فهرست مطالب

طب کار - سال دهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ویداسادات انوشه*، غلامحسین حلوانی، حسین فلاح، علی حاجی حسینی، رضا جعفری ندوشن، حسین فلاح زاده صفحات 1-10
  مقدمه

  اختلالات اسکلتی-عضلانی از شایع ترین آسیب های ناشی از کار به خصوص در صنایع دستی محسوب می گردد. شرایط کار در صنعت کاربافی باعث شده اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs) از جمله مشکلات شغلی شایع در این حرفه در بین زنان باشد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در اندام های گوناگون کاربافان، ارزیابی پوسچر کاربافان و ایستگاه های کارکاربافی، تعیین ریسک فاکتورهای ارگونومیک و فردی موثر در وقوع اختلالات اسکلتی-عضلانی صورت گرفته است.

  روش بررسی

    این مطالعه یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که به ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار بافندگی بر روی 152 نفر از کاربافان شهرستان میبد پرداخته است. با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات که عبارت بود از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و شغلی، پرسشنامه نوردیک و  BODY MAPمیزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی - عضلانی اندام های فوقانی مورد بررسی قرار داده سپس با فیلم برداری از روند کار کاربافان و وضعیت بدنی آنان و با بررسی فیلم ها با استفاده از نرم افزار OCRAبه هر وظیفه کاری نمره ی پوسچر اختصاص داده شد. در پایان آنالیز داده ها توسط آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و t-Test با استفاده از نرم افزار SPSS‐20 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج بررسی ها Ocra نشان داد بیشترین فراوانی بروز درد در سال گذشته در اندام های مختلف بدن در کاربافان مربوط به گردن ،شانه بوده است و میانگین شاخصocra  برابر با 65/3است و در ناحیه قرمز (خطر بالا)قرار دارند و 4/64% از افراد در معرض خطر بالا بودند از این رو بررسی ها نشان دادند درصد مواجهه با خطر سطح 4 به مراتب بیشتر از بقیه سطح ها می باشد از این رو این ایستگاه کاری نیازمند اقدام اصلاحی سریع می باشد و همچنین ارتباط معناداری  بین سطح ریسک ocra  و شیوع ناراحتی های اسکلتی عضلانی  در طی 12 ماه گذشته در گردن و شانه و مچ دست وجود دارد

  نتیجه گیری

  براساس نتایج شاخص های OCRA ، کاربافان از نظر ریسک ابتلا به صدمات اسکلتی- عضلانی در رده های بالایی قرار دارند که نشان دهنده محیط کار و شرایط کاری نامناسب آنها است که این عامل نشان دهنده ضرورت انجام اقدامات اصلاحی است و همچنین روش OCRA را می تواند به عنوان یک روش مناسب برای بررسی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی در کاربافان به کار برد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی- عضلانی، کاربافی، شاخص OCRA، پرسشنامه نوردیک، BODY MAP
 • ایرج علیمحمدی، فخرالدین احمدی کانرش، رضیه سلطانی، نصیبه نوری* صفحات 11-22
  مقدمه

  مواجهه با صدا یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در صنایع مختلف بویژه صنایع داروسازی می باشد که می تواند در نهایت منجر به اثرات منفی گسترده ای بر نیروی کار و عملکرد شغلی آنان گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط صدای مداوم با عملکرد شغلی کارگران یک صنعت داروسازی و تولید آمپول در ایران انجام پذیرفت.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی بصورت توصیفی تحلیلی در سال 1396 و بر روی 100 نفر از شاغلین در مواجهه با صدا در یک شرکت آمپول و ویال سازی در ایران انجام پذیرفت. اندازه گیری صدا مطابق با استاندارد ISO 9612:2009 انجام پذیرفت. به منظور بررسی وضعیت عملکرد شغلی شاغلین نیز از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت (مدل ACHIEVE) استفاده و هفت بعد تشکیل دهنده این پرسشنامه و نمره نهایی عملکرد شغلی برای هر فرد تعیین شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین مواجهه با صدا و عملکرد شغلی مجموع شاغلین کلیه سالن ها ارتباط معکوس پایینی وجود دارد که از لحاظ آماری معنادار می باشد (256/0- =r2، 01/0=P-value). همچنین مشخص شد که ارتباط معکوسی بین مواجهه با صدا و ابعاد هفت گانه وجود دارد اما این ارتباط فقط برای ابعاد توانایی، وضوح، ارزشیابی از لحاظ آماری معنادار می باشد (05/0>P-value).

