فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلا کلنتری، حسنعلی پورمند*، رضا افهمی صفحات 9-36

  رسیدن به پذیرش اجتماعی و احترام به تنوع فرهنگی نیازمند شناخت و آگاهی از تفاوت های نگرشی و رفتاری بین افراد مختلف جوامع چندفرهنگی است. محیط دانشگاهی به عنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشی و مکانی که شرایط حضور افراد با پس زمینه های مختلف فکری و فرهنگی را فراهم می آورد، نقش بسیار مهمی در ارائه این شناخت به دانشجویان را بر عهده دارد. همچنین با توجه به تغییر تفکر و کارکرد موزه ها در قرن اخیر و تمرکز آنان بر مسائل اجتماعی، یادگیری، منافع و نیازهای عمومی می توان گفت که موز ه ها در ارائه شناخت و آگاهی از تفاوت های فرهنگی تاثیر فوق العاده ای دارند. هدف این مقاله بررسی تاثیر تجربه موزه ای در محیط دانشگاه بر صلاحیت بین فرهنگی دانشجویان ایرانی و افغانستانی است. چارچوب مفهومی این مطالعه بر اساس مدل دردورف از صلاحیت بین فرهنگی تنظیم گردیده و در قالب آن یک فرضیه اصلی مطرح شده است. این پژوهش در دسته پژوهش های توسعه ای است به شیوه پیمایش و با استفاده از پرسشنامه و برگزاری نمایشگاه در قالب تجربه موزه ای بین دانشجویان ایرانی و افغانستانی دانشگاه خوارزمی انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر مبنای یافته های تحقیق می توان گفت ارائه شناخت از طریق تجربه موزه ای بر صلاحیت بین فرهنگی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: صلاحیت بین فرهنگی تجربه موزه ای یادگیری مدل سازی معادلات ساختاری افغانستان
 • یونس عزتی، منصور حقیقتیان*، احمد موذنی صفحات 37-64
  مفهوم توسعه حرکت رو به بهبود نظام اجتماعی را موردتوجه قرار می دهد. این مفهوم ابتدا بر محور حوزه اقتصادی- اجتماعی قرار داشت، ولی بعدازآن که سازمان یونسکو دهه پایانی سده 20 میلادی را دهه جهانی توسعه فرهنگی نام گذاری کرد، محور اصلی آن، به حوزه فرهنگ و توسعه فرهنگی تغییر یافت. به طوری که توسعه فرهنگی به عنوان پیش شرط دستیابی به توسعه همه جانبه مطرح گردید. لذا با توجه به اهمیت توسعه فرهنگی، هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی شهروندان ایلام است. روش مطالعه پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و از نظریه های سرمایه اجتماعی، بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما، جهت تنظیم فرضیه های پژوهش استفاده به عمل آمد. حجم نمونه 385 نفر است که به روش خوشه ایچندمرحله ای تعیین شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارهایspss , amos تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین اعتماد اجتماعی، تعهد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی و توسعه فرهنگی رابطه مستقیم و معناداری برقرار است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که متغیرهای سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی) درمجموع 47 درصد از واریانس توسعه فرهنگی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی، تعهد اجتماعی و توسعه فرهنگی
 • شباهنگ مهاجرانی*، علی اکبر امینی، سیدعلی مرتضویان صفحات 65-87
  سرزمین کهن ایران، از گذشته دور تاکنون دارای تنوع گسترده ای از اقوام و اقلیت ها است و از همین رو می توان شواهد متعددی را در راستای تاثیرپذیری فرهنگ ایرانی از  تنوع خرده فرهنگ ها برشمرد. بدین منظور، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش زرتشتیان در ارتقا و تعالی فرهنگ ایرانی است. مفروض پژوهش بر این مبنا استوار است که فعالیت ها و اقدامات زرتشتیان در سال های پس از ورود اسلام به ایران تا دوران معاصر، متاثر از فرهنگ و نظام اعتقادی این دین بوده و در ارتقا و تعالی فرهنگ ایرانی نقش داشته اند. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تطابق عملکرد زرتشتیان با مبانی فرهنگی و اخلاقی دینشان، تلاش برای حفظ و حراست از پایه های هویتی سرزمین، و نیز کوشش برای رشد و بالندگی جامعه، از یک چارچوب اعتقادی ناشی می شود که چه از وجه جهان بینی و نگرش و چه از وجه عملی، رو به سوی ارتقا و تعالی فرهنگ ایرانی داشته است. در نهایت اینکه، اثرگذاری فرهنگ بر عملکرد فردی و اجتماعی یک ملت، امری اجتناب ناپذیر است و مطالعه ی رویه ی تاریخی و عمل اجتماعی ملتها، موید این نکته است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، زرتشتیان، تعالی فرهنگی، آموزه های اخلاقی، فرهنگ ایرانی
