فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 30، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرامرز رفیعی، ابراهیم ممنوعی*، اسکندر زند، حمیدرضا محمددوست صفحات 1-15

  به منظور مطالعه بر همکنش اثر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و علف کش ریم سولفورون بر کنترل علف های هرز‏ و عملکرد غده سیب زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، جیرفت، اجرا شد. فاکتور های آزمایش شامل کاربرد سطوح مختلف علف کش ریم سولفورون (صفر (شاهد)، 30، 40، 50 و 60 گرم ماده تجاری در هکتار) به صورت پس رویشی و کاربرد کود نیتروژن، از منبع اوره (صفر، 90، 180 و 270 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بود. تراکم علف های هرز،‏ 30 روز پس از سمپاشی و وزن خشک و عملکرد غده سیب زمینی، در انتهای فصل رشد اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف علف کش ریم سولفورون و نیتروژن، تاثیر معنی دار بر تراکم و وزن خشک علف های هرز سلمه تره، خرفه، پنیرک، تاج خروس بدل و سوروف داشت. با افزایش مقدار کاربرد علف کش ریم سولفورون، تراکم و وزن خشک این علف های هرز، به طور معنی داری کاهش یافت. در شرایط بدون کنترل علف هرز، نیتروژن باعث افزایش تراکم و وزن خشک علف های هرز شد اما در شرایط کنترل علف های هرز، کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز را در پی داشت. مطلوب ترین تیمار از نظر کارایی کنترل علف های هرز و افزایش عملکرد، کاربرد 50 و 60 گرم ماده تجاری علف کش ریم سولفورون در هکتار، به همراه مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. این تیمارها توانستند عملکرد غده سیب زمینی را به ترتیب، 35/9و 36/38تن در هکتار نسبت به شاهد 91 و 92 درصد افزایش دهند.

  کلیدواژگان: زیست توده علف هرز، تراکم علف هرز، کنترل شیمیایی، کود
 • زهرا حضرتی، بیژن یعقوبی*، جعفر اصغری صفحات 17-28
  سل واش، علف هرز مهاجم مزارع برنج است که سه دهه پس از ورود به شالیزارهای شمال کشور، اکنون ده ها هزار هکتار از مزارع برنج را آلوده کرده است. رویش دیرهنگام، سایه پسندی، تحمل به غرقاب و تکمیل چرخه زندگی پس از برداشت برنج، امکان فرار سل واش از شیوه های رایج مدیریت علف های هرز شالیزار را فراهم می آورد. در سال 1396، کارایی برخی علف کش ها در کنترل شیمیایی سل واش در شرایط گلدانی و مزرعه ای، در موسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شد. نتایج آزمایش گلدانی نشان داد که کارایی علف کش های خاک مصرف پس رویشی فلوستوسولفورون، پیرازوسولفورون اتیل، بنزوبیسایکلون، پیرازوسولفورون اتیل + پرتیلاکلر، پیرازوسولفورون اتیل + کوئین کلوراک و تریافامون + اتوکسی سولفورون در کاهش زیست توده گیاهچه های 2 تا 3 برگی سل واش، بیشتر یا مساوی از 90 درصد و کارایی علف کش های ایپفن کاربازون، تیوبنکارب، پندی متالین، پرتیلاکلر، اگزادیارژیل و پیرازوسولفورون اتیل (WG 75%)، کمتر یا برابر 55 درصد بود. در آزمایش مزرعه ای، علف کش های برگ پاش توفوردی، دیکامبا + توفوردی، بیس پایریباک سدیم (فرمولاسیون های  SC 40%وSC 12.5%)، پیری بنزوکسیم و تریافامون + اتوکسی سولفورون دارای کارایی بسیار خوب (90%≤) و علف کش پروپانیل با 23 درصد کاهش زیست توده، دارای کارایی ضعیفی در کنترل این علف هرز بود.
  کلیدواژگان: برگ پاش، برنج، پهن برگ کش، خاک مصرف
 • اسحاق کشت کار*، مسعود اسدی، علی مختصی صفحات 29-39

