فهرست مطالب

بیومکانیک ورزشی - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1397)

مجله بیومکانیک ورزشی
سال چهارم شماره 4 (زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا ناصرپور*، مونا میرجانی صفحات 1-10
  هدف

  هدف از این مطالعه، شیوع و بررسی انواع مکانیزم آسیب مچ پای کاراته کاران حرفه ای ایران بود.

  روش ها 

  390کاراته کا با میانگین سنی 8/2±5/24 سال و وزن 8/11±5/63 کیلوگرم سبک مبارزه (کومیته) شرکت کننده در انتخابی تیم ملی در این تحقیق شرکت کردند. از پرسشنامه (Foot and Ankle Ability Measure) FAAM جهت ثبت اطلاعات مربوط به آسیب مچ پا ازجمله سابقه، مکانیزم، نوع درمان و نحوه تاثیرگذاری این آسیب ها بر توانایی و محدودیت اجرای فعالیت های روزانه و ورزشی آزمودنی ها استفاده شد. از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) برای توصیف داده ها و از آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین خرده مقیاس های روزمره و ورزشی FAAM و سطح خود اظهاری فرد در سطح معناداری 05/0 درصد استفاده شد.

  یافته ها

   86 درصد کاراته کاران تجربه پیچ خوردگی و آسیب مچ پا را داشتند و بیشترین میزان آسیب دیدگی در حین مسابقه رخ داده است. مهمترین مکانیزم آسیب مچ پا چرخش ناگهانی روی پا و لگد زدن به حریف بود و در بیشتر موارد فرد خود درمانی انجام داده و به پزشک مراجعه نکرده بود. ضریب همبستگی امتیاز مقیاس فعالیت های روزمره و ورزشی نیز با نمرات خود اظهاری ورزشکاران نیز به ترتیب (*000/0P=،588/0r=) و (*000/0P=،742/0r=) بود.

   نتیجه گیری

   با توجه شیوع آسیب دیدگی ورزشکاران، توصیه می شود برنامه های حس عمقی و تقویتی ویژه ای در جهت کاهش ریسک فاکتورهای آسیب در دستور کار مربیان قرار گیرد. با توجه به عدم پیگیری ورزشکاران در بیشتر آسیب دیدگی ها در امر درمان و بازتوانی امکان بروز آسیب مجدد در مچ پا، پیشنهاد می گردد فرایند ریکاوری پس از آسیب تحت نظر پزشک و برگشت به تمرین با توجه به آن انجام گیرد.

  کلیدواژگان: شیوع آسیب، مکانیسم، آسیب مچ پا، پرسشنامه FAAM، کاراته
 • علیرضا رمضانی، مراد حسینی* صفحات 11-20
  هدف

  هدف این مطالعه بررسی تغییرات دقت تیراندازی و خستگی عضلات ساق پا به دنبال هشت هفته تمرینات مقاومتی در  مردان تیرانداز با تپانچه بادی بود.

  روش ها

  جامعه آماری تیراندازان مرد نخبه استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. نمونه آماری شامل 20 نفر بودند که به روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی شامل پنج حرکت زیر بود که به آهستگی و در صبح اجرا شدند. حرکات در 3 نوبت 10 تکرار در جلسه اول آغاز شد و در جلسه آخر با 5 نوبت ها 14 تکرار به پایان رسید. مدت دوره ی تمرینات مقاومتی 8 هفته، هر هفته 3 جلسه تمرینات اجرا شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس با داده های تکراری و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس فرضیه های های تحقیق، تعداد فرم های وضعیتی (2 فرم) و متغیر های تحقیق تعیین شد و از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که متعاقب هشت هفته تمرین مقاومتی میزان دقت هدف گیری و خستگی عضلات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه های مخنلف متفاوت معنی داری داشتند (05/0=P). همبستگی بالایی بین تغییرات خستگی عضلات و دقت هدف گیری در دو فرم وضعیتی ایستادن ممتد و ایستادن متناوب نیز مشاهده شد (05/0=P).

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج نشان می دهند که تغییرات خستگی عضلات و دقت هدف گیری در دو فرم وضعیتی ایستادن ممتد و ایستادن متناوب متعاقب 8 هفته تمرین مقاومتی مثبت بود.

