فهرست مطالب

روانشناسی بالینی و شخصیت - پیاپی 18 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 18 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/12
 • تعداد عناوین: 25
|
 • نادر حاجلو*، مهری مولایی صفحات 1-10
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت با رویکرد همدلانه و تعدیل کننده اضطراب بر کاهش نشانه ها و مکانیسم های دفاعی ناسازگارانه دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. 30 نفر از دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی از دانشجویان دانشگاه های سطح شهر اردبیل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در سه گروه درمان همدلانه (10نفر)، درمان تعدیل کننده اضطراب (10نفر) و گروه کنترل (10 نفر) جای گذاری شدند. پرسشنامه های تشخیصی اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی و پرسشنامه مکانیسم های دفاعی در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط شرکت کنندگان پاسخ داده شدند. دو درمان طی 12 جلسه دو ماهه اجرا شد و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که درمان همدلانه و تعدیل کننده اضطراب بر نشانه ها و مکانیسم های دفاعی ناسازگارانه تاثیرات  معناداری داشته اند و تداوم این تغییرات در پیگیری دو ماهه نیز تائید شده است. همچنین نتایج نشان داد که درمان پویشی همدلانه در کاهش نشانه های اختلال و درمان پویشی تعدیل کننده اضطراب در کاهش مکانیسم های دفاعی رشدنایافته و روان رنجور موثرتر بوده اند.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به نتایج حاصل از یافته های پژوهش، درمان های پویشی همدلانه و تعدیل کننده اضطراب درمان های موثر و کارامدی جهت کاهش نشانه ها و مکانیسم های دفاعی ناسازگار در اضطراب جدایی بزرگسالی بودند.

  کلیدواژگان: اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی، درمان همدلانه، درمان تعدیل کننده اضطراب، نشانه ها، مکانیسم های دفاعی
 • طاهره الهی*، محمد بامدادی سیبنی، فاطمه شیرمحمدی صفحات 11-21
  مقدمه

  ویژگی های شخصیتی ازجمله عوامل موثر در تفاوت های فردی اشخاص است که می تواند نقش مهمی درجلب حمایت از دیگران و یا احساس تنها بودن آنها ایفا کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی احساس تنهایی اجتماعی عاطفی در شخصیت های برونگرا و درونگرا باتوجه به نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک شده بود.

  روش

  تحقیق حاضر به روش روش علی - مقایسه ای برروی دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شد. تعداد 200 دانشجو به صورت هدفمند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه شخصیتی آیزنک آزمون شدند. 89 نفر انتهای  پیوستار درونگرایی - برونگرایی (45 زن و 44 مرد) انتخاب و پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی - عاطفی را تکمیل کردند.

  نتایج

  تحلیل داده ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد برونگرایان حمایت اجتماعی ادراک شده بیشتر و تنهایی اجتماعی - عاطفی کمتری را گزارش کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها در احساس تنهایی عاطفی متغیرهای پیش بین دو گروه متفاوت بود. حمایت اجتماعی ادراک شده از اشخاص مهم در برونگرایان و حمایت اجتماعی ادراک شده دوستان در درونگرایان پیش بین های معنادار احساس تنهایی عاطفی بودند. در خرده مقیاس های احساس تنهایی اجتماعی و خانوادگی در هر دو گروه به ترتیب حمایت اجتماعی ادراک شده دوستان و خانواده نقش معناداری داشتند. 

  بحث و نتیجه گیری

   ارتباط با خانواده، دوستان و دیگر اشخاص مهم برای احساس سلامت افراد ضروری است و فقدان یا کمبود حمایت های اجتماعی، منجر به احساس تنهایی خواهد شد. همه انسان ها در شرایط مختلف ممکن است احساس تنهایی را تجربه کنند اما به سبب تفاوت در نوع و میزان تعاملات، شدت و نوع آن در درونگرایان و برونگرایان متفاوت است. از این رو توصیه می شود هم افراد درونگرا و هم افراد برونگرا روش های مناسب برقراری رابطه و جلب حمایت اجتماعی را متناسب با ویژگی های شخصیتی شان آموزش ببینند تا از احساس تنهایی آن ها جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی اجتماعی - عاطفی، درون گرایی، برون گرایی
 • نرگس رحمانی، احمد منصوری* صفحات 23-32
  مقدمه

  در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی اختلال داغدیدگی پیچیده پایدار در دسته اختلال هایی قرار گرفته است که انجام پژوهش های بیشتر در مورد آنها لازم است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوارفکری و رشد پس از سانحه زنان داغدیده انجام گردید.

  روش

  در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل، تعداد 24 نفر از زنان داغدیده شهر نیشابور به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. سپس جلسات درمانی برای افراد گروه آزمایش، به صورت گروهی طی 8 جلسه اجرا گردید؛ در حالی که چنین مداخله ای برای گروه کنترل صورت نگرفت. شرکت کنندگان مقیاس پاسخ نشخوارفکری (تری نور و همکاران، 2003) و رشد پس از سانحه (تدسچی و کالهون، 1996)، را تکمیل کردند. داده های پژوهش به کمک نرم افزار آماری «اس. پی. اس. اس.» و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش نشخوار فکری و بهبود رشد پس از سانحه زنان داغدیده گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود.

  بحث و نتیجه گیری

  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تاثیر بسزایی در کاهش نشخوارفکری و بهبود رشد پس از سانحه زنان مبتلا به اختلال داغدیدگی پیچیده پایدار دارد و درمانگران می توانند از این رویکرد درمانی جهت کاهش نشخوارفکری و بهبود رشد پس از سانحه زنان داغدیده استفاده کنند.

  کلیدواژگان: اختلال داغدیدگی پیچیده پایدار، رشد پس از سانحه، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، نشخوارفکری
 • عباس ابوالقاسمی، مینا طاهری فرد*، آذر کیامرثی صفحات 33-43
  مقدمه

  مطالعات نشان می دهد که خودتنظیمی مقدمه ای برای شروع مهارت های بین فردی و همدلی افراد می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی واکنش پذیری بین فردی زندانیان دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی ساکن زندان شهر اردبیل در سال 1393 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 100 فرد دارای اختلال ضداجتماعی ساکن زندان مرکزی شهر اردبیل بود که به صورت دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ی چندمحوری بالینی میلون - 3، پرسش نامه راهبردهای خودتنظیمی و شاخص واکنش پذیری بین فردی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین رفتارهای خودتنظیمی و واکنش پذیری بین فردی افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 28 درصد از واریانس توجه همدلانه، 42 درصد از واریانس دیدگاه گیری، 21 درصد از واریانس تخیل و 23 درصد از واریانس درماندگی شخصی توسط رفتارهای خودتنظیمی تبیین می شوند.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که رفتارهای خودتنظیمی نقش تقریبا متوسطی در افزایش واکنش پذیری بین فردی زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی ایفا می کنند. بنابراین آموزش رفتارهای خودتنظیمی می تواند واکنش پذیری بین فردی و همدلی افراد دارای اختلالات شخصیت ضداجتماعی را مورد هدف قرار دهد.

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت ضداجتماعی، رفتارهای خودتنظیمی، واکنش پذیری بین فردی
 • علی اصغر فرخزادیان*، لیلا عندلیب، مهدی یوسفوند صفحات 45-52
  مقدمه

  فشارهای عصبی ناشی از تشخیص سرطان زمینه را برای بسیاری از اختلالات روانی ازجمله افسردگی فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان می باشد.

  روش

  این پژوهش به روش نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه بیماران سرطانی بودند که در تابستان 1395 به مرکز رادیوتراپی سرطان شهر خرم آباد رجوع کرده بودند. نمونه موردمطالعه 30 نفر از بیماران مبتلا به سرطان بوده که بر اساس آزمون بک و معیارهای تشخیصی راهنمای تشخیصی و آماری ویرایش چهارم انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند و گروه کنترل در این مدت تحت هیچ گونه درمان روان شناختی و پزشکی قرار نگرفتند. درنهایت پس از اتمام درمان از هر دو گروه آزمون بک به عنوان پس آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزار «اس. پی. اس. اس. 21» و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که اعمال این نوع روان درمانی برای افراد گروه آزمایش، توانست نمرات افسردگی آنها را در حد معناداری کاهش دهد (P < 0/001).

  بحث و نتیجه گیری

   درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانست افسردگی افراد مبتلا به سرطان را کاهش دهد. این درمان به دلیل اینکه انعطاف پذیری روان شناختی فرد را افزایش داده و ارتباط مراجع را با زمان حال برقرار می سازد و همچنین منجر به عمل متعهدانه به ارزش های فردی در مراجع می شود می تواند یکی از درمان های روان شناختی مناسب برای کاهش افسردگی در افراد سرطانی باشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، افسردگی، سرطان
 • محمد ستایشی اظهری*، رعنا حاجی علیلو، عباس حبیب زاده صفحات 53-60
  مقدمه

  یکی از مهمترین عوامل موثر بر مشکلات عزت نفس، تجارب اولیه فرد با والدین در کودکی است. این تجارب در شکل گیری عزت نفس تاثیر بسزایی دارد. بنابراین در این پژوهش هدف آزمون رابطه ساختاری سبک های دلبستگی با پرخاشگری، با مطالعه نقش میانجی گری عزت نفس در دانش آموزان بود.

