فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آمنه عباسی منفرد، محسن زرگر، مهدی عابدینی نایینی* صفحات 213-224
  باتوجه به صنعتی شدن جامعه و گرایش افراد به غذاهای فوری و آماده مانند سوسیس و کالباس، مصرف این مواد نسبت به گذشته زیادتر شده است، بنابراین غنی کردن آنها، می تواند در ارتقای سلامت افراد جامعه مفید باشد. این پژوهش به منظور تهیه محصولی با کیفیت، کم هزینه و باارزش تغذیه ای بالاتر، ویژگی های فیزیکوشیمیایی، شیمیایی، میکروبی و حسی، سوسیس نیمه گیاهی را با جایگزینی آرد دانه نخود و عدس در سه سطح 5، 10 و 15 درصد به جای گوشت مرغ در فرمولاسیون سوسیس کوکتل 55 درصد بررسی می نماید. داده های حاصل از سه بار تکرار آزمایش های این پژوهش در قالب آزمون دانکن اختلاف معنی داری بین مقدار پروتئین، خاکستر، بافت و آب خروجی سوسیس های تولیدشده با نمونه شاهد نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس در سطح معنی داری 5 درصد نشان داد که جایگزین کردن آرد دانه نخود و عدس در سوسیس تاثیر معنی داری روی میزان چربی، رطوبت، pH، افت پخت و آزمون های میکروبی ایجاد نکرد. نتایج آزمون حسی نشان داده است که در تمامی پارامترها با افزایش سطح جایگزینی از امتیاز پارامترها به طورمعنی داری کاسته می شود.
  کلیدواژگان: عدس، فرمولاسیون سوسیس، کوکتل، نخود
 • نفیسه جانثاری، میلاد فتحی*، سید جمال مشتاقیان، علیرضا عباس پورراد صفحات 225-234
  ویتامین D نقش مهمی در حفظ سلامتی و عملکرد اندام های بدن انسان دارد. مطالعه های متعددی برنقش آن در پیشگیری از بیماری هایی نظیر بیماری های قلبی، سیستم ایمنی، اسکلتی و بیماری های عفونی تاکید نموده اند. در این پژوهش فرایند ریزپوشانی ویتامین D به روش توده ای شدن با استفاده از موسیلاژ شاهی به عنوان یک هیدروکلوئید جدید و ایزوله پروتئین سویا بررسی و اثرات نسبت هسته به پوسته و نسبت پروتئین به پلی ساکارید ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد هر دو پارامتر موردبررسی اثر معنی داری بر راندمان و بارگذاری ریزپوشانی داشتند (0/05<P). استفاده از نسبت هسته به پوسته و نسبت پروتئین به پلی ساکارید 0/3 منجربه تولید میکروکپسول ها با بهترین ویژگی های کاربردی گردید. راندمان ریزپوشانی و بارگذاری به ترتیب در دامنه 90-20 و 27-2 درصد بود. براساس تصاویر میکروسکوپ الکترونی این میکروکپسول ها تقریبا کروی و دارای سطح ناهمواری بودند. متوسط اندازه ذرات 1/2±57/2 میکرومتر بود. آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز نشان دهنده شکل گیری اتصالات الکترواستاتیکی بر اثر واکنش توده ای شدن بین گروه کربوکسیل موسیلاژ شاهی و گروه آمین ایزوله پروتئین سویا بود. نتایچ این تحقیق مبین امکان استفاده از دو بیوپلمر موسیلاژ دانه شاهی و پروتئین سویا برای ریزپوشانی ترکیبات آب گریز مانند ویتامین D بود.
