فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پیاپی 72 (تابستان 1398)
 • پیاپی 72 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علیرضا بدیرزاده* صفحات 126-136

  لیشمانیوز، یک بیماری انگلی گرمسیری است که امروزه به یک چالش بزرگ در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل شده است. تاکنون واکسن یا داروی موثری برای ریشه کنی این بیماری پیدا نشده است، از سوی دیگر ظهور مقاومت دارویی، این بیماری را به یک نگرانی جهانی تبدیل کرده است. از این رو توجه بیشتر به چرخه های فیزیکوشیمایی انگل لیشمانیا و شناسایی مسیرهای بیوشیمایی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از حیاتی ترین این مسیرها چرخه آرژیناز و نیتریک اکساید میزبان و انگل لیشمانیا است. آنزیم آرژیناز با استفاده از اسید امینه آرژینین نقش مهمی در مسیرهای متابولیکی به ویژه تولید اورنیتین دارد که منجر به تولید پلی آمین ها شده و در فعالیت های مهم سلولی از جمله تکثیر و بقاء سلولی دخالت دارند. از سوی دیگر آرژینین می تواند به عنوان سوبسترا برای آنزیم نیتریک اکساید سنتاز عمل کند که منجر به تولید نیتریک اکساید شده و در نتیجه باعث فعال شدن سیستم ایمنی سلولی و از بین رفتن ارگانیسم های داخل سلولی می شود. فعالیت بالای آنزیم آرژیناز باعث کاهش انگل در داخل سلول میزبان شده و از آنجایی که سلول های لنفوسیت برای فعالیت خود به اسید امینه ال-آرژینین احتیاج دارند، کمبود آن باعث اختلال در پاسخ های سلول های لنفوسیتی می شود. همچنین آرژیناز انگل به تنهایی می تواند سرنوشت انگل لیشمانیا را در داخل سلول میزبان تعیین کند. هدف از این مطالعه، مرور جامع بر مطالعات انجام شده بر روی مسیر آرژیناز انگل و میزبان و بررسی تاثیر آن بر سیستم ایمنی و بیماریزایی انگل لیشمانیا می باشد.

  کلیدواژگان: آرژیناز، لیشمانیا، نیتریک اکساید، ماکروفاژ، سیستم ایمنی
 • پریسا کریشچی خیابانی*، سایه بیداران صفحات 137-148
  زمینه و هدف

  Allium cepa به واسطه ترکیبات فلاونوئیدی علاوه بر خاصیت آنتی اکسیدانتی و ضدالتهابی، دارای خاصیت ضدسرطانی می باشند. Allium cepaبا حذف رادیکال های آزاد از شروع و پیشرفت سرطان جلوگیری می کند. در این مطالعه اثر پیشگیرانه Allium cepa در جلوگیری از تکثیر سلول‫های سرطان پستان در موش ماده BALB/c مورد ارزیابی قرار گرفت.

  روش کار

  در تحقیق حاضر از موش‫های BALB/c ماده(7-6 هفته ای) مبتلا به سرطان پستان بوسیله تزریق زیرجلدی رده سلولی موشی (4T1) به ناحیه غدد پستانی شکم استفاده شد. 8 سر موش در سه گروه: سالم، بیمار بدون درمان و گروه تجربی پیشگیری قرار گرفتند. گروه پیشگیری سه هفته قبل از القاء بیماری آب ریشه Allium cepa را دریافت کردند. آب ریشه پیاز قرمز (Allium cepa) بصورت روزانه به هر سر موش در گروه تجربی پیشگیری به مقدار ml/100gBW/day 0/1 خورانده شد. 7 هفته پس از القاء بیماری موش‫ها تحت بیهوشی عمیق قرار گرفتند. در طی مدت آزمایش به طور یک روز در میان موش ها توزین و به دنبال پیدایش تومور تا پایان هفته هفتم حجم تومور توسط کولیس دیجیتالی اندازه گیری و وزن توده تومور نیز بعد از خروج از بدن توزین گردید. طحال نیز از بدن خارج و در محیط کشت 1640- RPMI حاوی 10% FBS قرار داده شد و جهت اندازه گیری مقادیر IFN-γ و IL-4 آزمایش ELISA صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-18 صورت گرفت. برای ارزیابی اختلاف بین گروه ها از تحلیل واریانس یک طرفه و در صورت معنادار بودن آن جهت تعیین اختلافات بین گروهی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. همچنین برای بررسی آزمون فرضیه ها و تصمیم گیری در مورد پذیرش و یا رد فرضیه ها، سطح معنی دار<0.05  pدر نظر گرفته شد.

  یافته ها

  وزن موش ها در هر سه گروه روند افزایشی داشت و وزن تومور و حجم تومور در گروه تجربی پیشگیری در مقایسه با گروه بیمار (شم) کاهش معنی داری یافت (به ترتیب 0/001< p, 0/0001/0(p<. در گروه تجربی پیشگیری در مقایسه با گروه بیمار مقادیرIFN-γ افزایش (0/001<p) و سطح IL-4 کاهش معنی داری (0/001 (<  p یافته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مصرف Allium cepa به صورت پیشگیرانه و قبل از بروز بیماری می تواند رشد و تکثیر سلول های سرطانی و پیشرفت بیماری در موش‫های مدل سرطان پستان را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اینترفرون گاما (IFN-γ)، اینترلوکین 4 (IL-4)، پیاز خوراکی(Allium cepa)، سرطان پستان، موش Balb، c
 • زهرا عاشوری ساحلی، محمد شناگری*، ناصر هرزندی، علی منفرد صفحات 149-160
  زمینه و هدف

