فهرست مطالب

تحقیقات بتن ایران - سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرامرز مودی، علی اکبر رمضانیانپور، قاسم باقری چنار، عرفان ریاحی دهکردی* صفحات 5-15

  محیط های اسیدی خرابی سریعی را در سازه های بتنی ایجاد می کنند. یون های کلراید نیز موجب خوردگی آرماتور می شوند. هدف این تحقیق، ارائه ی ملاتی مقاوم در برابر هر یک از عوامل اسیدی و کلرایدی می باشد. بدین منظور از سه نوع سیمان به همراه ترکیباتی از پوزولان های میکروسیلیس و پومیس/تراس استفاده شد تا 10 طرح اختلاط ساخته شود. آزمایش های صورت گرفته شامل آزمایشات کلی (مقاومت فشاری، جذب آب مویینه و جذب آب حجمی)، آزمایشات تعیین عملکرد در محیط کلرایدی (مقاومت الکتریکی سطحی و مهاجرت تسریع یافته ی یون های کلرایدی) و آزمایشات کنترل عملکرد در محیط اسیدی (کاهش مقاومت فشاری و کاهش وزن) می باشد. نتایج بدست آمده تا سن 240 روزه حاکی از آن است که ترکیب 5% میکروسیلیس و 8% تراس در سیمان سرباره ای می تواند طرح اختلاط مناسبی برای ملات در برابر محیط های مهاجم اسیدی و کلرایدی باشد. افزایش مقاومت الکتریکی و کاهش ضریب مهاجرت یون های کلرایدی به ترتیب تا 4 و 5 برابر نمونه شاهد، گواهی بر این ادعاست. هم چنین استفاده از 10% پومیس بجای پوزولان تراس در طرح مذکور نیز عملکرد قابل قبولی ارائه می کند.

  کلیدواژگان: دوام ملات، محیط اسیدی، یون های کلراید، پوزولان
 • شهریار عبدالله زاده، محمود نیلی* صفحات 17-28

  چکیده علیرغم کاهش هزینه اجرا، نگهداری و ترمیم بتن های غلتکی در رویه های راه استفاده از این نوع بتن به علت ایجاد آلودگی صوتی ناشی از زبری لایه سطحی آن در بزرگراه ها با محدودیت مواجه است . در تحقیق حاضر اضافه کردن لایه سطحی بر روی بتن غلتکی جهت استفاده در بزرگراه ها پیشنهاد شده است. آزمونه های بتن غلتکی با و بدون روکش تحت اثر سیکل های یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک های یخ زدا قرارگرفته اند. پس از اعمال سیکل ها آزمونه های بتنی و مرکب تحت آزمایش های مقاومت فشاری، دوام، کشش غیرمستقیم و همچنین برش سطح مورب قرارگرفته اند. همچنین از سرباره و دوده سیلیسی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در تعدادی از آزمونه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سرباره به تنهایی باعث افت دوام و مقاومت فشاری در همه سنین است؛ اما با افزودن دوده سیلیسی بهبود دوام و مقاومت فشاری حتی در سنین کوتاه مدت نیز حاصل می گردد. اعمال شرایط ذوب و انجماد در حضور نمک های یخ زدا، اتصال لایه ها را در آزمونه های مرکب بتن غلتکی- آسفالت حدود 12 درصد و بتن غلتکی- بتن هوادار را حدود 10 درصد کاهش داده است

  کلیدواژگان: بتن غلتکی روسازی، مقاومت فشاری، سیکل های یخ زدن و آب شدن، مواد مکمل سیمانی، روسازی مرکب
 • ابوذر حمزه نژادی، محمد کاظم شربتدار*، علی خیرالدین صفحات 29-43

