فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید نوری زاده*، مونا میرجانی، حمیدرضا ناصرپور صفحات 1-10
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی و تعادل ایستا با عملکرد تیراندازی سربازان نظامی بود.

  روش ها

  یکصد فراگیر آموزش نظامی با میانگین سنی 66/1±92/23 سال و وزن 77/12±96/73 کیلوگرم در تحقیق شرکت کردند. تست تیر اندازی میدانی از آزمودنی ها به عمل آمد و بر اساس ان آزمودنی ها به دو گروه با نمرات تیراندازی بالا و پایین عدد 60 تقسیم بندی شدند. استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی با آزمون های برگرفته از تمرینات ثبات مرکزی و تعادل ایستا با آزمون لک لک ارزیابی شد. جهت بررسی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و t مستقل و با سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون همبستگی معناداری بین نمرات تیراندازی و ثبات مرکزی (000/0P=،661/0R=)، تیراندازی و تعادل ایستا (000/0P=،684/0 R=) و تعادل ایستا و استقامت عضلات مرکزی (000/0P=،718/0 R=) را نشان داد. آزمون t مستقل نیز تفاوت معنی داری در متغیرهای استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن و تعادل ایستای آزمودنی های دو گروه نشان داد (000/0P=).

  نتیجه گیری

  استقامت در ناحیه مرکزی بدن سبب بهبود تعادل شده و این دو شاخص باعث بهبود عملکرد تیراندازی می شود. پیشنهاد می شود این تمرینات در برنامه آمادگی جسمانی تیراندازان گنجانده شود.

  کلیدواژگان: ثبات مرکزی، تعادل، تیر اندازی، نظامی
 • آیدا عصاریها، الهه آزادیان* صفحات 11-20
  هدف

  ناشنوایی علیرغم آسیبی که به برقراری ارتباط می گذارد، با اختلالات جسمانی دیگری مثل ضعف تعادلی و شناختی نیز مرتبط می باشد. بررسی عملکرد تعادلی و شناختی در مطالعات معدودی مورد توجه محققان بوده، اما تعیین ارتباط بین این دو عملکرد کمتر بررسی شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط عملکرد شناختی و عملکرد تعادلی در افراد  ناشنوا بود.

  روش ها

  تعداد 39 دانش آموز ناشنوا از مدارس استثنایی شهر همدان و 40 دانش آموز شنوا در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات مربوط به عملکرد توجهی افراد با استفاده از نرم افزارهای فلنکر، عملکرد پیوسته و استروپ مورد ارزیابی قرار گرفت؛ همچنین تعادل این افراد با استفاده از خرده مقیاس تعادلی آزمون برونینکس ازورتسکی اندازه گیری شد. با استفاده از روش آماری من یوویتنی و ویلکاکسون و همچنین آزمون اسپیرمن نتایج در نرم افزار SPSS و با 0/05< p مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که افراد ناشنوا به طور معنی داری دارای عملکرد تعادلی و شناختی ضعیف تری نسبت به افراد شنوا می باشند. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که بیشترین همبستگی در نتایج آزمون فلنکر با آزمون راه رفتن پاشنه-پنجه وجود داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بیان شده در این پژوهش افراد ناشنوا برای اجرای اعمال تعادلی وابستگی بیشتری به اطلاعات بینایی دارند. همچنین با افزایش ظرفیت توجهی شاید بتوان موجب بهبود عملکردهای حرکتی در این افراد گردید.

  کلیدواژگان: ناشنوا، تعادل ایستا، تعادل پویا، توجه
 • امیرعلی جعفرنژادگرو*، سعیده حشمتی زاده صفحات 21-30
  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی الگوی زمان بندی فعالیت عضلات منتخب طی دویدن در دانش آموزان پسران دارای عارضه سر به جلو در مقایسه با همتایان سالم خود بود.