  به منظور بررسی تاثیر ریزگرد بر رشد و نمو و خصوصیات فیزیولوژیک علف های هرز خردل وحشی و جودره، دو آزمایش گلخانه ای  بطور جداگانه و با فاصله زمانی حدود چهل روز و با تیمارهای یکسان، در سال های 1395 و1396، در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد.  آزمایش بصورت فاکتوریل اسپلیت و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. ترکیب فاکتوریل دو گونه علف هرز (خردل وحشی و جودره) و سه میزان ریزگرد (صفر، 750 و 1500 میکروگرم بر متر مکعب) به عنوان عامل اصلی و چهار زمان برداشت (هشت برگی، شروع طویل شدن ساقه، شروع گلدهی و شروع بذردهی) به عنوان عامل فرعی آزمایش بودند. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل وزن تر، وزن خشک، فتوسنتز، تعرق و دمای برگ بودند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان ریزگرد، وزن کل تر و خشک، روند کاهشی نشان دادند به طوری که  تیمارهای 750 و 1500 میکروگرم ریزگرد بر متر مکعب در زمان شروع بذردهی، به ترتیب باعث کاهش  وزن خشک علف های هرز به میزان 17 و 33 درصد شدند. با افزایش میزان ریزگرد از صفر به 1500 میکروگرم بر متر مکعب، میزان فتوسنتز و تعرق نیز به حدود نصف کاهش یافت.

  کلیدواژگان: باد، تغییر اقلیم، تنش غیرزیستی، فرسایش خاک
 • احسان الله جلیلی*، فرناز گنج آبادی، امید شریفی، جلال کارخانه، ملیحه نعل چگر، مهدی ملکی صفحات 41-57

  شناسایی علف های هرز مزارع به عنوان اساسی ترین اقدام در مدیریت علف های هرز محصولات زراعی محسوب می شود. براساس سطح زیر کشت و مساحت مزارع در شهرستان اشتهارد، طی 5 سال با شمارش علف های هرز به تفکیک جنس وگونه در هر پهنه در نقاط نمونه برداری، شاخص های جمعیتی آنها محاسبه گردید. در هر پهنه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مکان مورد اندازه گیری توسط دستگاه GPS ثبت شد. نتایج نشان داد که در شهرستان اشتهارد 49 گونه علف هرز وجود دارد. فراوان ترین گونه های مختلف علف های هرز این شهرستان به ترتیب غالبیت شامل: اسفندک یا قیچ، جو موشی ، خارشتر ، پیچک ، علف شور، سلمه تره ، ترشک، مرغ ، علف شور ، جودره بودند. علاوه بر این مهمترین علف های هرز، این مهمانان ناخوانده شهرستان اشتهارد را چچم (Lolium rigidum)، گاو چاق کن (Scariola orientalis (Boiss.) Sojak)، تلخه (Acroptilon repens)، جغجغک (Vaccaria grandiflora)، بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch)، تلخ بیان (Sophora alopecuroides)، توق (Xanthium strumarium) و علف های هرز دیگر با درصد فراوانی کمتر تشکیل می دادند. نکته قابل تامل در این آزمایش افزایش غالبیت علف شور و جودره (11 و 9%) طی پنج سال بود که این نگرانی را به وجود می آورد که با توجه به اقلیم و شرایط آب و خاک منطقه، این دو علف هرز مستعد تبدیل شدن به علف هرز غالب منطقه را دارند. گونه های جدیدالورود خارلته (Circium arvense)، کاتوس (Cynanchum acutum) و کاهوک (Lactuca scariola) هر چند در تراکم پایین در منطقه مشاهده شدند اما می تواند تهدید جدی برای مزارع شهرستان باشد که می تواند در آینده به مناطق مجاور هم گسترش یابد.

  کلیدواژگان: شاخص فراوانی، مدیریت مزرعه، میانگین تراکم، یکنواختی
 • علیرضا سعیدی نیا*، سیدغلام رضا موسوی صفحات 59-76

  به منظور بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرع بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 92-91 در شهرستان خوسف انجام شد که در کرتهای اصلی فاکتور کولتیواتور در دو سطح نزدن و زدن کولتیواتور و در کرتهای فرعی ترکیب فاکتورهای تراکم در دو سطح 100 و 150 هزار بوته در هکتار و دزهای کاهش یافته علف کش لوماکس در چهار سطح 0، 5/1، 3 و 5/4 لیتر در هکتار (دز توصیه شده)قرار گرفت. مقایسه میانگین ها نشان داد که کولتیواسیون به تنهایی توانست 67 و71 درصد به ترتیب وزن خشک و تعداد کل علفهای هرز را کاهش دهد. همچنین عملکرد دانه در تیمارهای کولتیواتور زدن و کاربرد مقادیر 1/5، 3 و 5/44 لیتر در هکتار علف کش در یک گروه آماری قرار گرفت و تیمار زدن کولتیواتور و کاربرد 5/1 لیتر در هکتار علف کش لوماکس با عملکرد دانه 3988 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش معنی دار 6/64 و 7/53 درصدی عملکرد دانه در واحد سطح به ترتیب نسبت به تیمار نزدن کولتیواتور و کاربرد 5/1 لیتر در هکتار علف کش لوماکس و زدن کولتیواتور و عدم کاربرد این علف کش شد. لذا در این صورت اثرات نامطلوب علف کش ها بر محیط زیست و مقاومت علف های هرز نسبت به علف کش ها کاهش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: تراکم بوته، علف کش، لوماکس، کولتیواتور
 • محمد سرحدی، مهدی راستگو*، ابراهیم ایزدی، علی قنبری، محمد علی باغستانی صفحات 77-95

