فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد نریمانی*، ساناز عینی صفحات 1-10
  مقدمه

  از عمده ترین مسائلی که بیماران سرطانی با آن مواجه اند، استرس و اضطراب ناشی از روبرو شدن و کنارآمدن با بیماری است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معنای زندگی، خوددلسوزی و حس انسجام با استرس ادراک شده ی بیماران سرطانی بود.

  روش

  در این پژوهش توصیفی- همبستگی 120 بیمار سرطانی که در سال 1398 در بخش خون و انکولوژی بیمارستان امام خمینی اردبیل بستری و تحت درمان بودند، به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس استرس ادراک شده، پرسشنامه معنای زندگی، مقیاس دلسوزی به خود و پرسشنامه حس انسجام- فرم13 گویه ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام در نرم افزار آماری SPSS21 انجام شد.

  یافته ها

  استرس ادراک شده ی بیماران سرطانی با حس انسجام (540/0-= :β001/0>p)، خوددلسوزی (196/0-= :β010/0>p) و معنای زندگی(192/0-= :β017/0>p) رابطه ی منفی و معناداری داشت. معنای زندگی، خوددلسوزی و حس انسجام 74 درصد از واریانس نمرات استرس ادراک شده ی بیماران سرطانی را پیش بینی کردند (01/0>p).

  نتیجه گیری

  معنای زندگی، خوددلسوزی و حس انسجام بالا باعث کاهش استرس ادراک شده ی بیماران سرطانی می شود. بهبود و ارتقاء معنای زندگی، خوددلسوزی و حس انسجام می تواند باعث سازگاری بیماران با بیماری و بهبود روند درمان در این بیماران شود.
   </div>

  کلیدواژگان: معنای زندگی، خوددلسوزی، حس انسجام، استرس ادراک شده، سرطان
 • شیدا شریفی ساکی*، ملیحه فراهانی، رضا کریمی، هادی احمدی، محمدرضا محمدی صفحات 11-19
  مقدمه

  سرطان پستان از جمله بیماری هایی است که  به دلیل ایجاد اثرات روانی و به ویژه ظاهری در زنان احساس ارزشمندی و عزت نفس آنان را کاهش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر عزت نفس زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از جراحی ماستکتومی می باشد.

  روش

  در این مطالعه نیمه آزمایشی از میان 79 نفری که حداقل 6 ماه دوره های درمانی سرطان را گذرانده اند و عمل ماستکتومی انجام داده بودند، 30 زن مبتلا به سرطان پستان به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش تحت آموزش گروهی مهارت های کنترل خشم با رویکرد شناختی- رفتاری قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. بیماران در پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) پاسخ دادند.

  یافته ها

   تحلیل کواریانس نشان داد که گروه آزمایش و کنترل در مولفه های عزت نفس در پس آزمون تفاوت معناداری داشتند.  مجذور اتا نشان داد که 64% از تغییرات عزت نفس در پس آزمون ناشی از اثر مداخله یعنی آموزش مهارت های کنترل خشم بوده است.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد که آموزش مهارت های کنترل خشم در افزایش عزت نفس زنان مبتلا به سرطان پستان پس از عمل ماستکتومی می تواند موثر باشد. استفاده از این آموزش ها در کنار درمان با داروهای اعصاب و روان با هدف بهبود سلامت روانی بیماران و خانواده ایشان توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، عزت نفس، کنترل خشم، ماستکتومی
 • نازی نجات، فاطمه مهرابی* صفحات 20-28
  مقدمه

  با افزایش آمار ابتلا به سرطان، استفاده از داروهای ضدسرطان، آماده سازی آنها توسط پرستاران و تماس با این داروها افزایش داشته است. به سبب اهمیت سلامت حرفه ای پرستاران، هدف این مطالعه پاسخ به این سوال است که تماس با داروهای ضدسرطان و شیمی درمانی در پرسنل پرستاری چه خطراتی به همراه دارد؟

  روش

  این مطالعه مروری منظم و سیستماتیک با بررسی مقالات از سال 1950 تا سال 2018 به دو زبان فارسی و انگلیسی، با جستجو در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی Databases Web of Knowledge, Scopus, PubMed, Cochrane Library and Embase, Science Direct ،Springer، Google scholar، SID، Irandoc، Iran Medex, Magiran و با استفاده از کلیدواژه های "عوارض جانبی شیمی درمانی برای پرستار"، "خطرات شغلی داروهای آنتی نئوپلاستیک"، " handling antineoplastic drugs nurses"،Adverse effects Chemotherapy + Nurse" و " Occupational Hazards for Nurses" انجام شد.

