فهرست مطالب

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی - سال هفتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمید حسین پور، برزان بهرامی کمانگر*، وحید زادمجید، ادریس قادری صفحات 1-16

  به منظور تعیین ساختار سنی و رشد ماهی سفید رودخانه ای (S. cephalus) در رودخانه قشلاق سنندج، دو منطقه در بخش های بالا دست (ناحیه نایسر با آب کیفیت مناسب) و پایین دست (ناحیه سواریان با آب کیفیت نامناسب) انتخاب و در طی چهار فصل از هر دو منطقه تعداد280 عدد ماهی سفید رودخانه ای با استفاده از دستگاه الکتروشوکر و تور پرتابی صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در منطقه نایسر 1 به 86/1 و در منطقه سواریان 1 به 61/0 تعیین گردید، که متفاوت از نسبت مورد انتظار 1 به 1 بود. ماهیان صید شده در گروه های سنی +0 تا +5  قرار داشتند. رابطه طول چنگالی - وزن بدن در منطقه نایسر آلومتریک منفی و در سواریان ایزومتریک به دست آمد. مقایسه میانگین طول چنگالی و وزن بدن ماهیان در دو منطقه و در گروه های سنی متناظر نشان دهنده اندازه بزرگتر این صفات در برخی گروه های سنی ماهیان منطقه سواریان نسبت به نایسر می باشد. پارامتر حداکثر طول احتمالی در کل رودخانه قشلاق براساس معادله رشد فان برتالانفی در جنس های نر و ماده به ترتیب معادل 2/28 و 5/35 سانتی متر تعیین گردید. مقادیر ضریب چاقی در کل رودخانه برای جنس نر 53/1 و برای جنس ماده 55/1 به دست آمد. هم چنین مقایسه جفتی ضرایب چاقی بین گروه های سنی در دو منطقه مورد بررسی نشان داد که در بیشتر گروه های سنی ضریب چاقی ماهیان در منطقه سواریان به طور معنی دار بیشتر از گروه های سنی مشابه در نایسر می باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از ویژگی های زیست شناسی ماهی سفید رودخانه ای در منطقه سواریان متفاوت از منطقه نایسر بوده و این تفاوت ها می تواند ناشی از ورود فاضلاب شهر سنندج به درون رودخانه قشلاق در منطقه سواریان باشد.

  کلیدواژگان: S، cephalus، رشد، سن، فاضلاب شهری، رودخانه قشلاق، سنندج
 • عبدالعظیم فاضل*، رسول قربانی، عبدالرضا بهره مند، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 17-30

  چهار نهر با خصوصیات مختلف برای مطالعه تاثیر فاکتورهای محیطی بر جمعیت های ماهیان با استفاده از آنالیز های غیر مستقیم (آنالیز تطبیقی قوس گیری شده(Detrended Correspondence Analysis, DCA)) و مستقیم (آنالیز فزونگی (Redundancy Analysis, RDA)) گرادیان در استان گلستان انتخاب گردید. نتایج DCA بر روی داده های حضور و عدم حضور و فراوانی نسبی ماهیان بخوبی شیب تغییرات را توضیح داده و نشان داد که گونه ها از الگوی خطی تغییرات تبعیت می کنند. نتایج آنالیز RDA در نهرها نشان داد که داده های چهار نهر به ترتیب 8/74 و 5/77 درصد از اختلاف بین نهرها برای حضور و عدم حضور و فراوانی نسبی ماهیان را به خود اختصاص داده اند. با بررسی محورهای اول و دوم در آنالیز فزونگی مشخص شد که محور اول بیشتر با خصوصیات زیستگاهی و محور دوم نیز با خصوصیات مروفولوژی کانال نهر همبستگی دارد. براساس نمودارهای RDA می توان گفت که سگ ماهی جویباری و سیاه ماهی بیشتر در نهرهای زرین گل و تیل آباد حضور داشته و همبستگی بالایی با خصوصیاتی از قبیل درصد پوشش گیاهی و درصد بسترهای قلوه سنگی از محور اول و عمق متوسط حداقل جریان، عرض متوسط حداقل جریان در محور دوم دارند. در حالیکه ماهی آلبرنوئید و گاو ماهی نیز بیشترین همبستگی را با درصد ذرات چوبی، درصد مناطق استخری و میزان ماسه در نهرها دارند. بایستی بیان داشت عواملی از قبیل اندازه حوضه آبخیز، خصوصیات هیدروگرافی و ژئومورفولوژی و کاربری اراضی سبب تغییر در مورفولوژی و زیستگاه های نهری شده و در نهایت سبب حذف برخی از گونه ها در نهرهای مجاور می شود.