 • لیلا حامدی*، محسن عامری شهرابی، عباسعلی قیومی صفحات 89-115
  فرهنگ یکی از فاکتورهایی است که گردشگران برای انتخاب مقصد خود آن را مد نظر قرار میدهند، اینکه جامعه میزبان از چه سطح فرهنگی برخوردار است و تمایز فرهنگی آن نسبت به دیگر ملل چیست. بنابراین شناخت فرهنگ جامعه خودی یکی از راهکارهایست که می توان با پر رنگ تر کردن مزیت های رقابتیش، گردشگران را جذب و با شناخت ضعف ها در جهت رفع آنها گام برداشت. روش این پژوهش کیفی و به روش نظریه بنیانی (گراندد تئوری) است و داده ها ازطریق مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. جامعه پژوهش از میان خبرگان گردشگری که شامل اساتید دانشگاه، مسئولین و فعالان صنعت گردشگری بودند به روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری، 13 نفر شدند. یافته های مصاحبه ها کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده اند. مقوله محوری این بررسی «فرهنگ گردشگری» است که مقولات دیگر را در بر می گیرد. یافته های پژوهش بیست گزاره درخصوص این پدیده است. به طور خلاصه می توان گفت که شرایط علی شامل حلقه های هویت، تاثیر گذاری بر دیگران ، علایق ذاتی انسان ها، بازتاب رفتار و فرهنگ، تشابهات فرهنگی، تعارضات درونی و تطابق دادن خود و رفتارهای نمایشی است. آشنایی با ادبیات و الگوریتم سفر، تاثیرپذیری از دیگر فرهنگ ها، دورشدن از روزمرگی جز شرایط مداخله گر بود و راهبردها شامل حفظ هویت، فضاهای تعاملی، دگراندیشی، قوانین و مقررات و سیاستگذاری و همچنین کاهش فرصت های رشد،کاهش رشد اقتصادی، یکسان سازی فرهنگی ،شکاف فرهنگی، مصرفی شدن و تجاری شدن فرهنگ مربوط به پیامدها بودند.
  کلیدواژگان: فرهنگ گردشگری، خبرگان گردشگری، نظریه ی داده بنیاد
 • احسان نامدار جویمی، سید علیقلی روشن*، نورمحمد یعقوبی، بدرالدین اورعی یزدانی صفحات 117-148
  در آموزه های معنوی تشیع در اسلام، معصومین در مقام و مرتبه انسان کامل، الگویی برای مومنان بوده اند و منبع بشارت و هدایت جویندگان حقایق جاودانه الهی در فرهنگ اسلامی هستند. این مقاله به دنبال الگویی از شایستگی های فرهنگی در سیره و فرهنگ معصومین به خصوص فرهنگ علوی و رضوی در برخورد با سایر افراد در روابط فرهنگی است تا با شناخت هر چه بهتر شایستگی های فرهنگی، این الگو را برای برای مومنان جویای معرفت و حقیقت بر اساس در حد توان و ظرفیت خودشان کاربردی کنیم. با توجه به هدف پژوهش سوال پژوهش عبارت است از: الگوی (ابعاد و مولفه های) شایستگی های فرهنگی از دیدگاه اسلام (قرآن و معصومین) با تاکید بر فرهنگ علوی و رضوی کدام است؟ در این راستا و برای پاسخ گویی به این سوال از روش تحلیل محتوا از نوع کیفی به روش تحلیل تم (تماتیک) به کمک تکنیک دلفی برای تایید اعتبار و اطمینان آن استفاده شد. پس از مطالعه دقیق متون (اسناد و مدارک علمی و آیات و روایات)، مفاهیم حاصل از آن استخراج گردید و به هرکدام یک کد اختصاص داده شد. سپس مفاهیم مشابه شناسایی شد و با ترکیب آن ها مضامین فرعی تدوین گردید و در نهایت به تایید اجماع متخصصان و اهل فن در سه مرحله رسید و الگوی نهایی استخراج و تایید شده است. یافته های پژوهش در دو مضمون اصلی شامل: مضمون اول،  احترام و شناخت فرهنگ متقابل در عین پایبندی به فرهنگ خود و مضمون دوم،  برخورد مناسب بافرهنگ متقابل است و هرکدام از مضامین اصلی دارای مضامین فرعی متعدد هستند که در بخش یافته های پژوهش آورده شده و مفصلا درباره انها صحبت شده است.