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه شاغلین صنایع داروسازی و تولیدآمپول با صدا در اکثر موارد بالاتر از مقدار مجاز بوده و این مواجهات باعث اثر منفی بر عملکرد شغلی شاغلین شده است.

  کلیدواژگان: عملکرد شغلی، صدا، بهداشت حرفه ای
 • نادر اسکندری نسب*، امیر هوشنگ مهرپرور، سید جلیل میرمحمدی، حسین فلاح صفحات 23-30
  مقدمه

  عدم آگاهی از اصول و قواعد ارگونومی، پوسچرهای نامناسب، حمل و جابجایی مکرر بار و بیمار و...می تواند باعث اختلالات اسکلتی عضلانی  در پرسنل درمانی شود.هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر و پایایی اثر آموزش بر عوامل خطر ارگونومیک و شکایت های اسکلتی عضلانی در بیماربران شاغل در بیمارستان شهید باهنر کرمان می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه که از نوع پژوهشهای کاربردی می باشد که  بر روی 60نفر از بیماربران بیمارستان شهید باهنرکرمان انجام شد.افراد به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. که در گروه اول آموزش حضوری همراه با کار عملی و پرسش و پاسخ بود.و در گروه دوم آموزش از طریق شبکه های اجتماعی انجام شد.و داده ها از طریق پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه خود ساخته سنجش میزان آگاهی، پرسشنامه نوردیک همراه با مقیاس نرخ گذاری عددی و چک لیست PTAI   قبل از آموزش، یک هفته، یک ماه و شش ماه بعد از آموزش جمع آوری گردید و سپس در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل صورت گرفت.

  یافته ها

  مشخص گردید درد کمر در بین بیماربران دارای شیوع بیشتری است. در سطح معنی داری 05/0 در آزمون ویلکاکسون مقدار P-Value  پایان دوره شش ماه در میزان آگاهی و نمره PTAI در هر دو روش آموزش دارای ارتباط معنی داری  بوده است . و مقدار P-Value در تحلیل شکایت های اسکلتی عضلانی در روش آموزش حضوری در دوره شش ماهه در شکایت های گردن، شانه، کمر، زانو و پا، کمتر از 0.05 و دارای ارتباط معنی داری بوده است و در آموزش از طریق شبکه های اجتماعی رابطه معنی داری در پایان شش ماه مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از آزمونها به نظر می رسد آموزش حضوری و غیرحضوری هر دو بر کاهش عوامل خطر ارگونومیک و شکایتهای اسکلتی و عضلانی تاثیر داشتند. اثر آموزش حضوری به طور معناداری بیشتر از آموزش غیرحضوری بود. در ضمن پایایی اثر آموزش فقط در آموزش حضوری معنادار بود.

  کلیدواژگان: حمل بیمار، اختلالات اسکلتی عضلانی، عوامل خطر ارگونومیک
 • مجید صفرزاده، محمد مهدی جهانگیری* صفحات 31-40
  مقدمه

  راهبری قطار از جمله مشاغل پر استرس است.این پژوهش با هدف اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنش شغلی و سلامت عمومی راهبران قطارانجام شد.

  روش بررسی

  طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. به همین منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 30 نفر از میان راهبران قطار شهر کاشان انتخاب شدند و  به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت.  از پرسشنامه های سلامت عمومی و استرس شغلی دیویس و همکاران نیز به عنوان ابراز موجود برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.

  نتایج

  میانگین گروه آزمایش 27/32 و گواه 63/34 در مرحله پیش آزمون در مولفه تنش شغلی بود و در مرحله پس آزمون گروه آزمایش  برابر86/24 و گروه گواه برابر 17/34 شد. میانگین گروه آزمایش در مولفه سلامت روان 14/26 و گواه 34/28 در مرحله پیش آزمون  بود و در مرحله پس آزمون گروه آزمایش  23/19  و گروه گواه 98/27 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  مطابق یافته های پژوهش،کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی مداخله ای مناسب برای کاهش تنش شغلی است و در ارتقا بهداشت روان راهبران قطار موثر است.

