فهرست مطالب

 • پیاپی 18 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احمدرضا معتمدی* صفحات 1-30
  «زیگفرید کراکوئر» به مثابه آخرین نظریه‏پرداز واقع گرا در دوران کلاسیک، وجه ذاتی ماهیت بازنمایی رسانه فیلم را «مفاهیم بنیادین» و به تعبیر خودش «رویکرد عکاسانه» تلقی می‎کند و خلاقیت‎های فنی را عرض ذاتی فیلم می شناسد. «راجر اسکروتن»، «بازنمایی» را حد اطلاق به کنشی می‎داند که «علت غایی» خودش باشد. اگر عکس «الف»، تصویرگر موضوع «ب» است، به شرطی عکس «الف» مصداق بازنمایی است، که مقصود اصلی دیدار، عکس «الف» باشد و نه دیدن موضوع «ب». بنابراین «رویکرد عکاسانه» در فیلم، که ذهن آگاه و نیت هدف‎مند را از واسطه‏ی موضوع «بازنموده» و تصویر آن حذف می‏کند؛ نه کنش «بازنمایی» تلقی می‏شود و نه بالمآل «اثر هنری».منازعه ناتمام شکل‏گرا واقع‏گرا در دوران کلاسیک، در نظریه های فیلم معاصر یا در مباحث زبان‏شناختی، نشانه‏شناختی، معناشناختی، روان‏کاوی، جامعه‏شناختی، مفقود می‏شود و یا در نظریه ‏هایی معطوف به منازعه، چون راجر اسکروتن و موارد مشابه، به انسداد مضاعف می‏رسد.مدعای این نوشتار آن است که رویکردهای شناختی، همواره در جمع‏بندی منازعه شکل گرا واقع گرا به بن‏بست می‏رسد. راهکار بنیادین، رویکرد هستی‏شناختی به ماهیت بازنمایی فیلم است، که از ابتدا مورد توجه متفکران و فلسفه‎ورزان «فلسفه هنر دینی» بوده است.
  کلیدواژگان: کراکوئر، اسکروتن، بازنمایی، هستی‎شناختی، قوه متخیله
 • فرشته آزادی *، فرزام متین فر، فاطمه مهدی خان لو صفحات 31-64

  شبکه های اجتماعی موبایلی موجب تسهیل ارتباطات از طریق موبایل می‏شوند. کاربران این شبکه ها از موبایل به منظور دسترسی، اشتراک و توزیع اطلاعات استفاده می کنند. با افزایش روزافزون کاربران در شبکه های اجتماعی، حجم زیادی ازاطلاعات به اشتراک گذاشته شده که مشکلاتی از جمله انتشار مطالب نادرست و شایعات دروغ را در پی دارد. قوی ترین عامل برای سنجش صحت اطلاعات، استفاده از اعتبار هر کاربر به عنوان منبع توزیع اطلاعات می باشد. اعتبار هر کاربر به عنوان منبع پخش اطلاعات می تواند بر اساس اعتماد دیگر کاربران به آن کاربر محاسبه شود. با توجه به ذهنی و ادراکی بودن مفهوم اعتماد، نگاشت اعتماد به یک مدل محاسباتی یکی از مساله های مهم در سیستم های محاسباتی شبکه های اجتماعی است. علاوه بر این ممکن است در شبکه های اجتماعی، اجتماعات گوناگونی وجود داشته باشد. در نتیجه، همه کاربران به صورت مستقیم به یکدیگر متصل نخواهند بود که منجر به پیچیده تر شدن فرآیند محاسبه اعتماد می شود. در این مقاله با استفاده از ویژگی های کاربران در شبکه های اجتماعی، روشی جهت دسته بندی فازی کاربران پیشنهاد شده است و اعتماد بین کاربران واقع در یک دسته با استفاده از یک مدل محاسباتی، محاسبه می شود. هم چنین با استفاده از فرآیندهای ترکیب، انتقال و اجتماع اعتمادها، اعتماد بین کاربرانی که به صورت مستقیم به یکدیگر متصل نیستند نیز بدست می آید. با بررسی نتایج، مشاهده می شود که روش پیشنهادی افراد قابل اعتماد را با دقت بالایی تشخیص می دهد.

