فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 52 (تابستان 1398)
 • پیاپی 52 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • منصور حقیقتیان*، ابوعلی ودادهیر، سلمان قادری صفحات 9-24
  هدف

  پزشکی شدن جامعه به معنای نفوذ و گسترش گفتمان پزشکی به موضوعات و قلمروهایی از اجتماع است که پیش از این در اختیار گفتمان های دیگر و گونه های مختلفی از دانش بود. یکی از این موضوعات سوءمصرف مواد است. اعتیاد به مواد به عنوان یک پدیده چندبعدی اجتماعی، به تدریج از حوزه اجتماعی خارج شده و تحت سیطره گفتمان پزشکی قرار گرفت. این پژوهش می کوشد تا از یک سو، مهمترین مصادیق پزشکی شدن اعتیاد و از سوی دیگر، زمینه های اجتماعی که مولد این وضعیت بوده را شناسایی کند.

  روش

  روش تحقیق به کار رفته کیفی و از نوع تحلیل مضمون بوده و نمونه با روش نمونه گیری هدفمند، از نوع حداکثر تنوع، انتخاب شده و با ابزار مصاحبه به گردآوری داده های لازم پرداخته شد. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل مضامین مصاحبه ها از طریق کدگذاری سه مرحله استراوس و کوربین (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد «پزشکی مداری» هسته مرکزی مصادیق پزشکی شدن اعتیاد است که دارای سه مقوله اصلی «بیمارانگاری اعتیاد»، «دارو درمانی» و «درمان پزشکی محور» است. همچنین هسته مرکزی زمینه های پزشکی شدن اعتیاد عبارت است از «پزشکی شدن جامعه» که دارای مقولات اصلی «تجاری سازی درمان»، «فرهنگ بیمارانگاری اعتیاد» و «پزشکی سالاری» است.

  نتیجه گیری

  می توان اینگونه استدلال کرد که پزشکی به مثابه گفتمان مسلط در جامعه امروز ایران، بیشتر حوزه ها را تحت تاثیر قرار داده و عمده ی مسائل و موضوعات اجتماعی از جمله اعتیاد از نظرگاه تحلیل اجتماعی خارج شده و به قلمرو پزشکی و سایر علوم فردمحور منتقل شده اند.

  کلیدواژگان: پزشکی شدن اعتیاد، پزشکی شدن جامعه، دارو درمانی، تجاری سازی درمان
 • رسول افضلی*، حمیدرضا صرامی، احمد ایرانخواه کوخالو صفحات 35-50
  هدف

  این تحقیق با هدف تبیین آسیب اجتماعی اعتیاد از نگاه قربانیان آن در شهر تهران انجام شد.

  روش

  تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام و شیوه ی گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق با افراد معتاد بود.

  یافته ها

  اعتیاد به عنوان یک مسئله ی اجتماعی در شهر تهران، غالبا در سطح فردی به وقوع می پیوندد. علل و سبب های اعتیاد نه اجتماعی بلکه بیشتر در سطح فرد، خانواده و حلقه دوستان شکل می گیرند. اعتیاد در کلانشهر تهران بیشترین پیامدهای خود را در دو حوزه آسیب های رفاهی و جرم زا به جای گذاشته و آثار آن کمتر در حوزه آسیب های ساختاری ظاهر شده اند. در زمینه نهادی و سازمانی ، وضعیت فعالیت سمن ها از نهادها و سازمان های خدمات دهنده ی دولتی بهتر بوده و راندمان کاری آن ها در همه سطوح پیشگیری و درمان بیشتر و بهتر بوده است. میزان رضایت نسبی استفاده کنندگان معتاد از خدمات سمن ها در شهر تهران بسیار بیشتر از نهادها و سازمان های دولتی بوده است. راهکار فائق آمدن بر آسیب اجتماعی اعتیاد، آموزش و اطلاع رسانی بیشتر و دقیق تر است.

  نتیجه گیری

  مسائل اجتماعی مربوط به اعتیاد در کلانشهر تهران، بیشتر با شاخص های سه رویکرد نظری آسیب اجتماعی، کج رفتاری اجتماعی، و تضاد اجتماعی منطبق بوده اند. با مطالعه مصادیق مطالعاتی این سه رویکرد در تجارب کشورهای جهان، می توان راهبردها و راهکارهای علمی مناسبی برای برون رفت از معضلات اجتماعی اعتیاد در کشور و به طور خاص در شهر تهران ارائه کرد.

  کلیدواژگان: آسیب اجتماعی، اعتیاد، قربانیان اعتیاد، علل اعتیاد، تهران
 • محسن نیازی، میلاد نوروزی* صفحات 51-82
  هدف

  گسترش الگوی جدید تبلیغات درباره مواد مخدر طی سال های اخیر، رشد آمار اعتیاد زنان در موارد پرخطری چون مواد روان گردان و محرک را در پی داشته است. تبلیغ و توزیع مواد مخدر صنعتی در برخی سالن های زیبایی و ورزشی از عوامل این افزایش معرفی شده است. این مطالعه به بررسی کیفی این پدیده نوظهور در جامعه ایرانی پرداخته است.

  روش

  این تحقیق با رویکرد کیفی و  با استفاده از مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته با 42 نفر از زنانی که اصطلاحا مشتریان، ویزیتورها و میزبانان نامگذاری شده اند انجام شده است. برای تحلیل اطلاعات از تکنیک نظریه زمینه ای و روش کدگذاری نظری استفاده شده است.