  روش

  شرکت کنندگان پژوهش 150 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان شهرستان خوی بودند که در سال تحصیلی 94-1395 مشغول به تحصیل بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه دلبستگی هزن و شیور با ضریب آلفای کرونباخ 0.81، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ با ضریب آلفای کرونباخ 0.84 و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با ضریب آلفای کرونباخ 0.89 بود. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم الگوی پژوهش، به ترتیب، با استفاده از روش های مدل معادلات ساختاری و سوبل انجام گرفت.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که سبک های دلبستگی با عزت نفس و همچنین عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان رابطه مستقیم دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که عزت نفس نقش میانجیگری را در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و پرخاشگری دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های این تحقیق می تواند برای مشاوران و روانشناسان مدرسه در کاهش مشکلات عزت نفس و پرخاشگری دانش آموزان کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، عزت نفس، پرخاشگری
 • زینب ارجایی، رضا کرمی نیا*، محسن احمدی طهور سلطانی صفحات 61-74
  مقدمه

  هدف پژوهش بررسی و مقایسه اثربخشی دو مداخله گروهی بین فردی روان پویشی و هیجان محور بر اختلال اضطراب فراگیر نوجوانان دختر بود.

  روش

  روش پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان دختر 15 تا 17 سال دارای اختلال اضطراب فراگیر مدارس شهر شیراز در سال تحصیلی 96-1395 بود. از این میان، تعداد 45 نوجوان با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه گواه و در هر گروه 15 نفر گمارده شدند. ابزار پژوهش، مقیاس اختلال اضطراب فراگیر-7  بود که در سه مرحله و برای هر سه گروه اجرا شد. درمان بین فردی روان پویشی طی16 جلسه 90 دقیقه ای، و درمان هیجان محور طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، یک بار در هفته، بر روی گروه های آزمایشی اجرا شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که دو مداخله گروهی بین فردی روان پویشی و هیجان محور در کاهش اختلال اضطراب فراگیر تاثیر معنی داری داشتند، اما میان اثربخشی آن ها  تفاوت معنی داری وجود نداشت. این نتایج در پیگیری سه ماهه نیز پایدار بودند و تنها اثر درمان هیجان محور بر کاهش اختلال اضطراب فراگیر، پایدار باقی نمانده بود.

  بحث و نتیجه گیری

  درمان بین فردی روان پویشی گروهی و درمان هیجان محور گروهی می توانند به عنوان روش های مداخله ای موثر برای اختلال اضطراب فراگیر در نوجوانان دختر به کار روند.

  کلیدواژگان: روان درمانی بین فردی روان پویشی گروهی، درمان هیجان محور گروهی، اختلال اضطراب فراگیر، نوجوانان دختر
 • زهره شفیعی، آزاده طاولی* صفحات 71-77
  مقدمه

  پژوهش حاضر به منظور بررسی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر سازگاری زناشویی زنان انجام شده بود.

  روش

  به منظوراجرای پژوهش، با بهره گیری از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل از میان زنان متاهل دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان دلیجان، تعداد 30 زن به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در طی 8 جلسه در جلسات گروهی آموزش مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری شرکت کردند. پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپینر قبل و بعد از آموزش توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  نتایج

  تحلیل داده ها مشخص کرد که بین نمرات مقیاس سازگاری زناشویی گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که سازگاری زناشویی و خرده مقیاس های آن شامل رضایت مندی، توافق، همبستگی و ابراز محبت در ارزیابی پس آزمون در گروه افراد تحت آموزش بیشتر از افراد گروه گواه بود.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی مبتنی بررویکرد شناختی - رفتاری در افزایش سازگاری زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دلیجان تاثیر معنادار دارد و منجر به افزایش رضایت مندی، توافق، همبستگی و ابراز محبت آن ها می گردد.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری، سازگاری زناشویی
 • محمد عباسی*، کبری بیرانوند صفحات 79-96
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل کنندگی ویژگی های شخصیتی (برون گرایی و روان رنجورخویی) در رابطه بین استیگما و کمک طلبی روان شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه لرستان بود.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی می باشد که در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 384 نفر از دانشجویان بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل؛ مقیاس استیگما برای دریافت کمک روان شناختی، پرسشنامه نگرش به جستجوی کمک روان شناختی تخصصی - فرم کوتاه و پرسشنامه‎ی شخصیتی نئو بود.

  نتایج

  یافته ها نشان دادند که بین استیگما و کمک طلبی روان شناختی رابطه معنی داری وجو دارد (001/0 p<، 41/0- =r). همچنین، داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی به منظور بررسی توان تعدیلی متغیر ویژگی های شخصیتی (برون گرایی و روان رنجورخویی) تحلیل شدند. یافته های تحلیل رگرسیون تعدیلی، نقش تعدیل گر ویژگی های شخصیتی (برون گرایی و روان رنجورخویی) را در رابطه بین استیگما و کمک طلبی روان شناختی دانشجویان مورد تایید قرار داد.

  بحث و نتیجه گیری

   بر اساس نتایج می توان گفت که استیگما عامل مهمی در کمک طلبی روان شناختی است که برون گرایی تاثیر آن را کمتر و روان رنجورخویی تاثیر آن را بیشتر می کند.

  کلیدواژگان: استیگما، برون گرایی، روان رنجورخویی، کمک طلبی
 • مریم فرح زادی، محمدابراهیم مداحی*، جواد خلعتبری صفحات 89-100
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه درمانی شناختی - رفتاری بر کمال گرایی و عزت نفس زنان دارای نارضایتی بدنی بود.

  روش

  پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه پیگیری همراه  با پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان 23-38 ساله دارای نارضایتی از تصویر بدنی که در سال 95-1396 به مراکز سلامت شهرداری تهران مراجعه نمودند، بود. از طریق نمونه گیری خوشه ایاز بین 453 نفر، با توجه به نمرات برش در پرسشنامه ها، ملاک های ورود و خروج، تعداد 45 زن انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه (مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناختی - رفتاری و کنترل) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت از مصاحبه ساختاریافته، پرسشنامه های روابط چندبعدی بدن - خود (کش، 1997)، کمال گرایی چندبعدی تهران (بشارت، 1386) و عزت نفس (روزنبرگ، 1965) بود. گروه های آزمایشی 12 جلسه، 90 دقیقه ای(هفته ای یک جلسه) تحت گروه درمانی قرار گرفتند.

  نتایج

  یافته های تجزیه وتحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد الف) افزایش معنادار عزت نفس در مرحله پس آزمون و پیگیری (01/0>P) ب) کاهش معنادار کمال گرایی در مراحل پس و پیگیری (01/0>P)؛ د) دو روش به یک میزان بر عزت نفس (01/0>P؛ 16/13=F) و کمال گرایی (05/0>P؛ 91/4=F) تاثیرگذار بوده اند.

  بحث و نتیجه گیری

   استفاده از این روش های مداخله می تواند در بهبود مشکلات روان شناختی این گروه از افراد موثر باشد.

  کلیدواژگان: گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد، گروه درمانی شناختی - رفتاری، کمال گرایی، عزت نفس
 • طاهره محرابیان*، فاتح رحمانی، آزاد همتی صفحات 101-109
  مقدمه

  بی خوابی از شایع ترین اختلال های خواب و درمانگری شناختی رفتاری از جمله روش های درمانی موثر برای آن است. صفات شخصیت، علاوه بر اینکه یک عامل احتمالی آماده ساز و تداوم بخش بی خوابی است می تواند پیش بینی کننده پیامدهای مداخلات درمانی برای این اختلال باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی گر صفات شخصیتی پیشنهادی (دی. اس. ام. - 5) در تاثیر درمانگری شناختی رفتاری بر علایم بی خوابی دانشجویان دانشگاه کردستان بود.

  روش

  34 نفر از دانشجویان مبتلا به بی خوابی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، در دو گروه 17 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند و با پرسشنامه ی شدت بی خوابی و پرسشنامه ی شخصیت برای  (دی. اس. ام. - 5) مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح پژوهشی، از نوع آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. داده ها با آزمون های آماری توصیفی و تحلیل کواریانس تک متغیره و با استفاده از نسخه 22 نرم افزار (اس. پی. اس. اس.) تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج پژوهش بیانگر کاهش معنادار در نمرات آزمون های شدت بی خوابی در گروه آزمایش، نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل بود که این نشان دهنده ی اثربخشی درمان بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نمرات بالا در تمام صفات شخصیتی پیشنهادی (دی. اس. ام. - 5) ارتباط معناداری با کاهش اثرات درمانی داشتند. از آن میان، نقش صفات عجیب و غریب بودن، خودبزرگ بینی، توجه طلبی، فقدان احساس لذت، اجتناب از صمیمی شدن، حواس پرتی، تحریک پذیری و بی ثباتی هیجانی بیش از سایر صفات بود.

  بحث و نتیجه گیری

   صفات شخصیتی مرضی قادر هستند شرایط درمانی بیماران را پیچیده تر و اثربخشی درمانی شناختی رفتاری را کاهش دهند. بنابراین، لازم است که پیش از آغاز مداخلات درمانی مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت امکان، خود آنها در کانون درمان قرار گیرند.

  کلیدواژگان: درمانگری شناختی رفتاری، بی خوابی، صفات شخصیتی پیشنهادی (دی. اس. ام. - 5)
 • لیلا منصوری، حسنعلی ویسکرمی*، فاطمه رضایی صفحات 111-121
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش خود - دلسوزی شناختی بر تاب آوری و خودکارآمدی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.

  روش

  طرح پژوهش حاضر، آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر پایه دوم دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 95-1394 بود. به منظور اجرای پژوهش ابتدا غربالگری انجام گرفت که 302 شرکت کننده پرسشنامه نگرانی پنسلوانیا را تکمیل نمودند و از میان آن ها 40 نفر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب گردید، سپس نمونه منتخب به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 10 جسله 90 دقیقه ای تحت آموزش خود - دلسوزی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه تشخیصی و پرسشنامه های تاب آوری و خودکارآمدی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل کواریانس استفاده گردید.

