فهرست مطالب

پژوهشنامه بازرگانی - پیاپی 91 (تابستان 1398)
 • پیاپی 91 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خیزران روستایی شلمانی*، زهرا میلا علمی صفحات 1-30
  در این پژوهش کشش قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی ایران را در دو اندازه 10 تا 49 نفر و بیش از 50 نفر کارکن بررسی شد. محاسبه ی کشش ها در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله نخست، متغیرهای تاثیرگذار بر سهم درآمدی نیروی کار تخمین زده شد. با استفاده از برآورد انجام گرفته، گام بعدی محاسبه ی کشش های قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بوده‏ است. در این راستا، از داده های استان‏های ایران در سال های 1383 تا 1393 و به منظور برآورد مدل، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل، اثرگذاری منفی مالیات، حق بیمه پرداختی و ارزش مواد خام بر سهم درآمدی نیروی کار در هر دو گروه موردمطالعه از یافته های تحقیق است. اثر منفی نرخ دستمزد بر تقاضای کار و مثبت بودن کشش تولیدی از نتایج دیگر این پژوهش است. هم‏چنین، برای بنگاه های کوچک کشش متقاطع نیروی کار و قیمت سرمایه مثبت به ‏دست آمد. بر اساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار، به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید اهتمام ورزد.
  کلیدواژگان: کشش تقاضای نیروی کار، سهم درآمدی نیروی کار، بنگاه های صنعتی، استانهای ایران، پانل پروبیت کسری بازهی صفر و یک
 • الهام شاداب فر*، فاطمه بزازان صفحات 31-64
  مدل های اقتصاد چندمنطقه ای که مجموعه ای از اقتصادهای منطقه ای را به صورت پیوسته به هم ارائه داده و اثرات متقابل بین مناطق را نشان می دهند، نیازمند محاسبه صادرات هر منطقه به سایر مناطق و واردات هر منطقه از سایر مناطق هستند. در فرآیند بررسی روابط بین منطقه ای و اثرات متقابل و ایجاد جدول داده-ستانده چندمنطقه ای، حلقه مفقوده برآورد تجارت بین منطقه ای است. در این مطالعه با هدف برآورد تجارت بین منطقه ای که برای اولین بار صورت می گیرد، کشور به نه منطقه تفکیک و با استفاده از روش Charm، بر پایه آخرین جدول داده-ستانده ملی منتشره (1390)، حجم تجارت بین منطقه ای کل کشور و مناطق و تجارت هر بخش منطقه با سایر مناطق محاسبه گردید. بر این اساس، حجم کل تجارت بین منطقه ای کشور، 858,139 میلیارد ریال می باشد و مناطقی که به لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور قرار دارند تجارت بین منطقه ای بالاتری نسبت به مناطق غیرمرکزی کشور دارند بگونه ایکه بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای مربوط به منطقه البرزجنوبی با حجم 173,637 میلیارد ریال و کمترین حجم تجارت بین منطقه ای مربوط به منطقه آذربایجان با حجم 68,392 میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در منطقه ساحل شمال در بخش کشاورزی، منطقه آذربایجان در بخش صنعت، منطقه زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش معدن، منطقه فارس در بخش صنعت، منطقه البرزجنوبی در بخش خدمات، منطقه مرکزی در بخش صنعت، منطقه جنوب شرقی در بخش صنعت و در منطقه خراسان در بخش خدمات بوده است. به علاوه تجارت بین المللی مناطق به تفکیک بخش برآورد و با ترکیب نتایج حاصل از برآورد تجارت منطقه ای و بین المللی، توصیه های سیاستی برای هریک از مناطق ارائه گردید.
  کلیدواژگان: تجارت بینمنطقهای، روش Charm، اثرات متقابل، بخشهای اقتصادی، اقتصاد منطقهای
 • محسن اکبری*، مهسا فرخنده، فاطمه کریمیان صفحات 65-90
  در عصر حاضر، بخش عمده ای از قدرت اقتصادی کشورها، به منظور کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی، در گروی کسب دانش و به کارگیری آن در خلق محصولاتی نوآورانه است. یکی از عناصر موثر در تحقق این هدف، کارگران دانشی است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه با تعدیل گری رقابت در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه در بازه ی زمانی 2016-2011 است. اطلاعات مربوط به کشورهای نمونه از گزارش شاخص نوآوری جهانی استخراج شده است. روش برازش مدل ها در مطالعه ی حاضر، روش داده های تابلویی است که برای اجرای آن از نرم افزار Eviews بهره برده شده است. نتایج نشان داد که کارگران دانشی تاثیر مثبت و معنی داری بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه کشورها به جای می گذارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در هردو طبقه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، رقابت در رابطه بین کارگران دانشی و صادرات کالا و خدمات نوآورانه نقش تعدیل کننده ایفا می کند.