  کلیدواژگان: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، سلامت روان، تنش شغلی، راهبران قطار
 • علی صالحی سهل آبادی، ساحل خاک کار* صفحات 41-52
  مقدمه

  با افزایش وظایف شغلی کار با رایانه و افزایش احتمال بروز اختلالات فیزیکی و ذهنی در بین کاربران آن، اهمیت ارزیابی و شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی در محیط کار در بین کارکنان اداری افزایش یافته است. یکی از این فاکتورها، کاربردپذیری سخت افزار و نرم افزاری رایانه می باشد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی میزان کاربردپذیری نرم افزار کاربردی اتوماسیون اداری و سنجش خستگی و فرسودگی شغلی در کارکنان یک اداره و تعیین همبستگی آنها بود.

  روش بررسی

   در این پژوهش، در یکی از مراکز بهداشتی شهر تهران در ستاد مرکز بهداشت میزان خستگی و فرسودگی شغلی کارکنان و کاربردپذیری نرم افزار اتوماسیون اداری آنها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد خستگی چند بعدی شغلی(MFI-20) ، فرسودگی شغلی ماسلاچ  (MBI)و با پرسشنامه استاندارد ارزیابی کاربردپذیری نرم افزار مورد مطالعه و میزان آنها ارزیابی گردید. داده ها در نرم افزار 23 SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان داد که نرم افزار اتوماسیون از نظر اکثر کاربران کاربردپذیری خوبی دارد. طبق یافته های این مطالعه، همبستگی منفی معناداری بین کاربردپذیری نرم افزار با ابعاد فرسودگی عاطفی و کاهش احساس کفایت شخصی، خستگی عمومی، خستگی جسمی به ترتیب با ضرایب همبستگی (282/0- ، 511/0-، 372/0- و 287/0-) وجود داشت. هرآنچه کاربردپذیری نرم افزار بیشتر باشد، میزان فرسودگی و خستگی شغلی کارکنان کاهش خواهد یافت.

  نتیجه گیری

  کاربردپذیری نرم افزار های شغلی در فرسودگی و خستگی کارکنان تاثیرگزار است. پس طراحی کاربردپذیر این گونه نرم افزار های تحت وب بایستی مورد ملاحظه سیستم های اداری و شرکت های برنامه نویس و طراح نرم افزارها قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کاربردپذیری نرم افزار، خستگی، فرسودگی شغلی
 • جلیل درخشان، مجید معتمدزاده، رستم گلمحمدی، محمد بابامیری*، مریم فرهادیان صفحات 53-61
  مقدمه

  خستگی عبارت است از خسته شدن جسم یا روح که می تواند بر اثر استرس، کار زیاد، مصرف دارو و یا بیماری جسمی یا روحی ایجاد شود. خستگی از عوامل کاهنده بهره وری و نیز بروز حوادث است. بنابراین، اندازه گیری آن اهمیت دارد. این مطالعه باهدف تعیین میزان همخوانی اندازه گیری خستگی بر اساس شاخص های ذهنی و عینی انجام گرفته است.

  روش بررسی

  یک مطالعه مقطعی روی 120 نفر از دانشجویان دختر و پسر انجام شد. با شبیه سازی محیط واقعی هر فرد در ترازهای فشار صوت 50 و 70 دسی بل به مدت 40 دقیقه قرار گرفت و قبل و بعد از مواجهه با صدا میزان خستگی ذهنی با استفاده از شاخص ذهنی (مقیاس خود اظهاری چشمی VAS) و شاخص عینی (آزمون عملکرد پیوسته) اندازه گیری و نتایج آن به وسیله آزمون تی زوجی و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار SPSS20 آنالیز شد.

  یافته ها

   نتایج اندازه گیری با هردو روش مقیاس خود اظهاری و آزمون عملکرد پیوسته نشان داد، خستگی ذهنی بعد از مواجهه با تراز فشار صوت های نام برده افزایش معنی داری می یابد و اما نتایج دو روش با یکدیگر همخوانی ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه مقیاس خود اظهاری VAS یک روش ذهنی است، به نظر می رسد عدم همخوانی دو روش، بیشتر مربوط به ناکارآمدی این مقیاس می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود بررسی مجدد با روش های دقیق تر مانند الکتروآنسفالوگرام صورت گیرد.

