فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلا ذوقی*، حمیدرضا رضا زاده بهادران صفحات 11-33

  پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهت دهی مناسب رفتار، علایق و نیازهای افراد در راستای اهداف ارزشمند و معین می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه عادت های مطالعه با انگیزه پیشرفت بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین می باشد. که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 198 نفراز دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین تهران با استفاده از (جدول مورگان- گرجسی) انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش ، پرسشنامه های عادت های مطالعه، اهمال کاری، اضطراب امتحان و انگیزه پیشرفت را تکمیل نمودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS  ویراست 18 و AMOS ویراست 16 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه ای در الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ استفاده شد. یافته ها حاکی از برازش خوب الگوی پیشنهادی با داده ها بودند. برازش بهتر از طریق همبسته کردن خطای 1 مسیر حاصل شد.

  کلیدواژگان: عادت های مطالعه، اهمال کاری تحصیلی، اضطراب امتحان، انگیزه
 • روح الله سالار، کامران محمد خانی *، امیرحسین محمد داودی صفحات 63-98

  کیفیت تدریس در دانشگاه ها مسئله مهمی است که در سالیان اخیر مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای ارتقای کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین بوده است. روش مطالعه در این پژوهش آمیخته و از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید خبره به تعداد 15 نفر که از طریق نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی کلیه دانشجویان سال آخر به استعداد 519 نفر که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده 218 نفر انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته ودر بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا و واگرا برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ(78/0) و ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. برای روایی و پایایی در بخش کیفی به روش لینکن و کوبا استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی برای معادلات ساختاری، رگرسیون،نرم افزارآموس و پی ال اس استفاده شده است. پس از مصاحبه با خبرگان چهار بعد، 11 مولفه و سه عامل، شناسایی و در مرحله کمی از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی به تایید رسیده است . همچنین هرسه عوامل شناسایی شده، دانشجویان، محیط آموزشی و محتوای آموزش، عامل های مهم و اثرگذار در کیفیت تدریس می باشند .مدل کیفیت تدریس می تواند به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی ناجا جهت انجام تدریس اثربخش و کیفی کمک کند.

  کلیدواژگان: کیفیت تدریس، مدرسان، محتوای آموزشی، محیط آموزشی
 • امیرحسین یاوری بافقی، رسول نجار باغسیاه*، علی یکتا صفحات 129-154

  پیچیدگی جرایم، تحولات محیط مجرمانه، و تنوع در تصمیم گیران تاثیرگذار بر جرم، نیروی انتظامی را ناگزیر به پذیرش و توسعه رویکرد اطلاعات محوری نموده است. پذیرش و حرکت به سمت این رویکرد، نیازمند ایجاد بسترهای لازم از جمله آموزش کارکنان است. آموزش این رویکرد جدید، نیازمند سرفصل و محتوای آموزشی است. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی بایسته های آموزشی پلیس اطلاعات محور در ناجا است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده، کیفی است. جامعه آماری شامل؛ کارکنان و اساتید دارای تجربه کار و سابقه مطالعه در حوزه پلیس اطلاعات محور هستند که تعداد 10 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، انتخاب شدند. در این پژوهش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه باز و با سوالات نیمه ساختاریافته (عمیق) انجام شده است. روایی سوالات از طریق خبرگی مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق تحلیل مضمون انجام شد. در این تحقیق مراحل تحلیل داده های کیفی گردآوری شده، از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در مرحله کدگذاری باز، کدهای اولیه معنادار یا مقدماتی در ارتباط با موضوع پژوهش استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سه مولفه تصمیم گیرنده، محیط مجرمانه و اطلاعات جرم هرکدام به تفکیک نیازمند تعریف سرفصل های آموزشی در محیط این تحقیق می باشند. عمده سرفصل های تفکیک شده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: آموزش در نیروی انتظامی، پلیس اطلاعات محور، سرفصل آموزشی
 • جعفر جهانی، مجتبی قادری*، مهدی محمدی، مریم شفیعی سروستانی صفحات 189-211

  لازمه ماندگاری و دوام و بقای انسان ها توجه بیشتر به کیفیت نظام آموزشی است، پژوهش و نو آوری در جامعه ای توسعه پیدا می کند که نظام آموزشی و فرهنگی، زمینه و بستر مناسبی برای آن را تدارک دیده باشد هدف از این پژوهش، توسعه الگوی آموزش تفکر طراحی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق این پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل عاملی بود. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد، جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدرسان دانشگاه فرهنگیان در شهرهای تهران، مشهد و شیراز تشکیل می دهند. روایی صوری و محتوایی مقیاس مورد استفاده، با بهره گیری از نظرات کارشناسانه و اصلاحی اساتید و صاحب نظران دانشگاه فرهنگیان و حوزه آموزش مهارت های تفکر طراحی و نیز با استفاده از روش تحلیل گویه، تحلیل عامل تاییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (برای پایایی سنجی) مورد سنجش و تایید قرار گرفت. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاز بین مراکز دانشگاه فرهنگیان تهران دو مرکز و از مشهدیک مرکز و از شیراز یک مرکز انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تفکر طراحی توان تبیین 35درصد از بعد نگرشی، 45درصد از بعد روشی و42درصد از بعد توانشی در سطح معناداری 1درصد را دارد در بعد نگرشی، علی رغم بارعاملی بالای همه گویه ها، گویه نگرش مثبت دارای بیشترین بارعاملی و تحرک و انگیزه ازکمترین بارعاملی را در بین گویه ها برخوردار بودند. در بعد روشی فرایند حل مسئله و ذهن خلاق از بار عاملی بالایی برخوردار بودند و در بعد توانشی مهارت در سازماندهی محتوا، بار عاملی بیشتری نسبت به سایرین داشت. قابل ذکر است با توجه به بار عاملی بالای کلیه متغیرها این رتبه بندی نباید باعث کم اهمیت جلوه دادن سایر عوامل گردد بلکه همه عوامل درارائه مدل تفکر طراحی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد

  کلیدواژگان: ارزیابی، توانایی تفکر طراحی، دانشگاه فرهنگیان
 • محمد علی عامری، بهزاد شوقی*، حسین حسنی ساطحی، محسن کریمی صفحات 213-247

  این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور ارتقای خرد در راستای بهبود سرمایه روان شناختی، بهزیستی روان شناختی، سلامت روان و گرایش های مطلوب اجتماعی (مورد مطالعه: سربازان مرکز آموزشی مالک اشتر) انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی- همبستگی، همین طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل سربازان گردان عاشورا به تعداد 600 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 240 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد خرد آردلت (2003)، سرمایه روان شناختی مک گی (2011)، بهزیستی روان شناختی ریف (1989)،  گرایش به مطلوبیت اجتماعی (کراون و مارلو، 1960)، سلامت روان گلدبرگ (1972)، تنظیم هیجان گراس و جان (2003)، معنویت شهیدی و فرج نیا (1391) و ادراک تعامل اجتماعی گلاس (1994) استفاده شد. برای محاسبه روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا و سازه استفاده شد که یافته ها بیانگر روا بودن ابزار اندازه گیری بود (AVE›0.5) و همین طور به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده شد که به دلیل بیشتر شدن مقادیر ضرایب از 0.7 می توان گفت که پرسشنامه مذکور از پایایی لازم برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول، اشکال و نمودار و ..) و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) و با استفاده از نرم افزار Spss-21 و Lisrel-V8.8 تحلیل شد. یافته ها نشان داد معنویت (0.63)، تنظیم هیجان (0.57) و تعامل اجتماعی (0.51) بر خرد تاثیر دارد و هم چنین یافته ها نشان داد خرد بر سرمایه روان شناختی (0.68)، بهزیستی روانی (0.60)، سلامت روان (0.62) و مطلوبت اجتماعی (0.52) تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: خرد، بهزیستی روانی، معنویت، تنظیم هیجان
 • علی نیازی پور، زینت نیک آیین*، محمدرضا اسم عیلی صفحات 249-285

  مهم ترین رسالت تمام سازمان های ورزشی و همچنین افراد درگیر در حوزه ورزش، جذب افراد جامعه به فعالیت های ورزشی تفریحی و فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای آنهاست. این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی ناجا انجام شد. روش پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی به صورت مطالعه موردی است. کارگروه های تدوین برنامه راهبردی با حضور 8 نفر از مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حوزه ورزش همگانی ناجا تشکیل شد. بیانیه ماموریت، بیانیه چشم انداز، ارزش های محوری، حوزه های کلیدی عملکرد و اهداف کلان توسعه ورزش همگانی ناجا تدوین شد و جهت شناسایی عوامل داخلی و خارجی پرسشنامه مربوط به تحلیل SWOT برای کلیه کارشناسان و مدیران تربیت بدنی ناجا (72 نفر) ارسال شد. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از ماتریس تحلیل عوامل داخلی (IFE)، ماتریس تحلیل عوامل خارجی (EFE)، ماتریس SWOT و ماتریس تعیین وضعیت راهبردی (SPEACE) تحلیل شد. پس از تدوین بیانیه ماموریت، بیانیه چشم انداز، ارزش های محوری و حوزه های کلیدی عملکرد 5 هدف کلان برای توسعه ورزش همگانی ناجا تعیین شد.پس از جمع آوری و تحلیل داده ها 16 نقطه قوت، 14 نقطه ضعف، 11 فرصت و 11 تهدید شناسایی شد. امتیاز ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 64/2 و عوامل خارجی 8/3 محاسبه و مشخص شد که موقعیت راهبردی ورزش همگانی ناجا در وضعیت رشد و یکپارچه سازی قرار دارد. پس از تشکیل ماتریس SWOT تعداد شش استراتژی SW، هفت استراتژی WO، پنج استراتژی ST و چهار استراتژی WT تدوین شد. در ادامه با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استراتژی ها اولویت بدنی و سند راهبردی توسعه ورزش همگانی ناجا تدوین و پیشنهادهای لازم ارائه شد.نتیجه کاربرد عوامل تحقیق حاضر، ایجاد جایگاه مثبت ذهنی و عامل توسعه ورزش همگانی در بین کارکنان ناجا می شود و در نهایت، رضایت و رشد سلامتی، بهره وری بالاو شادابی هرچه بیشتر آنها را به دنبال خواهد داشت.

  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، ورزش همگانی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران