فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اراک - سال بیست و دوم شماره 4 (مهر و آبان 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 4 (مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی گنجی، امیر محمد سعیدی، علی قضاوی، قاسم مسیبی* صفحات 2-15

  سرطان یکی از علت های اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است، بنابراین دستیابی به روش های درمانی جدید، انتخابی و کارآمدتر اهمیت فراوانی دارد. یکی از این روش ها، استفاده از پپتیدهای ضد سرطان است که با توجه به انتخابی بودن، عوارض کمتر و اثربخشی بیشتر نسبت به سلول های سرطانی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. یکی از انواع این پپتیدها، پپتیدهای ضدمیکروبی است که اخیرا استفاده از آن ها به عنوان عوامل ضدسرطان به عنوان یک روش درمانی نوین در نظر گرفته شده است. پپتیدهای ضدمیکروبی در چندین دهه قبل فقط به عنوان یکی از اجزای سیستم ایمنی ذاتی به حساب می آمدند، اما اکنون با توجه به مکانیسم ها و ویژگی های کشف شده آن ها، می توانند به عنوان پپتید های ضد سرطانی استفاده شوند. این روش درمانی نوین می تواند مسیری رو به پیشرفت را جهت درمان بهینه سرطان با عوارض کمتر برای این بیماری ارائه دهد.

  کلیدواژگان: ایمونوتراپی سرطان، پپتیدهای ضدسرطان، پپتیدهای ضدمیکروب
 • علی ایران پور، مجتبی بیانی، محمد ارجمندزادگان، افروز نخستین* صفحات 16-27
  زمینه و هدف

  بیماری های پریودنتال، از شایع ترین بیماری های عفونی انسان است که عامل ایجادکننده آن ها میکروب های دهانی است. گسترش بیوفیلم دهان باعث بروز بیماری های مختلف، از جمله التهاب لثه و پریودنتیت می شود. گیاه مرزه شامل گونه های مختلفی است که اغلب معطر هستند. از گونه های مرزه به طور سنتی برای درمان بیماری های مختلفی استفاده می شود. این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی پتانسیل ضدباکتریایی گیاه مرزه علیه پاتوژن های پریودنتال می پردازد.

  مواد و روش ها

  چهار باکتری انتروکوکوس فکالیس، استرپتوکوکوس سانگوئیس، ایکنلا کورودنس، و اکتیتومایسس ویسکوز در این مطالعه بررسی شد. برای بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس، از روش های دیسک دیفیوژن و میکروپلیت دایلوشن استفاده شد. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی نیز تعیین شد.ملاحظات اخلاقی این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.67 به تصویب کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسید.

  یافته ها

  در غلظت 0/1 گرم بر میلی لیتر از اسانس مرزه، باکتری ها به ترتیب از حساس به مقاوم، اکتینومایسس ویسکوز، استرپتوکوکوس سانگوئیس، انتروکوکوس فکالیس و ایکنلا کورودنس بودند. بیشترین تاثیر اسانس مرزه بر رشد باکتری ایکنلا کورودنس بود و به عنوان حساس ترین باکتری به اثر کشندگی اسانس مرزه، شناخته شد. نتایج سنجش بیوفیلم نشان داد در غلظت های 12/5 میلی گرم بر میلی لیتر و بالاتر از اسانس مرزه هیچ بیوفیلمی تشکیل نشد. 

  نتیجه گیری

  اسانس مرزه خاصیت ضدمیکروبی دارد و بر رشد و تشکیل بیوفیلم گروهی از پریوپاتوژن ها اثر مهاری دارد.

  کلیدواژگان: پاتوژن های پریودنتال، گیاه مرزه، اثر ضد باکتریایی، ضد بیوفیلم
 • فاطمه صمیمی، مریم باعزم، ابراهیم افتخار، فریده جلالی مشایخی* صفحات 28-39
  زمینه و هدف

  استرس اکسیداتیو به عنوان یک عامل مهم در توسعه و پیشرفت دیابت و عوارض ناشی از آن در نظر گرفته شده است. شواهد نشان می دهد استرس اکسیداتیو ایجاد شده در دیابت می تواند توسط مکمل های آنتی اکسیدانی بهبود یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کوآنزیم Q10 بر شاخص استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی دیابتی انجام شد. 

  مواد و روش ها

  30 موش صحرایی نر به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند: نرمال سالین، تیمار روغن کنجد (به عنوان حلال)، سالم تیمار باکوآنزیم Q10 (10 میلی گرم بر کیلوگرم) ، دیابتی (میلی گرم بر کیلوگرم STZ: 55) و دیابتی تیمار با کوآنزیم Q10 (10 میلی گرم بر کیلو گرم(. سطح مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، گروه های تیول و وضعیت اکسیدانی تام در بافت هموژنیزه کبد اندازه گیری و شاخص استرس اکسیداتیو محاسبه شد.
  ملاحظات اخلاقی این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد سطح مالون دی آلدئید (0/022=P)، وضیعت اکسیدانی تام (0/03=P) و شاخص استرس اکسیداتیو (0/028=P) کبد در گروه دیابتی تحت درمان با کوآنزیم Q10 در مقایسه با رت های دیابتی به صورت معنی داری کاهش یافته است. تغییرات معناداری در سطح گروه های تیول (0/25=P) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (0/77=P) گروه دیابتی تحت درمان با کوآنزیم Q10 در مقایسه با رت های دیابتی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهد مکمل کوآنزیم Q10 می تواند با کاهش وضعیت اکسیدانی تام، شاخص استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپید، باعث کاهش استرس اکسیداتیو در کبد رت های دیابتی شود.