  استفاده از بتن های ویژه و توانمند در سازه های بتنی به علت دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد، رو به گسترش می‏باشد. یکی از روش های غلبه بر این مشکل مسلح کردن بتن به الیاف می باشد که سبب تشکیل ترک‏های ریز چندگانه می‏گردد که مشخصه اصلی تامین شکل‏پذیری کششی مصالح HPFRCC است. با توجه به بررسی عمده استفاده از این مصالح بر روی رفتار خمشی و توجه کمتر به رفتار برشی، در این تحقیق اقدام به بررسی رفتار برشی این مصالح در تیرهای عمیق شده است. در این راستا پاسخ تجربی تعداد 5 تیر شامل تیرهای ساده عمیق مسلح بتن کامپوزیتی الیافی تحت بار متمرکز در وسط دهانه با نسبت دهانه برشی به عمق 75/0 مورد بررسی قرار گرفته است. تیرهای عمیق گروه اول با درصد متفاوت الیاف 0، 1 و 2 درصد و تیرهای گروه دوم با الیاف فولادی 0 و 2 درصد ساخته شدند. نمونه‏های گروه اول فاقد آرماتور برشی جان و نمونه‏های گروه دوم دارای آرماتور برشی جان می‏باشند. پس از انجام آزمایشات، ملاحظه گردید که با افزایش درصد الیاف فولادی در تیرهای عمیق، ظرفیت باربری و همچنین شکل پذیری نمونه‏ها به میزان قابل توجهی افزایش یافت. افزایش درصد الیاف و همچنین اضافه نمودن آرماتور های برشی، میزان ضریب شکل پذیری برشی را افزایش می دهد. از طرفی ملاحظه گردید، نمونه های F2 در گروه دوم که دارای آرماتور برشی جان می باشند، نسبت به نمونه مشابه در گروه اول (فاقد آرماتور برش جان)، دارای ضریب شکل پذیری حدود 9درصد بیشتر می باشند.

  کلیدواژگان: تیرعمیق، بتن الیافی، الیاف فولادی، HPFRCC
 • حمیدرضا چابکی، منصور قلعه نوی*، آرش کریمی پور صفحات 45-60
  در این بررسی اثر افزودن سنگدانه ی بدست آمده از تخریب ساختمان قدیمی در تهیه مخلوط بتن مطالعه شده است. هدف از انجام این بررسی تعیین رفتار خمشی، ظرفیت خمشی در تیرهای بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه بازیافتی است. در ساخت نمونه های مورد نظر از سنگدانه بازیافتی به ترتیب با مقدار 0درصد، 50 درصد و 100 درصد جایگزین سنگدانه طبیعی استفاده شده است. نمونه ها تحت انجام آزمایش خمش چهارنقطه ای استاتیکی بررسی شدند و بعد از 28 روز عمل آوری آزمایش شدند. از این رو، با بررسی نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی به بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح دارای سنگدانه بازیافتی پرداخته شده است. افزون بر این نتایج بدست آمده با روابط ارائه شده توسط آیین نامه ACI318، CSA و EuroCode2 مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد. با افزودن نسبت جایگزین سنگدانه بازیافتی مقدار عرض ترک خوردگی خمشی در وسط دهانه افزایش یافته و با گسترش امتداد ترک تا محل اعمال بار تیر بصورت خمشی گسیخته می شود. افزون بر این استفاده از 100 درصد سنگدانه بازیافتی سبب افزایش تغییر شکل و ظرفیت خمشی تیرهای بتن مسلح می شود.
  کلیدواژگان: ظرفیت خمشی، تیرهای بتن مسلح، سنگدانه بازیافتی، ترک خوردگی
 • جمشید اسماعیلی*، حسین اصلانی صفحات 61-71

  مس یکی از پرمصرف ترین عناصر فلزی است که از دیرباز در صنایع مختلف استفاده می شود. در فرآیند جداسازی محصولات ارزشمند مس از سنگ معدن، ضایعات معدن به عنوان مواد باطله تولید و به محل دپو انتقال می یابد. دفع مناسب و نگهداری این مواد ازنظر زیست محیطی یک چالش بزرگ بوده و هزینه زیادی بر شرکت های تولیدکننده به همراه دارد. مطالعات متعددی در سراسر جهان برای به کارگیری این مواد در تولید مصالح ساختمان و استفاده از آن به عنوان سنگ دانه ریز یا جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی انجام شده است. در این تحقیق مواد باطله معدن مس سونگون به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی در بتن موردبررسی قرارگرفته است. آزمایش های مقاومت فشاری، کششی و مدول الاستیسیته بر روی نمونه های بتنی حاوی 0، 5، 10،15، 20، 25 و 30 درصد مواد باطله انجام گرفته است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از خمیرسیمان حاوی این مواد تهیه و مورد مقایسه قرارگرفته است. نتایج آزمایش نمونه های 7، 28، 90 و 365 روز نشان می دهد که به کارگیری این مواد به عنوان جایگزین سیمان می تواند منجر به بهبود خصوصیات مکانیکی بتن می گردد. تحلیل آماری داده ها حاکی از معنی دار بودن استفاده از این مواد است. بررسی اثرات زیست محیطی مخلوط تولیدشده حاکی از کاهش مخاطرات زیست محیطی است.