  کلیدواژگان: کارگران دانشی، سطح توسعهیافتگی، رقابت، صادرات کالا و خدمات نوآورانه
 • مهران ارویی*، فرشاد فائزی رازی، ابوالفضل دانایی صفحات 91-124

  مشتری به عنوان یکی از ارکان های اصلی امروز شرکت ها در یک محیط رقابتی محسوب می شود و به عنوان یک مبحث راهبردی برای شرکت ها بسیار حائز اهمیت است، زیرا آن چیزی که باعت رضایت مندی یک مشتری می شود، لزوما رضایت مندی مشتری دیگر را تامین نمی کند چراکه شخصیت افراد و نیازمندی های آنها در موقعیت های گوناگون نیز متفاوت است. هدف این تحقیق، شناسایی و تحلیل معیارهای کیفی رضایت مشتریان با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازی (FANP) می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی و از نظر هدف این تحقیق، کاربردی محسوب می شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده ها و تحلیل، از نوع استقرای- قیاسی است. بر این مبنا با بررسی عمیق مباحث نظری و تئوریک تحقیق تعداد 28 مولفه ی فرعی در قالب 5 مولفه ی اصلی شناسایی و در چک لیست امتیاز بندی طراحی و در اختیار متخصصان و اعضای پانل در بخش کیفی تحقیق قرار گرفت. مشارکت کنندکان این بخش 20 نفر از نخبگان حوزه ی بازاریابی بودند که در دو راند دلفی با محقق مشارکت نمودند. در بخش کمی پس از تایید مولفه های فرعی، پرسشنامه ی محقق ساخته بین 30 نفر از مدیران و کارشناسان فعال در حوزه صنعت شیرآلات توزیع گردید تا بر اساس تحلیل شبکه ای فازی، ابتدا رتبه بندی مولفه ها تعیین و سپس تفاوت بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نسبت به عوامل مهم رضایت مشتریان مشخص گردند. نتایج تحقیق در بخش کیفی از مجموع 28 مولفه ی شناسایی شده، 22 مولفه ی فرعی را تایید نمودند و بر اساس تحلیل شبکه ای فازی مشخص گردید اولا بالاترین وزن به دست آمده متعلق به معیار توجه به نیازها و خواسته های مشتریان بود و ثانیا مشخص گردید در تمامی مولفه های فرعی شناسایی شده بین وضع موجود و وضع مطلوب رضایت مشتریان تفاوت معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل شبکهای فازی، معیارهای کیفی رضایت مشتریان، روش دلفی
 • سمیه شافعی ها*، عباس صالح اردستانی، محمدعلی افشارکاظمی صفحات 125-152
  به موجب افزایش رقابت در بازارها، پژوهشگران برای پاسخ گویی در قبال هزینه های بازاریابی که در حال بالا رفتن است به کاوش در خصوص نرخ سرمایه گذاری در برند که موجب کسب مزیت رقابتی به خصوص در صنایع خدماتی می شود پرداخته اند. به علاوه منابع جدید اطلاعات در دنیای دائما در حال تغییر کنونی باعث می شود  در کاربردهای پویای انواع سرمایه گذاری در مدیریت برند حساس شوند تا فرآیند تصمیم گیری را بهبود بخشند. هدف این تحقیق طراحی مدل دینامیکی مدیریت سرمایه گذاری در برند از طریق متغیرهای تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند (آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت درک شده و وفاداری برند) در شرکت بیمه البرز است تا رفتار این متغیرها را در یک افق زمانی شش ساله با استفاده از نرم افزار  Vensim پیش بینی نماید. در این مقاله پس از رسم نمودار انباشت-جریان، تحلیل حساسیت و سیاست مدل انجام می گیرد تا از آن برای تدوین سناریوی بهبود استفاده نماییم. سپس با تغییر انواع سرمایه گذاری ها (تبلیغات رسانه ای، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و ترویج فروش) به مقایسه سه سناریوی مبنا، خوش بینانه و بدبینانه می پردازیم که سناریوی خوش بینانه نشان می دهد با افزایش درصد سرمایه گذاری کل در برند، نمودار ارزش ویژه برند به میزان هفت درصد صعود می نماید.