  یافته ها

  در 49 مطالعه ، عوارض ناشی از تماس با ضدسرطان شامل، سقط خود به خودی، زایمان زودرس و اختلال باروری، ناهنجاری های جنینی و تولد نوزاد با وزن کم، آسیب به هسته سلول، تغییرات کروموزومی و جهش ژنی، ابتلا به سرطان های مختلف خصوصا لوسمی، واکنش های حساسیتی(راش، قرمزی، ریزش مو، تهوع و استفراغ، سردرد، ضعف، سرگیجه، ادم، دیس پنه)، وجود عوامل جهش زا در ادرار، آسیب به کبد و کلیه و اختلال قاعدگی گزارش شده بود.

  نتیجه گیری

  بررسی حاضر حاکی از آنست که تماس با داروهای ضدسرطان می تواند عوارض خطرناک و تهدید کننده ای برای پرستاران داشته باشد. شیوع زیاد این خطرات ناشی از فقدان تجهیزات ایمنی و دستورالعمل های لازم برای آماده سازی و تجویز این داروها و آگاهی ناکافی پرستاران می باشد.

  کلیدواژگان: خطرات شغلی، تماس با داروهای ضد سرطان و شیمی درمانی، پرستاران
 • مجتبی احمدی فارسانی*، رسول حشمت*، تورج هاشمی نصرت آباد، شهره رضا زاده صفحات 29-37
  مقدمه

  سرطان چهارمین عامل مرگ ومیر در نوجوانان است. عوامل روانشناختی در بیماری سرطان نقش اساسی دارند. ازجمله این عوامل حساسیت اضطرابی و نگرش به مرگ می باشند؛ بنابراین، پژوهش حاضر باهدف مقایسه نگرش به مرگ و حساسیت اضطرابی در نوجوانان مبتلابه سرطان و عادی صورت گرفت.

  روش

  این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری افراد مبتلابه سرطان پژوهش تمامی نوجوانان 19-15 ساله استان اصفهان در سال 97-96 بود که به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. همچنین جامعه سالم شامل نوجوانان 19-15 ساله دبیرستان های شهر اصفهان بود که در سال تحصیلی 97-96 به تحصیل اشتغال داشتند. از جامعه افراد مبتلابه سرطان تعداد 60 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس از بین بیماران بستری و سرپایی انتخاب شدند. از جامعه افراد سالم نیز تعداد 60 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایاز دو دبیرستان پسرانه و دخترانه انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه حساسیت اضطرابی فلوید و نگرش به مرگ وونگ و همکاران گردآوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که از زیر مقیاس های نگرش به مرگ، ترس از مرگ، اجتناب از آن و همچنین پذیرش با گریز از مرگ و از زیر مقیاس های حساسیت اضطرابی، هر سه زیر مقیاس در نوجوانان مبتلابه سرطان به طور معناداری بالاتر از نوجوانان سالم بود.

  استنتاج

  با توجه به پژوهش حاضر برای کمک به این نوجوانان، باید اقداماتی را در جهت تغییر نگرش نسبت به مرگ و کاهش حساسیت اضطرابی انجام داد.