  کلیدواژگان: اعتماد، دسته بندی فازی، شبکه های اجتماعی موبایلی، مدل محاسبه اعتماد، منطق فازی
 • علیرضا کتاب دار*، یونس شکرخواه، زهرا خرازی صفحات 65-96

  پرسش اساسی مقاله این است که بین روزنامه نگاران آنلاین، چاپی و رادیو تلویزیونی از نظر میزان و نحوه استفاده از ابزارهای تلفن همراه هوشمند چه تفاوت‏هایی وجود دارد؟ بر اساس این پرسش، در چارچوب روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه شیوه استفاده نمونه 400 نفری از روزنامه نگاران ایران گردآوری شده تا با تحلیل آماری دو فرضیه مقایسه ای به آزمون گذاشته شود: (1) بین سه گروه روزنامه نگاران آنلاین، روزنامه نگاران چاپی و روزنامه نگاران رادیو تلویزیونی در «میزان» استفاده از تلفن های همراه هوشمند تفاوت وجود دارد و (2) بین سه گروه روزنامه نگاران آنلاین، روزنامه نگاران چاپی و روزنامه نگاران رادیو تلویزیونی در نوع استفاده از تلفن های همراه هوشمند تفاوت وجود دارد. نتایج نشان داد هر چند بین «میزان» استفاده روزنامه نگاران چاپی و رادیو تلویزیونی از تلفن همراه هوشمند تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما میزان استفاده روزنامه نگاران آنلاین از تلفن همراه هوشمند بیشتر از دیگران است. همچنین درباره «نحوه» استفاده نتیجه گرفته شد استفاده غالب روزنامه نگاران چاپی و آنلاین از تلفن همراه هوشمند، استفاده «شبکه ای» و استفاده غالب روزنامه نگاران رادیو تلویزیونی، استفاده «ارتباطی» بوده است.

  کلیدواژگان: روزنامه نگاران آنلاین، روزنامه نگاران چاپی، روزنامه نگاران رادیو تلویزیونی، تلفن همراه هوشمند، استفاده حرفه ای
 • امیر کیهان*، محمد مهدی فرقانی، افسانه مظفری صفحات 98-129

  هدف مقاله حاضر مطالعه نقش رسانه های اجتماعی موبایل در بازتولید هویت قومی دانشجویان کرد دانشگاه های تهران است. براساس این هدف، با استفاده از استراتژی قیاسی اقدام به تنظیم چارچوب نظری تلفیقی(نظریه اهلی سازی رسانه، نظریه هویت قومی- سیاسی تد رابرت گر و نظریه هویتی هنری تاجفل) شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه کتبی بوده و نمونه آماری شامل 400 نفر از دانشجویان کرد رشته های علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبائی و شاهد بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایبررسی شده اند. نتایج تحلیل آماری این بخش از تحقیق نیز نشان داده است که نرم افزار های اجتماعی پرمخاطب شامل تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ و ایمو بوده است. نتایج تحلیلی نشان داده است که تلگرام و اینستاگرام، بدون کنترل تاثیر متغیرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با هویت قومی دانشجویان رابطه داشته اند؛ اما با کنترل تاثیر این متغیرها، تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بشدت کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب مقاله حاضر نشان داده است که رسانه های اجتماعی نوین تنها فضای جدیدی برای بازنمایی هویتی افراد بوده و عوامل اصلی تشدید هویت قومی را باید در دنیای آفلاین و در بین علل ساختاری ازجمله محرومیت نسبی، نارضایتی، تجربه زیسته اقوام و غیره جستجو کرد.

  کلیدواژگان: نرم افزار اجتماعی، هویت قومی، بازتولید هویت
 • احسان مبارکی*، محمد شرفی صفحات 131-166