  کلیدواژگان: شایستگی های فرهنگی، فرهنگ علوی، فرهنگ رضوی، سرمایه انسانی، اسلام
 • فرهاد امام جمعه* صفحات 149-167
  آیا راه فعالیت و رشد علوم بین رشته ای از جمله مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی، یک راه هموار و بدون بحران است یا این گونه رشته ها در امتداد سیر تکوینی خود با گسل هایی  مواجه اند که باید بتوان ضمن بازشناسی مسائل آن در اندیشه ی چاره بود . هدف آن است که به بینش و منطقی دست یافت که خلاء هایی که در کار علم پیش می آید را پر نموده و بتوان راه بی پایان رشد علوم فرهنگی و تطبیقی مرتبط با آن را جهت پاسخ به انسانی ادامه داد . از این رو یافتن و بیان پایه های استحکام علم برای پژوهشگران علوم فرهنگی و اجتماعی مهم و با ارزش است و می تواند بعضی شبه ها و تردیدهای نابجا را پاسخ داده و کیفیت عالی را ارزانی محققان این حوزه از علم کند. روش این مقاله بر اساس الگوی جامعه شناسی تاملی و کیفی، و تطبیقی بنیادی بوده و ضمن بهره وری از متون و تالیف نظرها به تدوین یافته ها پرداخته شده است. در پایان نتیجه آن است که تفسیرگرایی با اقتباس از اهتمام نظری بزرگان این رشته(ماکس وبر، کانت ، مولانا ، فروند و...) ، اگر به درستی بازشناسی و به کار گرفته شود صرفنظر از هر گونه تاویل های سلیقه ای - ذهنی ، پل توانا و کارآمدی برای گذر از برخی گسست ها و مباحث متفرقه و گاه قطعه قطعه شده در حیطه ی علوم فرهنگی و تطبیقی  است ؛ اگر چه در راه رونق فرهنگ شناسی تفسیرگرا از نظریه پردازی های نوآور نیز باید بهره برداری کرد.
  کلیدواژگان: بینش، روش، علم فرهنگ
|
 • Leila Kalantari, Hassanali Pourmand *, Reza Afhami Pages 9-36

  Achieving social acceptance and respect for cultural diversity, requires recognition and awareness of attitudes and behavioral discrepancies among the individuals in multicultural societies. the university atmosphere, as an important educational center that attracts persons with different intellectual and cultural background, plays a significant role in presenting such awareness to the students. Furthermore, given the change in function and outlook of museums in recent century and their focus on social, educational issues, and public interest and needs, the impact of museums on raising such awareness is substantial. This article aims to evaluate the impact of museum experience on intercultural competence of Iranian-Afghan students in academic atmosphere. The conceptual framework is designed based on Deardorff Intercultural Competence Model. This developmental survey was done using questionnaire and holding an exhibition in form of museum experience among Iranian-Afghan students in Kharazmi University. Structural Equation Modeling was applied to analyze the data. Our findings show that raising awareness through museum experience has a considerable impact on intercultural competence.

  Keywords: Intercultural competence, Museum experience, Structural equation modeling, Afghanistan, &quot, Iran&quot
 • YOUNES EZATI, Mansour Haghighatian *, Ahmad Moazzeni Pages 37-64
  The Concept of Development is Targeted the may of improvement of the social system.This Concept has located in the field of socio-economic axis, But after the UNESCO Organization for the last decade of the 20th century called the World Decade of Cultural Development, The main axis has allocated to the field of culture and their develops.cultural development as a precondition to achieve the all side develops. So, according to importance of this development, The purpose of this research is to study the role of social capital in the cultural development of Ilam citizens. Survey resarch method  and and data gathering tool is questionnaires.and it’s theories of social capital in used  of ,Bourdieu ,Pattenam, Coleman  and Fukuyama, in direction of research hypotheses.The sample size is 385 has been determinate by multi-stage cluster sampling. Data has been analyzed by softwares SPSS and AMOS.The results show that social trust, social participation, social relations, social commitment and cultural development has a direct relationship and meaningful. The results of structural equation modeling show that social capital variables account for 47% of the variance of cultural development.