  کلیدواژگان: فاکتورهای محیطی، حضور و عدم حضور، آنالیز تطبیقی قوس گیری شده، آنالیز فزونگی
 • هادی رئیسی*، امیرعلی مرادی نسب، رحمان پاتیمار، احسان کامرانی، سارا حق پرست صفحات 31-44

  در این مطالعه پویایی شناسی تاس ماهی ایرانی (A.persicus)با استفاده از یک مدل ساختار سنی که درون اجزای مدل با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و بوت استرپ عدم قطعیت گنجانده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده های فراوانی طولی تعداد 4376 نمونه حاصل صید تورهای پره به صورت صید ضمنی، تورهای گوشگیر ثابت و کشفیات یگان حفاظت در بین سال های 1389-1380 برای بررسی پارامترهای رشد به نرم افزار FiSAT II وارد شد. با استفاده از فراوانی طولی طبقه بندی ماهانه در نرم افزار FiSAT II، به روش الفان 1 (ELEFAN 1) میزان L∞ و K به ترتیب 203 سانتی متر و  year-1 08/0 برآورد و با استفاده از مقادیر یاد شده میزان t0، 94/0- سال به دست آمد. میزان مرگ و میر طبیعی با استفاده از فرمول تجربی پائولیyear-114/0 محاسبه شد. میزان مرگ و میر کل به دست آمده با استفاده از منحنی صید برای تاس ماهی ایرانی year-1 26/0 برآورد شد. ضریب بهره برداری 61/0 برآورد گردید. فاصله اطمینان برای مقادیر Z در روش بوت استرپ بین year-1327/0 تا 195/0 با میانیگین 2405/0 به دست آمد. فاصله اطمینان برای مقادیر Z در روش مونت کارلو با گنجاندن خطای نمونه برداری بینyear-1 289/0-169/0 با میانگین 244/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که گنجاندن مقادیر به دست آمده در مدل های ارزیابی ذخایر تاس ماهی ایرانی می تواند دقت بیشتری در ارزیابی جمعیت این گونه در آینده ایجاد کند.

  کلیدواژگان: A، persicus، رشد، نرخ مرگ و میر، مونت کارلو، بوت استرپ
 • سیامک بهزادی*، محمد درویشی، علی سالارپوری، غلامعلی اکبرزاده، آرزو وهاب نژاد، شهرام صیدمرادی، سید پرویز محبی نوذر صفحات 45-58

  زیستگاه های مصنوعی به منظور بازسازی ذخایرو افزایش تنوع زیستی آبزیان در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه تنوع زیستی ماهیان در زیستگاه های مصنوعی در سه ایستگاه، شماره 1 شامل سازه های لوله ای در بندر سلخ، ایستگاه شماره 2 سازه های لوله ای در بندر بستانه و ایستگاه 3 ترکیبی از سازه های هرمی، کروی و لوله ای در بندر بستانه در اعماق 20 متری مورد ارزیابی واقع شد. پژوهش حاضر به روش برآورد آبزیان توسط مشاهده مستقیم و در قالب طرح تصادفی به مدت یکسال (از دی ماه 1395 تااسفند 1396)، به صورت فصلی انجام گردید. بیشینه شاخص های غناء شانون- وینر، سیمپسون، و مارگالف به ترتیب برابر 5/2، 88/0 و 32/8 در ایستگاه 3 نتیجه گیری شد. همچنین بیشترین مقدار شاخص شانون- وینر (17/3) و سیمپسون (95/0) مربوط به پروانه آنتن دار (H. acuminatus) و بیشترین مقدار شاخص غناء مارگالف (02/5) در ماهی هاماد (P. maculosus) برآورد گردید. نتایج مربوط به آنالیز SHE نشان داد توزیع اجتماعات در سطح ایستگاه ها از مدل لوگ نرمال و در سطح گونه ها از مدل عصای شکسته مک آرتور تبعیت می نماید که این مدل توزیع متعادل تر منابع بین اعضاء جامعه را بازگو می نماید. در این پژوهش نتیجه گیری شد زیستگاه های مصنوعی در افزایش تنوع زیستی نقش به سزائی دارد و پیچیدگی ساختار فیزیکی آنها در افزایش تنوع زیستی نقش مثبتی را ایفا می نماید.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، زیستگاه مصنوعی، آنالیز SHE، بندر سلخ، بندر بستانه، خلیج فارس
 • سید یوسف پیغمبری*، بهادر مقیمی تیلمی، مجتبی پولادی، مسلم دلیری صفحات 59-76