  در طی سال‏های اخیر، ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) به یکی از مشکل‏ ساز‏ترین علف‏های‏ هرز پهن ‏برگ مزارع گندم و کلزا در مناطق معتدل و سرد‏سیر کشور تبدیل شده است. با توجه به اهمیت زمان سبز‏شدن در میزان موفقیت علف‏های‏ هرز در بوم‏ نظام ‏های زراعی و هم‏چنین اتخاذ راه‏کارهای مدیریتی کارآمد علیه این علف ‏هرز مهاجم، مطالعاتی در زمینه برخی جنبه ‏های زیستی حاکم بر خواب و جوانه ‏زنی بذرهای  این علف‏ هرز، در مزارع شهرستان کرج و بخش علف های‏ هرز موسسه تحقیقات گیاه ‏پزشکی کشور، در سال‏های 1396-1393 انجام شد. بر اساس نتایج این بررسی، بذرهای ارشته‏ خطایی از پدیده چند‏شکلی در خواب بذر برخوردارند و این‏گونه به ‏نظر می‏رسد که خواب حاکم بر این بذرها، از نوع خواب فیزیولوژیک (مربوط به مواد بازدارنده داخل بذر و تعادل هورمونی بین آبسیزیک اسید و ‏جیبرلیک اسید) باشد. هم‏چنین بذرهای ارشته‏ خطایی در فرایند جوانه ‏زنی، حساسیت بسیار بالایی به نور نشان دادند. نخستین تاریخ سبز‏شدن ارشته‏ خطایی، در نیمه دوم آبان‏ ماه رخ داد و قدرت رویش بذر این علف‏ هرز، با افزایش طول عمر بذرها، کاهش چشم‏گیری نشان داد. اگرچه بر اساس یافته های این بررسی، ارشته ‏خطایی از موج ‏های متعدد سبز‏شدن برخوردار است (که به احتمال قوی، این پدیده ناشی از چند شکلی خواب بذرهای  است)؛ با این حال، بیش از 85 درصد از سبز‏شدن دانه ‏رست ‏ها با دریافت 552 درجه-روز رشد حرارت محیطی تجمعی و در بازه زمانی 12 آذر‏ماه تا 12 دی‏ماه به انجام رسید.

  کلیدواژگان: تاریکی، درجه-روز رشد، چند شکلی، طول عمر بذر، نور سبز
 • پیمان ثابتی، مصطفی اویسی*، حمید رحیمیان، حسن علی زاده، ایرج نصرتی صفحات 97-108

  به منظور بررسی اثر رقابت علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله (Physalis divaricata L.) بر عملکرد ذرت با کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در سال 1396، در ایستگاه های تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل سه سطح نیتروژن خالص (50، 100 و 150 درصد توصیه شده)، براساس آزمایش خاک و  تراکم علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله (صفر، هشت و 16 بوته در مترمربع) بود. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه، به ترتیب 9929 و 6143 کیلوگرم در هکتار بود که به ترتیب به تیمار شاهد بدون علف هرز و کاربرد 150 درصد نیتروژن خالص توصیه شده در هکتار و تیمار تراکم 16 بوته عروسک پشت پرده در متر مربع و کاربرد 50 درصد نیتروژن خالص توصیه شده تعلق داشت. اثر تراکم های مختلف علف هرز و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، معنی دار بود. کاربرد 150 درصد نیتروژن خالص توصیه شده در هکتار، موجب ایجاد تفاوت معنی دار تعدادی از اجزای عملکرد ذرت، مانند کاهش 10/33و 13/54درصدی وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بلال ذرت و خصوصیات علف هرز عروسک پشت پرده مانند کاهش 51/08و 19/55درصدی وزن خشک و ارتفاع آن شدند. در مجموع، نتایج آزمایش نشان داد، زمانی که علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع ذرت غالب بود، افزایش میزان کود نیتروزن مصرفی به 150 درصد مقدار توصیه شده براساس آزمایش خاک، موجب افزایش 17/02 درصدی عملکرد ذرت شد.