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری های نوین ارتباطی(ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی) بر نگرش دانشجویان به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در چارچوب های «اثرات کاشت» گربنر ، «اثرات پیامدهای» ویندال انجام گرفت. روش تحقیق حاضر همبستگی بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه از بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی و علوم پزشکی شهر اراک که به شیوه نمونه گیری طبقه ای نامتناسب انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد از بین متغیرهای تحقیق استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره بعد از کنترل جنس، اعتقادات دینی، و میزان ارتباط والدین با فرزندان توانسته اند 26 درصد از تغییرات نگرش به دوستی با جنس مخالف را تبیین نمایند. هم چنین بین استفاده از اینترنت و نگرش به دوستی با جنس مخالف رابطه معناداری مشاهده نشد. از بین متغیرهای کنترل، جنس و اعتقادات دینی به گونه ای معنادار قادر به پیش بینی نگرش به دوستی با جنس مخالف بود. در مجموع می توان گفت، استفاده از ماهواره، استفاده از شبکه های مجازی، جنس و اعتقادات دینی توانسته اند 62 درصد از تغییرات متغیر وابسته را در جامعه آماری تحقیق پیش بینی نمایند.

  کلیدواژگان: ماهواره، اینترنت، شبکه های اجتماعی، دوستی با جنس مخالف، دانشگاه، دانشجویان
 • منصوره تبریزی* صفحات 167-202

  خانواده یکی از مهم ترین واحدهای اجتماعی است و حفظ سلامت آن در سلامت جامعه و اعضای آن تاثیر بسزایی دارد. رسانه ای شدن زندگی روزمره فرآیندی است که به پیوند مداوم زندگی روزمره فرد با رسانه ها اشاره دارد، فرآیندی که می تواند سلامت خانواده را متاثر سازد. بر این اساس، در این تحقیق با تمرکز بر 530 خانواده تهرانی دارای فرزند، و با استفاده از روش پیمایش، رابطه رسانه ای شدن زندگی روزمره و سلامت خانواده (شامل پنج بعد)، و تاثیر میزان مصرف هر یک از سه رسانه تلویزیون داخلی، شبکه های ماهواره ای و اینترنت بر این رابطه مورد پرسش قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آنند که رسانه ای شدن زندگی روزمره رابطه معنادار معکوسی با سلامت خانواده دارد و این رابطه معکوس در ابعاد ارتباطی و فرآیندی سلامت خانواده نمود دارد. در تحلیلی جزئی تر، دو بعد رسانه ای شدن هویت و رسانه ای شدن تعاملات همبستگی منفی با شاخص کل سلامت و با سلامت ارتباطی خانواده داشته اند. همچنین میزان مصرف اینترنت و استفاده از ماهواره با افزایش رسانه ای شدن از سلامت خانواده کاسته اند و استفاده از تلویزیون داخلی نقشی در فرآیند رسانه ای شدن نداشته است.

  کلیدواژگان: سلامت خانواده، رسانه ای شدن زندگی روزمره، رسانه ای شدن هویت، رسانه ای شدن زمان و مکان، رسانه ای شدن تعاملات، مصرف رسانه
 • سمیه رستگاری*، عبدالرضا نواح، عزیز حزباوی صفحات 203-228

  سواد‏ رسانه‏ای لازمه عصر ارتباطات برای پرورش شهروندانی آگاه و فعال است. قدرت نقد رسانه‏ها، مهارت در تولید محتوا، دسترسی عادلانه به رسانه‏ها و توانایی کنترل مصرف رسانه‏ای همگی در گرو داشتن سواد‏ رسانه‏ای است. سواد رسانه‏ای به شهروندان کمک ‏می‏کند که به پیام های دریافتی از رسانه ها دیدی نقادانه داشته و داشتن سهمی ‏از فضای رسانه‏ای را حق خود بدانند و در رد یا قبول پیام‏‏ها‏یی که به آنها عرضه ‏می‏شود و سود و ضررشان آگاه گردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای جامعه‏شناختی سواد‏ رسانه‏ای بر آگاهی از حقوق شهروندی و دموکراسی‏خواهی(در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر اهواز) انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی بوده است. در این پژوهش از روش پیمایشی و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری جمعیت 18 سال به بالای ساکن شهر اهواز به تعداد 780728 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر 392 نفر برآورد شده است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که میزان سواد‏ رسانه‏ای شهروندان شهر اهواز در حد متوسط است. بین متغیر سواد‏ رسانه‏ای به‏عنوان متغیر مستقل و آگاهی از حقوق شهروندی و دموکراسی‏خواهی به‏عنوان متغیرهای وابسته رابطه معنی‏داری مشاهده شد؛ یعنی با افزایش سواد‏ رسانه‏ای، میزان متغیرهای وابسته نیز افزایش می‏یابد.