  کلیدواژگان: سرمایهگذاری در برند، ارزش ویژه برند، آینده پژوهی، پویاییشناسی سیستم
 • مصطفی بختیاروند*، زینب فرهادخانی صفحات 153-180
  شرکت های نرم افزاری گاهی فروش نرم افزار رایانه ای را به دریافت قطعات سخت افزاری مشروط می کنند یا هنگام طراحی محصول، نرم افزار رایانه ای را با نرم افزار و سخت افزار مکمل ادغام می کنند. سخت افزار و نرم افزار مکمل باید از لحاظ کارکردی سازگار باشند. ماهیت خاص نرم افزار رایانه ای منجر به ایجاد آثار شبکه ای و صرفه جویی های حاصل از تولید انبوه در صنعت نرم افزار می شود. شرط یادشده از دو دیدگاه سوء استفاده از حق مولف و ضدانحصار قابل بررسی است. اکثر دعاوی سوءاستفاده از حق مولف نرم افزار رایانه ای زمانی مطرح می شود که مجوز بهره برداری از یک نرم افزار به صورتی به نرم افزار و سخت افزار مکمل وابسته شود که امکان خرید جداگانه این محصولات وجود نداشته باشد. هرگاه محصولات متمایز به هم وابسته شوند و مجوزدهنده دارای قدرت بازار قابل توجه در بازار محصول خلق شده باشد چنین شرطی قوانین ضدانحصار آمریکا را نقض می کند. این شرط دارای آثار رقابتی متفاوتی است و بسته به مورد، نحوه برخورد با آن در حقوق آمریکا متفاوت است. حقوق رقابت ایران تا حدودی به این شرط پرداخته است ولی نقایصی دارد که باید برطرف شود. از نظر حقوق مالکیت ادبی و هنری، در مقررات مربوط احکامی راجع به سازگاری وجود دارد اما به موضوع سوء استفاده از حق پرداخته نشده که پیشنهاد می شود احکام آن به روشنی بیان شود.
  کلیدواژگان: باهمفروشی، ادغام نرم افزار، سختافزار، سوء استفاده از حق، قدرت بازار
 • عباس کریمی*، روح الله بخت جو، محسن صادقی، پرویز ساورایی صفحات 181-212
  اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصا بازرگانان اهمیت فراوان دارد. قرارداد عدم افشای اسرار تجاری که در وهله اول کارکرد جلوگیری از افشای اسرار تجاری را داشته و در وهله دوم انعقاد آن اثبات تعهد به رازداری را از سوی زیان دیده آسانتر نموده و با پیش بینی ضمانت اجراهای قراردادی چون وجه التزام جبران خسارت را به نحو بهتری تضمین می کند جایگاه و اهمیت خاصی پیدا کرده است به گونه ای که می توان از آن به عنوان مهم ترین ابزار حمایتی پیشینی و قراردادی یاد کرد.با این حال اینکه قرارداد مذکور تا چه اندازه می تواند ابزارحمایتی مناسبی از دارنده اسرار تجاری به حساب آید مورد سوال و دغدغه بازرگانان است.در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی با اشاره به مزایا، کارکرد، ضمانت اجراها و آثار این قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث با تکیه بر نمونه قرارداد محرمانگی اتاق بازرگانی بین المللی به این نتیجه رهنمون شدیم که هرچند مزایای استفاده از این قرارداد به عنوان یک استاندارد حمایتی از دارنده، غیر قابل انکار است اما نمی توان به عنوان یک ابزار تضمینی به آن اتکا کرد بلکه لازم است به این قرارداد به عنوان یک اهرم حمایتی حداقلی نگاه شده و از روش های دیگر نیز به عنوان مکمل استفاده شود.
  کلیدواژگان: اسرار تجاری، قرارداد عدم افشا، نمونه قرارداد محرمانگی ICC، حقوق ایران
 • سید حسام وقفی، رویا دارابی* صفحات 213-243
  تحلیل درماندگی مالی یک پدیده با اهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1350 شرکت سال طی دوره 1387 الی 1395 در بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران به بررسی عوامل موثر بر درماندگی مالی و پیش بینی آن به وسیله الگوریتم های هوش مصنوعی (روش درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و طبقه بندی بیز) با استفاده از نرم افزار متلب 2017 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مستقیم تورم و ریسک مالی و تاثیر معکوس نسبت مدیران غیرموظف، بازده سالانه سهام و نسبت وجه نقد عملیاتی بر درماندگی مالی می‎باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم درخت تصمیم با استفاده از داده های مالی و اقتصادی کارایی بالاتری نسبت به روش طبقه‎بندی بیز و ماشین بردار پشتیبان در جهت پیش بینی درماندگی مالی دارد.
