فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/19
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مسئولیت کیفری وکیل دادگستری
  بیژن حاجی عزیزی، سیده مریم اعتماد* صفحات 7-26

  عقد وکالت ازجمله عقود معینی است که در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسی دارد. وکالت در دعاوی نیز به عنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیان دیده و مجنی علیه دارای اهمیت فراوانی است. کثرت قوانین و فنی بودن داوری از یک سو و عدم آشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتا وکیل دعاوی نه تنها در برابر موکل خویش که در قبال جامعه و نظام صنفی خود نیز مسئولیت داشته و این مسئله از جنبه های مختلف مدنی، کیفری و انتظامی قابل بررسی است؛ اما آنچه در این مقال موردواکاوی خواهد بود، مسئولیت کیفری وکیل دادگستری است که گاه به عنوان فردی از اعضای جامعه و گاه در ذیل «وکالت دادگستری» موردبحث قرار می گیرد؛ بنابراین ممکن است وکیل مرتکب جرایم عمومی شود که همچون اشخاص عادی مسئولیت خواهد داشت (مسئولیت عام کیفری) و نیز ممکن است به علت ارتکاب جرایمی مسئول شناخته شود که قانونگذار برای ایشان وکلای دادگستری جرم انگاری کرده است که دراین صورت به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد (مسئولیت خاص کیفری). درمقابل مواردی نیز وجود دارد که به علت عدم پیش بینی ضمانت اجرا در قانون، عمل وکیل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری خواهد بود. حائز بودن عنوان «وکیل دادگستری» مسئولیتی تحت عنوان «مسئولیت حرفه ای» به دنبال دارد که گاه به تنهایی، گاه به موازات مسئولیت کیفری و گاه به دنبال احراز مسئولیت کیفری، اعمال می شود.

  کلیدواژگان: وکالت، مسئولیت، مسئولیت کیفری، وکیل دادگستری
 • تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری
  حوریه حسینی اکبرنژاد* صفحات 27-43

  بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین الملل موردحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده اند باید بر منافع فردی دولت ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش های ذی ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت ها تمام شود. به طور نمونه، درزمینه مبارزه علیه بی کیفر ماندن جرایم بین المللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی، محدودیت هایی بر حاکمیت دولت ها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولت ها قلمداد می گردد. حقوق بین الملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولت ها می باشد. مدت های مدید در عرصه حقوق بین الملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی ماموران عالی رتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان می شد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بین الملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بین الملل بشر که جنبه حمایت گرایانه دارد و توسعه تدریجی حقوق بین الملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بی کیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقض های شدید حقوق بشر، در دادگاه های کیفری بین المللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصله زیادی در پیش است.

  کلیدواژگان: حقوق بین الملل کیفری، دولت، مصونیت، منفعت عمومی
 • دسترسی به غذای کافی، به عنوان یک حق بشری در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با رویکردی بر محصولات غذایی تراریخته
  نجمه رزمخواه* صفحات 45-68

  در چهارچوب حقوق بین الملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل موثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی به خصوص مواد غذایی حاوی سازواره های تراریخته، موضوع ایمنی و بی خطر بودن محصولات مزبور است. با توجه به جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینه بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده می شود که علی رغم فقدان صراحت در متن موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما به طور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شده اند به منظور حفظ حیات و سلامت مصرف کنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.

  کلیدواژگان: محصولات غذایی تراریخته، سازمان جهانی تجارت، حق بر غذای کافی، ایمنی مواد غذایی، موافقت نامه بهداشت گیاهی
 • نقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم
  آزاده قربانی، آرزو قربانی صفحات 69-78

  این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می پردازد که به رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوری های بسیاری می باشد لیکن نمی توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردتوجه قرار نگیرد اما با تامل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 25 که مبنای ایراد وارده بر ماده 137 باشد می توان بیان داشت که عدم رفع این ایراد درعمل می تواند موجب سرگردانی و تشتت آراء گردد. آنچه نگارندگان در این مقاله به دنبال آن هستند بررسی مجازات های تعزیری مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم است که چنانچه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم می گردد.

