دوام، فضا و هزینه های طراحی در مهدکودک ها کردند و ایجاد خلاقیت و ارتباط با محیط را در این فضاهای انسان ساخت محوریت بخشیدند. امروزه در طراحی معماری خاص کودک معیارهایی فراتر از ابعاد و اندازه ها مورد مطالعه قرار می گیرند؛ هرچند در ایران همچنان مهدکودک های طراحی شده در استانداردهای اولیه دارای نواقصی بسیار هستند. مسئله ای که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، شناخت مقایسه ای بین معماری مهد کودک در تهران و تورنتو (دو شهر مهم و پر جمعیت و چالش) می باشد. در مطالعه صورت گرفته بر اساس بهره گیری از رویکرد نظری کریستوفر دی، از روش مشاهده و مصاحبه، به مقایسه تعدادی مهدکودک در تهران و در مقابل تعدادی در تورنتو کانادا پرداخته ایم. حاصل این تحقیق نشان از این دارد که معماری مهدکودک های ایران در زمینه هایی چون استانداردهای فضایی، ابعاد و دید و منظر دارای ضعف می باشند در حالی که در معماری مهدکودک های تورنتو، معماری وابسته به آموزش، هنر و خلاقیت طراحی شده است. با توجه به نیاز اولیه معماری مهدکودک به ملاحظات کودکانه به چنین جمع بندی دست یافتیم که در معماری مهدکودک ایرانی بر خلاف معماری مهدکودک غربی ملاحظات کودکانه در کمترین حد خود دیده شده است.

  کلیدواژگان: معماری مهدکودک، تهران، تورنتو، تناسبات فضایی
 • زهرا مجدی زاده*، اعظم راودراد، زهره طاهر صفحات 81-106

  در این مقاله، قهرمان و ویژگی های آن در سینمای مسعود کیمیایی، مورد مطالعه قرار گرفته و نیز تاثیر شرایط اجتماعی بر تحولات قهرمان در آثار پیش از انقلاب و پس از انقلاب کیمیایی، موردتوجه واقع شده است. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، سه فیلم «قیصر»، «داش آکل» و «رضا موتوری» از آثار پیش از انقلاب و سه فیلم «رئیس»، «محاکمه در خیابان» و «جرم» به عنوان نمونه هایی از آثار پس از انقلاب وی انتخاب و تحلیل شده اند. روش مورد استفاده در این مقاله نیز «تحلیل روایت» بوده است که با استفاده از «کهن الگوی قهرمان جوزف کمبل» انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که بازتاب شرایط اجتماعی هر دوره، منجر به خلق دو گونه متفاوت از قهرمان در سینمای کیمیایی شده است؛ بدین ترتیب که قهرمانان سینمای کیمیایی، در دوران پیش از انقلاب، دارای ویژگی های اسطوره ای هستند، درحالی که روایت کیمیایی از قهرمان در سال های اخیر، از الگوهای اسطوره ای پیشین خود فاصله گرفته است و قهرمانانی را شاهد هستیم که متناسب با شرایط اجتماعی، در زندگی روزمره غرق شده اند.

  کلیدواژگان: قهرمان، مسعود کیمیایی، شرایط اجتماعی، قهرمان اسطوره ای، زندگی روزمره
 • ساره امیری*، احسان آقابابایی صفحات 107-129

  هدف پژوهش حاضر مطالعه نحوه برساخت طبقه فرودست در سینمای پس از انقلاب و تفسیر رابطه این برساخت با بافت اجتماعی - سیاسی زاینده آن است. بدین منظور با مطالعه موقعیت طبقه فرودست پس از انقلاب و بهره گیری از نظریه «فقرای جدید» «زیگمونت باومن» 16 فیلم ساخته شده بین سال های 1360-1395 «تحلیل روایت» شدند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که فقرا در سینمای دهه شصت افرادی پیروز و ارزشمند بازنمایی شده اند. پس ازآن اما در سیری نزولی از بار ارزشی چهره بازنمایی شده از فقرا کاسته شد و در دهه هفتاد قربانی آسیب های اجتماعی، در دهه هشتاد افرادی ناتوان و درنهایت به افرادی گناهکار در دهه نود بدل شدند. برساخت سینمایی این تصاویر به نوعی بازتولید گفتمان های مسلط فرهنگی ایران در هر دهه است و در نمایی کلی تر می توان روند این بازنمایی ها را در راستای همسو شدن با نگاه گفتمان سرمایه داری مصرفی به فقرا دانست. . . . . .