  کلیدواژگان: تراکم علف هرز، کود، وزن هزار دانه
 • محمد بهگام، روح اله امینی*، عادل دباغ محمدی نسب صفحات 109-124

  به‌منظور بررسی اثر کاربرد مالچ در تلفیق با دزهای کاهش‌یافته علف‌کش ایمازاتاپیر بر علف‌های هرز لوبیا ((Phaseolus vulgaris L.، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با سه تکرار و 16 تیمار، در سال 1394 در تبریز اجرا شد. فاکتور اول، کاربرد مالچ در چهار سطح شامل کاربرد مالچ کلش گندم، مالچ زنده گاودانه، بدون مالچ و یک‌بار وجین دستی و فاکتور دوم، کاربرد دزهای مختلف علف‌کش ایمازاتاپیر در چهار سطح شامل صفر،50، 75 و 100 درصد دز توصیه شده (100 گرم ماده موثره در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل دز علف‌کش و کاربرد مالچ بر زیست توده علف‌هرز در واحد سطح، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه لوبیا معنی دار بود. کمترین زیست توده علف‌های‌هرز در تیمار وجین دستی +100 درصد ایمازاتاپیر (5/106 گرم در متر مربع) مشاهده شد که با تیمارهای مالچ کلش + 100 درصد ایمازاتاپیر و مالچ زنده +100 درصد ایمازاتاپیر تفاوت معنی داری نداشت. تیمار وجین دستی + 100 درصد ایمازاتاپیر، بیشترین عملکرد دانه لوبیا را داشت (78 درصد تیمار عاری از علف‌هرز). به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که کاربرد علف‌کش ایمازاتاپیر به صورت پس رویشی، کارایی کمی‌در مدیریت علف‌های‌هرز لوبیا داشت و استفاده از تیمارهای غیر شیمیایی مانند مالچ و وجین دستی می‌تواند کارایی کنترل علف‌هرز را در این محصول افزایش دهد.

  کلیدواژگان: زیست توده علف هرز، شاخص سطح برگ، مالچ کلش، مدیریت غیرشیمیایی، وجین دستی
 • سیدکریم موسوی صفحات 125-138

  تاثیر خوشه‌چینی علف‌هرز جودره در کشت گندم و اثر راهکارهای مدیریتی در کشت نخود بر تولید سنبله این علف‌هرز، در تناوب زراعی گندم نخود گندم و در قالب آزمایش سه ساله‌ای در منطقه گریت شهرستان خرم‌آباد، طی سال‌های 1388 تا 1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. خوشه‌چینی علف‌هرز جودره در کشت گندم و زمان کاشت نخود در فصل، کرت‌های اصلی و سطوح مدیریت علف‌هرز در کشت نخود، کرت‌های فرعی آزمایش بودند. آزمایش دارای سه فاکتور شامل (الف) وضعیت ریزش بذر علف‌هرز جودره در کشت گندم در دو سطح بدون خوشه‌چینی و با خوشه‌چینی، (ب) زمان کاشت نخود در دو سطح کشت زودهنگام و کشت دیرهنگام و (ج) مدیریت علف‌هرز در کشت نخود در پنج سطح کاربرد پیش‌رویشی متری‌بیوزین، کاربرد پیش‌رویشی ایمازتاپیر، کاربرد پس‌رویشی کلتودیم، شاهد عاری از علف‌هرز و شاهد بدون کنترل علف‌هرز بود. در پاییز سال 1389، متناسب با تاریخ کاشت رایج منطقه، گندم در کرت‌های آزمایشی کاشته شد. تعداد سنبله علف‌هرز جودره در کشت گندم در بهار سال 1390 شمارش شد. میانگین تعداد سنبله علف‌هرز جودره در کشت گندم سال سوم بر اثر خوشه‌چینی آن در کشت گندم سال اول 9/71 درصد کاهش یافت. تاخیر در کاشت نخود، افزایش 7/68 درصد تعداد سنبله علف‌هرز جودره در کشت گندم سال بعد را در پی داشت. وجین دستی علف‌های‌هرز در کشت نخود در شرایط خوشه‌چینی و عدم خوشه‌چینی، به ترتیب سبب کاهش 6/94 درصد و 3/88 درصد تعداد سنبله علف‌هرز جودره در کشت گندم در سال سوم شد. به نظر می‌رسد که راهکار صحیح مدیریت علف‌هرز مشکل‌ساز جودره در کشت گندم را می‌بایست در اقدامات زراعی از جمله تناوب زراعی جستجو کرد.

