فهرست مطالب

بیومکانیک ورزشی - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهناز ملکی*، زهرا رئیسی صفحه 1
  مقدمه و اهداف

  کمر درد مزمن از جمله مشکلاتی است که گریبان گیر اکثر افراد جامعه شده است.این بیماری به طور مستقیم بر پارامترهای راه رفتن اثر می گذارد. تغییر در پارامترهای راه رفتن میزان درد در این افراد را افزایش می دهد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی انواع مداخلات درمانی بر پارامترهای راه رفتن در این افراد می باشد.

  مواد و روش ها

  با جستجوی مقالاتی که در زمینه ی کینتیک، کینماتیک و تمرینات درمانی بر بیماران مبتلا به کمر درد مزمن در بانک های اطلاعاتی معتبر منتشر شده بود، بر اساس معیارهای تحقیق تعدا 83 مقاله به عنوان مقالات نهایی برای مطالعه ی مروری حاضر انتخاب شدند.

  یافته ها

  مروری بر مطالعات انجام شده نشان داد که انواع تمرینات فیزیکی بر بهبود درد و پارامترهای راه رفتن در این بیماری اثرگذار بود. اما تفاوت قابل توجهی میان انواع تمرینات فیزیکی در خشکی و تمرینات در آب وجود داشت.

  نتیجه گیری

  تمرینات در آب به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن همانند شناوری، غوطه وری و مقاومت، محیطی مناسب و ایمن برای این بیماران جهت اجرای تمرینات درمانی و بهبود مطلوب تر پارامترهای راه رفتن می باشد.

  کلیدواژگان: کمر درد مزمن، پارامترهای راه رفتن، تمرین درمانی، آب درمانی
 • ابراهیم عبدی، منصور اسلامی، محمد تقی پور*، علی بختیاری صفحه 2
  هدف

  مطالعات بهترین استراتژی برای کاهش اوج فشار در زیر سر متاتارس ها افزایش سطح با پد متاتارس گزارش کرده است. اما هیچ اطلاعاتی در رابطه با طول مناسب پد متاتارس، در دسترس نمی باشد. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی طول مناسب پد متاتارس بر روی پارامترهای فشار کف پای بیماران دیابتی در حین راه رفتن می باشد.

  روش

  در این پژوهش از 15 بیمار با میانگین سنی 01/2± 3/63 استفاد شد. همچنین از پد های 18%، 20%، 23% و 25%در صد طول کف پا بهره بردیم. بیماران با پوشیدن این پدها در 5 کوشش جداگانه از روی فوت اسکن RS-scan عبور کردند و ثبت داده صورت گرفت و با آنالیز واریانس با داده های مکرر، داده ها مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  اوج فشار به صورت معنی دار با افزایش طول پد متاتارس در نواحی متاتارس های 1، 3 و 4 کاهش یافت (0.001=p). در مناطق متاتارس های 2 و 5 اختلافی از نظر آمار مشاهده نشد (0.05=p). در پارامتر دوم (اوج زمان اعمال فشار) اختلاف بین پوشش ها در همه ی متاتارس ها معنی دار مشاهده شد (0.001=p). اما نوع معنی داری (افزایشی یا کاهشی) در بین نوع پد و ناحیه متاتارس متفاوت بود. متاتارس های 1 و 2 در پد 18% و 20% زمان اعمال فشار کاهش و در طول پدهای 23% و 25%  افزایش مشاهده شد، اما  متاتارس های 3، 4 و 5 در پد 18% زمان اعمال فشار افزایش و در پدهای 20%، 23% و 25% کاهش اوج زمان اعمال فشار مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  ما در این پژوهش مشاهده کردیم، که با افزایش طول پد اوج فشار در مناطق متاتارس ها کاهش پیدا می کند، اما اثر طول پد بر روی زمان اعمال فشار به ناحیه متاتارس و طول پد بستگی دارد. طول پد نسبت به اندازه پا قدمی رو به جلو برای طراحی کفی مناسب است، که ما پد متاتارس 23% طول پا را به عنوان طول مناسب پد برای طراحان کفی پیشنهاد می کنیم.

  کلیدواژگان: بیماران دیابتی، اوج فشار، زمان اعمال فشار و پد متاتارس
 • پریسا صداقتی، حمید ذوالقدر*، حسن دانشمندی صفحه 3
  هدف

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت کنترل پاسچر در ارتباط با شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی افراد فعال بود.