  کلیدواژگان: سواد‏ رسانه‏ ای، آگاهی از حقوق شهروندی، دموکراسی‏ خواهی، شهروندان اهواز
 • محمدرضا نوروزپور*، فریده محمد علی پور صفحات 229-258

  چکیدهایالات متحده آمریکا همواره در سیاست خارجی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابزار دیپلماسی عمومی به صورت «راهبردی» استفاده کرده است اما به دلایلی ازجمله نداشتن رابطه دیپلماتیک سنتی با ایران و لزوم داشتن ابزاری برای مدیریت افکار عمومی و جمع آوری اطلاعات از داخل ایران، در سال های ریاست جمهوری باراک اوباما توجه ویژه ای به «دیپلماسی دیجیتال» و «شبکه های اجتماعی» ایجاد شد. استفاده از دیپلماسی دیجیتال و به طور خاص دیپلماسی توئیتر ی (توئیپلماسی) به عنوان ابزاری کارآمد برای سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و وزارت خارجه هیلاری کلینتون شدت گرفت و به نقش آفرینی موثر در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران با استفاده از توئیتر ، فیس بوک و یوتیوب و بعدازآن منجر شد. ازاین رو، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه وزارت خارجه آمریکا از دیپلماسی دیجیتال برای تاثیرگذاری بر ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما بهره برده است؟ در پاسخ با استفاده از روش تبیینی، این فرضیه بررسی می گردد که وزارت خارجه آمریکا در چارچوب دیپلماسی دیجیتال با استفاده از توئیتر و ظرفیت های آن برای به خیابان کشاندن و سازمان دهی معترضین به نتیجه انتخابات، جمع آوری اطلاعات از داخل ایران و انتشار تحلیل های هدفمند و اشاعه ایران هراسی در مقیاس جهانی به مدیریت جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

  کلیدواژگان: دیپلماسی دیجیتال، شبکه های اجتماعی، دیپلماسی توئیتر ی، سیاست خارجی آمریکا، روابط آمریکا و ایران
 • مقداد مهرابی* صفحات 259-284

  بازی های دیجیتال تبدیل به سرگرمی رایج گروه های مختلف مردم بویژه نوجوانان و جوانان در سراسر دنیا گردیده است. مجموعه بازی های سرقت بزرگ اتوموبیل مورد توجه نوجوانان و جوانان در سراسر دنیا قرار گرفته است، بگونه ای که طبق آمار فروش ویکیپدیا نسخه سان آندریاس این بازی بیش از 43 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشته است. با انتشار این بازی ها که سرشار از خشونت هستند، انتقادهایی از سوی سیاستمداران نسبت به خشونت موجود در آنها صورت گرفته است و الگور که معاون بیل کلینتون بود، گروه نگهبان جهت نظارت بر محتوای بازی ها را تشکیل داد. مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد پژوهشگران اغلب به تحلیل تاثیرات مخرب این نوع بازی ها بر نوجوانان پرداخته اند اما کمتر به انتقاد از بازنمایی های کلیشه ای بازی ها از اقلیت های قومی و مذهبی پرداخته اند. جهت پر کردن این خلاء پژوهشی در این مقاله با تحلیل بازی های سرقت بزرگ اتوموبیل: سان آندریاس، کوما وار، اسپلینتر سل: لیست سیاه، دلتافورس، نبرد: طوفان شن، جنگجوی تمام عیار، و ارتش آمریکا به این نتیجه رسیده ایم که این بازی ها گروه های اقلیت مثل سیاه پوستان و مسلمانان را به مجموعه ای از تصاویر کلیشه ای فرو می کاهد و با تاثیر گذاشتن بر بازیکنان خشونت گرایی در مکان عمومی هراس زده شهر پس از حادثه یازده سپتامبر آمریکا را توجیه می کند. در پایان با بیان خلاهای پژوهشی در حوزه بازنمایی در بازی های دیجیتال پیشنهادهایی جهت پژوهش بیان می گردد.

