فهرست مطالب

مطالعات انقلاب اسلامی - پیاپی 57 (تابستان 1398)
 • پیاپی 57 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مجتبی عبدخدایی* صفحات 7-20

  اهمیت «صدور انقلاب» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این سوال را فرارو نهاده است که نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل چیست و آیا تقابل نظری آن دو، کنشگری در عرصه بین الملل را دچار چالش نمی سازد؟ تفاسیر متعدد از اصل صدور انقلاب و ابهامات موجود در اصل عدم مداخله راه را بر قضاوتی کلی مبنی بر سازگاری یا ناهمخوانی این دو اصل دشوار ساخته است، با این حال اساس آن دو در تنافی ذاتی بایکدیگر قرار ندارد. این نوشتار با روش تحلیلی تبیینی اشکال صدور انقلاب را در قالب پنج قرائت الگوئی توسعه ای، سیاسی استراتژیک، فرهنگی تبلیغی، نظامی تسلیحاتی و جهادی، سازماندهی نموده است. سه قرائت نخست را از اساس غیرمتعارض با اصل عدم مداخله دانسته و قرائت نظامی تسیلحاتی را در چارچوب تحول در مفهوم حاکمیت و گسترش حقوق مداخله بشردوستانه توجیه می نماید. در نهایت بر این باور است که قرائت متخذ از امام خمینی، رویکرد الگوسازی معنوی فرهنگی است که واجد مقبولیت عام حقوقی است.

  کلیدواژگان: صدور انقلاب، اصل عدم مداخله، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، حقوق بین الملل
 • محمدعلی قائمی*، یعقوب توکلی صفحات 21-36

  گفتمان انقلاب اسلامی، با تاکید بر نشانه های جدید، چشم اندازی روشن برای انسان های معاصری که سرخورده از گفتمان های موجود بودند، ترسیم کرد و روابط انسانی و بین المللی را از زاویه ای نو تحلیل نمود. مسئله این نوشتار این است که آیا گفتمان انقلاب اسلامی بر جوامعی که فاقد مشترکات فرهنگی و اجتماعی با ایران بوده اند همچون آمریکای جنوبی، نیز تاثیر داشته است؟ با مراجعه به مکتوبات، مصاحبه ها و اخبار منتشرشده، شواهد متنوعی بر تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی در سطوح مختلف در منطقه آمریکای جنوبی دیده می شود. ونزوئلا به عنوان کشوری که متاثر از این گفتمان بوده، مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها بیانگر این است که انقلاب اسلامی با مفصل بندی جدید مفاهیم و نشانه ها، ضمن تغییر صف بندی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه، رویکرد نوینی را در زیست انسانی گشوده است که نتیجه آن خودباوری، اعتمادبه نفس و استکبارستیزی در برابر زیاده خواهی گفتمان های معاصر هژمون بوده است.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، آمریکای جنوبی، ونزوئلا، استکبار ستیزی، نظریه گفتمان
 • مجتبی اشرافی*، مرتضی اشرافی صفحات 37-52

  معمول استخدام های سیاسی در یک نظام سیاسی از طریق ساختارهای تنظیم شده و مشخصی، تلاش می کند تا مستخدمین سیاسی را از میان اجتماع ذیل حاکمیت خود برگزیند. بنابراین، هر موقعیت فکری و ایده آلی که در جامعه موجود باشد، از طریق همین مستخدمین سیاسی، به سطح حاکمیت منتقل می شود. در صورت برخورداری اجتماع از نشاط و سلامت اجتماعی، این نشاط، تحرک و سلامت، از طریق گزینش نخبگان و افراد شایسته تحت عنوان مستخدم سیاسی، به بدنه حاکمیت نیز منتقل می شود؛ این مقاله به این سئوال پاسخ می دهد که مدل نشاط انقلابی در بستر محیط دانشگاهی و با مخاطبان دانشجو چگونه محقق خواهد شد؟ بیان می شود که جهت بالابردن سطح نشاط انقلابی و حفظ انقلابی گری در میان جوانان، هشت مرحله «اشتراک عقیده»، «اعتقاد»، «التزام»، «مردم داری»، «همبستگی»، «برنامه ریزی»، «حصول نتیجه مطلوب» و «جمهوری اسلامی» مفروض شده که در این مقاله برمبنای یک طرح تجربی، رابطه میان اقناع تبلیغی درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن با مدل نشاط انقلابی بررسی می شود.