   روش ها

  جامعه آماری پژوهش حاضر، افراد فعال (با میانگین سن: 02/2±15/21سال ، قد: 07/0±78/1سانتی متر ، وزن: 15/10±50/71کیلوگرم ، BMI: 53/2±45/22 کیلوگرم/مترمربع) دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 97-98 بودند. انتخاب جامعه آماری به صورت  در دسترس و انتخاب آزمودنی های به صورت تصادفی و از بین دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی انجام شد. تعداد 40 نفر دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل عرض قفسه سینه، عمق قفسه سینه، دور قفسه سینه، سر به جلو، شانه گرد، کایفوز و لوردوز بود. به منظور ارزیابی کنترل پاسچر از آزمون SLS در چهار وضعیت مختلف استفاده گردید. از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی جهت بررسی معناداری متغییر ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق ارتباط معناداری بین سربه جلو با وضعیت اول (633/0+ r =) و عمق سینه با وضعیت سوم (409/0-r =)،وضعیت چهارم (372/0-r =)، مجموع وضعیت ها (428/0-r =) و دورسینه با وضعیت سوم (354/0-r =) مشاهده شد. و بین کایفوز، لوردوز، شانه گرد، عرض سینه ارتباط معناداری با کنترل پاسچر مشاهده نشد.

   نتیجه گیری

  در مجموع در تحقیق حاضر ارتباط معنادار اما ضعیفی بین برخی شاخص های آنتروپومتری و وضعیتی با کنترل پاسچر مشاهده شد. و به نظر می رسد شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی به تنهایی نمی تواند وضعیت کنترل پاسچر دانشجویان پسر فعال و سالم را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: کنترل پاسچر، تعادل، شاخص های آنترپومتریکی، افراد فعال
 • محیا کامرانی، مهدی خالقی تازجی* صفحه 4
  زمینه و هدف

  حس عمقی بخشی از سیستم حسی پیکری است که مسئول گردآوری اطلاعات برای سیستم عصبی مرکزی به منظور آگاهی دادن از وضعیت بخش های مختلف بدن نسبت به یکدیگر است. یکی از عوامل ایجاد اختلال در حس عمقی خستگی است. در این تحقیق به بررسی تاثیر خستگی عضله چهارسررانی و همسترینگ بر حس عمقی مفصل زانو در زنان سالم پرداخته شده است.

  روش بررسی

  20 زن جوان سالم با میانگین سنی25 تا 35 سال که ازنظر دامنه حرکتی مفصل زانو و قدرت عضلات طبیعی بوده و هیچ گونه ضایعه عصبی عضلانی اسکلتی نداشتند، در این مطالعه شرکت کردند. خستگی موضعی عضلات چهار سر و همسترینگ با استفاده از دستگاه دینامومتر ایزوکینتیک صورت گرفت. میزان وضعیت حس عمقی در دو وضعیت فعال و غیرفعال با استفاده از آزمون بازسازی زاویه هدف (فلکشن 30 ، 45 و 60 درجه) در مفصل زانو انجام شد.

  یافته ها

   نتایج آزمون تی وابسته نشان داد میزان خطای بازسازی زاویه هدف به دنبال خستگی موضعی عضلات چهار سر ران و همسترینگ در شرایط غیرفعال در زاویه 45 درجه بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد در حالیکه در میزان خطای بازسازی زاویه هدف به دنبال خستگی موضعی بین عضلات چهارسر و همسترینگ در زوایای 30 و 60 درجه در حالت غیرفعال تفاوت معنادار مشاهده شد. 

  نتیجه گیری

   بررسی یافته های تحقیق نشان داد خستگی بر حس عمقی مفصل زانو تاثیر دارد و حس وضعیت مفصل را به طور معنی داری کاهش داد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که خستگی عضله همسترینگ نسبت به عضله چهار سر رانی اثر بیشتری بر حس وضعیت مفصل دارد.

  کلیدواژگان: زانو، خستگی، حس عمقی، عضلات چهار سر و همسترینگ
 • فریده باباخانی، محمدرضا هاتفی*، مونا حیدریان، مسعود برزگر صفحه 5
  هدف

  با توجه به اهمیت تعادل در انجام کارهای روزمره و فعالیت های ورزشی، ضروری است ارزیابی تعادل بدن از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین هدف از این پژوهش مقایسه تغییرات مرکزفشار پا و زمان رسیدن به پایداری بین افراد با و بدون هایپرلوردوزیس بود.