  داروهای مهارکننده ایمنی، جهت کاهش خطر رد حاد و از دست دادن کلیه پیوندی به کار می‫روند که در نتیجه، امکان فعالیت مجدد ویروس های مخفی از جمله BKV وJCV در میزبان و یا کلیه پیوندی افزایش می‫یابد که می‫تواند منجر به از دست رفتن کلیه پیوندی گردد. هدف این مطالعه، تشخیص کیفی و کمی DNA این ویروس‫ها در پلاسمای بیماران پیوند کلیه استان گیلان، جهت شناسایی به موقع بود.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی به صورت گذشته نگر ابتدا بر روی 102 نمونه پلاسمای گیرندگان آزمایش استخراج DNA ویروس صورت پذیرفت سپس شناسایی و کمیت یابی آن بوسیله Real time PCR انجام گردید.

  یافته ها

  در 102 نمونه پلاسما 54 نمونه (52/94%) دارای BKV DNA و 26 نمونه (25/50%) دارای JCV DNA بودند. محدوده خطی اندازه گیری برای BKV 596 /0 تا copy/µl 107 و برای JCV528 /0 تا copy/µl107 بود. لذا بعد از محاسبه مقادیر ژن در پلاسما بر اساس copy/ml تعداد و درصد موارد مثبت حاوی DNA هر ویروس بطور اختصاصی در 4 محدوده مشخص گردید. DNA هر دو ویروس (عفونت همزمان) در 22 نمونه پلاسما (21/56%) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  Real time PCR، روشی کمی و کیفی است که قادر به تشخیص ژنوم انواع موجودات و مقادیر آن (حتی به مقدار بسیار کم) می‫باشد، لذا استفاده از آن جهت تشخیص به موقع ویروس‫ها که می‫توانند باعث بیماری ها و رد پیوند در گیرندگان پیوند کلیه شوند، بسیار حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: پیوند کلیه، رد پیوند، Real-time Polymerase Chain Reaction، عفونت‫های پولیوماویروس
 • رحمت الله پرندین*، لیلی محمدی صفحات 161-171
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر با توجه به اثرات جانبی داروهای شیمیایی، مصرف گیاهان دارویی به دلیل کم بودن عوارض جانبی، ارزان بودن و ترکیبات موثره افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد التهاب، ضد درد و ضد تب عصاره هیدروالکلی میوه نسترن وحشی در موش سوری نر بود.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی از 120 سر موش سوری نر نژاد BALB/c با وزن 30-23 گرم استفاده شد. در هر تست، موش ها به 5 گروه 6 تایی شامل گروه های شاهد، کنترل مثبت و سه گروه تحت درمان با عصاره هیدروالکلی میوه نسترن وحشی به ترتیب با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم با روش داخل صفاقی تقسیم شدند. برای بررسی اثرات ضدالتهاب و ضدتب عصاره به ترتیب از تست گزیلن به عنوان القاکننده ادم گوش و تست مخمر آب جو به عنوان القاکننده تب استفاده شد. برای ارزیابی درد از تست های کشش شکمی با اسیداستیک و آزمون فرمالین استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0>p تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  دوزهای 200 (05/0p<) و 400 (001/0p<) عصاره به طور معنی داری التهاب را کاهش دادند. دوزهای 100(0/05<p)، 200 (0/01 <p) و 400 (0/001 <p) عصاره، درد را در آزمون کشش شکمی و دوز 400 (50/0< p) مرحله درد مزمن در آزمون فرمالین را به طور معنی داری کاهش دادند. تزریق عصاره در هیچکدام از دوزهای موجود موجب کاهش تب نشد.

  نتیجه گیری

  یافته های این تحقیق نشان می دهد که میوه نسترن کوهی دارای فعالیت های ضد التهاب و ضد درد احشایی است که احتمالا این اثرات بواسطه ظرفیت آنتی اکسیدانی این گیاه می باشد.

  کلیدواژگان: نسترن کوهی، درد، التهاب، موش سوری، تب
 • رقیه صبوریان، محمد رهبر، مرجان رهنمای فرزامی*، پروانه صفاریان صفحات 172-190
  زمینه و هدف

  مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریو کلرا یک موضوع مهم در دنیا است. در این تحقیق با هدف بهبود نظام مراقبت بیماری وبا، الگوی مقاومت میکروبی و شیوع ژن‫های مقاومت در ایزوله های ویبریو کلرا O1 ارجاع شده به آزمایشگاه مرجع سلامت در طغیان‫های وبا در سال‫های 1391، 1392 و 1394 در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش کار

  مطالعه حاضر، مطالعه مقطعی- توصیفی است. حساسیت ضد میکروبی در 113 ایزوله ویبریو کلرا O1، برای 8 آنتی بیوتیک به روش MIC E-Test تعیین و سپس وجود ژن‫های مقاومت به تتراسیکلین (tetA, tetB, tetC) و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول (sul2, dfrA1) به روش PCR تعیین گردید.

  یافته ها

  همه ایزوله ها به آمپی سیلین، تموسیلین، سیپروفلوکساسین و سفیکسیم حساسیت و 64 درصد آنها به اریترومایسین حساسیت بینابینی داشتند. مقاومت به نالیدیکسیک اسید، کوتریموکسازول و تتراسیکلین به ترتیب 90، 71 و 50 درصد و فراوانی سویه های MDR در سال‫های مختلف، متفاوت بود. فراوانی ژن‫های مقاومت (tetA, tetB, tetC, sul2 and dfrA1) به ترتیب 70، 34، 58، 66 و 70 درصد بود.
   