  نتایج

  نتایج تحلیل کواریانس حاکی از آن بود که گروه آزمایش افزایش معناداری  را در  تاب آوری (0.003>P) و خودکارآمدی (0.005>P) بعد از دریافت آموزش نشان دادند.

  بحث و نتیجه گیری

    بر اساس یافته ها می توان گفت آموزش خود - دلسوزی عامل تاثیرگذار مهمی بر افزایش تاب آوری و خودکارآمدی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر است.

  کلیدواژگان: خود - دلسوزی شناختی، تاب آوری، خودکارآمدی، اختلال اضطراب فراگیر
 • مائده آقائی پور گواسرائی، آزاده طاولی*، اکرم سادات کمال، زینب غفوری غلامی صفحات 123-134
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان های مبتنی بر طرحواره، شناختی-  رفتاری و ذهن آگاهی بر کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی همسران جانبازان که خود مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند، انجام شد.

  روش

  روش پژوهش شبه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش، 44 نفر از همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمن ناشی از جنگ تحمیلی بودند که مبتلا به اضطراب فراگیر و مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان روانپزشکی صدر بوند. بر اساس فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و مصاحبه تشخیصی مبتنی بر ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، اختلال اضطراب فراگیر تشخیص داده شده و سپس بیماران به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی 11 نفره و یک گروه کنترل 11 نفره جایگزین شدند.

  نتایج

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها توسط تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که اختلاف میانگین نمرات اضطراب و استرس در بین سه گروه آزمایش درمان شناختی - رفتاری، طرحواره درمانی و درمان ذهن آگاهی معنادار نیست و هر سه شیوه به یک میزان و به صورت معناداری در کاهش اضطراب و استرس افراد مورد بررسی نقش دارند. همچنین نتایج بررسی اثربخشی درمان های مذکور نشان داد که دو روش درمانگری مبتنی بر شناختی - رفتاری و طرحواره به صورت معناداری و به یک میزان در کاهش نشانه های افسردگی افراد مورد بررسی موثر هستند ولی اثربخشی طرح واره درمانی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم افسردگی افراد مورد بررسی به صورت معناداری بیشتر از مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که تفاوت معناداری در میزان اثرگذاری سه شیوه درمانی  مذکور در کاهش اضطراب و استرس همسران جانبازان که خود مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر هستند، وجود ندارد ولی در شرایطی که علائم افسردگی در این دسته از افراد وجود داشته باشد، درمان ترجیحی در کاهش پریشانی هیجانی، درمان شناختی رفتاری و یا طرح واره درمانی می باشد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، طرح واره درمانی، درمان ذهن آگاهی، اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی، همسران جانبازان
 • راحله حمزه لو، داوود جعفری*، محمداسماعیل ابراهیمی صفحات 135-144
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال وسواس اجباری بود.
   

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح اندازه گیری مکرر بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان ملایر بودند. با استفاده از روش در دسترس، 18 نفر از افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری انتخاب شدند و میزان شدت اختلال وسواس اجباری آزمودنی های گروه های آزمایش به وسیله سیاهه اختلال وسواس اجباری مادزلی قبل، جلسه چهارم، و پس از اتمام جلسات درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به کمک روش تجزیه و تحلیل واریانس آمیخته یا مختلط تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد که در کاهش علائم وسواس، درمان شناختی رفتاری و شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن تاثیر داشته اند و بین اثربخشی دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیری

  طبق یافته های پژوهش حاضر، هم درمان شناختی رفتاری و هم شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن هر دو در بهبود شدت علائم اختلال وسواسی اجباری تاثیر داشته اند.

  کلیدواژگان: اختلال وسواس اجباری، درمان شناختی رفتاری، شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن
 • مهسا مسلمان*، احمد سهرابی، شمس الدین احمدی، زلیخا قلی زاده صفحات 145-156
  مقدمه

  ابعاد زیستی شخصیت بر ابعاد شناختی افراد تاثیر دارند. پژوهش حاضر جهت مقایسه حافظه آینده نگر، تصمیم گیری خطرپذیر، تصمیم گیری همکارانه در افراد با الگوهای شبانه روزی صبحگاهی و شامگاهی انجام شد.

  روش

  این تحقیق با رویکرد روش شناسی کمی در قالب یک طرح علی-مقایسه ای در دو گروه افراد با الگوهای صبحگاهی و شامگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 70 دانشجوی دختر و پسر 18 تا 32 ساله، دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد بود که با استفاده از فراخوان و آزمون غربال گری صبحگاهی- شامگاهی انتخاب شدند. افراد انتخاب شده شامل 38 نفر صبحگاهی و 32 نفر شامگاهی بودند که در دو جلسه صبح و عصر مورد بررسی قرار گرفتند. از یک پرسشنامه صبحگاهی- شامگاهی و تکالیف شناختی کامپیوتری حافظه آینده نگر مبتنی بر زمان، تکلیف قمار آیووا، تصمیم گیری همکارانه (معمای زندانی) به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.

  نتایج

  تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین دو گروه افراد با الگوی شبانه روزی صبحگاهی و شامگاهی از نظر حافظه آینده نگر، تصمیم گیری خطرپذیر تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد که عملکرد حافظه آینده نگر در گروه شامگاهی بهتر از گروه صبحگاهی بود. همچنین میزان تصمیم گیری خطرپذیر در گروه شامگاهی بالاتر از گروه صبحگاهی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین نتایج پژوهش بیانگر این است که بین دو گروه صبحگاهی و شامگاهی از نظر کارکردهای شناختی در  حافظه آینده نگر، تصمیم گیری خطرپذیر تفاوت وجود دارد.

  کلیدواژگان: حافظه آینده نگر، تصمیم گیری خطرپذیر، تصمیم گیری همکارانه، تیپ شبانه روزی خواب
 • نسترن مهاجری اول*، اکبر عطادخت، الناز انصافی صفحات 157-164
  مقدمه

   روش فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام پژوهش‌های مختلف، میزان اندازه اثر روش‌های درمان را مشخص می‌کند. با انجام فراتحلیل می‌توان دیدگاه کلی‌تری نسبت به تاثیر مداخلات مختلف بدست آورد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی نوروفیدبک بر میزان افسردگی می‌باشد که به صورت فراتحلیل انجام شده است.

  روش

   به این منظور از بین 15 پژوهش، 10 پژوهش که از لحاظ روش‌شناختی مورد قبول بودند، انتخاب شده و فراتحلیل روی آنها انجام شده است. اطلاعات این پژوهش‌ها جمع‌آوری شده و اندازه اثر هر کدام از آنها حساب شد.

  نتایج

  نتیجه نشان داد که طبق جدول کوهن، نتایج معنادار است. اندازه اثر محاسبه شده برای افسردگی p=0.0179, es=0.60، افکار منفی p=0.0559, es=0.407، میزان آلفا p=0.0122, es=0.701، نسبت بتا به آلفا p=0.1635, es=0.512 می‌باشد و اندازه اثر کلی نیز 0.538 می‌باشد.

  بحث و نتیجه‌گیری

   نتایج فراتحلیل تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر درمان نوروفیدبک بر میزان افسردگی نشان داد که این روش مطابق جدول تفسیر اندازه اثر کوهن به معنی اندازه اثر بالاست و در کاهش علایم و نشانه‌های افسردگی و بهبود امواج مغزی موثر است.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، درمان نوروفیدبک، افسردگی
 • هادی مجدی*، اکبر عطادخت، شیوا حضرتی، ناصر صبحی قراملکی صفحات 165-174
  مقدمه

  هدف این پژوهش مقایسه سیستم های مغزی / رفتاری و دشواری در تنطیم هیجان در افراد با و بدون اختلال اضطراب اجتماعی بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر علی - مقایسه ای بود و جامعه آماری آن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های اردبیل در سال تحصیلی 95-1394بودند. از بین این دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای190 نفر (95 نفر با و 95 نفر بدون نشانگان بالینی) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های سیستم های فعال سازی بازداری رفتاری کارور و وایت، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر، و پرسشنامه هراس اجتماعی کانور استفاده شد.

  نتایج

  افراد دارای نشانگان بالینی اختلال اضطراب اجتماعی در سیستم بازداری رفتاری (0.001 > P) و افراد بهنجار در خرده مقیاس های سائق (0.024 > P) و پاسخ دهی به پاداش (0.001 > P) نمرات بالاتری کسب کرده بودند. اما در سیستم فعال ساز رفتاری و جستجوی سرگرمی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (0.05 < P). همچنین در دشواری در تنظیم هیجان و همه مولفه های آن، به جز فقدان آگاهی هیجانی، گروه دارای اختلال اضطراب اجتماعی نمرات بیشتری نسبت به گروه بهنجار کسب کرده بودند (0.001 > P). در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی، سیستم بازداری رفتاری و سائق با علایم فیزیولوژیک اختلال اضطراب اجتماعی (0.01 > P) و همچنین بازداری رفتاری با هراس اجتماعی کل (0.01 > P) و دشواری در تنظیم هیجان (0.01 > P) رابطه مثبت داشت. سیستم فعال ساز نیز با ترس و اجتناب و نمره کل اضطراب اجتماعی رابطه منفی داشت (0.01 > P).

  بحث و نتیجه گیری

   سیستم های مغزی رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان مولفه های مهمی در آسیب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی می باشند که می توان از آن ها در راستای شناخت بیشتر ویژگی های شخصیتی، انگیزشی و هیجانی درگیر در اختلال اضطراب اجتماعی و همچنین درمان این اختلال سود جست.

