فهرست مطالب

پژوهش های آموزش و یادگیری - سال شانزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)

دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری
سال شانزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • خالد میراحمدی*، اباصلت خراسانی، محمود ابوالقاسمی، داریوش مهری صفحات 1-14

  امروزه اغلب مدارس در توسعه ی فرآیندی جهت پشتیبانی از رشد حرفه ای معلمان، شکست می خورند. اجتماعات یادگیری حرفه ای، چارچوب و فرآیندی را برای یادگیری مداوم و رشد حرفه ای معلمان، فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اجتماعات یادگیری حرفه ای بر خودکارآمدی معلمان، انجام شده است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از جهت شیوه ی گردآوری داده ها، جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل؛ کلیه معلمان مدارس پسرانه دوره متوسطه شهرستان ساوه می باشد که از بین آنان 140 نفر بر اساس جدول مورگان برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده از پرسشنامه های 52 سوالی ارزیابی اجتماعات یادگیری حرفه ای (اولیور و همکاران، 2009) و نیز مقیاس 12 سوالی حس خودکارآمدی معلمان (اسچانن - موران و وولفولک، 2001) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ، به ترتیب؛ 0.93 و 0.89 برآورد گردید. روایی ابزارها توسط متخصصین امر، مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و نیز معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. و آموس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ اجتماعات یادگیری حرفه ای بر احساس خودکارآمدی معلمان در همه ی مقوله های آن، تاثیر گذار است همچنین از مولفه های اجتماعات یادگیری حرفه ای؛ «شرایط حمایتی _ روابط» و «شرایط حمایتی _ ساختارها» بیشترین تاثیر را بر خودکارآمدی معلمان به جای گذاشته اند.

  کلیدواژگان: اجتماعات یادگیری حرفه ای، خودکارآمدی معلمان، توسعه حرفه ای معلمان
 • مهدی محمدی*، سحر نوروزی صفحات 15-26

  هدف کلی مطالعه حاضر، ارزیابی دانشجویان از تجانس محیط های یاددهی - یادگیری دوره های کارشناسی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان کارشناسی گروه های تحصیلی مختلف دانشگاه شیراز بود. با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، 294 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل تجانس محیط های یاددهی - یادگیری (پروژه ارتقاء محیط های یاددهی - یادگیری، 2005) بود که پس از تامین روایی و پایایی، پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه توزیع و داده های لازم گردآوری گردید. داده های پژوهش با آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و نیز تحلیل واریانس ترکیبی با بهره گیری از نرم افزار «اس. پی. اس. اس. 21» تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد؛ تمامی ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری پایین تر از سطح کفایت مطلوب است. تجانس مدیریت و سازماندهی دوره ها و سنجش، هدایت و بازخورد از حد متوسط پایین تر است. تجانس زمینه، دانش و آرمان ها و حمایت از یادگیری و فعالیت های یاددهی - یادگیری در حد بالاتر از متوسط است.  تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری دوره های کارشناسی دانشگاه شیراز از دید دانشجویان وجود دارد. بالاترین میانگین متعلق به تجانس زمینه، دانش و آرمان های دانشجویان (3.10)، و پایین ترین میانگین متعلق به تجانس سنجش، هدایت و بازخورد (2.69) می باشد. تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری از دید دانشجویان گروه های تحصیلی مختلف، وجود دارد. تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری کارشناسی از دید دانشجویان پسر و دختر، وجود ندارد. یافته ها نشان داد که در مقایسه درون گروهی تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس محیط های یاددهی - یادگیری دوره های کارشناسی از دید دانشجویان سال های مختلف تحصیلی وجود دارد به علاوه در مقایسه بین گروهی نیز تفاوت معناداری بین دیدگاه دانشجویان سال های مختلف تحصیلی، مشاهده شد که بالاترین میانگین به دانشجویان سال اول و پایین ترین میانگین به دانشجویان سال آخر، تعلق دارد.

