فهرست مطالب

هنر زبان - سال چهارم شماره 3 (مرداد 1398)
 • سال چهارم شماره 3 (مرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس اقبالی*، روح الله صیادی نژاد صفحات 7-28

  سیدحمیری ازجمله شاعران آیینی سراست که برای تبیین حقایق تاریخی، درعین حال که بر خردورزی و عقلانیت تکیه دارد، از زبان احساس نیز بهره می برد. او هنرمندانه، فرم را دستمایه ی آفرینش مفاهیم و مضامین جدید قرار می دهد به گونه ای که توجه شنونده را می رباید و معنای موردنظر خود را در ذهن وی تثبیت می نماید. سروده های خویش را بر «سهل ممتنع» که سازه ی هنری نیرومندی ست، بنا می نهد. نگارندگان در این جستار برآنند تا با مطالعه ی کیفی و درپیش گرفتن روش نقد زبانی، «چکامه طلایی» سیدحمیری را بررسی نمایند. دستاورد تحقیق بیانگر آن است که سیدحمیری بااستفاده از ظرفیت موسیقایی «بحر کامل»، به وحدت حال و تجربه ی روحی نایل می آید. ضرب آهنگ و خوش نوایی این چکامه حاصل پاره ای از تکرار های آوایی ست که نشان از گزینش آگاهانه ی خالق این اثر هنری دارد. وی با بهره گیری از تکرارهای نامرئی و واژه هایی که از طول موج صوتی یکسان برخوردارند، لذت صوتی و شنیداری را برای خواننده پدید می آورد تا به شعر خویش تنوع و زیبایی ببخشد. سیدحمیری در سطح معنایی شگفتی آفرین است. وی با استفاده از زبانی که رام دستان اوست، به رغم رویکرد هنرمندانه ی وی به هنجارگریزی و احیا و ساخت ترکیبات نو، همانند دیگر شاعران آیینی، روح معنا را به پای تندیس فرم، قربانی نمی سازد.

  کلیدواژگان: فرمالیسم، زبان شعر، چکامه طلایی، سیدحمیری، توازن، هنجارگریزی
 • اکبر حیدریان صفحات 29-46

  خاقانی پژوهی و مطالعات خاقانی شناسانه موضوعی ست که در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرکدام از استادان و خاقانی پژوهان سعی کرده اند به فراخور دانش و آگاهی خود قدمی در این راه بردارند. درراستای همین مطالعات خاقانی پژوهانه، کتاب «ساقی به یاد دار: نقدها و تاملاتی درحوزه ی خاقانی شناسی» از دکتر سعیدالله قره بگلو در سال 1395 منتشر شد. کتاب یادشده دو موضوع کلی را پی گرفته است: بخش اول با عنوان «نقد بر نقد» و بخش دوم «مقاله ها». نویسنده ی گرامی در بخش «نقد بر نقد» انتقادات چندی به تلاش های دکتر محمد استعلامی در کتاب «نقد و شرح قصاید خاقانی» وارد کرده است. در این مقاله تلاش بر این بوده است ضمن نقد روش نگارش کتاب، به انتقادات نویسنده با روشنگری بیش تر پاسخ داده شود. نگارنده برخی از دیدگاه های نویسنده ی کتاب را ذیل «نقد بر نقد» بررسی و نقد کرده است که امید است با پذیرش آن مطالب، بر غنای هرچه بیش تر کتاب افزوده شود.

  کلیدواژگان: خاقانی، ساقی به یاد دار، محمد استعلامی، سعیدالله قره بگلو
 • مبارک حنون صفحات 47-68

  این پژوهش ادعا دارد که سوسور ساختارگرا نیست و کار او در گستره ی زبان شناسی عمومی قرار می گیرد و با پدیده ی زبانی در ابعاد مفهومی و روش مند برخورد می کند. این مطالعه بر مجموعه ی عوامل مربوط به برنامه ی پژوهشی او و بنیان های ذهنی القاکننده ی آن شکل می گیرد. هم چنین، این پژوهش به مباحث برگرفته از ساختار کلی کار او، درک نظام دوگانه، عملکرد و کاربرد گفتمان سوسور، به همراه زبان پیچیده ی متغیر این نظام میان نظم و بی نظمی، می پردازد. این مطالعه ماهیت فضای ذهنی و ویژگی های آن و نیز تفسیرها و خوانش های مقابل مبتنی بر پس زمینه های ایدئولوژیکی و ذهنی را مدنظر قرار می دهد. این مطالعه رویکرد تحلیل انتقادی جامعی دارد و خواننده را به سوی تاکیدبر این موضع رهنمون است که سوسور از بنیان گذاری مکاتب زبان شناسی بسیار فاصله دارد و اطلاق نام پدر ساختارگرایی به وی (به خاطر اولویتی ست که او به جای گفتار به زبان داد)، این نام به دلیل علاقه ی او برای ارتقای پژوهش علمی ازطریق اتخاذ روش های مناسب صورت گرفته است. دوگانگی معرفت شناختی زبان و گفتار که نخستین بار سوسور آن را مطرح کرد، کار متمایزی نیست. کار او بیش تر نظام مند است زیرا شیوه ای علمی را بنانهاده که ازطریق آن واقعیت های زبان و گفتار را مدنظر قرار می دهد و لایه بندی، استحکام و یکپارچگی نظام زبانی را نشان می دهد. این امر به این دلیل جنبه ی مهمی پیدا کرده است که تا آن زمان به میزان کافی به آن توجه نشده بود و موردتحلیل جامع قرار نگرفته بود.