  کلیدواژگان: تناوب زراعی، جودره، گندم، مدیریت علف های هرز، نخود
 • ثنا کاربر، مهدی راستگو*، کمال حاج محمدنیا قالی باف، علی قنبری صفحات 139-153

  به منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی مختلف و مدیریت مالچ آن ها بر شاخص‌های رشدی لوبیا (P. vulgaris L.) در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های‌هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 92-1391، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل گیاه پوششی در سه سطح شبدر برسیم (T. alexandrinum L.)، چاودار (S. cereale L.) و مخلوط شبدر برسیم+ چاودار (نسبت 50 : 50)، در دو تراکم توصیه شده و افزایش یافته (5/1 برابر توصیه شده) و سه روش مدیریت مالچ شامل خشک کردن گیاهان پوششی با علف کش گلایفوسیت و سپس باقی گذاشتن بقایا بر روی پشته، کف بر کردن گیاهان پوششی و خارج کردن بقایای آن وکف بر کردن گیاهان پوششی به صورت سبز و تازه و سپس باقی گذاشتن آن ها بر روی سطح خاک بود. نتایج بیانگر اثر معنی‌دار تیمارهای آزمایش بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و حداکثر میزان شاخص‌های رشدی گیاه لوبیا بود. بر این اساس،کمترین تراکم و زیست توده کل علف‌های هرزو بیشترین شاخص سطح برگ لوبیا (LAI)، در تیمارهای شاهد کنترل شیمیایی (68/4)، شاهد وجین دستی (96/3) و در ترکیب تراکم افزایش یافته گیاه پوششی مخلوط شبدر+ چاودار و مدیریت علف کش+ مالچ گیاه (82/4) مشاهده شد. همچنین حداکثر ماده خشک تجمعی (TDM) و کمترین تراکم و زیست‌توده کل علف‌های هرز، باز هم در این تیمارها و هر یک به ترتیب به مقدار 43/747، 49/708 و 71/719 گرم بر مترمربع به دست آمد. سرعت رشد محصول (CGR، گرم در مترمربع در روز) و سرعت رشد نسبی (RGR، گرم بر گرم در روز) نیز روندی مشابه با ماده خشک تجمعی داشت، به‌طوری‌که گیاه لوبیا به ترتیب در تیمارهای ذکر شده، از بیشترین مقادیر برخوردار بود. در مورد شاخص های رشدی، در بین تیمارهای گیاه پوششی بدون استفاده از علف کش نیز تیمار حفظ بقایای گیاه پوششی روی سطح خاک، به مراتب بهتر از حذف باقیمانده گیاه پوششی بود. در مجموع، مخلوط گیاهان پوششی در تراکم افزایش یافته، به همراه حذف گیاه پوششی توسط علف‌کش، بهترین ترکیب تیماری جهت رسیدن به حداکثر شاخص‌های رشدی لوبیا بود.

  کلیدواژگان: سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، کشاورزی پایدار، ماده خشک تجمعی
|
 • Ebrahim Mamnoie *, Eskandar Zand, Franarz Rafiee, Hamid Reza Mohammaddost Pages 1-15

  To evaluate the effect of different levels of nitrogen fertilizer and rimsulfuron herbicide interactions on weeds density and biomass and potato yield, a field study was conducted as a factorial experiment on the randomized complete block design with 3 replications in South Kerman Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Jiroft. The treatments included rimsulfuron 25%DF application at five levels (0, 30, 40, 50 and 60 g ha-1) and nitrogen fertilizer as urea 46 at 4 levels (0, 90, 180 and 270 kg ha-1). Weed densities was measured 30 days after spraying and weed biomass and potato yield were measured at the end of the growing season. The results showed that rimsulfuron and nitrogen fertilizer had significant effects on density and biomass of all weeds (Digera muricata (L.) Mart., Echinochloa colonum L., Chenopodium murale L., Malva parviflora L. and Portulaca oleracea L.). weed density and biomass decreased significantly, when rimsulfuron increased. In the absence of rimsulfuron, using the nitrogen increased weed density and dry weight. However, application of nitrogen fertilizer and imsulfuron decreased weeds density and biomass. Application of 50 and 60 g ha-1 rimsulfuron plus 180 kg ha-1 nitrogen was the best treatment for reducing the density and biomass of weeds and increasing yield of potato by 91 (35.9 T ha-1) and 92% (36.38 T ha-1), compared to the control treatment, respectively.