  کلیدواژگان: کوآنزیم Q10، دیابت ملیتوس، وضیعت اکسیدان تام، وضیعت آنتی اکسیدانی تام، شاخص استرس اکسیداتیو
 • هاله سادات توکل افشاری، مسعود همایونی تبریزی*، توران اردلان صفحات 40-51
  زمینه و هدف

   از بین نانو داروهای تولید شده، نانوامولسیون یک ابزار مهم درعرصه فناوری نانو است که جهت کاربرد بالینی و درمانی طراحی شده است. از آنجا که اثربخشی درمانی سرطان از طریق توانایی دارو برای کاهش و ازبین بردن تومور ها بدون آسیب رساندن به بافت سالم اندازه گیری می شود، نانوامولسیون به عنوان حامل دارویی هدفمند در این زمینه می تواند مفید واقع شود. بنابراین در این پژوهش اثرات آنتی اکسیدانی و ضد سرطان نانوامولسیون تولید شده توسط اسانس گیاه شوید بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  جهت سنجش ویژگی های آنتی اکسیدانی از آزمون های دی پی پی اچ (1،1- دیفنیل-2- پیکریل- هیدرازیل) و ای بی تی اس (2،2-آزینو بیس (3-اتیل بنزوتیازولین 6- سولفونیک اسید)) استفاده شد و جهت ارزیابی سمیت سلولی القا شده به سلول های سرطانی کبد 
  (HepG2) و سلول های نرمال اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان آزمون MTT به کار گرفته شد. 

  ملاحظات اخلاقی

  تمامی آزمایش های این تحقیق با رعایت موازین اخلاقی و طبق تایید کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با شناسه مصوبه IR.IAU.MSHD.REC.1398.027 انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان داد نانوامولسیون تولید شده توسط اسانس گیاه شوید دارای پتانسیل خوبی برای مهار رادیکال های دی پی پی اچ  (IC50=500 µg/ml) و  ای بی تی اس (IC50=420 µg/ml) است. همچنین نتایج حاصل از آزمون MTT روی رده سرطانی HepG2 و رده نرمال HUVEC نشان داد میزان بقای سلول ها در غلظت 50 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب 21/73 و 77/86 میکروگرم بر میلی لیتر است. نانوامولسیون بقای سلول ها را به صورت وابسته به دز کاهش داد؛ سمیت اعمال شده بر سلول های سرطانی از سلول های نرمال بیشتر بود. 

  نتیجه گیری

   مطالعه حاضر نشانگر پتانسیل تبدیل شدن نانوامولسیون سنتز شده توسط اسانس گیاه شوید به یک استراتژی درمانی برای بیماری های ناشی از استرس اکسیداتیو در آینده است.

  کلیدواژگان: نانوامولسیون، گیاه شوید، آنتی اکسیدان، ضد سرطان
 • معصومه صوفیان، الهه اقبال، احسان الله غزنوی راد، آمیتیس رمضانی، پگاه محقق* صفحات 52-65
  زمینه و هدف

   کلستریدیوم دیفیسیل عامل اصلی اسهال ناشی از آنتی بیوتیک در بیمارستان هاست و امروزه استفاده از پروبیوتیک برای پیشگیری و درمان اسهال و کولیت ناشی از آنتی بیوتیک در حال افزایش است. در این مطالعه تاثیر ماست پروبیوتیک در فراوانی کلستریدیوم دیفیسیل بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی، 132 بیمار سالمند بستری در بخش عفونی بیمارستان ولی عصر اراک که تحت درمان آنتی بیوتیکی بودند، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (ماست پروبیوتیک، 200میلی گرم در روز به مدت هشت روز) و گروه کنترل (ماست معمولی) تقسیم شدند. به همه بیماران اطلاعاتی از علائم کولیت داده شد و علائم کولیت و نتایج تست بررسی کلستریدیوم در مدفوع بیماران با PCR در دو گروه آزمایش و کنترل ثبت و مقایسه شد. بعد از جمع آوری داده ها، اطلاعات توسط نسخه 16 نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مناسب تجزیه و تحلیل شد.

  ملاحظات اخلاقی

   این پژوهش با کد اخلاق 10-165-93 در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک تایید و با کد IRCT2016092229915N1 در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ثبت شده است.

  یافته ها

   در بدو بستری، کلستریدیوم دیفیسیل درگروه آزمایش و کنترل به ترتیب در چهار نفر(6/1 درصد) و 1 نفر (1/5 درصد) مثبت بود و بعد از مداخله تعداد نمونه های مدفوع آلوده به کلستریدیوم دیفیسیل و تعداد موارد ابتلا به علائم کولیت ناشی از آنتی بیوتیک بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (0/05>P). 

  نتیجه گیری

   استفاده از ماست پروبیوتیک در مقایسه با ماست معمولی تاثیر معنی داری در کاهش شیوع کلستریدیوم دیفیسیل ندارد.

  کلیدواژگان: کلستریدیوم دیفیسیل، پروبیوتیک، ماست
 • فرزاد زمانی برسری* صفحات 66-75
  زمینه و هدف

  هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی از شایع ترین علل انسداد بینی بعد از انحراف بینی است. بزرگی غیرطبیعی شاخک، یا ناشی از وضعیت استخوانی شاخک یا ناشی از تورم مخاط شاخک است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی روش ساب موکوزال رزکسیون با روش الکتروکوتر در درمان هیپرتروفی شاخک تحتانی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   140 بیمار دچار هیپرتروفی شاخک تحتانی با احساس گرفتگی بینی و رینوره و کاندید عمل جراحی به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول پس از القای بیهوشی اقدام به ساب موکوزال رزکسیون شاخک تحتانی شد.گروه دوم پس از القای بیهوشی کوتریزاسیون مونوپولار با آنژیوکت نیدل20 در سه ناحیه قدامی، میانی و خلفی شاخک تحتانی انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی

   این پژوهش را کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک (کد: 3-133-91) تایید کرده است.