  کلیدواژگان: قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری، ماده 137، تکرار جرم، اعاده حیثیت
 • پلیس مسئله محور و ترس از جرم
  سید مهدی سیدزاده ثانی*، سعید کرمانی صفحات 79-106

  ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعه ای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمی توانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتما باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید می نماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعه ای موردتجزیه وتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمان های پلیسی گذاشته شده است. درمجموع سه رویکرد کلی در سازمان های پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعه محور و رویکرد مسئله محور. رویکرد مسئله محور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسب سازی راهبرد خود به آن مسئله شناسایی شده می باشد. لذا این شیوه با پلیس سنتی که یک روش را برای همه مسائل به طور یکسان به کار می برد، متفاوت است و برای هر مشکلی روشی خاصی را تعریف می کند و در تعریف شیوه ها، رهیافت مسئله محوری به این اعتقاد می باشد که پلیس باید فراتر از توانمندی های اجرای سنتی قانون دیده شود و لازم است خیل عظیمی از روش های دیگر ممکن را برای مشکل تعریف شده به کار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی به نام سارا استفاده می نماید. این فرایند با چهار روش بررسی، تجزیه وتحلیل، واکنش یا پاسخ و ارزیابی کار خود را انجام می دهد. این روش شیوه ای علمی است که با بهره گیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی می توان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردتجزیه وتحلیل قرار ندهیم، نمی توانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژه ها و اهداف آنها باید با بررسی های دقیقی صورت پذیرد، به عنوان مثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعا در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چه مقدار متفاوت است و پس از بررسی های لازم پاسخ هایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.

  کلیدواژگان: ترس از جرم، پلیس مسئله محور، ماتریس اطمینان آفرینی، فرایند سارا
 • تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی های مشروع از منظر ملی و بین المللی
  هدیه سادات میرترابی*، سبحان طیبی صفحات 107-136

  امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی موردتوجه و تاکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها، مهم ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به شمار می آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به عنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفه حکومت ملت پایه و آحاد ملت می داند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بین المللی آن، به شدت مورداحترام و حمایت عامه مردم و تعدی به آن، به منزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادی های مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیه طلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادی های اساسی مردم را موردتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی می تواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، موثر بوده و جامعه را به سمت وسوی نیل به سعادت سوق دهد.

  کلیدواژگان: تمامیت ارضی، آزادی های مشروع، حقوق اساسی، اصل حاکمیت، چالش و راهبرد، بررسی تطبیقی گذرا
 • روند کاهش سرمایه شرکت های سهامی در حقوق ایران و انگلیس
  حمید شالی* صفحات 137-158

  در کاهش سرمایه که ازجمله تغییرات در سرمایه شرکت می باشد اقداماتی باید صورت پذیرد. اطلاع از روند کاهش سرمایه جهت اجرای قانونی و اصولی این اقدامات، امری بدیهی است. کاهش سرمایه در حقوق ایران ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و دلایلی که این کاهش را ایجاب می کند نیز متفاوت است. هریک از ارکان شرکت در روند کاهش سرمایه دخیل می باشند. در حقوق ایران کاهش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد ولی مطابق قوانین انگلیس، کاهش سرمایه ممکن است به موجب مصوبه ویژه مجمع عمومی یا به موجب حکم دادگاه تصمیم سازی گردد. همچنین مجمع عمومی هنگام تصویب کاهش سرمایه می بایستی شرایطی را مدنظر قرار دهد که ازجمله می توان به رعایت محدودیت مربوط به حداقل مبلغ کاهش سرمایه، تساوی حقوق سهامداران و رعایت حقوق طلبکاران شرکت اشاره نمود. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته مباحث حقوق ایران تا حد امکان با نگاهی به حقوق انگلیس موردتطبیق و تبیین قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: تغییر سرمایه، شرکت سهامی، روند کاهش سرمایه، قانون شرکت های انگلیس
 • تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی
  سید هاشم مداح حسینی، رجب فلاحی، سارا مرتضی قلی* صفحات 159-176