  کلیدواژگان: ایزوله پروتئین سویا، ریزپوشانی، موسیلاژ شاهی، ویتامین D
 • عاطفه سادات هاشمی گرم دره، محمد گلی* صفحات 235-244
  امروزه آلودگی برنج به فلزات سنگین یکی از مشکلات پیش روی بشر است. ازاین رو، هدف از این مطالعه بررسی اثر خیساندن و پخت در حضور عوامل کی لیت کننده با درجه غذایی یعنی تارتارات پتاسیم و سیترات پتاسیم (200 میلی گرم بر کیلوگرم) بر میزان حذف سرب سه نوع برنج وارداتی (هند، تایلند و آمریکا) است. اندازه گیری با جذب اتمی در سه تکرار صورت گرفت و مقایسه میانگین ها در سطح 0/05 به روش آزمون دانکن صورت گرفت. بیشترین و کمترین مقدار سرب به ترتیب در برنج تایلندی و هندی 7337/33 و 380/63 میکروگرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد. فرایند خیساندن و سپس پخت با نمک های تارتارات و سیترات پتاسیم، سرب را به میزان بیش از 98/5، 99/6 و 99/05 درصد به ترتیب در برنج های هندی، تایلندی و آمریکایی کاهش داد. اثر فرایند پخت در مقایسه با خیساندن تاثیر بیشتری در حذف سرب داشت (0/05>P). تارتارات در مقایسه با سیترات پتاسیم اثر بیشتری در حذف این فلز سنگین داشت (0/05>P) و تیمار خیساندن و سپس پخت با هم توانست میزان سرب را به میزان قابل ملاحظه تری کاهش دهد. ارزیابی حسی نمونه ها نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین تیمارها وجود ندارد (0/05<P).
  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، برنج، تیمار خیساندن و پخت، حذف سرب، عوامل کی لیت کننده
 • محبوبه رضایی، فرزین عبدالهی*، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی، مرتضی یوسف زادی صفحات 245-258
  در سال های اخیر استفاده از مواد زیستی به منظور بهبود ویژگی های کیفی محصولات باغی موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا در این پژوهش اثر عصاره جلبک دریایی Ulva Flexuosa Wulfen و آویشن شیرازی بر برخی از ویژگی های کیفی پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول در شرایط نگهداری در انبارسرد به مدت 60 روز انجام شد (ویژگی های کیفی با فواصل 15 روز یک بار موردارزیابی قرار گرفت). نتایج به دست آمده نشان داد که در پایان زمان انبارمانی در روز 60ام درصد کاهش وزن، درصد پوسیدگی، درصد مواد جامد محلول کل، افزایش و در مقابل درصد آب میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون و میزان اسید اسکوربیک کاهش یافت. کاربرد عصاره جلبک و آویشن شیرازی باعث بهبود ویژگی های کیفی پرتقال شد. عصاره جلبک دریایی در مقایسه با عصاره آویشن شیرازی در بهبود ویژگی های یادشده موثرتر بود. نتایج نشان داد در اغلب صفات ارزیابی شده موثرترین تیمار، کاربرد 94/0 گرم در لیتر عصاره جلبک دریایی بود به طوری که، بیشترین کاهش درصد پوسیدگی در این غلظت مشاهده شد. همچنین بیشترین (35/49) درصد آب میوه و کمترین (3/26) درصد کاهش وزن در تیمار عصاره جلبک 3/75 گرم در لیتر به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره جلبک دریایی می تواند به عنوان یک ترکیب زیستی برای بهبود کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال استفاده شود.