  کلیدواژگان: مواد باطله معدن مس، خصوصیات مکانیکی، تحلیل آماری، اثرات زیست محیطی
 • امیرحسین صحرایی مقدم، فریدون امیدی نسب*، احمد دالوند صفحات 73-87

  در این تحقیق مقاومت ضربه ای دال های چندلایه بتنی الیافی تحت اثر ضربه وزنه افتان بررسی شده است. تعداد 30 عدد دال بتنی یک لایه و سه لایه با ابعاد 75*400*400 میلی متر ساخته و آزمایش شد. دال ها از 10 مدل متفاوت می باشند، یک مدل بدون الیاف بعنوان نمونه شاهد و دیگر دال ها همگی دارای حجم ثابت 1 درصد الیاف در کل دال می باشند، در صورتی که نوع و درصد الیاف در لایه ها متغیر است. بر روی دال های ساخته شده آزمایش ضربه وزنه افتان انجام شد. در این آزمایش گوی فولادی به وزن 5/8 کیلوگرم در فاصله ی 1/5 متری به صورت مکرر بر روی دال ها ضربه زده و تعداد ضربه برای ایجاد اولین ترک و انهدام در دال ثبت شده است. نتایج آزمایش نشان دهنده تاثیر بسیار بالای الیاف فولادی و تاثیر ناچیز الیاف پلاستیکی بر روی مقاومت ضربه ای دل ها می باشد. دال های با چیدمان چندلایه در مقاومت اولین ترک عملکردی مشابه دال های یک لایه با الیاف یکنواخت دارند، اما مقاومت نهایی و جذب انرژی این دال ها نسبت به دال های یک لایه افزایش می یابد، که علت آن می تواند افزایش درصد الیاف در لایه های بیرونی و آرایش صفحه ای الیاف در لایه ها باشد.

  کلیدواژگان: دال های چندلایه، الیاف فولادی، الیاف پلاستیکی، مقاومت ضربه ای، وزنه افتان
 • حمیده افخمی*، حسین ملکی نژاد، عصمت اسماعیلزاده صفحات 89-103

  استفاده از پوشش های فیزیکی کاهنده تبخیر در مخازن آبی روباز، یکی از مهم ترین روش های حفاظت از منابع آبی محسوب می گردد. در پژوهش حاضر سه پوشش شناور شامل فومتالات، یورتالات و یونوبتن به منظور حفاظت از منابع آبی مجتمع مس سرچشمه طراحی شده که اساس آن متشکل از دو ماده پلی استایرن و پلی یورتان می باشد. به منظور حفاظت لایه سحطی پوشش های نامبرده در مقابل عوامل اقلیمی و شرایط اسیدی آب، آستری بتنی طی 18 طرح اختلاط بتن طرح ریزی شد و در آن نسبت آب به سیمان، میزان پوزولان جایگزین سیمان، فیلر و الیاف پلی پروپیلن به عنوان فاکتورهای متغیر بررسی شد. سپس مقاومت 28 و 42 روزه نمونه ها و همچنین میزان خوردگی آن ها در بازه دو ماهه اندازه گیری گردید. در ادامه، معنی داری تفاوت های مشاهده شده حاصل از آزمایش های مختلف در نمونه های ساخته شده با استفاده از آزمون چند دامنه های دانکن بررسی شد. در نهایت نتایج بدست آمده نشان داد وجود سرباره فولاد اصفهان به عنوان پوزولان به-میزان 45 درصد وزنی سیمان و فیلر WR780 به میزان دو درصد در نمونهL1 منجر به کسب بیشترین مقاومت 42 روزه (560 نیوتن) و کمترین میزان خوردگی (4 گرم) شده است. همچنین این نمونه بیشترین افزایش مقاومت از 28 به 42 روز را در میان سایر نمونه ها داشته که حاکی از تکامل واکنش های سرباره در بازه بعد از 28 روز است. علاوه بر این نتایج آزمایش های L10 و L15 نشان داد، میزان پوزولان جایگزین سیمان فاکتور بسیار مهمی است، به طوری که مقادیر بیش از 50 درصد آن به شدت مقاومت بتن را کاهش و میزان خوردگی را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: منابع آب، کنترل تبخیر، بتن ضد اسید، مقاومت فشاری، خوردگی
 • کامی کابوسی*، خشایار امامی، مهران فدوی صفحات 105-119