  با توجه به اهمیت ارزیابی ذخایر آبزیان در خلیج فارس، تحقیق حاضر جهت تعیین تراکم و توزیع سه گونه ماهی کوپر (A. spinifer)، گیش پهن (C. talamparoides) و حسون معمولی (S. tumbil) در سه لایه عمقی 20-10 متر، 30-20 متر و بیش از 30 متر، طی فصل بهار 1391 در آبهای استان بوشهر انجام شده است. عملیات نمونه برداری توسط کشتی ترالر کلاس طبس، طی 27 بار توراندازی با استفاده از تور ترال کف انجام شد. میزان میانگین CPUA و توده زنده برای هرکدام از سه گونه حسون، گیش پهن و کوپر در منطقه صیادی به ترتیب 22/27711 ± 23/218217 (gr/km2) و 15/8851 تن، 74/22114 ± 20/159192 (gr/km2) و 02/6457 تن، 04/30789 ± 47/171757 (gr/km2) و 68/6966 تن برآورد گردید که بیانگر وجود پتانسیل صید تجاری این سه گونه در منطقه مطاف، در فصل بهار است. میانگین CPUE سه گونه حسون، گیش پهن و کوپر، به ترتیب 50/4 ± 07/38، 11/5 ± 44/35 و 80/5 ± 69/33  کیلوگرم در ساعت برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تراکم ماهی حسون معمولی و کوپر در اعماق بالای 30 متر افزایش می یابد، درحالی که بیشترین تراکم ماهی گیش پهن نیز در عمق 30-20 متری مشاهده شد.

  کلیدواژگان: ماهیان تجاری، صید به ازای واحد سطح (CPUA)، استان بوشهر، خلیج فارس
 • مهدی نادری جلودار*، عبدا. هاشمیان، ابوالقاسم روحی کلاهگر، محمد علی افرایی بندپی، حسن فضلی، علی مکرمی صفحات 77-92

  نمونه برداری از ماهیان و بزرگ بی مهرگان کفزی در منطقه گهرباران مازندران با انتخاب چهار ایستگاه در اعماق 5 و 10 متر به صورت ماهانه از اردیبهشت 1392 لغایت فروردین  1393 صورت گرفت. از 6 گونه ماهی صید شده، گونه های ماهی سفید (R. kutum) و کفال طلایی (L. aurata) به ترتیب 05/73و 67/24 درصد از کل صید را به خود اختصاص دادند. تعداد 565902 عدد بزرگ بی مهرگان کفزی شناسایی شده که متعلق به 22 گونه از 9 خانواده بودند. رده سخت پوستان با دارا بودن 16 گونه، بیشترین تعداد گونه ها را نسبت به رده های دیگر داشت. Cerastorderma و Balanus غذای عمومی ماهی سفید بوده و به ترتیب اهمیت شکم پایان (Gastropoda)، خرچنگ (Crabs)، تخم ماهیان (Fish eggs)، جلیک های رشته ای (Filamentous algae) اقلام غذایی نادر برای این گونه بودند. همچنین غالب تغذیه گونه های ماهی کپور معمولی (C. carpio)، کفال طلایی (L. auratus) و کفال پوزه باریک (L. saliens) از بقایای دتریتی بود. پس از دتریت مهمترین اقلام غذایی برای ماهی کپور به ترتیب اهمیت شامل نرم تنان دو کفه ای، صدف آبرا (A. ovata)، شکم پایان، اولیگوخت، کرم نرئیس، تخم ماهیان و جلبک های رشته ای بود. پس از دتریت بیشترین اهمیت در تغذیه کفال طلایی مربوط به بالانوس (Balanus)، پوریفرا (Porifera) و فورامینیفرا (Foraminifera) بوده و برای کفال پوزه باریک مربوط به شکم پایان، صدفهای دوکفه ای و پوریفرا بود. بررسی حاضر نشان داد که اهمیت نسبی دو کفه ای ها در تغذیه ماهی کپور به مراتب بیشتر از سایر مواد غذایی بود. همچنین دوکفه ای ها  به ویژهCerastorderma ، تحت تاثیر سازگاری ها و مکانیزم های رفتاری، فیزیولوژیک و بوم شناخت برای ماهی سفید از اهمیت نسبی بالایی برخوردار می باشد. باتوجه به ترکیب فراوانی بزرگ بی مهرگان کفزی و کاهش ذخایر دو کفه ای ها در منطقه گهرباران و در اکوسیستم دریای خزر، این طعمه مهم غذایی برای ذخایر ماهی سفید دریای خزر کافی نیست.