  کلیدواژگان: تجانس محیط های یاددهی - یادگیری، دوره های کارشناسی دانشگاه شیراز، ارزیابی وضعیت موجود
 • محمد عباسی*، مریم شاهکرمی، کبری عالی پور صفحات 27-35

  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان از طریق نقش میانجی گر شایستگی تحصیلی بود. نمونه شامل 280 نفر دانش آموز دختر متوسطه اول در شهر خرم آباد بود که بوسیله نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس ادراک دانش آموز از جو کلاس درس و نیز مقیاس اشتیاق تحصیلی جمع آوری گردید. مدل معادلات ساختاری به عنوان روش آماری برای تحلیل داده ها به کار برده شد. نتایج نشان داد؛ حمایت معلم و همسالان و شایستگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطه معنی دار داشتند. مطابق با انتظار، تحلیل های میانجی که بر مبنای مدل معادلات ساختاری انجام شد، نشان دهنده اثر غیرمستقیم متغیرها بر اشتیاق تحصیلی از طریق شایستگی تحصیلی بود. آزمون میانجی گری به وسیله روش بوت استراپ، نشان دهنده معنی داری نقش میانجی گر شایستگی تحصیلی در رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی بود. به طور واضح، شایستگی تحصیلی نقش مهمی در رابطه بین حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی بازی می کند.

  کلیدواژگان: حمایت معلم، حمایت همسالان، شایستگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی
 • مهدی یوسف وند، عزت الله قدم پور*، سبحان ملکی، پیمان پادروند، هومن رجبی صفحات 37-49

  نظام تعلیم و تربیت همانند سایر نظام ها، دارای اصول و ویژگی های خاص خود است. از ویژگی های اساسی و لاینفک آن، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ارائه بازخوردهای سودمند می باشد که به واسطه آن می توان به تحقق اهداف آموزش و از جمله زبان آموزی پرداخت. هدف پژوهش بررسی اثربخشی بازخوردهای اصلاحی کتبی و کلامی معلمان طی ارزشیابی های تکوینی بر میزان هیجانات تحصیلی (یادگیری و درسی) دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر خرم آباد بود. روش پژوهش نیمه تجربی مبتنی بر پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 40 نفر نمونه پژوهش به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسش نامه هیجانات تحصیلی پکران و همکاران (2005) انجام شد. داده ها با روش تحلیل کواریانس تک متغیری و چندمتغیری، تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس مبین تفاوت معنی دار بین دو گروه بود بنابراین ارائه بازخوردهای کتبی و کلامی مبتنی بر مدل باتلر و وین می تواند اثربخش باشد.

  کلیدواژگان: بازخوردهای اصلاحی کتبی و کلامی، ارزشیابی تکوینی، هیجانات تحصیلی
 • سید عدنان حسینی*، نادر کریمیان، فاتح حسامی، بشیر محمدی صفحات 51-64

  هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون و گروه گواه بود. دو کلاس و هریک به تعداد 32 نفر از جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه دو شهر سنندج به عنوان گروه های آزمایش و کنترل با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده از پرسشنامه سنجش هیجان های تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی، استفاده شد. آموزش به شیوه کاوشگری طی 10 جلسه‏ 45 دقیقه‏ای در پنج هفته‏ متوالی برای دانش‏آموزان گروه آزمایش برگزار گردید. گروه‏ کنترل تحت آموزش با شیوه سنتی قرار داشتند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج تحلیل ‏کوواریانس چند متغیره درسطح 05/0>p نشان داد؛ بین دو گروه از لحاظ متغیر وابسته ترکیبی (هیجان های تحصیلی کلاس) تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکووا نشان داد؛ بین گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ نمرات پس آزمون هیجان های مختلف کلاس درس، تفاوت معنی دار وجود دارد. تدریس به شیوه کاوشگری توانسته است سبب افزایش هیجان مثبت لذت و کاهش هیجان های منفی اضطراب و خستگی دانش‏آموزان گروه آزمایش در موقعیت کلاس درس شود.