  کلیدواژگان: بازی دیجیتال، بازی سرقت بزرگ اتوموبیل، بازنمایی اقلیت های قومی، توجیه خشونت گرایی، تاثیر بازی ها
 • سیده فهیمه پارساییان* صفحات 285-316

  شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه هایی نوظهور سهم روزافزونی در عالم تبلیغات و اقناع مخاطبان ایفا می کنند. گذشته از تبلیغاتی که کاربست تجاری دارند ، نوع دیگری از تبلیغات در شبکه اجتماعی تلگرام و ایتا در حال افزایش است که با عنوان"تبلیغ کانال" یا "تبادل لینک" شناخته می شوند. این دست تبلیغات با بکارگیری روش های اقناعی متعدد و تکنیکهای گوناگون سعی در ترغیب کاربران برای بازدید و عضویت در کانال مربوطه را دارند. هدف از این پژوهش بررسی تکنیک های اقناعی به کار رفته در تبلیغات تبادل کانال در شبکه اجتماعی تلگرام و همتای بومی آن ایتا است. داده های پژوهش مشتمل بر 100 پست تبلیغاتی غیر-تکراری در پنج کانال پرکاربر با محتوای اجتماعی- خانوادگی درپیام رسان تلگرام و ایتا است. از بررسی کیفی محتوای این پست های تبلیغاتی مشخص گردید تبلیغگران با استفاده از تکنیکهایی همچون "روایتگری"، "سرزمین موعود" ، "شخصیت سازی" ، "انکورهای (لنگرهای) اعتقادی" ، "تیترهای جنجالی"، "18+"، "اخطار به پاک شدن لینک"، "جاذبه ترس"، و "مخاطب خاص" سعی در ترغیب کاربران برای پیوستن به کانال مربوطه را دارند. به عبارت دیگر، تبلیغگران پست های تبلیغاتی در این رسانه ها، همچون تبلیغگران کالا و خدمات تجاری، با شناخت از مخاطب ایرانی و جامعه و فرهنگ ایرانی، از باورها، ارزش ها، دغدغه ها، نیازها، خواسته ها و موضوعات جذب کننده به عنوان لنگرهایی برای جذب و اقناع مخاطب استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی تلگرام و ایتا، تبلیغات تبادل کانال، تکنیک های اقناعی، سواد رسانه ای
|
 • Ahmadreza Motamedi * Pages 1-30
  Exposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious ArtExposure of the Siegfried Kracauer and Roger Scruton Theories in Essence of the Representation of the Film with Appraoch to the Theory of Imagination in the Philosophy of Religious Art
  Keywords: Kracauer, Scruton, Ontic, Imagination Power
 • Fereshteh Azadi *, Farzam Matinfar, Fatemeh Mehdikhanloo Pages 31-64

  Mobile social networks facilitate connections through mobile devices, and users of these networks can use mobile to access, share and distribute information. With increasing the number of users on social networks, the large amount of shared information and the dissemination of created information cause some problems such as rumor propagation and access to incorrect information. The most powerful tools for validity of received information is based upon the trust value which is assigned by the others. However, considering the subjective and perceptive nature of the concept of trust, the mapping of trust in a computational model is one of the important issues in computing systems of social networks. In addition, there may be various communities on social networks and all users will not be directly connected to each other, which leads to a more complex process of calculating trust. In this research, using user characteristics in social networks, a fuzzy classification approach is proposed, and the trust is computed between users in a class using a computational model. Also trust is gained between users who are not directly connected, using the combination, transition and aggregation processes. By comparing the results, it can be seen that the proposed method recognizes trustworthy people with high precision.

  Keywords: Fuzzy classification, Fuzzy Logic, Mobile Social Networks, Trust, Trust computing model
 • Alireza Ketabdar *, Younes Shokrkhah, Zahra Kharazi Pages 65-96

  The basic question of this article is that what is the difference between online journalists, print and Radio&TV journalists in terms of amount and manner to use Smartphone Tools? Accordingly, in the framework of the survey method and using the tools of the Iranian Journalists' Questionnaire, a statistical analysis of two comparative hypotheses is to be tested: (1) There is a difference between the three groups of online journalists, print journalists and Radio&TV journalists in the "amount" of using Smartphone and (2) there is difference between the three groups of online journalists, print and Radio&TV journalists in the "manner" of using Smartphones. The results showed that there is no significant difference between the "amount" of print and Radio&TV journalists' use of Smartphones, but the amount of online journalists using Smartphones is higher than others. It was also concluded about the "manner" of use. The dominant use of online and print media from Smartphones was "networking" usage and the dominant use of Radio&TV journalists was "communicative" usage.