   یافته ها

  غلبه هنجارهای مردانه، استرس اجتماعی، دیدگاه ظاهرگرایانه به بدن، جامعه پذیری جنسیتی، احساس فرودستی منزلت اجتماعی و تاثیرپذیری از  رسانه های جمعی به عنوان شرایط علی؛ استفاده ابزاری از بدن  و کسب هویت زنانه به عنوان شرایط بسترساز؛ جمع های زنانه و بازار پررونق به عنوان شرایط مداخله گر؛ دست کم گرفتن مواد، سهولت استعمال، مصرف خودسرانه و استفاده ابزاری از مواد به عنوان استراتژی ها و تشدید و تغییر الگوی مصرف مواد، طرد و بی اعتباری و احساس گناه به عنوان بعد پیامدی این پدیده شناسایی شده اند.

  نتیجه گیری

  در بسیاری موارد مصرف تفننی مواد به مصرف دائمی منجر می شود. شیوع تجویز مواد در سالن های زیبایی و عرضه داروهای بدن سازی و قرص های لاغری در سالن های ورزشی می تواند این خطر را تشدید کند. بنابراین قرار گرفتن در معرض مصرف مواد به واسطه محیط های زنانه به منزله هسته مرکزی تحقیق به عنوان یک مساله نوپدید رو به گسترش ضرورت توجه سیاستگزاران حوزه مقابله و پیشگیری را ایجاب می کند.

  کلیدواژگان: مصرف مواد، سالن زیبایی، سالن ورزشی، اعتیاد، سرمایه جنسی
 • مهری سادات موسوی*، بهجت یزدخواستی، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 83-120
  هدف

  هدف از نگارش این مقاله ارزیابی سهم ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی در رویکردها و برنامه های مختلف پیشگیری از مصرف مواد در بین نوجوانان است.

  روش

  ابتدا با استفاده از روش پیمایش، ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی و همچنین نگرش نسبت به مواد در بین 600 نفر از دانش آموزان عادی، و پرخطر 14 الی 17 سال شهر تهران که به شیوه نمونه گیری خوشه ایتصادفی از پنج بخش جغرافیایی این شهر انتخاب شده بودند، سنجیده شد. ابزار مورد استفاده در این بخش شامل پرسش نامه های ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی و رفتارهای پرخطر بود. سپس با استفاده ازتحلیل متن و تهیه چک لیستی مبتنی بر نتایج بخش پیمایش، مولفه های ابعاد اجتماعی بهزیستی که در نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد موثر بودند، در رویکردها و مداخلات پیشگیری از مصرف مواد در بین نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بیشترین توجه به بعد یکپارچگی اجتماعی و کمترین توجه به عدالت اجتماعی بوده است. از کل توجه رویکردهای شش گانه به ابعاد اجتماعی یادشده، بیشترین امتیاز متعلق به رویکرد سیستماتیک و پس از آن رویکرد نفوذ اجتماعی، رویکرد اجتماع محور، رویکرد ارتقای شایستگی، رویکرد پرورش عاطفی و رویکرد آگاهی رسانی در رتبه های بعد قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  بیشترین توجه در برنامه ها به بعد پذیرش اجتماعی و پس از آن یکپارچگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و در حد ناچیزی شکوفایی اجتماعی بوده است. متاسفانه مولفه های عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی جایی در بین برنامه ها و مداخلات به خود اختصاص نداده اند.

  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، بهزیستی ذهنی، رویکردهای پیشگیری، مداخلات و برنامه های پیشگیری
 • وحیدرضا نفیسی*، منوچهر اقبال صفحات 121-136
  هدف

  به خاطر استفاده از مخدرها، انواع خطاهای (عمدی-سهوی) داروئی در کلینیک های بازتوانی اعتیاد ممکن است رخ دهد. سیستم های توزیع داروی اتوماتیک نقش بسزائی در کاهش نرخ خطاهای دارودرمانی دارند.

  روش

  بر اساس الزامات مراکز بازتوانی اعتیاد، طراحی و ساخت دستگاه موردنظر انجام شد. نمونه های اولیه این دستگاه مورد آزمون در چند مرکز بازتوانی اعتیاد قرار گرفت.

  یافته ها

  در انتها نتایج حاصل از عملکرد نمونه نهائی با استفاده از روش های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کمی سنجش (در چند مرکز و چند دستگاه) نشان داد متوسط و انحراف استاندارد خطای عملکرد دستگاه 0/055 ± 0/232 میلی لیتر و خطای نسبی 0/58 ± 1/33 درصد می باشد.

  نتیجه گیری

  در این مقاله به اصول عملکردی و بررسی اعتبار و روائی دستگاه توزیع شربت متادون پرداختیم. نتایج نشان داد این وسیله می تواند در کاهش خطاهای دارودرمانی در حوزه مدیریت اعتیاد موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: خطاهای دارودرمانی، سیستم های اتوماتیک توزیع دارو، شربت متادون، داروهای مخدر
 • محمود پیری، علی حسینایی*، جوانشیر اسدی، کاظم شریعت نیا صفحات 137-162
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی گروهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی در معتادان ساکن در کمپ انجام شد.

