فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد جعفری، پرستو گایینی، محبوبه فلاحی، بتول پیروز هاشمی، محبوبه زنگویی، جلیل کوهپایه زاده* صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  والدین الگویی برای کودکان خود هستند و کودکان رفتار سلامت دهان را از والدین خود میآموزند. در این پژوهش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دانش آموزان دبستانی شهر ساوه در ارتباط با سلامت دهان مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  یک پرسشنامه استاندارد شده، میزان آگاهی، نگرش و عملکرد 735 نفر از مادران دانش آموزان دبستانی شهر ساوه را اندازه گیری نمود. مدارس به صورت تصادفی انتخاب شدند. دانش، نگرش و عملکرد مادران به ترتیب با 11، 9 و 5 سوال با حد نصاب 36، 36 و 20 نمره مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات دموگرافیک نیز بررسی شد. دانش، نگرش و عملکرد مادران به سه گروه ضعیف، متوسط و خوب تقسیم بندی شد. نتایج مطالعه بر اساس آزمون های Chi-Square Tests، و ANOVA با نرم افزار SPSS بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مادران دارای میانگین نمره آگاهی (±0.214) 29/19، نگرش  (±0.142) 52/23  و عملکرد (±0.119) 69/10 بودند. ارتباط معنا دار و مستقیمی بین سطوح دانش و نگرش و همچنین بین دانش و عملکرد مشاهده شد (001/0 P<). حدود 80% مادران شرکت کننده در این مطالعه یک یا دو بار در روز مسواک می زدند و 90% مادران از خمیردندان فلورایددار استفاده می کردند. استفاده روزانه نخ دندان بسیار پایین بود. حدود دو-سوم مادران تنها در صورت بروز مشکل به دندانپزشکی مراجعه داشتند. بین میزان تحصیلات مادران با سطوح آگاهی، نگرش و عملکرد ایشان ارتباط معنادار مستقیم بدست آمد. هیچ ارتباط معنا داری بین سن مادران و جنس دانش آموزان با سطوح آگاهی، نگرش و عملکردیشان یافت نشد.

  نتیجه گیری

  ضروری است جهت افزایش اطلاعات، نگرش و بهبود عملکرد مادران به خصوص آموزش به مادرانی که تحصیلات پایین تری دارند، اقداماتی چون توزیع بورشورهای اطلاع رسانی، برگزاری کلاس های آموزشی و خدمات معاینه جهت پیشگیری از بروز مشکل انجام شود.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش و عملکرد، سلامت دهان، دانش آموزان
 • غلامعلی نجفی، سجاد جمیل پناه، معین مکوند قلی پور، سید راحله سهیلی، سمیه خرمیان طوسی* صفحات 9-16
  زمینه و هدف

  شکل گیری باور توجه به بهداشت دهان از سنین مدرسه آغاز می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر فاکتورهای موثر بر بهداشت دهان در دانش آموزان ابتدایی کرج انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی وضعیت شاخص بهداشت دهان  346 نفر از دانش آموزان 12 ساله مدارس ابتدایی مروج سلامت و مدارس معمولی بررسی شد. جهت بررسی متغیر ها اطلاعات دموگرافیک والدین و دانش آموزان ثبت شد. دهان دانش آموزان جهت بررسی وضعیت دبری و کلکولوس و پوسیدگی دندان ها معاینه شد، و میزان شاخص بهداشت دهان دانش آموزان به سه گروه خوب (0 - 1.17)، متوسط (1.18 -  3) و ضعیف (بیش از 3) دسته بندی شد. سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون  Chi square و رگرسیون خطی با نرم افزار SPSS آنالیز شد.  