  نتیجه گیری

  با توجه به تغییر الگوی مقاومت ضد میکروبی ویبریو کلرا آزمایش تعیین حساسیت به عنوان قسمتی از برنامه مراقبت بیماری در شروع هر طغیان و پایش آن، برای سویه های در حال چرخش انجام شود. در این مطالعه بین حضور ژن dfrA1 و مقاومت فنوتیپی به تری متوپریم- سولفامتوکسازول ارتباط معناداری مشاهده گردید. تعیین حضور ژن‫های مقاومت برای مشخص نمودن اطلاعات اپیدمیولوژیک و نحوه انتقال ژن‫های مقاومت آنتی بیوتیکی لازم است.

  کلیدواژگان: ویبریو کلرا، وبا، مقاومت ضد میکروبی، ژن ها، ایران
 • مهدی فراموشی*، رامین امیرساسان، وحید ساری صراف صفحات 191-203
  زمینه و هدف

  دیابت نوع 2 با اختلالات متابولیکی و گلوکز بالای خون شناخته می‫شود و از بیماری های شایع در کشورهای پیشرفته می باشد. از طرفی آویشن، یکی از گیاهانی است که با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی بالا در برخی از داروها مورد استفاده قرار می گیرد. آویشن به علت ترکیبات فنلی می تواند فعالیت آنزیم های اکسیداتیو میتوکندری را بالا ببرد و بر شاخص های متابولیکی و هماتولوژیک اثر بگذارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل یاری آویشن آذربایجانی، بر شاخص های متابولیک و هماتولوژیک و استرس اکسیداتیو موش های صحرایی دیابتی نوع دو بود.

  روش کار

  بدین منظور تعداد 24 سر موش صحرایی ویستار (وزن اولیه 240-220 گرم) به سه گروه 8 تایی تقسیم شدند، گروه اول: کنترل سالم گروه دوم: دیابتی (mg/kg37 استرپتوزوتوسین با 2 هفته تغذیه غذای چرب)، گروه سوم مکمل یاری آویشن (mg/kg400 عصاره هیدروالکلی در ml30 آب مصرفی)+ دیابتی می باشند. عصاره هیدروالکلی آویشن با توجه به مصرف روزانه آب آنها (30 میلی لیتر) در آب مقطر به غلظت مورد نظر (400 میلی گرم بر کیلوگرم) حل می شود.سپس شاخص های دیابتی، خونی و لیپیدی در خون محیطی رت ها اندازه گیری گردید.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که مکمل یاری آویشن گلوکز خون ناشتا (mg/dl40 ±356/35 به mg/dl35 ±61/61 2) و شاخص HOMA-IR (3/0±3/52 به 0/33±2/2) را بطور معنی داری پایین می‫آورد، همچنین برخی شاخص های لیپیدی (کلسترول تام، تری گلیسیرید، LDL_C، VLDL-C) را در گروه مکمل یاری آویشن + دیابتی نسبت به گروه دیابتی بهبود می بخشد (0/05< p). از طرفی شاخص های هماتولوژیک که در گروه دیابتی تغییر داشتند اکثرا در گروه آویشن به سمت مقادیر گروه نرمال گرایش داشتند ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. آنتی اکسیدان کل سرم در گروه دیابت آویشن نسبت به دو گروه دیگر تفاوت معنی‫داری نداشته است ولی مالون دی آلدئید سرم با دیابتی شدن افزایش معنی داری پیدا کرده است (0/05 <p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسدکه مکمل یاری آویشن ضمن کاهش مقاومت انسولینی و کاهش قند خون ناشتا موجب بهبود شاخص های لیپدی می گردد ولی بر شاخص های خونی و شاخص های آنتی اکسیدانی تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: مکمل یاری آویشن آذربایجانی، شاخص متابولیکی، هماتولوژیک، موش صحرایی، دیابت نوع 2
 • سمیه تکلوی*، سولماز قدرتی صفحات 204-215
  زمینه و هدف

  افکار خودکشی با طیف گسترده ای از عوامل مرتبط است. یکی از عوامل کلیدی تاریخچه مشکلات کودکی و خانوادگی است. مطالعات قبلی نشان داده اند که روابط عاطفی پردردسر با بالاترین عوامل خطرساز سلامتی روانی، مرتبط است. همچنین شواهد نشان می دهد که افرادی که در کودکی سبک دلبستگی ایمن دارند زمانی که با افراد دارای سبک‫های دلبستگی نا ایمن مقایسه می شوند، علایم آسیب شناسی روانی کمتر و عملکرد روانی- اجتماعی بالاتری را در زندگی (مخصوصا روابط عاطفی) دارا هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین نقش شکست عاطفی و سبک های دلبستگی در پیش بینی افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل بود.

  روش کار

  روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل که در سال تحصیلی 1397 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می داد (4231 نفر). نمونه پژوهش شامل 80 نفر بود که بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه افکار خودکشی بک، پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون و پرسشنامه ضربه عشق راس استفاده شد. داده های پژوهش به روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که شکست عاطفی (0/35(r= و سبک دلبستگی نا ایمن (0/23(r= با افکار خودکشی رابطه مثبت و سبک دلبستگی ایمن (0/40-(r= با افکار خودکشی رابطه منفی معنی دار دارد (0/01>p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 12 درصد از واریانس افکار خودکشی توسط شکست عاطفی و 25 درصد توسط سبک های دلبستگی پیش بینی می‫شود. سبک دلبستگی ایمن (0/40-= β)، شکست عاطفی (0/35= β)، سبک دلبستگی نا ایمن (0/30= β) به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر را در پیش بینی افکار خودکشی داشتند.