  کلیدواژگان: درماندگی مالی، الگوریتم هوش مصنوعی، بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران
|
 • Kheizaran Roostaei Shalmani *, Zahra Mila Elmi Pages 1-30
  This paper examines the own and cross price elasticities of the labor force demand for two size firms: 10-49 employees and more than 50 employees. Estimation of elasticities is done in two steps: firstly, the effect of some variable will be regressed on labor income share. In second step, by using of previous estimation, own price and substitution elasticities of the labor will be calculated. In this study, for estimation, the Fractional Panel Probit technique has been employed for the period of time from 2004 to 2014 and at the provincial level. The results of estimation for both groups shows a negative relationship between tax, value of raw material and premium paid with labor income share. There is a positive sign for output-employment elasticity. The results show own price elasticity is negative and cross elasticity of capital price and labor demand reveals a substitution effect in small firms. As Iran’s labor market is suffering from labor demand shortage and high unemployment, it is suggested that the economic policymaker should eliminate production barriers, care about increasing production capacity and facilitate the supply of raw materials.
  Keywords: Labor Demand Elasticity, Labor Income Share, Industrial Firms, Procinces of Iran, Fractional Panel Probit
 • Elham Shadabfar *, Fatemeh Bazazan Pages 31-64
  Multiregional economic models that present a set of regional economies in a continuous manner and show cross-regional interactions require calculating the export of each region to other regions and import of each region from other regions. In the process of survey inter-regional relations and creating multi-regional input-output, the missing link is the estimation of inter-regional trade. In this study Iran was divided into nine regions, and using the CHARM method and Gravity model with the aim of estimation  of regional and inter-regional trade, the total volume of trade between the two regions and the trade of each part of the region was calculated with other regions. Accordingly, the total volume of Iran’s interregional trade is 858.133 billion rials. The interregional trade about regions that are geographically located in the center of the country are higher than the non-central regions of the country, such that the highest volume of interregional trade is related to the Alborz Jonubi region with the volume of 173,637 billion Rials and the smallest volume of interregional trade related to the Azarbayjan area with the volume of 68.392 billion Rials. The largest volume of interregional trade, in the Costal-North area is in the agricultural sector, the Azerbaijan region is in the industrial sector, the Zagros region is in the agricultural sector, the Khuzestan region is in the mining sector, the Fars region is in the industrial sector, the Alborz region is in the service sector, the Central region is in the Industry sector, the South-East region is in the industry sector and in the Khorasan region is in the Service sector. In addition, the international trade of the regions was estimated by sector, and with combining the results of the regional and international trade estimates, policy recommendations were presented for each region.
  Keywords: Multiregional Trade, Charm Method, Gravity Model, Interaction Effect, Economic Sectors
 • Mohsen Akbari *, Mahsa Farkhonde, Fatemeh Karimian Pages 65-90
  Nowadays, the main part of countries' economic power has been resulted from acquiring knowledge and applying it to produce innovative up to date products in order to gain competitive advantages in domestic and foreign markets. One of the effective elements for achieving such a goal is knowledge workers. The purpose of this study is investigating the effect of knowledge workers on the innovative goods and services exports with considering the moderating effect of competition in developed and developing countries from 2011 to 2016. Data of selected sample countries has been extracted from the Global Innovation Index reports. The panel method is used by applying Eviews software. The results showed that not only knowledge workers have positive and significant impact on export of innovative goods and services of those countries, but also in both of developed and developing countries, competition plays a moderating role on the relation between knowledge workers and exporting innovative goods and services.
  Keywords: Innovative Products, Services, Knowledge Workers, Information, Communication Technology, Competition, Exporting Innovative Products, Services
 • Mehran Orooeyee *, Farshd Faezi Razi, Abolfazl Danaei Pages 91-124

  Clients as one of the main cornerstones of today's companies are in a competitive environment and it is very important as a strategic topic for companies, because one customer satisfation is not necessarily the satisfaction of another customer. because the personality of the people and their needs are also different in different situations. The purpose of this research is Identification and Analysis of Customer Satisfaction Quality Criteria Using the FANP Fuzzy Network Analysis Model. The present study is descriptive in nature and in terms of the purpose of this research is applied. In order to analyze the collected data, the network analysis method (ANP) has been used. Based on a thorough study of the theoretical and theoretical issues, 28 sub-components were identified in the 5 main component and were designed in a checklist for the panelists and panel members in the qualitative section of the research. Participants in this section were 20 marketing elites who contributed to the researcher in two Delphi rounds. In the small part after confirmation of the sub-components, a researcher-made questionnaire was distributed among 30 managers and experts in the field of valve industry. According to the fuzzy network analysis, first, the ranking of the components was determined and then the difference between the status and the situation Desirable to identify the important factors of customer satisfaction. The results of the research in the qualitative section of the total of 28 identified components confirmed 22 sub-components  on the basis of fuzzy network analysis. First, the highest obtained weight belonged to the criterion of consideration of the needs and demands of the customers, and secondly it was determined there are significant differences between the identified sub-components between the status quo and the desired satisfaction of customers.