  کلیدواژگان: دقت تیراندازی، خستگی عضلات، تیراندازان مرد
 • فاطمه حاتمی*، سید صدرالدین شجاع الدین صفحات 21-30
  زمینه و هدف

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی (عصبی عضلانی و ثبات دهنده)  بر درد، ویژگی های عملکردی و دامنه حرکتی زنان ورزشکار دارای ناپایداری مزمن مچ پا انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه 30 ورزشکار زنان مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا به صورت هدفمند انتخاب شده و به شکل تصادفی در سه گروه 10 نفره تمرینات تعادلی، تمرینات ترکیبی (عصی عضلانی- ثبات دهنده) و گروه کنترل، قرار گرفتند. ابتدا میزان درد آزمودنی ها با آزمون دیداری درد (VAS) و ویژگی های عملکردی با آزمون جهش جانبی، آزمون جهش هشت لاتین، آزمون جهش سه گانه تک پا ارزیابی شد. برای اندازه گیری دامنه حرکتی دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن نیز از گونیامتر استفاده شد. سپس گروه های تمرینی تعادلی و ترکیبی به مدت شش هفته (سه جلسه 60 دقیقه ای در هفته) تمرینات خود را انجام دادند سپس بعد مداخله تمرینات اصلاحی و ترکیبی، پس آزمون به عمل آمد. از آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس ها استفاده شد، آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تغییرات بین گروهی، آزمون تعقیبی توکی برای بررسی تعیین محل تفاوت میانگین بین گروه ها و از آزمون t همبسته برای بررسی تغییرات درون گروهی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برنامه های تمرینی تعادلی و ترکیبی تاثیر معنی داری بر درد (03/0=p، 01/0=p)، متغرهای عملکردی (01/0≥p) و دامنه حرکتی دورسی فلکشن (02/0=p، 01/0=p) و پلانتارفلکشن مچ پا (01/0=p، 02/0=p) دارد. و در مقایسه دو برنامه تمرینی مشخص شد تاثیر تمرینات ترکیبی بر درد، ویژگی های عملکردی و دامنه حرکتی دورسی فلکشن آزمودنی ها بیشتر بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج توصیه می شود در توانبخشی صحیح و به موقع افراد آسیب دیده از ناحیه مچ پا از تمرینات  تعادلی در کنار تمرینات ترکیبی برای بهبود درد، ویژگی های عملکردی و دامنه حرکتی استفاده شود.

  کلیدواژگان: تمرینات تعادلی، تمرینات عصبی - عضلانی، تمرینات ثبات دهنده، درد، ویژگی های عملکردی، دامنه حرکتی
 • محبوبه کیوان*، حیدر صادقی صفحات 31-40
  هدف

  تیپ سنجی یا سوماتوتایپ روشی برای توصیف فیزیک انسان درباره تعدادی از خصیصه هاست که به شکل و وضعیت بدن مرتبط اند و می تواند کنترل پاسچر را تحت تاثیر قرار دهد، هدف از انجام این تحقیق ارتباط تیپ بدنی با کنترل پاسچر ایستا، نیمه پویا و پویا بود.

  روش ها

  140 نفر زن 12 تا 50 سال با میانگین سن 94/10±45/26، که هیچگونه ناهنجاری اسکلتی، آسیب و درد در اندام تحتانی، آسیب دهلیزی و عصبی-عضلانی نداشتند، بعنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. ویژگی های آنتروپومتریک مربوط به تیپ بدنی اندازه گیری شده و سپس بر اساس روش هیث-کارتر آزمودنی ها به سه گروه اکتومورف(46 نفر)، مزومورف(45 نفر) و اندومورف(49 نفر) تقسیم شدند. برای ارزیابی کنترل پاسچر پویا تست نرمال شده ستاره(Y Balance Test) و برای برآورد کنترل پاسچر ایستا و نیمه پویا تست شمارش خطا(BESS) اجرا شد. برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد سن، قد، وزن، تعداد خطا در تست BESS و فاصله دستیابی در سه جهت آزمون Y، از آمار توصیفی و برای ارتباط تیپ بدنی با کنترل پاسچر پویا، نیمه پویا و ایستا از همبستگی کا-اسکوار در سطح معناداری 05/0≥ P استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی یافته های تحقیق نشان داد آزمودنی های مزومورف به لحاظ کنترل پاسچر ایستا و نیمه پویا بهتر از گروه اکتومورف و اندومورف بودند. اما گروه اکتومورف در هر سه جهت تستY، بیشترین میزان دستیابی را نسبت به هر دو گروه مزومورف و اندومورف نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج از ارتباط جزء عضلانی غالب با کنترل پاسچر ایستا و نیمه پویا حمایت می کند.