  کلیدواژگان: نگرش به مرگ، حساسیت اضطرابی، سرطان
 • ساناز نصیری اصفهانی، ناصر رجبی*، پریسا ذاکری صفحات 38-45
  مقدمه
  سرطان ازجمله بیماری های مزمن و غیر واگیری است که اهمیت آن، با توجه به تغییر درروند بروز بیماری ها در جهان و تاثیر شگرف روانی، اقتصادی این بیماری بر بنیان خانواده، جامعه و اجتماع بر همگان آشکار می باشد. سرطان پستان در ایران شایع ترین سرطان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان شناخته شده است. ماموگرافی به عنوان دقیق ترین روش بیماریابی و تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه در بسیاری از کشورها به کاربرده می شود و می تواند ضایعات غیرقابل لمس را شناسایی کرده و به تشخیص توده های قابل لمس کمک کند.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی می باشد که روی 160 نفر از رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان اصفهان انجام شده است. نمونه گیری به روش در دسترس صورت گرفته است. برای سنجش آگاهی در زمینه سرطان پستان و خودآزمایی پستان از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش اعتقادات بهداشتی هم از پرسشنامه استانداردشده چمپیون (Champion’s Health Belief Model Scale) استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزارSPSS  نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشارکت افراد در این مطالعه داوطلبانه و با رضایت آگاهانه صورت گرفت.
  یافته ها: در مطالعه حاضر بیشترین درصد واحدهای پژوهشی (53 درصد) در گروه سنی زیر 45 سال بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 52/46 سال با انحراف معیار 06/7 بود. (6/90%) 145 نفر از شرکت کنندگان تاکنون در زمینه سرطان پستان اطلاعات کسب کرده بودند که منبع کسب اطلاعات (5/62%) 100 نفر از افراد پزشک و کارکنان مراکز بهداشتی بود. در خصوص سنجش سازه های مدل در زمینه سرطان پستان و خودآزمایی پستان، (2/61%) 98 نفر از افراد دارای آگاهی متوسط، (2/76%) 122 نفر از افراد دارای حساسیت درک شده پایین، (6/65%) 105 نفر از افراد دارای شدت درک شده متوسط، (1/58%) 93 نفر از افراد دارای منافع درک شده متوسط و (8/68%) 110 نفر از افراد دارای موانع درک شده متوسط بودند.
  نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که سطح رفتار و قصد رفتاری ماموگرافی در رابطین بهداشتی پایین می باشد. همچنین نتایج این مطالعه لزوم توجه بیشتر برنامه ریزان بهداشت و درمان کشور را به آموزش و ترویج روش های غربالگری و برطرف نمودن موانع آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: ماموگرافی، رابطین بهداشتی، الگوی اعتقاد بهداشتی، عوامل مرتبط
 • علیرضا نیکبخت نصر آبادی، شهرزاد غیاثوندیان، حسین مدنی* صفحات 46-47

