فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 55، مرداد و شهرویور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سجاد سعادت*، سید هدایت الله داورپناه، فریبا سعیدپور، فاطمه سمیعی صفحات 1-11
  مقدمه

  تعهد تحصیلی در دانشجویان متاثر از عوامل روانشناختی گوناگونی می باشد. در این پژوهش به بررسی نقش سرمایه های روانشناختی (امید، خوش بینی، خودکارآمدی، تاب آوری) در تعهد تحصیلی دانشجویان پرداخته شد.

  روش

  در این پژوهش رابطه ای نمونه ای به حجم 300 نفر از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 96-1395 به شیوه تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز (Luthans) و همکاران و مقیاس تعهد تحصیلی هیومن-وگل و رابه (Human-Vogel & Rabe) اجرا شد. به منظور محاسبه داده ها از نرم افزارهای SPSS-23 و Lisrel استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه های روانشناختی و تعهد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0/426=r)، همچنین نتایج ناشی از آزمون معناداری ضرایب مسیر نشان داد که نقش سرمایه روانشناختی (امید، خوش بینی، خودکارآمدی، تاب آوری) بر تعهد تحصیلی معنادار می باشد (P≤0.05;t≥1.96)، و سرمایه های روانشناختی با ضریب مسیر 0/51 قادرند 0/26 از واریانس تعهد تحصیلی را به طور مستقیم تبیین نماید.

  نتیجه گیری

  نتایج حاضر از اهمیت سرمایه های روانشناختی در پیش بینی تعهد تحصیلی در دانشجویان حمایت می کنند، بر این اساس به نظر می رسد که به منظور افزایش تعهد تحصیلی در دانشجویان می بایست به نقش متغیرهای پیش بین توجه شود.

  کلیدواژگان: امید، خوش بینی، خودکارآمدی، تاب آوری، تعهد تحصیلی
 • محمد فتحی، سینا ولیئی* صفحات 13-22
  مقدمه

  محیط آموزشی عاملی موثر در موفقیت برنامه درسی و میزان یادگیری دانشجویان می باشد. این پژوهش با هدف تعیین درک دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان از محیط آموزشی بر اساس الگوی DREEM در سال 1395 انجام شد. 

  روش

  مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلی مقطعی بر روی 293 دانشجوی ترم دوم تا هشتم پرستاری، سوم، پنجم و هفتم مامایی و اتاق عمل شاغل به تحصیل دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایران در سال 1396 به صورت سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه بین المللی Dundee Ready Educational Environment Measure شامل پنج بعد یادگیری، اساتید، ادراک دانشجو از توانایی علمی خود، جو آموزشی و ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خود و درک کلی از محیط آموزشی بود که به صورت خود گزارش دهی تکمیل گردید. داده های بدست آمده با نرم افزارSPSS ورژن 16 با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده نشان داد که در مجموع19/8 درصد دانشجویان محیط آموزشی دانشکده را نیمه مطلوب(دارای مشکلات فراوان) و 8/75 درصد دانشجویان محیط آموزشی دانشکده را تاحدودی مطلوب(بیشتر مثبت تا منفی) ارزیابی می کردند. 1/75 درصد دانشجویان پرستاری، 2/72 درصد دانشجویان مامائی و 80/8 درصد دانشجویان اتاق عمل محیط آموزشی را تاحدودی مطلوب(بیشتر مثبت تا منفی) ارزیابی کردند.

  نتیجه گیری

  با مشخص شدن درک دانشجویان پرستاری، مامائی و اتاق عمل از محیط آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی مسئولین و مدیران می بایست در جهت ارتقاء هرچه بهتر محیط آموزشی تلاش نمایند. آشنائی هرچه بیشتر مدرسان با ابعاد مختلف محیط آموزشی و میزان رضایت دانشجویان از هر بعد ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: وضعیت آموزشی، دانشجو، پرستاری، درک
 • سمانه سادات موسویان*، ابراهیم طلایی، هاشم فردانش صفحات 23-30
  مقدمه

  مدرسه با نهادینه سازی همدلی، نقش محوری در پرورش شخصیت دانش آموزان دارد. هدف این پژوهش کشف ارتباط همدلی دانش آموزان و رفتارهای یادگیری آنها می باشد.