  Keywords: Chemical control, Fertilizer, Weed Biomass, Weed Density
 • Zahra Hazrati, Bijan Yaghoubi *, Jafar Asghari Pages 17-28
  Monochoria vaginalis is an invasive weed of paddy rice fields and now has infested tens of thousands of hectares of rice fields in north, three decades after being reported for the first time in Iran. Late emergence, fast growing under rice canopy, flood tolerance and completion of life cycle after rice harvesting, allows monochoriato survive and escape from the common weed management practices in paddy rice. The efficacy of some herbicides for chemical control of monochoriain pot and field conditions were investigated in Rice Research Institute of Iran in 2017. The results of pot experiment showed that early post application (2-3 leaf stage) of soil applied herbicides including flucetosulfuron, pyrazosulfuron, benzobicyclon, pyrazosulfuron + quinclorac, triafamone + ethoxysulfuron controlled monochoriaeffectively (≥90%). Other herbicides including ipfencarbazone, thiobencarb, pendimethalin, pretilachlor, oxadiargyl and pyrazosulfuron (WG 75%) with  55% reduction in monochoriabiomass were not satisfactorily effective. In the field experiment, foliar application of 2,4-D, dicamba + 2,4-D, bispyribacsodium, pyribenzoximand triafamone + ethoxysulfuron reduced monochoriabiomass 90% While propanil with 23% control had a poor performance in controlling of his weed.
  Keywords: Broadleaf killer, foliar applied, rice, soil applied
 • Eshagh Keshtkar *, Masoud Asadi, Ali Mokhtassi Pages 29-39

  To evaluate the effect of dust on the growth and physiological properties of wild mustard (Sinapis arvensis) and wild barley (Hordeum spontaneum), a greenhouse experiment was conducted in the Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran during 2016 and 2017. The experiment was repeated twice in the same greenhouse condition with eight weeks' interval. The pots were arranged in a completely randomized design with four replications. Analysis of variance was done as factorial split in time. The factorial combination of two weeds species (wild mustard and wild barley), and three dust concentrations (0, 750 and 1500 µg m-3) were as the main factors, and four harvest times (8 leaves (BBCH-18), beginning of stem elongation (BBCH-30), beginning of flowering (BBCH-61) and beginning of fruit developing (BBCH-71)) were as the sub-factors. Results indicated that total fresh and dry weights were reduced with increasing the amount of dust. At the BBCH-71 growth stage, 750 and 1500 µg m-3 dust concentrations reduced the total dry weight of both species up to 30 and 48%, respectively. 1500 µg m-3 dust concentration decreased both photosynthesis and transpiration rates by approximately 50%.

  Keywords: abiotic stress, Climate change, soil erosion, wind
 • Ehsan Olah Jalili *, Farnaz Ganj Abadi, Omid Sharifi, Jalal Karkhane, Malihe Nalchegar, Mehdi Maleki Pages 41-57

  Field weed identification is considered as the most important step in weed management of crops. Based on the area under cultivation and the area of the farms in the city of Eshtehard, during 5 years , weeds were counted by weed number by species and species in each area at the sampling points. In each area of latitude and longitude, and altitude from the sea level, the place of measurement was recorded by the GPS device. The results showed that there are 47 weed species in Eshtehard. The most abundant species of weeds in this city, respectively, include: Syrian beancaper ,Mouse barley , Camel thorn ,Black bindweed ,Russian thistle ,Common lambsquarter ,Woodsorrel ,Bermudagrass ,Barley grass .In addition to the most important weeds, the uninvited guests of the city of Eschidar are Wimmer ryegrass (Lolium rigidum), Prickly lettuce ,Russian knapweed,Corn cockle (Vaccaria grandiflora), Common yarrow (Achillea wilhelmsii), Sophora (Sophora alopecuroides), Burdock (Xanthium strumarium) and other weeds with a lower frequency. The most noticeable point in this experiment was the increase in the prevalence of weed and goatmeat (11 and 9%) over the past five years, which gives rise to the concern that, due to the climatic conditions and soil and soil conditions,These weeds are prone becoming the dominant weed of the region.New species of Creeping thistle (Circium arvense), Swallow wort (Cynanchum acutum) and Prickly lettuce (Lactuca scariola), although found at low densities in the area, could be a serious threat to the city's farms, which could further expand to adjacent areas.