  کلیدواژگان: تغذیه، ماهی سفید، ماهی کپور، کفال ماهیان، بزرگ بی مهرگان کفزی، گهرباران مازندران، دریای خزر
 • همایون حسین زاده صحافی*، آرزو وهاب نژاد، رضا دهقانی، هوشنگ انصاری، تورج ولی نسب، سیامک بهزادی، علی نقی سرپناه، حمید اسحق زاده صفحات 93-108

  این مطالعه با هدف برآورد میزان صید و تعیین اثر عامل تاریکی و روشنایی بر ترکیب گونه ای صید در صیدگاه های استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان با استفاده از تور ترال در اردیبهشت ماه 1395 صورت گرفت. به منظور مقایسه میزان صید اعضای خانواده گیش ماهیان، زمان توراندازی به نحوی طراحی گردید تا در طی مدت صید در هر 57 ایستگاه دوره تاریکی (6 تا 8 شب) و دوره روشنایی (8- 10 صبح) رعایت گردد. در این مطالعه در مجموع 18/34937 کیلوگرم آبزی صید شد. میزان صید در 17 ایستگاه استان بوشهر در کل 38/22696 کیلوگرم، در 20 ایستگاه استان هرمزگان در کل 5/10611 کیلوگرم و در 20 ایستگاه استان خوزستان در کل 3/1629 کیلوگرم بود. ماهیان استخوانی، غضروفی و بی مهرگان به ترتیب 92/86، 32/12 و 76/0 درصد از وزن کل صید را به خود اختصاص دادند. بیشترین درصد وقوع صید در ایستگاه های نمونه برداری شده راNemipteridae ، Rays،Sphyraenidae ، Synodontidae، Psettoididae، Scomberomorus guttatus و Platycephalus indicus به خود اختصاص دادند. میانگین صید به ازای واحد تلاش صیادی (CPUE) برای سه استان مورد مطالعه در زمان تاریکی و روشنایی نشان داد که در خانواده گیش ماهیان، گونه های سارم دهان بزرگ و گیش پوزه دار (همام) دارای تفاوت معنی داری در تاریکی و روشنایی می باشند. نتایج تحقیق نشان داد در میان گونه های ماهی مورد بررسی خنو خاکستری و راشگوماهیان دارای بیشترین میزان صید در زمان شب بودند. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند برای تامین گونه مورد هدف در تور ترال در دوره های روشنایی و تاریکی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گیش ماهیان، دوره نوری، تلاش صیادی، خلیج فارس
 • سعید زاهدی، آرش اکبرزاده*، جلیل مهرزاد، احمد نوری، محمد هرسیج صفحات 109-124

  پرورش ماهی در سیستمهای بازگردشی طی سالهای اخیر رو به گسترش بوده ولی اثرات استفاده از آب برگشتی به خوبی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، مقایسه عملکرد رشد، استرس و بیان ژنهای ماهیچه ای مرتبط با استرس و رشد قزل آلای رنگین کمان (O. mykiss) در دو سیستم باز و بازگردشی است. به این منظور، قزل آلای جوان تمام ماده با تراکم نگهداری 44 کیلوگرم بر مترمربع و تراکم بارگذاری 1 لیتر بر دقیقه به ازای هر کیلوگرم ماهی در دو سیستم باز (100% آب تازه ورودی) و بازگردشی (با کاهش 66% آب تازه ورودی و جایگزینی آب برگشتی) به مدت 60 روز مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت آمونیاک کل در سیستم بازگردشی نسبت به سیستم باز افزایش معنی داری نشان داد. نتایج، کاهش معنی دار وزن کل ماهیان را در سیستم بازگردشی و به میزان 5/6% در مقایسه با تیمار سیستم باز نشان داد. در تیمار بازگردشی، طول کل، چنگالی و استاندارد و همچنین، نرخ رشد ویژه، کاهش و ضریب چاقی، افزایش داشت که این اختلافها از لحاظ آماری معنی دار نبود. ضریب تبدیل غذایی افزایش معنی داری را در سیستم بازگردشی نسبی نشان داد. مواجهه با آب برگشتی، افزایش مقادیر هورمون کورتیزول خون و بیان ماهیچه ای ژن پروتئین شوک حرارتی 70 (HSP70) را در تیمار بازگردشی نسبت به تیمار باز موجب شد. هیچ اختلاف معنی داری در بیان ماهیچه ای ژن های فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-1) و زنجیره سنگین میوزین (MHC) مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از آب برگشتی کاهش اندک برخی از عملکردهای رشد و افزایش میزان استرس ماهی را موجب می شود و این کاهش رشد، مجزا از تغییر در بیان ژنهای مرتبط با رشد ماهیچه ای بررسی شده در این مطالعه است.