  روش

  در این پژوهش از روش خوشه بندی مبتنی بر منظق فازی استفاده شده است. پس از طبقه بندی دانش آموزان بر اساس نمرات رفتار یادگیری آنها، قواعدی برای برچسب زنی به طبقات مختلف ارائه گردید. به منظور تعیین سطح همدلی دانش آموزان از یک پرسشنامه ی خود توصیفی با دو زیرمقیاس عاطفی و شناختی استفاده شده است. با اجرای پردازش خوشه بندی، شبیه ترین نمونه ها (دانش آموزان) از نظر سطح نمرات زیرمقیاس های همدلی، در خوشه هایی طبقه بندی شدند. با استفاده از قواعد برچسب زنی، برچسب هایی متناسب با الف) سطح همدلی دانش آموزان در خوشه و ب) گرایش عمومی دانش آموزان خوشه به یکی از زیر مقیاس ها انتخاب شده است. پس از تعیین سطح همدلی خوشه ها، وضعیت رفتارهای یادگیری دانش آموزان در یک خوشه تحلیل گردید. به منظور تعیین سطح و تحلیل وضعیت رفتارهای یادگیری دانش آموزان در هر یک از زیرمقیاس ها، از پرسشنامه ی معلم توصیفی با چهار زیرمقیاس استفاده شده است.

  یافته ها

  ارتباط معناداری بین همدلی و رفتارهای یادگیری دانش آموزان به دست آمده است. همچنین افزایش تعداد خوشه ها منجر به گرایش همدلی دانش آموزان درون خوشه ها به یکی از جنبه های آن شده است.

  نتیجه گیری

   تفاوت های جنسیتی که ناشی از فرهنگ خانواده هاست روی ارتباط بین همدلی و رفتارهای یادگیری موثر بوده است. با توجه به تاثیر جنسیت در نوع همدلی، معلمین می بایست رفتارهای متفاوتی در کلاس درس در تعامل با دختران و پسران داشته باشند همچنین مولفه ی شناختی همدلی نیز نقش تعیین کننده در رفتارهای بادگیری دارند. پیشنهاد انجام پژوهشی با پرسشنامه رفتارهای یادگیری تیمی و ارتباط آن با همدلی دانش آموزان داده شده است.

  کلیدواژگان: همدلی در کلاس درس، رفتار یادگیری، همدلی شناختی، همدلی عاطفی، خوشه بندی فازی
 • محمد عباسی، زهرا مسلمی، مهین قمی* صفحات 31-43
  مقدمه

  فرسودگی تحصیلی از مهمترین مباحث قابل پژوهش در دانشگاه ها است و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن بسیار حائز اهمیت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم دهی با فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.  

  روش

  در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی همبستگی در سال 1396، نمونه ای شامل  261 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت از شش دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، بهداشت و طب سنتی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد کیفیت تجارب یادگیری نیومن،  پرسشنامه خودنظم دهی هانگ و انل  و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی  برسو و همکاران جمع آوری شد. سپس اطلاعات از طریق نرم افزارspss-21 و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون  t مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خرده مقیاس منابع کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار و بین خرده مقیاس روابط استاد و دانشجو کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (0/01>P). همچنین بین میانگین نمره کل مقیاس خودنظم دهی و تمام ابعاد آن با میانگین نمره کل مقیاس فرسودگی تحصیلی و تمام ابعاد آن رابطه منفی و معناداری وجود داشت. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها  خودنظم دهی به شکل منفی و معناداری پیش بینی کننده فرسودگی تحصیلی هستند و حدود 16/7 درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی از طریق این متغیر تبیین می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، مسوولان دانشگاه علوم پزشکی و اساتید باید در جهت ارتقای مهارت های خودنظم دهی به دانشجویان بکوشند تا بدین وسیله ، فراگیران بیش از پیش مشغول وظایف تحصیلی خود شوند و از دچار شدن به فرسودگی تحصیلی اجتناب نمایند.  همچنین با ارتقاء مهارت حاضر نیز  بتوانند در آموزش مداوم اثربخشی داشته باشند.

  کلیدواژگان: کیفیت تجارب یادگیری، خودنظم دهی و فرسودگی تحصیلی
 • زهرا فرق دانی، حدیث قجری، اکرم براتی، مژگان حیاتی، سید حسن عادلی، سیامک محبی* صفحات 45-52
  مقدمه

  دستیابی به موفقیت تحصیلی و پیشرفت به عنوان هدف غایی فراگیران و نظام آموزشی هر کشوری تلقی می شود، که تحقق این امر متاثر از عوامل متعددی است. یکی از این عوامل، خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان می باشد که باورهای فراگیران در مورد توانایی های خود در فرایند تحصیل تعریف می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396 انجام شد.