  کلیدواژگان: خستگی ذهنی، شاخص عینی، شاخص ذهنی
 • حمیده شکاری* صفحات 62-73
  مقدمه

  اعضای هیئت علمی از عوامل اصلی نظام آموزش عالی هستند که تنیدگی شغلی بالای ناشی از وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی، آن ها را در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی قرار می دهد. هدف از این مطالعه پیش بینی فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان یزد با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی است.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر از لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان یزد می باشد. تجزیه و تحلیل ها بر روی 315 داده (نفر/سال) که از  105 عضو هیئت علمی در سه سال تحصیلی گذشته انجام شد. داده ها با استفاده از دو پرسش نامه بسته جمع آوری شد. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS  ورژن 22 انجام گرفت. برای تحلیل داده ها شامل 23 متغیر مستقل و یک متغیر وابسته دو نوع شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و تابع شعاع مدار طراحی و اجرا شد.

  نتایج

  درصد صحت پیش بینی فرسودگی شغلی در داده های آموزش و آزمایش و اعتبارسنجی برای شبکه عصبی MLP به ترتیب برابر با 3/83، 9/80 و 5/74 و برای شبکه عصبی RBF به ترتیب برابر با 1/73، 0/93 و 9/76 محاسبه شد. سطح زیر منحنی راک برای دو شبکه MLP و RBF برابر با 823/0 و 833/0 بدست آمد.

  نتیجه گیری

  مقایسه دو شبکه عصبی MLP و RBF بر اساس معیارهای سطح زیر منحنی راک و درصد صحت پیش بینی
  نشان داد شبکه عصبی RBF در پیش بینی فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان یزد کاراتر است و متغیرهای گروه علمی، مقطع تدریس، سن و میزان ارتباطات بیشترین تاثیر را بر فرسودگی شغلی داشته اند.

  کلیدواژگان: پیش بینی، فرسودگی، شبکه عصبی
 • محمد امین موعودی، حانیه گلی تالاری، شهربانو نوری مقدم، نرجس قربانی رمنتی، فریبا قائم پناه*، مرتضی مهدوی صفحات 74-82
  مقدمه

  خواب ، امری ضروری برای حفظ سلامتی است که عوامل متعددی در بهبود کیفیت آن نقش دارند از جمله استفاده از یک بالش مناسب که با پشتیبانی موثر، سبب حمایت از ستون فقرات در ناحیه گردن شده و از عوارضی چون سر درد و درد گردن و درد شانه پیشگیری کند. هدف از این پژوهش ، طراحی بالشی مناسب منطبق با ابعاد افراد ایرانی جهت پشتیبانی مطلوب در هر دو موقعیت خوابیده به پشت و پهلو ها می باشد.      

  مواد و روش ها

  این مطالعه کاربردی است با84 داوطلب (40 مرد و 44 زن) با میانگین سنی 29.47 سال(91/7 SD=) وارد مطالعه گردیدند. مشخصه های آنتروپومتری همچون پهنای سر در ناحیه گوش، طول سر ، ارتفاع سر و... با استفاده از کولیس، دوربین Canon SX60HS، نرم افزار digimizer ، Excel و SPSS نسخه 20 تعیین گردید. صدک های مختلف ابعاد بدن مردان و  زنان محاسبه گردید. از این یافته جهت محاسبه ابعاد بخش های مختلف بالش ارگونومی، استفاده شد.    

  نتایج

  بر اساس ابعاد مختلف ناحیه سر و گردن و شانه در نمونه مورد مطالعه ، بالشی با عرض70و عمق26.4سانتیمتر برای مردان و با عرض65 و عمق26.4سانتیمتر برای زنان طراحی گردید.  

  بحث و نتیجه گیری

  پیش بینی می شود بالش طراحی شده متناسب با ابعاد آنتروپومتری افراد ایرانی ، بتواند سبب کاهش درد های سر و گردن و مشکلات ستون فقرات گردد. همچنین پیشنهاد می گردد پژوهش های دیگری جهت استاندارد سازی ابعاد و نوع مواد بالش خواب در همه نقاط ایران انجام شود.