  Keywords: Abundance Index, Farm Management, Mean Density, Uniformity
 • Alireza Saeedinia *, Seyyed Gholamreza Moosavi Pages 59-76

  In order to study of integrated management effect of weeds on yield and yield components of corn was carried out an experiment as factorial split in the base of randomized complete blocks design in three replications in 2012-2013 in Khosf, Iran. Main plots were in 2 levels (with and without cultivator) and sub plots were a combination of factors of density in 2 levels(100,000 and 150,000 plants.ha-1) and reduced rates of Lumax herbicide in 4 levels (0, 1.5, 3 and 4.5 L.ha-1 that is recommended dose). The means comparison showed that cultivation could alone decrease 67 and 71% of dry weight and the total number of weeds, respectively. Also, treatments of cultivation and 1.5, 3 and 4.5 L.ha-1 of herbicide application placed in a statistical group for seed yield and cultivation and 1.5 L.ha-1 of herbicide application treatment with grain yield of 3988 Kg, caused an increase of 64.6 and 53.7% in grain yield as comparison with treatments of without cultivation and 1.5 L.ha-1 of herbicide application and cultivation and no application of herbicide, respectively. Moreover, increase in plant density didn’t have effect on grain yield. Therefore, with the aim of sustainable agriculture and reduction of chemical use in cropping systems with weed integrated management, the use dose of Lumax new herbicide can be reduced to 66% that in this case, undesirable effects of herbicides on environment and resistance of weeds to herbicides will be decreased

  Keywords: plant density, herbicide, Lumax, cultivator
 • Mohammad Sarhaddi, Mehdi Rastgoo *, Ali Ghanbari, Mohammad Baghestani, Ebrahim Ezadi Pages 77-95

  In the recent years, false jagged-chickweed (Lepyrodiclis holosteoides) has become one of the most problematic broadleaf weeds in wheat and canola fields of temperate and cold regions of Iran. Due to the the importance of the time of emergence of seedlings in the success of weed competition in crop ecosystems and consequently, the use of effective weed management methods, a series of studies were conducted in the fields of Karaj and in the Weed Research Department of Iranian Institute of Plant Protection (Tehran) during 2013-2016 to determine the biological aspects of dormancy and germination of this invasive weed seeds. Results showed that there is polymorphism in seed dormancy of false jagged-chickweed. Dormancy of false jagged-chickweed seeds can be classified in the physiological category (which is related to the presence of chemical inhibitors inside the seed and the hormonal balance between Abscisic acid and Gibberellic acid). Also, seeds of false jagged-chickweed are very photo sensitive in the germination process. The results showed that first date of the emergence of false jagged-chickweed occurred in the second half of November and seed vigor of this weed reduced significantly by increasing of seeds longevity. Lepyrodiclis seedlings emerged in form of multiple flashes during autumn and winter, however more than 85 percent of total emerged seedlings appeared after receiving 552 GDD over the period of December 12th to January 12th.

  Keywords: Darkness, Green light, Growing Degree Days (GDD), Polymorphism, seed longevity
 • Peyman Sabeti, Mostafa Oveisi *, Hamid Rahimian, Hassan Alizadeh, Iraj Nosratti Pages 97-108

  To study the competition effects of annual ground cherry (Physalis divaricata) on maize yield under different rates of N fertilizer, a field experiment was conducted in 2017 in Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Kermanshah, Iran. The experimental design was a randomized complete block with factorial arrangement with three replications. Treatments included nitrogen fertilizer (50%, 100% and 150% recommended rates) and annual ground cherry density (0, 8 and 16 plants/m2). Results showed that the highest and lowest grain yield were 9929 and 6143 kg h-1 respectively that were belonged to weed free with 150% recommended N and 16 plant annual ground cherry/m2 with 50% recommended N, respectively. High densities of annual ground cherry reduced grain yield, grains per row, row number per ear and 1000 kernel weight. Different N rates caused significant variations in grain yield and some of the yield components of maize and annual ground cherry properties like dry weight and height. Overall, results indicated that in fields, where annual ground cherry is the dominant, increasing N application rate to 150% recommended rate, increased maze yield by 17.02

  Keywords: 1000 seed weight, Fertilizer, Weed Density
 • mohammad Behgam, Rouhollah Amini*, Adel Dabbagh Mohammadi Nassab Pages 109-124