  روش

  در قالب یک مطالعه شبه آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه، از میان معتادان ساکن در دو کمپ ترک اعتیاد شهرستان گنبدکاووس در نیمه اول سال 1397، نمونه ای به حجم 30 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 10 نفر) گمارش شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه بالینی چند محوری میلون 3 استفاده شد که توسط افراد هر سه گروه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه تکمیل شد. گروه آزمایشی اول مداخله طرحواره درمانی و گروه آزمایشی دوم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در 12 جلسه 90 دقیقه ای به شیوه گروهی دریافت کردند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که هر دو مداخله درمانی در کاهش علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی در پایان درمان و بعد از پیگیری یک ماهه موثر واقع شدند. همچنین میزان اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در پایان درمان و پس از پیگیری یک ماهه متفاوت بود. گروه طرحواره درمانی در مقایسه با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی اثربخشی بیشتری داشت (0/01 > p).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش اثربخشی دو روش طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در کاهش علائم اختلال شخصیت ضداجتماعی مورد تائید قرار داد.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، معتادان
 • جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی*، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی صفحات 163-182
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. تعداد 80 نوجوان پسر (18 الی 21 سال) از کمپ های ترک اعتیاد تحت نظارت سازمان بهزیستی استان اردبیل در سال 1398 با درنظر گرفتن ملاک های ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه درمان تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم (20 نفر)، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی (20 نفر)، درمان ترکیبی (20 نفر) و گروه گواه (20 نفر) تخصیص یافتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه دشواری در تنظیم هیجانی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که همه مداخلات (درمان تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی) منجر به کاهش بدتنظیمی هیجانی نوجوانان مصرف کننده مواد شد (0/05>P). هرچند درمان ترکیبی دارای اندازه اثر بزرگتری در مقایسه با مداخلات دیگر بود.

  نتیجه گیری

  درمان تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم در ترکیب با سایر مداخلات روان شناختی دارای اثرات درمانی بیشتر و موثرتری است.

  کلیدواژگان: بدتنظیمی هیجانی، درمان تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، ذهن آگاهی، نوجوانان
 • صادق رضایی ترازوج*، مجید برادران، رضا سلطانی شال صفحات 183-202
  هدف

  این مطالعه به منظور بررسی نقش کارکردهای شناختی اجرایی مغز، عاطفه مثبت و منفی و نظم جویی شناختی هیجانی در گرایش به مصرف مواد در دانشجویان انجام شد.

  روش

  روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری را دانشجویان شاغل به تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می دادند. از بین این دانشجویان نمونه ای به حجم 200 نفر با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و با استفاده از پرسش نامه های گرایش به اعتیاد وید و بوچر، مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و تلگن، مقیاس نظم جویی شناختی هیجانی گارنفسکی و آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های عاطفه مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، تعداد طبقات، تمرکز مجدد مثبت و آمادگی به اعتیاد همبستگی منفی و معنادار و بین مولفه های عاطفه منفی، فاجعه سازی، ملامت دیگران، درجاماندگی و آمادگی به اعتیاد همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. اما بین مولفه های ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، دیدگاه گیری و آمادگی به اعتیاد رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد مولفه های عاطفه منفی، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و ملامت دیگران قادرند تمایل دانشجویان به مصرف مواد را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کارکردهای شناختی اجرایی مغز، عاطفه مثبت و منفی و نظم جویی شناختی هیجانی در گرایش دانشجویان به مصرف مواد موثر است.

  کلیدواژگان: گرایش به مصرف مواد، کارکرد شناختی اجرایی مغز، عاطفه مثبت و منفی، نظم جویی شناختی هیجانی
 • غلامحسین جوانمرد، الهه پوراکبران*، رقیه محمدی قره قوزلو صفحات 203-216
  هدف

  بنابه نظر متخصصان توانایی ذهن خوانی زیربنای توانایی انسان در تعاملات اجتماعی پیچیده را می سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش گروهی توانایی ذهن خوانی بر افزایش این توانایی در افراد دارای وابستگی به مواد بود.

  روش

  در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. برای این منظور 36 نفر از مراجعان تحت درمان سرپایی اعتیاد به صورت در دسترس انتخاب شدند و به تصادف به دو گروه تقسیم شدند. آزمون ذهن خوانی بارون- کوهن برروی هر دو گروه اجرا شد. برای گروه آزمایشی یک دوره 24 جلسه ای آموزش گروهی اجرا شد. در نهایت آزمون ذهن خوانی به عنوان پس آزمون برروی هر دو گروه اجرا شد.

  یافته ها

  نتایج حکایت از معناداری تفاوت دو گروه داشت (0/05P<).

  نتیجه گیری

  این مطالعه ارتباط بین مصرف مواد افیونی و ضعف در ذهن خوانی را نشان داد. همچنین نشان داد آموزش گروهی متمرکز به آگاهی از احساسات خود و دیگران می تواند در بهبودی عملکرد ذهن خوانی موثر باشد.

  کلیدواژگان: ذهن خوانی، اعتیاد، آموزش گروهی، نظریه ذهن
 • منصوره نیکوگفتار*، مهشید ارژنگ صفحات 217-234
  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه مشکلات بین فردی، جسمانی سازی و پذیرش اجتماعی در دانشجویان با گرایش بالا و پایین به مواد انجام شد.

  روش

  در قالب یک مطالعه علی مقایسه ای، از بین دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهر تهران، 300 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های تمایل به مصرف مواد، مشکلات بین فردی، جسمانی سازی و پذیرش اجتماعی پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در نمرات مشکلات بین فردی، جسمانی سازی و پذیرش اجتماعی تفاوت بین دو گروه با گرایش بالا و پایین به مواد وجود دارد. یعنی دانشجویان با گرایش بالا به مواد مشکلات بین فردی و جسمانی سازی بالاتری نسبت به افراد با گرایش پایین دارند؛ درحالی که دانشجویان با گرایش بالا پذیرش اجتماعی کمتری نسبت به افراد با گرایش پایین به وابستگی به مواد دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به نظر می رسد کاهش مشکلات بین فردی و جسمانی سازی و افزایش پذیرش اجتماعی به عنوان سه عامل تاثیرگذار بر گرایش به مواد می تواند در مداخلات پیشگیرانه و رفتارهای خود مراقبتی گروه های در معرض خطر وابستگی به مواد مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مشکلات بین فردی، جسمانی سازی، پذیرش اجتماعی، گرایش به مواد
 • مریم حسینی، فرشید ابراهیمی، سید سجاد طباطبایی* صفحات 235-258
  هدف

  تبیین روابط ساختاری اثر سبک های تصمیم گیری بر آمادگی اعتیاد در دوران تحصیلی دانشجویی با در نظر گرفتن نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان است.