  روش

  در این مطالعه مقطعی که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شد 188 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین دانشکده ها با رعایت معیارهای ورود و خروج از مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (32 گویه) بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS 19 توسط شاخص های مرکزی و توزیع فراوانی توصیف و با استفاده از آزمونهای T مستقل، ANOVA، آزمون دانکن و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری کمتر از 0/05 تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین و انحراف معیار سن نمونه های 72/1± 38/21سال، 9/81% نمونه ها مونث، 7/78% مجرد و 9/56% خوابگاهی بودند. میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان 19/21± 84/109نمره از دامنه قابل اکتساب 160- 30 نمره بود. این نتایج نشان داد که 3/4% دارای خودکارآمدی تحصیلی ضعیف، 4/57% دارای خودکارآمدی تحصیلی متوسط و 3/38% دارای خودکارآمدی تحصیلی خوب بودند. آزمون های آماری نشان دادند که خودکارآمدی تحصیلی بر حسب جنس (0/014=P) و دانشکده محل تحصیل (0/001=P) اختلاف معنی داری دارد. آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی با معدل تحصیلی همبستگی مستقیم معنی داری وجود دارد (0/001>P و 0/381=r).

  نتیجه گیری

  در نهایت نتایج نشان داد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم از خودکارآمدی تحصیلی متوسطی برخوردار هستند و با توجه به ارتباط آن با برخی مولفه های موثر در تحصیل لازم است برنامه های ارتقاء آن در دانشگاه جهت دانشجویان لحاظ گردد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشجو
 • احمد احمدی*، محمدرضا علیان نژاد، روح الله فتح آبادی صفحات 53-61
  مقدمه

  الگوهای  مختلف طراحی آموزشی نقش مهمی را در بهبود یادگیری و آموزش دانشجویان  ایفا می کند. پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر میزان یادگیری دانشجویان در درس فیزیولوژی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون  و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94بود. از بین جامعه هدف، تعداد 30 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس  انتخاب و در دو گروه آزمایش(15نفر) و کنترل(15نفر)  به شیوه تصادفی گماشته شدند. در ابتدا هر دو گروه  از نظر میزان یادگیری در درس فیزیولوژی با استفاده از نمرات آزمون های یادگیری درس فیزولوژی  مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای درس فیزیولوژی در 10 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای در یک ترم تحصیلی بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در حالی گروه کنترل چنین مداخله دریافت نکرد. در خاتمه جلسات آموزشی دوباره هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای سبب ارتقای میزان یادگیری دانشجویان  در درس فیزیولوژی می شود.

  نتیجه گیری

  این نتیجه،  نشان دهنده موفقیت استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای برای یادگیری موضوعات پیچیده و شاهد علمی منتج از پژوهش برای توصیه به کاربرد این الگو در تدریس در دانشگاه های علوم پزشکی است.

  کلیدواژگان: الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای، درس فیزیولوژی، یادگیری
 • محمد ستایشی اظهری*، افشین چراغ نورانی، حسن میرزاحسینی صفحات 63-72
  مقدمه

  در جریان یادگیری، متغیرهای زیادی مثل انگیزش، عزت نفس و سبک های یادگیری می توانند بر یادگیری تاثیر بگذارند. در این میان، شواهد پژوهشی نشان داده که انگیزش یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد دانشجویان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نیمرخ انگیزش دانشجویان با استفاده از رویکرد فرد-محور و مقایسه خودنظم دهی با توجه به این نیمر خ ها انجام گرفته است.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. نمونه آماری پژوهش حاضر دانشجویان علوم پزشکی ارومیه بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از روش تحلیل خوشه ای، تحلیل واریانس یک راهه بهره گرفته شد.

  یافته ها

  براساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای، سه خوشه انگیزشی برای دانشجویان به دست آمد: 38/2 در خوشه کمیت پایین، 38/7 درصد در خوشه کمیت متوسط، 25 درصد در خوشه کمیت بالا قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که خوشه کمیت پایین نسبت به خوشه های کمیت متوسط و بالا خودنظم دهی سطح پایین تری دارند (p<0/01).

  نتیجه گیری

  یافته های به دست آمده می تواند به مسئولین حوزه آموزش کمک نماید تا با طراحی برنامه های مداخله ای تربیتی در ارتقا و یا حفظ انگیزش دانشجویان به ویژه دانشجویان سال آخر، در طول سال های تحصیلی اقدامات موثری را انجام دهند.

  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، خودنظم دهی، نیمرخ انگیزشی، تحلیل خوشه ای
 • بهنام طالبی*، شیرین داوری صفحات 73-83
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر تبیین اثربخشی تدریس بر اساس مهارت های فراشناختی در میان اعضاء هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 1396-1395 بوده است.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی زن و مرد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشند که به طور تمام وقت و مدعو به تعداد 150 نفر در این دانشکده مشغول به تدریس بوده اند. حجم نمونه پژوهش 108 نفر بوده که بر اساس جدول مورگان و کرجسی و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه مهارت های فراشناختی (MAI) که بین اعضاء هیات علمی توزیع شد و پرسشنامه نشانگرهای کیفیت تدریس اثر بخش که به ازای هر هیات علمی سه نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به ارزیابی اثربخشی تدریس اساتید خود پرداخته اند، استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که اثربخشی تدریس بر اساس مهارت های فراشناختی در میان اعضاء هیات علمی قابل پیش بینی می باشد.