  نتیجه گیری

  بطورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سبک های  دلبستگی (ناایمن و ایمن) و شدت شکست عاطفی پیش‫بینی‫کننده مناسبی برای احتمال بروز افکار خودکشی دانشجویان می‫باشند.

  کلیدواژگان: شکست عاطفی، سبک های دلبستگی، افکار خودکشی
 • کیوان امیرشاهرخی*، بهنام محمدی، منصور میران، الهام جباری صفحات 216-226
  زمینه و هدف

  زخم معده ناشی از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) یک اختلال گوارشی شایع می‫باشد که بسیاری از مردم دنیا را متاثر می‫سازد. نسترن کوهی (Rosa canina L.) عضوی از گونه رز می‫باشد که در بسیاری از کشورها بعنوان یک داروی گیاهی به وفور استفاده شده است. نسترن کوهی بخاطر خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و حفاظت سلولی دارای اثرات درمانی در بسیاری از اختلالات می‫‫باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر بالقوه مفید نسترن کوهی در یک مدل موشی زخم معده ناشی از ایندومتاسین بود.

  روش کار

  آزمایشات بر روی موش سوری گونه سویس آلبینو جنس نر انجام گرفت. ایندومتاسین با دوزmg/kg 80 بطور خوراکی برای القای زخم معده استفاده شد. عصاره میوه نسترن کوهی در دوزهای mg/kg 200 و 400 هر روز بطور خوراکی بمدت پنج روز قبل از مصرف ایندومتاسین استفاده شد. موش‫های نرمال بعنوان گروه کنترل نرمال استفاده شدند.

  یافته ها

  بررسی های ماکروسکوپیک موکوس معده نشان داد که مصرف ایندومتاسین (mg/kg80) زخم‫های واضحی را در موکوس معده ایجاد کرد، در حالی‫که پیش درمانی با نسترن کوهی (mg/kg 200 و 400 خوراکی) بطور موثری موکوس معده را در برابر زخم‫های ناشی از ایندومتاسین محافظت نمود. نسترن کوهی بطور بارزی سطح گلوتاتیون (GSH) بافت معده را درمقایسه با گروه کنترل افزایش و سطوح مالوندی آلدهید (MDA) و میلوپراکسیداز (MPO) را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  درمان خوراکی با عصاره میوه نسترن کوهی از طریق مکانیسم‫های آنتی اکسیدانی و ضد التهابی، زخم معده ناشی از ایندومتاسین را کاهش می‫دهد.

  کلیدواژگان: نسترن کوهی، زخم معده، NSAIDs، آنتی اکسیدان
 • محمدرضا ایزدپناه، علی صالح زاده*، محمد ضعیفی زاده، محمد نیک پسند صفحات 227-238
  زمینه و هدف

  سرطان پستان از مهمترین دلایل مرگ و میر ناشی از سرطان بخصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می‫گردد. در این میان استفاده از برخی ترکیبات سنتزی نظیر تیوسمی کاربازون و مشتقات فلزی آنها می‫تواند در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان بسیار حائز اهمیت باشد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بیانی (بیان) ژن‫های BRCA1، P53 و Bcl-2 در رده های سلولی سرطان پستان بود.

  روش کار

  در مطالعه حاضر تاثیرمشتق پیرازولی تیوسمی کاربازون (T) و همچنین نانوذرات مگنتیک اکسید آهن متصل شده به ترکیب T (T/ Fe3O4 np) بر روی تغییرات بیانی ژن های انکوژن و تومور ساپرسور  Bcl-2، BRCA1 و P53 در سلول‫های MCF-7 مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور ابتدا توکسیسیته ترکیبات مورد استفاده، توسط واکنش MTT در مدت‫زمان 24 ساعت مورد سنجش قرار گرفت و سپس تغییرات بیانی (بیان) حاصله با استفاده از واکنش Real-time PCR ارزیابی گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصله نشان دهنده توکسیسیته بالای مشتق نانو پیرازولی تیوسمی کاربازون مگنتیت بر روی سلول‫های MCF-7 مورد مطالعه بود به طوری که میزان کشندگی در سلول‫های تحت تیمار با مشتق مگنتیک تیوسمی کاربازون به مراتب بیشتر از ترکیب فاقد نانوذره بود. همچنین تغییرات بیانی (بیان) حاصل از واکنش Real-time PCR نشان دهنده تاثیر بالای مشتقات مورد استفاده در افزایش بیان ژن های BRCA1 و P53 و همچنین کاهش بیان در ژن Bcl-2 بود.

  نتیجه گیری

  استفاده از ترکیبات ضد سرطانی نظیر تیوسمی کاربازون در حالت متصل به نانوذرات اکسید آهن علاوه بر افزایش توکسیسیته این ترکیبات، می تواند انتقال هدفمند با قدرت حل شوندگی بالای ترکیبات ضد سرطانی در بافت مورد نظر را موجب گردد.

  کلیدواژگان: سلول های MCF-7، تیوسمی کاربازون، نانوذرات Fe3O4، سرطان پستان
 • ودود نوروزی، محمد حسنپوردرگاه، خاطره عیسی زاده فر، زرین مهنیا صفحات 239-248
  زمینه و هدف

  اندازه‌گیری فشار پرشدگی سیستمیک لوکال در بالین باعث آگاهی از سایر پارامترهای همودینامیک نظیر مقاومت بازگشت وریدی، و حجم استرس‌دار می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط فشار پرشدگی سیستمیک لوکال با فشار ورید مرکزی بدن بود.