  روش

  پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان سال تحصیلی 98-97 دانشگاه تهران بود. با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله ای، تعداد 610 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه های سبک های تصمیم گیری، تنظیم شناختی هیجان و آمادگی اعتیاد بودند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری با روش کمترین مربعات جزئی انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد راهبرد تنظیم شناختی هیجان منجر به کاهش اعتیاد می شود؛ اما سبک های تصمیم گیری منجر به کاهش تنظیم شناختی هیجان دانشجویان شده و در نتیجه منجر به افزایش اعتیاد می شود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه بر اهمیت توسعه تنظیم شناختی هیجان که می تواند به عنوان راهبردی موثر در مخاطرات دوران حساس تحصیلی و دانشجویی در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: سبک های تصمیم گیری، تنظیم شناختی هیجان، آمادگی اعتیاد
 • پریا جنگی، ناهید رامک، علیرضا سنگانی* صفحات 259-274
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای رفتارهای خود تخریبی، باورهای غیرمنطقی و تحمل پریشانی هیجانی در مردان در حال بهبودی مواد افیونی و مواد محرک بود.

  روش

  روش پژوهش علی مقایسه ای و جامعه آماری شامل افراد معتاد به مواد مخدر در حال بهبودی بود. تعداد 51 نفر از در حال بهبودی از مواد افیونی و 51 نفر در حال بهبودی از مواد محرک به روش خوشه ایتصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسش نامه های سنجش رفتارهای خودتخریب محمدیان (1388)، باورهای غیر منطقی جونز، و تحمل پریشانی هیجانی.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن بود که بین باورهای غیرمنطقی و تحمل پریشانی هیجانی، و رفتارهای خود تخریب کلی در دو گروه مردان در حال بهبودی مواد افیونی و مواد محرک تفاوت وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان گفت: باورهای ناسازگار و هیجانات کنترل نشده در گروه افراد درحال بهبودی مواد محرک بیشتر از افراد معتاد به مواد افیونی است. باورهای غیرمنطقی نقش مهمی در انتخاب و تداوم مکانیسم های مقابله ای ناسازگارو نهایتا عود دارد.

  کلیدواژگان: رفتارهای خود تخریب، باورهای غیرمنطقی، تحمل پریشانی هیجانی، مواد محرک، مواد افیونی
 • الهه بداقی*، جعفر حسنی، علیرضا مرادی صفحات 275-292
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایندهای فراتشخیص یا وابسته به تشخیص حساسیت به تقویت و سبک های دلبستگی در اختلال اعتیاد و اختلال پرخوری انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد مبتلا به اختلال پرخوری مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اراک و همچنین تمام افراد دارای تشخیص اعتیاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد و انجمن معتادان گمنام شهر اراک در نیمه دوم سال 1396 بودند. از این میان سه گروه 32 نفری شامل گروه مبتلا به پرخوری، اعتیاد و بهنجار به روش نمونه گیری هدفمند و لحاظ کردن ملاک های ورود و خروج به پژوهش انتخاب شدند. از پرسش نامه های مقیاس دلبستگی بزرگسالان، مقیاس پرخوری و پرسش نامه ی پنج عاملی جکسون جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که گروه های مبتلا به پرخوری و اعتیاد در سیستم فعال ساز رفتاری و سیستم انجماد؛ و در سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. اما با گروه بهنجار تفاوت دارند.

  نتیجه گیری

  سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم انجماد و همچنین سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا فرایندهای فراتشخیصی در اختلال اعتیاد و پرخوری می باشند و نقش حیاتی در ایجاد و تداوم این اختلالات دارند.

  کلیدواژگان: اختلال اعتیاد، اختلال پرخوری، حساسیت به تقویت، سبک های دلبستگی، فرآیندهای فراتشخیصی
 • فاطمه کلانتری*، سعید قنبری، مجتبی حبیبی، ابراهیم علیزاده صفحات 293-310
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نقش میانجی مشکلات هیجانی-رفتاری در رابطه با ادراک تعارض بین والدین و گرایش به مصرف مواد انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان قدس استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله‌ای،600 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش، سیاهه رفتاری آشنباخ، مقیاس ادراک تعارض بین والدین و مقیاس گرایش به مصرف مواد بود.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل نظری پژوهش که متغیر مشکلات هیجانی-رفتاری به عنوان متغیر میانجی در رابطه با تعارضات بین والدین و گرایش به مصرف مواد وارد مدل شده بود، دارای شاخص های برازش مناسبی است. همچنین در این مدل مسیر غیرمستقیم تعارضات بین والدین به گرایش به مصرف مواد با میانجی مشکلات هیجانی-رفتاری معنادار بود. مسیر مستقیم تعارضات بین والدین به سمت گرایش به مصرف مواد معنادار به دست نیامد. می توان گفت که میانجی به صورت نسبی معنادار است.

  نتیجه گیری

  این یافته ها در امر پیشگیری از گرایش به مصرف مواد در مدارس و نهادهای مرتبط مثمر ثمر است. از طرفی می توان در هنگام تنظیم مداخلات درمانی و فرموله بندی درمان، تعارضات خانواده و مشکلات هیجانی و رفتاری را به عنوان عوامل خطر لحاظ کرد.