  روش ها

  در پژوهش حاضر، 30 دانش آموز دختر مقطع راهنمایی استان تهران با دامنه سنی 14-15 سال که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، شرکت کردند. انحنای ستون فقرات آزمودنی ها بوسیله خط کش منعطف ارزیابی شد که به دو گروه، 15 نفر دارای هایپرلوردوزیس و 15 نفر افراد سالم تقسیم شدند. جهت ارزیابی ثبات پاسچر به صورت ایستا از وضعیت ایستادن با چشم باز و بسته بر روی دستگاه صفحه نیرو (مدل Ver3.0.2 ساخت شرکت دانش سالار ایرانیان) و همچنین جهت ارزیابی ثبات پاسچر به صورت پویا، از آزمون پایداری فرود بر روی دستگاه صفحه نیرو استفاده شد. روش های آمار استنباطی t مستقل جهت تحلیل داده ها به کار گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری نشان داد اختلاف معناداری در شاخص های تغییر پذیری مرکز فشار (COP) در وضعیت ایستاده با دو پا با چشم باز و بسته  بین دو گروه سالم و هایپرلوردوزیس وجود ندارد) 05/0(p> اما زمان رسیدن به پایداری (TTS) بین دو گروه سالم و هایپرلوردوزیس از نظر آماری معنادار بود(05/0p<).

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر  نشان داد که راستای غیر طبیعی ستون فقرات (هایپرلوردوزیس) به عنوان یک ریسک فاکتور می تواند شاخص تعادلی دینامیک (زمان رسیدن به پایداری) را تحت شعاع قرار دهد، اما روی شاخص تعادلی استاتیک با چشمان باز و بسته (تغییر پذیری مرکز فشار) تاثیری نداشته است.

  کلیدواژگان: صفحه نیرو، تعادل، ثبات پاسچر
 • سیاوش اعتمادی نژاد، ساعد احمدی گنجه*، جمشید یزدانی چراتی، سید اسماعیل حسینی نژاد صفحه 6
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر کفش ناپایدار بر فشار کف زیرین کفش هنگام راه رفتن در دانشجویان پسر سالم با کفش هایی با شکل هندسی متفاوت انجام شد. امروزه کفش های مختلفی جهت ارتقای پارامترهای عملکردی برای راه رفتن توسعه یافته است.

  روش ها

  20 نفر از بین دانشجویان مرد سالم با قد 3/92 ± 178/96 سانتی متر، سن 3±27 سال، جرم 6/15 ± 73/99 کیلوگرم و شماره ی پای 42 (EU) انتخاب شد، در چهار وضعیت کفش ناپایدار تولید داخل کشور، کفش ناپایدار مشابه خارجی، کفش کنترل (Regular) و پای برهنه، حداکثر فشار در ده ناحیه کف پا توسط دستگاه انداره گیری فشار کف پا در حین راه رفتن مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تفاوت های معنادار آماری متغیرهای وابسته بین چهار شرایط پوشش پا از روش مدل های خطی تعمیم یافته و تحلیل واریانس با داده های تکراری و یا فریدمن در صورت نرمال نبودن داده ها در سطح آلفای 5٪ با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS استفاده شد (0/05P<).

  یافته ها

  میزان حداکثر فشار کف پایی در ده ناحیه کف پا در چهار حالت پوشش پا مورد بررسی قرار گرفت و تنها در سه ناحیه شست و انگشتان و ناحیه متاتارسال پنجم تغییرات معناداری مشاهده گردید (0/05P<).

  نتیجه گیری

  نتایج به ناکارآمدی کفش ناپایدار تولید داخل در تعدیل فشار کف پایی در افراد اشاره دارد.

  کلیدواژگان: راه رفتن، بیومکانیک پا، کفش ناپایدار
|
 • Behnaz Maleki*, Zahra Raisi Page 1
  Objective

  Chronic back pain is one of the problems that most people sufferfrom it. This disease directly affects on walking parameters. Changes in walking parameters increase the amount of pain in these individuals.Accordingly, the aim of this study was to investigate the types of therapeutic interventions on walking parameters in these individuals.