  کلیدواژگان: الگوی کاوشگری، هیجان های تحصیلی، درس علوم تجربی
 • مریم کیان*، رقیه قادری صفحات 65-74

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت شناختی و هوش معنوی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. از روش توصیفی - همبستگی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه یازدهم دوره متوسطه شهرستان زرین شهر (588 نفر) بودند که تعداد 240 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه باورهای معرفت شناختی و پرسشنامه هوش معنوی بود که تامین روایی صوری و محتوایی آن ها از طریق نظرات شش نفر از استادان علوم تربیتی دانشگاه یزد و پایایی آن ها  نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب، 0.82 و 0.86 به دست آمد. معدل تحصیلی دانش آموزان برای موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها از طریق ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان داد؛ بهترین پیش بینی کننده های موفقیت تحصیلی شامل؛ قطعیت دانش، ساده بودن دانش، توانایی ذاتی در یادگیری و همچنین درک و ارتباط با سرچشمه هستی است. بر اساس یافته ها، باورهای معرفت شناختی و هوش معنوی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان نقش دارند و این عوامل، به ویژه در موقعیت های آموزشی، باید مد نظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: موفقیت تحصیلی، باورهای معرفت شناختی، هوش معنوی، دانش آموز، دوره تحصیلی متوسطه
 • زهرا آهنی امینه*، سهیلا بورقانی فراهانی، طهمورث حسنقلی پور یاسوری، سید حبیب الله طباطباییان صفحات 75-90

  در دنیای امروز توانمندی های مردمی در علم و فناوری اصلی ترین عامل پیشرفت در توسعه کشورها شناخته می شود. نهادهای مختلفی جهت کمک به توانمندسازی مردم در تلاش هستند. نهاد رادیو وتلویزیون یکی از این نهادهاست. این پژوهش در پی ساختن الگویی برای ارتقاء اثربخشی رسانه ملی بر میزان یادگیری علم و فناوری می باشد. به این منظور ضمن مرور مبانی نظری فرهنگ علم و فناوری در جهان، مقایسه ای تطبیقی بین ایران و جهان شده و جایگاه کشور را در زمینه یادگیری علم و فناوری مشخص می نماید سپس به منظور ارزیابی نقش رسانه ملی در اثربخشی فهم عمومی از علم و فناوری و طراحی الگویی برای ارتقاء اثربخشی آن بر مبنای مطالعات جهانی و نظر کارشناسان، پرسشنامه ای طراحی گردید. پرسشنامه توسط مدیران میانی و ارشد فرهنگی و رسانه ای و همچنین اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارتباطات که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. در نهایت الگوی طراحی شده در چهار محور؛ «آگاهی عمومی علم و فناوری»،« نگرش عمومی علم و فناوری»، «استفاده عمومی از علم و فناوری» و « اعمال نظر عمومی در علم و فناوری» استوار گردید. مسیر ارتقاء اثربخشی رسانه ملی در توسعه فرهنگ علم و فناوری توسط شاخص های قالب رسانه ای مربوطه در هر محور، مشخص گردیده است.

  کلیدواژگان: ترویج عمومی علم و فناوری، بازارسازی علم و فناوری، قالب های رسانه ای
 • زینب مقدم* صفحات 91-110

  هدف پژوهش، بررسی مقایسه ای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و  پیام نور استان همدان بود. روش پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و پیام نور استان همدان بودند. تعداد 300 نفر نمونه به شیوه خوشه ایاز بین دانشجویان دانشگاه های دولتی و پیام نور استان همدان، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیم پنتریچ و دی گروت با 47 عبارت و براساس مقیاس لیکرت، بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس)  استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد؛ بین باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم دانشجویان دانشگاه  های دولتی و پیام نور، تفاوت معنادار وجود دارد. میانگین باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، جهت گیری هدف، اضطراب امتحان و ارزش گذاری درونی) و راهبردهای یادگیری خودتنظیم (شناختی و فراشناختی) در دانشجویان دانشگاه پیام نور، بیشتر از دانشجویان دانشگاه های دولتی بوده است.

  کلیدواژگان: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، باورهای انگیزشی، دانشگاه دولتی، پیام نور
 • محمد ستایشی اظهری*، مینا محبی، رضا جعفری هرندی صفحات 111-122