  کلیدواژگان: آویشن شیرازی، پرتقال واشنگتن ناول، عصاره جلبک دریایی، کیفیت پس از برداشت
 • میلاد عباسی منجزی، سیدپژمان حسینی شکرابی*، سید ابراهیم حسینی صفحات 259-268
  در این تحقیق گوشت چرخ شده میگو وانامی پرورشی (S) با چهار نسبت به گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای پرورشی (F) با نسبت های صفر (F100)، 25 (F75:S25)، 50 (F50:S50) و 75 (F25:S75) درصد افزوده و برخی از شاخص های شیمیایی (شامل: ترکیبات تقریبی، محتویات میوگلوبین و کلسترول)، الگوی الکتروفورتیک و حسی کیفی نمونه ها با هم مقایسه شدند. برخلاف تیمار F100، تیمار F25:S75 واجد بالاترین میزان پروتئین (21/68 درصد) و کمترین میزان چربی (0/91 درصد) در بین سایر تیمارها بود (0/05>P). بالاترین و کمترین مقدار میوگلوبین به ترتیب در تیمارهای F100 (6/05 میلی گرم بر گرم) و F25:S75 (1/11 میلی گرم بر گرم) مشاهده شد (0/05>P). همچنین تیمار F25:S75 بیشترین (84/36 میلی گرم بر 100 گرم) و F100 کمترین (42/24 میلی گرم بر 100 گرم) مقدار کلسترول را در میان سایر تیمارها داشتند (0/05>P). نتایج آزمون الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید پروتئین نشان داد که بیشترین و کمترین باندهای قابل تشخیص به ترتیب متعلق به F100 (16 باند) و F25:S75 (14 باند) بود. درحالی که بیشترین مقدار آلفااکتینین (5/9 درصد) و بتاتروپومیوزین (15/19 درصد) در تیمار F75:S25 مشاهده شد (0/05>P). همچنین آنالیز حسی برگرها نشان داد که تیمار واجد 100 درصد گوشت ماهی دارای کمترین امتیاز از لحاظ بافت، بو، مزه و پذیرش کلی محصول در بین سایر تیمارها بود (0/05>P). نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سهم گوشت میگو در برگر ماهی مقدار پروتئین خام و امتیازهای حسی را افزایش و محتویات میوگلوبین را کاهش داده درحالی که بیشترین میزان کلسترول در تیمار واجد 75 درصد گوشت میگو حاصل شد.
  کلیدواژگان: الگوی الکتروفورتیک، برگر تلفیقی، خصوصیات شیمیایی، ماهی کپور نقره ای، میگو
 • محبوبه دهقان، جمشید مهرزاد* صفحات 269-284
  امروزه عوارض متعددی ناشی از مصرف آنتی بیوتیک ها برای انسان ایجادشده و نیز باکتری ها نسبت به تعداد زیادی از آنها مقاوم شده اند. لذا توجه بسیاری از پژوهشگران به داروهایی با منشا طبیعی جلب شده است. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی انواع عسل؛ شامل عسل های گیاه کبود محصول بهار 1395 و بهار 1396، گیاه پنج انگشت محصول بهار 1396 و گیاهان پنبه و آفتاب گردان محصول پاییز 1396جمع آوری شده از نیشابور بر باکتری های اسینتوباکتر بومانی (PTCC:1797) و انتروکوکوس فکالیس (PTCC:1394) بود. همچنین مقایسه اثر ضدمیکروبی این عسل ها در غلظت های مختلف (10، 20، 50 و 70 درصد) بدون استفاده از آمپی سیلین و به همراه آمپی سیلین روی باکتری ها انجام شد. نتایج نشان داد تمامی عسل ها دارای کیفیت مناسبی بودند، هرچند عسل گیاهان پنبه و آفتاب گردان که نسبتا تازه بود ازنظر خواص فیزیکوشیمیایی به طور معنی داری از سایر عسل ها بهتر است. به طوری که دارای ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی، اسیدیته، پرولین و وزن مخصوص بیشتر و دارای رطوبت کمتر و در کل کیفیت بهتری بود. طبق یافته ها تمامی عسل های موردبررسی خاصیت باکتریوستاتیک داشتند و افزایش غلظت محلول عسل ها باعث افزایش خاصیت ضدمیکروبی آنها شد. همچنین مشخص شد با اضافه شدن آمپی سیلین به عسل ها مقدار تاثیر ضدمیکروبی آنها افزایش می یابد. ازنظر خاصیت ضدمیکروبی هم عسل پاییزه گیاهان پنبه و آفتاب گردان در مقایسه با سایر عسل ها بیشترین تاثیر را داشت. درنهایت نتیجه گیری می شود استفاده از عسل و به ویژه عسل تازه گیاهان پنبه و آفتاب گردان به همراه آمپی سیلین می تواند در جلوگیری از رشد باکتری های اسینتوباکتر بومانی و انتروکوکوس فکالیس موثر باشد.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، انتروکوکوس فکالیس، عسل، فیزیکوشیمیایی، ضدمیکروبی
 • محسن زندی* صفحات 285-296
