فهرست مطالب

پژوهش سلامت - سال چهارم شماره 4 (تابستان 1398)
 • سال چهارم شماره 4 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی محمدزاده ابراهیمی، طیبه رحیمی پردنجانی*، حدیثه تاد صفحات 189-196
  مقدمه

  تحمل پریشانی یکی از عواملی است که در دوران کهولت می تواند تاثیر بسزایی بر سلامت روان سالمندان داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری بهزیستی ذهنی در رابطه بین حمایت اجتماعی و تحمل پریشانی در سالمندان دارای بیماری های قلبی- عروقی بود.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود. نمونه شامل 100 نفر از سالمندان دارای بیماری های قلبی-عروقی تحت مراقبت مراکز نگهداری سازمان بهزیستی شهرستان بجنورد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش مقیاس های تحمل پریشانی، حمایت اجتماعی و بهزیستی ذهنی را تکمیل نمودند. پایایی و روایی همه مقیاس ها مورد تایید بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس نرم افزار AMOS-23 و SPSS-23 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرات الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از برازندگی خوبی برخوردار است. حمایت اجتماعی اثر مستقیمی بر سلامت ذهنی و تحمل پریشانی دارد (P<0.0001). همچنین اثر واسطه ای بهزیستی ذهنی در رابطه ی بین حمایت اجتماعی و تحمل پریشانی مورد تایید قرار گرفت (P<0.0001).

  نتیجه گیری

  سلامت ذهنی می تواند رابطه بین حمایت اجتماعی و تحمل پریشانی افراد سالمند دارای بیماری های قلبی-عروقی را میانجی گری کنند. بنابراین به مراکز نگهداری سالمندان و خانواده ها توصیه می شود تا بر نقش برنامه های حمایت محور برای سالمندان تاکید کنند.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، تحمل پریشانی، سلامت ذهنی، سالمندان، بیماری های قلبی- عروقی
 • نرگس زمانی، ذوالفقار آبیار، امیرحسین جهانگیر*، سیما بدیعی، سعید زمانی، عباس کبودی صفحات 197-202
  مقدمه

  در اختلال روان تنی با تمرکز بر درد غالب، فرد از علایم بدنی رنج می برند و نگرانی های مداومی دارند که این نگرانی ها معمولا به علایم افسردگی منجر می شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی دو مولفه تحمل پریشانی و نظم بخشی هیجانی برکاهش افسردگی این بیماران بود.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی (پیش آزمون-پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش نیز بیماران زن مراجعه کننده به متخصص اعصاب و روان بودند که به روان شناس ارجاع داده شده بودند. از بین آنها 30 نفر بیمار مبتلا به اختلالات روان تنی افسرده به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. این بیماران با استفاده از مصاحبه تشخیصی و ویراست دوم پرسشنامه افسردگی بک در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو هفته ای مورد بررسی قرارگرفتند. سپس گروه آزمایش در 9 جلسه (90 دقیقه ای)، رفتاردرمانی دیالکتیک را دریافت نمودند. برای بررسی اثربخشی آموزش تحمل پریشانی و نظم بخشی هیجانی بر افراد مبتلا به اختلالات روان تنی (گروه مداخله) و مقایسه آن با گروه کنترل از روش تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.  

  یافته ها

  این پژوهش در دو گروه 15 نفره در دامنه سنی بین 26 الی 37 سال انجام شد. نتایج حاصل نشان داد بعد از گذشت مدت زمان مورد نیاز تا مرحله پیگیری، افسردگی بطور معناداری در گروه تحت درمان کاهش یافته بود (P<0.01).