  روش کار

  در این مطالعه بیماران کاندید عمل جراحی قلب در بیمارستان امام خمینی اردبیل، در نیمه اول سال 1397، با شرط رضایت خود بیمار انتخاب و وارد مطالعه شدند؛ سپس یک کاتتر داخل شریانی (Arterial Line) در اندام فوقانی تعبیه، یک تورنیکه به بازوی همان اندام بسته و در طول عمل فشار شریانی اندازه‌گیری شد. هم‌زمان با این اقدام فشار ورید مرکزی (CVP) بیمار نیز سنجیده شد. در انتها سایر متغیرهای به‌دست آمده از اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفارنژیال (TEE) و اطلاعات دموگرافیک به‌دست آمده در چک لیست هر بیمار ثبت گردید. یافته‌ها: تعداد 43 نفر (71/7%) از افراد مورد مطالعه مرد و 17 نفر (28/3%) زن بودند. میانگین CVP، Pmsf، CO و CI به‌ترتیب 4/5±8/3، 6/1±17/0، 1/1±3/27 و 0/7±1/89 میلی متر جیوه بود. تعداد 10 نفر (16/7%) نارسایی قلبی خفیف و 42 نفر (70%) نارسایی قلبی متوسط و 8 نفر (13/3%) نارسایی قلبی شدید داشتند. روابط مثبت و معنی‌داری بین CVP و Pmsf وجود داشت. وضعیت EF بر رابطه بین میزان CVP با میزان SBP و DBP، MAP، CO و CI تاثیر معنی‌داری نداشت. بین میزان PSF با میزان CO و CI در موارد Severe HF همبستگی معکوس و معنی‌داری وجود داشت (0/05>p).

  زمینه و هدف

  اندازه‌گیری فشار پرشدگی سیستمیک لوکال در بالین باعث آگاهی از سایر پارامترهای همودینامیک نظیر مقاومت بازگشت وریدی، و حجم استرس‌دار می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط فشار پرشدگی سیستمیک لوکال با فشار ورید مرکزی بدن بود.

  روش کار

  در این مطالعه بیماران کاندید عمل جراحی قلب در بیمارستان امام خمینی اردبیل، در نیمه اول سال 1397، با شرط رضایت خود بیمار انتخاب و وارد مطالعه شدند؛ سپس یک کاتتر داخل شریانی (Arterial Line) در اندام فوقانی تعبیه، یک تورنیکه به بازوی همان اندام بسته و در طول عمل فشار شریانی اندازه‌گیری شد. هم‌زمان با این اقدام فشار ورید مرکزی (CVP) بیمار نیز سنجیده شد. در انتها سایر متغیرهای به‌دست آمده از اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفارنژیال (TEE) و اطلاعات دموگرافیک به‌دست آمده در چک لیست هر بیمار ثبت گردید.

  نتیجه‌گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارزیابی Pmsf در مقایسه با CVP به‌خصوص در بیماران دچار Severe HF از ارزش بالاتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: بخش مراقبت های ویژه، فشار پرشدگی سیستمیک لوکال، فشار ورید مرکزی بدن، برون ده قلبی، اندکس قلبی
 • اسلام مرادی اصل، شهرام حبیب زاده، هاجر آرش سنجبد صفحات 249-253
  مقدمه

  تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی است. مهمترین راه های انتقال آن به انسان از طریق نیش کنه، تماس با خون و بافت‫های دام در کشتارگاه ها و همچنین از طریق تماس‫های بیمارستانی است. میزان مرگ و میر این بیماری بین 50-20 درصد می‫باشد.

  گزارش مورد

  بیمار مردی 20 ساله، دامدار و ایرانی بود که در شهرستان اردبیل زندگی می‫کرد. بررسی های اپیدمیولوژیکی نشان داد که در یک هفته گذشته مورد گزش کنه از ناحیه پای راست قرار گرفته است. شروع بیماری با علایم ناگهانی تب بالا، لرز و درد عضلانی بوده و بررسی های مولکولی با روش RT-PCR نشان داد که از نظر بیماری CCHF مثبت بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته های بالینی بیماری به همراه یافته های اپیدمیولوژی یکی از راهکارهای مهم تشخیص بیماری تب خونریزی‫دهنده کریمه- کنگو می‫باشد

  کلیدواژگان: تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو، بیماری ویروسی، PCR
|
 • Alireza Badirzadeh* Pages 126-136

  Leishmaniasis is a tropical parasitic disease that has become a major health challenge in many countries of the world. Not only has not been found any effective vaccine or treatment for the disease eradication, but also the advent of drug resistance is also increasing. Therefore, it is vital to take a precise attention to the physiochemical cycles of the Leishmania parasite and to identify its biochemical pathways. One of the most important biochemical pathways of host and parasite is the arginase and nitric oxide cycles. By using L-arginine, arginase plays an important role in the metabolic pathways, particularly in ornithine production, polyamines biosynthesis and cellular activities, including proliferation and cell survival. Furthermore, L-arginine, can act as a substrate for inducible nitric oxide synthase (iNOS), which leads to the synthesis of nitric oxide (NO), thereby activating the cellular immune system and clearing intracellular parasites. High Arginase activity reduces the parasite load inside the host cell, and since lymphocytes need L-arginine for their activity, its deficiency impairs the response of host immune cells. Also, parasites arginase alone can determine the fate of Leishmania parasite within the host cell. The aim of this study was to provide a comprehensive overview of various studies on the arginase activity of both parasite and host and its direct impacts on the immune system and pathogenicity of the Leishmania parasite.