  امروزه استفاده از ژل های با رفتاری شبیه مایع و به شکل سوسپانسیون های قابل جذب به عنوان حامل های مناسب برای تحویل دهانی یا گوارشی ترکیبات زیست فعال و عطروطعم بسیار رایج گردیده است؛ در این پژوهش میکروکپسول آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل ویتامین تولیدشده در پژوهش پیشین این گروه تحقیقاتی، ازنظر خصوصیات مکانیکی، رئولوژیکی و انتشاری موردبررسی قرار گرفت تا بتوان آن را به عنوان یک میکروحامل جدید معرفی نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط اندازه میکروکپسول به عنوان تابعی از روش امولسیون سازی (التراسوند یا هم زدن)، میزان آلژینات (2 یا 4 درصد) و پروتئین آب پنیر (6 یا 10 درصد) است و با افزایش غلظت آلژینات و پروتئین آب پنیر و نیز با استفاده از روش التراسوند، میکروکپسول کوچک تری تولید می گردد. با افزایش زمان نگهداری، اندازه ذرات میکروکپسول افزایش پیدا نمود ولی پایداری ریبوفلاوین و بیوتین طی 30 روز نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد تغییر نکرد. با اعمال التراسوند از میزان نرمی بافتی کاسته شده ولی ازطرف دیگر میزان محافظت از ترکیب ریزپوشانی شده افزایش پیدا نمود. نتایج اندازه گیری ویسکوزیته نشان دهنده رفتار سودوپلاستیک در این میکروژل ها بود. نتایج پیش بینی ضریب دیفوزیون نشان دهنده رهایش از نوع دیفوزیون بوده و اینکه این میکروکپسول برای محافظت عوامل زیست فعال در سیستم های گوارش قابل استفاده می باشد.
  کلیدواژگان: اندازه ذرات، رفتار جریان، رهایش، میکروژل، ویتامین B
 • مهرانوش غریبی تهرانی، الهام آذرپژوه*، امیرحسین الهامی راد، پروین شرایعی، احمد پدرام نیا، هدیه یزدانفر صفحات 297-314
  فرایند نفوذ خشک مایکروویو و گرانش یکی از پیشرفتهترین روش های استخراج ترکیبات موثره می باشد که در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی قابلاجراست. هدف از این پژوهش، استخراج عصاره ضایعات پیاز به وسیله فرایند نفوذ خشک مایکروویو و گرانش با استفاده از روش سطح پاسخ (طرح مرکب مرکزی محوری) به منظور بررسی دو متغیر مستقل زمان (10، 15 و 20 دقیقه) و توان (300، 500 و 700 وات) بر ویژگی های کیفی عصاره مانند بازدهی نهایی استخراج، قدرت آنتیاکسیدانی، میزان ترکیبات فنلی کل، مقدار کوئرستین و نیز بهینه سازی فرایند استخراج استفاده گردید. تیمار بهینه برای استخراج عصاره از ضایعات پیاز، زمان 20 دقیقه و توان 500 وات بود که بیشترین بازده استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی شامل میزان ترکیبات پلی فنلی، 67/47 میلی گرم بر کیلوگرم، میزان کوئرستین، 30/37 میلی گرم در 100 گرم و نیز حداکثر فعالیت آنتی اکسیدانی به ترتیب شامل توان آنتی اکسیدانی احیای آهن 3 ظرفیتی (FRAP)، 542/09 میکرومول آهن 2 ظرفیتی بر گرم و میزان به دام اندازی رادیکال آزاد (DPPH)، 37/60 درصد به دست آمد. تمامی غلظت های عصاره ضایعات پیاز دارای فعالیت ضدمیکروبی بودند، اما تاثیر حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره بر علیه میکروارگانیسم های مختلف (کپک آسپرژیلوس نایجر، باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی) یکسان نبود. به طوری که تاثیر آن روی کپک آسپرژیلوس نایجر و باکتری اشرشیاکلی به مراتب بیشتر از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بود. نتایج این تحقیق نشان داد که میان ترکیبات موثره عصاره به دست آمده با این روش و روش استخراج با حلال اختلافات آماری معنی داری وجود دارد (0/05>P). روش استخراج نفوذ خشک مایکروویو و گرانش، به عنوان یک تکنیک جایگزین سریع و کارآمد در برابر فرایند استخراج با حلال، جهت استخراج عصاره از گیاهان و ضایعات آنها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، استخراج، ضایعات پیاز، نفوذ خشک مایکروویو و گرانش
|
 • Ameneh Abbasi Monfared, Mohsen Zarghar, Mahdi Abedini Naeini * Pages 213-224