  کلیدواژگان: طبقه فرودست، فقر، جامعه مصرفی، تحلیل روایت
 • شراره مهدی زاده*، منصوره شیفته صفحات 131-151

  تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه شبکه های اجتماعی این توانایی را دارا هستند که با فراهم نمودن حوزه و فضای عمومی و شکل دهی به نوع جدیدی از حکومت گری تحت عنوان دولت الکترونیک یا حکومت گری الکترونیک زمینه هایی را برای تبادل اطلاعات و بحث و مشارکت گسترده تر شهروندان فراهم نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نقش شبکه های اجتماعی در تحقق دموکراسی دیجیتال می پردازد . هدف از انجام این پژوهش بررسی این امر است که تا چه اندازه شبکه های مجازی و دولت الکترونیک می توانند زمینه و شرایط تحقق دموکراسی دیجیتال را از طریق تشکیل حوزه عمومی فراهم سازند . جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندران و ابزار به کار رفته پرسشنامه محقق ساخته می باشد . یافته های پژوهش نشانگر میزان استفاده بالا از شبکه های مجازی و خدمات دولت الکترونیک است. با این وجود استفاده از شبکه های اجتماعی و خدمات دولت الکترونیک به منظور فعالیت سیاسی در سطح متوسط و پایین قرار دارد به این معنی که تحقق دموکراسی دیجیتال به طور کامل صورت نگرفته اما،نتایج تبیینی با تایید فرضیه های اصلی تحقیق ناظربر وجود رابطه بین شبکه های اجتماعی ، دولت الکترونیک ودموکراسی دیجیتال می باشد.

  کلیدواژگان: دموکراسی دیجیتال، شبکه های مجازی، دولت الکترونیک، حکومتگری الکترونیک
 • مهدی پرور، محمد تقی عباسی شوازی*، احسان حمیدی زاده صفحات 154-177

  در این تحقیق با استفاده از بینش روشمند نشانه شناسی به تجزیه و تحلیل پدیده رسانه-ای "چالش مانکن" اقدام شده است؛ این مطالعه با هدف کشف و فهم دلالت های ضمنی "چالش مانکن" و واکاوی چگونگی عملکرد و اثرگذاری آشکار و پنهان رسانه های تعاملی بر روی کاربران در قالب جریان سازی هایی رسانه ای بوده است. بدین منظور، 3 ویدیو خارجی از سایت یوتیوب و 3 ویدیو ایرانی از سایت آپارات انتخاب و مطابق عناصر تحلیلی نشانه شناسی رولان بارت تحلیل شدند، براساس علائم و نشانه های استخراج شده، نتایج حاکی است اسطورهای فعال نمایی، نمایش چشمگیر، مصرف نمایشی، نمایش نمایش چشمگیر، خلاق نمایی و نمایش تن آسایی مهمترین دلالت های ضمنی این چالش و عوامل احتمالی ترغیب کاربران به مشارکت در این چالش بوده است. به نظر می رسد، کاربران شبکه های اجتماعی و چالش مانکن نه تنها کاربرانی کاملا فعال، خلاق و با عاملیت تام نیستند، بلکه به عنوان "سوژه هایی سر به راه" و مانکن هایی آلت دست در بستری از فراغت و سرگرمی نه تنها چیزی را به چالش نمی کشند بلکه طی رفتاری مقلدانه و توده ای در راستای تداوم ارزش های سرمایه داری عمل می کنند.