  Keywords: Fuzzy Network Analysis, Customer Satisfaction Criteria, Delphi Method
 • Somayeh Shafeiha *, Abbas Saleh Ardestani, Mohammad Ali Afshar Kazemi Pages 125-152
  Because of the increased competition at the market, the researchers, in order to respond to the rising marketing expenses, have started to study the brand investment rate which results in the achievement of the competitive advantage, especially in the service industries. Furthermore, the new data sources in the constantly changing world makes the scholars to focus on the dynamic functions of the different kinds of the investment in brand management to improve the decision-making process. The goal of this study to design a dynamic model for the brand management investment through the influential factors on the brand equity (Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality, Brand Loyalty) in Alborz Insurance Company to predict the behavior of these factors in a spectrum of a 6-year time period using Vensim Software. In this article, after drawing the flow-accumulation map, model's sensitivity and policy will be analyzed and the result will be used to prepare the improvement scenario. In this model, with changing the different kinds of investment (media advertisement, public relations, direct marketing and price promotion) three scenarios of basic, optimistic and pessimistic will be compared which the optimistic scenario shows that with increasing the percentage of the total investment, the band equity will have 7 percent increase.
  Keywords: Brand Investment, Brand Equity, Future Studies, System Dynamics
 • Mostafa Bakhtiarvand *, Zeinab Farhadkhani Pages 153-180
  In some cases, software companies condition the sale of computer software on acquiring hardware components or integrate computer softWare with complementary software and hardware when designing products. Complementary software and hardware must be interoperable in terms of functionality. The specific nature of computer software causes network effects and mass production savings in software industry. The majority of software right abuse arises when the developer conditions licensing a software on the complementary software and hardware that makes it impossible to buy these products independently. Such condition in license agreements of computer software violates U.S antitrust laws provided that the developer has tied independent products and the seller has essential market power in the created products market. This condition has different competitive effects. In the Iranian law, the Act on the implementation of article 44 of the constitution which has stated the basic rules of competition, has not dealt with the issue perfectly and there are provisions in the Act on computer software developers and its by-law on interoperability. Given the absence of independent studies in this field, analysis of rules can lead to clarification of the subject.
  Keywords: Software Integration, hardware, Abuse of Right, Market Power, Interoperability
 • Abbas Karimi *, Roholla Bakhtjoo, Mohsen Sadeghi, Parviz Savrai Pages 181-212
  The trade secretes is very important for the owner of secretes specially for the traders.  Non-disclosure contract of trade secrets is used to prevent disclosure of trade secrets and, conducting it makes it easier to prove commitment to secrecy by the loser and predicting contract performance guarantee such as indemnity, compensation is guaranteed in the better way, so it has taken a special place and importance so that it can be considered as the most important predictive and contractual support tool. However, to what extent the contract can be considered as an appropriate protective tool for the holder of trade secrets is questioned and worried by traders. In this descriptive-analytical research , the advantages, application, performance guarantee and the effects of this contract on the parties and the second parties relying on the instance contract of international chamber of commerce we concluded that although the advantages of using this contract as a protective standard for the owner is undeniable, but one can’t rely on it as a guarantee tool , rather it is necessary to view this contract as a minimum protective lever and other approaches is used as a complementary.
  Keywords: Trade Secrets, Non-Disclosure Contract, Instance Confidential Contract (ICC), Iran Law
 • Seyed Hesam Vaghfi, Roya Darabi * Pages 213-243
  Predicting financial distress is an important phenomenon for investors, creditors and other users of financial information. Determining the probability of a company’s distress before occurrence of distress and bankruptcy is considered a very interesting and attractive subject and can be useful for both managers, and investors and creditors. In this study, using the data of 1350 year- company during the period 2008 to 2016 in industry and mining sector in Iran, the factors affecting financial distress and predicting it through Intelligence Algorithms methods (decision tree, support vector machine, and Bayes classification methods) have been studied. The results of the study indicate direct impact of financial risk and inflation, and inverse` impact of the ratio of non-executive directors, stock returns, and the ratio of operating cash flow on financial distress. The results also show that decision tree method, using financial and economic data, has higher efficiency in predicting financial distress compared to Bayes classification method and support vector machine.
  Keywords: Financial Distress, Artificial Intelligence, Industrial, Mining Sector