  کلیدواژگان: O، mykiss، سیستم باز، سیستم بازگردشی، HSP70، IGF-1، MHC
 • بهرام فلاحتکار*، محمدرضا کمالی کیا، ایرج عفت پناه صفحات 125-142

  مطالعه حاضر در راستای تعیین تاثیرات میزان چربی جیره بر شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی بدن در دورگه ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (♂ L. aspius ♀ × R. kutum) انجام شد. برای انجام این آزمایش تعداد 252 ماهی با وزن 8/5 ±3/29 گرم (میانگین ± SD) در چارچوب طرح کاملا تصادفی در شش تیمار سه تکراری تقسیم شدند. ماهی ها پس از یک هفته سازگاری با 6 جیره حاوی نیتروژن یکسان (40 درصد پروتئین خام) و سطوح چربی متفاوت شامل 7، 10، 13، 16، 19 و 22 درصد، به مدت 56 روز، بر اساس اشتها و سه وعده در روز غذادهی شدند. شاخص های مورد بررسی شامل وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، بازده پروتئین، شاخص کبدی و شاخص احشایی بود. نتایج حاصل گویای معنی دار بودن تاثیر سطوح متفاوت چربی جیره غذایی بر شاخص های ضریب تبدیل غذایی و بازده پروتئین بود. اختلاف معنی داری در ترکیب لاشه، میزان پروتئین تام، لیپید کل، کلسترول و تری گلیسرید بین تیمارها دیده نشد. براساس یافته های تحقیق حاضر در تغذیه این ماهیان، افزایش میزان چربی جیره تا سطح 16 درصد در جهت بهبود شاخص های رشد پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: R، kutum، L، aspius، چربی، رشد، ترکیب لاشه، بیوشیمی خون
 • مجید محمدنژاد*، علی رحیمی، رضا اکرمی صفحات 143-154

  اثرات مثبت ویتامین های C و E در رشد ماهی در مطالعات مختلف ثابت شده است. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی کپور (C. carpio) با استفاده از 9 جیره غذایی شامل ترکیبی از 0، 200 و 400 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C و ویتامین E  در سه تکرار به مدت 6 هفته انجام پذیرفت. تعداد 270 قطعه بچه ماهی کپور با متوسط وزن 29/12 گرم پس از دو هفته سازگاری با شرایط جدید  به 27 تانک پرورشی معرفی گردید. نتایج نشان داد که بین گروه های مورد بررسی از نظر میزان وزن و طول بدن ، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، ضریب رشد ویژه (SGR)، رشد روزانه (GR)، درصد افزایش وزن بدن (BWI)، ضریب چاقی (CF) و بازماندگی اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. بیشترین میانگین طول و وزن بدن ماهیان کپور در جیره غذایی حاوی C400+E400 میلی گرم در کیلوگرم غذا و کمترین مقدار در ماهیانی که در جیره آنها از هیچکدام از ویتامین ها استفاده نشد (گروه کنترل) به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بهترین میزان FCR، SGR، BWI، GR و CF در گروه حاوی C400+E400 می باشد. ضمن اینکه نتایج نشان داد با افزایش مقدار ویتامین ها به جیره  بازماندگی ماهیان کپور افزایش یافته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن ویتامین به میزان C400+E400 میلی گرم در کیلوگرم جیره غذایی باعث بهترین میزان رشد و بازماندگی در بچه ماهیان کپور می گردد.