  کلیدواژگان: رسانه های تعاملی، جریان سازی رسانه ای، چالش مانکن، نشانه شناسی
 • محمدرضا انواری، سید علی رحمان زاده*، محمدباقر تاج الدین، سروناز تربتی صفحات 179-206

  پژوهش حاضر از نظر اهداف، کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمره پژوهش های کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی «ون منن» در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه از پدیده فعالیت های اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده بر فرهنگ سیاسی دانشجویان است. میدان مطالعه تحقیق شامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران است. داده های این پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه عمیق با 21 نفر گردآوری و با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسانه ون منن تحلیل شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مضمونهای اصلی و چندین مضمون فرعی بدست آمد که در مجموع نتایج نشان داد که نقش روشنفکران به مثابه افراد آگاه وجدان بیدار جامعه، چه در نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی غیرسیاسی و چه در حالت متعلق بودن به احزاب و تشکل های سیاسی، بصورت عمومی به مثابه افراد متعلق به یک قشر اجتماعی به شکلی از اشکال تا حدودی بر فرهنگ سیاسی جامعه اثرگذار بوده و در پویایی و بیداری شعور اجتماعی و سیاسی دانشجویان نهایتا در شکل گیری تفکر و احساسی ملی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، روشنفکران، شبکه های اجتماعی مجازی
 • حسین افخمی، مسعود علیدادی* صفحات 207-225

  این مقاله با نگاهی تحلیلی- تاریخی به بررسی محتوای دو روزنامه حزبی بسوی آینده و باختر امروز و نقش آنها در پوشش خبری جریان ملی شدن صنعت نفت می پردازد. در سال های 1320 تا 1332 احزاب به راحتی و با مجوز قانونی در ایران فعالیت می کردند. احزاب سیاسی که به قدرت مطبوعات آگاه بودند و هدفمند نشریه ای را منتشر می کردند. جبهه ملی ایران و حزب توده ایران دو حزب قدرتمند در آن دوران بودند و هر دو نشریه ارگان داشتند. حزب توده از پشتیبانی مردمی و در راستای سیاست های بین المللی شوروی فعالیت می کرد و جبهه ملی ایران نیز متشکل از چندین حزب کوچک و بزرگ بود که بر مرام ناسیونالیستی ایرانیان متکی بود. در جریان ملی شدن صنعت نفت، نشریات دو حزب به طور مستمر به اخبار ملی شدن صنعت نفت از دریچه تفکرات حزبی خود توجه ویژه ای نشان می دادند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمی مطالب خبری مربوط به ملی شدن صنعت نفت در دو روزنامه باخترامروز و بسوی آینده تجزیه و تحلیل خواهد کرد که هرکدام به ترتیب، ارگان جبهه ملی ایران و حزب توده ایران بودند. یافته های تحقیق نشان می دهد که روزنامه باختر امروز نسبت به روزنامه بسوی آینده در چهار هفته قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران اخبار مثبت تری را منتشر کرده است.

  کلیدواژگان: نفت، مصدق، مطبوعات حزبی، حزب توده ایران، جبهه ملی ایران
 • ثریا احمدی*، فریبا المطهری، منصور ساعی صفحات 227-249

  خبرگزاری ها یکی از منابع دریافت اطلاعات و اخبار سلامت در کشور ما به شمار می روند. با این حال مطالعه ای که موضوع ارتباطات سلامت را در این رسانه بررسی کرده باشد، کمتر دیده شده است. «ارتباطات سلامت» هنر و تکنیک اطلاع رسانی، تاثیر و ترغیب افراد، نهادها و مخاطبان عمومی در مورد موضوعات مهم سلامت محور است. این مقاله با هدف شناخت رویکرد سه خبرگزاری ایسنا، مهر و تسنیم در پرداختن به موضوع «ارتقای سلامت» و «شناخت قالب پیام های سلامت» در پوشش موضوعات سلامت محور تدوین شده است. برای مطالعه از نظریه های برجسته سازی، چارچوب بندی و الگوی ارتقای سلامت تانهیل که محدوده های ارتقای سلامت را به تصویر می کشد با روش تحلیل محتوای مقوله ای استفاده شد و 507 مطلب سلامت محور خبرگزاری های مورد بررسی طی بازه زمانی اردیبهشت 1393 تا شهریور1394 بررسی شد. یافته ها نشان داد از میان موضوعات مختلف سلامت، خبرگزاری ها موضوع «منافع مرتبط با سلامت مثل تغذیه مناسب، ورزش و واکسیانسیون و ..» را با 9/18 درصد مورد توجه قرار داده اند. حفاظت از سلامت در رخبرگزاری ها در قالب سه موضوع «سیاست های حامی سلامت»، «کنترل های قانونی و حقوقی» و «سیاست های بازدارنده یا محدودکننده اقدام ناسالم» بررسی شدند که حمایت خبرگزاری ها از سلامت با 6/70 درصد در قالب «سیاست های حامی سلامت» مشاهده شد و کمتر دو موضوع دیگر را مورد توجه قرار داده اند. خبرگزاری ها بر پیشگیری اولیه تاکید کرده اند که با 83 درصد خود را نشان داده و در صورت بندی پیام های سلامت بیشتر از جاذبه های مثبت پیام استفاده کرده اند که با فراوانی 4/32 درصد دیده می شود.