  روش ها

  12 نفر کودک پسر دارای عارضه سربه جلو (سن: 4/1±7/ 11 سال، قد: 2/6±7/149 سانتی متر، وزن: 7/4±0/38 کیلوگرم و 16 نفر کودک پسر سالم (سن: 3/1± 8/11 سال، قد: 6/6±2/148 سانتی متر، وزن: 4/0±6/39 کیلوگرم) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. زمان بندی فعالیت عضلات راست کننده ستون فقرات (ناحیه گردنی)، جناغی چنبری پستانی، دندانه ای قدامی، ذوزنقه فوقانی و تحتانی سمت چپ و راست بدن طی دویدن با پای برهنه مورد بررسی قرار گرفته شد. فعالیت عضلانی با استفاده از یک سیستم الکترومایوگرافی 16 کاناله بی سیم ثبت شد. از آزمون t مستقل جهت تحلیل آماری داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های هیچ گونه اختلاف معناداری را در شروع و پایان فعالیت عضلات طی فاز اتکا دویدن بین دو گروه نشان نداد (05/0<P). مدت زمان فعالیت عضلات ارکترواسپاینا سمت راست در گروه سالم نسبت به گروه سربه جلو حدود 41 میلی ثانیه بزرگتر بود (024/0=P). همچنین مدت زمان فعالیت عضله جناغی چنبری پستانی سمت چپ در گروه سالم در مقایسه با گروه سربه جلو حدود 64 میلی ثانیه بزرگتر بود (037/0=P).    

  نتیجه گیری

  در مجموع، از این یافته ها می توان در پروتکل توانبخشی افراد دارای عارضه سر به جلو در محیط های درمانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: دویدن، عارضه سر به جلو، زمانبندی فعالیت عضلانی
 • عبدالرسول دانشجو*، مریم محسنی صفحات 31-40
  هدف

  هدف از این تحقیق مقایسه پارامتر‏های کینماتیکی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال حین فرود در دقایق مختلف بازی فوتبال بود.

  روش ها

  تعداد 15 نفر از بازیکنان رده سنی جوانان باشگاه صنعت مس کرمان با میانگین سن (12/1±55/17 سال)، جرم (22/7± 21/62کیلوگرم)، قد (88/7±43/175متر) به صورت داوطلبانه دراین تحقیق شرکت کردند. بازیکنان پروتکل خستگی بنگزبو که شبیه به بازی فوتبال است را اجرا کرده و سپس هر 15 دقیقه دو پرش خلاف حرکت انجام داده و پس از ضبط فیلم توسط سه دوربین (Sony A7S) اطلاعلات فرود از طریق نرم افزار کینوا استخراج شده و با استفاده از نرم افزار (spss) سعی شد عملکرد کینماتیکی آزمودنی‏ها در دقایق مختلف بازی فوتبال مورد مقایسه قرار گیرد. از روش اندازه‏های مکرر برای مقایسه بازه‏های زمانی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین زاویه فلکشن آزمودنی ها در دقایق 0 و60 کمترین میزان بوده است. همچنین دقایق 0، 60 و105 بازی بیشترین میزان والگوس زانو در پای برتر حین فرود وجود دارد. باوجود این تفاوت معناداری در زاویه والگوس زانوی پای غیر برتر حین فرود مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که در دقایق 0، 60 و 105 بازی فوتبال احتمال وقوع آسیب Acl  بیشتراز سایر دقایق این ورزش است . همچنین نشان داده شد که بیومکانیک پای برترهنگام فرود در طی دقایق مختلف بازی فوتبال بیشتراز پای غیر برتر تغییر کرده و زاویه والگوس زانوی بیشتری حین فرود داشته است و به همین دلیل می‏توان گفت که احتمال آسیب Acl در بازی برای پای برتر بیشتر از پای غیر برتر است.