  کلیدواژگان: C، carpio، ویتامین، رشد، بقا
|
 • Hamid Hoseinpour, Barzan Bahrami Kamangar*, Vahid Zadmajid, Edris Ghaderi Pages 1-16

  In order to determine the age and growth of Chub in the Gheshlagh River of Sanandaj, two areas were selected; one in upstream of the river (Naysar; high water quality) and the other in downstream (Soaryan; impaired water quality). A total of 280 fish specimen were caught during four seasons. The overall male to female ratio was 1:1.86 in Naysar and 1:0.61 in Soaryan. Both ratios were significantly different from the expected 1:1 ratio (P<0.01). The age of individuals was from 0+ to 5+ in both areas. The overall length-weight relationships were calculated as negative allometric in Naysar and isometric in Soaryan. The fork length and body weight of fish samples in Soaryan were significantly larger and heavier than those in Naysar in most of age classes and in both sexes. The average asymptotic length was calculated as 28.2 cm for male and 35.5 cm for female based on von Bertalanffy growth equation for all fish samples in Gheshlagh river system. The overall condition factor was estimated as 1.53 and 1.5 for male and female, respectively. In most of age classes, the condition factor was significantly larger in Soaryan fish samples in comparison to Naysar samples. Results showed that some Chub biological parameters were different between two study areas. These differences could be due to the entrance of Sanandaj wastewater into Gheshlagh River in Soaryan area.

  Keywords: Squalius cephalus, Growth, Age, Urban wastewater, Gheshlagh River, Sanandaj
 • Abdolazim Fazel*, Rasul Ghorbani, Abdolreza Bahremand, Abdolrasul Salman Mahini Pages 17-30

  Four streams with different sizes were selected for studying the effects of environmental factors on fish assemblages using indirect (Detrended Correspondence Analysis, DCA) and direct (Redundancy Analysis, RDA) gradient analysis in Golestan province. DCA of presence-absence and relative abundance data showed well gradient and linear model of species variability. In the within-site RDA, environmental factors explained 74.8 % variability for presence–absence data and 77.5% for the relative abundance data. Evaluation of two first axis of RDA showed that first axis has a high correlation with habitat characteristics and second axis correlated with channel morphology attributes. Based on RDA diagrams, Paracobitis malapterura and Capoeta capoeta gracilis presented in Zaringol and Tilabad Streams and had a high correlation with percent of in-stream vegetation and percent of cobble in first axis and low flow mean depth and low flow width in second axis. While Alburnoides bipunctatus and Neogobius fluviatilis had high correlation with percent of snag, pool and sand within streams. It should be stated that factors such as the size of the catchment, hydrographical and geomorphological characteristics, and land use change the morphology and stream habitats, and ultimately lead to the removal of some species in adjacent streams.

  Keywords: channel morphology characteristics, habitat attributes, detrended correspondence analysis, redundancy analysis
 • Hadi Raeisi*, Amir Ali Moradi Nasab, Rahman Patimar, Ehsan Kamrani, Sarah Haghparast Pages 31-44

  In this study population dynamic of Acipenser persicus with age structure model by Monte Carlo and Bootstrap approach was studied. Length frequency data a total of 4376 specimens collected from beach seine, fixed gill net and conservation force in coastal Guilan province during 2002 to 2012. Data imported to FiSAT II for length frequency analyze by ELEFAN 1. K, L∞ and t0 estimated 203, 0.08 and -0.94 respectively. Total and natural mortality estimated 0.26 and 0.14 year-1 respectively. The exploitation rate (E) was computed 0.61. Confidence limit of Z was obtained 0.195-0.327 year-1 by Bootstrap method. At Monte Carlo simulation method, confidence limit of Z was calculated 0.169-0.289 year-1 with considering sampling error. Result of the present paper demonstrating that considering the uncertainty of population parameters of selected species could be useful for increasing the accuracy at stock assessment models.

  Keywords: Stock assessment, Acipenser persicus, Monte Carlo, Bootstrap, Population dynamic
 • Siamak Behzadi*, Mohammad Darvishi, Ali Salarpouri, Gholamali Akbarzadeh, Arezu Vahab Nezhad, Shahram Seid Morady, Parviz Mohebi, Nozar Pages 45-58

  Artificial reefs are used for increasing of aquatic biodiversity and stock rehabilitation in the word.  Fish Biodiversity was evaluated in artificial reefs that is located in Bandar –E-Salakh ((Qeshm island, concrete pipe (St1)), Bandar-E-Bostaneh ((Bandar-E- Lengeh) concrete pipe, St2) and St3 (Bandar-E-Bostaneh concrete pipe, pyramidal and Reef ball) in 20 meters. For this purpose, these selected underwater visual census method and randomized complete block design from 21Mar. 2017 to 20Mar.2018 seasonally. Measuring of biodiversity indices were obtained maximum of shanon- wiener (2.5), simpson (0.88), and margalf (8.22) indices in A.Rp,p,b, furthermore were concluded   the highest values of shanon- wiener (3.17), and margalf's richness (5.02) indices related to Heniochus acuminatus and Pomacanthus maculosus respectively . A normal log model is concluded from SHE analysis in between stations, also is resulted MacArthur’s broken stick model in species level, that is shown  more balanced distribution of resources among species of the community. In this study, was determined the role of artificial reefs in increasing of fish biodiversity and was found complexity of the physical structure for more efficiency in St3.