  نتیجه گیری

  ارتقاء مهارت های فراشناختی و آموزش آن به اعضاء هیات علمی آموزش پزشکی، می تواند به ارتقاء اثربخشی تدریس آنان منجر شود.

  کلیدواژگان: مهارت فراشناختی، دانش فراشناختی، تنظیم شناختی، مهارت های فراشناختی، تدریس اثربخش، آموزش پزشکی
 • علی فضلی*، محبوبه فولادچنگ صفحات 85-97
  مقدمه

  فرسودگی تحصیلی دانشجویان با کاهش عملکرد تحصیلی همراه است به همین دلیل شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن مورد توجه متخصصان و صاحب نظران قرار دارد. وجدان تحصیلی یکی از این عوامل است که اخیرا نقش آن در زمینه های مختلف تحصیلی،اجتماعی و شغلی مورد توجه قرار گرفته است.وجدان تحصیلی رفتارها و اهداف فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و پیامدهای متعددی به لحاظ فردی و جمعی به بار می آورد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه وجدان تحصیلی با فرسودگی تحصیلی باواسطه گری اهداف پیشرفت در دانشجویان دانشگاه شیراز بود.

  روش

  پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری که برای اجرای آن تعداد 250 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی97-96 به شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و به پرسشنامه وجدان تحصیلی، مقیاس فرسودگی تحصیلی و اهداف پیشرفت تحصیلی پاسخ دادند. داده های جمع آوری با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارAMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی نقش واسطه گری اهداف پیشرفت از دستور بوت استراپ استفاده شد.

  یافته ها

  براساس یافته ها وجدان تحصیلی دارای تاثیر مثبت بر اهداف پیشرفت (عملکرد گرایشی، تسلط گرایشی، عملکرد اجتنابی و تسلط اجتنابی) و تاثیر منفی مستقیم بر فرسودگی تحصیلی (0/30-=β و0/0001=P)بود. همچنین، اهداف عملکرد گرایشی و تسلط گرایشی دارای تاثیر منفی و هدف عملکرد اجتنابی دارای تاثیر مثبت بر فرسودگی تحصیلی بودند و به جز هدف تسلط اجتنابی، سایر اهداف پیشرفت توانستند در بین وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی نقش واسطه گری ایفا نمایند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد وجدان تحصیلی به طور مستقیم و با افزایش دو جهت گیری هدف تسلط گرایشی و عملکرد گرایشی می تواند فرسودگی تحصیلی را کاهش دهد. با این حال، وجدان تحصیلی می تواند با افزایش هدف عملکرد اجتنابی به افزایش فرسودگی تحصیلی بیانجامد. این یافته ها بیانگر اهمیت وجدان تحصیلی به عنوان یکی از مولفه های مهم در اهداف پیشرفت تحصیلی و نشانگر تاثیر سازنده ی آن در کاهش فرسودگی تحصیلی از راه اهداف گرایشی (از نوع عملکردی و نوع تسلطی) است.

  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، دانشجویان، فرسودگی تحصیلی، وجدان تحصیلی
 • سیمین نقش*، مهران فرج اللهی، زهرا نقش، حمید ملکی صفحات 99-113
  مقدمه

  با توجه به نقش آموزش کارآفرینی در توسعه کشور و همچنین نقش آموزش از دور در تسریع این امر، هدف تحقیق حاضر، طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش کارآفرینی از دور است.

  روش

  روش تحقیق حاضر ترکیبی (کیفی و کمی) است. در روش کیفی، از روش پژوهش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و روش توصیفی-استنتاجی استفاده و داده های مورد نیاز از طریق تحلیل کیفی متون و مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی،  جمع آوری و برای مصاحبه استفاده شده است. جامعه در بخش کیفی اساتید رشته علوم تربیتی دانشگاه اصفهان و در بخش کمی اساتید دانشگاه  آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور شهر اصفهان بوده است.  در بخش کیفی برای انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع و ابزار تحقیق ، مصاحبه عمیق با خبرگان و در بخش کمی از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به تعداد 29نفر و ابزار تحقیق پرسشنامه بر اساس مضمون های  بدست آمده از مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. برای تایید روایی صوری و محتوایی از تحلیل مضمون و برای تامین پایایی از روش هولستی استفاده شده است.

  یافته ها

  مدل کیفی تدوین شده مورد نظر در قالب پرسشنامه به 23 نفر از خبرگان داده شد و پس از اتفاق آراء بیش از 80درصد از خبرگان، موضوع مدل نهایی شکل گرفت. در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مدل مفهومی تدوین شده بر اساس دسته بندی مضمون های بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته و برازش مدل تجربی تعیین گردید.
   