  یافته ها

   در گروه الکتروکوتر شش ماه بعد، بهبودی رضایت بخش تری از نظر گرفتگی بینی مشاهده شد (0/017=P). یک ماه بعد از عمل بهبودی رضایت بخش از سردرد در گروه (SMR) اس ام آر (0/034=P)، درد و سوزش کمتری در محل جراحی و عطسه، سرفه و خارش در گروه الکتروکوتر مشاهده شد (0/013=P). 

  نتیجه گیری

   روش الکتروکوتر با توجه به خون ریزی و زمان عمل جراحی کمتر و در دسترس بودن تجهیزات اولیه و بهبودی نسبی در کاهش رینوره، می تواند به عنوان روشی مرجح نسبت به SMR مطرح باشد. در صورتی که بیمار دچار هیپرتروفی ایزوله زیرمخاطی و مخاطی شاخک تحتانی باشد، این روش توصیه می شود.

  کلیدواژگان: هیپرتروفی شاخک تحتانی، الکتروکوتر، ساب موکوزال رزکسیون
 • خدیجه محسن پوریان، مصطفی نوکنی*، حمیدرضا جمیلیان، محسن قاسمی صفحات 76-85
  زمینه و هدف

   اختلال وسواسی اجباری چهارمین اختلال شایع روان پزشکی محسوب می شود. این اختلال به صورت گروه مختلفی از علائم تظاهر می کند که شامل افکار مزاحم، آداب وسواسی، اشتغالات ذهنی و وسواس های عملی هستند. این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی درمان اصلاح سوگیری توجه با مهارکننده های بازجذب اختصاصی سروتونین در کاهش علائم اختلال وسواسی اجباری صورت گرفت.

  مواد و روش ها

   جمعیت مورد مطالعه افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی بیمارستان امیرکبیر اراک 80 نفر بودند که به شیوه در دسترس در دو گروه تصادفی سازی شدند. گروه اول درمان دارویی مهارکننده های بازجذب اختصاصی سرتونین و گروه دیگر درمان اصلاح سوگیری توجه را دریافت کردند. برای تعیین اثربخشی از تست یل براون و آزمایه کاوش نقطه استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد IR.ARAKMU.REC.1396.284 توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک به تصویب رسیده است.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد درمان اصلاح سوگیری توجه در قیاس با درمان مهارکننده های بازجذب اختصاصی سروتونین در کاهش سوگیری توجه از لحاظ آماری تفاوت معناداری نشان ندادند.(P=0/377)) یافته دیگر پژوهش تفاوت معنادار دو گروه در کاهش علائم اختلال وسواسی اجباری بود. به این معنا که درمان مهارکننده های بازجذب اختصاصی سروتونین در قیاس با درمان اصلاح سوگیری توجه بیشتر، توانست علائم اختلال وسواسی اجباری را کاهش دهد (P=0/007). همچنین درمان اصلاح سوگیری باعث کاهش معنادار سوگیری شد (P=0/045) و نیز کاهش علائم اختلال وسواسی را به دنبال داشت، ولی این نتایج معنادار نبود (P=0/228).

  نتیجه گیری

   بنابراین نتیجه گیری می شود که درمان اصلاح سوگیری توجه، بهبودی قابل ملاحظه ای در کاهش سوگیری توجه دارد و می توان از آن به عنوان یک جز الحاقی به مداخلات دیگر اضافه کرد. اما به نظر می رسد در کاهش شدت علائم وسواس اجباری در قیاس با این مداخله کماکان درمان دارویی، مداخله ترجیحی باشد.

  کلیدواژگان: اختلال وسواسی اجباری، سوگیری توجه، درمان اصلاح سوگیری توجه
 • علی کاظمی رضایی، سحر خوش سرور*، ربابه نوری صفحات 86-97
  زمینه و هدف

   چاقی یک عامل تهدیدکننده بهداشت عمومی و همراه با مشکلات جسمی و روانی متعدد است. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی نقش تشخیصی باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان و هم وابستگی در زنان مبتلا به چاقی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در قالب یک طرح علی مقایسه ای، 40 نفر از افراد مبتلا به چاقی (شاخص توده بدنی ≥30) و 40 نفر از افراد بهنجار به صورت در دسترس انتخاب شدند و از طریق پرسش نامه فراشناخت، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و فرم فارسی ابزار سنجش هم وابستگی ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تابع تشخیصی استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

   کسب رضایت آگاهانه و در اختیار قراردادن نتایج از اصول اخلاقی در این پژوهش بود. این مطالعه با کد IR.KHU.REC.1397.41 به تصویب کمیته اخلاق دانشگاه خوارزمی تهران رسیده است.

  یافته ها

   نتایج تابع تشخیصی با سه متغیر باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان و هم وابستگی توانست 95 درصد از افراد چاق و 97/5 درصد از افراد بهنجار را درست گروه بندی کند؛ به عبارت دیگر به طور کلی 96/25 درصد از کل شرکت کنندگان، درست طبقه بندی شدند.