  هدف پژوهش حاضر، تعیین نیمرخ های انگیزشی دانش آموزان و مقایسه نیمرخ های تعیین شده از نقطه نظر خرده مقیاس های پیوند با مدرسه بود. روش پژوهش علی - مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر قم و نمونه پژوهش نیز شامل 217 دانش آموز بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، انتخاب شدند. جهت اندازه گیری داده ها از مقیاس پیوند با مدرسه رضایی شریف و همکاران (1394) با آلفای کرونباخ 0.92 و مقیاس جهت گیری انگیزشی الیوت و مک گروگور با آلفای کرونباخ 0.66 (2001) استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش های تجزیه و تحلیل خوشه ای، مانوا و آزمون پیگیری توکی طی نرم افزار «اس. پی. اس. اس.» استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده سه نیمرخ انگیزش؛ چندگانه، بی انگیزشی و تبحرگرا - عملکردگرا در میان دانش آموزان بود. نتیجه تحلیل مانوا نشان داد؛ به جزء خرده مقیاس مشارکت در مدرسه، در بقیه خرده مقیاس های پیوند با مدرسه (دلبستگی به مدرسه، دلبستگی به کارکنان، باور و تعهد به مدرسه) بین دانش آموزان با نیمرخ های انگیزش چندگانه، بی انگیزشی و تبحرگرا - عملکردگرا، تفاوت معنادار وجود دارد. یافته دیگر نشان داد که دانش آموزان دارای نیمرخ انگیزش چندگانه و تبحرگرا - عملکردگرا دارای دلبستگی به معلم، دلبستگی به مدرسه، دلبستگی به کارکنان، باور و تعهد به مدرسه بیشتر نسبت به نمیرخ بی انگیزشی هستند و نیز بین دو نیمرخ انگیزش چندگانه و تبحرگرا - عملکردگرا از لحاظ پیوند با مدرسه و خرده مقیاس های آن تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته ها می تواند به مسئولین حوزه آموزش کمک نماید تا با طراحی برنامه های مداخله ای تربیتی در ارتقا و یا حفظ انگیزش دانش آموزان، در طول سال های تحصیلی، اقدامات موثری را انجام دهند.

  کلیدواژگان: پیوند با مدرسه، جهت گیری اهداف، تجزیه ی خوشه ای، نیمرخ انگیزشی
 • صابر عبدالملکی*، حسن ملکی، لیلا فرجادمند صفحات 123-135

  معلمان برای اثربخش بودن باید بر دانش و مهارت‏های موردنیاز جهت دستیابی به اهداف آموزشی آگاهی و تسلط داشته باشند تا بتوانند آن ها را در زمان مناسب و به شیوه ای مطلوب به کارگیرند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های تدریس اثربخش برای معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و طی آن معلمان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران که شرایط نمونه مورد نظر را داشتند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند و اکتشافی، مورد مصاحبه قرار گرفتند و با رسیدن به اشباع نظری یافته ها تعداد نمونه پژوهش به 19 نفر رسید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی داده های 7 مرحله ای کلایزی (1987) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش مبین شش مولفه؛ ویژگی های اخلاقی و شخصیتی معلمان، ویژگی های تخصصی، مهارت های تدریس، ارزشیابی آموزشی، کنش روان شناسانه و مدیریت کلاس معلمان در تدریس اثربخش است.

  کلیدواژگان: تدریس اثربخش، یاددهی - یادگیری، معلم، دوره ابتدایی
 • شهاب پروین پور، اسماعیل نصیری*، مرضیه بلالی صفحات 137-146

  یادگیری مشارکتی از انواع یادگیری است که در فراگیری مهارت ها، رشد اجتماعی و رشد عاطفی، فراتر از روش یادگیری انفرادی، عمل می کند. روش تمرین دوتایی از روش های یادگیری مشارکتی، گزینه مناسبی برای رسیدن به شرایط بهینه یادگیری است. پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از روش نیمه تجربی اثربخشی تاثیر تمرین دوتایی و انفرادی دانش آموزان دو پایه دوم و چهارم دبستان را در یادگیری مهارت حرکتی طناب زنی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور 33 دانش آموز پایه دوم و 40 دانش آموز پایه چهارم با میانگین سنی 8.60 و 10.89 به صورت جداگانه به دو گروه؛ تمرین دوتایی و تمرین انفرادی تقسیم شدند. شرکت کنندگان 8 جلسه تمرین کرده و یک هفته پس از پایان مداخله ، آزمون گرفته شد. اندازه گیری بر اساس امتیازدهی به برنامه ارائه داده شده به دانش آموزان انجام شد. طبق نتایج، گروه تمرین دوتایی در پایه دوم برتری معناداری نسبت به گروه تمرین انفرادی داشت در حالی که در پایه چهارم دو گروه تفاوت معناداری با هم نداشتند. نتیجه گیری این که می توان با استفاده از روش تمرینی دوتایی، اثربخشی شرایط تمرین را بالا برده و به یک محیط تمرینی بهینه تر نزدیک شد.