  کلیدواژگان: تیپ بدنی، کنترل پاسچر ایستا، کنترل پاسچر نیمه پویا، کنترل پاسچر پویا
 • مصطفی شادکانلو استاد، علی اصغر نورسته*، حامد باباگل تبار سماکوش صفحات 41-50
  هدف

  تعادل یکی از اجزای کلیدی مهارت های حرکتی برای حفظ پاسچر و اجرای مهارت های ورزشی پیچیده است. مطالعات اخیر با استفاده از طرح تکلیف دوگانه نشان می دهند که کنترل پاسچر به منابع توجهی نیاز دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تعادل ایستا و پویا ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در شرایط با و بدون اعمال اغتشاشات پوسچرال بود.

  روش ها

  در این پژوهش 42 ورزشکار با 3 سال سابقه ورزشی(14کشتی گیر، 14 فوتبالیست، 14کاراته کا) شرکت کردند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون-های بس و ستاره و برای اغتشاش پاسچرال یا تکلیف شناختی از شمارش معکوس اعداد استفاده شد. داده ها پس از بررسی توصیفی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس، تحلیل کواریانس و t همبسته در سطح 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد حفظ تعادل ایستا و پویا در کشتی گیران، فوتبالیست ها و کاراته کاها تفاوت معنی داری ندارد و حفظ تعادل ایستا و پویا همراه با اعمال اغتشاشات پاسچرال در این گروه ها تفاوت معنی داری نداشت. در حفظ تعادل ایستا بدون اعمال اغتشاشات نسبت به تعادل ایستا همراه با اغتشاشات پاسچرال در هر گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در حفظ تعادل پویا بدون اعمال اغتشاشات پاسچرال نسبت به تعادل پویا همراه با اغتشاشات پاسچرال در هر گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد. همچنین حفظ تعادل پویا بدون اغتشاشات پاسچرال بهتر بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق به مربیان و فیزیوتراپیست ها پیشنهاد می شود در ارزیابی از روش های تکلیف دوگانه استفاده کنند

  کلیدواژگان: تعادل ایستا، تعادل پویا، اغتشاشات پاسچرال، توجه، کشتی، فوتبال، کاراته
 • رضا حسینی*، علی اصغر نورسته، نظام نعمتی صفحات 51-60
  هدف

  حفظ تعادل یکی از اساسی تر ین عملکر دهای سیستم عصبی- عضلانی درانجام تمامی فعالیت های ساده و پیچیده ورزشی می باشد. ناهنجاری های اسکلتی- عضلانی بویژه ناهنجاری های زانو پر انتزی دراندام تحتانی می تواند بر بیومکانیک بدن تاثیر بگذارد. هدف از این تحقیق، مقایسه تعادل ورزشکاران 11 تا 14سال با و بدون زانوپرانتزی بود.

  روش ها

  این تحقیق کاربردی و از نظر روش، علی مقایسه ای می باشد. از580 ورزشکار نوجوان غیرحرفه ای پسر شهرستان مریوان دررشته های هندبال،والیبال و بسکتبال که درهفته سه جلسه تمرین داشتند،21نفر با ناهنجاری زانو پرانتزی با میانگین سنی22/1 ±15/13 سال، قد 32/2±68/1 متر و وزن 48/4 ±23/51 کیلوگرم و21 نفر بدون ناهنجار ی با میانگین سنی 17/1 ±95/12 سال، قد 45/1 ±67/1 متر و وزن 48/3 ±49/49 کیلوگرم برای بررسی نهایی انتخاب شدند. ناهنجاری زانو پرانتزی با کولیس اندازه گیری شد. از آزمون باس استیک جهت ارزیابی تعادل ایستا و از آزمون وای برای ارزیابی تعادل پویا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تیt)  (گروه های مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین تعادل ایستا در ورزشکاران با ناهنجاری زانو پرانتزی و سالم تفاوت معنی داری وجود ندارد) 61/0 .(p=درحالی که بین تعادل پویا و ناهنجاری زانو پرانتزی تفاوت معنی داری بین دو گروه در جهت های خلفی- داخلی)003/0 (p=و خلفی- خارجی)004/0 (p=مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  بروز اثرات منفی ناهنجاری برتعادل نیازمند گذشت زمان است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که انجام اقدامات پیشگیرانه و تمرینات مناسب در سنین پایین ممکن است اثرات منفی ناهنجاری بر تعادل راکاهش دهد.