  کلیدواژگان: ارائه مدل، ادراک تعارض بین والدین، مشکلات هیجانی-رفتاری، گرایش به مصرف مواد
 • رضا شباهنگ، فرزین باقری شیخانگفشه، مریم موسوی* صفحات 311-330
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر درمان تسهیل انگیزشی بر استعداد اعتیاد و مراحل تغییر آمادگی و تمایل درمانی معتادان صورت گرفت. روش؛ روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل مردان معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد ناحیه 2 شهر رشت در سال 1398 بود. از این بین، 80 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش 9جلسه درمان تسهیل انگیزشی دریافت کردند. از مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد و مقیاس مراحل تغییر آمادگی و تمایل درمانی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان تسهیل انگیزشی بر استعداد اعتیاد و مراحل تغییر آمادگی و تمایل درمانی معتادان تاثیر معنادار دارد (0/01> p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، درمان تسهیل انگیزشی می تواند مداخله ای کارآمد برای کاهش تمایل به مواد مخدر و افزایش آمادگی برای ترک مصرف مواد مخدر باشد.

  کلیدواژگان: درمان تسهیل انگیزشی، استعداد اعتیاد، مراحل تغییر آمادگی و تمایل درمانی
|
 • Mansoor Haghighatian*, Abu Ali Vedadhir, Salman Ghaderi Pages 9-24
  Objectives

  Medicalization of society means the penetration and spread of medical discourse to subjects and areas of the community that was previously available to other discourses and different types of knowledge. Drug addiction, as a multidimensional social phenomenon, gradually emerged from the social sphere and was dominated by medical discourse. This research tries to identify, on the one hand, the most important appearances of the medicalization of addiction and, on the other hand, to identify the social contexts that have created this condition.
  The

  method

  The method of this study is analysis of content and sampling is based on purpose sampling of the type of maximum variation. Sampling continued to reach the theoretical saturation. The analysis of the content of the interviews was done by Strauss and Corbin’s three-steps coding process (open, pivotal and selective coding).

  Findings

  Findings show “medical orbital” is core central of the medicalization of addiction which has three main categories: “sicken-assumption of addiction”, “drug therapy”, and medical-based treatment”. Also, central core of the social contexts of medicalization of addiction is “medicalization of society” which has three main categories: “Commercialization of treatment”, “culture of sickness-assumption of addiction”, and “master-medic”.

  Conclusion

  As a result, it can be argued that medicine, as the dominant discourse in today's Iranian society, has affected most of the constituencies. And major social issues, including addiction, have been moved from the field of social analysis to the realm of medicine and other individualist sciences.

  Keywords: Medicalization of addiction, Medicalization of society, Drug therapy, Commercialization of treatment
 • Rasol Afzali*, Hamidreza Sarrami, Ahmad Irankhah Kokhaloo Pages 35-50
  Objective

  The purpose of this study was to determine the social and addictive trauma of addicts in Tehran.

  Method

  The research used descriptive-analytical method and the method of data gathering was in-depth interviews with addicts.

  Results

  Addiction as a social problem in Tehran is often at the individual level and its causes are not social but rather at the individual, family and friends level. Addiction in the metropolis of Tehran has had most of its effects in the areas of welfare and crime and its effects have been less pronounced in the field of structural damage. In the institutional and organizational contexts, the performance of the Semnas has been better than that of the government service organizations and their efficiency at all levels of prevention and treatment has improved. Relative satisfaction of addicted users of Semnan services in Tehran was much higher than governmental agencies and organizations. The solution to overcoming societal trauma of addiction is to educate and inform more accurately.

  Conclusion

  The social problems related to addiction in Tehran metropolis were more in line with the indicators of three theoretical approaches to social harm, social behavioral bias, and social conflict. By studying the case studies of these three approaches in the experiences of countries around the world, one can provide appropriate scientific strategies and strategies for overcoming the social problems of addiction in the country and especially in Tehran.

  Keywords: Social harm, addiction, addicted victims, causes of addiction, Tehran
 • Mohsen Niazi, MILAD NOROWZI* Pages 51-82
  Aim

  The Spread of a New Trend in Drugs Advertisement in the Recent Years Has Caused a Hike in Addiction among Women in High-Risk Cases Such as Hallucinogenic and Stimulating Drugs. Distribution and Advertisement for Synthetic Drugs in Beauty Salons and Gyms Have Been Implicated in This Hike. With the Aim of Investigating This Claim, the Present Research Has Engaged in the Qualitative Study of This Phenomenon in Beauty Salons and Gyms.

  Method

  This Research Has Been Performed with a Qualitative Approach and Using Collaborative Observation and Deep and Semi-Structured Interview with 42 Women Who Are Referred to as Clients, Visitors, and Hosts. To Analyses the Data, the Grounded Theory Technique and the Theoretical Encryption Method Have Been Utilized.

  Findings

  The Prevalence of Masculine Norms, Social Stress, a Body-Conscious View, Gender Sociability, Social Inferiority, and Influence from Social Media as the Ideal Image; Using One’s Body as a Tool and Gaining a Feminine Identity as the Prerequisite Conditions; Female Gatherings and a Thriving Market as the Interfering Conditions; Underestimating the Drugs, the Ease of Use, Excessive Use and Abuse of Drugs as the Strategies; and the Aggravation and Alteration of the Models of Drug Use, Rejection and Discredit and Guilt as the Repercussion Aspect are Significant.