  کلیدواژگان: درس انقلاب اسلامی، اقناع، تبلیغ، نشاط انقلابی، مهندسی معکوس انقلاب
 • محسن ذبیحی جامخانه*، عادل آذر، هاشم معزز، محمد مقیمی صفحات 53-68

  امروزه از برند ملت به عنوان قدرت نرم کشورها یاد می شود. با اینکه روزانه بر تعداد کشورهایی که برنامه برندسازی خود را آغاز می کنند افزوده می شود، اما این موضوع در کشور ما مغفول مانده است. براین اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که برند ملت ایران از چه عناصری تشکیل شده و چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد؟ نمونه آماری پژوهش، 54 نفر از خبرگان آشنا با موضوع برندسازی ملت است. روش گردآوری اطلاعات در مرحله مطالعه مبانی و پیشینه، مطالعه کتابخانه ای و در مرحله پیمایش مصاحبه عمیق است. برای تجزیه و تحلیل و مفهوم سازی، اطلاعات گردآوری شده از روش تحلیل محتوای مقوله ای با رویکرد قیاسی استفاده شد. طبق نتایج، «مزیت رقابتی ایران» و «ارتقاء تصویر ملت ایران»، توجه به «اصول و تکنیک های برندسازی» و ضرورت «کنترل و نظارت پیوسته» برنامه برندسازی ملت ایران مواردی هستند که در برندسازی ایران باید مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: برندملت، برندسازی ملت، برندملی، مزیت رقابتی ملت
 • علی طوسی*، محمدحسین طاهری صفحات 69-80

  موضوع مقاله، ضرورت دستیابی به استلزامات ساخت اسلامی نهاد «دولت» در جمهوری اسلامی است. پرسش اصلی این است که «بحران های موجود در نظام جمهوری اسلامی در چه خلا راهبردی ای ریشه دارند؟» در پاسخ به سوال یادشده با استفاده از «روش شناسی بحران» (اسپریگنز) و با استناد به اندیشه سیاسی اقتصادی آیت الله خامنه ای به این نتیجه دست یافته ایم که ناتمام ماندن مراحل ساخت درونی قدرت در نظام سیاسی کشور، خاستگاه آسیب های متعدد اجتماعی جامعه ایران بوده است؛ این نقص نیز به نوبه خود در عدم کفایت ملاک های اسلامیت در پنج عنصر: «منش و روش دولت مردان»، «ساختارها، نهادها و بنیان ها»، «نظامات»، «نرم افزارها» و «الگوها» ریشه دارد. تامین شاخص های اسلامیت در عناصر مذکور موجب ساخت اسلامی دولت در نظام مردم سالاری دینی شده و کارآمدی نظام سیاسی اقتصادی اسلام در اداره جامعه را بیش ازپیش هویدا خواهد ساخت.

  کلیدواژگان: دولت سازی اسلامی، مردم سالاری دینی، آیت الله خامنه ای، نظام اسلامی
 • عیسی مولوی وردنجانی* صفحات 81-94