  بحران های جهانی کمبود آب و آلودگی هوا به گازهای گلخانه ای لزوم استفاده از به ترتیب آب های نامتعارف و مصالح دوستدار محیط زیست در صنعت بتن را تشدید کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی برهمکنش کیفیت آب، زئولیت، عیار سیمان و سن عمل آوری بر مقاومت فشاری بتن صورت گرفت. با عنایت به تعداد زیاد تیمارهای آزمایش (120 تیمار) در این پژوهش و عدم تجزیه و تحلیل های آماری در پژوهش های قبلی، داده های مقاومت فشاری آزمونه های بتنی با استفاده از آزمون های تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده عوامل مورد بررسی و برهمکنش های دوگانه آنها، بجز نوع آب در سن آزمونه و زئولیت در سن آزمونه، و همچنین برهمکنش سه گانه عیار سیمان در نوع آب در زئولیت بر مقاومت فشاری آزمونه-های بتنی معنی دار بود. با عنایت به عدم مشاهده تاثیر منفی معنی دار پساب صنعتی و ترکیب آب شهری و پساب صنعتی بر مقاومت فشاری بتن، استفاده از آنها در ساخت بتن غیرمسلح توصیه می گردد. با این حال، وجود برهمکنش سه گانه معنی دار بین نوع آب با زئولیت و عیار سیمان نشان داد که اثر آب های مورد بررسی بر مقاومت فشاری آزمونه های بتنی در سطوح مختلف زئولیت به عیار سیمان بستگی دارد. بر این اساس، انتخاب بهترین سطح کاربرد زئولیت و نوع آب با توجه به عیار سیمان مورد نظر باید بر اساس آزمون طرح اختلاط در کارگاه به دست آید.

  کلیدواژگان: آب نامتعارف، تجزیه واریانس، طرح اختلاط، مصالح بتن
|
 • Erfan Riahi Dehkordi * Pages 5-15

  Acidic environments lead to rapid destruction in the reinforcement concrete structures. Chloride ions also lead to rebar corrosion. The aim of this study is to represent an appropriate mortar which resists against each of the acidic and chloride attack. For this purpose, three types of cement with combination of pozzolans (micro silica and pumice/trass) were used as 10 mix designs. Experiments consisted of compressive strength, capillary absorption and water permeability as general tests, and tests which control the performance of specimens against acid attack (compressive strength reduction, weight loss) and chloride attack (surface electrical resistivity, rapid chloride migration test). Results showed that until the age of 240 days, combination of 5% micro silica and 8% trass in slag cement would be an appropriate mix design for mortar against both chloride and acid attack. Usage of 10% pumice as a substitution of trass in the mentioned mix design performed well too.

  Keywords: Durability of mortar, acid attack, chloride ions, pozzolan
 • Shahriar Abdolahzade, Mahmoud Nili * Pages 17-28

  Abstract Nowadays, roller compacted concrete pavement, (RCCP), is becoming popular due to lower cost of construction, repair, and maintenance compared with those for normal concrete. However, due to the roughness of the RCCP surface, its use in highway roads is limited. In the present paper, the effects of two different compound layers on mechanical and frost resistance of RCCP were investigated. Slag and silica fume were used as a partial replacement for cement in the predetermined mixtures. Two compound layers of the hot mix asphalt (HMA) and air-entrained concrete (AEC) were used. The mixtures were suffered under freeze-thaw cycles in the present of de-icing salt. The compressive strength and the connection resistance between the compound layers and RCCP after freeze-thaw cycles were evaluated via slant shear and splitting tensile tests. The results indicated that the addition of slag reduced both compressive strength and salt scaling resistance. On the contrary, silica fume improved compressive strength and particularly salt scaling resistance of the specimens. The results also showed that the connection resistance of the specimens was reduced, due to freeze-thaw cycles in the presence of the de-icing agent, about 12% and 10% for HMA and AEC layers, respectively.