  کلیدواژگان: یادگیری مشاهده ای، روش تمرین دوتایی، یادگیری، پایه ابتدایی
 • لقمان ابراهیمی* صفحات 147-163

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل آسیب زای نقش مشاوره ای مدیران مدارس و راهکارهای گسترش نقش مشاوره ای آنها در فرآیند آموزش و یادگیری به روش کیفی انجام شده است. نمونه پژوهش 48 نفر از عوامل اجرایی فعالیت های مشاوره در مدارس استان آذربایجان غربی شامل؛ مدیران (12 نفر)، مشاوران (14 نفر)، معلمان (12 نفر) و دانش آموزان (10 نفر) بودند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته و با روش گراندد تئوری، جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل چارچوبی و روش کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) استفاده گردید. یافته ها براساس 51 مصاحبه نیمه ساختاریافته حاکی از حضور 3 موضوع اصلی و 10 زیرموضوع به عنوان عوامل آسیب زای نقش مشاوره ای مدیران مدارس بود که موضوعات اصلی در سه حوزه؛ فردی، آموزشگاهی و سازمانی شناسایی و طبقه بندی شدند. مصاحبه شوندگان راه کارهایی متناسب با عوامل آسیب زای شناسایی شده مبنی بر؛ آگاه سازی و توانمندسازی مدیران در زمینه مهارت های مشاوره ای و ارتباطی خود (برای عوامل آسیب زای فردی)، آگاه سازی پرسنل مدرسه از نقش مشاوره ای مدیران و جلب مشارکت فعالانه آن ها و بهره گیری از ظرفیت ها و منابع درون آموزشگاهی (برای عوامل آسیب زای آموزشگاهی)، طراحی و اجرای برنامه های کلان، حمایت و پشتیبانی سازمانی از نقش مشاوره ای مدیران در خط مشی کلی و سیاست گذاری کلان نظام آموزشی (برای عوامل آسیب زای سازمانی) ارائه کردند. بنابراین به منظور فرهنگ سازی نقش مشاوره ای مدیران مدارس و اهمیت آن در فرآیند آموزش - یادگیری توجه و اهتمام جدی به یافته های پژوهش در خط مشی کلی و سیاست گذاری کلان نظام آموزشی و همچنین تحلیل عوامل موثر بر گسترش نقش مشاوره ای مدیران در اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نقش مشاوره ای مدیران مدارس، عوامل آسیب زا، راه کارها، پژوهش کیفی
|
 • khaled mir ahmadi* Pages 1-14

  Nowadays almost all schools fail to develop a process in line with supporting the professional development of teachers. Professional learning communities intend to formulate a framework and process for teachers’ continuous learning and professional development. The present research aims to investigate the impact of Professional Learning Communities (PLC) on the teachers’ self-efficacy. This research is considered to be practical in terms of objective and descriptive study (correlation) in terms of the method used for data collection. The statistical population of this research contains all the high-school teachers (Boys Only) in Saveh County in 2014-15. Using Cluster Random Sampling, 140 persons from 7 high schools were selected based on Morgan Sampling Table. Questionnaire with fifty two questions, Professional Learning Communities Assessment-Revised (Olivier et. al. 2009), and Teacher Sense of Efficacy Scale with twelve questions (Tschannen-Moran and Woolfolk, 2001) were utilized for collecting data. Using Cronbach’s alpha, the questionnaires’ indexes of reliability were 0/93 and 0/89 respectively. Furthermore, its validity was authenticated by experts. In addition, Spearman Correlation Coefficient and Structured Equation Modeling (SEM) were applied for analyzing the data. To do so, the following softwares, i.e. SPSS and AMOS were made use of. The results of this research indicate that Professional Learning Communities based on teachers’ self-efficacy are influential in all categories. Moreover, Supportive Conditions-Relationships and Supportive Conditions-Structures are the most influential components in the Professional Learning Communities.