  Conclusions

  In Many Cases the Recreational Use of Drugs leads to the Permanent Use of Drugs. The Prescription of Drugs in Beauty Salons and the Sale of Fitness and Weight Loss Supplements in Sports Gyms May Increase This Risk. Therefore, the Exposure to Drug Use Through Female Environments as the Core of This Research Must Be Considered as an Emerging Phenomenon by the Policymakers in the Combat and Prevention Authority.

  Keywords: Drug Use, Beauty Salon, Sports Gym, Addiction, Sexual Capital
 • Mehri Sadat Mousavi*, Bahjat Yazdkhasti, Alireza Mohseni Tabrizi Pages 83-120

  The purpose of this article is to assess the contribution of the social dimension of subjective well-being to different prevention approaches and programs of substance abuse among adolescents. First, using the survey, the social dimensions of  subjective well-being and attitudes toward the drugs were measured among 670 normal, high-risk and addicted students in Tehran. Then, using a qualitative study of document analysis, the contribution of social dimension of subjective well-being that were effective in the positive attitude toward drug use were studied in the prevention approaches and  interventions of substance abuse among adolescents. Findings indicate that the most attention is paid to social integration and the least attention to social justice. The systematic approach was ranked first in terms of attention to these dimensions, and then the approach of social influence, social approach, competence-enhancing approach, emotional development approach and awareness-raising approach were ranked. Most attention was paid to social acceptance followed by social integration, social participation and, to a lesser extent, social flourishing. Unfortunately, the components of social justice and social security have not been placed anywhere between programs and interventions.

  Keywords: Substance Abuse, Subjective well-being, Prevention approaches, prevention programs, Interventions
 • Vahidreza Nafisi*, Manouchehr Eghbal Pages 121-136
  Introduction

  A variety of (deliberate or inaccurate) errors in drug rehabilitation clinics may occur  due to use of addictive drugs. Automated drug distribution systems play a significant role in reducing drug medication errors.

  Method

  Firstly, according to the addiction rehabilitation centers requests, the design and construction of the device was performed. The prototype systems were examined and tested in several centers. Finally, the results of the final sample performance were analyzed using statistical methods.

  Results

  The results of quantitative measurements (in multi-center and multi-device) indicate that the mean and standard deviation of the error of the machine is 0.232 ± 0.055 mL and the relative error is 1.33 ± 0.58 percent.

  Conclusion

  In this article, we described the principles of operation, reliability and accuracy of a methadone syrup dispenser system. The results show that this device can be effective in reducing medication errors in the field of addiction management especially in drug rehabilitation centers.

  Keywords: Medication error, Medication Automatic Dispensing System, Methadone Syrup, adictive drugs
 • Mahmood Piri, Ali Hosseinaei*, Javanshir Asadi, Kazem Shariatnia Pages 137-162
  Aim

  One of the important and effective factors in the outcomes of substance dependence treatment is the high prevalence of simultaneous occurrence and comorbidity of known psychiatric disorders, especially antisocial personality disorder, with substance dependence disorder. Antisocial personality disorder is one of the most prevalent axis 2 mental disorders among individuals with substance addiction. The present research was conducted by the aim of comparing the effectiveness of group psychotherapy by schema therapy and acceptance and commitment therapy approaches on symptoms of antisocial personality disorder among addicts residing in treatment camps.

  Methods

  In the frame of a semi-experimental study conducted by pretest-posttest-follow up with control group design, among the addicts residing in two addiction treatment camps in Gonbad-e-Kavoos city in the first half of 2018, a sample of 30 subjects were selected by purposeful sampling method and, then, they were assigned into two experiment groups and one control group (10 subjects per group) by random assignment method. For gathering the data, the Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III) was used which was completed by the subjects of all the three groups in pretest, posttest, and one-month follow up stages. The first the second experiment groups respectively received schema therapy and the acceptance and commitment therapy in twelve 1.5-hour sessions in groups and with a sequence of one session per week, while the subjects of the control group didn’t receive any intervention until the follow up stage. The research data were analyzed through multivariate analysis of covariance in SPSSv25.

  Results

  Findings of the research indicated that both therapy interventions were effective on reducing symptoms of antisocial personality disorder in the end of the treatment and after one-month follow up. Also, the effectiveness level of schema therapy and acceptance and commitment therapy was different in the end of the treatment and after one-month follow up. Schema therapy was more effective in reducing symptoms of antisocial personality disorder than acceptance and commitment therapy (P < 0.01).

  Conclusion

  Results of the present research confirmed the effectiveness of schema therapy and acceptance and commitment therapy approaches on reducing symptoms of antisocial personality disorder. Results highlight the importance of adopting these interventions for psychological symptoms among addicts and providing new perspectives in clinical interventions

  Keywords: Schema Therapy, Acceptance, Commitment Therapy, Antisocial Personality Disorder, Addicts
 • Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani*, Vahid Nejati, Jalil Fathabadi Pages 163-182
  Objective

  The aim of the study was to comparing the effectiveness of transcranial direct current stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders.

  Method

  The present study is a quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up. Eighty adolescents (18-21 age) with substance abuse disorders were selected from adolescent camps under the supervision of the Ardabil Welfare Organization in 2018 according to including and excluding criteria and were selected and randomly divided into four groups: of transcranial direct current stimulation  (n=20), mindfulness-based substance abuse treatment (n=20), combination therapy (n=20)  and control group (n=20). The instruments used were Difficulties in Emotion Regulation Scale. Data analysis was performed using mixed analysis of variance with repeated measures in SPSS 22.

  Results

  Results showed that all interventions (i.e., tDCS, MBSAT, Combination therapy) were significantly different compared to the control group. However, combination therapy had a larger effect size to reduced emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders (p<./05).          