  کلیدواژگان: آنتروپومتری، ارگونومی، طراحی، بالش
|
 • Vida Sadat Anoosheh*, Gholam Hossein Halvani, Hossin Fallah, Ali Hagi Hosseini, Reza Jafari Nodoushan, Hossein Fallah Zadeh Pages 1-10
  Introduction

  The condition of work in handloom weaving industries cause musculoskeletal (MSDS) disorders which are specially the most prevailing professional problem among women. The aim of this research was to determine the prevalence of musculoskeletal disorders in various organs of the carver, assessing the carotid posture and workstations, determine the individual and ergonomic risk factors the occurrence of musculoskeletal disorders

  Method

  The present study is done through descriptive cross-section method to assess the organic risk work-related musculoskeletal disorders that loom over 152 handloom weavers. Our data collection tools were: demographic questionnaire, job Nordic questionnaire, and body map prevalence of musculoskeletal disorders to decide the rate of symptoms. Then, we took film from handloom weavers while wearing to know the condition of their bodies. After reviewing the films, we assigned posture marks to each duty using ocra software at the end, data were analyzed and T-test using spss-20.

  Result

  The result Ocra showed that the most frequent incidence of pain in different organs of the body during last year was neck and shoulder the average Ocra is 3.65.This indicate that most of the handloom weavers are at high risk and are in the red zone. According to the statistics 1.3% of these weavers are in slight risk and 32.2% are at low risk and 64.4% are at high risk. Thus, our study showed that the level of exposure to the risk in level 4 is more than the other levels. Hence, the station needs immediate correction.The results also showed that there is a significant relationship between the risk level of Ocra and the prevalence of musculoskeletal disorders (pain, discomfort, etc., during the past 12 months) in the neck, shoulder and wrist.

  Conclusion

  Based on Ocra indices results, handloom weavers are at high risk of musculoskeletal injuries that indicates the inappropriate (unsuitable) work condition and environment that should be corrected as soon as possible.
  On the other hand, the Ocra method of evaluation is an appropriate tool to confirm the level of risk factors in the muscoskeletal disorders of handloom weavers.

  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Cornell Musculoskeletal Disorders, OCRA Indicator, Nordic Questionnaire, BODY MAP
 • Iraj Alimohammad, Fakhradin Ahmadi Kanrash, Raziyeh Soltani, Nasibeh Nouri* Pages 11-22
  Introduction

  Exposure to noise is considered as one of the most important health problems in various industries, especially pharmaceutical industry, which can ultimately lead to significant negative effects on labor force and occupational performance. The aim of this study was to investigate the relationship between continuous noise exposure and occupational performance of the workers in the pharmaceutical industry and ampoule production line in Iran.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted through a descriptive-analytical method in 2017. The subjects were 100 workers exposed to noise in an ampoule and vial manufacturing factory in Iran. The sound measurement was carried out in accordance with ISO 9612: 2009. The Hersey and Goldsmith questionnaire (ACHIEVE model) was used to investigate the workers’ occupational performance, and the seven dimensions of the questionnaire as well as the final score of occupational performance was determined for each individual.

  Results

  The results showed that there was a low inverse relationship between noise exposure and occupational performance of the total workers in all the halls which was statistically significant (P-value = 0/01, r2 = 0/256). It was also found that there was an inverse relationship between exposure to noise and the seven dimensions, but the relationship was statistically significant only for the dimensions of ability, clarity, and evaluation (P-value <0.05).

  Conclusion

  The present study showed that the workers in the pharmaceutical industry and ampoule production line were often exposed to higher-than-permitted sound level, and such exposures had negative effects on their occupational performance.

  Keywords: Work Performance, Noise, Occupations Health
 • Nader Eskandari Nasab*, Amir Hoshang Mehrparvar, Seyed Jalil Mirmohammadi, Hoseyn Fallah Pages 23-30
  Introduction

   Lack of awareness of the principles and rules of ergonomics, inappropriate postures and frequent displacement of patients and loads Can cause musculoskeletal disorders in medical personnel. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of in-person training and social network education on the ergonomic risk factors and musculoskeletal of patient carrier personnel in the  Shahid Bahonar hospital of kerman.