  کلیدواژگان: اختلال اضطراب اجتماعی، تنظیم هیجان، فعال سازی و بازداری رفتاری، سیستم های مغزی، رفتاری
 • مهدی اکبری*، زهرا سادات حسینی صفحات 175-189
  مقدمه

  در سال های اخیر، پژوهش های بسیاری، اثربخشی درمان های موسوم به «موج سوم رفتاری» را برای اختلال های افسردگی مورد بررسی قرار داده اند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه نتایج پژوهش های مرتبط با اثربخشی درمان های مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان های مبتنی بر توجه آگاهی و فراشناخت درمانی بر علائم افسردگی جامعه ایرانی صورت گرفته است.

  روش

  در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده گردید و پس از بررسی پژوهش های صورت گرفته بین سال های 1380 تا 1396، 68 مطالعه که از لحاظ روش شناختی ملاک های ورود به فراتحلیل را داشتند، انتخاب شدند. همچنین در جهت رعایت ملاک های ورود و استخراج اطلاعات مربوط به هر مطالعه از چک لیست استفاده گردید و در نهایت 69 اندازه اثر گزارش شد.

  نتایج

  یافته های حاصل نشان می دهد که درمان های مبتنی بر پذیرش و تعهد، مبتنی بر توجه آگاهی و فراشناخت درمانی به طور معنی دار و در سطح خطای کمتر از 0.05 بر کاهش علائم افسردگی موثر بوده اند و اندازه اثر ترکیبی (بر حسب مقیاس تفاوت میانگین های استاندارد) آن ها به ترتیب 1.565، 1.206 و 1.837 گزارش شده است. همچنین مطالعه متغیر نوع درمان به عنوان متغیر تعدیل کننده و مقایسه دو به دو درمان های فوق نشان داد که تنها فراشناخت درمانی نسبت به درمان های مبتنی بر توجه آگاهی در کاهش نشانه های افسردگی بهتر عمل می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان چنین گفت که درمان های موج سوم رفتاری، به خصوص درمان های فراشناخت درمانی بر کاهش نشانه های افسردگی موثر هستند، همچنین پیشنهاد می گردد تا در پژوهش های آینده درمان های موج سوم با دیگر درمان های دارای حمایت تجربی نیز مورد مقایسه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، افسردگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان های مبتنی بر توجه آگاهی، فراشناخت درمانی
 • کریم بابایی نادینلویی*، سبحان گلمحمدزاده، رقیه شیرزاد، عباس شیرزادپور، شه زاد مزدارانی صفحات 191-202
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله ای روانشناختی و گرایش به اعتیاد با میانجیگری تاب آوری و توانایی تحمل ابهام بود.
   

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و بدین منظور 200 دانش آموز مقطع متوسطه به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردید و سپس شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه های راهبردهای مقابله ای پاکلر و اندلر (1990)، استعداد به اعتیاد وید و همکاران (1992)، تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و توانایی تحمل ابهام لین و همکاران (1993) را پاسخ دادند و اطلاعات جمع آوری شده از طریق شاخص های توصیفی، همبستگی و مدل معادلات ساختاری تحلیل گردیدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که راهبرد مقابله ای مساله مدار رابطه منفی و معناداری با استعداد به اعتیاد دارد(r=-0.395, p<0.01)، نیز بین راهبردهای مقابله ای اجتنابی و هیجان مدار و استعداد به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (p<0.05)، نیز تحلیل مسیر نشان داد که بین راهبردهای مقابله ای مساله مدار و اجتنابی و استعداد به اعتیاد رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد (t=-3.75, p=0.000, t=2.82, p=0.004)،  بر اساس مدل تحلیل مسیر توانایی تحمل ابهام به طور معناداری توانست رابطه بین راهبردهای مقابله ای مساله مدار و اجتنابی با استعداد به اعتیاد را تعدیل کند (z=2.43, -2.53, p<0.05) همچنین الگوی تحلیل مسیر نشان دهنده نقش میانجی گری تاب آوری در ارتباط بین سبک های مقابله ای و استعداد به اعتیاد نبود (0.05≤p).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج از این فرضیه حمایت کردند که راهبردهای هیجان مدار و اجتنابی منجر به استعداد به اعتیاد می شود و توانایی تحمل ابهام بالا می تواند نقش تعدیل کننده در این رابطه باشد.

  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله ای، تاب آوری، تحمل ابهام، گرایش به اعتیاد
 • رضا عبدی*، ریحانه حاجی شعبانی صفحات 203-212
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اجتناب تجربی، ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی به عنوان فرآیندهای فراتشخیصی در پیش بینی نشانه های اختلالات هیجانی بود.

  روش

  بدین منظور براساس حجم جامعه که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود 297 دانشجو (میانگین سنی 5.8±21.6) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پذیرش و عمل، پرسشنامه تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی و پرسشنامه نشانه های افسردگی و اضطرابی بر روی آن ها اجرا شد. بود).

  نتایج

  یافته ها نشان داد که عدم اجتناب تجربی با اکثر نشانه های افسردگی و همه نشانه های اضطرابی همبسته است (p<0.01). همچنین ذهن آگاهی با بیشتر نشانه های افسردگی و دو عامل نشانه های اضطرابی همبستگی نسبتا پایینی دارد (p<0.01). نهایتا حساسیت اضطرابی با برخی نشانه های افسردگی و همه نشانه های اضطرابی همبستگی مثبت معنادار دارد (p<0.01). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد اجتناب تجربی پیش بین نشانه های افسردگی، شامل سستی، بی خوابی، خودکشی، افزایش اشتها، خلق وخوی مرضی و بهزیستی است، ولی ذهن آگاهی و حساسیت اضطرابی فقط در برخی از نشانه های افسردگی سهیم هستند (p<0.01). علاوه بر این حساسیت اضطرابی پیش بین برجسته نشانه های اضطرابی بوده و اجتناب تجربی نقشی متوسط و ذهن آگاهی نقش ضعیفی در آن ها دارد (p<0.01).

  بحث و نتیجه گیری

   به صورت کلی اجتناب تجربی فرآیند فراتشخیصی مشترک و بارزی در اختلالات هیجانی است، اما حساسیت اضطرابی سهم بیشتری در اختلالات اضطرابی دارد و ذهن آگاهی فرآیند کمتر موثری در این زمینه است.

  کلیدواژگان: اختلالات هیجانی، اجتناب تجربی، ذهن آگاهی، حساسیت اضطرابی
 • رسول روشن چسلی*، زینب سلیمانی، طهورا عرفان، سمیه منتشلو، اسماء هاشمی صفحات 213-224
  مقدمه

  کیفیت زندگی جنسی یک بعد مهم از کیفیت زندگی زنان است که کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و شامل ارزیابی فرد از جنبه های مثبت و منفی روابط جنسی خود و پاسخ او به این ارزیابی تعریف شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان است.

  روش

  پژوهش حاضر شامل دو گروه بالینی و غیر بالینی می باشد که نمونه غیر بالینی شامل 343 نفر از کلیه ی زنان متاهل ساکن شهر تهران، قم و ساری می باشد و نمونه بالینی این پژوهش را 49زن متاهل دچار مشکلات جنسی تشکیل داده اند که از تاریخ خرداد تا شهریور ماه 94 برای درمان به کلینیک خانواده و سلامت دانشگاه شاهد مراجعه کرده اند. این افراد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و از آنها خواسته شده تا پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس را تکمیل نمایند و نیز نمونه جداگانه ای متشکل از 50 نفر زنان انتخاب شدند و از آنها خواسته شد پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی را دو بار و به فاصله یک ماه تکمیل کنند.

  نتایج

  یافته های مربوط به تحلیل عاملی پرسشنامه موجب شناسایی دو عامل در نمونه غیر بالینی و سه عامل در نمونه بالینی شد. در بررسی اعتبار پرسشنامه نیز نتایج حاکی از وجود رابطه بالا بین این پرسشنامه در اعتبار همگرا و روابط ضعیف یا منفی در بررسی اعتبار واگرا بود که در مجموع نشان از اعتبار قابل قبول این پرسشنامه برای سنجش متغیر کیفیت زندگی جنسی در زنان است.

  بحث و نتیجه گیری

   در مجموع اعتبار و پایایی این مقیاس به منظور کاربرد در جمعیت زنان متاهل ایرانی توسط شواهد به دست آمده مورد تایید و حمایت قرار گرفت.

  کلیدواژگان: شاخص کیفیت زندگی جنسی، زنان متاهل، روانسنجی
 • محمدرضا نائینیان*، سمانه خطیبی، فاطمه ادب دوست صفحات 225-234
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف وارسی برخی ویژگی های روان سنجی مقیاس کوتاه چندبعدی رضایت مندی از زندگی دانش آموزان در نمونه دانش آموزان ایرانی اجرا شد.

  روش

  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دو منطقه 8 و 15 شهر تهران تشکیل می دادند که از بین جامعه آماری فوق تعداد 736 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی روایی همگرا از مقیاس بهزیستی شخصی - نسخه دانش آموزان (پی. دبلیو. آی. - اس. سی.)، و خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی از فرم کوتاه پرسشنامه دس - 21 استفاده شد.

  نتایج

  یافته های پژوهش بیانگر آن است که مقیاس یاد شده بر اساس ضریب آلفای کامل (0.71)، و ضریب همبستگی مربوط به بازآزمایی آن (0.71) دارای اعتبار مناسبی بوده است. تحلیل عاملی اکتشافی حکایت از اشباع مقیاس از یک عامل داشته است و ضرایب همبستگی بدست آمده حاکی از روایی همگرای مقیاس یادشده با مقیاس پی. دبلیو. آی. - اس. سی.، و خرده مقیاس های اضطراب و افسردگی از فرم کوتاه پرسشنامه دس - 21 می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

   مقیاس کوتاه چندبعدی رضایت مندی از زندگی دانش آموزان (بی. ام. اس. ال. اس. اس.)، دارای ویژگی های روان سنجی مناسبی با توجه به محدودیت های روش شناسی مطالعه کنونی بوده است.