  کلیدواژگان: ارتباطات سلامت، ارتقای سلامت، الگوی تانهیل، برجسته سازی، چارچوب بندی
 • قاسم روح الله زاده اندواری، مصطفی ازکیا*، محمد دادگران صفحات 251-285

  توسعه اقتصادی نیازمند ظرفیت سازی، و سرمایه گذاری خارجی یکی از ظرفیت های پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است. دولت ها برای جبران عقب ماندگی، رونق کسب و کار، بهره گیری از مزیت های نسبی، برای جذب سرمایه های خارجی تدابیری اتخاذ می کنند. همچنین برای بسترسازی توسعه ملی، همه نهادها از جمله رسانه ملی در این زمینه نقش بر جسته ای دارند. هدف پژوهش، تجزیه و تحلیل نقش رسانه ملی در این عرصه و ارائه راهکارهای مناسب است. به این منظور با بکارگیری روش بنیانی و مصاحبه با استادان اقتصاد، علوم ارتباطات و مقامات دولتی و رسانه، مدل عوامل رسانه ای موثر بر جلب سرمایه گذاران خارجی بدست آمد. ارزیابی نتایج مدل نهایی پارادایمی عوامل رسانه ای نشان می دهد: رسانه ملی به دلیل فقدان تعامل تخصصی با دولت، ترسیم نکردن چشم انداز سرمایه گذاری، فقدان پیوست رسانه ای دولت، مطالبه گری و جهت دهی و نیز فقدان نیروهای متخصص اقتصادی نتوانسته است، نقش دیپلماسی رسانه ای را در جلب سرمایه گذاران خارجی ایفا کند.

  کلیدواژگان: توسعه، سرمایه گذاری، دیپلماسی، رسانه ای، نقش
|
 • Morteza Mardiha* Pages 11-32
 • Ebrahim Fayaz, Zeinab Nadi * Pages 33-61

  1108/5000 In recent years, Islamophobia and clashes against Muslims have created many problems and problems not only for Muslim citizens in different parts of the world, but also a major challenge for the whole world. The history of human societies suggests that the lack of social interaction has been the cause of misunderstanding, suspicion and social conflict between human societies. The thinkers consider the context of sustainable peace to be intercultural, which plays an important role in reducing violence, promoting friendship, social tolerance and Social tolerance. In this article, the present paper addresses the role and influence of intercultural communication in reducing Islamophobia in the world. The present research method is based on the subject-matter of the documentary-analytic type. The results of the sociological analysis of the present study show that communication Interculturalism can play a major role in reducing the extent of Islamophobia in the present world, effective mechanisms in the field of intercultural communication to enhance the collective spirit, create a background for shared emotions and religious experience, retrieve and create common sacred symbols, dialogue between Muslims and the West, facilitating information from various religions This is the ultimate role in reducing fear of Islam and Islamophobia in the world will be.