  Method

  The study has been done on 60 participants in Shahid Bahonar hospital. The participants were randomly divided into two groups of 30. The first group were trained via in-person training method combined with practical work and questionings and the second group were trained via social networks and data were collected through a questionnaire demographic, the questionnaire made their assessment  awareness, Nordic questionnaire along with the scale of the investment rate and the numerical checklist PTAI before Training for one week, one month and six months periods after training and SPSS software was used to analyse the collected data.

  Results

  low back pain is more prevalent among the patient-carrier personnel. With a significant level of 0.05 in the Wilcoxon test. The amount of P-value at the end of the six-month period in the amount of awareness and  PTAI training approaching scores in both methods was less than 0.05 at a significant correlation. And the amount of P-Value in the analysis of musculoskeletal complaints in the six-month period, conventional training methods in the neck, shoulder, lower back complaint, knees and feet, is less than 0.05 and has significant relationship.Social network education did not result in any significant relationship at the end of six months.

  Conclusion

  According to the results based on exams ,in-person trainings or social network-based trainings both result in reduction of ergonomic risk factors , musculoskeletal complaints and muscular impact. The in-person education method was more effective rather than social network-based trainings.additionaly reliability of education’s effectiveness was meaningful only at the in-person education method.

  Keywords: Carriage of the patient, Musculoskeletal disorders, Ergonomic risk factors
 • Majid Safarzadeh, Mohammad Mehdi Jahangiri* Pages 31-40
  Background

  Train driver is a job with a high level of occupational stress. The aim of this study was to determine the effectiveness mindfulness-based stress reduction on occupational stress and general health among train drivers.

  Method

  This study was a quasi-experimental pretest - posttest with control group. Utilization of voluntary sampling method, 30 people were selected among the train drivers in Kashan City and were assigned into two experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of mindfulness based stress reduction. General health questionnaire and occupational stress questionnaires (Devis & et al) were also used to collect data.

  Results

  In terms of occupational stress, the mean scores of the experimental and control groups in the pretest stage were 32.27 and 34.63, respectively. Meanwhile, the mean scores of the experimental and control group in the posttest stage were 24.86 and 34.17, respectively. In terms of general health, the mean scores of the experimental and control groups at the pretest were 26.14 and 28.34, respectively. In the meantime, the mean scores of the mentioned groups in the posttest stage were 19.23 and 27.98. In other words, mindfulness based on stress reduction had effect on increasing the general health and reducing occupational stress.

  Conclusion

  According to the research findings, mindfulness based stress reduction is an appropriate intervention to reduce occupational stress and it is effective in increasing mental health of train drivers.

  Keywords: Mindfulness Based Stress Reduction, General Health, Occupational Stress
 • Ali Salehi Sahl Abadi, Sahel Khakkar* Pages 41-52
  Introduction

  The importance of assessing and identifying ergonomic risk factors in the workplace among office workers has increased with the increase in occupational tasks of computer and increasing the risk of physical and mental disorders among its users. One of these factors is the usability of computer hardware and software. The purpose of this study was to evaluate the applicability of office automation software and to measure the fatigue and burnout of employees in an office and determine their correlation.

  Methods

  In this study, in one of the health centers of Tehran city, staff fatigue and burnout and their use of office automation software by using Multidimensional Job Fatigue Inventory (MFI-20), Maslach Burnout Inventory (MBI) The standard questionnaire was used to evaluate the usability of the software. Data were analyzed by SPSS 23 software.

  Results

  The findings of this study showed that automation software is very useful for most users. According to the findings of this study, there was a significant negative correlation between software usability and emotional exhaustion dimensions and reduction of personal inadequacy, general fatigue, physical fatigue with correlation coefficients (-0.228, -0.511, -0.372 and -0.287). There was. The greater the usability of the software, the lower the level of employee fatigue and fatigue.

  Conclusion

  The applicability of job software is effective in fatigue and fatigue of employees. So the usable design of such web-based software should be considered by office systems and software developers and software developers.