  Keywords: Arginase, Leishmania, Nitric Oxide, Macrophages, Immune System
 • Parisa Kerishchi Khiabani*, Sayeh Bidaran Pages 137-148
  Background & objectives

  Allium cepa has anti-cancer, anti-oxidant and anti-inflammatory properties due to flavonoid compounds. Allium cepa can prevent the onset and progression of cancer by removing free radicals. In this study, the preventive effect of Allium cepa in preventing the proliferation of breast cancer cells in BALB/c mice was evaluated.

  Methods

  In the present study, Female BALB/c mice at 6–7 weeks of age were subjected to the abdominal mammary gland subcutaneous injection with 5×106 viable 4T1 cells. Eight mice were placed in 3 groups: healthy group, the patient without treatment and the experimental group. The experimental group received Allium cepa root juice, three weeks before induction of disease. Daily, each mouse in the experimental group received 0.1 ml / 100 g BW / day fresh Allium cepa root juice. Seven weeks after induction, the mice were exposed to deep anesthesia. During the test, the mice were weighed every other day and after the appearance of the tumor, by the end of the seventh week, the volume of the tumor was measured using digital caliper and the tumor mass was removed and weighed. The spleen was removed from the body and cultured in 1640-RPMI medium containing 10%, FBS, and ELISA test was used to measure IFN-γ and IL-4 levels. Data analysis was performed using SPSS software version 18. One-way variance analysis was used to assess the difference between the groups and, if it was significant, Tukey's post hoc test was employed to determine the differences between the groups. Also, p-value less than 0.05 were considered as the level of significance for examining the hypothesis test and deciding whether or not to reject the hypothesis.

  Results

  The weight of mice in all three groups increased and tumor weight and tumor volume decreased significantly in the experimental group compared to the patient group (sham) (p<0.001, p<0.0001 respectively). In the experimental group, compared with the patient group, the levels of IFN-γ (p<0.001) and IL-4 levels decreased significantly (p<0.001).

  Conclusion

  Based on the results of this study, the use of Allium cepa can prevent and reduce the growth and proliferation of cancer cells and disease progression in breast cancer mouse model.

  Keywords: Allium cepa, Breast Cancer, BALB, c Mice, Interferon-Gamma (IFN-γ), Interleukin-4 (IL-4)
 • Ashouri Saheli Z, Shenagari M*, Harzandi N, Monfared A Pages 149-160
  Background & objectives

  Immunosuppressive drugs that are used for decreasing risk ofacute rejection and renal graft loss can lead to reactivation of latent viruses for example BKVand JCV in either renal allograft or recipients. These viruses can lead to renal graft loss. Thepurpose of this study was to evaluate the quality and quantity of the genome of these twoviruses in the renal recipients’ plasmas for early detection.

  Methods

  In this retrospective descriptive study, at first, DNA extraction test was performedon 102 plasma samples of renalallograft recipients. And then, BKV and JCV DNAs weredetected and quantified byReal-Time PCR.

  Results

  Fifty four (52.94%)BKV DNA positive and26 (25.50%) JCV DNA positive werefound in 102 recipient plasma samples. Linear range of measurements for BKV and JCVDNAs were within the range of 107-0.596 copies/ μ l and 107-0.528 copies/ μ l respectively.Aftercalculation of genes amounts based on copy/ml in the plasmas, numbers and percent ofpositive cases were highlighted in the four categories. BKV and JCV DNA (Co-infection)were detected in 22 (21.56%) plasma samples.

  Conclusion

  Real-time PCR is a quantitative and qualitative PCR method that candetectgenome of any type of organisms and their amounts (even in trace amounts),so using of thismethod is very important for early detection of viruses which can cause diseases and graftrejection in renal transplant recipients.

  Keywords: Kidney Transplantation, Graft Rejection, Real-time Polymerase Chain Reaction, Polyomavirus Infections
 • Rahmatollah Parandin*, Leili Mohammadi Pages 161-171
  Background & objectives

  In recent years, regarding the side effects of chemical drugs, the use of medicinal plants has increased due to their low side effects, low costs and effective compounds. The aim of this study was to investigate the anti-inflammatory, anti-nociceptive, and anti-pyretic effects of hydroalcoholic extract of Rosa canina L. fruit in male mice.

  Methods

  In this experimental study, 120 male BALB/c mice weighing 23-30 g were used. In each test, the mice were divided into 5 groups (in each group, n=6), including control group, positive control and three experimental groups treated intraperitoneally with hydroalcoholic extract of Rosa canina L. fruit at doses of 100, 200 and 400 mg/kg respectively. The anti-inflammatory and antipyretic activities were measured using xylene-induced ear edema and brewer’s yeast-induced pyrexia tests, respectively. In addition, the antinociceptive activity was measured using the abdominal constrictions induced by acetic acid and formalin tests. The data were analyzed by SPSS statistical software and One Way ANOVA test. The level of significance was set at   p<0.05.

  Results

  200 (p<0.05) and 400 mg/kg (p<0.001) doses of extract reduced significantly inflammation. Doses of 100 (p<0.05), 200 (p<0.01) and 400 (p<0.001 significantly reduced pain in the abdominal constriction test and dose of 400 mg/kg (p<0.05) decreased the chronic pain in formalin test. Extract treatment did not reduce fever in any of the existing doses.

  Conclusions

  The findings of this study suggest that Rosa canina L. fruit has anti-inflammatory and visceral analgesic activity, which may be due to its antioxidant potential.