  کلیدواژگان: مقیاس کوتاه چندبعدی رضایت مندی از زندگی، کیفیت زندگی، اعتبار، روایی
 • رحیم یوسفی، سارا کریمی*، مهران سلیمانی صفحات 237-248
  مقدمه

  مساله خیانت زناشویی در جامعه ایران به عنوان یک نگرانی رو به رشد مطرح است که با ناپایداری در روابط و نرخ بالای طلاق همراه است. هدف پژوهش حاضر مطالعه ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه خیانت زناشویی بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - روان سنجی می باشد که تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی واکتشافی (تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس)، تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتیجه تحلیل عوامل، با استفاده از روش همسانی درونی و همچنین بازآزمائی برای پایایی پرسشنامه حاضر انجام شد و برای روایی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شدکه یافته ها بیانگر همخوانی و ارتباط دقیق بین مولفه های این پرسشنامه بود. .همسانی درونی گویه های پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ برای مولفه های مشروعیت، اغوا، عادی سازی، تمایلات جنسی، زمینه اجتماعی، هیجان خواهی به ترتیب برابر با 0.79، 0.75، 0.54، 0.79، 0.71، 0.79 و برای کل پرسشنامه برابر با 0.91 به دست آمد. محاسبه پایایی به شیوه دو نیمه کردن برای کل مقیاس برابر با 0.81=r به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

   در مجموع، نتایج پژوهش، اعتبار و روایی مطلوب فرم فارسی پرسشنامه ی خیانت زناشویی را تایید کرد و بیانگر این است که پرسشنامه خیانت زناشویی یک ابزار پایا و روا است و می توان از این ابزار در موقعیت های بالینی و پژوهشی استفاده کرد. بنابراین پرسشنامه حاضر دارای پایایی و روایی مناسب برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان است.

  کلیدواژگان: خیانت زناشویی، روان سنجی، تحلیل عاملی
 • حسین فرخی*، فرامرز سهرابی صفحات 249-255
  مقدمه

  با توجه به اهمیت همجوشی فکر در تداوم نشانه های اختلال وسواس، این مطالعه برای ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه همجوشی فکر در ایران، انجام گردید.

  روش

  در یک مطالعه توصیفی - مقطعی ابزار سنجش همجوشی فکر موردبررسی قرار گرفت. ابتدا برای استفاده از ابزار از مولف آن اجازه گرفته و سپس به زبان فارسی ترجمه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران که 309 نفر از دانشجویان به روش خوشه ایتصادفی چندمرحله ای از بین آن ها انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از روش آلفای کرونباخ و روشی روایی سازه استفاده شد.

  نتایج

  پایایی پرسشنامه همجوشی فکر با استفاده از روش آلفای کرونباخ و باز آزمایی بافاصله زمانی 50 روزه مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب همبستگی آن به ترتیب 0.93 و 0.81 به دست آمد. روایی پرسشنامه همجوشی فکر با استفاده از روش تحلیل عاملی و روایی سازه با اجرای پرسشنامه آمیختگی فکر - عمل برآورد شد. بین پرسشنامه همجوشی فکر و پرسشنامه آمیختگی فکر - عمل ضریب همبستگی مثبت و معنادار (0.872) در سطح معناداری (P<0/001)  به دست آمد. همچنین نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان می دهد که سه عامل آمیختگی فکر-رویداد، آمیختگی فکر-عمل و آمیختگی فکر-شی را برای پرسشنامه همجوشی فکر در کل 75 درصد از واریانس را تبیین می کند.

  بحث و نتیجه گیری

   پرسشنامه همجوشی فکر، ابزاری دارای پایایی و روایی است و می تواند برای سنجش نظریه فراشناخت ولز و  همجوشی فکر در جمعیت های بالینی و نرمال استفاده شود.

  کلیدواژگان: پایایی، روایی، پرسشنامه همجوشی فکر، پرسشنامه آمیختگی فکر - عمل
 • ندا شاهواروقی فراهانی، فرامرز سهرابی*، محمد مهرادصدر، سید سپهر هاشمیان صفحات 257-281

  طبقه بندی اختلال های روانی از دیرباز در میان متخصصان سلامت روان، موضوعی مورد مناقشه بوده است. با وجود گسترش قابل ملاحظه ی دانش ما در این حوزه در نیم قرن گذشته، فهم اجزا و فرایندهای آن، همچنان ابتدایی است. در این مقاله سه نظام طبقه بندی اختلال های روانی توصیف می شود که هدف هر یک از آن ها برای درک و طبقه بندی اختلال ها با یکدیگر متفاوت است: دو کتابچه راهنمای عمده تشخیصی- راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM)، طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD) و پروژه معیارهای دامنه تحقیق (RDoC) موسسه ی ملی سلامت روان ایالات متحده که با تاکید بر یکپارچگی تحقیقات علوم رفتاری و علوم اعصاب چهارچوبی برای درک عمیق اختلالات روانی ارائه کرده است. برای مقایسه این سه طبقه بندی از چهار موضوع کلیدی بهره گرفته شده است: سبب شناسی، شامل علیت های متعدد اختلال روانی؛ طبقه بندی یا ابعاد، آیا پدیده های مربوطه طبقاتی مجزا هستند یا ابعادی؟؛ آستانه ها، که مرز بین اختلال و عدم اختلال را تعیین می کنند؛ و هم ابتلایی، که دربردارنده ی این واقعیت است که افراد مبتلا به بیماری روانی اغلب دارای نیازهای تشخیصی برای شرایط مختلف هستند. اگر چه این نظام ها دارای درجه های مختلف همپوشانی و ویژگی های متمایز هستند، هدف مشترک هر سه آن ها کاهش بار رنج ناشی از اختلالات روانی است به وسیله ی درک بهتر و طبقه ب ندی مناسب آن ها است.

  کلیدواژگان: تشخیص، طبقه بندی، اختلال های روانی، طبقه بندی بین المللی بیماری ها، راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، معیارهای دامنه تحقیق
|
 • Nader Hajloo*, Mehri Mowlaie Pages 1-10
  Introduction

  The aim of the present research was to examine and compare the effectiveness of empathic dynamic psychotherapy and anxiety regulating dynamic psychotherapy on symptom and maladaptive defense mechanisms reduction in university students with symptoms of adult separation anxiety disorder.

  Method

  The present study was an experimental research with pre-post test and 2-month follow up. Thirty students with symptoms of adult separation anxiety disorder among university students of Ardabil were randomly selected and were assigned into three groups, empathic group (10), anxiety regulating group (10) and control group (10). Adult separation anxiety disorder scale and defense mechanism questionnaire in three stages, pre, post and follow up stages were fulfilled. Two therapies were administered in 12 sessions of two month. The date was analyzed via analysis of variance with repeated measure.  

  Result

  The result showed that empathic and anxieties regulating dynamic psychotherapies were effective in reducing symptoms and maladaptive defense mechanisms and the changes were sustained in 2-month follow up. The results also showed that empathic dynamic psychotherapy was effective in reducing symptoms and anxiety regulating dynamic psychotherapy was effective in reducing maladaptive defense mechanisms.

  Conclusion

  According to the results of the present research, empathic and anxiety regulating dynamic psychotherapies were effective and efficient therapies to reduce symptoms and maladaptive defense mechanisms in adult separation anxiety disorder.
  Keywords: adult separation anxiety disorder, empathic psychodynamic therapy, anxiety regulating dynamic psychotherapy, symptoms, defense mechanism.

  Keywords: adult separation anxiety disorder, empathic psychodynamic therapy, anxiety regulating dynamic psychotherapy, symptoms, defense mechanism
 • Tahereh Elahi*, Mohammad Bamdadi Sibani, Fatemeh Shirmohammadi Pages 11-21
  Introduction

  personality characteristics are one of the effective factors on individual differences that can be have important role on gathering other ҆s support or loneliness. Aim of present research was study of social- emotional loneliness in extrovert and introvert personalities with due attention to the role of kinds of perceived social support.

  Method

  Research was done in scientific- comparing research method. At first, 200 students of university of Zanjan selected in convenient method and replied Eysenk Personality Inventory (EPI). Students with far-out scores on introversion- extroversion continuum were identified and fulfilled perceived social support and social- emotional loneliness questionnaires (MSPSS and SELSA_S).

  Results

  analyzing results by using MANOVA indicated extroverts have been reported less loneliness and more levels of social support perception. The results of regression analysis in introverts indicated friends and family ҆s supports are significant predictors of social and family loneliness, respectively. The same analysis in extroverts showed perceived social support from important people, friends and family are significant predictors of emotional, social and family loneliness, respectively.

  Conclusion

  The results argued relations with family, friends and the other meaningful people are essential for people ҆s health and lack of received supports of each of them can lead loneliness. So, suitable techniques for communicating and fascinating should be thought based on each person characteristics in order to prevent them from loneliness.

  Keywords: perceived social support, social-emotional loneliness, introversion, extroversion
 • Narges Rahmani, Ahmad Mansouri* Pages 23-32
  Introduction

  In the diagnostic and statistical manual of mental disorders IV persistent complex bereavement disorder is in the category of disorders in which further research is needed. Therefore, the aim of present study was to investigate the effectiveness of mindfulness–based cognitive therapy on the rumination and posttraumatic growth in the bereaved women.