  نتیجه گیری

   در تفکیک و تشخیص دو گروه افراد چاق و افراد بهنجار، متغیرهای باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان و هم وابستگی نقش معناداری دارند؛ بنابراین، توجه به این متغیرها به عنوان عوامل روان شناختی موثر بر چاقی در پیشگیری و درمان آن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان، هم وابستگی، چاقی
 • سید ولی کاظمی رضایی، کیوان کاکابرایی*، سعیده سادات حسینی صفحات 98-111
  زمینه و هدف

   عوامل روان شناختی نقش زیادی به عنوان سبب ساز و تشدیدکننده بیماری های قلبی و عروقی دارند. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی در بیماران قلبی و عروقی بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل همه بیماران قلبی و عروقی شهر کرمانشاه در سال 1397 بودند که از بین آن ها 30 نفر به عنوان شرکت کننده به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). مداخله آموزش نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی برای گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد، در حالی که گروه کنترل در این مدت هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری اطلاعات از فرم کوتاه پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان و پرسش نامه کیفیت زندگی مک نیو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نسخه 20 نرم افزار SPSS استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه با کد اخلاق IR.KUMS.REC.1397.39 در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تصویب رسیده است.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که نمرات راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی بیماران قلبی و عروقی پس از آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی در گروه آزمایش، نسبت به گروه گواه به طور معناداری افزایش و همچنین نمرات راهبردهای منفی کاهش یافته است (0/01>P). 

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر آموزش نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی بیماران قلبی و عروقی، به درمانگران پیشنهاد می شود از درمان های روان شناختی در جایگاه مکمل درمان های دارویی برای این بیماران استفاده کنند.

  کلیدواژگان: نظم جویی هیجان، رفتار درمانی دیالکتیکی، تنظیم شناختی هیجان، کیفیت زندگی، بیماران قلبی و عروقی
 • آیلار صباغی، محسن زرگر، امیر قائمی*، فرحناز معتمدی سده، محمدرضا ذوالفقاری صفحات 112-123
  زمینه و هدف

   نسل جدیدی از واکسن های غیرفعال کامل آنفلوانزا مورد نیاز است تا منجر به ایجاد حفاظت متقاطع قوی تر در برابر ساب تایپ های مختلف ویروس آنفلوانزا شود. هدف از این تحقیق، به کارگیری فرایند غیرفعال سازی ویروس آنفلوانزا از طریق تابش گاما به عنوان کاندیدی برای ساخت واکسن های آنفلوانزای غیرفعال کامل است.

  مواد و روش ها

   تکثیر سویه ویروس آنفلوانزای انسانی [(A/PR/8/34 [A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) بر روی رده سلولی اپیتلیوم کلیه سگ سانان صورت گرفت و پس از اولترافیلتراسیون، تیتر عفونت زایی ویروس به روش (Tissue Culture Infectious Dose 50% (TCID50% با استفاده از فرمول کربر محاسبه شد. متعاقبا غیرفعال سازی ویروس از طریق تابش گاما و با استفاده از دستگاه گاما سل- 220 صورت گرفت. فاکتور D10 value و دز بهینه غیرفعال سازی نیز بر مبنای منحنی دز/پایندگی و تیتر اولیه ویروس محاسبه شد. همچنین ویژگی های آنتی ژنیک ویروس های پرتوتابی شده در مقایسه با شاهد و غیرفعال سازی کامل نمونه های پرتوتابی شده با دز بهینه به ترتیب به واسطه تست هماگلوتیناسیون و آزمون بی ضرری ارزیابی شد.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه با شناسه IR.IAU.TMU.REC.1397.309در کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران به ثبت رسیده است.

  یافته ها

   با توجه به تیتر ویروس تغلیظ شده (TCID50: 105.75 /ml) و رسم نمودار دز/پایندگی، فاکتور D10 value و دز بهینه غیرفعال سازی ویروس به ترتیب 4/878 و 28/048 کیلوگری محاسبه شد. از طرفی بر مبنای نتایج حاصل از آزمون بی ضرری و تست هماگلوتیناسیون، دز بهینه برای غیرفعال سازی کامل ویروس با حفظ ویژگی های آنتی ژنیک، 28 کیلوگری تعیین شد.

  نتیجه گیری

   تابش گاما به واسطه حفظ ساختارهای آنتی ژنیک، کاندیدی مناسب برای توسعه واکسن محسوب می شود.

  کلیدواژگان: واکسن، ویروس آنفلوانزا، تابش گاما، پرتودهی، غیرفعال سازی ویروس
 • زهرا شیراوند، افسانه طلایی* صفحات 124-133
  زمینه و هدف

  مطالعات متعددی نشان داده اند بین کمبود آهن و اختلال عملکرد تیروئید رابطه وجود دارد. تیروئید پراکسیداز نقش اساسی در عملکرد تیروئید دارد و آهن جزء اساسی این آنزیم است، بنابراین ممکن است تجویز آهن بتواند موجب بهبود عملکرد تیروئید شود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 94 نفر از زنان مبتلا به هیپوتیروئیدی کنترل شده انتخاب و به طور تصادفی با روش نمونه گیری بلوکی ساده به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در شروع مطالعه سطح TSH ،T4 ،T3 و پروفایل آهن همه بیماران اندازه گیری شد. سپس بیماران گروه آزمایش، تحت درمان با لووتیروکسین به همراه روزانه صد میلی گرم آهن خوراکی و گروه دوم نیز تحت درمان با لووتیروکسین به همراه دارونما (به مدت دو ماه) قرار گرفتند. بعد از گذشت دو ماه مجددا سطح هورمون های تیروئید و پروفایل آهن در هر دو گروه اندازه گیری شد.

  ملاحظات اخلاقی

   این تحقیق در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک با کد 1396154 تصویب شد و در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی با کد IRCT20151114025031 به ثبت رسید.