  Keywords: Rosa canina L., Pain, Inflammation, Mice, Fever
 • Roghieh Saboorian, Mohammad Rahbar, Marjan Rahnamaye Farzami*, Parvaneh Saffarian Pages 172-190
  Background & objectives

  Antibiotic resistance in Vibrio cholerae is a crucial matter in the world. Objective of this study was the improvement of cholera surveillance by assessing the antimicrobial resistance pattern and bacterial  resistance genes in V. cholerae O1 isolates, reffered to Iranian Reference Health Laboratory, in cholera outbreaks during 2012- 2015.

  Methods

  This study is a cross sectional- descriptive research. Antimicrobial susceptibility test (AST) to 8 antibiotics was performed on 113 V.cholerae O1 isolates using E-test method. For all isolates, conventional PCR method was used to detect the presence of tetracycline resistance genes (tetA, tetB and tetC) and the sulfamethoxazole-trimethoprim resistance genes (sul2 and dfrA1).

  Results

  All isolates were sensitive to ampicillin, temocillin, ciprofloxacin and cefixime and 64% of strains showed intermediate susceptibility to erythromycin. The resistance rate of nalidixic acid, sulfamethoxazole-trimethoprim and tetracycline were 90%, 71% and 50% respectively. However, the frequency of multidrug resistant (MDR) strains varied across the years. The frequency of resistance genes (tetA, tetB, tetC, sul2 and dfrA1) were 70%, 34%, 58%, 66% and 70% respectively.

  Conclusion

  AST should be used to determine the resistance profile at the beginning of a cholera outbreak and to monitor the resistance profile of circulating strains as part of surveillance of the disease. A prominent association was observed between phenotypic resistance to sulfamethoxazole-trimethoprim and presence of dfrA1gene. Determining the presence of resistance genes is necessary for understanding the epidemiology and routes of transmission of antibiotic resistance genes

  Keywords: Vibrio cholera, Cholera, Antibiotic Resistance, Genes, Iran
 • Mahdi Faramoushi*, Ramin Amirsasan, Vahid Sarri Sarraf Pages 191-203
  Background & objectives

  Type 2 diabetes mellitus is characterized by metabolic disorders and elevated blood glucose. It is one of the most common diseases in developed countries. Thyme is one of the herbs which have been used in some drug content due to its high antioxidant properties. Thyme can increase the activity of mitochondrial oxidative enzymes and affect metabolic and hematological indices due to its phenolic compounds.
  So, the aim of this study was to determine the effect of Thymus migricus extract supplementation on the metabolic, hematological indices and oxidative stress in type 2 diabetic rats.

  Methods

  For this purpose, 24 Wistar rats (220-240g) were divided randomly into three groups; group1: healthy control group (NC, n=8), group2: diabetic control group (D, n=8) that took fat diet for 2 weeks then were injected with streptozotocin (37 mg/kg), and group3: diabetic+Thyme group (Th+D,n=8). Thyme hydro-alcoholic extract dissolved in distilled water to the desired concentration (400 mg/kg) according to their daily water consumption (30 ml). Then glycemic, blood and lipid indices were measured in the peripheral blood of the rats.

  Results

  The results revealed that thyme supplementation significantly decreased the fasting blood glucose level (356.35±40 mg/dl to 261.61±35 mg/dl) and HOMA-IR index (3.52±0.30 mg/dl to 2.2±0.33 mg/dl). Also significantly decreased the lipid profile level of the Th+D group compared to those of the D group (p<0.05), but the hematological parameters of the Th+D group compared to those of D group were not significantly changed. FRAP in Th+D group was not significantly different in comparison with the other two groups, but MDA was significantly increased in diabetic groups (p<0.05).

  Conclusion

  Based on the results, thyme supplementation by decreasing insulin resistance and fasting blood glucose can improve lipid parameters, but does not affect blood parameters and antioxidant indices.

  Keywords: Thymus migricus Supplementation, metabolic index, Hematologic, Rat, Type 2 Diabetes
 • Somayyeh Taklavi*, Solmaz Ghodrati Pages 204-215
  Background & objectives

  Suicidal thoughts have been found to be associated with a wide variety of factors. A key factor is a history of childhood and family adversity. Previous studies have shown that troubled romantic relationships are associated with higher risk factors for mental health. Also, evidence suggests that those who have a secure attachment styles in childhood have fewer symptoms of psychopathology and higher psychosocial functioning throughout the lifespan (especially romantic relationship) compared to individuals with an insecure attachment style. The purpose of this study was to determine the role of emotional failure and attachment styles in predicting suicidal thoughts among university students of Azad university of Ardabil.

  Methods

  In this study, descriptive and correlational design was defined as a research method. The statistical population of this study was all university students of the Ardabil Azad University, who studied in the academic year of 2018 (N=4231). The sample consisted of 80 people who were selected by purposive sampling. Beck's suicidal thoughts questionnaire, Simpson's attachment style questionnaire and Ross's love hit questionnaire were used to collect data. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis.

  Results

  The results of the research showed that emotional failure (r=0.35) and unsafe attachment style (r=0.23) had a positive correlation with suicidal thoughts, and secure attachment style (-0.40) had a significant negative correlation with suicidal thoughts (p<0.01). The results of regression analysis showed that 12 percent of the variance of suicidal thoughts can be predicted by emotional failure and 25 percent by attachment styles. Secure attachment style (β=3.35), emotional failure (β=3.35) and insecure attachment style (β=3.3) were the most effective factors in the prediction of suicidal thoughts, respectively.

  Conclusion

  Overall, the results of this study emphasized that attachment styles (secure and unsafe) and severity of emotional failure are good predictors of suicidal thoughts among university students.