  Keywords: Biodiversity, Artificial reef, SHE analysis, Bandar-E-Salakh, Bandar-E-Bostaneh, Persian Gulf
 • Seyed Yousef Paighambari*, Bahador Moghimi Tilami, Mojtaba Pouladi, Moslem Daliri Pages 59-76

  This study was conducted to determine density and distribution of commercial fishes (Argyrops spinifer- Carangoindes talamparoides and Saurdia tumbil)  by swept area method in Persian Gulf waters (Busher province). Sampling operation (27 hauls) was done by a trawler (Tabas class) with long 26 m and width 7.4 m in fishing season. Midwater trawl ned had a 72 m head rope and mesh sizes were 400 mm and 80 mm (stretched) in square and codend respectively. The averages of  CPUA  and biomass for Saurdia tumbil - Carangoindes talamparoides and Argyrops spinifer were estimated 218.21 ± 27.71 (kg/km2) and 8851.15 tons, 159.19 ± 22.11 (kg/km2) and 6457.02 tons, 171.75 ± 30.78 (kg/km2) and 6966.68 tons respectively. The results showed that the best depth of fishing effort for Argyrops spinifer and Saurdia tumbil was 30 m but for Carangoindes talamparoides was 20–30 m. The biomass of mentioned species in Motaf area represents the potential for commercial fishing in the spring. The results of this study indicated the water depth changes affected harvesting of two species Saurdia tumbil and Argyrops spinifer and had no significant impact on the species Carangoindes talamparoides.

  Keywords: Commercial fishes, CPUA, Bushehr province, Persian Gulf
 • Mehdi Naderi Jolodar*, Abdolla Hashemian, Abolghassem Roohi Kolahgar, Mohammad Ali Afraei Bandpei, Hassan Fazli, Ali Mokarammi Pages 77-92

  The sampling of fishes and Macrobenthic were performed in Goharbaran Mazandaran province by selecting four stations at a depth of 5 meters and four stations at a depth of 10 meters a monthly basis from May 2013 to April 2014 and fish samples of coastal blade caught were used. During the study, a total of 565902 Macrobenthic invertebrates isolates belonging to 22 species of 9 families. Oligochaeta worms were identified at the level of the class and Polychaeta worms including 5 genera and species were. Crustacea with 16 species had the highest number of species than other species. Among the 6 species of fish, Rutilus kutum and Liza aurata were 73.05% and 24.67% of the total catch, respectively.The present study showed that Bivalvia, especially Cerastorderma, have a high relative importance for Rutilus kutum and the importance of Gastropoda, Crabs, Fish eggs, Filamentous alge was rare for this species. Also the most feeding of Cyprinus carpio, Liza auratus, and Liza saliens species were from Detrite. After Detrite, the most important food items for Cyprinus carpio were Bivalvia, Abra ovata, Gastropoda, Oligochaeta, Nereis, Fish eggs, Filamentous alge. After Detrite, the most important food items for Liza auratus were Foraminifera, Porifera and Balanus and for Liza saliens were related to Gastropoda, Bivalvia and Porifera. Due to the combination of  Macrobenthic invertebrates and the reduction of Bivalvia in the Goharbaran region, bait Food is not enough for the Rutilus kutum stocks. The present study showed that Bivalvia, especially Cerastorderma, have a high relative importance Rutilus kutum. The relative importance of Bivalvia in feeding carp was far more than other foods. In Ditritus, Mugillidae of fish in the present study was consistent with the results of other studies.

  Keywords: Macrobenthic invertebrates, Feeding, Rutilus kutum, Cyprinus carpio, Mugillidae, Goharbaran
 • Homayoun Hosseinzade*, Arezo Vahabzadeh, Reza Dehghani, Hoshang Ansari Pages 93-108