  Conclusion

  Combined effects affirm that tDCS has more beneficial and durable therapeutic effects when combined with psychological interventions.

  Keywords: : Emotion Dysregulation, transcranial direct current stimulation, Mindfulness, Adolescents
 • Sadegh Rezaei Tarazooj*, Majid Baradaran, Reza Soltani Shal Pages 183-202

  The purpose of this study was to investigate the role of cognitive and executive functions of the brain, positive and negative affect and Cognitive emotion regulation tendency to substance use in students. The method of this research was correlational and statistical population of all bachelor and masters students studying in the academic year 1396-1397. Among these students, samples of 200 persons were selected by available sampling method and filled out addiction tendency questionnaire, Weed and Butcher, Positive and Negative Affect Schedule of Watson and Tellegen, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Garnefski and Wisconsin card sorting test. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis using software. The results of this study showed that there was a significant negative correlation between positive affective companents, refocus on planning, positive reappraisal, number of classes, positive re-focusing and addiction preparation. There was a significant positive correlation between negative affective components, catastrophizing, other-blame, inclining and addiction preparation. However, there was no significant relationship between the components of self-blame, acceptance, rumination, putting into perspective and addiction preparation. The results of multiple regression showed that negative affective companents, refocusing on planning and other- blame, predicted students` tendency to substance use. The results of this study showed that cognitive functions of the brain, positive and negative affect and Cognitive emotion regulation are effective tendency to substance use in students.

  Keywords: tendency to substance use, Cognitive, executive functions, Positive, negative affect, Cognitive emotion regulation
 • Gh Javanmard, E Poorakbaran*, R Mohammadi Pages 203-216

  The theory of mind ability underlies the human ability to make complex social interactions. In this study, differences in the theory of mind ability of people with substance dependence and a normal group, and the effect of group training of this ability on addicted people were assessed. In this research, causal-comparative and semi experimental with a pretest and posttest method with a control group were used.For this purpose, 36 male subjects who referred for outpatient addiction treatment center and 36 healthy male people were selected and Baron- Chohen’s Reading the Mind in the Eyes Test was administrated in both groups. The group of drug dependence was divided into two groups of 18 people as experimental and control groups. For experimental group, group training sessions were conducted in 24 sessions. Ultimately, test of mind reading was administered as post-test to both groups. Data were analyzed by t-test and one-way analysis of covariance. Data analysis showed that both healthy and dependent groups had significant differences in theory of mind (P <0/05). Moreover, after theory of mind training implementation, along with other current treatments, experimental group scores differed significantly from the control group (P <0/05). The study indicated that the group training increased the theory of mind scores, so, this kind of training could be the part of therapy of individuals with a substance abuse disorders.The theory of mind ability underlies the human ability to make complex social interactions. In this study, differences in the theory of mind ability of people with substance dependence and a normal group, and the effect of group training of this ability on addicted people were assessed. In this research, causal-comparative and semi experimental with a pretest and posttest method with a control group were used.  For this purpose, 36 male subjects who referred for outpatient addiction treatment center and 36 healthy male people were selected and Baron- Chohen’s Reading the Mind in the Eyes Test was administrated in both groups. The group of drug dependence was divided into two groups of 18 people as experimental and control groups. For experimental group, group training sessions were conducted in 24 sessions. Ultimately, test of mind reading was administered as post-test to both groups. Data were analyzed by t-test and one-way analysis of covariance. Data analysis showed that both healthy and dependent groups had significant differences in theory of mind (P <0/05). Moreover, after theory of mind training implementation, along with other current treatments, experimental group scores differed significantly from the control group (P <0/05). The study indicated that the group training increased the theory of mind scores, so, this kind of training could be the part of therapy of individuals with a substance abuse disorders.

  Keywords: Mind Reading, Addiction, Group Training, Theory of Mind
 • Mansooreh Nikoogoftar*, Mahshid Arzhang Pages 217-234

  The purpose of this study was to compare the interpersonal problems, somatization and social acceptance in high and low tendency to substance dependence in students. The method of this research is causal-comparative. The statistical population is 300 students of Tehran University of Applied Sciences. The sample size in this study is 300 students. The conditions for entry into student sampling, as well as the ability to answer the questions, are presented by the researcher and not any disorder. For sampling, the cluster-random method has been used in the present research. The research tool Interpersonal Problems Questionnaire, Physical Recognition Questionnaire, Crown and Marlow Social Compliance Scale and addiction tendency questionnaire. The collected data were first described using descriptive statistics (mean, standard deviation, ...) and multivariate analysis of variance analysis (MANOVA) and Bonferrin test. To answer the research hypotheses, using SPSS software Became The results showed that interpersonal problems, physicalization in high-tendency students are higher than those with low drug dependency and social acceptance in high-tendency students than those with low drug dependence

  Keywords: Interpersonal problems, Somatization, Social acceptance, Dependence on substance
 • Maryam Hosseini, Farshid Ebrahimi, Seyed Sajjad Tabatabaei* Pages 235-258
  Objectives

  The explanation of the structural relationships of the decision making styles on the preparation of addiction in the student's academic period is considered by considering the role of the mediating role of the cognitive management strategy of excitement.  

  Method

  The present study is based on the purpose of the application, and in terms of data collection method, The statistical population of the new entrance students was Tehran University. Using multistage cluster sampling, 610 students were selected. The instruments used included questionnaire of decision making styles (DMSQ), cognitive emotion regulation (CERQ) and addiction preparedness. Data analysis was performed using structural equation modeling (method of partial least square). Measurement model (Cronbach's alpha, composite reliability, convergent validity, and discriminant validity) and structural model (significant coefficients, factor loadings and the coefficients of determination) were evaluated.