  نتیجه گیری

  با توجه به ماهیت بیماری و تلقین پذیری افراد، اختلالات روان تنی با اختلالات دیگری چون افسردگی و اضطراب همبودی دارد. به نظر می رسد رفتاردرمانی دیالکتیک از طریق اثرگذاری بر مولفه های تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی، نشانه های افسردگی را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک، تحمل پریشانی، تنظیم هیجانی، افسردگی، اختلالات روان تنی
 • رستم صابری فر*، پیمان پایا صفحات 203-210
  مقدمه

  یافته های تجربی بیانگر آن است که علاوه بر شیوه زندگی، محیط زندگی نیز تاثیر غیر قابل انکاری بر وضعیت سلامت انسان دارد. در نتیجه، این بررسی قصد داشت میزان اثر ساختار و مورفولوژی شهری را بر ابتلا به بیماری های مختلف (بر اساس تعداد افراد بستری شده در بیمارستان) مورد تحقیق قرار دهد.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی و تحلیلی بود. داده های مورد نیاز به خصوص متغیرهای مستقل درآمد و تراکم جمعیت به شیوه پیمایش میدانی و اسناد کتابخانه ای و از تحقیقات قبلی گردآوری شد. این داده ها بعد از خلاصه سازی و طبقه بندی وارد نرم افزار SPSS گردید و با استفاده از مدل های آمار استنباطی به خصوص رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که بین افزایش خطر بستری شدن و 10 متغیرمورفولوژی شهری ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین ممکن است با استفاده از سایر خصایص کاربری زمین نتوان ارتباط بین افزایش بیماری های مختلف را با نوع استفاده از زمین به اثبات رساند. اما بهره گیری از شاخص های مورفولوژیکی، این ارتباط را به شکل قابل قبولی تایید می نماید.

  نتیجه گیری

  می توان با استفاده از روابطی که بین انواع کاربری و بروز بیماری در ساکنین شهر وجود دارد، کاربری های موجود و آتی را به نحوی ساماندهی نمود که کمترین پیامدهای منفی را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: مورفورلوژی شهری، کاربری اراضی، بیماری، اسفراین
 • علیرضا فلاح، رسول کریمی طاهر*، غلامرضا شایسته طباخ صفحات 211-219
  مقدمه

  یکپارچگی زنجیره تامین همواره تاثیر مثبتی بر کیفیت مراقبت از بیمار دارد. با توجه به تاثیر بسزای نظام سلامت بر زندگی شهروندان و پیچیدگی زیاد زنجیره تامین در این نظام، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بریکپارچگی زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستان و سپس ارائه مدل پیشنهادی آن است.

  مواد و روش ها

  به منظور شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تامین از مطالعات کتابخانه ای و جلسه گروه متمرکز که متشکل از 8 خبره در حوزه تجهیزات پزشکی و تدارکات بود، استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی معیارها و زیر معیارها از نظرات 25 نفر از خبرگان بیمارستان استفاده شد. تکنیک رتبه بندی مورد استفاده تحلیل سلسله مراتبی فازی است.

  یافته ها

  11 زیرمعیار مرتبط با یکپارچگی خارجی زنجیره تامین و 9 زیرمعیار مرتبط با یکپارچگی داخلی زنجیره تامین شناسایی شدند. سپس این زیرمعیارها در قالب سه معیار مدیریت اطلاعات، مدیریت روابط و مدیریت عملیات تقسیم بندی شدند. در بعد یکپارچگی خارجی، معیار مدیریت روابط و زیرمعیارهای پایبندی به تعهدات ما بین طرفین، برنامه زنجیره تامین و ارتباط بلند مدت کاری دارای بیشترین اهمیت بودند. همچنین در بعد یکپارچگی داخلی معیار مدیریت اطلاعات و زیر معیارهای دارا بودن بسترهای فناوری اطلاعات و فرآیند اجرای خریدهای داخلی از سایر معیارها و زیر معیارها دارای اهمیت بالاتری بودند.

  نتیجه گیری

  مدل یکپارچگی زنجیره تامین تجهیزات پزشکی به تفکیک ابعاد داخلی و خارجی و عوامل مهم ذیل هر کدام از این ابعاد به همراه وزن آن ها ارائه شد. درنهایت نیز براساس یافته های فوق، پیشنهادات کاربردی جهت ارتقای یکپارچگی زنجیره تامین بیمارستان در حوزه ی تجهیزات پزشکی ارائه شده است. این مدل در ارتقای نظام سلامت و کیفیت مراقبت از بیماران کاملا موثر است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، مدل یکپارچگی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، بیمارستان
 • مهدی شهرکی*، سیمین قادری صفحات 220-226
  مقدمه