  نتیجه گیری

   بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد، ابعاد الگوی آموزش کارآفرینی از دور عبارتنداز: مهارت آموزی در ابعاد هشتگانه(کسب و کار، فردی، اجتماعی، اجرای پروژه، نحوه استفاده از فناوری اطلاعات  ارتباطات، برقراری ارتباط، تفکر انتقادی، ایجاد فرصت) بوده است. نیز آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد، الگوی آزمون شده در سطح 0/05>P از تناسب قابل قبولی برخوردار بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی از دور، کسب و کار، نحوه استفاده از فناوری اطلاعات ارتباطات، برقراری ارتباط، تفکر انتقادی، ایجاد فرصت
 • فیروز محمودی*، اسکندر فتحی، رحیم بدری، مرضیه سرداری صفحات 115-124
  مقدمه

  امروزه فناوری های جدید به عنوان یک بخش مهم و جدایی ناپذیر از مجموعه آموزشی، فرصت های منحصر به فردی برای معلمان در جهت بکارگیری شیوه های مختلف آموزشی برای یادگیری هر چه بهتر دانش آموزان ایجاد کرده اند. هدف کلی از انجام این پژوهش تاثیر روش وارونه بر ماهیت علم و پیشرفت تحصیلی می باشد.

  روش

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان تبریز در سال تحصیلی96-95 می باشد.حجم نمونه متشکل از 44 دانش آموز پایه دهم بود که به کمک روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند که 22 نفر آنها در گروه آزمایش و 22 نفر در گروه کنترل انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه ماهیت علم و آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته در درس زیست شناسی بود.

  یافته ها

  جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش که با روش سبک وارونه آموزش دیده اند نسبت به گروه کنترل که با روش مرسوم آموزش دیده بودند بطور معناداری بالاتر بود. نتایج نشان داد که تاثیر روش وارونه بر ماهیت علم معنی دار نبود و تفاوتی بین گروه آزمایش و کنترل وجود نداشت.

  نتایج

  براساس نتایج بدست آمده می توان بر اهمیت روش وارونه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اشاره کرد چرا که میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که با روش سبک وارونه آموزش دیده اند بالاتر بود ولی تاثیر روش وارونه بر ماهیت علم معنی دار نبود .

  کلیدواژگان: روش تدریس وارونه، ماهیت علم، درس زیست شناسی، عملکرد تحصیلی
|
 • Sajjad Saadat*, Seyed Hedayatollah Davarpanah, Fariba Saeedpour, Fatemeh Samiee Pages 1-11
  Introduction

  Academic commitment in students is influenced by various psychological factors. In this research, was studied the role of psychological capital (i.e., hope, optimism, self-efficacy, resilience) in students' academic commitment.  

  Methods

  In this correlational study, 300 students from the faculty of humanities in University of Guilan were selected through cluster sampling method in 2017-18 accademic years. In order to collect data were used the Luthans et al Psychological Capital Questionnaire and Human-Vogel and Rabe Academic Commitment Scale. SPSS-23 and Lisrel software were used to calculate the data.

  Results

  The results of pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between psychological capital and academic commitment (r=0.426). Also, the results of a significant test of path coefficients showed that the role of psychological capital (hope, optimism, self-efficacy, resiliency) on educational commitment was significant (P≤0.05;t≥1.96), and psychological capital with a coefficient of 0.51 can directly explain 0.26 of the variance of academic commitment.

  Conclusions

  The present results support the importance of psychological capital in predicting academic commitment in students. Therefore, it seems that in order to increase the academic commitment of students, should be considered the role of predictor variables.

  Keywords: Hope, Optimism, Self-efficacy Psychological Resilience, Academic Commitment
 • Mohammad Fathi, Sina Valiee* Pages 13-22
  Introduction

  Educational environment is an effective factor in the success of the curriculum and the learning level of student. The purpose of this study was to determine the Nursing, Midwifery and Operations Room students` perception of the educational environment of Kurdistan University of Medical Sciences based on DREEM model, 2016.

  Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 293 second to eight semester nursing students; and third, fifth, and seventh semester midwifery and operating room students of Kurdistan University of Medical Sciences, Iran 2016 selected by census sampling method. The data collection tool was a two-part questionnaire including demographic information and the Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) questionnaire completed by self-report. Data were analyzed by SPSS software version 16 using descriptive statistics.

  Results

  The results showed that 19.8% of the students evaluate the educational environment of the faculty as semi-desirable (with a lot of problems) and 75.8% evaluate it somewhat favorable (more positive than negative). 75.1% of nursing students, 72.2% of midwifery students and 80.8% of the operating room students were evaluated their educational environment to be somewhat favorable (more positive to negative).