  کلیدواژگان: زانوی پرانتزی، تعادل پویا، تعادل ایستا
|
 • Hamidreza Naserpour*, Mona Mirjani Pages 1-10
  Objective

  The aim of the current study was to investigate the ankle injury mechanism and its prevalence among the Iranian Iranian Professional Karateka.

  Methods

  390 Kumite karateka (age 24/5±2/8 years and weight 63/5±11/8 kg) attendant in the national team qualifiers participated in this study. The information of ankle injuries such as history, injury mechanism, and effects of ankle symptoms on ability to perform daily and sports activities was obtained through FAAM (Foot and Ankle Ability Measure) questionnaire. Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used to describe the data, and Pearson's correlation test was used to determine the relationship between daily and sport FAAM subscales and self-reported scores with a significance level of (P≤0/05).

  Results

  86 percent of the karateka’s in the present study had ankle sprains and injuries, and the most injuries occurred during the competition. The most important mechanism of ankle injuries was abrupt rotation of the foot and kicking the opponent, and in most cases subjects did self-treatment and did not see a physician. Correlation coefficients of the scale of daily and sports activities with athletes' self-reported scores were (r=0/588, P=0/000*) and (r= 0/742, P=0/000*), respectively.

  Conclusion

  Regarding the prevalence of ankle injuries among athletes, it recommended that special proprioception sense and strengthen protocol in other to reduce the injury’s risk factor. According to the lack of follow-up of athletes in most cases in the treatment and rehabilitation of ankle injuries, it is highly recommended that the post-injury recovery process be monitored by a physician and back to sport with this regard.

  Keywords: Prevalence of Injury, Mechanism, Ankle Injury, FAAM Questionnaire, Karate
 • Alireza Ramezani, Morad Hosseini* Pages 11-20
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the study of shooting accuracy and fatigue of leg muscles after eight weeks of resistance training in shooters men with a Inflatable pistol.

  Methods

  The statistical population of elite male shooters was Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces. The sample consisted of 20 subjects who were randomly divided into two groups. The data were analyzed using repeated  measures ANOVA and Pearson correlation coefficient tests. The resistance training protocol included the five movements that were performed slowly and in the morning. The movements were performed in 3 sets of 10 repetitions in the first session and in the final session with 5 sets, 14 repetitions. The duration of the resistance training sessions was 8 weeks, 3 sessions each week. The method of data analysis was determined based on research hypotheses, number of status forms (2 forms), and variables of research and performed SPSS software version 20 was used.

  Results

  Results showed that following eight weeks of resistance training, the accuracy of targeting and muscle fatigue in the post-test were compared with the pretest in the groups were significantly different (P=0.05). There was a high correlation between changes in muscle fatigue and target accuracy in both standing and stand-up positions (P=0.05).

  Conclusion

  In general, the results show that changes in muscle fatigue and target accuracy in two form of standing positions after 8 weeks of resistance training were positive.

  Keywords: targeting accuracy, muscle fatigue, elite male shooters
 • Fatemeh Haataamee*, Seyed Sadrodin Shojaodin Pages 21-30
  Background and Objectives

  The aim of this study was to compare the effect of a period of balance and combination exercises (neuromuscular and stabilizing) on ​​pain, functional characteristics and motor range of athlete women with chronic ankle instability.

  Materials and Methods

  In this study, 30 female athletes with functional ankle instability were selected and randomly assigned into three groups of 10 people balance exercises, combined exercises (muscular relaxation stabilizer) and control group. The amount of pain was measured by Visual Analog Test (VAS). Functional features were tested by side mutation test, Eighth Latin mutation test, single mutation triple test. Goniometer was used to measure the range of dorsiflexion and plantar flexion. Then, the training groups performed their exercises for six weeks (three sessions of 60 minutes per week) and after the intervention, the post-test was performed in 3 groups and the results were compared. The Leven's test was used to test the homogeneity of variances in the pre-test. The covariance analysis test was used to examine the intergroup changes. Tukey's post hoc test was used to determine the location of the difference between the groups and the t-test for correlating the changes within the group.

  Results

  The results showed that a balance and combination had a significant effect on the subjects 'pain (p=0.03, p=0.01), functional characteristics (p≤0.01) and dorsiflexion (p=0.01) and plantar flexion (p=0.01, p=0.02). Comparing two exercise programs, it was found that the effect of combined exercises on pain, functional characteristics, and dorsiflexion range of subjects was higher.

  Conclusion

  According to the results, it is recommended that correct and timely rehabilitation of the ankle injured patients be used for balancing exercises along with combined exercises to improve pain, functional characteristics, and range of motion.