  سلامت یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر سرمایه انسانی، رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به اهمیت تاثیر مخارج عمومی سلامت عمومی بر سلامت افراد جامعه و همچنین افزایش سهم مخارج سلامت عمومی از تولید ناخالص داخلی، هدف این تحقیق بررسی رابطه علیت بین مخارج سلامت عمومی و وضعیت سلامت در کشورهای با درآمد متوسط به بالا بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه تحلیلی و علی حاضر در سطح بین المللی و برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا انجام شد. داده های از نوع سری زمانی سالانه و برای سال های 2017-1990 از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شد. برآورد مدل خود رگرسیون برداری پانل و آزمون های موردنیاز در نرم افزار Eviews 10 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد یک رابطه علیت دوطرفه بین مخارج سلامت عمومی و وضعیت سلامت وجود دارد همچنین افزایش مخارج سلامت عمومی و خصوصی، درآمد ملی ناخالص و مخارج آموزش تاثیر مثبت بر افزایش امید به زندگی دارند.

  نتیجه گیری

  افزایش مخارج سلامت عمومی منجر به بهبود وضعیت سلامت و وضعیت سلامت بهتر منجر به کاهش مخارج سلامت عمومی می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری دولت ها در بخش سلامت منجر به بهبود وضعیت سلامت خواهد شد ازاین رو اتخاذ سیاست هایی در راستای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فناوری های بخش سلامت، افزایش خدمات همگانی سلامت، اعطای یارانه و بیمه های سلامت ملی می تواند در بهبود وضعیت سلامت جامعه موثر باشد.

  کلیدواژگان: سلامت، مخارج سلامت عمومی، رابطه علیت، مدل خود رگرسیون برداری پانل
 • ابوالقاسم گل خندان* صفحات 227-234
  مقدمه

  ارتقاء سلامت جامعه از کانال های مختلفی بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد. از طرفی، افزایش در بهره وری نیروی کار نیز می تواند منجر به بهبود برون دادهای سلامت شود. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علیت بین شاخص های سلامت و بهره وری نیروی کار در ایران می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه تحلیلی حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 2015-2000، به بررسی رابطه علیت گرنجری بین شاخص های سلامت (شامل: امید به زندگی و سهم مخارج سلامت از GDP) و شاخص بهره وری نیروی کار پرداخته است. به این منظور از آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو استفاده شده است. هم چنین، تحلیل داده ها و نتایج به کمک نرم افزار Eviews 9.0 انجام شده است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، وجود رابطه علیت قوی از سمت شاخص های سلامت به بهره وری نیروی کار در سطح اطمینان 99 درصد تایید می شود. هم چنین، وجود رابطه علیت از سمت بهره وری نیروی کار به شاخص های سلامت نیز در سطح اطمینان 90 درصد تایید می شود. به طور کلی، وجود رابطه علیت دو طرفه بین شاخص های سلامت و بهره وری نیروی کار تایید می شود.

  نتیجه گیری

  اتخاذ سیاست های مناسب جهت ارتقاء سطح سلامت و بهره وری نیروی کار، می تواند به ارتقای دیگری در کشور کمک کند.

  کلیدواژگان: سلامت، بهره وری نیروی کار، علیت گرنجری، ایران
 • میمنت عابدینی بلترک*، سیروس منصوری، محمد ترابی پور صفحات 235-243
  مقدمه

  سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت عمومی در جامعه همپای سایر ابعاد روانی، معنوی و پزشکی نقش بارزی در توسعه پایدار جامعه ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مولفه های سلامت اجتماعی بر مبنای مدل کییز در کتاب های درسی دوره ابتدایی بوده است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا از نوع کمی می باشد. جامعه آماری نیز کتاب های درسی دوره ابتدایی و نمونه آماری کتاب های علوم تجربی پایه 6 بوده است. روایی محتوایی با استفاده از CVR برابر با 0.90 بدست آمد. جهت برآورد پایایی ازسه ارزیاب خواسته شد تا مولفه های پژوهش حاضر را بررسی نمایند که توافق در این رابطه وجود داشت و ضریب توافقی بدست آمده برابر با 0.80 بود.