  Considering the industrialization of society and people’s tendency to fast foods, consumption of these products has increased compared to the past. Therefore, enriching these products can be influential in promoting public health. In this research, the researchers checked semi-vegetarian sausage with higher quality and nutritional value and lower price, physicochemical, chemical, microbial and sensory properties by replacing pea and lentil seed flour at three levels of 5, 10, and 15 % instead of chicken in the formulation of sausage cocktail. To check this product, Sausage samples were tested by physicochemical, microbial, chemical and sensory experiments. Data from three iterations of this study’s tests were analyzed by Duncan test. The results of variance analysis indicated a significant difference between protein, ash, hardness of product and free water WHC content of sausages and control group. Also, these showed that replacement of chickpea and lentil seed flour in sausage did not have a significant effect on fat, moisture, cooking loss, and pH content of the product. The  results from sensory test indicated that parameters’ scores decreased significantly with the increase of replacement level.
  Keywords: cocktail, Lentil, pea, Sausage Formulation
 • Nafiseh Jannasari, Milad Fathi *, Seyed Jamal Moshtaghian, Alireza Abbaspourrad Pages 225-234
  Vitamin D plays a significant role for human health, survival and fertility. Several studies have focused on preventing diseases such as heart, immune and skeletal disorders, and infectious using vitamin D. In this study, microencapsulation process of vitamin D by complex coacervation method was investigated using cress seed mucilage as an indigenous hydrocolloid and soy protein isolate, and effects of core to shell and protein to polysaccharide ratios were evaluated. The results showed that both parameters had significant effects on the encapsulation efficiency and loading capacity (P<0.05). Using the ratios of core to shell and protein to polysaccharide of 0.3 resulted in the production of microcapsules with the best functional properties. The microencapsulation efficiency and loading were in the range of 20-90% and 2-27%, respectively. Scanning electron microscopy indicated that microcapsules were almost non-spherical and had rough surfaces. The mean particle size was 57.2±1.2. The analysis of Fourier infrared transformation spectrometry confirmed the presence of vitamin D in the produced microcapsules and interaction of cress seed mucilage and soy protein isolate. The results of this study suggested the possibility of using cress seed mucilage and soy protein as domestic and low-cost hydrocolloids for encapsulation of hydrophobic compounds.
  Keywords: Cress Seed Mucilage, Microencapsulation, Soybean protein isolate, Vitamin D
 • Atefeh Sadat Hashemi Garmdarreh, Mohammad Goli * Pages 235-244
  Nowadays, the contamination of rice with heavy metals is one of the problems facing humanity. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of soaking and cooking in the presence of chelating agents such as GRAS including, tartrate potassium and potassium citrate (200 mg/kg) on the removal of lead from three types of imported rice (India, Thailand and the United States). Atomic absorption measurements were performed in three replications and the difference in mean of 0.05 was done by Duncan test. The highest and lowest amount of lead was measured in Thai and Indian rice, 7337.33 and 380.63 μg/kg, respectively. The process of soaking and cooking with the salt of tartrate and citrate reduced lead by more than 98.5, 99.6 and 99.05% in Indian, Thai and American rice, respectively. The effect of the cooking process compared with soaking had a more significant effect on lead removal (P<0.05). Tartrate had a greater effect on the removal of this heavy metal than citrate (P<0.05), and soaking and cooking treatment could more significantly reduce the amount of lead. The sensory evaluation of samples showed that there was no statistically significant difference between treatments (P<0.05).
