فهرست مطالب

شباک - پیاپی 45 (شهریور 1398)
 • پیاپی 45 (شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/11
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سید مصطفی مشکات * صفحه 11

  اگرچه کشف فناوری هسته ای در ابتدای قرن بیستم میلادی به عنوان نقطه عطفی در دستیابی بشر به منابع انرژی تجدیدپذیر به شمار می آید اما سوءاستفاده از قدرت تخریبی انرژی مزبور، در لوای یکی از چالش های مهم فراروی جامعه جهانی قرار گرفته است؛ در این مسیر، دستیابی به اطلاعات مربوط به چگونگی بهره برداری از فناوری هسته ای به ویژه در حوزه غیر صلح آمیز منجر به پیدایش اعمال جاسوسی هسته ای شده است. موضوع این نوع از جاسوسی، دانش و داده های اطلاعاتی محرمانه مرتبط با فناوری هسته ای است که با حوزه دفاعی و امنیتی کشورها ارتباط تنگاتنگی پیدا مینماید. بدینسان، برای اتخاذ راهبرد بازدارنده در قبال جاسوسی هسته ای ضرورت دارد تا حقوق کیفری به صورت فناورمدارانه، تجهیز و ساماندهی شود؛ زیرا مبارزه با رفتارهای پدیدآمده در بستر فناوری، نیازمند روزآمدی و تخصص مداری حقوق کیفری میباشد؛ در این خصوص با بررسی که انجام شد تبیین گردید، ایران یه عنوان یکی از تابعان بهره بردار از فناوری هسته ای، هنوز فرآیند تناسب سازی مقررات کیفری را با جاسوسی هسته ای آغاز ننموده است؛ بدینصورت، قلمروی کنونی جرایم مرتبط با جاسوسی به گونه ای است که نمی تواند، جملگی ابعاد جاسوسی هسته ای را در ذیل سیطره خود قرار دهد. بنابراین ضروری است تا کنشگران قانونگذاری با اشراف کامل بر بستر ارتکاب، مرتکبان احتمالی و دامنه موضوعی اعمال جاسوسی هسته ای، مقررات موجود را مشمول بازنگری قرار داده و رویکرد فناورمدارانه را همگام با الزامهای روز جامعه مورد اتخاذ قرار دهند.

  کلیدواژگان: انرژی هسته ای، علوم و فنون هسته ای، جاسوسی هسته ای، امنیت هسته ای، تروریسم هسته ای
 • علیرضا حکمت * صفحه 22

  در قرن حاضر موضوع رابطه ی انسان و محیط مورد توجه پژوهشگران این حوزه از دانش بوده است. وآنچه روان شناسی محیطی را از سایر شاخه های روانشناسی مجزا میسازد، همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و محیط کالبدی است. از طرفی موضوع تجاری با توجه به قدرت بیبدیل اقتصاد در عصر ما موضوعی ویژه در طراحی معماری به حساب می آید. بدیهی است پاسخگویی به نیازهای ضروری و در عین حال متنوع نیاز به ایجاد مرکز ابنیه خدمات گسترده به صورت متمرکز دارد. در این راستا این پژوهش به دنبال تاثیر کیفیت محیط ساخته شده در مجتمع های تجاری بر رفتار انسان می باشد. شهر آستارا همانند خیلی از شهرهای ایران در طی تحول تاریخی، دچار دگرگونی شده و شکل جدید آن برای رسیدن به طراحی نو، انسجام و پیوند باساختار قدیم رابرهم زده است. لذا با روش ترکیبی از نوع کاربردی واکتشافی سعی در پاسخ به این سوال داریم که مولفه های موثر در ارتقا کیفیت مجتمع های تجاری کدامند و چگونه میتوان از آنها در معماری استفاده کرد. به این ترتیب که ابتدا با مطالعات اسنادوکتب کتابخانه مولفه های مهم واثر گذار مطابق نظر متخصصین یافته شد، سپس با مشورت چند متخصص مولفه های مهم تر را انتخاب گردید و در قالب پرسشنامه محقق ساخت از 240 شهروند آستارایی پرسیده شد و توسط نرم افزار SPSS تحلیل آماری گردید و نتایج برحسب تحلیل داده ها نشان داد که مولفه های نفوذپذیری، تداوم و یکپارچگی بازار با فضای شهری، فرمهای سازگار با اقلیم منطقه و کارکرد مجموعه، ریتم برای ایجادحرکت، سلسله مراتب، ایجاد فضاهای جمعی، عناصر نمادین و نشانه های بومی برای طراحی مجتمع تجاری مورد نظراین پژوهش ارائه و پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: حس تعلق به مکان، مجتمع تجاری، نماد و نشانه بومی