  یافته ها

  یافته ها بیانگر آن بود که بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه شکوفایی اجتماعی با 67 فراوانی و کمترین میزان ضریب اهمیت مربوط به مولفه های انسجام، مشارکت و پذیرش اجتماعی بوده است که موردی مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد که به سلامت اجتماعی در کتاب های مورد بررسی چندان توجهی نشده است و نیاز است که از این منظر کتاب های درسی مورد بازبینی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، کتاب درسی، ارتقای سلامت
 • مهناز رشیدی، سید مجتبی حسینی*، خلیل علی محمد زاده، رضا ترابی، عقیل یارویسی، ابوذر علیدادی صفحات 244-252
  مقدمه

  هدف از این پژوهش به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی ارتباط شایستگی های رهبری مدیران و کادر اجرایی با عملکرد بیمارستان ها بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شایستگی رهبری مصلحی بود. شاخص های موردبررسی در این پرسشنامه شامل مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، تشویق و نوآوری، ارتباطات کاری، مهارت های رهبری، مهارت های حرفه ای، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران، توسعه فعالیت های تیمی است که  با مقیاس 5 گزینه ای سنجیده می شود. در مرحله بعد به بررسی سه شاخصه اساسی عملکرد بیمارستان ها شامل درصد اشغال تخت، نسبت گردش تخت و میانگین مدت یا اقامت بیمار پرداخته شد. داده های به دست آمده به روش آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. 

  یافته ها

  ارتباط مثبت و معنی دار بین مولفه های شایستگی مدیران با شاخص های عملکردی بیمارستان های موردمطالعه دیده شد (0/01=P). میانگین امتیازات شایستگی های رهبری در مدیران بیمارستان شماره سه نسبت به دیگران در وضعیت بهتری قرار داشت.  همچنین بیمارستان شماره دو بیشترین وزن ازنظر برخورداری از شایستگی های رهبری (0/5649) و شاخص های عملکردی (0/5817) را کسب نمود.

  نتیجه گیری

  ارزیابی شایستگی رهبری در مدیران و کادر اجرایی و شاخص های عملکردی بیمارستان سبب دگرگونی ساختارهای بیمارستانی به ساختارها و سیستم های برتر، نوسازی و توانمندسازی نیروی انسانی، دگرگونی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های موجود می شود.

  کلیدواژگان: شایستگی های رهبری، تحلیل سلسله مراتبی، مدیران بیمارستان
|
 • Ali Mohammadzadeh Ebrahimi, Tayebe Rahimi Pordanjani*, Hadise Tad Pages 189-196
  Introduction

  Distress tolerance is one of the factors that can have a great impact on the mental health of the elderly. The purpose of this study was to investigate the mediating role of subjective well-being in the relationship between social support and distress tolerance in elderly with cardiovascular disease.

  Materials and Methods

  The research design was correlational through structural equation modeling. The sample consisted of 100 elderly people with cardiovascular diseases who were taken care of in Bojnourd Welfare Center. They were selected by census sampling method. The participants completed the measures of distress tolerance, social support, and subjective well-being. Reliability and validity of all scales were confirmed. The proposed model was evaluated using Structural Equation Modeling (SEM) based on AMOS-23 and SPSS-23 software. Bootstrap method was used to test the effects of the proposed model.

  Results

  The results showed that the proposed model has good fit. Social support has a direct effect on mental health and distress tolerance (P<0.0001). Also, the mediating effect of subjective well-being on the relationship between social support and distress tolerance was confirmed (P<0.0001).

  Conclusion

  The results showed that mental health could mediate the relationship between social support and distress tolerance in elderly people with cardiovascular disease. Elderly and family care centers are therefore recommended to emphasize the role of supportive programs for the elderly.

  Keywords: Social Support, Distress Tolerance, Subjective Well-Being, Elders, Cardiovascular Disease
 • Narges Zamani, Zolfaghare Abyar, Amir Hossein Jahangir*, Sima Badiei, Saeed Zamani, Abas Kaboodi Pages 197-202
  Introduction

  In psychosomatic disorder, focusing on the predominant pain, the individual suffers from physical symptoms and has persistent concerns that usually lead to symptoms of depression. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of two components of distress tolerance and emotional regulation on depression in these patients. 