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میزان شاخص بهداشت دهان 1.29 بود که 83% مربوط به دبری بود و حدود نیمی از دانش آموزان دارای شاخص بهداشت دهان خوب بودند، رفتارهای سلامت دهان، شامل تعداد دفعات مسواک زدن، داشتن ویزیت دندانپزشکی و استفاده از نخ دندان ارتباط معنادار آماری بر شاخص بهداشت دهان داشت، و دانش آموزان با وزن بالاتر وضعیت بهداشت دهان بهتری داشتند. نوع مدرسه و وضعیت تحصیلی و جنسیت تاثیری بر این شاخص نداشت.

  نتیجه گیری

  تمرکز بر آموزش سلامت دهان باید در تمامی مدارس، به ویژه مدارس مروج سلامت تقویت شود.

  کلیدواژگان: شاخص بهداشت دهان، برنامه سلامت دهان، مدارس مروج سلامت
 • حسین حصاری، پرستو گایینی، سیده راحله سهیلی، احمد جعفری* صفحات 17-28
  زمینه و هدف

  بررسی آگاهی والدین از سلامت دهان و دندان گام نخست در مداخلات آموزش سلامت دهان می باشد. داشتن یک پرسشنامه استاندارد برای این امر ضروری است. تحقیق حاضر با هدف طراحی یک پرسشنامه ی استاندارد برای مطالعه سنجش دانش، نگرش و عملکرد والدین طراحی شد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق؛ ابتدا حوزه های مورد انتظار توسط متخصصین دندانپزشکی کودکان و سلامت دهان مشخص شد. سپس سوالات مرتبط با هر حوزه مشخص گردید. پس از تعیین اعتبار ظاهری؛ پرسشنامه ی اولیه طراحی و نظرات متخصص دندانپزشکی کودکان خبرگان (10 نفر) و افراد (20 نفر مادر) در سوالات اعمال گردید. برای تعیین روایی محتوا؛ پرسشنامه توسط خبرگان بازبینی شده و میزان شفافیت، سادگی، ارتباط و مناسب بودن آنها تعیین شد. پرسشنامه ی نهایی هم توسط 47 مادر تکمیل و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. میزان توافق و مقدار آماره ی کاپا برای هر یک از سوالات تعیین و گزارش گردید.

  یافته ها

  پرسشنامه ی سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در 26 سوال دارای شاخص روایی محتوای کافی برخوردار گردید. تعداد سوالات پرسشنامه نهایی 35 سوال شامل 11 سوال دانشی، 9 سوال نگرشی، 6 سوال عملکرد بود. پرسشنامه حاوی 9 سوال مشخصات دموگرافیک نیز می باشد. همچنین؛ ضریب آلفای کرونباخ در بررسی تکرارپذیری پاسخ مادران به سوالات پرسشنامه هم برابر 813/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  با توجه به استفاده از تکنیک های استاندارد برای طراحی ابزار تحقیق و نتایج به دست آمده در آن درباره ی شاخص های روایی و پایایی؛ به نظر می رسید که این پرسشنامه ی طراحی شده بتواند با اطمینان لازم به عنوان یک ابزار روا و پایا برای تعیین میزان دانش، نگرش و عملکرد والدین در حوزه سلامت دهان به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: سنجش آگاهی، نگرش، رفتار سلامت دهان، مادران، پرسشنامه، روایی، پایایی
 • مهدی قندهاری مطلق، فائزه فتوحی، بنت الهدی قندهاری مطلق*، حسین جویا صفحات 29-40
  زمینه و هدف

  ترس از دندانپزشکی، یک عامل کلیدی در جلوگیری از مراجعه کودکان، تاخیر و حتی لغو قرار ملاقات دندانپزشکی محسوب میشود.از این رو مطالعه حاضر با هدف شناسایی ترس از دندان پزشکی کودکان 8-3 ساله مراجعه کننده  به بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندان پزشکی شهید صندوقی یزد و مقایسه این دو گروه با هم در سال 1396-1395 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ، تعداد 158 کودک 8-3 ساله مراجعه کننده به بخش دندان پزشکی کودکان، انتخاب و از پرسشنامه (CFSS-DS) جهت ارزیابی ترس و اضطراب و فرانکل برای ارزیابی رفتار کودک استفاده گردید. داده ها پس از جمع آوری در محیط نرم افزار SPSS17 وارد کامپیوتر شده و از آزمون های آماری T-test و ANOVA استفاده گردید.