  To evaluate the effect integrated application of mulch with reduced doses of imazethapyr on weeds in bean, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications and 16 treatments in Tabriz in 2015. The first factor was much application with four levels including straw mulch, living mulch, no mulch and one hand weeding and the second factor was different doses of imazethapyr including 0, 50, 75 and 100 % of recommended dose (100 g ai. ha-1). Results indicated that the interaction effects of herbicide dose and mulch application was significant on weed biomass, plant height, leaf area index and grain yield of bean. The lowest weed biomass was observed in hand weeding +100 % imazethapyr (106.5 g.m-2) that was not significantly different from straw mulch+100 % imazethapyr and living mulch +100 % imazethapyr. In 100 % dose of imazethapyr treatment, the living and straw mulch significantly increased the leaf area index of bean compared to 100 % imazethapyr. The hand weeding + 100 % imazethapyr treatment produced the highest bean grain yield (78% of weed free) and the straw mulch + 100 % imazethapyr (64% of weed free) and living mulch+ 100 % imazethapyr (53% of weed free) were the next. Generally, it could be concluded that post-emergence application of imazethapyr had low efficacy in bean weed management and using non-chemical treatments such as much and hand weeding could increase the weed control efficacy in this crop.

  Keywords: Hand weeding, leaf area index, Non-chemical management, Straw mulch, Weed Biomass
 • Seyed Karim Mousavi Pages 125-138

  Wild barley (Hordeum spontaneumC. Koch) population dynamic in a wheat-chickpea-wheat rotation was investigated in a randomized complete block design by split-factorial arrangement with three replications in Great region of Khorramabad, Iran, 2009-2011. Wild barley picking to prevent current year seed rain in wheat and chickpea sowing time in the next season were main plots and weed management treatments in chickpea were sub-plots. In spring 2009, a Wheat field with relatively uniform wild barley infestation to was chosen. The experiment included three factors: (a) wild barley weed seed rain in wheat at two levels: 1- without seed rain, 2- seed rain; (b) chickpea sowing time at two levels: 1- early planting, 2- late planting; and (c) 5 levels of weed management in chickpea: 1- hand weeding, 2- post-emergence application of clethodim, 3- pre-emergence application of metribuzine, 4- pre-emergence application of imazethapyr, and 5- weedy check. In autumn 2010, wheat was planted in experimental plots. In the spring of 2011, wild barley spikes were counted in wheat. Prevention of wild barley seed rain in wheat 71% reduced density and biomass of this weed in the cultivation of chickpeas in the following year. Average wild barley spike numbers in wheat in third year of rotation was declined 71.9% due to no seed rain treatment in wheat in the first year of rotation. Delay in chickpea sowing time increased 68.7% wild barley spike numbers in wheat at the next year. Hand weeding in chickpea in no seed rain, and seed shedding of wild barley in wheat at initial year of the rotation, reduced 94.6% and 88.3% wild barley spike numbers in wheat in third year of rotation, respectively. It seems that the correct strategy for wild barley management in wheat crop could be find in agronomic strategies like crop rotation.

  Keywords: Chickpea, Crop Rotation, weed management, Wheat, wild barley old doi-10.22092, ijws.2019.120103
 • Sana Karbor, Mehdi Rastgoo, Kamal Hajmohammadnia Ghalibf, Ali Ghanbari Pages 139-153

  To evaluate the effect of different cover crops management on the trend of growth indices of common bean (Phaseolus vulgaris) during the growth season in the presence and absence of weeds, an experiment was carried out as a factorial experiment based on the randomized complete block design with three replications in 2012-2013 growing season at the research farm of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Experimental factors were type of cover crops in three levels of erseem clover (Trifolium alexandrinum L.), rye (Secale cereale L.) and intercropping of berseem clover+ rye (50:50), in two levels of seeding rate (recommended density and additive density), and three levels of mulch managements including herbicide+ mulch (cover crops killed by glyphosate and left the dead mulches on the soil surface), harvest+ mulch (cut the live cover crops and left them on the soil surface) and harvest (cut the cover crops and carried them out of the field). Results indicated that all treatments had significantly effects on the total weed density and dry weight and the maximum value of all growth indices. According to this, the LAI of common bean at chemical control (4.68), hand- weeding (3.96) and additive density of clover + rye with herbicide + mulch were the highest and total weed density and dry weight in this treatment, were the lowest. According to the results, the TDM at mentioned treatments were 747.43, 708.49 and 719.77 g.m-2 and had the highest values. In cover crop treatments without herbicide application, remaining the cover crop residue was better than removing cover crop from soil surface. In addition, CGR (g.m-2.day-1) and RGR (g.g-1.day-1) of common bean had the similar trends to LAI and TDM. It was concluded that the additive density of clover + rye with herbicide+mulch was the best combination to achieve to highest values of common bean growth indices.

  Keywords: leaf area index, Mulch, relative growth rate, Sustainable agriculture, Total dry matter