  Keywords: Professional Learning Communities, Teachers’ Self-Efficacy, Professional Development of Teachers
 • Mehdi Mohammadi*, Sahar Nouroozi Pages 15-26

  The Purpose Of This Study Was To Students’ Evaluation Of Congruence Within Teaching-Learning Environment Of Undergraduate Courses At Shiraz University.  The Study Population Consisted Of All Undergraduate Courses Students Of Different Educational Groups At Shiraz University. 294 Participants Were Selected Using "Multistage Cluster Sampling” Method. Research Instruments Consisted Of Researcher Made Questionnaire Of Congruence Within Teaching-Learning Environment Based On ETL Project (2005). The Results Showed That:  1) All Of Dimensions Of Congruence Within Teaching-Learning Environments Was Lower Than The Adequate Level And Dimensions Including Congruence Of Course Organization & Management  And Congruence Of Assessment & Feedback Were Lower Than The Acceptable Level Of Competence, Also Congruence With Students' Backgrounds, Knowledge & Aspirations and Congruence Of  Learning Support And Teaching-Learning Activities Were  Higher Than The Acceptable Level Of Competence. 2) There Is A Significant Difference Between The Dimensions Of Congruence Within Teaching-Learning Environments Of Undergraduate Courses At Shiraz University From The Perspective Of Students. 3) From The Perspective Of Students Of Different Educational Groups, There Is A Significant Difference Between The Dimensions Of Congruence Within Teaching-Learning Environments Of Undergraduate Courses At Shiraz University. 4) From The Perspective Of Male And Female Students, There Isn’t A Significant Difference Between The Dimensions Of Congruence Within Teaching-Learning Environments Of Undergraduate Courses At Shiraz University. 5) From The Perspective Of Students Of Different Educational Years, There Is A Significant Difference Between The Dimensions Of Congruence Within Teaching-Learning Environments Of Undergraduate Courses At Shiraz University.

  Keywords: evaluation of existing status, Congruence within Teaching-Learning Environments, Undergraduate Courses at Shiraz University
 • Mohammad Abbasi* Pages 27-35

  The current study aimed to investigation the relationship of Teacher and Peer Support on the Academic Engagement of the Students, mainly focused on confirmation of the mediator role of Academic Competence. The study sample included 280 First high school girls students were selected by cluster random sampling in khoramabad. Data were collected by using the student personal perception of classroom climate (SPPCC) and School Engagement Scale. Structural equation modelling (SEM) was employed as statistical technique for data analysis of the study. The results revealed that both Teacher and Peer Support and Academic Competence were significantly correlated with Academic Engagement. Also consistent with expectation, mediation analysis, which was conducted based on SEM, showed that there was an evidence of indirect effect of the variables on Academic Engagement through Academic Competence. Test of mediation by bootstrapping method established significant mediating role of Academic Competence in the relationship between Teacher and Peer Support and Academic Engagement. Clearly, Academic Competence played a significant role in the relation between Teacher and Peer Support and Academic Engagement of the First high school girl’s students.

  Keywords: Teacher Support, Peer Support, Academic Competence, Academic Engagement
 • ezatollah ghadam pour* Pages 37-49
  Introduction

   The system of education, like other systems, has its own principles and characteristics. One of the essential features of this evaluation is the provision of useful feedback, through which one can identify important educational goals and, among other things, examine the important needs for language learning. The aim of this study was to investigate the effect of feedback corrective (written and verbal) teachers in a formative evaluation On the amount of emotional excitement (emotions related to learning and emotions related to the lesson) male students Khorramabad city was the first grade male students in the eight grade. Research

  Method

   This quasi-experimental study in which the pretest - posttest control group was used. The sample consisted of 40 subjects selected by multistage cluster sampling method and were randomly assigned to experimental groups and control group.The data were collected from Educational Excitement Questionnaire were used. Data were analyzed using univariate  and multivariate analysis of covariance. 

  Finding

   Covariance analysis showed significant differences between the two groups. Discussion and

  conclusion

   Thus it can be concluded that written and verbal feedback Butler and Wine based model can be effective. If the teachers after the model of formative assessment Butler and Wine to provide feedback to students, they can study the level of emotional excitement to significantly increase.