  یافته ها

  تعداد، 124 نفر(5/78درصد) با رنج سنی 3 تا 6 سال و 34 نفر (5/21درصد) با رنج سنی 6 تا 8 سال، (58درصد) پسر و (42درصد) دختر بودند. میانگین نمره مقیاس CFSS-DS در کودکان مورد بررسی، 55/10±60/45 با حداقل میزان 21 و حداکثر میزان 66 و میانگین نمره مقیاس فرانکل 06/1±71/2  با حداقل میزان 1 و حداکثر میزان 4 بوده است. طبق این نتایج بین نمره مقیاس CFSS-DS و نمره مقیاس فرانکل با متغیر سن، همبستگی معناداری دیده شد (000/0= P) و با فرانکل ارتباط مثبت معنادار وجود داشت (001/0= P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که اقدامات دندانپزشکی در کودکان 3-6 ساله با ترس و استرس بیشتری نسبت به گروه 6-8 سال بوده و نگرش کودکان نسبت به  دندانپزشکی خنثی (بین مثبت و منفی) است و افزایش سن، موثرترین فاکتور بر کاهش ترس و استرس کودکان و مثبت کردن نگرش آنها بوده است.

  کلیدواژگان: ترس، دندانپزشکی، کودک
 • مهتاب ذبیحی یگانه، سیمین زهرا محبی، کتایون سرگران، سمانه رازقی* صفحات 41-54
  زمینه و هدف

  تغییرات هورمونی و تغییر در فلور دهان در زنان باردار مشکلات سلامت دهان را در پی دارد که می تواند سلامت مادر باردار و جنین را به خطر بیندازد. مطالعات نشان داده اند دانش دندانپزشکان و وضعیت ارائه خدمات در زمینه سلامت دهان و دندان مادران باردار نامناسب است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی دانش، و نگرش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با سلامت دهان و دندان در زنان باردار بود.
   

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی، بصورت سرشماری بر روی 109 نفر از دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397 انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای روا و پایا صورت گرفت که حاوی سه بخش: اطلاعات      زمینه ای، سوالات دانش مرتبط با سلامت دهان و دندان زنان باردار، و نگرش مرتبط با سلامت دهان و دندان زنان باردار بود. برای توصیف داده ها از روش های آماری توصیفی، و به منظور آنالیز تحلیلی داده ها از آزمون رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
   

  یافته ها

  82 پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد (75Response rate= %). میانگین مجموع امتیازات دانش 80/2 ± 83/15 (از حداکثر قابل کسب 30) و میانگین مجموع امتیازات نگرش 63/3 ±90/49 (از حداکثر قابل کسب 70) بود. مدل رگرسیون خطی نشان داد هیچ یک از عوامل زمینه ای با میانگین نمره دانش رابطه معنی داری ندارند. همچنین مدل رگرسیون خطی نشان داد که دانشگاه محل تحصیل با نمره نگرش رابطه معنی دار آماری دارد (004/0= p 2.75= B) است. ضریب همبستگی Pearson ارتباط معنی داری بین نمره دانش و نمره نگرش نشان نداد.
   