  Keywords: Online journalists, print journalists, Radio&TV journalists, smartphones, Professional use
 • Amir Keyhan *, Mohammad Mahdi Forghani, Afsaneh Mozaffari Pages 98-129

  The purpose of this article is to survey the role of mobile social network in reproduction of the ethnic identity of Kurdish students in Tehran universities. To this end, using the deductive strategy, we have set up a theoretical framework for compilation (the theory of Domestication of Media, Ted Robert gurr's Ethno-Political Identity Theory and Henri Tajfel's social identity Theory). The data collection tool was a written questionnaire. A sample of 400 students from Kurds in social sciences and human sciences of Tarbiat Modarres, Tehran, Shahid Beheshti, Allameh Tabataba'i and Shahed universities were surveyed using cluster sampling. The statistical analysis of the survey also revealed that the social software programs included the Telegram, the Instagram, WhatsApp and Emo. Analytical results have shown that Telegram and Instagram, without controlling the impact of political, social and cultural variables, have been related to the ethnic identity of students, but by controlling the impact of these variables, the impact of the use of social media on telegrams and Instagram has been greatly reduced. Thus, the present paper has shown that modern social media is only a new way of representing the identity of individuals and the main causes of ethnic identity escalation should be sought in the offline world and among structural causes such as relative deprivation, dissatisfaction, ethnical life experience, and so on.

  Keywords: reproduction of the identity, Ethnic identity, social software
 • Ehsan Mobaraki *, Mohammad Sharafi Pages 131-166

  The purpose of this study is to investigate the relation of the use of modern communication technologies (satellite, Internet, and virtual social networks) on students' attitude toward the friendship with the opposite sex before marriage in the context of the "Cultivation effects" frameworks, "effects of consequences". The method of this study was correlation and data were collected by using a questionnaire from male and female students of state universities, Payame Noor, Islamic Azad University and Arak Medical Sciences University, which were selected by inappropriate Stratified sampling method. Pearson correlation coefficient and hierarchical regression were used to analyze the data. The results of the hierarchical regression analysis showed that among the research variables, using virtual and satellite social networks after sex control, religious beliefs, and the relationship between parents and their children, 26% of the changes in the attitude towards friendship with the opposite sex can be explained. Also, there was no significant relationship between the use of the Internet and the attitude toward the friendship with the opposite sex. Among the variables of control, gender, and religious beliefs, they significantly related the attitude toward the friendship with the opposite sex. In general, the use of satellite, the use of virtual networks, gender, and religious beliefs have been able to explain 62 percent of the variation of the dependent variable in the statistical population of the research.

  Keywords: Satellite, Internet, Social networks, friendship with the opposite sex, university, students
 • Mansoore Tabrizi * Pages 167-202

  Family is one of the most important social units and its health is very effective in the health of the community and its members. The mediatization of everyday life is a process that refers to the continuous bonding of the individual's everyday life to the media, a process that can affect the health of the family. Accordingly, in this research, focusing on 530 families with a child, using the survey method, the relationship between the mediatization of everyday life and family health (including five dimensions), and the effect of the consumption of each of the three media of the internal TV, Satellite programs and the Internet were questioned. The results of the research indicate that the mediatization of everyday life has a significant negative correlation with family health and this relationship is visible in the dimensions of family relational and process health. In a more detailed analysis, the two dimensions of mediatization of identity and the mediaization of interactions have had a negative correlation with the overall index of family health and family relational health. Internet usage and satellite usage have also decreased with the increase in media out of the family's health, and the use of internal television has not played a role in the media process.