  Keywords: Chelating agents, Lead removal, Rice, Sensory Evaluation, Soaking, cooking treatment
 • Mahboobeh Rezaei, Farzin Abdollahi *, Abdolmajid Mirzaalian Dastjerdi, Morteza Yousefzadi Pages 245-258
  In recent years, in order to improve qualitative characteristics of horticultural products, the researchers have considered the use of organic substances. This experiment was conducted to evaluate the effects of different concentrations of Ulva flexuosa Wulfen seaweed (endemic of Persian Gulf) and Shirazi thyme extracts on postharvest characteristics of Washington Navel orange under cold storage for 60 days (the qualitative characteristics were evaluated with 15 days interval). The results indicated that fruit weight loss, fruit decay, TSS (total soluble solids) content increased and juice %, titratable acid and ascorbic acid contents decreased at the end of storage period. Postharvest quality of Washington Navel fruits significantly improved when fruits were immersed in seaweed and Shirazi thyme extracts. On the other hand, seaweed extract was more effective in improving these characteristics of orange compared to Shirazi thyme. At the end of storage time, the most effective treatment was 0.94 g/l of seaweed extract, so that the maximum reduction in percentage of fruit decay was observed in this concentration. Also the highest (35.49) fruit juice percentage and the least (3.26%) weight loss were obtained in the concentration of 3.75 g/l of seaweed extract. Therefore, the results of this study showed that seaweed extract could be used as an active bioactive compound to improve qualitative postharvest characteristics of orange fruits.
  Keywords: Fruit postharvest quality, seaweed extract, Shirazi thyme, Washington Navel orange
 • Milad Abbasi Monjezi, Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi *, Seyed Ebrahim Hosseini Pages 259-268
  In this study, minced vannamie shrimp meat (S) was added to minced farm-raised silver carp fish (F) with four different ratios: 0% (F100), 25% (F75:S25), 50% (F50:S50) and 75% (F25:S75) and then some chemical properties (proximate composition, myoglobin and cholesterol content), electrophoretic pattern as well as sensory parameters were performed. F25:S75 had the highest protein (21.68%) and the lowest fat content (0.91%) compared to other treatments (P<0.05). The highest and the lowest amounts of myoglobin were observed in F100 (6.05 mg/g) and F25:S75 (1.11 mg/g), respectively (P<0.05). Moreover, F25:S75 had the highest (84.36 mg/100 g) and F100 (42.22 mg/100 g) had the lowest cholesterol content among all treatments (P<0.05). The results of SDS-PAGE analysis showed that the most detected number of the bands belonged to F100 (16 bands) and the lowest number of the bands was observed in F25:S75 (14 bands). The highest amounts of α-actinin (5.9%) and β-thropomyosin (15.19%) were observed in F75:S25 (P<0.05). The sensory quality demonstrated that the control group (F100) reached the lowest score in terms of texture, smell, taste, and overall acceptance among all treatments (P<0.05). The results of this study showed that increasing in shrimp meat proportion in the fish burger would increase the amount of crude protein and sensory scores and also decreased myoglobin content, while the highest cholesterol levels was observed in F25:S75 treatment.