  توسعه فناوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری های نوینی درزمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فناوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. ازآنجاکه مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تاثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب های قانونی الزام آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه های مقررات گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردبررسی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردمطالعه قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: ترابردپذیری، تلفن همراه، چهارچوب قانونی تعرفه، رگولاتوری
 • آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
  حجت مبین*، امین امیرحسینی صفحات 177-198

  در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تاثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تاثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتا تقصیر موردنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم مسئولیت استناد نماید. شرط عدم مسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل استناد باشد.

  کلیدواژگان: مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، شرط عدم مسئولیت، نظم عمومی
 • سازکارهای صیانت از حق استفاده از زبان مادری در مراجع بین المللی و ملی: تاملی بر رویه قضایی بین المللی
  سید قاسم زمانی، عابدینی سعدآباد* صفحات 199-230

  حق استفاده از زبان مادری تحت تاثیر بررسی ماهیت این حق در نظام بین المللی حقوق بشر می باشد. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانی مستلزم بررسی این حق در چهارچوب حقوق بشر عام و حقوق اقلیت ها می باشد. از یک طرف حق استفاده از زبان مادری ریشه در «حق متفاوت بودن» که خود این حق ملهم از کرامت انسانی می باشد، دارد و از طرف دیگر باتوجه به اینکه حقوق زبانی اکثریت نسبت به حقوق زبانی اقلیت به خوبی در ابعاد مختلف تضمین می شود نیازمند بررسی حق استفاده از زبان مادری در نظام اقلیت ها می باشد؛ بنابراین، باتوجه به اهمیت حق زبان مادری می توان حقوق زبانی را در دو رویکرد مبتنی بر رواداری که هرگونه مداخله ای را نسبت به انتخاب زبان و به کارگیری آن از طرف دولت ها منع می کند و همچنین رویکرد مبتنی بر ترویج که درصدد حمایت از حق استفاده از زبان مادری در زمینه های مختلفی همچون آموزش، دادگاه و عرصه عمومی و نهاد های دولتی می باشد، بررسی نمود. در این میان سازکارهای بین المللی در رابطه با حقوق زبانی نقش قابل توجهی را در شناسایی، تفسیر و اجرای حقوق مربوط ایفاء می کنند. چراکه در سال های اخیر با مشاهده رویه نهاد های بین المللی شاهد گذار از تفسیر سلبی به تفسیر ایجابی درمورد حقوق اقلیت ها به ویژه حقوق زبانی هستیم. علاوه بر این دادگاه های داخلی نیز دراین زمینه دارای پتانسیل قابل توجهی می باشند و از این طریق می توانند در توسعه و بسط حق استفاده از زبان مادری موثر واقع شوند.

  کلیدواژگان: زبان مادری، اقلیت ها، حقوق بین الملل بشر، سازکارهای بین ا لمللی و ملی
 • اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بین المللی؛ با تاکید بر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی
  علیرضا قرقانی* صفحات 231-260

  اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می دهد. سوال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تاسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفا از مظاهر کلامی حمایت می کند درحالی که منع خوداتهامی، دامنه وسیع تری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنه های «خودمتهم سازنده» ازجمله ارائه ادله و مستندات نیز حمایت می کند. نظر اخیر قابل دفاع تر است. در برخی اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه های کیفری بین المللی (شامل دیوان کیفری بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می باشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه ها، جایگاه شایسته ای دارند به نحوی که علاوه بر تاکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ازجمله عدم امکان استنباط خلاف از سکوت متهم نیز تعیین و به تصریح بیان شده اند.