  شبکه های اجتماعی بخش مهم و ضروری جوامع و وسایلی بر پایه اینترنت می باشند . اصطلاح شبکه های اجتماعی از web 2.0 استنتاج شده است و شامل هر وب سایت یا اپلیکیشنی است که شرایطی را فراهم می کنند که کاربران ایده ها، اطلاعات و محتوی خودشان را از طریق ارتباطات مجازی و شبکه ای ایجاد یا به اشتراک بگذارند.  این شبکه ها در سالهای اخیر به صورت فزاینده ای گسترش پیدا کرده اند ، به طوری که تعداد کاربر شبکه های اجتماعی در سرتا سر دنیا در سال 2017 در حدود 2.46 بیلیون نفر گزارش شده است و تخمین زده می شود تا سال 2019 این تعداد 12 درصد افزایش یابد . از طریق شبکه های اجتماعی نه تنها افراد می توانند ایده ها و اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند بلکه می توانند بحث های جدی در مورد مراقبت های بهداشتی با یکدیگر داشته باشند. این شبکه ها همچنین رابط تعامل بین کاربران و سرویس های ارایه دهنده خدمات بهداشتی هستند. شبکه های اجتماعی برخط باعث دگرگونی ویژه در راه های تعامل و ارتباطات انسان ها شده اند. پلتفورم های شبکه های اجتماعی مختلفی نظیر فیسبوک، توییتر، واتساپ، تلگرام... جهت اتصال افراد و به اشتراک گذاشتن ایده هایشان راجع به موضوعات سلامتی در دسترس می باشند . تکنولوژی اطلاعات سلامت (IT) اهمیت فزاینده ای در مراقبت بیماران و تصمیم گیری کاربران داشته  و شبکه های اجتماعی به روش های مختلفی می توانند بر روی سلامتی افراد تاثیر بگذارند. هر چند این تاثیر می تواند به صورت پارادوکس عمل کند چنانکه گاه کسب اطلاعات بهداشتی از شبکه های اجتماعی به درمان بیماری کمک می کند و گاه توصیه های بدون پشتوانه پژوهشی در مورد بیماری ها در این شبکه ها می توانند مضر باشند. در سرتاسر دنیا فراهم آورندگان خدمات بهداشتی بسیاری در شبکه های اجتماعی مانند اسکایپ، واتساپ، توییتر، فیسبوک، یوتیوپ و وبلاگ های شخصی کار می کنند. وب سایت های بر خط بسیاری اطلاعات در مورد سلامت فراهم می آورند و امکان ارتباط بیماران و عموم مردم را با متخصصان سلامتی مهیا می کنند. تاثیر عادات بر خط ما می توانند بر روی سلامت روان یا رفتارهای بهداشتی تاثیر بگذارند که می تواند موجب چالشی بالقوه برای مراقبت های بهداشتی گردد . شبکه های اجتماعی نیز همانند سایر مسائل نوپدید حاوی جنبه های مثبت و روشن و هم جنبه های منفی و تاریک می باشند. بدون تردید شبکه های اجتماعی با فراهم کردن دسترسی به نقطه نظرات و اطلاعات می توانند باعث گسترش دانش ما شوند. امروزه شماری از کادر درمانی در تعامل با مردم از طریق شبکه های اجتماعی شرکت می کنند و با ارتباط برخط سعی دارند به صحبت های بیماران گوش فرا داده و با کمک همکاران مشکلات سلامتی آنان را حل نمایند. شبکه های اجتماعی همچنین به اتصال کشورهای مختلف در سرتاسر دنیا کمک می کنند بخصوص با کشورهایی که متخصصان ماهرتر و درمان های پیشرفته تر در دسترس دارند و لذا باعث افزایش آگاهی ما در مورد سلامتی می شوند. همچنین افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی (بخصوص در سنین 18-29 سال) محرک آنان در تغییر رفتارها و عادتهاست .

  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی، روشنگری، نگرانی، بیماران
 • شهرزاد غیاثوندیان، لیلا مردانیان دهکردی* صفحات 48-52
  مقدمه

  ارتباط بخش مهمی از رفتارهای اخلاقی و عنصری حیاتی در تمام فعالیت های پرستاری، از جمله پیشگیری، درمان، توانبخشی، آموزش و ارتقاء سلامت است. بدین منظور راهکارهای ارتباطی مناسب بر اساس برنامه COMFORT (پروژه ارتباطات راحت ، لس آنجلس ، کالیفرنیا) ارایه می گردد.

  روش

  در این مطالعه پایگاه های اطلاعاتی margin ، pubmed و google scholar با کلید واژه های Nursing، therapeutic communication و cancer مورد جستجو قرار گرفت و مطالعات مرتبط در مطالعه وارد و مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که برنامه ارتباط COMFORT، راهکارهای مناسبی برای برقراری ارتباط درمانی بین پرستاران و بیماران فراهم می نماید این برنامه به هفت استراتژی بهبود ارتباط شامل ارتباط، آشنایی، ارتباط آگاهانه، خانواده، گشایش ها، رابطه و تیم حهت بهبود ارتباط اشاره می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  استفاده از مدل ارتباطی COMFORT و استراتژی‌های پیشنهاد شده درآن به بهبود مهارتهای ارتباطی پرستاران کمک می کند. بنابراین پیشنهاد می شود این استراتژیها در برنامه درسی دانشجویان پرستاری و برنامه های آموزش مداوم پرستاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارتباط، پرستار آنکولوژی، آموزش پرستاری
 • فاطمه دهقانی، نرگس صادقی، مهرداد آذربرزین* صفحات 53-59
  مقدمه

  سرطان می تواند تاثیرات منفی را بر امید به زندگی داشته باشد و به نظر می رسد روش هایی چون گوش دادن فعال می تواند باعث بهبود امید به زندگی گردد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر گوش دادن فعال بر امید به زندگی مادران کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان در سال 1397انجام گردید.