  The study aimed to estimate the effect of ecological factors such as day and night on catch species composition in fishing landings in the perisan Gulf in May 2016. In this study, were catched about 34937.18 kg marine speceis and identified of 64 groups of species and family including 56 groups of bonyfishes, 6 groups of invertabrate, 2 groups of cartilage fishes. Meanwhile, the Bushehr, Hormozgan and Khuzestan province catched 22696.38, 10611.5 and 1629.3 kg respectively. The highest percentage of catches occuored in the stations sampled including Nemipteridae, Rey Fishes, Suaridae, S. Guttatus, Platycephalus Indicus and Sphyraenidae. In terms of catch weight Diagramma  pictum, Saurida tumbil and Rey fishes accounted for over 10% of the total catches. Result of catch per unit fishing effort (CPUE) for the Persian Gulf during day and night time showed that 22 groups of fishes have a significant difference, although there was no significant difference in the catches of 27 groups in day and night, which couse to have different patterns of migration during the day (lighted conditions) and night (dark conditions) and short sampling period of this research. According the little biological information during day and night for implementing and stock assessment models, The results of this study can be used to provide the target species in the trawl using during periods of light and dark.

  Keywords: Carangidae, catch, CPUE, day, night, Persian Gulf
 • Saeed Zahedi, Arash Akbarzadeh*, Jalil Mehrzad, Ahmad Noori, Mohammad Harsij Pages 109-124

  Fish farming in recirculating aquaculture systems (RAS) has been expanding in the recent years, but the effects of water reuse are not well known. The aim of the present study was to compare the growth parameters, stress response and muscle stress- and growth- related gene expression of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in open system (OS) versus water reuse system (WRS). For this purpose, young rainbow trout were studied in stocking density of 44 Kg/m3 and loading density of 1 L/min/Kg of fish in an OS (100% make-up water) and WRS (66% reused water) for 60 days. The results showed that water NH3 concentrations increased significantly in WRS compared to OS. In addition, final body weight in the WRS decreased by 6.5% compared to OS on day 60. No differences were observed between treatments in terms of fish length (total, fork, standard), specific growth rate and condition factor. In contrast, feed conversion ratio increased significantly in WRS respect to OS. Moreover, blood plasma cortisol levels as well as RNA expression of heat shock protein 70 (HSP70) in muscle increased significantly in WRS versus OS. However, no significant changes were found in muscle mRNA levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and myosin heavy chain (MHC) between the two treatments. In conclusion, water reuse protocol reduced some growth parameters, and induced measurable stress in fish in a manner not related to the expression of IGF-1 and MHC genes.

  Keywords: Rainbow trout, open system, water reuse system, HSP70, IGF-1, MHC
 • Bahram Falahatkar*, Mohammad Reza Kamalikia, Iraj Efatpanah Pages 125-142

  This study aimed to determine the fat requirement and effect of dietary fat levels on growth and body composition indices of hybrid Asp (Leuciscus aspius ♀) × Caspian Kutum (Rutilus frisii ♂). For this purpose, 252 fish with an average weight of 29.3 ± 5.8 g were introduced in a completely randomized design with six treatments each with triplicate groups. After two weeks of adaptation, fish were fed by 6 isonitrogenic diets (40% crude protein) with different fat levels including 7, 10, 13, 16, 19 and 22%, 3 times daily according to satiation for 56 days. Some growth indices including final weight, body weight  increase, specific growth  rate, condition factor, feed conversion ratio, protein efficiency ratio, hepatosomatic index and visceral index were considered for this study. The results showed significant differences in various levels of dietary fat in feed conversion ratio and protein efficiency ratio (P<0.05). There was no significant difference on body composition, total protein, total lipid, cholesterol and triglyceride (P>0.05). From the results of the present study, it can be suggest that increasing dietary fat levels up to 16% for better growth performance of this fish.

  Keywords: Fat, Growth, Hybrid, Asp, Kutum, Carcass analysis, Blood biochemistry
 • Majid Mohammad Nejad*, Ali Rahimi, Reza Akrami Pages 143-154

  The effect of different levels of vitamins C and E on growth survival and blood factors were studied on common carp (Cyprinus carpio). 9 mixed diet containing 0, 200 and 400 mg / kg of vitamin C and0, 200 and 400 mg / kg vitamin E for 6 weeks were performed in triplicate. Total of 270 common carp with an average weight of 12.29 g were introduced into the 27 number of rearing tanks. At the end of the experiment the fish using cut stem tail vein blood samples were collected. The results showed that the different groups in terms of weight, length and survival observed difference is statistically significant (P < 0.05).The mean length and weight on the diet treated with 400 C + 400 E 6 mg / kg of vitamins. The results showed that the value of FCR, SGR, BWI, ADG and CF difference is not statistically significant (P > 0.05).The results of this study showed that the addition 400 C + 400 E mg / kg of the vitamin would be best growth and survival of common carp.

  Keywords: Vitamin, Growth, Survival, Common carp