  Keywords: written, verbal feedback, formative evaluation, Emotional Excitement
 • seyed adnan hosseini* Pages 51-64

  The main goal of this study was to exemaine the effect of  inquiry-based learning method on achivement emotions of elementary students. The study had a quasi experimental design with pre-test, post-test and control group. The research population was included all of the fifth grade male students of the elementary schools in sanandaj during the acacdemic year of 2016-17, witch among them a fifth grade class with 32 students as a expremental group and another class with 33 students as control group were selected useing a multistage cluster sampling method. The achievement emotions questionnaire – elementary school(AEQ-ES) was used as research tool. The inquiry-based learning program was conducted for students in the experimental class during 10 sessions(each 45 min) and 2 session per week while the control group was trained with traditional teaching method in the classrooms. Data analyzed with analysis of covariance using SPSS 22 software. The results of multivariate covariance showed that there is a significant difference between two groups in the dependent variable (classroom emotions). The results of one way covariance analysis in the text of mancova also showed that there is a significant difference between the two groups in the post-test scores of different classroom emotions and inquiry-based learning method has been able to increase the students' positive emotion of enjoyment and reduce the negative emotions of  anxiety and boredom in the experimental group in the classroom situation(P>0/05).

  Keywords: Inquiry-based learning, Achivement emotions, Science course
 • maryam kian* Pages 65-74

  This study examined the role of epistemological beliefs and spiritual intelligence in predicting the academic success of students in secondary education. The numbers of 240 high school students were selected by random sampling and they completed the epistemological beliefs and the spiritual intelligence questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. Results showed a significant relationship between epistemological beliefs and spiritual intelligence. Multiple regression coefficients showed the best predictor of academic success, includes certain knowledge, simplicity of knowledge, learning and the innate ability to understand and communicate with the origin of the universe. As a result, in education and academic success, these factors should be considered.

  Keywords: academic success, epistemological beliefs, spiritual intelligence, student, secondary education
 • Zahra Ahani Amineh* Pages 75-90

  This study is determinded to build a model for improving the effectiveness of national media impact on the promotion of science and technology. This by reviewing, there is researched  at the first, theoretical studies of scientific and technological culture in the world, then compared benchmarking between Iran and the country's position  The questionnaire was designed based on global studies and professors ideas to evaluat the national media impact on the public understanding of science and technology. This questionnaire was completed by middle and senior managers who are working in the cultural and media communications as well as professors and graduate students who were selected by random sampling method. Conclusion is a pattern what is designed in four dementions, "public awareness of science and technology", "public understanding of science and technology"," public engagement of science and technology" and " public participate in science and technology".  The road of improving the effectiveness of the national media in the scientific and technological cultural development is specified by the media framework which is relevant.

  Keywords: : public deffution of science, technology, market- maker of science, media formats
 • Zeinab Moghadam* Pages 91-110

  Research aim was to compare the metacognitive approaches and motivational beliefs of masters` degree student of state and Payame Noor universities in Hamedan.This is a survey-descriptive of the applied type.The population sample was all the students of state and Payame Noor universities  of  Hamedan(5120 subjects).To collect data , class random sampling was used and the questionnaire was provided for the state university students( 150 subjects) and Payame Noor students (150 subjects) ,totaling 300. The tool needed included state metacognitive questionnaire (Oneil and Abedi) with 47 terms in Likert scale.To analyze data, descriptive and inferential statistics ( single group T-test. Two independent groups  T-test) were used .The analysis of data showed that the state of motivational beliefs and metacognitive approaches of state and Payame Noor students are at the reasonable level .In addition , There is a significant difference  between motivational beliefs and metacognitive approaches of state and Payame Noor students in that those in Payame Noor are greater than those of state universities. As with gender, there  is a difference between male and female students about motivational beliefs in that it was greater for female students. On the effect of marital status on the meta-cognitive approaches , there was seen to be a significant difference in favor of married students.