  روش

  این مطالعه به روش نیمه تجربی تک گروهی قبل و بعد، انجام شد. تعداد 50 مادر دارای کودک مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان به روش در دسترس وارد مطالعه شدند و سپس با روش تخصیص تصادفی در دو گروه ، 26 نفره (آزمون) و 24 نفره(شاهد) قرار گرفتند. برای گروه مداخله چهار جلسه مداخله گوش دادن فعال انجام شد. پرسشنامه مورد استفاده ، پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر بود که قبل و پس از مداخله تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS ورژن 22 انجام شد.

  یافته‌ ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمره امید به زندگی قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت(0.05<P)اما بعد از مداخله در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود(0.05 p)میانگین نمره امید به زندگی در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله اختلاف معنادار نداشت(05 /0 <P) اما در گروه مداخله بعد از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله بود(0/05>P) همچنین میانگین تغییرات نمره امید به زندگی بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود (0/05>P).

  نتیجه ‌گیری

  بر پایه نتایج این بررسی می توان گفت گوش دادن فعال بر میزان امید به زندگی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان تاثیر داشته است و بنابراین پیشنهاد می گردد در بیمارستان هایی که کودکان مبتلا به سرطان بستری می گردند از این مداخله در جهت حمایت مادران استفاده گردد.

  کلیدواژگان: گوش دادن فعال، امید به زندگی، سرطان، مادر
|
 • M Narimani*, S Eyni Pages 1-10
  Introduction

   One of the main issues facing cancer patients is stress and anxiety due to encountering the disease. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between meaning of life, self-compassion and sense of coherence with perceived stress in cancer patients.

  Method

   In this descriptive-correlational study, 120 cancer patients who were admitted and treated in blood and oncology department of Imam Khomeini hospital of Ardabil in 2019 were selected as target sample. Data collection tools consisted of perceived stress scale, meaning of life questionnaire, self-compassion scale and sense of coherence questionnaire-form of 13 items. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis in SPSS21 statistical software.

  Results

   There was a negative and significant relationship between the perceived stress of cancer patients with the sense of coherence (β=-0/540: p<0/001), self-compassion (β=-0/196: p<0/010) and meaning of life (β=-0/192: p<0/017). The meaning of life, self-compassion and sense of coherence predicted 74% of variance of perceived stress scores of cancer patients (p<0/01).

  Conclusion

   High levels of meaning of life, self-compassion and sense of coherence can reduce the perceived stress of cancer patients. Improving and enhancing the meaning of life, self-compassion and sense of cohesion can make patients adapt to the disease and improve the treatment process in these patients.

  Keywords: Meaning of life, Self-Compassion, Sense of Coherence, Perceived Stress, Cancer
 • Sheida Sharifi Saki*, Maliheh Farahani, Reza Karimi, Hadi Ahmadi, Mohammad Reza Mohammadi Pages 11-19
  Background

  Breast cancer is one of the diseases that is due create psychological and especially apparent effects in women reduce their sense of worth and self-esteem. The purpose of this study is investigating effectiveness of anger control skills training on improving self-esteem in women with breast cancer after mastectomy surgery.

  Methods

  In this semi-experimental study, between 79 women who had cancer treatment for at least 6 months and had a mastectomy sugery, 30 women with breast cancer after mastectomy surgery were selected and randomly assigned to experimental and control group (each group has 15 people). The experimental group was trained group anger control skills with a cognitive-behavioral approach but the control group did not receive any interventions. Patients answered Rosenberg self-esteem Scale (1965) in pre test and post test.  

  Results

  Covariance analysis showed that there was a significant difference between experimental and control groups in the post-test self-esteem.  Eta's squareness showed that 64% of self-esteem changes in the post-test were due to the effect of anger control skills training.