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان دهنده دانش متوسط و نگرش خوب دانشجویان نسبت به سلامت دهان و دندان در زنان باردار بود. ارتقاء و به روزرسانی محتوای آموزشی در برخی حوزه های دانشی همراه با تلاش در جهت بهبود نگرش دانشجویان دندانپزشکی باید در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سلامت دهان و دندان، زنان باردار، دانش، نگرش، دانشجویان دندان پزشکی
 • دنیا علینژاد، احمد گرامی، احمد جعفری* صفحات 55-62
  زمینه و هدف

  برخی بیماری ها توسط یک عامل واحد ایجاد شده و برخی دیگر از جمله پوسیدگی دندانی، به واسطه ی عوامل رفتاری، بیولوژیک و اجتماعی-اقتصادی مختلفی ایجاد می شوند. هدف از این مطالعه نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد ارزیابی خطر پوسیدگی در کودکان است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق با روش توصیفی مقطعی روی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران که واحد دندان پزشکی کودکان عملی را در نمیسال دوم سال تحصیلی 98-1397 اخذ نموده اند، انجام شد. روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و نمونه ها به صورت سرشماری (همه شماری) وارد مطالعه شدند. از یک پرسشنامه استاندارد شده جهت مطالعه استفاده شد. پس از تایید ترجمه و روایی صوری آن، بخش اصلی تحقیق با فراخوان دانشجویانی که واحد دندانپزشکی کودکان عملی را داشتند آغاز شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها در نرم افزار Excel وارد شد و با نرم افزار SPSS نسخه ی 0/25 تجزیه و تحلیل شد. جهت بررسی اثر متغیر های دموگرافیک و زمینه ای بر میزان آگاهی و نگرش و عملکرد از مدل رگرسیون خطی استفاده شد.

  یافته ها

  تعداد افراد شرکت کننده در مطالعه در مجموع 58 نفر که که تعداد 31 نفر(5/53%) دختر و 27 نفر (5/46%) پسر بوده است. میانگین نمره عملکرد دانشجویان (2.25±) 22.38 از 32 نمره ممکن بود. و میانگین نمره نگرشی دانشجویان (83/1±) 76/18 از 30 نمره ممکن بود.

  نتیجه گیری

  عملکرد دانشجویان در توصیه های پیشگیرانه و درمان پوسیدگی قابل قبول بوده است، هرچند نیاز به برخی آموزش ها درباره ی تجویز محصولاتی مانند زایلیتول و فسفات کلسیم آمورف و ژل سدیم فلوراید ودهانشویه های ضد باکتری وجود دارد.

  کلیدواژگان: پوسیدگی، ارزیابی خطر پوسیدگی، نگرش، پیشگیری، عملکرد
 • نجمه محمدی، یاسمین قهرمانی، دردانه غفاری پور* صفحات 63-68
  مقدمه

  سلامت پالپ دندان طی دوران تکامل اپکس ریشه دندانهای دایمی که معمولا طی سه سال اول بعداز رویش انها صورت میگیرد، اهمیت فراروان دارد.هرگونه صدمه به پالپ دندانی طی عفونت اندودنتیک یا ترومای فیزیکی باعث ایجاد اختلال در تکامل ریشه و بازماندن اپکس میشود. دراین گزارش به بررسی درمان محافظه کارانه ی دندان نابالغ دایمی پرداخته شده است.

  گزارش مورد

   بیمار پسری سالم، نه ساله با پوسیدگی شدید دندان 36 با ریشه نابالغ جهت درمان مراجعه کرده است.پالپ اکسپوز بود و پاسخی به تستهای حرارتی و الکتریکی نشان نمیداد که نشانگر نکروز پالپی بود.این دندان تحت درمان رژنراسیون دوجلسه ای بااعمال داروی داخل کانال قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  اگر درمان مناسبی برای درمان دندانهای نابالغ نکروز انتخاب شود،شکل گیری ریشه می تواند ادامه پیدا کند.

  کلیدواژگان: رژنراسیون، ریوسکولاریزاسیون، مولر
 • ندا افضلی بغدادآبادی، نجمه محمدی، آزاده رفیعی* صفحات 69-76
  مقدمه

  از دست دادن زودهنگام دندان های شیری بر تغذیه، خواب، رشد و اعتماد به نفس اثر می گذارد. هم چنین این موضوع می تواند باعث حرکت ناخواسته دندان شیری و دائمی گردد.
   