  کلیدواژگان: مصونیت در برابر خوداتهامی، حق سکوت متهم، دیوان کیفری بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی رواندا
|
 • Attorney’s Criminal Liability
  bizahn haji azizi, seyyede maryam etemad Pages 7-26

  The agency contract is one of the specific contracts which has basic role in society and people’s relationships. Advocacy as a proof of contract of attorney ship is so important from the respect of proving the right of offended person. A large number of rules and technical arbitration on the one hand and lack of familiarity of all the people in the community with these affairs on the other hand, causes the need to have attorney in the society. Naturally the attorney is not only responsible for his client, but also he has responsibility towards the community and his guild system, this issue is worth considering from civil, criminal, and security aspects. Although the issue that will be analyzed in this paper is attorney’s criminal liability, sometimes as a number of society and sometimes as an “attorney of justice administration”; so the attorney can be committed public offenses that will be responsible just as ordinary (other) people (public criminal liability) and also he can be held accountable for crimes which legislator has criminalized for them - attorneys of justice administration. In the latter case he will be convicted to the penalty provided by law (particular criminal liability). Vs there are some cases due to lack of foresight of sanction, attorney’s action will be without any criminal liability. Met as (being) a “lawyer” follows a responsibility under the title “professional responsibility” that is applied sometimes alone, sometimes in parallel criminal liability and sometimes after achieving it.

  Keywords: Agency, Responsibility, Criminal Liability, Attorney
 • Conflict between Public Interests of the Community and the Individual Interest of the States: Transition from the Principle of Immunity in the Light of the Development of International Criminal Law
  Hoorieh Hosseini Akbarnezhad Pages 27-43

  Public interest of International community is one of the most important issues of modern International Law, and it is superior to private interest of individual states. The basis of this superiority is the common values and interest of international community as a whole. To protect and insure of the public interest of international community implies the limitation of individual interest of states. Elimination of impunity causes the establishment of international criminal courts. The goals of International Criminal Law have restricted the principle of impunity and International Criminal Law based of the responsibility and accountability in response to the International crimes. One of the most important issues in the Modern International Law is arranging the conflict between public interests of the community and the individual interest of the states.
  The purpose of International Criminal Law is protection of the victims of gross and serious violations of International Human Rights Law and International Humanitarian Law. The advent of the jus-cogense and erga-omnes obligations has caused some limitations on the absolute immunity and sovereignty of the states in International Law since recent decades, but for more developments, we should expect in future.

  Keywords: International Criminal Law, States, Impunity, Public Interest
 • Access to Sufficient Food as a Human Right in the Legal System of World Trade Organization with the Emphasis on Transgenic Food
  Dr. Najmeh Razmkhah Pages 45-68

  In the framework of International Human Rights, the right to adequate food is a fundamental right of everyone to access to food which is safe and nutrient. Therefore safety is main subject in trade of food productions, the case which has not been proved about transgenic foods. With attention to position of World Trade Organization (WTO), in food trade, examination of the WTO obligation about safety of foods is very important. So that the main question is about the legal base of WTO obligation to ensure the right to adequate food. In this article it has been shown that despite the absence of obvious provision about human right to adequate food in agreements of WTO, but WTO is impliedly obliged to respect this rights and standards about safety and risk assessment of food.  Keywords: Transgenic Food, World Trade Organization, Right to Adequate Food, Food Safety, SPS Agreement
 • A Criticism of Article 137 of Islamic Criminal Law regarding Crime Recidivism
  Azadeh Ghorbani, Arezoo Ghorbani Pages 69-78

  In the present study which has been carried out in a descriptive and analytical way, it is proposed that though Islamic Criminal Law, approved in 1392, contains a lot of changes and innovations, we cannot ignore some faults in some of its articles. One of these articles is article 137 regarding crime recidivism in Ta`zirat crimes. In the first glance, this issue may doesn't become bold, but after attention and delicacy and referring to article 137, we can point out that not correcting this fault can lead to quandary and variance of opinions. What the authors are following in the present study is to investigate Ta`zirat punishments regarding deprivation of social rights of the sentenced which if a person after the date of definity of arbitrate until political rehabilitation commits a crime, the laws of crime recidivism will be applied to him/ her.