  Keywords: social capital, social trust, social participation, social relations, social commitment, cultural development
 • Shabahang Mohajerani *, Aliakbar Amini, Sayed Ali Mortazavyan Pages 65-87
  The ancient Iran has had a wide variety of races and minorities since the past. Hence, it is possible to refer to the substantial evidence with regard to the impact of various subcultures on Iranian culture. Thus, the aim of this study is to investigate the role of Zoroastrians in the promotion and excellence of Iranian culture. The premise of this study is that the Zoroastrian activities and practices in the years after the arrival of Islam in Iran to the contemporary period were influenced by the Islamic culture and belief system which contributed to the promotion and excellence of Iranian culture. The data collection tools were library and documentary studies and descriptive-analytical research method was used. The result of this study suggests that the conformity of the Zoroastrianism practices with cultural and ethical basis of their religion, struggling to preserve and safeguard the national identity, as well as striving for social development, has led to the promotion and excellence of Iranian culture. Finally, the impact of the culture on a nation’s individual and social performance is inevitable. The study of historical procedure and social action of nations confirms these points.
  Keywords: Culture, Zoroastrians, cultural excellence, ethical teachings, Iranian culture
 • Leila Hamedi *, Mohsen Ameri Shahrabi, ABBASALI GHAIYOOMI Pages 89-115
  Culture is one of the factors that tourists consider when choosing their destination, and what the cultural level of the host society is and what its cultural differentiation is from other nations. Understanding the culture of the community is therefore one of the ways to attract tourists by enhancing their competitive advantages and identify the weaknesses to solve them.The methodology of this research is qualitative and based on the grounded theory. Data is collected through interview and observations. The research community consisted of thirteen people selected from tourism experts including university professors, officials and tourism industry activists. The research was conducted by snowball method with theoretical saturation criterion. The findings of the interviews are coded (open, axial, and selective) and the concepts and categories obtained are analyzed. The core topic of this survey is "Tourism Culture", which covers other categories. The research findings have twenty propositions about this phenomenon. In summary, it can be said that the causal conditions include Identity circles, influencing others, the intrinsic interests of humans, Reflect on behavior and culture, cultural similarities Internal conflicts and self-adaptation, and Demonstrative behaviors. Familiarity with literature and travel algorithm, influencing other cultures, moving away from daily routine were Interfering conditions, and Strategies include identity preservation, interactive spaces, dissent, laws and regulations and policy making, As well as decreasing growth opportunities, declining economic growth, cultural integration, cultural divide, consumerization and commercialization of culture were the consequences.
  Keywords: Tourism Culture, Tourism Experts, Foundation Data Theory
 • Ehsan Namdar Jovami, Seyed Aghil Roshan *, Noormohamad Yaghobi, Badraldin Yazdani Pages 117-148
  In the spiritual teachings of Shi'ism in Islam, the infallible as the perfect human being have been a model for believers and are a source of evangelism and guidance for those seeking eternal divine truths in Islamic culture. This article seeks to exemplify the cultural competences of the infidels, especially the Alawite and Razavi cultures, in dealing with other people in cultural relationships, so that by recognizing the cultural competencies as much as possible, this model can be applied to believers seeking knowledge and truth on the basis of their power and potential to apply their own capacity. According to the purpose of the research, the research question is: What is the pattern (dimensions and components) of cultural competences from the Islamic point of view (Quran and infallible) with emphasis on Alawi and Razavi culture? To answer this question, qualitative content analysis method was used by thematic analysis method by Delphi technique to confirm its validity and reliability. After careful reading of the texts (scientific documents and verses and narratives), the concepts derived from it were extracted and assigned a code. Research findings in two main themes include: the first theme, respect and recognition of cross culture while adhering to their culture and the second theme is appropriate intercultural approach and each of the main themes has multiple sub themes which are presented in detail in the research findings section. It's been talked about.
  Keywords: Cultural Competencies, Human Capital, Islam, Alawi, Razavi Culture
 • Farhad Emamjome * Pages 149-167
  Is the way of the Activity and Growth of humanities, including cultural studies and Cultural Sociology smoothly and without crisis, or this way along the course of its development is faced with faults and abysses, which should be possible while recognizing its problems in the thought of choice. The goal is to reach the logical insight that fill up the gaps in the work of science; And it would be possible for the endless path of The growth of cultural and comparative related sciences to continue to meet the perpetual human needs. therefore Finding and expressing the foundations of consistency and the strength of human science is important to socialand cultural science scholars; And can answer some pseudo-misplaced doubts and make excellent quality researchers in this field of science. The method of this paper is based on the model of qualitative and Thinking sociology and, while utilizing the texts and links with Compilation of testimonials, the findings have been elaborated. In the end, the result is that interpretiveism, with the efforts of the elders of this field, if properly recognized and applied; Regardless of any tangible, subjective, interpretations, the potent bridge is an effective way to go through some of the discontinuities and discourses that are sometimes fragmented in the Cultural and Comparative Sciences . However, In the way of the revival of interpretive culturalogy, theoreticians must also be exploited.
  Keywords: Insight, Method, Culture science