  Keywords: Blend burger, Chemical properties, Electrophoretic pattern, Shrimp, Silver carp fish
 • Mahbubeh Dehghan, Jamshid Mehrzad * Pages 269-284
  Nowadays, many complications from antibiotics have been created for humans, and bacteria have become resistant to a large number of them. Therefore, many researchers have focused on natural substances. The purpose of this study was to investigate the physicochemical and antioxidant characteristics of different honey including Pervoskia abrotanoides, spring product of 2016, Pervoskia abrotanoides, spring product of 2017, Chaste tree, spring product of 2017, cotton and sunflower, fall of 2017, from Neyshabur, On Acinetobacter baumanii (PTCC:1797) and Enterococcus faecalis (PTCC: 2015). Also, the comparison of the antimicrobial activity of these honeys in different concentrations (10, 20, 50 and 70%) was performed without the use of ampicillin and with ampicillin on the bacteria. The results showed that although all honey had a good quality, the honey of cotton and sunflower, significantly had better physicochemical properties than others. This honey had a higher content of phenolic compounds, antioxidant activity, acidity and proline and a higher specific gravity, and also had lower moisture and overall improved quality. According to the findings, all of the studied honeys had bacteriostatic properties and an increase in the concentration of honey increased their antimicrobial properties. It was also found that with the addition of ampicillin to honey, their antimicrobial effect increased. In terms of antimicrobial properties, the honey taken from cotton and sunflower was the most effective in comparison with the rest of the honey. Finally, the honey and especially fresh honey produced by cotton and sunflower with ampicillin can be effective in preventing the growth of Acinetobacter baumanii and Enterococcus faecalis bacteria.
  Keywords: Acinetobacter baumanii, Antimicrobial, Enterococcus faecalis, honey, Physicochemical
 • Mohsen Zandi * Pages 285-296
  Fluid gels already proposed to deliver flavors and nutrients safely. In this paper, our earlier research was applied for mechanical, rheological and release evaluation of the vitamin encapsulated alginate-whey protein microcapsules. The results indicated that the size distribution of alginate-whey protein microcapsules depended on the whey protein concentration, alginate concentration, and emulsification method; the mean diameters of these microcapsules slightly increased as the whey protein and alginate concentration increased. The microcapsules containing riboflavin and biotin showed significant changes in mean diameter volume, but vitamin stability did not change during 30 days at 4 °C. The micro-gels emulsified by ultrasound exhibited a decrease in stiffness than those produced by high-shear blending. The vitamin encapsulated alginate-whey protein microcapsules emulsified by ultrasound were quite stable compared to microcapsule emulsified with the agitator. These micro-gel suspensions exhibit a fluid-like behavior. We founded that the release from these microcapsules mainly occurred by diffusion mechanisms. In summary, this research suggested that alginate-whey protein microcapsules can protect the active and bioactive agent against stomach condition. Our developed vesicular system could be used to nutrient delivery or controlled nutrient release.
  Keywords: controlled released, Flow behavior, Micro-Gel, particle size, Vitamin B
 • Mehranush Gharibi Tehrani, Elham Azarpazhooh *, Amirhossein Elhamirad, Parvin Sharayei, Ahmad Pedramnia, Hediyeh Yazdanfar Pages 297-314
  One of the most advanced extraction techniques of effective components is microwave dry-diffusion and gravity extraction (MDG) which are applicable in both laboratory and industrial scales. The aim of this study was extraction of onion by-products by MDG. In this research, face-center design was used in order to investigate the effect of two independent variations: extraction time (10, 15 and 20 min) and microwave power (300,500 and 700 W) on quality properties consisted of the yield of total phenolic, quercetin, the antioxidant activity and extraction yield. According to the results, the best treatment was in the time of 20 min, extraction power of 500 W. Under these conditions, most antioxidant compounds were extracted consisted polyphenol compounds, 67.47 (mg/kg), quercetin, 30.37 (mg/100g), ferric ion reducing antioxidant power, 542.09 (Mm/g) and DPPH free radical scavenging activity, 37.60%. All concentrations of onion by-product extract had antimicrobial activity, but the effect of the minimum inhibitory concentration of the extract on different microorganisms (Aspergillus niger mites, Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria) was not the same. So its effect on mold of Aspergillus niger and E. coli bacteria was much higher than that of Staphylococcus aureus. The results showed that, there is a significant difference between the effective compounds of extract with this method and the solvent extraction technique (P<0.05). The process of microwave hydro diffusion and gravity proposed a fast technical and efficient method for extraction of extracts from plants and their by-products in comparison with conventional hydro distillation method.
  Keywords: Antioxidant, Extraction, Microwave hydro diffusion, gravity, onion by-product