  کلیدواژگان: رباط صلیبی قدامی، والگوس زانو، فرود، پای برتر، پای غیر برتر
 • میلاد صادقی*، رضا مهدوی نژاد صفحات 41-50
  هدف

  باتوجه به برخوردی بودن ورزش کشتی و درصد نسبتا زیاد آسیب های این رشته شناسایی روش های پیشگیری از آسیب از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب تراباند بر تعادل و عملکرد حرکتی کشتی گیران نوجوان شهرستان بافت پرداخته شد.

  روش ها

  آزمودنی های این پژوهش شامل 30 مرد کشتی گیر بود که به صورت غیر تصادفی هدفدار انتخاب و به دو گروه تمرینی (سن:27/17 سال، قد: 72/1 متر، وزن:53/71 کیلو گرم و شاخص توده بدنی: 01/24) و کنترل (سن:07/17 سال، قد: 74/1 متر، وزن:46/72 کیلو گرم و شاخص توده بدنی: 88/23) تقسیم شدند. برای جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و سابقه ورزشی از پرسشنامه و برای اندازه گیری تعادل ایستا، پویا و عملکرد حرکتی به ترتیب از آزمون های تعادلی لک لک، وای و آزمون عملکرد حرکتی استفاده شد. از آزمون t مستقل و همبسته، یو من ویتنی و ویلکاکسون برای مقایسه تفاوت میانگین ها با خطای آماری 05/0≥P استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین تعادل ایستا (001/0>p) و نمره کل تعادل پویا و جهت های آن (001/0>p) در دو گروه وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به نظر می رسد اجرای برنامه ای کم هزینه بتواند در بهبود تعادل و عملکرد موثر باشد. با توجه به نتایج به نظر می رسد ورزشکاران این رشته در کنار تمرینات تخصصی و کار با وزنه های آزاد از تمرینات با تراباند نیز استفاده کنند تا با بهبود الگوی حرکتی بتوانند میزان آسیب را کاهش داده و الگوهای حرکتی خود را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: کشتی، تراباند، آزمون عملکرد حرکتی، تعادل ایستا، تعادل پویا
 • علی روشندل حصاری*، محسن توکلی صفحات 51-60
  هدف

  اختلالات اسکلتی- عضلانی به هر گونه آسیب بافتی سیستم اسکلتی-عضلانی و اعصاب که باعث مختل شدن عملکرد اندام می شود، اطلاق می گردد لذا هدف از این مطالعه مقایسه اختلالات اسکلتی-عضلانی بالا تنه در کشتی گیران آزادکار با کشتی گیران فرنگی و چوخه کار بود.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 15 کشتی گیر آزادکار، 15 کشتی گیر فرنگی کار و 15 کشتی گیر چوخه کار در استان خراسان شمالی طی سال 1398 انجام شد. آزمودنی ها به صورت هدفمند از جامعه در دسترس انتخاب شدند. ارزیابی زاویه کایفوزیس و لوردوزیس با خط کش منعطف انجام شد همچنین زوایای سر به جلو و شانه به جلو از نمای جانبی در ابتدا با دوربین دیجیتال و سپس با نرم افزار اتوکد تعیین گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید.

  یافته ها

  طبق یافته ها مشخص گردید در تمامی اختلالات اسکلتی-عضلانی بالاتنه به جزء لوردوزیس کمری، کشتی گیران آزادکار درصد بیشتری از ناهنجاری ها را نسبت به فرنگی کاران و چوخه کاران دارا بودند (P<0/05). لوردوزیس کمری فرنگی کاران نسبت به آزادکاران و چوخه کاران بیشتر بود (P<0/05).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ناهنجاری های ایجاد شده در نواحی سر، شانه و ستون فقرات، می تواند تحت تاثیر نوع رشته ورزشی قرار گیرد و حفظ پوسچر نامناسب برای مدت طولانی نیز خود عاملی جهت بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، کشتی چوخه
|
 • Saied Norizadeh*, Mona Mirjani, Hamidreza Naserpour Pages 1-10
  Objective

  The purpose of the present study was to investigate the relation between core stability muscle’s endurance and static balance with shooting performance of military soldiers.