  یافته ها

   پس از گذشت دو ماه، در دو گروه آزمایش و کنترل (دریافت کننده دارونما)، سطح سرمی TSH به ترتیب 1±2/2 و 1/1± 2/9 واحد بین المللی بر لیتر (P=0/04)، سطح سرمی T4 به ترتیب 1/4±9/3 و 8/2±0/9 میکروگرم بر دسی لیتر (P=0/01) و سطح سرمی T3 به ترتیب 0/3±1/6 و 0/3±1/1 نانوگرم بر میلی لیتر (P=0/01) به دست آمد.

  نتیجه گیری

   تجویز همزمان آهن همراه با لووتیروکسین در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید، به کاهش TSH و بهبود شاخص های آزمایشگاهی و پاسخ به درمان منجر می شود.

  کلیدواژگان: هیپوتیروئیدی، آهن، لووتیروکسین
 • زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی* صفحات 134-145
  زمینه و هدف

  ضدیت و بیش جنبشی از جمله نشگانگان رفتاری برون نمود کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای/ بیش جنبشی هستند. با توجه به تغییرات زندگی ، مسافت و مشغله ی زیاد والدین فرصت مراجعه به درمانگر را پیدا نمی کنند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش والدگری مدیریت رفتار از طریق همراه تلفن همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و پرخاشگری کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای همراه با بیش جنبشی انجام شد.

  مواد و روش ها

  از نوع طرح های آزمایشی تک آزمودنی- AB در تهران و در سال 1397 می باشد. در این پژوهش، چهار مادر که نمرات بالایی به در رفتارهای برون نمود فرزندشان دادند، برای آموزش انتخاب شدند. مادران برنامه آموزشی والدگری مدیریت رفتار را در 10 جلسه به صورت 8 جلسه مجازی و از طریق تلفن همراه و 2 جلسه حضوری توجیهی یک و نیم ساعته دریافت کردند. داده های پژوهش با استفاده از جداول، درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا اندازه گیری شدند.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه با کد 3123/100/ص/96 KH.در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه خاتم به ثبت رسیده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد درصد بهبودی کل مداخله برای هر سه کودک در متغیر ضدیت 61/43 و در متغیر پرخاشگری 55/33 درصد به دست آمد. بعد از پی گیری یک ماهه، درصد بهبودی کل در هر دو متغیر افزایش پیدا کرد (75/77 و 59/20). بعد از پی گیری یک ماهه اثرات درمان همچنان ادامه داشت. در نتیجه هر دو فرضیه از نظر بالینی معنادار است.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج می تواند گفت این آموزش از طریق تلفن همراه و استفاده از برنامه های پیام رسان روشی کم هزینه، دردسترس برای کمک به مادرانی است که کودکانی با اختلالات رفتاری دارند و می تواند مکملی برای ارائه خدمات آموزش والدگری و بهداشت روان در کنار خدمات حضوری به مادران دارای فرزندی با مشکلات رفتاری باشد. همچنین می توان با کاربرد این فناوری به مادران دیگری که کودکانشان اختلالات رفتاری درون نمود یا برون نمود دیگری مثل اوتیسم، آسپرگر، اضطراب و بیش فعالی دارند، کمک کرد .

  کلیدواژگان: اختلال نافرمانی مقابله ای، بیش جنبشی، تلفن همراه، مادر، کودک
|
 • Ali Ganji, Amir Mohammad Saeedi, Ali Ghazavi, Ghasem Mosayebi* Pages 2-15

  Cancer is one of the leading causes of death worldwide. Thus, it is important to find newer, more selective, and more effective therapies for this disease. One of these methods that have attracted many researchers is using anticancer peptides regarding their specificity, lower side effects, and higher effectiveness on the cancer cells. One type of anticancer peptides is antimicrobial peptides. Although they have already been studied and introduced as potential agents to fight infectious diseases, only recently they have been used as a new way of cancer treatment. For decades, antimicrobial peptides have been considered a component of the native immune system; however, they can also be used as anticancer peptides due to their mechanisms and properties. This new therapeutic approach can provide a promising pathway for optimal cancer treatment with fewer side effects.

  Keywords: Antimicrobial Peptides (AMPs), Anticancer Peptides (ACPs), Cancer immunotherapy
 • Ali Iranpoor, Mojtaba Bayani, Mohammad Arjomandzadegan, Afrooz Nakhostin* Pages 16-27
  Background and Aim

  Periodontal diseases are among the most prevalent inflammatory diseases caused by oral bacteria. Expansion of oral biofilm causes various diseases such as gingival inflammation and periodontitis. The Satureja plant has various species, all of which are aromatic. This plant is traditionally used for the treatment of some diseases. The present study was conducted to evaluate the effect of Satureja essential oil on periodontal pathogens.

  Methods and Materials

  In this study, we evaluated four pathogens; Enterococcus faecalis, Streptococcus sanguinis, Eikenella corrodens, and Actinomyces viscosus. We also used the disk diffusion test and broth microdilution method to evaluate the antimicrobial effect of Satureja essential oil. Finally, we determined the minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration.
  Ethical Considerations The Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences approved this study (Code: IR.ARAKMU.REC.1397.67).

  Results

  In concentration of 0.1 g/mL of Satureja plant, Actinomyces viscosus, Streptococcus sanguinis, Enterococcus faecalis, and Eikenella corrodens were found to be sensible to resistance. The Satureja essential oil had the highest effect on Eikenella corrodens. Results obtained from the biofilm test showed no biofilm in a concentration of 12.5 mg/mL and higher of Satureja plant.

  Conclusion

  The Satureja plant was found to have an antibacterial and inhibitory effect on biofilm growth and formation in the oral cavity.