  Keywords: Roller compacted concrete pavement, compressive strength, freeze-thaw cycles, supplementary cementitious material, compound layer
 • Abuzar Hamzenejadi, Mohammad Kazem Sharbatdar *, Ali Kheyroddin Pages 29-43

  Nowadays the use of special and efficient concrete in concrete structures is increasingly spreading due to its unique characteristics. To overcome the issues is to reinforce the concrete by fibers which lead to the formation of multiple micro-cracks that is the main characteristic for providing the tensile ductility of HPFRCC materials. The influence of this material on bending behavior has been studied by many researchers. Thus, its influence on the shear behavior of deep beams is evaluated in this article. For this purpose, the empirical response of five beams including the conventional HPFRCC reinforced deep beams, under concentrated load, in the middle of the span with the shear span to depth ratio of 0.75 is evaluated. Deep beams of the first group with various fiber percentages of 0, 1 and 2, and, deep beams of the second group with steel fibers of 0 and 2 percent were constructed. The specimens of the first group did not have the web shear reinforcement while specimens of the second group had. After testing the specimens, it was observed that as the percentage of steel fibers increases, the bearing capacity and ductility of the specimens increases as well. Increasing the fiber percentage and adding shear reinforcement increases the shear deformation coefficient. On the other hand, F2 specimens in the second group, which have a shear reinforcement, have a residual coefficient of 9% higher than the same one in the first group (without shear reinforcement).

  Keywords: &quot, deep beam&quot, Fiber concrete&quot, steel fibers&quot, HPFRCC&quot
 • Hamidreza Chaboki, Mansour Ghalehnovi *, Arash Karimipour Pages 45-60
  In this research, the effect of recycled aggregates obtained from the demolition of the old building on the preparation of concrete mixtures has been studied. The purpose of this study was to determine flexural behavior, flexural strength in reinforced concrete beams made of recycled aggregate. In the production of samples, recycled aggregates are used with 0%, 50% and 100% natural aggregates, respectively. The samples were tested for static quadrilateral bending and tested after 28 days of experiment. Therefore, by examining the results of laboratory studies, the flexural behavior of RC beams with the expansion of the recycling has been investigated. In addition, the results are compared with the relationships provided by ACI318, CSA and EuroCode2. The results obtained from this review show that by adding the ratio to the recycled aggregate substitute, the amount of net bending size at the criterial level increases and, with the expansion of the crack extending to the place of loading, the load is released flexibly. In addition, the use of 100% recycled aggregate increases the shape and flexural strength of RC concrete beams.
  Keywords: Flexural behaviour, reinforced concrete beams, recycled aggregate, cracking
 • J. Esmaili *, Hossein Aslani Pages 61-71

  Copper Mine Tailing (CMT) is a solid-state waste material created through the purification process of copper. Separation of these materials is conducted during the purification Process of copper from copper ores. Since CMT material is an environmental pollutant. The mining enterprises have already been costs a lot for maintenance of these materials. Thus, the disposal of CMT material is a controversial environmental issue which necessitates the reuse/recycle of these materials. Numerous studies have been implemented around the world to dispose these waste materials as partial or complete substitution of fine aggregates or cement in mortars and concrete. This study is aimed at investigating the use of CMT materials as a partial replacement of Ordinary Portland Cement (OPC) in concrete. Specimens were prepared with 0%-30% of CMT material replacement of cement in concrete mixtures. Tests were conducted to determine the mechanical properties of concrete. In addition, the microstructure of cement paste including CMT-materials was investigated using Scanning Electron Microscopy tests. Results revealed that CMT material could be utilized up to 15% as partial replacement of cement. It was observed that CMT concrete (up to 15% substitution) had got improved mechanical properties in comparison to those of OPC concrete at different ages. It is an SiO2-rich material used as the potential source material for all construction projects. The statistical analysis illustrated that properties of CMT concrete were significant at 5% confidence level. Further, the environmental impact was computed and results shown that CMT concrete is more sustainable than control concrete and eco-friendly.