  Materials and Methods

  The research design was quasi-experimental (pre-test and post-test) with control group. The study population was female patients referred to a neurologist referred to a psychologist. Among them, 30 patients with depressive psychiatric disorders were selected by convenience sampling and divided into experimental and control groups. These patients were evaluated by diagnostic interview and second version of Beck Depression Inventory at pre-test, post-test and two-week follow-up. Then the experimental group received dialectical behavior therapy in 9 sessions (90 minutes). Multivariate analysis of variance (ANOVA) with repeated measures was used to evaluate the efficacy of distress and emotion regulation training on psychiatric disorders (intervention group) and to compare it with the control group. 

  Results

  The study was conducted in two groups of 15 people between 26-37 years. The results showed that after the required time to follow up, depression was significantly reduced in the treated group (P<0.01). 

  Conclusion

  Depending on the nature of the illness and the person's perception, psychiatric disorders are associated with other disorders such as depression and anxiety. Dialectical behavior therapy seems to reduce depression symptoms by affecting the components of distress tolerance and emotional adjustment.

  Keywords: Dialectical Behavior Therapy, Distress Tolerance, Emotion Regulation, Depression, Psychiatric Disorders
 • Rostam Saberifar*, Payman Paya Pages 203-210
  Introduction

  Experimental findings indicate that in addition to lifestyle, living environment has undeniable impact on human health status. As a result, this study aimed to investigate the effect of urban structure and morphology on different diseases (based on the number of hospitalized patients).

  Materials and Methods

  The research method in this study was descriptive and analytical. Required data, especially independent variables of income and population density, were collected through field surveys and library documents and from previous research. After summarizing and classifying the data, SPSS software was used and analyzed using inferential statistics models, especially regression.

  Results

  The results showed that there is a significant relationship between increased hospitalization risk and 10 variables of urban morphology. It is also possible that other land use features may not correlate the increase in different diseases with the land use type. But the use of morphological indices confirms this relationship in an acceptable way.

  Conclusion

  By using the relationships between the types of land use and the incidence of disease in city dwellers, existing and future land uses can be organized in a way that has the least negative consequences.

  Keywords: Urban Morphology, Urban Land Use, Disease, Esfarayen
 • Alireza Fallah, Rasoul Karimi Taher*, Gholamreza Shayesteh Tabbagh Pages 211-219
  Introduction

  Supply chain integration has always had a positive impact on the quality of patient care. Given the enormous impact of the health system on citizens' lives and the complexity of the supply chain in this system, the aim of the present study was to identify and rank the effective factors on hospital supply chain integration and then propose a model.

  Materials and Methods

  Library studies and a focus group meeting consisted of 4 experts in the field of medical equipment and procurement were used to identify the factors affecting supply chain integration. The opinions of 4 hospital experts were also used to rank the criteria and sub-criteria. The ranking technique used is fuzzy hierarchical analysis.

  Results

  11 sub-criteria related to external supply chain integration and 9 sub-criteria related to internal supply chain integration were identified. These sub-criteria were then subdivided into three criteria: information management, relationship management, and operations management. In terms of external integration, the criteria for managing relationships and sub-criteria of our commitment to the parties, supply chain program and long-term working relationship were most important. Also, in terms of internal integration of information management criteria and sub-criteria having IT platforms and the process of executing internal purchases were more important than other criteria and sub-criteria.

  Conclusion

  The model of supply chain integration of medical equipment was presented in terms of internal and external dimensions and the following important factors of each of these dimensions along with their weight. Finally, based on the above findings, practical suggestions have been made to improve the integrity of the hospital supply chain in the field of medical equipment. This model is very effective in improving the health system and quality of patient care.

  Keywords: Supply Chain, Integration Model, Fuzzy Hierarchical Analysis, Hospital
 • Mehdi Shahraki*, Simin Ghaderi Pages 220-226
  Introduction

  Health is one of the factors affecting human capital, economic growth and development. Considering the importance of the effect of public health expenditures on health, as well as the increase of the share of public health expenditure on GDP, the aim of this study was to investigate the causality relationship between public health expenditure and health status in upper middle income countries.