  Conclusions

  Based on understanding the perception of nursing, midwifery and operating room students of the educational environment of the Nursing and Midwifery Faculty, administrators and managers should work to improve the educational environment. The familiarity of teachers with different dimensions of the educational environment and student satisfaction from every dimension seems to be necessary.

  Keywords: Educational status, Student, Nursing, perception
 • Samaneh Sadat Musavian*, Ebrahim Talaee, Hashem Fardanesh Pages 23-30
  Introduction

  Schools have a central role in cultivating students' personality by inculcating empathy. Empathy is the ability of one person to understand what another person is thinking and feeling in a given situation. The goal of this study is to explore the relationship between students’ empathy and their learning behaviors. The first task of our work is to classify students into clusters based on their empathy measures. Clustering is an area of artificial intelligence (AI). Clustering is an unsupervised classification in which, classes are not labeled at first. The second task of our work is to find a correlation between student’s empathy and their learning behavior measures.

  Methods

  We used a questionnaire to assess empathy of students. Similar samples are classified in one cluster. Then clusters can be labeled based their attributes. In this work we present labels for students due to their empathy measures. We used a teacher-reported questionnaire to assess learning behavior of students.

  Results

  A meaningful relation was realized between empathy scores and learning behaviors in the classroom for boy students. There is a reverse relationship between empathy and learning behaviors.

  Conclusion

  A cultural analysis has been performed for the obtained results. Apathetic clusters usually have a cognitive component if they are not fully apathetic. Cognitive component is determinative in learning behavior.

  Keywords: Affective empathy, Classroom Empathy, Cognitive empathy, Fuzzy Clustering, Learning Behaviors
 • Mohmad Abbasi, Zahra Moslemi, Mahin Ghomi* Pages 31-43
  Introduction

  Educational burnout is one the most important experimentalfields in universities and finding the effective factors on them is really important. The aim of the present research is to investigate the relationship between Quality of Learning Experience and self-regulation with academic burnout among students in Qom University of Medical Sciences.

  Methods

  In this descriptive and correlational research.was conducted on 265 students in Qom University of Medical Sciences were  selected through stratified random sampling method with considering gender from School of Medicine, Dental Medicine, Nursing, Paramedics, Health and Traditional Medicine. Data were collected through 3 standard questionnaires on Quality of Learning Experience of Neuman , self-regulation of Hong and O’Neil and academic burnout of Berso et al . The Data were analyzed in SPSS (version 16) using descriptive statistics methods, Pearson correlation and independent t-test, and multiple regression analysis.

  Results

  The results of Pearson correlation test showed that there was significant negative relationship between component Quality of resources with total of academic burnout scale and significant positive relationship between component student-student relationship with total of academic burnout scale (P<0/01). Also there was significant negative relationship between total of self-regulation scale and components that with total of academic burnout scale and omponents that . Finally multiple regression analysis revealed that, Only self-regulation predicted academic burnout significantly.

  Conclusions

  According to the results of the study the staff of the medical university and the masters must try to improve self-discipline ability in university students so they be busy doing their educational duties more and more and preventing them fromgetting involved in educational burnout. They also would be able tohave positive influence in constant education by improving the mentioned skill.

  Keywords: Quality of Learning Experience, self- regulation, Academic Burnout
 • Zahra Farghedani, Hadis Ghajari, Akram Barati, Mozhgan Hayati, Seyed Hasan Adeli, Siamak Mohebi* Pages 45-52
  Introduction

  Access to  academic competence and development  has been mostly regarded  as the final  aim of learners and the educational system of any country, which has been mostly  effected by so many factors. One of these factors is the academic self-efficacy of the students, which has been defined as the students' views about the capability to study within the educational process. The aim of this study was to assess the academic self-efficacy of students at Qom University of Medical Sciences in 2017-2108

  Methods

  over this cross-sectional study, a descriptive-analytic method was adopted across  a multi-stage sampling among various faculties  with respect to entrance and graduation so-called yardsticks. The data collecting instrument was a demographic  characteristics questionnaire and a standardized academic self-efficacy questionnaire(32  articulated item). Data have been  described through SPSS version 19 and central indices and frequency distribution and then analyzed through independent T tests,  ANOVA  software and  Duncan test and Pearson and spearman  correlation coefficients in p value(significance level)  less than /05.