  گزارش مورد

   این مطالعه به بررسی وضعیت یک پسربچه 5/5 ساله با پوسیدگی شدید، علاوه بر کشیده شدن زودهنگام دندان ها می پردازد. پس از ارزیابی دقیق بالینی و رادیوگرافیک، طرح درمان شامل دو فاز برای کودک در نظر گرفته شد. در فاز اول بر آموزش بهداشت، فلورایدتراپی، درمان ترمیمی، درمان پالپ دندان های قابل نگهداری و کشیدن دندان های غیرقابل نگهداری در نظر گرفته شد. در حالی که در فاز دوم، مدیریت فضای موجود برنامه ریزی شد.
   

  نتیجه گیری

  در این مطالعه یک مودیفیکیشن جدید از دستگاه Groper جهت هم زمان حفظ و بازپس گیری فضا طراحی شد. با جایگزین کردن دندان های قدامی شیری، کودک و والدین ایشان از نتایج درمان بسیار خوشنود بودند.

  کلیدواژگان: زیبایی، بازسازی، دندان شیری، فضا نگه دار ارتودنسی
|
 • A Jafari, P Gaeeni, M Falahi, B Pirouz Hashemi, M Zangouyi, J Kouhpayehzadeh* Pages 1-8
  Background

  Children learn oral hygiene from their parents. We conducted a study on parent’s knowledge, attitude and practice on oral health in Saveh City, in primary schools.
   

  Materials and methods

  In this study, a standard questionnaire was used to evaluate mother’s knowledge, attitude and practice of on oral health. Mothers of 735 students in 16 primary schools (randomly selected) in Saveh were participated. Mother's knowledge, attitude and practice level were measured by 11, 9 and 5 questions with 36, 36 and 20 scores respectively. Chi-Square tests and ANOVA were used to analysis data.

  Results

  The results showed that mothers had a mean scores of 19.29 (± 0.214), 23.52(±0.142) and 10.69 (69 0.119), in knowledge, attitude and practice respectively. There was a significant and direct relationship between knowledge and attitude, and also between knowledge and behavior levels (P<0.001). About 80% of the mothers brushed once or twice a day, and 90% of mothers used fluoride toothpaste. Daily use of dental floss was very low. About two-thirds of mothers only went to dental offices if they had problems. There was a significant and direct relationship between mother's education with their knowledge, attitude and performance (P<0.001). There was no relationship between mother's age and gender of students with their knowledge, attitude and performance levels.

  Conclusion

  It is necessary to improve information of mothers, especially who are less educated to get better oral health behavior by information brochures, holding training classes and free dental examination services.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Oral Health, Student
 • Gh Najafi, S Jamilpanah, M Makvand Gholipour, R Soheili, S Khoramiantousi* Pages 9-16
  Background

  The formation of beliefs about oral hygiene begins at school age. The purpose of this study was to investigate the effect of some factors affecting oral health in primary school children in Karaj City, Iran.

  Materials and methods

  In a descriptive-analytical study, the oral health status of 346 12-year-old elementary school students was investigated. Demographic data of parents and students were recorded to evaluate the variables. Students 'mouths were examined for debris and calculus and tooth decay, and students' oral hygiene indexes were classified into three groups of good (0-1.17), moderate (3-1.18) and poor (more than 3). The data were analyzed using Chi square test and linear regression and SPSS software.

  Results

  Findings showed that oral health index was 1.29 while, 83% of it was debris, and about half of the students had good oral health index. Oral health behaviors, including brushing frequency, dental visit and use dental floss had a statistically significant relationship with oral hygiene index. Students with higher weight had better oral health status. The type of school, educational status, and gender had no effect on this index.

  Conclusion

  The focus on oral health instruction should be strengthened in all schools, especially health promotion schools.