  یکی از سیاست های استعمار برای به استثمار کشیدن ملت ها، تخریب ذهنیت جامعه نسبت به رهبران قیام ها و مبارزانی است که در راه استقلال کشور پایداری کرده اند. چنین سیاستی نیز در ایران، بسیار نمود دارد ازجمله کسانی که به تخریب شخصیت وی پرداخته شده، آیت الله شیخ فضل الله نوری است که در مواجهه با نفوذ استعمار در دوران مشروطه بسیار مبارزه نمود و نماد مقاومت انگاشته می شد. مسئله پژوهش حاضر، عمدتا به نوع ادبیات تاریخ نگاری غربی ها و جریان همسو با غرب به شیخ فضل الله و شیوه مبارزات ایشان در جنبش مشروطه می پردازد. یافته های تحقیق نمایانگر آن است که هجمه های این گونه از مورخین نسبت به شیخ فضل الله با اتهام به رشوه گیری، محافظه کاری و استبدادخواهی به دنبال نفی رهبری ایشان در مبارزه با جریان استعمار در تاریخ است. نوشتار حاضر بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی، بر پایه نگاهی بر منابع نوشته شده به وسیله این جریان تاریخ نگار، به بررسی شخصیت شیخ فضل الله در آثار آنها بپردازد.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری، غرب گرایان، شیخ فضل الله نوری، مشروطیت
 • رشید رکابیان*، محمود علی پور گرجی صفحات 95-110

  این مقاله درصدد است به این سوال پاسخ دهد که مولفه های انقلابی گری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری کدامند؟ در دیدارهایی که رهبر معظم انقلاب با مردم و مسوولان نظام داشته اند، معظم له تاکید ویژه ای بر لزوم صیانت از شور انقلابی، حفظ روحیه انقلابی، انقلابی عمل کردن و انقلابی گری داشته اند. براین اساس با توجه به سوال تحقیق، درا ندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب پنج مولفه عمده برای انقلابی گری، انقلابی بودن وانقلابی ماندن وجود دارد که عبارتند از: پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقلاب اسلامی، هدف گیری مستمر آرمان ها و همت بلند برای رسیدن به آنها، پایبندی به استقلال همه جانبه کشور، حساسیت در برابر دشمن و تبعیت نکردن از او و تقوای دینی و سیاسی؛ بنابراین با توجه به مولفه های مذکور مهمترین تهدید، چالش و آسیب انقلاب اسلامی در بعد از پیروزی انقلاب، انقلاب زدایی انقلابیون در شاخصه های مذکور می باشد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، انقلابی گری، انقلابی ماندن، انقلابی بودن، مقام معظم رهبری
 • علی کربلایی پازوکی*، مهدی قانعی اردکان، صالح حسن زاده صفحات 111-124

  مبانی کلامی در هر جنبشی، توجیه کننده جهت گیری ها و وجه تمایز آن نسبت به دیگر جریان های عقیدتی و سیاسی است. حزب الله لبنان نیز از این امر مستثنا نیست. مسئله اصلی تحقیق آن است که مبانی کلامی امامیه چه تاثیری بر پیدایش حزب الله، تداوم و سیاست هایش داشته است. روش این مقاله تحلیلی تبیینی با رویکرد کلام سیاسی امامیه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که زیرساخت های انقلاب اسلامی که خاستگاه آنها در مبانی کلامی تشیع نهفته است سبب پیدایش و استقرار حزب الله شده است. ازاین رو می توان گفت، حزب الله از نظر مبانی کلامی متاثر از انقلاب اسلامی است. آن دسته از مبانی کلامی امامیه که در شکل گیری حزب الله نقش بنیادینی داشته اند. عبارتند از: توحید در حاکمیت، ربوبیت و تشریع، امام شناسی و ولایت فقیه، مسئله ظهور و... .