  Results

  The mean and standard deviation of the age of the samples were 21/38±1/72 scores, and% 81/9 female, %78/7 male and %56/9 settled in dormitory. The students' academic self-efficacy mean and standard deviation  were 109/84±21/19  from the achieved  range of 30-160 .This result reveals that %4/3 have weak academic self-efficacy and %57/4 have average academic self-efficacy and %38/3 have favorite academic self-efficacy. Statistical tests suggest that academic self-efficacy on the basis of sex (p= /014) and on the basis of the type and the  location  of  faculty (p= //001) have statistically different significance. Pearson correlation coefficient revealed  that between  academic self-efficacy and overall academic mean ,there was a  direct significant correlation (p<0 /001 , r=/381)

  Conclusion

  Ultimately, the results revealed  that the students of Qom University of Medical Sciences have moderate academic self-efficacy and based on  its relevance  with some components which is  Effective in studying, it is essential  to take into account  the student's promoting  programs for the university.

  Keywords: Academic self-efficacy, academic achievement, student
 • Ahmad Ahmadi*, Mohammad Reza Alian Negad, Roholla Fathabadi Pages 53-61
  Introduction

  Different models of instructional design play an important role in improving student learning and education. The purpose of this study was to determine the effect of four-component instructional design model on students’ learning in physiology course.

  Method

  The present study was a semi-experimental design with pre-test, post-test and control group. The statistical population of this study was all nursing students of Nursing and Midwifery Faculty of Kermanshah University in the academic year of 2015-2016. Out of the target community, 30 people were selected using convenience sampling and randomly assigned to experimental group (n=15) and control group (n=15). Initially, both groups were measured in terms of the amount of learning in physiology course using test scores obtained in the course. In this study, the four-component instructional design model for physiology course was implemented on the experimental group in 10 sessions of 45 minutes during a semester. The control group did not receive any intervention. At the end of the training sessions, both groups were evaluated again. Data were analyzed using covariance analysis.
   

  Results

  Findings showed that the four-component instructional design model increased the level of students’ learning in physiology course.
   

  Conclusion

  This result demonstrates the success of the use of the four-component instructional design model for learning complex subjects and it is suggested that, as a scientific evidence derived from research, this model is applied to teach courses in medical science universities.

  Keywords: four-component instructional design model, physiology course, learning
 • Mohammad Setayeshiazhari*, Afshin Cheraghnoorani, Hasan Mirzahoeini Pages 63-72
  Introduction

  Different variables such as motivation, self-esteem, and learning methods can affect the learner during learning activity. Therefore, educational research has shown that motivation is one of the essential factors for the improvement of student performances.  Using a person-oriented approach, the present study aimed to determine the motivational profiles (clusters) of nursing students and to compare their self-regulation considering these profiles.

  Methods

  This study was conducted with a comparative-descriptive method. The participants were 141 students in medical science university, at academic year (2016-2017) who completed the AMS (Academic Motivation Scale) and Self-regulation. The methods of hierarchy cluster analysis, ANOVA, were used for data analysis using SPSS software.

  Results

  Cluster analysis revealed three motivational profiles for the
  students: 38/7% of the subjects were placed in the low quantity motivation group , 38/2% were placed in the moderate quantity motivation group, the high quantity motivation group (25). The self-regulation of low quantity motivation group was lower than the other clusters.

  Conclusions

  The findings of this study will help those involved in the field of education make effective attempts by planning helpful educational program, so promote the students’ learning motivations, particularly the senior ones during the academic years.

  Keywords: Academic Motivation, Self-regulation, Motivational Profile, Cluster Analysis
 • Behnam Talebi*, Shirin Davari Pages 73-83
  Introduction

  The purpose of this study was to explaining the effectiveness of teaching based on metacognitive skills among faculty members of the faculty of medical sciences of Islamic Azad University, Tabriz branch in the academic year 2015-2016.

  Methods

  The research method was descriptive-correlational and the statistical population included male and female faculty members of the faculty of medical sciences of Islamic Azad University of Tabriz. There were 150 full time and invitees in this faculty. The sample size is 108 people who have been selected based on Morgan and Krejcy tables and by stratified random sampling method. To collect the data, the Metacognition awareness inventory (MAI) distributed among faculty members and the questionnaire of effective teaching quality indicators, which, for each faculty, consisted of three randomly selected students, to assess the effectiveness of teaching their faculty members have been used.

  Results

  The results of Pearson correlation and regression test showed that the effectiveness of teaching based on metacognitive skills among faculty members is predictable.

  Conclusions

  Improvement of metacognitive skills and its instruction to faculty members of medical education can lead to promotion of their teaching effectiveness.

  Keywords: Metacognitive Skill, Metacognitive Knowledge, Cognitive Regulation, Metacognitive Skills, Teaching Effectiveness, Medical Education
 • Ali Fazli*, Mahboube Fooladchang Pages 85-97
  Introduction

  Academic burnout in students is associated with a reduction in their academic performance.So, knowledge of the factors affecting it is of interest to the experts.  academic burnout is one of these factors that plays an important role in social and occupational education. Conscientiousness can have an impact on the goals and intentions that one considers for himself. It can have various outcomes for individual and collective life. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between academic conscience and academic burnout with the mediation of students' achievement goal orientations.