  Conclusion

  This study shows that anger control skills training can increase the self-esteem of women with breast cancer after mastectomy sugery. The use of these trainings along with drug therapy improving the mental health of patients and their families.

  Keywords: Breast Cancer, Self-esteem, Anger Control
 • N Nejat, F Mehrabi* Pages 20-28
  Background

  By increasing the incidence of cancer, the use of antineoplastic drugs and consequently, oncology nurses’ exposure to the drugs during daily activities has increased. Because of the importance of professional Nurses' health, the purpose of this study is to answer the question of what risks contact with antineoplastic and chemotherapy drugs in nurses?

  Method

   Studies on the hazards exposure to antineoplastic drugs in nurses were summarized. The articles were written in English and Farsi published between 1950 and 2018, were identified in Databases Web of Knowledge, Scopus, PubMed, Cochrane Library and Embase, Science Direct ،Springer، Google scholar، SID، Irandoc،Iran Medex, Magiran, using the following keywords "Chemotherapy Adverse Events for the Nurse", "Occupational Hazards of Anti Neoplastic drugs”, ", "Chemotherapy / Nursing Side Effects" and "Occupational Hazards for Nurses".

  Findings

   In 49 studies, the complications of exposure to antineoplastic drugs in nurses were reported including spontaneous abortion, preterm labor and fertility disorder, embryo abnormalities and low birth weight, cell nucleus damage, chromosomal changes and gene mutations, various cancers especially leukemia, allergic reactions (rash, redness, hair loss, nausea and vomiting, headache, weakness, Vertigo, edema), the presence of mutagenic factors in urine, liver and kidney damage, and menstrual dysfunction have been reported.

  Conclusion

  The current review suggests that exposure to antineoplastic drugs can be cause threatening and dangerous complications for Nurses. The high prevalence of these can be due to a lack of personal safety equipment for handling the drugs, nurses’ inadequate knowledge and attitude toward, a lack of safe handling guidelines in chemotherapy.

  Keywords: Occupational exposure, Antineoplastic Agent, Chemotherapy drugs, Nurses
 • M Ahmadi Farsani*, R Heshmati, T Hashemi Nosrat Abad, Sh Rezazadeh Pages 29-37
  Background

  Cancer is the fourth leading cause of death in adolescents. Psychological factors play an important role both in the development and in the sustainability and outcomes of cancer. Among these factors are Attitude to death and Anxiety sensitivity. Therefore, in this research, comparison of Attitude to death and Anxiety sensitivity between adolescents with cancer and normal adolescents are discussed.
   

  Methods

   For the purpose of this study, from adolescents (15-19 years old) with cancer in the Isfahan province who had come to Health centers and Ala Cancer Prevention and Control Center (MACSA), 60 people were selected by available sampling method, and selected 60 normal adolescent (15-19 years old) of Isfahan High School by Cluster </em>Sampling.</span> Then, the Wong Death Attitude Inventory and Anxiety Sensitivity (AS) Inventory was completed by all two groups. MANOVA was used for the analysis of data.
   

  Results

  Result showed that from attitude to death sub scales, Fear of Death, Death Avoidance and Escape Acceptance and also all sub scales of anxiety sensitivity of adolescents with cancer is significantly higher than normal adolescents.
   

  Conclusion

   Based on the findings, it can be concluded that attitude to death and anxiety sensitivity play an important role both in the development and in the sustainability and outcomes of cancer in adolescents. So, along with physical interventions, we must take measures to reduce fear of death and death avoidance and anxiety sensitivity in adolescents with cancer.

  Keywords: Attitude toward death, Anxiety Sensitivity, Cancer
 • Sanaz Nasiri Isfahani, Naser Rajabi*, Parisa Zakeri Pages 38-45
  Introduction
  Cancer, such chronic and non - contagious diseases, is known to its importance, due to the changes in the incidence of diseases in the world and the profound psychological impact of the disease on the foundation of family, and community. Breast cancer is the most common type of cancer and is the second reason for deaths in women. Mammography is the most accurate method of distinction and diagnosis of breast cancer at the early stages in many countries and can identify non-touch waste and help to detect tangible masses.
   