  Method

  In a quasi-experimental study, 24 bereaved women in the city of Neyshabur were selected by available sampling method and then randomly designed into two experimental and control groups. The experimental group participated in 8 sessions of mindfulness–based cognitive therapy (Segal, 2002), while control group was not in any treatment. The participants completed Rumination Response Scale (RRS; Treynor & et. al, 2003) and Posttraumatic Growth Inventory (PTGI; Tedeschi & Calhoun, 1996). Data were analyzed by SPSS24 software, using Multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

  Results

  The results showed that mindfulness–based cognitive therapy decrease rumination and improving posttraumatic growth (P<0.05).  
  Discussion and

  conclusion

  The result showed that mindfulness–based cognitive therapy might be an efficient way to decrease rumination and improving posttraumatic growth. Also, therapists can use this therapeutic approach for decrease rumination and improving posttraumatic growth.

  Keywords: Bereaved women, mindfulness–based cognitive therapy, posttraumatic growth, rumination
 • mina taheri fard* Pages 33-43
  Introduction

  Studies show that self-regulation is introduced for beginning to interpersonal skills and empathy. The purpose of the present research was to determine the role of self-regulation behaviors in prediction of perception of interpersonal reactive in the prisoners with antisocial personality disorder.

  Method

  This research is correlational. The statistical population of this study was all people with antisocial personality disorder who are residents of the city of Ardebil in 2014. The sample contained 100 person with antisocial personality disorder who were resident of the central prison in Ardabil, and selected to available sample method. For Data collection, Millon Questionnaire, Self-regulation Behaviors Questionnaire and Interpersonal Reactive Index were used. Data collected using Pearson correlation and multiple regression analysis was analyzed.

  Findings

  The results showed that self-regulation behaviors are related to interpersonal reactive. Results of multiple regression analysis showed 28 percent of empathic concern, 42 perspective-taking, 21 percent of fantasy and 23 percent of personal distress variations of perceived cost explain by self-regulation behaviors. Discussion &

  Conclusion

  These findings show that self-regulation behaviors have moderate role in the interpersonal reactive in the prisoners with antisocial personality disorder. Therefore, self-regulation training can be targeted the interpersonal reactive in the persons with personality disorders.

  Keywords: : antisocial personality disorder, self-regulation behaviors, interpersonal reactive
 • Ali Asghar Farokhzadian*, Leila Andalib, Mehdi Yousefvand Pages 45-52
  Background and Aim

  The stress of cancer diagnosing prepare situation for many psychological disorders. The objective of this study is to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on reducing depression in Cancer Patients.

  Method

  This research was a semi-experimental study including pre-test, post-test and control group in which the statistical society consisted of patients with cancer who referred to cancer radiotherapy center of khorram abad in summer of 2016. The samples included 30 patients with cancer who were selected based on DSM-IV distinctive standard and Beck depression inventory and then assigned randomly in two groups of experimental (15) and control (15). The experimental group was treated by acceptance and commitment therapy in 12 sessions, and the control group received no psychotherapy. The data were analyzed by covariance analysis using version 21 of SPSS software.

  Results

  The results of study showed this kind of psychotherapy can significantly reduce depression in experimental group (P < 0/001).

  Conclusion

  acceptance and commitment therapy reduce depression in Cancer Patients. This kind of psychotherapy because of increasing psychological resilience, connecting patient to present and also leading to committed acting to personal values, can be one of the best psychotherapies for reducing depression in cancer patients.

  Keywords: acceptance, commitment therapy, depression, Cancer
 • Mohammad Setayeshi Azhari*, Rana Hajialilou, Abbas Habibzade Pages 53-60

  One of the most important factors self-steam problems is early childhood experiences with parents. These experiences have an important role in developing self-steam, thus in this study the aim was to examine the structural relationship of attachment styles and aggression with the mediating role of the self-steam in students. The participants included 150 high school girl students of Khoy city that were chose by available sampling method. Hazan and Shaver attachment styles scale with the Cronbach alpha coefficient 0.81, Rosenberg self-esteem scale with the Cronbach alpha coefficient 0.84, and Buss and Perry aggression scale with the Cronbach alpha coefficient 0.89 were administered. Structural equation modeling (SEM) and Sobel tests were conducted to explore direct and indirect pathways of study’s model respectively. Results showed that attachment styles and self-esteem also self-esteem and aggression in students have a direct relationships. The results indicated that self-esteem has a significant mediating role on the relationship between attachment styles and aggression. The findings of this study could help counselors and school psychologist to reduce students’ self-esteem and aggression problems.

  Keywords: Attachment styles, Self-steam, Aggression
 • Zeinab Erjaee, Reza Karaminia*, Mohsen Ahmadi Tahour Soltani Pages 61-74
  Background & Aims

  Generalized anxiety disorder (GAD) is one of the most prevalent disorder among adolescents’ girls and early relationships quality with parents play an important role for its development that it should be considered for treatment. It was aimed to investigate and comparing effectiveness of group interpersonal psychodynamic psychotherapy (GPIP) and group emotion focused therapy (GEFT) on girl’s adolescent generalized anxiety disorder.

  Methods

  The research method was experimental with pre-test, post-test and control group. The statistical population consisted of all 15-17 year-old girls with GAD in Shiraz high schools. Among them, 30 adolescents were randomly selected and randomly assigned to two experimental and control groups. Interventions of experimental groups consisted of 16 sessions of GPIP and 10 sessions of GEFT. All groups were evaluated by GAD-7 questionnaire in pretest, posttests and follow up. The data were analyzed using repeated measure variance and for pairwise comparison using post hoc.

  Results

  Both GPIP and GEFT methods in comparison with the control group caused to significant reduction of GAD in post-treatment. Also, the results showed that in the follow up session, only the scores of the psychodynamic group were significantly lower than the control group, but there was no significant difference between the scores of the emotional-focused and control group.

  Conclusion

    According to the results of the study, both GPIP and GEFT can be effective in improving the symptoms of generalized anxiety disorder in adolescent girls.

  Keywords: Group interpersonal psychodynamic psychotherapy, group emotion focused therapy, generalized anxiety disorder, girl’s adolescent
 • Zohreh Shafiee, Azadeh Tavoli* Pages 71-77
  Background

  The current study aimed to investigate the effectiveness of the Cognitive-Behaviour Therapy on marital adjustment among women.

  Method

  The married women referring to counseling centers in Delijan were prospectively evaluated. Data were collected using the Dyadic Adjustment Scale (DAS). In all 30 females were evaluated, they were selected and randomly allocated to a control group (15 subjects) and an experimental (15 subjects) group. After that, the experimental group was attended in 8 training sessions while the control group didn’t attend any training. Finally, both groups were examined by the DAS.

  Results

  The results showed that the training program based on cognitive- behavior approach is effective for marital adjustment, and it’s subscales include marital satisfaction, marital solidarity, couples agreement and expression of love. Discussion and

  Conclusion

  The training program based on cognitive- behavior approach has been found to be effective on marital adjustment among women referring to counseling centers in Delijan.

  Keywords: training program based on cognitive- behavior approach, marital adjustment
 • Mohammad Abbasi* Pages 79-96

  The purpose of the current study was to explore the moderating effects of Extraversion and neuroticism on the relationship between stigma and Psychological help-seeking. The hypotheses were as follows: Extraversion and neuroticism would moderate the relationship between stigma and Psychological help-seeking. This descriptive correlational study was conducted in 2016-17. In this study, at first we selected 384 students in lorrestan university, Iran. Then the students completed Stigma Scale for Receiving Psychological Help, Attitudes towards Seeking Professional Psychological Help, Short Form and NEO-five factor inventory. Hierarchical linear regression analyses were used to examine the moderating role of Extraversion and neuroticism. Results reveal that there is a significant relationship stigma and Psychological help-seeking. Extraversion and neuroticism was also a moderator in the relationship between stigma and Psychological help-seeking.

  Keywords: Extraversion, neuroticism, stigma, Psychological help-seeking
 • Mohammad Ebrahim Maddahi*, Javad Khalatbari Pages 89-100
  Introduction

  The aim of this study was Comparison effectiveness Acceptance and Commitment group therapy and Cognitive- Behavior group therapy Perfectionism and self-esteem women with body image dissatisfaction.

  Method

  The present study was experimental with pre-test, post-test and control group. It also concluded a 3 month follow up. The statistical population consisted of 1064 female (23-38 age) with body image dissatisfaction that had refer to health centers of Tehran municipal during 95-1396. The sample of this study was cluster sampling method which 45 females from 453 questionnaire were selected based on the cut point, inclusion and exclusion criteria was designed in 3 groups(ACT, CBT, Control) randomly. The experimental groups received 12 sessions Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy (90 minutes a week) in groups. The instrument in this study were Multidimensional Body–Self Relations Questionnaire (Cash 1997), Tehran Multidimensional Perfectionism Scale (Besharat 2007) and Rosenberg self-esteem (1965) scale.

  Results

  Analysis of Mixed Variance and Bonferroni showed significantly: A- increase self-esteem in pretest and follow up (P=0/01), B- in decreasing perfectionism in pretest and follow up (P=0/01), D- both of therapies was effective on self- esteem (F= 13/16, P=0/01), and perfectionism (F= 4/91, P=0/05) at the same level.

  Conclusion

  These intervention can be used in the improvement of psychological problems in this group.

  Keywords: : Acceptance, Commitment group therapy, Cognitive- Behavior group therapy, Perfectionism, self-esteem
 • Tahereh Mehrabian*, Fateh Rahmani, Azad Hemmati Pages 101-109
  Introduction

  Insomnia is the most common sleep disorders and cognitive-behavioral therapy is an effective treatment of it. Personality traits, in addition to have a preparing and maintaining role in insomnia, can predict the outcomes of therapeutic interventions for it. The aim of this study was to the determination of the mediating role of  the presented personality  traits of  DSM-5 in the effectiveness of cognitive behavioral therapy on insomnia disorder in students of the University of Kurdistan.