  Keywords: Periodontal pathogens, Satureja plant, Antibacterial activity, Antibiofilm
 • Fatemeh Samimi, Maryam Baazm, Ebrahim Eftekhar, Farideh Jalali Mashayekh* Pages 28-39
  Background and Aim

  Oxidative stress is the main factor in the development and progression of diabetes and its related complications. There is growing evidence that antioxidants supplementation can improve oxidative stress induced in diabetes. The present investigation was conducted to study the effects of Coenzyme Q10 (CoQ10) on the Oxidative Stress Index (OSI) in diabetic rats.

  Methods and Materials

  A total of 30 male rats were divided into five groups: saline, sesame oil (as a vehicle), CoQ10-treated (10 mg/kg/day), diabetic (induced with streptozotocin: 55 mg/kg), and CoQ10-treated diabetic (10 mg/kg/d). Then, we measured the Malondialdehyde (MDA), Total Oxidant Status (TOS), and Total Antioxidant Capacity (TAC) levels in the rats’ liver homogenate. Additionally, the OSI was calculated.

  Ethical Considerations

  The Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences approved this study (Code: IR.ARAKMU.REC.1397.119).

  Results

  results showed a significant decrease in the level of liver MDA (P=0.022), TOS (P=0.03), and OSI (P=0.028) in the CoQ10-treated diabetic group compared to the diabetic rats. No significant change was observed in the total thiol group (P=0.25) and TAC (P=0.77) level in diabetic rats’ livers treated with CoQ10 compared to diabetic rats.

  Conclusion

   CoQ10 supplementation can reduce oxidative stress induced in the liver of diabetic rats through the suppression of TOS, OSI, and lipid peroxidation

  Keywords: Coenzyme Q10, Diabetes mellitus, Total oxidant status, Total antioxidant capacity, Oxidative stress index
 • Haleh Sadat Tavakkol Afshari, Masoud Homayouni Tabrizi*, Touran Ardalan Pages 40-51
  Background and Aim

  Among nano-pharmaceutical materials, nanoemulsions are an important tool in the field of nanotechnology. They have been designed for clinical and therapeutic applications. Since the therapeutic efficacy of cancer is measured by the ability of the drug to reduce and eliminate tumors without damaging healthy tissues, nanoemulsions can be useful as a targeted drug carrier. Therefore, we are going to study the antioxidant and anticancer effects of nanoemulsions prepared using dill essential oil.

  Methods and Materials

   Evaluate the antioxidant properties, we used DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) and ABTS (2,2'-azino-bis[3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid]) tests. We also applied MTT assay for the evaluation of induced cytotoxicity in liver hepatocellular carcinoma cells and normal human umbilical vein endothelial cells.

  Ethical Considerations

   The Research Ethics Committee of Islamic Azad University (Mashhad Branch) approved this study (Code: IR.IAU.MSHD.REC.1398.027).

  Results

   Nanoemulsions prepared using dill essential oil has a good potential for inhibiting DPPH (IC50=500 μg/mL) and ABTS (IC50=420 μg/mL) radicals. Nanoemulsions also caused a little toxicity to both cell lines. Nanoemulsions reduced cell viability in a dose-dependent manner and the cytotoxicity induced to cancer cells was higher than normal cells. 

  Conclusion

   The present study indicates that nanoemulsions prepared by dill essential oil will have the potential to become a therapeutic strategy for diseases caused by oxidative stress.

  Keywords: Nanoemulsion, Dill, Antioxidant, Anticancer
 • Masoomeh Sofian, Elahe Eghbal, Ehsanollah Ghaznavi, Rad, Amitis Ramezani, Pegah Mohaghegh* Pages 52-65
  Background and Aim

   Clostridium difficile is the main cause of Antibiotic-Associated Diarrhea (AAD) in the hospital setting. Today, the use of probiotics for the prevention and treatment of AAD and colitis is increasing. In this study, we investigated the effect of probiotic yogurt on the frequency of Clostridium difficile.

  Methods and Materials

   In this randomized clinical trial study, 132 elderly patients admitted to the infectious ward of Vali-e-Asr Hospital in Arak, who were under antibiotic treatment, were randomly divided into two groups, case (yogurt probiotic, 200 mg/d for 8 days) and control group (common yogurt). All patients were trained about the signs of colitis. We evaluated the colitis signs and the presence of Clostridium difficile by Polymerase Chain Reaction (PCR) and compared them between the groups. The obtained data were analyzed with appropriate statistical tests in SPSS V. 16.

  Ethical Considerations

   The Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences approved this study (Code: 10-165-93). Also, it was registered at the Iranian Registry of Clinical Trials (Code: IRCT2016092229915N1).

  Results

   Clostridium difficile was detected in 4 (6.1%) patients of the case, and 1 (1.5%) patient of the control group, at the beginning of the study. There was no significant difference between the frequency of Clostridium difficile and colitis syndrome between two groups at the end of the study (P>0.05).

  Conclusion

   Probiotic yogurt has no significant effect in reducing the frequency of Clostridium difficile and colitis syndrome in our study.

  Keywords: Clostridium difficile, Probiotic yogurt
 • Farzad Zamani* Pages 66-75
  Background and Aim

   Inferior turbinate hypertrophy is one of the most common causes of nasal obstruction after nasal septal deviation. Enlargement of the turbinate is the result of the position of turbinate bone or swelling of turbinate submucosal. This study aimed to evaluate the effectiveness of the SubMucosal Resection (SMR) method with electrocautery method in the treatment of inferior turbinate hypertrophy.