  کلیدواژگان: مبانی کلامی امامیه، حزب الله، انقلاب اسلامی، ولایت فقیه
 • معین ضابطی*، علی علی حسینی، سید جواد امام جمعه زاده صفحات 125-136

  جهانی شدن به عنوان فرآیندی در نظر گرفته می شود که در نتیجه فشرده شدن مکان و زمان، انسان ها در یک جامعه جهانی واحد به شکلی نسبتا آگاهانه ادغام می گردند. این تحول برای جوامع مختلف می تواند فرصت ها و تهدیداتی را به دنبال داشته باشد. در مقاله حاضر تلاش می شود با بهره گیری از روشی توصیفی تحلیلی به پرسش درباره تهدیدات جهانی شدن اسلام سیاسی شیعی پرداخته شود. پژوهش حاضر بر این فرضیه تاکید می کند که با توجه به شاخصه و ویژگی های جهانی شدن که قبل از هر چیزی بیانگر عالم گیرشدن ارزش های فرهنگی سیاسی است ؛ تهدیداتی در حوزه های فرهنگی هویتی ، سیاسی و اقتصادی برای اسلام سیاسی شیعی به همراه خواهد داشت. یافته های پژوهش موید این فرض است که با توجه به تعارض باورهای اسلام سیاسی شیعی با آموزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی شده غرب، تهدیداتی در حوزهای مختلف پدید می آید.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، اسلام سیاسی شیعی، تهدیدات سیاسی اقتصادی و فرهنگی
 • شهرام رهنما*، علی امیری، مهدی صلاح صفحات 137-148

  ناکامی نظام استبدادی در پاسخ به نیازهای جامعه ایران که از اوایل قرن نوزدهم آغاز شده بود منجر به شروع جریان اصلاح و سرانجام جنبش مشروطه خواهی گردید. هدف این جنبش که با همکاری بخش های تاثیرگذار جامعه همچون روحانیون و روشنفکران به موفقیت رسید ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی در سایه نظام مشروطه سلطنتی و توجه به اصول شرع بود؛ اما در تحقق این هدف ناکام ماند. سوال این پژوهش که با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شده، این است که آیا دولت انگلستان در ناکامی جنبش مشروطه نقش داشته یا نه؟ یافته های تحقیق نشان می دهد حمایت اولیه این دولت از جنبش مشروطه خواهی فریبی بیش نبود و تداوم نداشت همچنین برخورد خصمانه روس ها با مشروطه، بدون هماهنگی انگلیس امکان موفقیت نمی یافت.

  کلیدواژگان: اصلاحات، جنبش، مشروطیت، مجلس، انگلستان
 • صفحه 151
|
 • Mojtaba Abdekhodayi* Pages 7-20

  The importance of "revolution-exportation" in the foreign policy of the Islamic Republic has raised the question: what is the relation of this principle to the principle of non-intervention in international laws? Does not such a theoretical disagreement lead to a challenge in international interactions? Various interpretations of the principle of the revolution exportation and ambiguities in the principle of nen-intervetion have made it difficult to make a general judgment on the compatibility or incompatibility of the two principles. Yet, the basis of the two principles may not be taken as being contradicted. This essay analyzes analytically the forms of exporting revolution in the form of five readings of model-development, political-strategic, cultural-propagandistic, military-organizational, and jihadist. As viewed in the paper, the first three readings has been known essentially as non-conflicting with the principle of non-interference, and justifies military-weapons reading in the context of the evolution of the concept of sovereignty and the extension of humanitarian intervention rights. Finally, it has been viewed that the recitation of Imam Khomeini is a spiritual-cultural model that is generally accepted as legal.

  Keywords: Revolution Exportation, the Principle of Non-Intervention, Islamic Republic's Foreign policy, International Laws
 • Mohammadali Qaemi*, Ya`Qub Tavakkoli Pages 21-36

  The discourse of the Islamic Revolution, with an emphasis on new signs, drew a new outlook to contemporary people who were disillusioned of current discourses, and analyzed human being and international relations from a new angle. The question of this article follows as: does the discourse of the Islamic Revolution affected the societies lacking cultural and social commonality with Iran such as South America? Relying on the writings, interviews and published news, one will find that there is a wide variety of evidence on the impact of Islamic Revolution discourse at various levels in the South American region. Venezuela was studied as a country affected by this discourse. The findings suggest that the Islamic Revolution, with its new articulation of concepts and signs, has changed the political, economic, and cultural alignments in the region by opening up a new approach to human life that has resulted in state of self-esteem, self-belief, and being in opposition to tyranny.