  Methods

  34 students with insomnia were selected by convenience sampling, 17-person experimental and control groups, with Insomnia Severity Index and Personality Inventory for DSM-5 were assessed. The research design was experimental with pre-test and post-test. Data with descriptive statistical tests and univariate covariance analysis using SPSS software version 22 were analyzed.

  Results

  The results indicate a significant  reduction  in insomnia severity scores in the experimental group, compared  to the control group participants have indicated that this the effectiveness of the treatment. The results showed that the high scored traits were significantly associated with therapeutic effects. Among them, the most hindering traits was eccentricity, attention seeking, anhedonia, intimacy avoidance, distractibility, impulsivity and emotional instability was more than other traits.

  Conclusion

  Pathological personality traits are able to reduce the effects of cognitive behavioral therapy. Therefore, it  is necessary to be considered before the treatment and, if it is possible, to be treated.

  Keywords: Cognitive Behavior Therapy, Insomnia, Presented Personality Traits Of DSM-5
 • Leila Mansouri, Hasanali Veiskarami*, Fatemeh Rezaei Pages 111-121
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive self-compassion training on resiliency and self-efficacy female students with GAD.

  Method

  The present experimental study included pre-test, post-test with the control group design. The statistical population of this study consisted of all female second grade  students of high schools in Izeh city in the academic year of 2015-2016. Screening was conducted and 302 participants completed the Penn State Worry Questionnaires, Then 40 individuals suffering GAD  identified and  were assigned randomly to experimental and control groups. The instruments used in this study was diagnostic interview, resiliency and self-efficacy Questionnaires. The experimental group received self-compassion training for ten 90-minutes sessions. 

  Results

  Analysis of the data was done using descriptive and inferential tests such as covariance analysis. Experimental group showed significant increase in resiliency (P<0/003) and self-efficacy (P<0/005) after being trained.

  Conclusion

  Based on the result we can say that cognitive self-compassion training is an important factor in improving resiliency and in self-efficacy of students suffer from GAD.

  Keywords: Cognitive Self-Compassion, Resiliency, Self-Efficacy, Generalized Anxiety Disorder
 • Maedeh Aghaeepour Gavasaraee, Azadeh Tavoli*, Akram Sadat Kamal, Zeinab Ghafoory Gholamy Pages 123-134
  Aims

  This study was conducted to compare the effectiveness of schema therapy, cognitive-behavioral therapy, and mindfulness-based stress reduction on reducing the symptoms of anxiety and depression in spouses of the veterans.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population included 44 spouses of the Iranian veterans with post-traumatic stress disorder. The subjects were patients with general anxiety disorder who were selected based on the Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) and DSM-5-based psychiatric diagnostic interview examination. They were then randomly divided in four groups of equal size (three experimental groups and one control group).

  Results

  Results from multivariate analysis of covariance showed a significant difference between the experimental groups and the control group, and these therapeutic methods could equally reduce anxiety and stress. Also, the other results showed that cognitive-behavioral therapy and schema therapy are effective equally in reducing the depression, but the effectiveness of mindfulness-based stress reduction method in decreasing the depression in spouses of the veterans with post-traumatic stress disorder was not significant.

  Conclusion

  Findings of the present study suggested that there was no significant difference between the effectiveness of the three therapeutic methods in decreasing anxiety and stress, however, in case of accompanying depressive symptoms in this group, cognitive-behavioral therapy, or schema therapy should be considered the preferred psychotherapeutic treatments emotional distress.

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Schema Therapy, Mindfulness, Generalized Anxiety disorder, Depression, Veterans' spouses
 • Raheleh Hamzeloo, Davod Jaafaria*, Mohammad Ismaeel Ebrahimi Pages 135-144
  Objectives

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy with cognitive therapy based on the presence of mind on obsessive-compulsive disorder.

  Method

  The research is semi-experimental (semi-experimental) with the design of "pre-test-session-fourth-post-test". The statistical population of this study was all people referred to the counseling center of Malayer. 18 subjects with obsessive-compulsive disorder were selected using available method. The severity of obsessive-compulsive disorder in the experimental groups was evaluated by the Maudsley obsessive-compulsive disorder before, the fourth session, and after the end of treatment sessions. . Data were analyzed by mixed or mixed variance analysis.

  Results

  The results of this study showed that there was a significant difference in the effectiveness of the two groups in reducing the symptoms of obsessive-compulsive disorder, cognitive-behavioral therapy and cognitive therapy based on the presence of the mind.

  Conclusion

  According to the findings of this study, both cognitive-behavioral therapy and cognitive therapy based on the presence of mind have been effective in improving the severity of symptoms of obsessive-compulsive disorder.

  Keywords: obsessive-compulsive disorder, cognitive-behavioral therapy, cognitive therapy based on the presence of the mind
 • Mahsa Mosalman*, Ahmad Sorabi, Shamseddin Ahmadi, Zoleikha Gholizadeh Pages 145-156
  Introduction

  Biological aspects of personality have an influence on people psychological dimensions. The present study was aimed to compare prospective memory, risky decision-making, collaborative decision-making between individuals with morning and evening circadian typology.

  Methods

  For this purpose, a study with quantitative methodology approach and a descriptive design was conceived. The population included 70 male and female undergraduate or graduate students, 18 to 32 years old, were recruited using evening-morningness screening tests. The selected students included 38 morning and 32 evening types and were examined at two morning and afternoon sessions. Morningness  and eveningness questionnaire and computerized cognitive tasks including Time-Based Prospective Memory (TBPM), Iowa Gambling Task (IGT), collaborative decision making (prisoner's dilemma), were empoloyed for gathering data.

  Results

  Statistical analysis using multivariate analysis of variance and showed that there are significant differences in prospective memory, risky decision-making between groups with morning and evening circadian type. Results showed that prospective memory performance in the evening type was better than the morning one. In addition, scores of risky decision-making in the evening group were higher than the morning one.

  Conclusions

  So the results of this study showed a significant difference between the two groups in cognitive functions on prospective memory, risky decision-making.

  Keywords: prospective memory, risky decision-making, cooperative decision making, sleep circadian types
 • Nastaran Mohajeri Aval*, Akbar Atadokht, Elnaz Ensafi Pages 157-164
  Objective

  Meta-analysis defines the rate of effect size of interventions by integrating the obtained results from different studies. The aim of the current meta-analysis was to determine the effectiveness of neurofeedback treatment in depression disorder.

  Methods

  Totally 10 studies from 15 studies with accepted methodology were selected and meta-analysis was done on them. The data were gathered and the effect size of each study was calculated.

  Results

  The combined effect size of all indicators was found to be significant according to cohen’s table which means high effect size. The combined effect size for depression is ES=0/60 (P=0/0179), for negative thought is ES=0/407 (P=0/0559), for the rate of alpha is ES=0/701 (P=0/0122), for the ratio beta/alpha is ES=0/512 (P=0/1635) and total effect size is 0/538.

  Conclusion

  Based on the results of this meta-analysis, neurofeedback treatment based on the interpretation of Cohen’s effect size has large effect on reducing depression symptoms and normalizing the brain waves in depression disorders.

  Keywords: meta-analysis, neurofeedback treatment, depression
 • Nouraddin Majdy*, Akbar Atadokht, Shiva Hazrati, Naser Sobhi Gharamaleki Pages 165-174
  Introduction

  The aim of this study was to compare of brain/behavioral systems and emotional regulation difficulties in individuals with and without social anxiety disorder and their relationship with each other.

  Materials and Methods

  Current study was a causal – comparative study that its statistical population was the bachelor and master Ardabil’s university students in 1394-95. The sample of this study was 95 students with social anxiety disorders clinical Syndromes and 95 normal students. To collect data, we used carver and whites Activation system/Behavioral inhibition scale (BAS/BIS), difficulties in emotion regulation (DERS), and social inventory (SPIN).

  Results

  people with the social anxiety disorders clinical Syndromes in the behavioral Inhibition System (P < 0/001), and normal people in the drive (P < 0/023) and reward responsiveness (P < 0/001) scales had upper scores; but there was no significant difference between groups in the , behavioral Activation System and fun seeking scales (P > 0/05). Also in the emotion regulation difficulties (ERD) and its all components, except of the lack of emotional awareness, the group with the social anxiety disorder earned more scores than the normal group (P < 0/001). In the people with the social anxiety, the Behavioral Inhibition System and drive scales had a positive relationship with the physiological symptoms of the social anxiety disorder (P < 0/01), and also behavioral Inhibition System with the emotion regulation difficulties (P < 0/01); and the behavioral Activation System had a negative relationship with the fear and avoidance and the total score of the social anxiety (P < 0/01).

  Conclusion

  brain/behavior systems and emotion regulation difficulties in the pathology of social anxiety disorder are an important component that we can use them to more identify personality, emotional and motivational propertys involved in the social anxiety disorder, and also that’s treatment.

  Keywords: Social Anxiety disorder, Emotion Regulation Difficulties, Behavioral Activation, Inhibition System, Brain, Behavioral Systems
 • mehdi akbari*, zahra sadat hosseini Pages 175-189
  Introduction

  In recent years, multiple studies have examined the efficacy of the third wave of behavior therapies for depression disorders. This research aimed to compare the results of studies investigating the efficacy of acceptance and commitment therapy, mindfulness-based therapy and metacognitive therapy on depression in Iranian population.