  Keywords: Sociological analysis, Intercultural Communication, the challenge of Islamophobia, the mechanisms of intercultural communication
 • Marzieh Azadarmaki * Pages 63-79

  Children have many significant roles in their surrounding environments. They alter, modify and recreate spaces they are involved. Today many important architects employ children in the very first stages of their architectural creations. Children are considered as elements of spaces specifically spaces allocated to them, namely kindergartens. However in Iran kindergartens are not constructed based on this namely group’s needs and wills. Children are ignored and not evaluated as the primarily components of the formation of these spaces. In this article the named issue is studied through a survey of 5 different kindergartens built in Tehran and compared with 5 others in Toronto Canada. The Christopher Day theory, observation and interviews have been applied and therefore employed in different studied kindergartens in Tehran. Results indicate architecture for children is related to education, art and design creation. According to the named necessary children concerns, it is shown that most kindergartens in Iran are designed regardless of basic children needs.

  Keywords: Architecture of Kindergartens, Tehran, Toronto, Forms, Proportions in Space
 • Zahra Majdizade*, Azam Ravadrad, Zohreh Taher Pages 81-106

  In this article, the hero and hero characteristics in the cinema of Masoud Kimiai have been studied, and also the impact of social situations on the evolution of the hero in pre-revolution and post-revolution of Iran in Kimiai's films are considered. Therefore, “Qeysar”, “Dash Akol” and “Reza, the Motorcyclist” are selected from his films before the Islamic Revolution in Iran and “The Boss”, “Trial on the Street” and “Crime” are three examples of his films after the revolution. The method used in this study is narrative analysis based on the theory of hero archetype by Joseph Campbell. The findings of this study showed that the reflection of social conditions leads to the creation of two different kinds of heroes in the cinema of Masoud Kimiai. Therefore, the heroes in Kimiai’s films, before the Islamic Revolution, have legendary characteristics; nonetheless, in recent years, his narrative view is far from his past one and his heroes, according to social conditions, have sunk in everyday life.

  Keywords: hero, Masoud Kimiai, social conditions, Mythological Hero, everyday life
 • Sareh Amiri *, Ehsan Aqababaee Pages 107-129

  The present study aims to describe the lower class construction in the film narratives after the Islamic Revolution in Iran and to interpret how social-political changes might have affected this construction. To this end, a narrative analysis was conducted on a number of 16 films made during the period 1981-2016 drawing upon Zygmunt Bauman’s theory of the new poor. The findings suggested that the poor were represented as victorious and valuable in the movies made in the 1980s. However, the value attached to the represented poor gradually reduced in the next decade so that they were illustrated as victims of social harms in the 1990s, as impotent people in the 2000s, and eventually as guilty people in the 2010s. The cinematic construction of these concepts tends to reproduce the dominant cultural discourses in Iran in any given decade so that, in a bigger picture, the trend of representations aligns with the consumer capitalism discourse towards the poor.

  Keywords: Lower class, poverty, Consumer society, Narrative analysis
 • Mansoreh Shifte Pages 131-151

  Communication and information technologies, especially social networks, have the ability to provide areas and public spaces and shape a new kind of governance, called e-government or e-government, to exchange information and discuss and participate. Broader citizens. The present research studies the impact of the role of social networks on the realization of digital democracy. The purpose of this study is to examine the extent to which virtual networks and e-government can provide the context and conditions for the realization of digital democracy through the formation of a public sphere. The statistical population of this study is the students of Mazandaran University and instrumental researcher made questionnaire. The findings of the study indicate the high utilization of virtual networks and e-government services. However, the use of social networks and e-government services is for medium and low levels of political activity, meaning that the realization of digital democracy has not been fully implemented, but the explicit results confirming the main hypotheses of the research are the existence of the relationship between the network Social, e-government, and digital democracy.

  Keywords: Digital democracy, virtual networks, E-government, electronics governance
 • Mehdi Parvar, Ehsan Hamidizadeh Pages 154-177

  Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin ChallengeCyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge

  Keywords: interactive media, Mannequin challenge, semiology
 • Mohammadraza Anvari, Seyed Ali Rahmanzadeh *, Mohammad Bagher Tajeddin, Sarvenaz Torbati Pages 179-206

  The present study in terms of goals, is applicable, in terms of nature and type of study among qualitative research and among interpretative using the phenomenological research strategy of “Van Mennen”, we seek to explain the essence of experience through the phenomenon of social and cultural activities of intellectuals in virtual social networks and the deep understanding of this phenomenon on students ' political culture. The research study field included students from the Tehran Science and Research Branch. The data of this research were collected through purposeful sampling and in-depth interview with 21 people and analyzed using Van Mennan's phenomenological analysis method. After analyzing the data, the main themes and several sub-themes were obtained, which in total showed that the role of intellectuals as knowledgeable people in society , whether in civil institutions and social organizations , and in the state of belonging to parties and political parties , has been publicly affecting the political culture of society in a form of forms and in the social and social sense of students , students are finally involved in the formation of a national emotional and emotional state .