  Results

  The cognitive strategy of excitement suggests reducing addiction; but decision-making styles have led to a reduction in cognitive management of student excitement, resulting in an increase in addiction.

  Conclusion

  This study focuses on the importance of development of cognitive emotion management, which can be considered as an effective strategy in the perilous and academic periods.

  Keywords: decision-making styles, cognitive-emotional regulation, preparation of addiction
 • Paria Jangi, Nahid Ramak, Alireza Sangani* Pages 259-274
  Aim

  The aim of this study is to investigate the self-abusive behaviors, emotional distress tolerance and irrational beliefs in among opiate and provocative drugs addicts.

  Method

  In this comparative causative study, the statistical population included all the addicted people who are recovering including 51 opiate drugs addict and 51 provocative drugs addict at Gorgan in 2018 were selected by multi-stage cluster sampling. Participants were asked to respond to the questionnaires of Mohammadian Self-Horizons Behaviors (2009), Jones's Irrational Belief Test (IBT), and Emotional Distress Tolerance Questionnaire (DTS). Data were analyzed using Analysis (MANOVA).

  Results

  The results of this test indicate that there is a significant difference in the level of irrational beliefs and tolerance of emotional distress and general self-efficacy behaviors in the two groups in the recovering and addicted men (P <0.001).

  Conclusion

  According to the results of the study, it can be concluded that incompatible beliefs and uncontrolled emotions in the group of provocative drugs addict are more than opiate drugs addict, and irrational beliefs play an important role in the selection and continuation of maladaptive coping mechanisms and ultimately recurrence.

  Keywords: self-abusive behaviors, irrational beliefs, tolerance of emotional distress, addiction
 • E Bedaghi*, J Hasani, AR Moradi Pages 275-292

  The aim of this study was to investigate the transdiagnosistic processes of reinforcement sensitivity and attachment styles in patients with addiction and binge eating disorder.  The present study was describes causal comparison, the statistical population included all people with binge eating disorder who referred to counseling centers as well as all individuals with addiction of counseling centers and Narcotics Anonymous in Arak city in the second half of 1395. Among them three groups of 32 individuals, including patients with bulimia, drug addiction and normal were selected through purposive sampling method and with respect to inclusion and exclusion criteria. Adult attachment scale, short form of the Persian version cognitive emotion regulation scale, overeating scales beside Jacsons's five-factor Inventory were applied to collect data. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics including ANOVA and Tukey. The results of data analysis indicated that groups with overeating and addiction in activation and freezing system, blame maladaptive strategies and rumination, adapted strategies of acceptance and reevaluation of secure and insecure attachment styles are not significantly different from each other. Behavioral activation system, cognitive emotion regulation strategies of self blame, rumination, acceptance and reevaluation also secure and insecure attachment styles are transdiagnosis processes in addiction and binge eating disorders which have critical roles in the creation and persistence of the disorder.

  Keywords: Addiction, Binge Eating Disorder, Reinforcement Sensitivity, Attachment Styles, Transdiagnosistic Processes
 • F Kalantari*, S Ghanbari, M Habibi, E Alizadeh Pages 293-310
  Aim

  The aim of this study was investigate the role of mediator emotional-behavioral problems in relation to the perception of inter-parental conflict and attitude to drug use.

  Method

  The study is description and Structural Equation Modeling; the population of the study is All high school students of Qods town located in Tehran Province. Sample size is 600 students selected by multistage random sampling. The data were gathered through, perception of inter-parental conflict scale, Youth Self Report Inventory and attitude to drug use scale. In the present study, the criteria for entering the age of 13-17 years and studying in one of the secondary schools of the first or second moderate period and the criteria for the withdrawal of parents' divorce and the death of the father or mother was considered.

  Results

  The results of structural equation modeling analysis showed the theoretical model of emotional-behavioral problems as a mediator variable in relation to inter-parental conflict and substance abuse from the model was a good fit indices with the data (df/d2χS-B= 2/71, CFI= 0/98 ،GFI=0/94, RMSEA= ،0/049). Also In this model Indirect path between of inter-parental conflict to tend to substance abuse With mediator emotional-behavioral problems significant (t-value= 9/14,β= 0/42) and direct path to conflict between parents tend to use substances not significant Obtained; So it can be said that mediation is a relatively significant. The results obtained from research on trends in drug prevention in schools and related institutions could be fruitful. However, it can be formulated when setting the treatment and therapy, family conflicts and emotional and behavioral problems as a risk factor to be considered and used in clinical interviews.

  Keywords: perception of inter-parental conflict, emotional-behavioral problems, attitude to drug use
 • Reza Shabahang, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Maryam Mousavi* Pages 311-330
  Purpose

  Present study was conducted to investigate effectiveness of motivational enhancement therapy on addiction potential and stages of change readiness and treatment eagerness of addicts.

  Methods

  The research method was semi-experimental and its design was pretest. The population of the study consisted of male addicts who had presented to Rasht addiction treatment clinics of district 2 in 2019. Among which 80 individuals were recruited by convenience sampling method and randomly assigned into the experimental group and wait list control group. The experimental group subjected to 9 sessions of motivational enhancement therapy in comparison with the wait list control group. The Iranian Addiction Potential Scale and The Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale constituted the data collection instruments. Eventually, the data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  According to the results, motivational enhancement therapy has significant effect on addiction potential and stages of change readiness and treatment eagerness of addicts (p <0/01).

  Conclusion

  Considering the results, motivational enhancement therapy can be a beneficial intervention for reducing addiction potential and increasing readiness to quit drug use.

  Keywords: Motivational enhancement therapy, Addiction potential, Stages of change readiness, treatment eagerness