  Keywords: Copper mine tailing, Mechanical properties, Statistical analysis, Environmental impact
 • Amirhosein Sahraeimoghadam, Fereydoon Omidinasab *, Ahmad Dalvand Pages 73-87

  In this research, the robust strength slabs made of concrete, self-compacting, multi-layer reinforced steel and nylon fibers and a combination them under the influence of impact load is investigated. To achieve this goal, 30 concrete slabs one layer and three layers with dimensions 40*40*7.5 cm are made. The slabs come from 10 different types, one type of non-fibrous as a control, and other slabs all have a fixed volume 1% fiber, hence the type and percentage of fiber varies in the layers. The impact weight loss test was performed on the made slabs. In this test, steel ball weighing 5.8 kg at a distance 1.5 m repeatedly hit and The number of blows to make the first crack and the destruction recorded. The results the test indicate a very high effect steel fibers and the slight impact nylon fibers on the slab resistance the slabs. Multi-layered slabs in the first-cracks are the same as the slabs a uniform laminate layer, but the resistance to the destruction and absorption the final energy these slabs increases compared to one-layer samples, which can be due to an increase in the percentage fiber in the outer layers and the layered layout the fibers.

  Keywords: multilayer slabs, steel fibers, nylon fibers, impact resistance, drop weight
 • Hamide Afkhami *, Hossein Malekinezhad, Esmat Esmailzade Pages 89-103

  The use of evaporation reducing physical covers in open water reservoirs is one of the most important methods of water conservation. In the present study, three floating cover including Foamthalate, Urthalate and Unoconcrete were designed to protect the water resources of the Sarcheshmeh Copper Complex, which is based on two polystyrene and polyurethane materials. In order to protect the surface layers of the mentioned coatings against the climatic factors and acidic conditions of water was designed concrete liners in 18 concrete mixing designs and the water-to-cement ratio, the amount of Pozzolan replaces cement, Filler and polypropylene fibers was investigated as variable factors. Then the compressive strength of 28 and 42 days of the samples, as well as the corrosion rate within two months, were measured. In the following, the significance of the observed differences obtained from different experiments in samples made was investigated using Duncan's multiple range test. Finally, the results showed that the presence of Isfahan steel slag as a Pozzolan with 45% by weight of cement and the filler of WR780 at a rate of 2% led to get a maximum resistance of 42 days (560 N) and the lowest corrosion rate (4 g) in the L1 experiment. In addition, the results of the L10 and L15 experiments showed that the amount of Pozzolan replacing cement is a very important factor, so that amounts of more than 50% of it, significantly reduces the strength of the concrete and increases the amount of corrosion.

  Keywords: Water resources, evaporation control, anti-acid concrete, compressive strength, corrosion
 • Kami Kaboosi *, Khashayar Emami, Mehran Fadavi Pages 105-119

  Global water scarcity and air pollution by greenhouse gases have amplified the need to use of unconventional water and environmental friendly materials in the concrete industry. Accordingly, the present study was conducted to investigate interaction of water quality, zeolite, cement content and curing age on concrete compressive strength. Regarding to the considerable types of the experimental treatments in this research and with respect to the lack of statistical analysis in previous studies, the concrete compressive strength data of this study were statistically analyzed by ANOVA and LSD tests based on a completely randomized design with factorial experiment with three replications. The results of analysis of variance test showed that the simple effect of the investigated factors, their two-way interactions, except water type*curing age and zeolite*curing age, and the three-way interaction of cement content*water type*zeolite on compressive strength of the concrete specimens were statistically significant. Due to the lack of significant negative effect of treated industrial wastewater and the mixture of equal tap water and treated industrial wastewater on the compressive strength of concrete, it is recommended to use these waters in the construction of plain concrete. However, the three-way interaction of water type with zeolite and cement content showed that the effect of investigated waters on compressive strength of concrete specimens in different percentage of zeolite is depended on cement content. So, the choice of the best application level of zeolite and water type according to the cement content should be selected based on the in- situ mix design test.

  Keywords: Analysis of variance, compressive strength, Concrete materials, Mix design, Unconventional water