  Keywords: Oral hygiene index, oral health program, health promoting school
 • H Hesari, P Gaeeni, R Soheili, A Jafari* Pages 17-28
  Background

  Parental knowledge about oral health is the first step in oral health education interventions. It is necessary to have a standard questionnaire. The purpose of this study was to design a standard questionnaire to evaluate parents' knowledge, attitude and practice.

  Materials and methods

  In this study, the expected areas were identified by pediatric dental and oral health professionals. Then the questions related to each area were identified. After determining the face validity, a questionnaire was designed and expert opinions of pediatric dentists (n = 10) and subjects (n = 20 mothers) were used. To determine the content validity, the questionnaires were reviewed by experts and their transparency, simplicity, relevance and suitability were determined. The final questionnaire was completed by 47 mothers and Cronbach's alpha coefficient of reliability of the tool. The agreement and the amount of kappa statistic for each question were determined and reported.

  Results

  The questionnaire of mothers’ knowledge, attitude and practice has questions with sufficient content validity. The final questionnaire has 35 questions including 11 knowledge questions, 9 attitude questions, 6 practice questions. It also contains 9 questions about demographic characteristics. Also, Cronbach's alpha coefficient was 0.813 in assessing the mothers' reliability of the questionnaire.

  Conclusion

  Given the use of standard techniques for designing research tools and their results on validity and reliability indices, it seemed that this designed questionnaire could be used as a valid and reliable tool for determining parents' knowledge, attitude and practice in oral health

  Keywords: Knowledge Assessment, Attitude, Oral Health Behavior, Mothers, Questionnaire, Validity, Reliability
 • M Ghandharimotlagh, F Fotouhi, B Ghandharimotlagh*, H Jouya Pages 29-40
  Background

  Fear of dentistry known as a key factor in preventing children from referring to the dentist even delaying or cancelling dental appointments. In this regard the aim of this study was to identify the fear of dental dentistry in 3-8 years old children referring to pediatric dentistry department of Shahid Sadoughi dental school of Yazd and to compare the two aged groups in 2015-2016.

  Materials and methods

  In this study, 158 children aged 3–8 years referred to pediatric dentistry were selected and Questionnaire (CFSS-DS) was used to assess fear and anxiety and Frankel was used to assess child behavior. The data were analyzed with ANOVA and T-test

  Results

  The study was conducted on 158 children. Of these children, 124 (78.5%) ranged in age from 3 to 6 years and 34 (21.5%) ranged in age from 6 to 8 years, 92 (58%) boys and 66 (42%) girls and 112 (71%) had dental treatment history and 45 (29%) had no dental treatment history. The mean CFSS-DS scale score in the children under study was 45.60±10.55with a minimum of 21 and a maximum of 66 and the mean of the Frankel scale was 2.71±1.65with a minimum of 1 and a maximum of 4.Results showed a significant correlation between CFSS-DS score and Frankel scale score with age variable (significant negative correlation with CFSS-DS
  (r=-0.334, p=0.000) and significant positive correlation with Frankel (r=0.258, p=0.001)).

  Conclusion

  It seems that dental treatment in 3-8 year old children is associated with fear and stress and children's attitude towards dental practice is neutral (between positive and negative) and increasing age is the only factor affecting them. Reduce children's fear and stress and make their attitudes positive.

  Keywords: Fear, Dentistry, Children
 • M Zabihi Yeganeh, S Mohebbi, K Sargeran, S Razeghi* Pages 41-54
  Background

  Hormonal changes and oral microflora alteration put pregnant women in higher risk for oral health problems which may lead to dangerous situations for both mother and her fetus. Studies have shown that dentist’s knowledge, and provision of services regarding pregnant women’ oral health are in an unacceptable level. There for, the aim of this study was to evaluate the knowledge and attitude of senior dental students of Tehran University of Medical Sciences on oral health care in pregnant women.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, all senior dental students (n=109), were asked to participate by census. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire consisting of questions on background information, knowledge, and attitude towards oral health care in pregnancy. Descriptive statistics were used to describe the data; linear regression and Pearson correlation coefficient were used.