  Keywords: Islamic Criminal Law, Offenses Sentenced, Article 137, Recidivism, Rehabilitated
 • The Problem-Oriented Policing and Fear of Crime Authors
  Saeed Kermani, Seyyed Mahdi Seyyedzadeh Sani Pages 79-106

  We can define fear of crime as an emotional reaction characterized by a sense of danger and anxiety produced by the threat of crime. The dynamics of fear of crime is a multi-faceted phenomenon, but you cannot say that all type of it is considered as a treat. Analyzing and reducing fear of crime is increasingly considered to be a police task in lots of countries. There are three kind of policing: classical, community based and Problem-Oriented Policing. Problem-Oriented Policing (POP), coined by Herman Goldstein, is a policing strategy that involves the identification and analysis of specific crime and disorder problems, in order to develop effective response strategies. For years police focused on the “means” of policing rather than it’s “ends”. Goldstein called to replace what he termed the reactive, incident-driven “standard model of policing”. Based on this theory SARA model for problem solving was expanded. In SARA, “Scanning” is the first step and require police identifying and prioritizing potential problems in their jurisdiction. Second step is analyzing the problem. The third step, response, has the police develop and implement interventions designed to rectify the problems. The final step is assessment, which involves evaluating the impact of the response and what good has been accomplished. In this article it was tried to look at the problem of fear of crime with this approach.

  Keywords: Problem-Oriented Policing, Policing Methods, Fear of Crime, Crime Prevention
 • The Interaction of Territorial Integrity with Rights,Legitimate Freedoms under Domestic,International Law
  Hedieh Sadat Mirtorabi, Sobhan Tayebi Pages 107-136

  Today, independence and territorial integrity of the country as a universal principle and interest will be emphasized .United Nations, international law and the constitution, strongly support such a view. According to various principles of the constitution, national unity and territorial integrity, independence, Islamic Republic of Iran is considered a necessary condition. For this reason, the ninth constitution of liberty, independence, unity and territorial integrity of our inseparable and maintaining it is the duty of the state and nation by nation knows. Iran's territorial integrity and international borders, the highly respected and public support and its abuses, constitutes an infringement of the public authority. On the other hand, the acceptance and recognition of the rights of ethnic groups and tribes in the country, shall not impair the sovereignty or secession from the local area. The third season of the Iranian constitution inspired by the principles of Islamic Thought, a variety of fundamental freedom sand protecting people's attention has .Detailed explanation of the relationship between freedom, independence, unity and territorial integrity can avoid the appearance of arbitrariness and dependency analysis, effective and lead society towards achieving happiness.  Keywords: Territorial Integrity, Legitimate Freedoms, Fundamental Rights, Sovereign Principle, Challenge, Strategy
 • Reduction Process of Capital of Corporation in Iran and UK Laws
  Hamid Shali Pages 137-158

  Some measures must be observed in the reduction of capital of corporation, including changes in the corporation’s investment. Notice of the process of reducing for implementing legally of the measures is obvious.
  Capital reduction in Iran's law may be mandatory or arbitrarily and the reasons which require the reduction is different. Each of organs of corporation is involved in the reduction process. In Iran’s law the capital reduction take place with recommendation of board of directors, the specials report of auditors and the decision of the Extraordinary General Assembly, but according to British law, Capital reduction may be take place due to a special resolution of the General Assembly or in the court decisions.
  The general assembly at the time of adoption of capital reduction shall consider some circumstances, including, observing Restrictions concerning the minimum amount of capital reduction, equality of shareholder’s rights and observing creditors’ rights.
  In this article which is used from a descriptive-analytical method, the Iran’s law, as far as possible, will compare and explain with UK’s laws.