  Keywords: metacognitive approaches, motivational beliefs, Payame Noor universities, State universities
 • Mohammad Setayeshi*, Reza Jafariharandi Pages 111-122

  the present study aimed to determine the motivational profiles (clusters) of students and to compare their school bonding considering these profiles. This study was conducted with a comparative-descriptive method. The participants were 217 high school students who completed the Rezaiisharif and colleague school bonding Questionnaire and Elliot and Mcgregor Goal oriented achievement Questionnaire that were choose by multiple cluster sampling method. The methods of cluster analysis, MANOVA and Tukey test were used for data analysis using SPSS software. Expect take part in school subscale other subscales are (school attachment, personal attachment, belief and commitment to school) are different between  motivation cluster, mastery goal orientation- performance goal orientation, and multiple motivation cluster, findings showed that multiple motivation cluster and  mastery goal orientation- performance goal orientation have better school and teacher attachment, personal attachment, belief and commitment to school to without motivation cluster. The findings of this study will help those involved in the field of education make effective attempts by planning helpful educational program, so promote the students’ learning motivations, during the academic years.

  Keywords: school bonding, goal orientation achievement, cluster analysis, motivational profile
 • Saber Andolmaleki*, Hasan Maleki, Lila Farjadmand Pages 123-135

  Effective teachers in the teaching process are not born, but to be effective must master knowledge and skills required to achieve educational goals and to be aware of them at the right time and in the manner least be required and expected. This study aimed to identify the components of effective teaching fifth grade of primary school were teachers. This study aimed to identify the components of effective teaching fifth grade of primary school were teachers. Views of individuals through semi-structured interviews to obtain and analyze data colaizzi (1987), which led to the identification of 421 initial code; 36 sub-themes, categories or sub-themes and 6 central theme of moral qualities and personality features specialized teaching skills, educational assessment, psychological and management act was class.

  Keywords: Teaching Effective, Teaching-Learning, Teacher, Elementary
 • Shahab Parvinpour, Esmaeil Nasiri*, Marzieh Balali Pages 137-146

  Cooperative learning is a type of learning which is better than comparative and individual learning methods in acquiring skills and social and affective development. Dyad training method, some type of cooperative learning, is a suitable candidate to achieve an ideal condition for learning.  So the present study through a semi-experimental research aims to investigate effectiveness and efficiency of this method in learning roping motor skills with comparing it with individual training method in second and fourth grade of elementary school. 33 students in second and 40 students in fourth grade with age means of 8.60 and 10.89 years in each grade separately was divided to two groups of dyad and individual training. They practiced 8 sessions and one week after the last session participated in the test. Assessment was done according to scoring to program of roping which was practiced. Results showed that dyad training group was better than individual training group in retention test in second grade. However the groups were not significant different in fourth grade. In general with using dyad training, we can increase effectiveness and efficiency of training conditions and get closer to an optimal training environment.

  Keywords: Children, Dyad training method, Observational learning, skill
 • Loghman Ebrahimi* Pages 147-163

  The purpose of this study was to identify the Damaging Factors of Counseling Role of School principals and Strategies for Expanding their Counseling Role in the Process of Education and Learning by qualitative method. The research sample was 48 executives of counseling activities in schools of West Azarbaijan during the educational year of 2012-2013 including managers (12 students), counselors (14 students), teachers (12 students) and students (10 students) who were selected to achieve The purpose of the research and the necessity of the presence of knowledgeable and knowledgeable individuals in the subject matter was through targeted sampling. Data were collected through semi-structured individual interviews and grounded theory and For analyzing data, framework analysis and three-step coding (open, axial, and selective) coding were used and a thematic framework and key issues were identified. Findings based on 51 semi-structured interviews revealed that 3 main subjects and 10 sub-topics were considered as Damaging factors in the role of counseling of school principals. The main themes were identified and classified in three areas: personal, environmental and organizational.The interviewees identified ways of identifying Damaging factors that Informing and empowering principals in their counseling and communication skills (for individual Damaging factors), informing school personnel about the role of counseling principals and attracting their active participation and utilizing in-house resources and capacities (for environmental Damaging factors). Designing, implementing and implementation of macro programs, organizational support and support from the role of counselors principals  in general policy and educational system policy (for organizational Damaging factors).Therefore, for the purpose of culturalization, the role of counseling of school principals and their importance in the learning-learning process is to pay close attention to research findings in general policy and macro education in the educational system as well as to analyze the factors affecting the expansion of the role of counseling managers in The upstream documentation of the education system is proposed.

  Keywords: Counseling Role of School principals, Damaging Factors, Strategies, Qualitative research