  Methods

  One hundred participants of the military training course (age 23/92±1/66 years and weight 73/96±12/77 kg) participated in this study. The shooting test was performed by the subjects and divided them into two groups with high and lower shooting scores of 60. Endurance of core stability muscle and static balance measured by core stability exercise and stork test, respectively. Pearson's correlation test and independent-T test were used to analyze data with significant level of 0/05.

  Results

  Test results showed a significant correlation between shooting scores and core stability muscle endurance (P=0/000, R= 0/661), shooting scores and static balance (P=0/000, R= 0/684), and static balance with core stability muscle endurance (P=0/000, R= 0/718). The independent t-test also showed a significant difference in the core stability muscle endurance and static balance of subjects in two groups (P=0.000).

  Conclusion

  Endurance of core stabilator muscles enhance the balance, and these two factors improve shooting performance. Therefore, it is recommended that these exercises be included in the shooters' physical fitness program.

  Keywords: Core Stability, Balance, Shooting, Military
 • Aida Asariha, Elaheh Azadian* Pages 11-20
  Objectives

  Deafness, in spite of the damage to the relationship, is also associated with other physical disorders such as imbalance and cognitive impairment. The study of balance and cognitive function in deaf has been considered by researchers in a few studies, but the relationship between these two functions has been less relevant. The purpose of this study was to examine the relationship between attentional function and balance performance in deaf people.

  Methods

  39 deaf students from exceptional schools in Hamadan and 40 healthy students participated in this study. The Information about attentional performance of the subjects was evaluated by Flanker, continuous performance and Stroop softwares. Also, the balance was assessed using the balance subset of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-II, a standardized test of static and dynamic balance. Data were analyzed using Maan-Withney U, Wilcoxon and Spearman test statistical methods. Results were analyzed by SPSS software with p < 0.05.

  Results

  The results showed that deaf people have significantly lower balance and cognitive function than healthy subjects. The results of correlation test showed that the highest correlation was observed in Flanker test with heel-toe walking test (P <0.05).

  Conclusion

  Depending on the results presented in this study, deaf people have a greater dependence on visual information. It may also be possible to improve motor function by increasing the amount of attention.

  Keywords: Deaf, Static balance, Dynamic balance, Attentional function
 • Amirali Jafarnezhadgero*, Saeideh Heshmatizadeh Pages 21-30
  Objective

  The aim of this study was to evaluate the muscular activity timing during running in male children with forward head posture compared to healthy control ones.

  methods

  12 healthy male children with forward head posture (age: 11.7±1.4 years; height: 149.7±6.2 cm; Mass: 38.0±4.7 kg) and 16 healthy male children (age: 11.8±1.5 years; height: 148.2±6.6 cm; mass: 39.6±0.4 kg) were volunteered to participate in this study. The timing of muscular activity for erector spinae (cervical region), sternocleidomastoid, serratus anterior, upper and lower trapezius muscles of both right and left sides were evaluated during barefoot running. Muscular activity was recorded with a 16-chanels electromyography system. Independent sample t-test was used for statistical analysis.

  Results

  Finding did not demonstrate any significant differences in onset and offset of muscular activity during walking between both groups (P>0.05). The time duration of right erector spinae muscle in the healthy group was greater than that forward head group about 41 ms (P=0.024). Also, the time duration of left sternocleidomasteoid in the healthy group was longer than that in the forward head group by 64 ms (P=0.037).

  Conclusion

  In sum, these results could be used in rehabilitation protocols for children with forward head posture in clinical settings.

  Keywords: Running, Forward head posture, Muscular activity timing
 • Abdolrasoul Daneshjoo*, Maryam Mohseni Pages 31-40
  Objective

  The aim of this research was making comparison between landing
  kinematics parameters at different minutes of simulated soccer game

  Methods

  15 soccer players from youth team of Sanay Mes of kerman voluntarily participated in this study who had records (2 years) in Premier League of Iran. They were at age (17.551.12) and weight (62.217.22). The players did Bangsbo fatigue protocol, which, is simulated a soccer game; Then, every 15 minutes players performed 2 counter movement jump, and we compared landing kinematics parameters. Performances were recorded with 3 cameras, 120 HTZ (Sony A7S). Information extracted from kinovea, and repeated measures were used for data analysis.