  Keywords: Emotional Failure, Attachment Styles, Suicidal Thoughts
 • Keyvan Amirshahrokhi*, Behnam Mohammadi, Mansuor Miran, Elham Jabari Pages 216-226
  Background & objectives

  Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - induced peptic ulcer disease is a common gastrointestinal disorder affecting many people worldwide. Rosa canina L. is a member of Rosa species that has been widely used as an herbal medicine in many countries. Rosa canina has therapeutic effects against various disorders through its antioxidant, anti-inflammatory and cytoprotective properties. The aim of the present study was to evaluate the potential beneficial effect of Rosa canina on indomethacin-induced ulceration in mice.

  Methods

  Experiments were performed on male Swiss albino mice. Indomethacin (80 mg/kg, orally) was used to induce gastric ulceration. The extract of Rosa canina fruits (200 and 400 mg/kg/day) was given orally five days before the administration of indomethacin. Normal mice were used as a normal control group.

  Results

  Macroscopic evaluation of gastric mucosa revealed that indomethacin administration (80 mg/kg) produced apparent gastric mucosal ulcers, while pretreatment with Rosa canina (200 and 400 mg/kg) effectively protected gastric mucosa against indomethacin induced ulcers. Rosa canina significantly increased the level of glutathione (GSH) and decreased the levels of malondialdehyde (MDA) and myeloperoxidase (MPO) in the gastric tissues compared with those in the control group.

  Conclusion

  Oral treatment with the Rosa canina fruit extract decreased the gastric ulcer induced by indomethacin through antioxidant and anti-inflammatory mechanisms

  Keywords: Rosa Canina L., Gastric Ulcer, NSAIDs, Antioxidant
 • Mohammad Reza Izadpanah, Ali Saleh Zadeh*, Mohammad Zaiefi Zadeh, Mohammad Nik Pasand Pages 227-238
  Background & objectives

  Breast cancer is one of the most important causes of cancer deaths especially in developing countries. However, some synthetic compounds such as thiosemicarbazone and its metal derivatives can play a very significant role in reducing the death rate from cancer. The aim of this study was to investigate alterations in the expression of BRCA1, p53 and Bcl-2 genes in breast cancer cell line.

  Methods

  In this study, the effect of pyrazole derivative of thiosemicarbazone (T) as well as T-bound iron oxide magnetite nanoparticles (T/ Fe3o4 np) were investigated on expression changes of Bcl-2, BRCA1 and p53 in MCF-7 cells. For this purpose, the toxicity of the compounds was first measured using the MTT reaction for 24 hr. Then, the mRNA expression levels were evaluated using real-time PCR reaction.

  Results

  The results showed a high toxicity for the nano-pyrazole derivative of thiosemicarbazone magnetite so that; the fatality rate for treated thiosemicarbazone magnetite derivative cells was much higher than the compound without any nanoparticle. Also, real-time polymerase chain reaction analysis of gene expression indicated a high effect of the derivative on increasing the expression levels of BRCA1 and p53 genes and also decreasing the Bcl-2 gene expression of Bcl-2.

  Conclusion

  The use of anticancer compounds like thiosemicarbazone which bound to iron oxide nanoparticles would increase the toxicity of the anticancer compounds along with enhancment of delivery of them with high solubility to target tissue.

 • V.Norouzi, MHassanpour Daghah*, KH.Isazadehfar, Z.Mahnia Pages 239-248
  Background & objectives

  Local systemic filling pressure measurement can be used to determine other hemodynamic parameters such as venous return and the stressed volume. The aim of the present study was to evaluate the relationship between local systemic filling pressures and central venous pressure.

  Methods

  In this study, candidate patients of cardiac surgery in Imam Khomeini hospital of Ardabil, in the first half of the 1397, were chosen and studied by their satisfaction, then an intra-arterial catheter inserted to the upper limb, a tourniquet closed to the same arm. The arterial pressure measured during the surgery. Central vein pressure was also measured simultaneously. Finally, other variables obtained from transesophageal echocardiography and demographic data were recorded in each patient's checklist.

  Results

  43 patients (71.7%) were man and 17 (28.3%) were women. The Mean CVP, MSFP, CO, and CI were 8.3±4.5 mmHg, 17.0±6.1, 3.27±1.1, and 1.89±0.7, respectively. Ten patients (16.7%) had mild heart failure, 42 patients (70%) had a moderate heart failure and 8 patients (13.3%) had severe heart failure. There were positive and significant relationship between CVP and MSFP (r=0.478: p=0.001). The EF status has no significant effects on CVP with
  SBP, DBP, MAP, CO and CI. There was significant and reverse correlation between PSF value with CO, and CI in severe heart failure (p<0.05).

  Conclusion

  we concluded that the local MSFP is a good and valuable substitute for CVP
  measurement, especially in severe heart failure.

  Keywords: Intensive Care Unit, Local Systemic Pressure, Central Venous Pressure, Cardiacoutput, Cardiac Index
 • E.Moradi, Asl*, SH.Habibzadeh, H.Arash, Sanjbad Pages 249-253
  Introduction

  Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a viral disease that is transmitted to humans through the tick bite, contact with blood and tissues of infected animals in slaughterhouses as well as infected patients in hospital. The mortality rate of CCHF is 20 - 50%.

  Case Report

  The patient was a 20-year-old man, an Iranian farmer, who lived in Ardabil County.
  The epidemiologic survey showed that his right leg has been bitten by a tick in the past week. The onset of the disease was a sudden high fever, chills and muscle pain. Molecular analysis of blood by RT-PCR showed that it was positive for CCHF disease.

  Conclusion

  Clinical and epidemiological findings are the most important strategies for diagnosis of CCHF disease.

  Keywords: Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, Viral Disease, PCR