  Methods and Materials

   A total of 140 patients with inferior turbinate hypertrophy complicated with nasal congestion and rhinorrhea and candidate of surgery were randomly divided into two groups. In the first group, after induction of anesthesia, we performed SMR of inferior turbinate hypertrophy. In the second group, after induction of anesthesia, we performed monopolar cauterization with 20-gauge angiocath in three anterior, middle, and posterior regions and crests of the inferior turbinate.

  Ethical Considerations

   This study was approved by the Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences (Code: 91.133.3).

  Results

   In the electrocautery group, a significant improvement was observed in nasal congestion after 6 months (P=0.017). In the SMR group, a satisfactory headache improvement was reported (P=0.034), one month after the operation. Also, the electrocautery group reported less pain and burning in the site of surgery, sneezing, coughing, and itching (P=0.013). 

  Conclusion

   Electrocautery can be superior over SMR because of its less bleeding, shorter time of surgery, the availability of primary equipment, and relative improvement in decreasing the rhinorrhea. However, if the patient suffers from isolated inferior turbinate hypertrophy, SMR as a suitable method is recommended.

  Keywords: Inferior turbinate hypertrophy, Electrocautery, SubMucosal Resection (SMR)
 • Khadijeh Mohsenpourian, Mostafa Nokani*, Hamidreza Jamilian, Mohsen Ghasemi Pages 76-85
  Background and Aim

  Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is the fourth most common psychiatric disorder. It consists of symptoms, including intrusive thoughts, rituals, behaviors, preoccupations, and compulsions. This study aimed to evaluate the effectiveness of attention bias modification and selective serotonin reuptake inhibitors in reducing the symptoms of OCD.

  Methods and Materials

   study population comprised patients with OCD referring to the outpatient clinic of Amir Kabir Hospital in Arak City, Iran. Of them, 80 patients were randomly assigned to the two groups. The first group received the selective serotonin reuptake inhibitors, and the other group received the treatment modality to determine the effectiveness of the Yale-Brown OCD scale and dot-probe task tests.

  Ethical Considerations

   The Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences approved this study (Research Ethics Code: IR.ARAKMU.REC.1396.284). 

  Results

   Treatment of attention bias modification in comparison with selective serotonin reuptake inhibitors did not show a significant difference in the reduction of attention bias (P=0.377). Also, a significant difference between the two groups in reducing the symptoms of OCD (P=0.007), indicates that selective serotonin reuptake inhibitors are more effective in diminishing the symptoms of OCD. Besides the attention bias modification decreased the symptoms of OCD, but these results were not significant (P=0.228)

  Conclusion

   Attention bias modification is a significant improvement in reducing attention bias and can be used with other interventions. However, it appears that the reduction in the severity of OCD symptoms, as against this intervention, continues to be the preferred treatment for pharmacotherapy.

  Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), Attention bias, Attention bias modification
 • Seyed Ali Kazemi Rezaei, Sahar Khoshsorour*, Robabeh Nouri Pages 86-97
  Background and Aim

   Obesity with its various physical and mental problems threatens public health. This study aimed to investigate the discriminative role of metacognitive beliefs, the difficulty in emotion regulation, and codependency in women with obesity.

  Methods and Materials

   In this causal-comparative research, 40 obese women (BMI ≥30 kg/m2) and 40 normal-weight subjects were selected by convenience sampling method. The samples were evaluated by metacognitive questionnaire, difficulties in emotion regulation scale, and the Farsi version of codependency measurement tool. We used discriminant function analysis to analyze the obtained data.

  Ethical Considerations

   All study subjects signed the written consent form. The Research Ethics Committee of Kharazmi University approved this study (Code: IR.KHU.REC.1397.41).

  Results

   The discriminant function could correctly classify 95% of obese people and 97.5% of normal-weight people with 3 variables of metacognitive beliefs, difficulty in emotion regulation, and codependency. In other words, 96.25% of all participants had been classified correctly.

  Conclusion

   Distinguishing the two groups of obese and normal people, the variables of metacognitive beliefs, difficulty in emotion regulation, and codependency have a significant role. Therefore, these variables are supposedly influential psychological factors in obesity. So they can be used for its prevention and treatment.

  Keywords: Metacognitive beliefs, Difficulty in emotion regulation, Codependency, Obesity
 • Seyed Vali Kazemi Rezaei, Keivan Kakabraee*, Saeedeh Sadat Hosseini Pages 98-111
  Background and Aim

  Psychological factors play a significant role in the exacerbation of cardiovascular diseases. This study aimed to investigate the effectiveness of teaching emotion regulation skill (based on dialectical behavioral therapy) on cognitive emotion regulation and Quality of Life (QoL) of patients with cardiovascular diseases.

  Methods and Materials

   The present study has a quasi-experimental design with pretest-posttest and the control group. The statistical population of the study included all patients with cardiovascular diseases in Kermanshah City, Iran in 2018. Among them, 30 participants were selected by simple random sampling method. Then, they were randomly assigned to the two groups of experimental and control (each group 15 patients). We performed the intervention of excited ordering education based on dialectical behavioral therapy for the experimental group in eight 90-minute sessions, while the control group did not receive any intervention during this period. To collect study information, we used a short form of the emotional cognitive regulation questionnaire and MacNew Quality of Life Questionnaire. To analyze the data, we used the multivariate analysis of covariance in SPSS V. 20.

  Ethical Considerations

   The Research Ethics Committee of Kermanshah University of Medical Sciences approved this study (Code: IR.KUMS.REC.1397.39).

  Results

   The results showed that the scores of Positive Cognitive-Emotional Strategies and quality of life of cardiovascular patients after training of emotional regulation skills based on dialectical behavioral therapy in experimental group significantly increased in comparison with control group, and also Negative Strategies Scores were decreased (P<0.01). 