  Results

    the result showed  significant differences between players knee flexion at landing at minute 0 and minute 60 with other durations (P<0.05), and there are significant differences between dominant leg knee valgus at minute 0 , 60 and 105 with other durations. No differences show between in non dominant leg knee valgus at different minutes of game.

  Conclusion

  Results show minutes 0, 60 and 105 of a simulated soccer game are dangerous time for ACL injury in landing task. Also it is obvious biomechanics of dominant leg in landing task has more change than non dominant leg. Furthermore ACL injury in dominant leg is more than non dominant leg.

  Keywords: Anterior cruciate ligament, football, landing, dominant leg, non dominant leg
 • Milad Sadeghi*, Reza Mahdavi Nejad Pages 41-50
  Objectives

  Due to the repeated of wrestling and a relatively high percentage of injuries in this sport Identify ways of preventing the damage of the utmost importance. The present study investigates the effect of eight weeks of selected Thera-band's exercises on the balance and functional movement of adolescent wrestlers in the city of Baft.

  Methods

  The subjects of this study included 30 athlete men wrestlers, who were selected randomly and divided into two groups of exercises (age: 17.27, height: 1.72 m, weight: 71.53 kg and body mass index: 24.01) and the and controls (age: 17.07 years, height: 1.74 meters, weight: 72.46 kg, and body mass index: 23.88). A questionnaire was used to collect demographic information and about the history of sport, and to measure static and dynamic balance and functional movement respectively, stork test, Y balance tests and functional movement screen test were used. Independent and correlated t-test, Yu-Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used to compare mean differences with P-value of 0.05.

  Results

  The results of the study showed that there is a significant difference between the static balance (p <0.001) and the total dynamic balance (p <0.001) between the two groups,

  Conclusion

  Pay attention to the results it seems that running a low-cost program can be effective in improving balance and performance. According to the results it seems that athletes in the field of sports along with professional training wrestling and free weights use the training with Thera-band's to improve the motor pattern to reduce the amount of damage and improve their movement patterns.

  Keywords: Wrestling, Thera-band, functional movement screen, Static Balance, Dynamic Balance
 • Ali Roshandel Hesari*, Mohsen Tavakoli Pages 51-60
  Objective

  Characterized the musculoskeletal abnormalities to any tissue damage of the musculoskeletal system and nerves which disrupts function of the limb, So the purpose of this study was the comparison of musculoskeletal abnormalities of the upper trunk in freestyle wrestlers with greco roman  and chokheh wrestlers.

  Methods

   This descriptive-analytical study was carried out on 15 freestyle wrestlers, 15 greco roman wrestlers and  15 chokheh wrestlers in north khorasan province during 2019 year. Selected subjects were purposefully from available community. Kyphosis and lordosis angles evaluation was performed by using flexible ruler. Evaluation of forward head and forward shoulders perform from side view with digital cameras and angles analyzed by AutoCAD software. For data analysis, was used ANOVA test and Shafa's follow-up test.

  Results

  Determined according to the results, in all musculoskeletal abnormalities of the upper trunk, other than lumbar lordosis, freestyle wrestlers had a higher percentage of abnormalities than greco roman and chokheh wrestlers (P<0/05), Lumbar lordosis was higher in greco roman wrestlers to compared freestyle and chokheh wrestlers (P<0/05).

  Conclusion

  According to the research findings, it can be concluded that abnormalities in the head, shoulders and spine areas, can be affected by the type of sport and Maintaining an inappropriate posture for a long time is also a factor in the development of musculoskeletal abnormalities.

  Keywords: Musculoskeletal Abnormalities, Freestyle Wrestling, Greco Roman Wrestling, Chokheh Wrestling