  Keywords: Islamic Revolution, South America, Venezuela, Beong in Opposition to Tyranny, Discourse Theory
 • Mojtaba Eshrafi*, Morteza Eshrafi Pages 37-52

  Common political employments in a political system try and select political employees through arranged and specific structures of its realm of rule. Therefore, every intellectual and ideal situation in society is transmitted to the level of sovereignty through the same political servants. If society enjoys vitality and social health, this vitality, mobility and health will also be transferred to the body of government through the selection of elites and decent individuals as political servants; this article answers the question: how may the model of revolutionary vitality be realized in the space of the university with the student audience? It is stated that in order to raise the level of revolutionary vitality and to maintain revolutionary state among the youth, the eight stages of "belief sharing", "belief", "commitment", "respecting people", "solidarity", "planning", "achieving good results" and "Islamic Republic" have been presupposed. In this paper, based on an experimental design, the relationship between the propaganda persuasion for the lesson of the Islamic Revolution and its roots with the model of revolutionary vitality is examined.

  Keywords: the Lesson of Islamic Revolution, Persuasion, Propaganda, Revolutionary Vitality, Reverse Engineering of the Revolution
 • Mohsen Zabihi Jamkhanah*, Adel Azar, Hashem Moazzez, Mohammad Moqimi Pages 53-68

  The nation's brand is nowadays referred to as its soft power. While the number of countries that are launching their own branding program is increasing day by day, this is a neglected issue in our country. Accordingly, the main question of the present study is: what are the elements of the Iranian nation's brand and what characteristics may it have? The statistical sample of the study is 54 experts familiar with the subject of nation`s brand building. The technique of data gathering in the study of basics and background is library-based and in the stage of survey is depth interview. For data analysis and conceptualization of the data, the technique of the content analysis along with a deductive approach were used. According to the results, "Iran's competitive advantage" and "promotion of the image of the Iranian nation", attention to "brand building principles and techniques" and the need for "continuous control and oversight" of the Iranian nation's brand building program are considerable issues in Iran`s brand building process.

  Keywords: Nation`s Brand, Nation`s Brand Building, National Brand, the Advantage of Nation`s Competition
 • Ali Tusi*, Mohammadhosein Taheri Pages 69-80

  The subject of this article is the necessity of achieving Islamic constructions of the "state" institution in the Islamic Republic. The key question of the study is: "in what strategic vacuum do the roots of the crisis of the Islamic Republic lie?" In response to the aforementioned question, using the "crisis methodology" (Sprigens), and relying on Ayatollah Khamenei's political-economic thought, it has been concluded that the incomplete process of internal power-building in the country's political system has been the origin of numerous social damages in Iranian society; this defect in its turn lies in the inadequacy of Islam's criteria in five elements: " state men`s manner and Character", "structures, institutions, and foundations", "systems", "softwares" and "patterns". Providing the norms of Islamic quality in these elements will lead to the Islamic state-building in the religious democracy system and will further enhance the efficiency of the Islamic economic political system in governing society.

  Keywords: Islamic State-Making, Religious Democracy, Ayatollah Khamenei, Islamic System
 • Isa Mowlavi Vardanjani* Pages 81-94

  One of the policies of colonialism to exploit nations is to destroy the mentality of society against the leaders of the uprisings and the movements for the independence of the state. Such a policy has been widely used in Iran also as the one in the case of Sheikh Fazlollah Noori for destroying his personality, a religious outstanding who fought hard against colonial influence in the constitutional era and was considered as a symbol of resistance. The present study mainly deals with the style of Western historiographcal literature and its followers as viewed on Sheikh Fazlallah and his style of struggle in the constitutional movement. The findings show that such historiographers have opposed Sheikh Fazlollah`s leadership in the fight against colonialism with such charges as bribery, conservatism and despotism. The present article seeks to examine the personality of Sheikh Fazlollah in their works through a descriptive and analytical approach, based on the sources written by this historiographical process.