  Conclusion

   Based on our positive study results, we recommend the therapists to use psychological treatments as complementary therapies for these patients.

  Keywords: Emotion regulation, Dialectical behavioral therapy, Cognitive emotional regulation, Quality of Life (QoL), Cardiovascular diseases
 • Ailar Sabbaghi, Mohsen Zargar, Amir Ghaemi*, Farahnaz Motamedi, Sedeh, Mohammad Reza Zolfaghary Pages 112-123
  Background and Aim

  We need the next-generation of whole-inactivated influenza vaccines to create stronger cross-protection against different influenza subtypes. This research aimed to apply the inactivation process of the influenza virus through gamma radiation as a candidate for the development of whole-inactivated vaccines.

  Methods and Materials

   The influenza virus strain A/PR/8/34 (A/Puerto Rico/8/34 [H1N1]) was propagated in Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) epithelial cells. After ultrafiltration, the virus infectivity titer was calculated by 50% Tissue Culture Infectious Dose (TCID 50%) method based on the Karber formula. Alternatively, the gamma cell-220 was applied for virus inactivation via gamma rays. The D10 value factor and optimum dose of virus inactivation were calculated based on the dose/survival curve and the initial viral titer. In addition, antigenic properties of irradiated viruses compared to un-irradiated viruses and complete inactivation of the irradiated samples with optimum dose were also evaluated by hemagglutination assay and safety test, respectively.

  Ethical Considerations

   The Research Ethics Committee of Islamic Azad University, Tehran Medical Branch, Iran approved this study (Code: IR.IAU.TMU.REC.1397.309).

  Results

   According to the concentrated virus titer (TCID50: 105.75/ml) and dose/survival curve, the D10 value factor and optimum dose of virus inactivation were calculated at 4.878 and 28.048 kGy, respectively. On the other hand, owing to the results obtained from the safety test and hemagglutination assay, the optimum dose of virus inactivation was determined to be 28 kGy by maintaining the antigenic properties.

  Conclusion

   Gamma radiation appears to be a good candidate for vaccine development through maintaining the antigenic structures.

  Keywords: Vaccine, Influenza virus, Gamma radiation, Irradiation, Viral inactivation
 • Zahra Shiravand, Afsaneh Talaei* Pages 124-133
  Background and Aim

  Thyroid diseases are among the most common endocrine disorders. Animal and human experiences indicate that iron deficiency disrupts thyroid metabolism. On the other hand, iron therapy can improve thyroid function and even decrease the dose of levothyroxine.

  Methods and Materials

   In this randomized clinical trial, we selected 94 women with hypothyroidism by simple random sampling method and divided them into two equal groups by simple block sampling. At the beginning of the study, we measured and recorded T4, TSH, T3, and iron profiles (Serum iron, total iron-binding capacity, ferritin, Hemoglobin) in all patients. Then, the patients in the intervention group were treated with levothyroxine plus 100 mg oral iron daily for 8 weeks, and the patients in the control group were treated with levothyroxine only. After two months, we measured their T4, TSH, T3 levels and iron profiles in both groups again.

  Ethical Considerations

   The Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences approved this study (Research Ethics Code: 1396154). Also, the study has been registered at the Iranian Registry of Clinical Trials (Code: IRCT 20151114025031).

  Results

   After 2 months, the TSH Mean±SD serum levels were found as 2.2±1.0 mIU/L and 2.9±1.1 mIU/L for the intervention and control group, respectively (P=0.04). Also, the serum Mean±SD level of T4 and T3 were found as 9.3±1.48 mcg/dL vs. 8.2±0.9 mcg/dL (P=0.01), and 1.6±0.3 ng/mL vs. 1.1±0.3 ng/mL (P=0.01), for two different groups, respectively. 

  Conclusion

   Concurrent administration of iron supplementation with the usual dose of levothyroxine in patients with hypothyroidism decreases THS level and improves laboratory parameters and response to treatment.

  Keywords: Hypothyroidism, Iron, Levothyroxine
 • Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee* Pages 134-145
  Background and Aim

   Oppositional Defiant Disorder (ODD) with hyperactivity is one of the behavioral disorders in childhood and adolescence. The mobile health is an economical, available, and useful tool for training the mothers with ODD and hyperactive child. The research aimed to examine the effectiveness of parent training behavioral management program by mobile health to mothers to reduce oppositional and aggression symptoms in children with ODD and hyperactivity.

  Methods and Materials

   The method of this research was a single case experiment by the A-B model. The participants of this study ranged from 7 to 12 years old children and their mothers in Tehran who referred to Rooyesh-e-Talaee Institute and diagnosed with ODD and hyperactivity in 2018. Four children and their mothers were selected with simple random sampling. The intervention implemented in ten 60- 90-minute sessions. For data analysis using the charts, improve percent, and RCI.

  Ethical Considerations

   The Research Ethics Committee of Khatam University, Iran approved this study (Code: Kh.96.S.100.3123).

  Results

   Children with ODD and hyperactivity showed improvement in comparison with baseline measures. The overall improvement in their defiant was 61.43% and in aggression was 55.33%, and the RCI was higher than 1.96 for all three children. The results showed that the two hypotheses were clinically significant.

  Conclusion

  The mobile health training with its related apps was a useful, low cost, available, and suitable method for mothers with ODD and hyperactive children. It can also be complementary to counseling services for mothers with the ODD and hyperactive children. Besides, this technology can be helpful for the country's health system and sustainable health development.

  Keywords: Hyperactivity, Mobile health, Mother, Child, Oppositional Defiant Disorder (ODD)