  Methods

  This research is a correlational study using structural equation modeling. Participants were 250 students from Shiraz University in the academic year2017-2018.They were selected by multi-stage random cluster sampling.Instruments included the academic conscience questionnaire,academic burnout scale,and achievement goal orientation scale.Data analysis was done by using the AMOS software. Also, Bootstrap command was used for studying the mediatory role of academic goal orientation.

  Results

  The results of the research indicate that academic conscience has positive effects on the achievement goals (performance approach, mastery approach, performance avoidance, mastery avoidance)and a direct negative effect (β = -0.30 ; P = 0.0001) on academic burnout.Also,performance approach and mastery approach goal orientation have negative effect on academic burnout.  However,performance avoidance goal orientation has positive effect on it.Except for the mastery avoidance goal orientation,three other achievement goals could play a mediating role in thr relation of academic conscience and academic burnout.

  Conclusions

  The results of this study indicate that academic conscience can reduce academic burnout directly and indirectly by approach goals. However, it can increase academic burnout by increasing performance avoidance goal.These results show the importance of academic conscience in achievement goals and  reducing academic burnout among students by strengthening academic approach goals (either mastery or performance)in educational settings.

  Keywords: Academic Conscience, Academic Burnout, Achievement Goals, students
 • Simin Naghsh*, Mehran Farajolahi, Zahra Naghsh, Hamid Maleki Pages 99-113
  Introduction

  Considering the role of entrepreneurship education in the development of the country,
  Also, the role of distance education in expediting this The purpose of this study is to design and validate a far-reaching entrepreneurship education model.

  Methods

  The method of this study is mixed (qualitative and quantitative). In qualitative method, documentary research method and qualitative content analysis with deductive approach and descriptive-deductive method have been used.. And the required data are collected through qualitative analysis of semi-structured individual interviews and texts. Therefore, a purposeful sampling method was used for interviewing. The statistical population of this research in the qualitative section are faculty members of Educational Sciences of Isfahan University and in quantitative section are faculty members of educational sciences of Isfahan Islamic Azad University and Payame Noor University of Isfahan.

  Results

  To select the research sample in the qualitative section, a purposeful sampling method was used until saturate it and in the quantitative section Sampling Classification method was used. The research tool in the qualitative section, the deep interview with the experts and in the quantitative section, the questionnaire was based on the content of the interviews with the experts. To confirm the formal and content validity of the subject analysis, the Holst method was used to ensure reliability. The developed qualitative model was given to the 23 experts by a questionnaire. After two rounds, the issue of the final model was formed With an agreement of more than 80% of the experts. In the quantitative section, using a confirmatory factor analysis, the conceptual model developed based on the categorization of the obtained topics was examined and the fit of the experimental model was determined.

  Conclusions

  Overall, the results of the research showed that the dimensions of the distance education entrepreneurship model were: learning skills in the eight dimensions (business, personal, social, project implementation, how to use ICT, communication, critical thinking, opportunity creation) . Also, the structural equation model test showed that the tested model had an acceptable fit.

  Keywords: Entrepreneurship education from afar, business, how to use ICT, communication, critical thinking, opportunity creation
 • Firooz Mahmoodi*, Marzie Sardari, Eskandar Fathi, Rahim Badri Pages 115-124
  Introduction

  Nowadays, new technologies as an integral part of the educational set-up have created unique opportunities for teachers to apply various educational methods to better learn their students.the purpose of this study is the effect of the flipping classroom on the nature of science and on the academic achievemen.

  Methods

  The research method was semi-experimental and pretest-posttest with control group and its Statistical community is all 10th grade female students of Tabriz city in the academic year of 1396-97. The sample size consisted of 43 students of 10th grade selected by multistage cluster sampling method in which 23 of them were in the examination group and 20 of them were in the controlled group.data gathering tools in this researchincluded a questionnaire on the nature of science and an academic achievement test made by the teacher in biology course..In the end, the test of the nature of science and the test of academic achievementin the course of biology was taken

  Results

  Data were analyze by covariance analysis method.The results showed that the amount of academic achievement of the students of examination group who were trained by flipping classroom method compared to students of controlled group who received training using conventional methodswas significantly higher. Also it showed that The effect of the flipping classroom method on the nature of science was not significant and there is no difference between two groups.

  Conclusion

  Based on the obtained rudlts, it is Possible to emphasize the importance of flipping classroom on achievement of the students.who was trained by r flipping style was higher. The effect of the flipping classroom method on the nature of science was not significant

  Keywords: flipping classroom learning method, the nature of science, the biology course, achievement