  Keywords: family health, mediatization of everyday life, mediatization of identity, mediatization time, space, mediatization of interactions, Media consumption
 • Somayeh Rastegari *, Abdolreza Navah, Aziz Hazbavi Pages 203-228

  The media literacy is considered as requirement in technology ear to train active and awarded citizens. The critical capability of media, skills to make programs and fair access to media and ability to control media usage are dependent on media literacy. A number of benefits of the media literacy can be mentioned such as helping to awareness and understanding of the citizens of receiving massages from the media, having a critical approach to mentioned massages, wanting a right from the media atmosphere and having a share from the media atmosphere in accordance with the acceptance or the lack of acceptance. The goal of current research is to investigate sociological consequences of media literacy on awareness of citizenship rights and democracity among Ahvaz people were more than 18years. The research conducted as applied through descriptive-analytic research. It was a survey and used researcher-made questionnaire. The population of those were more than 18 years included 780728 citizens, after that 392 participant selected by Cochran formula. The results revealed that level of media literacy in Ahvaz was average. There was direct and significant relationship between media literacy-independent variable-, awareness of citizenship rights and democracity-dependent variables-. In fact improving media literacy cause to improve dependent variables.

  Keywords: media literacy, awareness of citizenship rights, democracity, Ahvaz people
 • Mohammad Reza Noroozpoor *, Farideh Mohammad Alipour Pages 229-258

  The United States of America has always used public diplomacy as a "strategic" tool in its foreign policy towards the Islamic Republic of Iran. During Barack Obama’s presidency, "digital diplomacy" and "social networks”, for some reasons, including the lack of traditional diplomatic relationship with Iran & the necessity of having a tool for managing the public opinion and collecting information from inside Iran, had been paid special attention. Therefor during Hillary Clinton's term as secretary of state, using digital diplomacy and, in particular, twitter diplomacy (twiplomacy) as an effective tool for the US foreign policy, was significantly intensified, in a wayTwitter, Facebook and YouTube played very effective roles in the protests against the 2009 Iranian presidential election results. Hence, the main question of the present research is how the US State Department usede digital diplomacy to affect Iran during the Obama administration. Using the explanatory method, the hypothesis is investigated that the US Department of State, in the frame work of digital diplomacy, has managed a soft war against Iran through using Twitter and its capabilities to bring people on the streets, organize the protesters, collect information from within Iran, and publish targeted analyses, and disseminate a wave of Iran-phobia across the world.

  Keywords: digital diplomacy, Social networks, twitter diplomacy (twiplomacy), The US foreign policy, Iran – US relationships
 • Meghdad Mehrabi * Pages 259-284

  Digital games have become a popular form of entertainment among different people specially adults and adolescents. The game Grand Theft Auto series has taken a lot of attention from young people around the world so that according to Wikipedia game sales the version of San Andreas has sold more than 43 million copies around the world. With the release of the series of this game, politicians have criticized them for their aggressive content. The review of literature confirms that game researchers have mainly analyzed the game effects on young players, but they have seldom critiqued misrepresentation of minor ethnicities and minor religions. In this paper, with the methodology of game feature analysis of the games including Grand Theft Auto: San Andreas, Kumawar, Splinter cell: Black List, Delta force, Sandstorm: Pirate Wars, Total warrior and America’s Army we indicate how they misrepresent ethnical minors such as African-Americans and Muslims with stereotypes or how they justify aggressive tendency and behavior in the stressful public places of U.S.A. after September 11th attacks.

  Keywords: digital games, Representation, Justification of aggressive behaviour
 • SEYYEDEH FAHIMEH PARSAIYAN * Pages 285-316

  Social Networking Sites are playing a significant role in advertising. Besides the conventional commercial ads, a new type of advertising, called “channel ads” or “link exchange” is growing in Telegram and Eitaa messengers. Deploying a variety of persuasion techniques, these ads aim at persuading users to clink on the hyperlink and join the advertised channels. Given the novelty of the issue, the present study aimed at identifying the persuasion techniques deployed in “channel advertising”. The corpus consisted of 100 advertising posts in five popular Telegram and Eitaa channels. Content analysis of the posts revealed a variety of persuasion techniques including “Narratives”, “Promised land”, “Anchors’, “Attracting Titles”, “+18”, “Scarcity”, “ Fear Appeal”, and “ Special Target Group”. The findings of the study reveal that channel advertisers, like commercial advertisers, use or misuse target groups' needs, wants, desires as well as religious beliefs and values. The complexity of the virtual world definitely demands heightened attention to cultivating media literacy.

  Keywords: Telegram, Eitaa Messenger, Channel Advertising, Persuasion Techniques, media literacy