  Keywords: Software usability, fatigue, burnout
 • Jalil Derakhshan, Majid Motamedzade, Rostam Golmohammadi, Mohammad Babamiri*, Maryam Farhadهan Pages 53-61
  Introduction

  Fatigue is the exhaustion of the body or spirit that can be caused by stress, excessive work, drug use, or physical or mental illness. Fatigue is a factor in reducing productivity and incidents. Therefore, measuring is important. The aim of this study was to determine the fatigue measurement measurements based on objective and objective indices.

  Materials and Methods

  A cross-sectional study was performed on 120 male and female students. By simulating the real environment of each person in the 50 and 70dB pressure levels for 40 minutes, before and after exposure to noise, the amount of mental fatigue was measured using the subjective index Visual Analog Scale (VAS) and the objective index Continuous performance test (CPT) and its results were analyzed by paired t-test and Spearman correlation coefficient in SPSS20 software.

  Results

  Measurement results with both self-declaration scale and continuous performance test showed that mental exhaustion increases significantly after exposure to the mentioned pressure level, but the results of the two methods are not consistent with each other.

  Conclusion

  Considering that the VAS self-declaration scale is a subjective method, it seems that the mismatch of the two methods is more related to the ineffectiveness of this scale. Therefore, it is suggested that re-examination be done with more precise methods such as electroencephalogram.

  Keywords: mental fatigue, objective index, subjective index, noise pressure level
 • Hamideh Shekari* Pages 62-73
  Background

  Faculty members are one of the main factors in the higher education system, that high level of occupational stress caused by educational, research, and executive duties makes them exposed to burnout. The purpose of this study is Forecasting burnout of faculty members of Yazd Payame Noor University using artificial neural network technique.

  Methods

  The present research is descriptive in terms of method, and applied in terms of purpose. The statistical population of this research is the faculty members of Yazd Payame Noor University. The analysis was performed on 315 data from 105 faculty members that were acquired during the last three academic years. Data were collected using two closed questionnaires. Data were analyzed using SPSS software version 22. For analysis of data including 23 independent variables and one dependent variable, two types of neural network including MLP and RBF were designed and implemented.

  Results

  Correct percent of burnout prediction in the training, testing and validation data for the MLP neural network was 83.3, 80.9 and 74.5, respectively, and 73.1, 93.3 and 9/76 for the RBF neural network, respectively. The area under the rock for MLP and RBF networks was 0.823 and 0.833 respectively.

  Conclusion

  Comparison of two MLP and RBF neural networks based on rock curve and prediction Correct percent showed that RBF neural network is more effective in forecasting job burnout of faculty members of Yazd Payame Noor University, and the variables scientific group, teaching master students, age and communication had the greatest impact on burnout.

  Keywords: Forecasting, Burnout, Neural Network
 • Mohammad Amin Mououdi, Haniyeh Goli Talari, Shahrbanoo Nouri Moghadam, Narjes Ghorbani Rameneti, Fariba Ghaem Panah*, Morteza Mahdavi Pages 74-82
  Introduction

  Sleep is an essential element for maintaining health, which is associated with several factors in improving its quality, including the use of a suitable pillow that, with effective support, can support the spine in the neck area and it prevents complications such as headache, neck pain and shoulder pain .The purpose of this study was to provide a suitable pillow design in accordance with the dimensions of Iranian people for proper support in both back and flank positions.

  Method

  84 volunteers (40 males and 44 females) with an average age of 29/47 years (SD=7/91) were enrolled. Anthropometric characteristics such as head width in the ear area, head length, head height, etc. were determined using a caliper, a Canon SX60HS camera, a digimizer software, Excel and SPSS version 20. Different percentiles of the body dimensions of men and women were calculated. The findings were used to calculate the dimensions of different parts of the ergonomic pillow.

  Results

  Based on different dimensions of the head, neck and shoulder area in the sample, the pillow was designed with a width of 70 and a depth of 26/4 cm for men and a width of 65 and a depth of 26/4 cm for women.

  Conclusion

  It is anticipated that the pillow designed according to anthropometric measurements of Iranian subjects can reduce head and neck pain and spinal problems. It is also recommended that other research has to be done to standardize the dimensions and type of pillow material in all parts of Iran.

  Keywords: Anthropometry, Ergonomics, Design, Pillow