  Methods

  Meta-analysis method was employed in this research and 69 publications which were methodology accepted were selected after a careful study of research studies. Also, the checklist was used to check inclusion criteria and extracted data from each study and finally 70 effect sizes were reported.

  Results

  The results showed that acceptance and commitment therapy, mindfulness-based therapy and metacognitive therapy had been effective for depression at significant level less than 0.05. The size of the combined effect (in terms of scale standardized mean difference) of them were reported 1.565, 1.206 and 1.891 respectively. Also study of type of treatment as a moderating variable showed that metacognitive therapy is more effective in reducing symptoms of depression than mindfulness-based therapy.

  Conclusions

  The results of meta-analysis showed that the third wave of behavior therapies specially metacognitive therapy are effective at reducing symptoms of depression.

  Keywords: : Meta-Analysis, Depression, Acceptance, Commitment Therapy, Mindfulness, Metacognitive Therapy
 • karim babae nadoeinli* Pages 191-202

  The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological coping styles and tendency to addiction in teenagers: Mediating role of resilience and ambiguity. Design of present study is correlational. For this purpose, from the statistical population of the high school students, 200 were selected by Multi-stage cluster random sampling and then the Endler and Parker’s coping questionnaire (1990), weed and et all’s  tendency to addiction (PAS)(1992), Connor and Davidson’s Resiliency scale(2003) and ambiguity questionnaire leen and et all’s(1993) were distributed among research participants to respond. Collected data were analyzed by using descriptive and correlation indicators, Structural equation modeling. Results indicated that there is a significant negative correlation between problem-Focused Coping Styles and tendency to addiction (p≤0/05) and Positive correlation between emotional and avoidant coping styles with tendency to addiction (p≤0/05). Also Path analysis model indicated that mediating role of ambiguity between problem-Focused and avoidant Coping Styles and tendency to addiction.  But resilience wasn’t mediating between psychological coping styles and tendency to addiction. The results support the hypothesis that emotional and avoidant coping styles leads to tendency to addiction and high ambiguity can have a moderating role in this regard.

  Keywords: coping styles, resilience, ambiguity, tendency to addiction
 • Reza Abdi*, Reyhaneh Hajishabani Pages 203-212

  The purpose of present study was to investigate the role of experiential avoidance, mindfulness and anxiety sensitivity in emotional disorders symptoms. To this aim, 297 students (age mean 21.6±5.8) were selected by multi-stage cluster sampling from Azad Islamic university students and completed the Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II), Anxiety Sensitivity Index-Revised (ASI-R) and Inventory of Depression and Anxiety Symptoms (IDAS). Results showed acceptance is correlated strongly with almost all depression symptoms and all of anxiety symptoms (P>0.01); Moreover mindfulness were correlated moderatly with some of depression and two anxiety symptoms (P>0.01); finally anxiety sensitivity was moderately correlated with some depression and strongly with anxiety symptoms (P>0.01). Regression analysis revealed experiential avoidance has significant role in depression symptoms like Lassitude, Insomnia, Suicidality, Appetite gain, Ill Temper and Well-being, but mindfulness and anxiety sensitivity have weaker role in some symptoms of depression (P>0.01). Also results showed anxiety sensitivity has a dominate role, but experiential avoidance moderate and mindfulness a weak role in anxiety symptoms (P>0.01). Experiential avoidance can be seen as a dominant and common transdiagnostic process in emotional disorders, but anxiety sensitivity is just more influencing process in anxiety symptoms of emotional disorder and mindfulness is a weak transdiagnostic process in emotional disorders.

  Keywords: Emotional disorders, Experiential Avoidance, Mindfulness, Anxiety Sensitivity
 • rasoul roshan * Pages 213-224
  Aim

  The aim of this study was to investigate aspects of female sexual quality of life questionnaire Iranian version SQOL-F psychometric Feature  and its validity and reliability.

  Methods

  The study included clinical and non-clinical groups is the non-clinical sample consisted of 343 people of all married women in Tehran, Qom and Sari. The sample of the study was to have married 49 women have formed sexual problems from June to September are 94 family health clinics for treatment are referred Shahed University. they were asked sexual quality of life questionnaire (SQOL-F) and the distance twice a month to complete.

  Results

  The results of the factor analysis identified two factors resulted in non-clinical samples and clinical specimens were three factors.

  Conclusion

  Overall, the validity and reliability of this scale for use in Iranian population of married women was demonstrated by the evidence.

  Keywords: Sexual Life Quality Index, married women, psychometric
 • Mohammad Reza Naeinian*, Samaneh Khatibi, Fatemeh Adab Doost Pages 225-234

  The present research was aimed to investigate the reliability and validity for Brief  Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (BMSLSS) in Iranian students. All the high school girls and boys in 8th and 15th Tehran regions were selected as statistical population from which 736 students were selected as a sample to study, by using cluster sampling method. Brief  Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (BMSLSS), Personal Well-Being Index (PWI-SC), and 21–item version of the Depression Anxiety and Stress scales (DASS-21)   were administered and following results were obtained. An  Alpha coefficient of  0/71 obtained for the total scale, and the test–retest correlation of  0/71 was obtained which indicated a suitable reliability for the scale. Exploratory factorial analysis for the scale showed one factor loading, and correlation coefficients obtained, suggested acceptable convergent validity for Brief  Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (BMSLSS) with Personal Well-Being Index (PWI-SC), and with depression and anxiety scales of 21–item version of the Depression Anxiety and Stress scales (DASS-21). Overally, Brief  Multidimensional Students Life Satisfaction Scale (BMSLSS) has good psychometric properties with respect to methodological limitation of present study, to be used for high school Iranian students.

  Keywords: BMSLSS, Quality of life, reliability, validity
 • sara karimi* Pages 237-248
  Background and Objective

  The issue of marital infidelity in Iranian society is a growing concern  which is accompanied  to unsustainable relationships and high divorce rates. The present  study aimed  to study the psychometric properties of the Persian version of marital infidelity questionnaire.

  Materials and Methods

  This is a descriptive-psychometric research in which  400  university students of  AzarbaiijanShahidMadani University were selected by stratified random sampling method and were studied . The data were analyzed using a confirmatory and exploratory factor analysis (analysis  of main components with varimax rotation), multivariate analysis of variance.

  Results

  analysis of factors were performed using the internal consistency method as well as re- test for the reliability of the present questionnaire. For validity, a confirmatory factor analysis was used ,results suggested  consistent and accurate relationship between the components of this questionnaire. The internal consistency of questionnaires by  Cronbach's alpha for the components including  legitimacy, seduction, normalization, sexual orientation, social context, and excitement were 0.79, 0.75, 0.54, 0.79, 0.71, 0.79 respectively  and for the whole questionnaire was0.91 . The reliability was  calculated obtained by  two- half method for all scales as 0.81(r=0.81)

  Conclusion

  In sum, the results of the research confirmed validity of the Persian form of the Marital Infidelity Questionnaire, which indicates that Marital Infidelity Questionnaire is a reliable  and valid instrument as well as it can be used in clinical and research setting. Therefore, the current questionnaire has an appropriate reliability and validity for using by researchers and specialists.

  Keywords: marital infidelity, Psychometrics, Factor Analysis
 • Hossein Farrokhi*, Faramarz Sohrabi Pages 249-255
  Introduction

  Considering the importance of fusion of thought in the persistence of symptoms of obsessive-compulsive disorder, This study was conducted to assess the validity and reliability of the TFI in Iran.

  Methods

  In a descriptive cross-sectional study, a fusion measure was used. First, the author was allowed to use the tool and then translated into Persian. The statistical population of this study included all undergraduate students of Tehran University, that 309 students were selected by multi-stage random cluster sampling method. The data analyzed through Cronbach’s alpha and construct validity statistical
  method.

  Results

  The reliability of the TFI was analyzed using Cronbach's alpha and retest method with a one month interval and its correlation coefficients were 0.93 and 0.81 at significant level (P <0.001) respectively. Validity of the TFI was estimated using factor analysis and construct validity method with implementation of Thought-Action Fusion (TAF) questionnaire. There was a positive and significant correlation coefficient between the (TFI) and (TAF) questionnaires (0.833) at significant level (P <0.001). Also, the results of exploratory factor analysis show that the three factors of thought-event fusion, thought-action fusion and thought-object fusion for the thought fusion instrument in total account for 75 percent of the variance.
   

  Conclusion

  Thought Fusion Instrument (TFI) can be a reliable and valid tool for evaluating Wells meta-cognitive theory and can be used to measure Thought Fusion style in normal or clinical samples.

  Keywords: Validity, Reliability, Thought Fusion Instrument, Thought-Action Fusion questionnaire
 • faramarz sohrabi* Pages 257-281

  The classification of mental disorders has long been the subject of controversy among mental health professionals. Despite a Significant expansion of knowledge about mental disorders during the past half century, understanding of their processes and components remains rudimentary. This article provides descriptions of three systems with different purposes relevant to understanding and classifying mental disorder: Two major diagnostic manuals -the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), the International Classification of Diseases (ICD) and the National Institute of Mental Health's Research Domain Criteria (RDoC) that prepares a framework that emphasizes integration of basic behavioral and neuroscience research to deepen the understanding of mental disorders. It is identified four key issues that present challenges to understanding and classifying the mental disorder: etiology, including the multiple causality of mental disorder; Categories or dimensions, whether the relevant phenomena are discrete categories or dimensions; thresholds, which set the boundaries between disorder and nondisorder; and comorbidity, the fact that individuals with mental illness often meet diagnostic requirements for multiple conditions. Although the systems have varying degrees of overlap and distinguishing features, the common purpose of all three is reducing the burden of suffering due to mental disorder by better understanding and proper classification.

  Keywords: diagnosis, classification, mental disorder, ICD, Diagnostic, Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, Research Domain Criteria, RDoC