  کلیدواژگان: گفتار، ساختارگرا، چندزبانی، ارزش، بحث، گفتمان، رابط ها
 • عمرو محمد مدک صفحات 69-88

  این پژوهش به تعریف اصطلاح شناختی اصطلاحات زبان شناسی عربی در فرهنگ لغت ها همراه با توضیح ویژگی ها، اهمیت، شرایط، و کاستی های برخی از این فرهنگ ها هنگام تلاش برای پیوند مفهوم با تعریف آن ازطریق تعریف مفهوم می پردازد. هم چنین، این مقاله پژوهشی تجربی بوده است درارتباط با مجموعه ای از فرهنگ لغت های زبان شناسی عربی یا فرهنگ هایی که به زبان عربی ترجمه شده اند. این مطالعه با تعریف اصطلاحات (اصطلاح و مفهوم) آغاز می شود. سپس، به تعریف اصطلاح می پردازد (معنی) و بخش های آن را بین انواع مختلف تعریف های منطقی، و با روش های زبان شناختی متعدد، تقسیم می کند. در گام بعدی، این تعریف، بر اصطلاحی که درزمینه ی علمی خاصی، ازطریق شاخه ای از اصطلاحات مربوط به موضوع معنی شده است، تاکید می کند. این پژوهش فرهنگ لغت های زبان شناسی عربی را معرفی می کند و معنی اصطلاحات شان (موضوع این تحقیق) را در برمی گیرد. سپس، درباره ی شرایط تعریفی که باید به واژگان پیوند خورده باشد، بحث می کند تا معنی، علمی، دقیق و شفاف باشد. این پژوهش درادامه به مطالعه ی اشتباهات برخی فرهنگ ها می پردازد، نمونه های متعدد هرکدام از این اشتباه ها را تحلیل می کند و برای اجتناب از وقوع آن ها راه کارهایی ارائه می دهد. 

  کلیدواژگان: زبان شناسی، لغت نامه ها، اصطلاحات، تعریف
 • طوبی مردانی*، محمد صادقی صفحات 89-102

  الگوهای معنایی فرایند مرتب کردن الگوهای آغازگری و پایان بخشی در یک متن به شمار می روند. الگوهای معنایی عمل یا فرایند ذهنی انتخاب موضوعاتی خاص به عنوان آغازگر در گفتمان یا کلماتی به عنوان آغازگر در جملات درنظر گرفته می شوند. هدف از تحقیق جاری پی بردن به این موضوع بود که مترجمان چگونه به سازمان دهی زمینه های خود به صورت نشانه دار و بدو ن نشانه می پردازند و اینکه این سازمان دهی ها چه ارتباطی با متن اصلی دارد. این مقاله به بررسی راه کارهای معنایی در مقالات انگلیسی می پردازد و آن ها را با ترجمه ی فارسی آن ها مقایسه می نماید. به این منظور، نیویورک تایمز، یکی از روزنامه های پیشرو در ایالات متحده ی آمریکا، انتخاب گردید. متون استخراج شده به یک مترجم حرفه ای برای ترجمه ارائه گردید و سپس یک ارزیاب متخصص آن را ارزیابی نمود. براساس تجزیه و تحلیل های کمی وکیفی و ویژگی های متنی و زمینه های نشانه دار و بدون نشانه شش مقاله و ترجمه ی فارسی آن ها انتخاب شد. یافته ها حاکی از آن است که الگوهای معنایی می توانند به مترجمان در انتقال بهتر پیام در زبان هدف کمک کنند. نتایج مربوط به الگوهای معنایی نشانه دار و بدون نشانه در متون اصلی و ترجمه ی آن ها نسبتا مشابه بوده است.