  Materials and Methods

  The present analytical and causal study was conducted internationally for upper middle income countries. Annual time series data were extracted from the World Bank database for the years 1990–2017. The panel vector self-regression model was estimated and the required tests were performed in Eviews 10 software.

  Results

  The results show that there is a bidirectional causal relationship between public health spending and health status. Increasing public and private health spending, gross national income, and education spending have a positive effect on increasing life expectancy.

  Conclusion

  Increasing public health spending leads to improved health and better health results in lower public health spending, so governments' investment in health will lead to improved health, thus adopting policies to increase investment in health infrastructure and technologies, increase services. Public health, subsidies, and national health insurance can help improve the health of society.

  Keywords: Health, General Health Expenditure, Causality Relationship, Panel Vector Auto-Regression Model
 • Abolghasem Golkhandan* Pages 227-234
  Introduction

  Promoting community health increases labor productivity through various ways. On the other hand, an increase in labor productivity can improve health outcomes. Accordingly, the main purpose of this study was to investigate the causal relationship between health indicators and labor productivity in Iran.

  Materials and Methods

  The present analytical study, using time series data from 2000-2015, examines the Granger causality relationship between health indicators (including life expectancy and health expenditure share of GDP) and labor productivity index. The Toda and Yamamoto Granger causality test were used. Also, the statistical analyzes performed using the Eviews9.0 software.

  Results

  According to the results, there is a strong causal relationship between health indicators and labor productivity at 99% confidence level. Also, the existence of causality relation from labor productivity to health indicators is confirmed at 90% confidence level. In general, the existence of a two-way causal relationship between health indicators and labor productivity is confirmed.

  Conclusions

  Adopting appropriate policies to improve the health and labor productivity can help to promoting another index in the country.

  Keywords: Health, Labor Productivity, Granger Causality, Iran
 • Meimanat Abedini Baltork*, Sirus Mansoori, Mohammad Torabipour Pages 235-243
  Introduction

  Social health as one of the dimensions of public health in the community along with mental, spiritual and medical aspects play a significant role in the sustainable development of society. The purpose of this study was to investigate the components of social health based on the Keiz model in elementary school textbooks.

  Materials and Methods

  The research method is quantitative content analysis. Statistical population was also elementary school textbooks and statistical sample of 6th grade experimental science textbooks. Content validity using CVR was 0.90. To assess the reliability, three evaluators were asked to examine the components of the present study that there was agreement and the coefficient of agreement was 0.80.

  Results

  The results showed that the highest importance factor was related to the social prosperity component with 67 frequencies and the lowest importance factor was to the components of social cohesion, participation and acceptance, which was not observed.

  Conclusion

  The present study showed that the social health of the studied textbooks was not paid much attention and that textbooks should be reviewed from this perspective.

  Keywords: Social Health, Textbook, Health Promotion
 • Mahnaz Rashidi, Seyyed Mojtaba Hosseini*, Khalil Alimohammadzadeh, Reza Torabi, Aghil Yarvaisi, Abouzar Alidadi Pages 244-252
  Introduction

  The purpose of this study was to apply the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to evaluate the relationship between managers 'and executives' leadership competencies with hospital performance.

  Materials and Methods

  The present study was a descriptive-analytical study using leadership competency questionnaire. Evaluated indices include of communication skills, decision making, encouragement and innovation, work communication, leadership and professional skills, self-esteem, and teamwork, which measured by 5 scales. Then, three basic performance indicators of hospitals as bed occupancy rate, bed turnover ratio, mean duration or length of stay were studied. The data were analyzed using analysis of variance and Pearson correlation.

  Results

  There was a positive and significant relationship between the components of managers' competence with the performance indices of the studied hospitals (P=0.01). The mean scores of leadership competencies were better in hospital managers number three than others. Hospital No 2 also gained the highest scores in terms of leadership competencies (0.55649) and performance indicators (0.55817).

  Conclusion

  Assessment of leadership competency in hospital managers and executives and performance indicators improves structures to superior systems, modernization and empowerment of personnel, transformation of hospitals and health centers, increasing productivity and reducing existing costs.

  Keywords: Leadership Competencies, Hierarchical Analysis, Hospital Managers