  Keywords: Political Culture, Intellectuals, virtual social networks
 • Hosein Afkhami, Masoud Alidadi * Pages 207-225

  This paper analyzes the history of the content of two party newspapers towards the future and the West and their role in the nationalization of the oil industry. In the years of 1320 to 1332 (1941-1953), political parties were active participants and legally authorized to operate in Iran. The political parties were aware of the power of the press, and each of them benefited from the publication of a daily or weekly to advance their goals and purposes. The Iranian National Front under Leadership of Mosadiq and the Tudeh party of Iran were two powerful political forces at thet time. The Tudeh party benefited from popular support and Soviet international politics, and the National Front consisted of a coalition of several small parties that relied on the nationalist spirit of Iranians. In the course of the nationalization of the oil industry, the two parties' publications continuously focused on the nationalization of the oil industry, and propagating anti-British and anti-BP rhetoric. In this research, using a quantitative content analysis method, we analyzed the news content of the nationalization of the oil industry in two newspapers for a period of four weeks before and after the nationalization event in two party dailies, representing the National Front (Bakhtar-e- Emrooz) and the Tudeh Party (Bakhtar-e- Emrooz). The findings of the research showed that the Bakhtar-e- Emrooz newspaper, published more positive news about the future of oil nationalization than the other one.

  Keywords: Oil Industry Nationalization, Mossadiq, Party Press, Tudeh Party, National Front
 • Soraya Ahmadi *, Fariba Almotahari, Mansoor Saei Pages 227-249

  News agencies are one of the sources of information and health news in our country. However, the study that examined the issue of health communication in this media has been less widely seen. "Health Communication" is the art of information technology, the impact and encouragement of individuals, institutions and public audiences on important health topics. This article aims to understand the approach of three news agencies ISNA, TASNIM and MEHR in addressing the issue of "promoting health" and "understanding the format of health messages" in the coverage of health-related topics. For studying, the framework for framing theory and the Tannahill Health Promotion Model, which depicts the areas of health promotion, and content analysis method were used. 507 items were investigated during the period from May to August 2014. The findings showed that among the various health topics, news agencies considered "health-related benefits, such as proper nutrition, exercise, and vaccination," with 18.9%. Supporting health in the media in the form of three themes: "health policies", "legal and legal controls" and "restrictive or unwanted policies of unhealthy actions" were investigated, which supports health agencies with 70.6% in the form of "health supportive policies". They considered less than two other issues. Aggregates have highlighted early prevention, with 83 percent showing. News agencies have used more positive messages in the formulation of health messages, with a frequency of 32.4%.

  Keywords: Health Communication, Health promotion, thinning pattern, Agenda setting, Framing
 • Ghasem Rohollahzade Andevari, Mostafa Azkia *, Mohamma Dadgaran Pages 251-285

  Economic development requires capacity building, and foreign investment is one of the capacities of linking the domestic economy with the global economy. Governments take measures to attract foreign investment to offset the backwardness, business prosperity, and the enjoyment of comparative advantages. Also, in order to establish national development, all institutions, including national media, have a role to play in this regard. The purpose of the research is to analyze the role of the national media in this field and provide appropriate solutions. To this end, using the basic methodology and interviewing the professors of economics, communications science and government officials and the media, the model of media factors effective on attracting foreign investors was obtained. The evaluation of the results of the final model of the paradigm of media factors shows that national media has failed to play the role of the national media due to the lack of specialized interaction with the government, the lack of a vision of investment, the lack of government media attachment, the demand and direction, and the lack of specialized economic forces. Media diplomacy will play in attracting foreign investors.

  Keywords: Development, Investment, Media, Diplomacy, Role