  Method
  The present study is of a cross-sectional base manner that has been carried out on 160 healthy volunteers from the healthcare unit of the city of Isfahan. Sampling was carried out in accessible manner. The data collection tool was a multi-part questionnaire including awareness questions, demographic characteristics, behavior, and behavioral intention and standardized questionnaire (Champion’s Health Belief Model). The collected data were analyzed with SPSS Version 16 software. Participation in this study was informed consent.
   
  Results
  Also, in this study, the highest percentage of research units (53 percent) in the age group were under 45. The median age of the participants was 46.52 with a standard deviation of 7.06. 145(90.6%) of the participants so far were informed about breast cancer, a source of information (62.5%) 100 of the physicians and health centers employees. Regarding the evaluation of model constructs in the field of breast cancer and breast self-examination, 98 (61.2%) persons with moderate knowledge, 122(76.2%) persons with low perceived susceptibility, 105 (65.6%) Of the subjects with moderate perceived severity,93 (58.1%) persons had moderate perceived benefits and 110(68.8%) persons had moderate perceived benefits.
  Conclusion
  The results of the study showed that the level of behavior and behavioral intentions of mammography in healthy volunteers is low. The results of this study also reveal the need for more attention of health planners in the country to educate and promote screening methods and remove barriers.

  Keywords: Mammography, Healthy Volunteers, Health Belief Model, Related factors
 • Alireza Nikbakhtnasrabadi, Shahrzad Ghiyasvandian, Hossein Madani* Pages 46-47
 • Shahrzad Ghiyasvandian, Leila Mardanian dehkordi* Pages 48-52
  Introduction

  Communication is an essential part of ethical behaviors and a vital element of all nursing activity, including prevention, treatment, rehabilitation, education and health promotion so in this article communication strategies provided based on the COMFORT Communication curriculum (Comfort Communication Project, Los Angeles, CA).

  Method

  In this study, margin, PubMed and google scholar databases were searched with the keywords nursing, therapeutic communication and cancer and related studies were analyzed.

  Results

  findings shows that COMFORT Communication Project provides appropriate strategies for therapeutic communication between nurses and patients. This project point to the seven strategy for improving communication that are Communication, Orientation, Mindful communication, Family, Openings, Relating, and Team.

  Conclusion

  Using the Comfort Communication project and its suggested strategies will improve the nurse’s communication skills. Therefore, it is suggested that these strategies be considered into nursing students' curriculum and continuing education programs for nurses.

  Keywords: communication, oncology nursing, nursing education Contact photo From Shahrzad Ghiyasvandian
 • Fatemeh Dehghani, Narges Sadeghi, Mehrdad Azarbarzin* Pages 53-59
  Introduction

  Cancer can have negative effects on life expectancy and seems there are some ways like active listening that can improve life expectancy, therfore this research was done by aim of investigation of the Effect of active listening on life expectancy and resilience of mothers with children with cancer admitted to Sayed Alshohada Hospital in Isfahan in 2018.

  Method

  This study was a semi-experimental one group pre test – post test design. 50 mothers with children who had cancer and were admitted to hospital were enrolled in the study through simple method and then Subjects were randomly allocated into two groups: 26 (test) and 24 (control). The intervention group received four sessions of active listening intervention. The questionnaire used was a Snyder life expectancy questionnaire that was completed before and after the intervention. Data analysis was performed using SPSS ver 22.

  Results

  The results showed that, there was no significant difference between the two groups in the mean score of life expectancy before intervention( p>0.05). But after intervention in the experimental group was significantly more than the control group(p<0.05). The mean score of life expectancy in the control group was not significantly different before and after the intervention(p>0.05), but in the experimental group after the intervention was significantly higher than before the intervention(p<0.05). Also, the mean of life expectancy score after intervention was significantly higher in the experimental group than in the control group(p<0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this study, it can be said that active listening has an impact on the life expectancy of mothers with children with cancer and therefore it is recommended to use this intervention method in support of mothers in hospitals where children with cancer are hospitalized.

  Keywords: Active listening, Life Expectancy, Cancer, Mother