  Methods

  By searching for articles related to kinetics, kinematics and therapeutic exercises on patients with chronic low back pain in validated databases, based on the research criteria, 83 articles were selected as final papers for this overview study.

  Results

  A review of the studies has shown that a types of physical exercises were effective in improving pain and walking parameters in this disease. But there was a significant difference between the types of physical exercises on land and exercises in water.

  Conclusion

  Water exercises due to its unique characteristics, such as bloating, immersion and resistance, are a safe and proper environment for these patients to perform therapeutic exercises and improve the walking parameters.

  Keywords: Chronic low back pain, Walking parameters, Hydrotherapy, Therapeutic exercises
 • Ebrahim Abdi, Mansour Islami, Mohammad Taghipour*, Ali Bakhtiari Page 2
  Background

  Standard prevention and treatment strategies to decrease peak plantar pressure include a total contact insert with a metatarsal pad, but no clear guidelines exist to determine optimal length of the pad with respect to the metatarsal head. The purpose of this study was to Check the appropriate length of metatarsal pad On the reduction of Diabetic foot ulcer mechanical parameters while walking

  Methods

  fifteen subjects with diabetes mellitus and without a history of forefoot plantar ulcers were studied (mean age = 57 ± 9 years). Forefoot plantar pressure and pressure-time integral data were recorded using the RS-scan system while participants walked along a 10 m walkway. Five conditions were tested: (i) bare foot, no padding (the control), (ii) a metatarsal dome with %18 of foot length, (iii) a metatarsal dome with %20 of foot length, (iv) a metatarsal dome with %23 of foot length, and (v) a metatarsal dome with %25 of foot length.

  Results

  Compared to the control condition, each of the forefoot pads significantly reduced forefoot peak pressure and pressure-time integral. Peak pressure significantly decreased in metatarsal areas 1, 3 and 4 by increases the metatarsal pad (p =0.001). But in the metatarsal areas 2 and 5 in the differences were not observed statistically significant, respectively (p= 0.4) (p =0.05). The second parameter (pressure-time integral) significant difference between the five conditions was observed (0.001 = p). But the significant (increase or decrease) in between the pad and metatarsal area was different. In the metatarsals 1 and 2 on the pad at 18% and 20% of the time pressure to significantly was reduced, but in the pads 23% and 25%-time pressure to significantly increase was observed. In the metatarsals 3, 4 and 5 on the pad 18% of the time pressure increased and the pads 20%, 23% and 25% reduction in peak-time pressure was observed.

  Conclusions

  These findings indicate that peak metatarsal head pressure decrease by increase of metatarsal pads length, but the effect of the pad on the plantar pressure time depend on the metatarsal area and pad length. Pad length relative to foot is a step towards developing an evidence-based algorithm for the construction of optimal insole in therapeutic shoe design; we recommended that pad 23% is optimal length.

  Keywords: : Diabetics foot ulcer, peak plantar pressure, time pressure integral, metatarsal pad
 • Parisa Sedaghati, Hamid Zolghadr*, Hasan Daneshmandi Page 3
  Objective

  The purpose of this study was to investigate postural control position in relation to anthropometric and postural Indicators of Active Persons.

  Methods

  The statistical population of the present study was active Persons (mean age: 21.15 ± 2.02 years, height: 1.78 ± 0.07 cm, weight: 71/50 ± 10.15 kg, BMI: 22.45 ± 2.53 kg / m2) University of Guilan were in the academic year of 97-98. The selection of the statistical population was available and the subjects were selected randomly from among male students of physical education. A Number of 40 students was selected as the sample.  The anthropometric and the postural Indicators of the present study were chest width, chest depth, chest circumference, forward head, round shoulder, kyphosis and lordosis. In order to Assessment postural control, the SLS test was used in four different position. Pearson correlation coefficient and linear regression model were used to examine the significance of variables.

  Results

  The results of this study showed a significant relationship between the forward head with the first condition (r = +0.633) and the depth of the chest with the third condition (r = -0.409), the fourth condition (r = -0.372), the total condition (r= -0.428) and chest circumference with the third condition (r = -0.354). There was no significant relationship between kyphosis, lordosis, round shoulder, width of chest with postural control.
  Discussion and

  Conclusion

  Overall, in the present study, there was a significant but weak relationship between some anthropometric and postural Indicators with postural control. And it seems that anthropometric and postural indicators alone cannot affect the postural control position of active and healthy male students.