  Keywords: Historiography, Westernists, Sheikh Fazlollah Noori, Constitutionalism
 • Rashid Rekabian*, Mahmood Alipour Gorji Pages 95-110

  This article seeks to answer the question: what are the components of revolutionaryism, being revolutionary, and staying revolutionary in the political thought of the supreme leader? In the supreme leader`s meetings with the people and the authorities of the system, the great leader had a particular emphasis on the necessity of protecting revolutionary passion, maintaining the revolutionary spirit, acting in a revolutionary way and revolutionism. On this basis and according to the research question, there may be found five major components for revolutionism, being revolutionary, and staying revolutionary in the political thought of the Supreme Leader including: "adherence to the foundations and fundamental values of the Islamic Revolution", "continuous pursuit of ideals and strong will for attaining them",“adherence to the country's comprehensive independence”,“sensitivity against the enemy and not obeying it” and “religious and political piety”; therefore, considering these components, one may regard the revolution-opposing of revolutionaries as the most important threat, challenge and damage of the Islamic Revolution after the victory revolution

  Keywords: Islamic Revolution, Revolutionism, Staying Revolutionary, Being Revolutionary, Supreme Leader
 • Ali Karbalaei Pazuki*, Mahdi Qane`I Ardakan, Saleh Hasanzadeh Pages 111-124

  The theological foundations of any movement justify its orientations and differentiate it from other ideological and political currents. Hezbollah in Lebanon is no exception. The main question of the research is: what may be taken as the impact of Imamiyyeh`s theological foundations on Hezbollah's emergence, persistence and policies? The method of this article is analytical-explanatory with Imamiyyeh`s political and theological approach. The findings of the study indicate that the same theological foundations that led to the emergence of the Islamic Revolution, which itself is influenced by the theological foundations of the Imamiyyeh, led to the appearance and establishment of Hezbollah. Therefore, it can be said that Hezbollah is influenced by the Islamic Revolution in terms of theology. Those theological foundations of the Imamiyyeh having played a fundamental role in the formation of Hezbollah include: monotheism in the rule, robubiyyat and tashri`a, Imamate and velayat-e faqih, the issue of zohur and so on.

  Keywords: Theological Foundations of Imamiyyeh, Hezbollah, Islamic Revolution, Velayat-e Faqih
 • Moin Zabeti*, Ali Alihoseini, Javad Emamjomehzadeh Pages 125-136

  Globalization is viewed to be a process that, as a result of the compression of space and time, all human beings integrate into a relatively conscious global society. This development can pose opportunities and threats for different societies. The present article attempts to address the threats to the globalization of Shiite political Islam by using a descriptive-analytical approach. The present study emphasizes the assumption that, given the characteristics and features of globalization that above all represent the embodiment of cultural-political values, there will be threats to Islam's political, cultural, essential, political, and economic spheres. The findings support the assumption that, given the Shiite political Islam's beliefs with the globalized economic, political, and cultural doctrines of the West, threats arise in various fields.

  Keywords: Globalization, Shiite Political Islam, political-Economic, Cultural Threats
 • Shahram Rahnama*, Ali Amiri, Mahdi Salah Pages 137-148

  The failure of the tyrannical system to respond to the needs of Iranian society that began in the early nineteenth century led to the start of the reform process and eventually to the constitutional movement. The goal of this movement, which took place by the cooperation of influential sections of society such as clergies and intellectuals, was to establish a political system based on parliamentary democracy under the royal constitutional system and to adhere to religious principles, but failed to achieve that goal. The question of this research, which has been addressed by a library method and a descriptive-analytical approach, is whether the British government played a role in the failure of the constitutional movement. The findings of the study show that the government's initial support for the deceptive constitutional movement was no more and the continued hostility of the Russians to the constitutional revolution would not have been possible without British coordination.

  Keywords: Reforms, Movement, Constitutionalism, Parliament, England