  Keywords: Balancing exercises, neuromuscular exercises, stabilization exercises, pain, functional characteristics, range of motion
 • Mahbubeh Keivan*, Heidar Sadeghi Pages 31-40
  Objective

  Somatotype is a method to describe the human physique which can influence postural control. The aim of this study was the relationship between somatotype and static, semi-dynamic and dynamic postural control.

  Methods

  140 females 12-50-year-old(26.45±10.94) participated in this study who had no skeletal, vestibular and neurological abnormalities and no trauma or pain in lower extremities. Anthropometric characteristics related to body type were measured and then the subjects categorized in three groups of ectomorph(n=46), mesomorph(n=45) and endomorph(n=49) based on the Heath-Carter method. The normalized star test(Y Balance Test) was used to assessment dynamic postural control and to measure the semi-static and dynamic postural control BESS was performed. Descriptive statistics was used to calculate the mean and standard deviation of age, height, weight and number of errors in BESS and to determine the relationship between morphologic somatotype and static, semi-dynamic and dynamic postural control K-square in a significant P ≤0/05 was used.

  Results

  Findings showed that mesomorph cases were better than ectomorph and endomorph groups in static and semi-dynamic postural control. But ectomorph group showed the most accessibility in each direction of Y test rather than the other groups.  

  Conclusion

  Static and semi-dynamic postural control is associated with a dominant mesomorphic component.

  Keywords: Somatotype, Static Postural Control, Semi-dynamic Postural Control, Dynamic postural control
 • Mostafa Shadkanlu Ostad, Ali Asghar Norasteh*, Hamed Babagoltabar Samakoush Pages 41-50
  Objectives

  Balance is a key component of motor skills ranging from maintaining posture to executing complex sport skills. The aim of this study was to Comparison of static and dynamic balance of athletes of different sports in conditions with and without posture disturbances.

  Methods

  Fort two athletes with 3 years athletic experience (wrestling (n=14, age 19.85±2.79 years, height 177.14±5.17 cm, mass 71.64±1.32 kg), football (n=14, age 21.57±2.02, height 178.86±6.58 cm, mass 74.35±8.02 kg), karate (n=14, age 21.35±1.54, height 178.07±4.1 cm, mass 76.92±4.98 kg)) participated in this study as subjects. Static balance was assessed using the Balance Error Scoring System (BESS) and dynamic balance was assessed using the Star Excursion Balance Test (SEBT). Data were analyzed using by (ANOVA), (GLM) and paired t test (P≤0.05).

  Results

  No significant differences were found between the static and dynamic balance with posture disturbances on 3 groups. No significant different were found between static balance with and without posture disturbances on each 3 groups. Significant different were found between dynamic balance with and without posture disturbances on each groups. Also maintain of dynamic balance without posture disturbances was better.

  Conclusion

  According to the results of the research coaches and physiotherapists are advised to perform the balance using dual-task.

  Keywords: Static balance, Dynamic balance, Dual-task, Attention, Wrestling, Football, Karate
 • Reza Hosseini*, Ali Asghar Norasteh, Nezam Nemati Pages 51-60
  Objective

  Balance is the most basic function of the neuromuscular system in performing all simple and complex activities that contribute to health-related physical fitness. Musculoskeletal deformity especially, genu varum in the Lower extremity abnormality has negative effect on body biomechanics in walking and running. The aim of this study was to the comparison of balance between 11-14 years old athletes with and without genu varum.

  Methods

  This study used a causal-comparative design. From total 580 amateur adolescent athletes of Mariwan clubs who involved in basketball, handball and volleyball that take apart three times per week, 21subject with genu varum with mean age of 13.15 ±1.22 yr, height of 1.68±2.32 cm, and weight of 51.23 ±4.48kg. And 21subject without genu varum with mean age of 12.95±1.17yr, height of 1.67±1.45 m, weight of 49.49 ±3.48kg were recruited. Deformity of genu varum was assessed with caliper. Static and dynamic balance was evaluated by Bass stick test and Y balance test respectively. Data analysis was performed by independent samples T test.                                                                     

  Results

  t-test showed no significant difference between static balance in genu varum and healthy athletes (P=0.61), while significant differences were observed in direction of posterior-medial (P=0.003) and posterior- lateral (P=0.004) in dynamic balance test between groups.

  Conclusion

  it seems that the negative effect of deformity could worsen over time. Therefore, it can be concluded that effective training and protective effort in the adolescent years maybe decreases the effect of abnormality on balance.

  Keywords: Genu varum, Dynamic balance, Static balance