  Results

  Totally, 82 completed questionnaires were collected (response rate=75%). The mean score of knowledge, and attitude were (15.83±2.80) (out of 30), and 49.90±3.63 (out of 70), respectively. There was no statistical relationship between knowledge score and background characteristics. Attitude score had a significant relationship with studying campus (p=0.004, B=2.75). The Pearson correlation coefficient showed no significant relationship between knowledge, and attitude scores.

  Conclusion

  The results of the study showed that knowledge and attitude of students on oral health care in pregnant women is moderate. Promoting and updating educational content in some areas of knowledge along with efforts to improve the attitude of dental students should be considered.

  Keywords: pregnant women, oral health, dental students, knowledge, attitude
 • D Alinejad, A Gerami, A Jafari* Pages 55-62
  Background

  Some diseases are caused by a single factor and others, including dental caries, are caused by different behavioral, biological and socioeconomic factors. The aim of this study was to determine the attitude and practice of dental students of Tehran University of Medical Sciences about caries risk assessment in children.

  Materials and methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on dental students of Tehran University of Medical Sciences who received practical pediatric dentistry in the second semester of the academic year 1397-98. Non-random sampling and samples They were included in the census. A standardized questionnaire was used for the study. The prospectus was translated and distributed to face validity among 9 professors and 14 senior dental students who had completed their children's dental course and were graduating. After the translation was approved, the main part of the research began with a call from students who had a practical pediatric dentistry unit. After collecting the questionnaires, the data were entered into Excel software and analyzed using SPSS software version 25/0. To investigate the effect of demographic and contextual variables Knowledge, attitude and practice were analyzed using linear regression model.

  Results

  The total number of participants was 58 (31.5%) were female and 27 (46.5%) were male. The mean performance score of students (2.25%) was 22.38 out of 32 possible. The mean score of students' attitude was 18.76 (/ 1.83) out of 30.

  Conclusion

  Student's performance in preventive recommendations and treatment of caries was acceptable, although some training was needed on the administration of products such as xylitol and amorphous calcium phosphate and sodium fluoride gel and antibacterial agents.

  Keywords: Caries, Caries Risk Assessment, Attitude, Prevention, Practice
 • N Mhammadi, Y Ghahremani, D Ghafaripour* Pages 63-68
  Introduction

  Dental pulp health is very important during permanent dental root completion that takes place in the first three years after eruption. Any injury to the dental pulp during endodontic treatment or physical trauma causes disruption in the improvement of root formation. In this case it had been searched for a conservative treatment of permanent immature teeth

  Case presentation

  The patient was a 9 years old boy with severe carries of immature teeth number 36. The pulp was exposed and does not respond to any heat or electric test that shows pulp necrosis. Apexification treatment was done with applying intracanal medicament.

  Conclusion

  If an appropriate treatment is selected for immature necrotic teeth, root formation can be followed.

  Keywords: regeneration, revascularization, molar
 • N Afzalibaghdad Abadi, N Mohammadi, A Rafiee* Pages 69-76
  Introduction

  Premature loss of primary teeth affects child's nutrition, sleep, growth, and self-confidence. Besides, it can cause undesirable movement of the primary or permanent teeth.

  Case presentation

  This paper reports a 5.5-year old boy presenting with severe-early childhood caries, who had suffered from early extraction of some primary teeth as well as several other dental problems. After thorough clinical and radiographic evaluations, the treatment plan consisted of two phases. In the first phase, the focus of the treatment was on oral hygiene instruction, fluoride therapy, restorative procedures, pulp treatments, and extraction of non-restorable teeth. In the second phase, space management strategies were considered.

  Conclusion

  We designed a new modification of Groper's appliance to serve as space regainer and space maintainer, simultaneously. By replacing the extracted primary anterior teeth, both the parents and the patient were satisfied with the results.

  Keywords: Aesthetics, Rehabilitation, Deciduous Tooth, Orthodontic Space Maintenances