  Keywords: Postural Control, Balance, Anthropometric Indicators, Active Persons
 • Mahya Kamrani, Mehdi Khaleghi Tazeji* Page 4
  Objective

  proprioception is part of the body's sensory system who is responsible for collecting information for the central nervous system to inform about the status of different parts of the body relative to each other Fatigue can causes disorder in the proprioception. In this research, the effect of quadriceps and hamstrings muscles fatigue on knee proprioceptive function in healthy women was investigated.

  Methods

  20 healthy young women with an average age of 25 to 35 years which is in terms of the range of knee joint and muscle strength and did not have any musculoskeletal disorders, the subjects were tested By Isokinetic dynamometer, the target angle reconstruction at 30, 45 and 60 degrees in the knee flexion was measured in active and passive.

  Results

  Research result has shown that local fatigue of quadriceps and hamstring muscles, there is no different meaning full between pretest and posttest at 45 degree angle in passive condition (p>0.05). Also in compare local fatigue of quadriceps and hamstring muscles, p value has meaning full in passive condition at 30 and 60 degree angles (p<0.05).

  Conclusion

  Our results that the quadriceps and hamstring muscles fatigue can affect the knee joint proprioception and reduce the sense of joint position. Also, it seems that hamstring muscle fatigue has a greater effect on the sense of joint position than the quadriceps muscle.

  Keywords: knee, fatigue, Proprioception, quadriceps, hamstrings
 • Farideh Babakhani, Mohamadreza Hatefi*, Mona Heydarian, Masod Barzegar Page 5
  Objective

  According to importance of balance in daily routines and sports activities, it is necessary to evaluate the balance of the body from different angles. Therefore, the aim of this study was to Comparison of Center of Pressure and time to Stabilization in students with and without Hyperlordosis.

  Methods

  In this study, 30 female students of Tehran's middle school with a range of 14-15 years old who were selected by available sampling method were participated. Subjects' spinal curvature was evaluated by a flexible ruler. Which divided into two groups: 15 patients with hypereloidosis and 15 healthy subjects. To assess postural static stability in a static state, from open and closed eyes on the force plate (Ver3.0.2 model from an Iranian scientist) was used. also to assess postural stability in the dynamic state, the landing stability test on the force plate device was used. Independent Sample T test statistics were used to analyze the data.

  Results

  The results of the statistical test showed that there was  no significant difference in the parameters of the center of pressure (COP) in two- position with open and closed eyes between the two groups of healthy and hyperlordosis (p> 0/05). But the time to stabilization (TTS) between the two healthy groups and hyperlordosis was statistically significant (p <0/05).

  Conclusion

  The results of this study showed that the Spine Curvature Disorders (hyperlordosis) as a risk factor can distort the dynamic balance index (time to stabilization), But has no affect the static balance with both open eyes and closed eyes (center of pressure).

  Keywords: Force plate, Balance, Postural control
 • Siavash Etemadinezhad, Saed Ahmadi Ganjeh*, Jamshid Yazdani Charati, Esmaeil Hoseininezhad Page 6
  Objective

  The aim of this study was to evaluate the effect of unstable shoes on the sole of the shoes pressure of walking in healthy male students with different geometric shapes. Today, various shoes have been developed to reduce the effects of injury parameters and improve performance parameters for walking.
   

  Methods

  20 of the healthy male lambs were selected 178.96 ± 3.92 cm, 27 ± 3 years old, 73.99 ± 6.6 kg and 42 (EU) number, in four position, domestic production unstable shoes , foreign Similar unstable shoes, regular control shoes, and barefoot, The maximum foot pressure level was evaluated in the ten foot areas of foot by foot scan while walking. To examine the significant statistical differences between dependent variables between the four conditions of foot cover, the general linear model and the analysis of variance with repeated data and / or Friedman in the case of normalization of data in the alpha level of 5% using software version 23 SPSS was used)P<0.05).
   

  Results

  The maximum foot pressure level was evaluated in the ten foot areas of foot in four cases of foot cover and only significant changes were observed in the three areas of the thumb and fingers and the fifth metatarsal region)P<0.05).
  Concluosion: The results indicate to the domestic production unstable shoes inefficiency the sole of the foot pressure adjustment.

  Keywords: Walking, Foot biomechanics, Unstable Shoe