   

  Keywords: Change of the Capital, Corporation, Process of the Capital Reduction, UK’s Corporation’s Laws
 • Legal Analysis of Mobile Number Portability in Iran, in the Light of Comparative Studies
  Seyyed Hashem Maddah Hosseini, Rajab Fallahi, Sara Mortezagholi Pages 159-176

  The development of technologies associated to mobile phone, and, also increase of customers’ demands to take advantage from the foresaid technologies have led to new technologies on mobile phone. One of the most considerable technologies is to transfer the mobile operator, without any number portability. This issue is known significant; because there are some customers who cannot exchange their SIM card because of number importance, although they may not be satisfied of their operator. Since to achieve more economic profits and, growth of competition in telecommunication markets are known as goals of said prerogative, the economic aspects have influenced, so notably, on regulation and legal requirements of the technology. Hence, regarding to the significance of the legal aspects of the event, to which it’s been referred, in this article the legal aspects of technology are being analyzed. Both legal frameworks identified mandatory by the regulatory authority and considering regulation methods on the technology are analyzed in this article. Moreover, since this issue is known young in Iran, the legal aspects of the technology in Iran have been studied.

  Keywords: Number Portability, Mobile Phone, Legal Frameworks of Tariff, Regulatory
 • Effects of the Disclaimer or Limitation of Liability Clauses in Iranian Law with a Review in the English Legal System
  Hojjat Mobayen, Amin Amirhosseini Pages 177-198

  In this article we will study effects of the clause for eliminate or reduce liability in relations between two parties, and also with third parties. This type of clause reduces or eliminates contractual liability of the agent of damage, except in cases of violation of public order that this clause will be considered invalid. These clauses are effective in the tortious liability, provided that the clause is expressly encompassed the fault and does not violate a jus cogens; this theory has been accepted also in the English Law. In relation to the third parties, the agent of damage who is the successor in the contract, could reliance on the exclusion clause against the aggrieved party, based on the theory of “Third-party beneficiary” or “subrogation”. The exclusion clause should be reliable on against third parties who can't prove the fault of the agent of damage, except by reference to the contract.

  Keywords: Contract Liability, Tortious Liability, Exclusion Clause, Public Order
 • The Mechanisms for Protecting the Right to Use the Mother Tongue in International and National Institutions: Review on International Jurisprudence
  Seyed Ghasem Zamani, Farhad Abedini Saadabad Pages 199-230

  The right to use the mother tongue is influenced by examination of this right in international human right. In fact, speaking of language right requires review of nature of this right in general human right framework and minority rights, on the one hand the right to use of mother tongue is rooted in “right to be different” that derived from human dignity, and on the other hand, given the majority language rights are well-established in different ways than minority language rights, right to use of mother tongue needs to be studied in minority rights. Thus, according to the importance of mother tongue, language rights can be divided and evaluated in toleration oriented approach that prohibits government of any intervention towards select and use of language and also promotion oriented approach which seeks to protect the use of mother tongue language in a variety of areas of education, the courts and the public authority. The international mechanisms in relation to language rights play a significant role in the identification, interpretation and implementation of the rights to use of mother tongue. Because in recent years by observing practices of international entities witnessed the transition from negative commentary to positive commentary about minority rights specially language rights. In addition, internal courts in this field have considerable potential and in this way can be effective in extending and developing of right to use of mother tongue.

  Keywords: Mother Tongue, Minorities, International Human Right, International, National Mechanism
 • The Privilege against Self-Incrimination in International Courts; (ICC, ICTY, ICTR)
  Alireza Gharaghani Pages 231-260

  The privilege against self-incrimination means that in criminal procedure an accused shall not put himself in position that its result is his conviction; he shall not be compelled to contribute actively in proceedings which will lead to his conviction; whether he was ordered by inspectors to declare facts or produce documents.
  Self-incrimination often occurs within accused's speaking; the question is that, are the privilege against self-incrimination & right to silence the same or not? There are different ideas but it is defendable to say that; the privilege against self-incrimination has wider spread & in addition to acoustic communications, it covers other types of self-incrimination such as produce documents.
  This right has been pointed in several international documents such as; “The Universal Declaration of Human Right” & “International Covenant on Civil & Political Rights” & “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”.
  Statutes & other regulations of international courts (i.e ICC, ICTY, ICTR) has the best standard of accused's defense rights. The privilege against self-incrimination & other aspects of this right (such as adverse inference) expressly has been anticipated in case law & all provisions of these courts.

  Keywords: The Privilege against Self-Incrimination, Adverse Inference, ICC, ICTY, ICTR