  کلیدواژگان: الگوهای معنایی، زمینه های نشانه دار، زمینه های بدون نشانه، آغازگر و پایان بخش، دستور زبان نقش گرای نظام مند
 • سیروملیا ناتالیا نیکولایونا صفحات 103-118

  مقاله به تجریه وتحلیل زبانی نماد آتش در اشعار بالمونت شاعر نماد گرای روسی اختصاص یافته است. معانی نمادین عنصر آتش از دیدگاه زبان شناسی و زبان شناسی فرهنگی موردبررسی قرار گرفته، و مکانیسم هایی تعریف شده که از یک سو به تبیین سنتی و از طرف دیگر به استفاده ی نویسنده از این عنصر در تعامل با اساطیر می پردازد، تجزیه و تحلیل نمادگرایی سنتی از عنصر آتش در اشعار، به دلیل محتوای اساطیری این نماد در متون اسلاو، اساطیر یونانی، زرتشت و نقوش کتاب مقدس است. کهن الگوها با تقابل های دوگانه نشان داده شده و همچنین معانی نمادین نویسنده باتوجه به تجدید نظر او درمورد اسطوره ها و کهن الگوها در نزدیک ترین حالت نمادین در متون بیان شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ شناسی، نمادگرایی، سمبل آتش، نمادگرایی روسی، بالمونت، زرتشت
|
 • Abbas Eghbaly, Rouhallah Sayyadinezhad Pages 7-28

  Seyyed Hemyari is one of those famous ritual poets who, for explaining historical realities, not only has leaned on intellectualization and rationalism, but also uses emotional language. He artistically utilizes form for creating new senses and concepts so that he has attracted the audience’s attention while stabilizing his intended meaning in their minds. He builds his poems “simple but inimitable” which is a powerful artistic style. The researchers of this article have tried to conduct a qualitative study on “the Golden Ode” of Seyyed Hemyari. The findings of the research show that Seyyed Hemyari reaches unity and spiritual experience by using musical capacity of “Behr-e Kaamil”. The rhythm and music of this ode are the results of some vocalic repetitions which show the deliberate selection of the creator of this work. He creates aural and acoustic enjoyment for the reader and gives diversity and beauty to his poem by using invisible repetitions and words that have similar sound wave lengths. Seyyed Hemyari sounds amazing in semantic level. He uses the language which is brought under his control. But despite his artistic approach in applying deviation, revival and making new compositions, unlike the other ritual poets, he does not sacrifice meaning for form.

  Keywords: Formalism, the Language of Poetry, Golden Ode, Seyyed Hemyari, Parallelism, Deviation
 • Akbar Heidarian Pages 29-46

  Khaghani studies and Khaghani researches are the issues which have had an eminent growth in recent years. Each of the professors and Khaghani researchers has tried to take a step in this regard based on his/her knowledge and information. In line with these researches, the book titled: “sâqi be yâd dâr: Criticisms and Considerations on Khaghani Studies” have published by Dr. Saeed Allah Ghare Bagloo in 2016. In the mentioned book, two main subjects have been investigated: the first part is “Criticism on Criticism” and the second includes “Articles”. In the first part, the writer has criticized the endeavors of Dr. Mohammad Estelami on the book titled: “Criticism and Explanation of Khaghani Odes”. In this article, it is attempted to review the method of writing the book while responding to the authorʼs criticisms more clearly. The author of this article has criticized and scrutinized the writer of the bookʼs points of view according to the part named “Criticism on Criticism”, and it is hoped that by accepting these notes by the author, the book becomes richer than before.

  Keywords: Khaghani, sāqi be yād dār, Mohammad Estelami, Saeed Allah Ghare Bagloo
 • Mbarek Hanoun Pages 47-68

  This research assumes that de Saussure is not structuralist and that his work falls within the scope of establishing General Linguistics addressing the linguistic phenomenon with the required methodical and conceptual dimensions. The study is based on a set of factors related to his research program and the intellectual foundations inspiring it. The study also draws on the arguments derived from the structure of his entire work, the understanding of the binary system, its operation and use in the Saussurean discourse, along with the complex language of the system that varies between order and disorder. The study also takes account of the nature of the intellectual climate and its characteristics, as well as the competing interpretations and readings due to intellectual and ideological backgrounds. The study is guided by a comprehensive and Critical Analysis approach, conducive to confirming the position that de Saussure was behind establishing all the schools of Linguistics, and that the tendency to call him the father of structuralism (because of the priority granted to langue at the expense of parole) is due to his desire to upgrade scientific research through adopting appropriate methodologies. The epistemological dichotomy of langue and parole put forth by de Saussure is a non-differential move. It is rather systematic work that establishes a scientific practice which addresses the facts of both langue and parole and envisages the leveling, stability, and consolidation of the linguistic system. This is because it is the aspect that has not received the required focus and comprehensive analysis.

  Keywords: Speech, Structuralist, Multiple Linguistics, Value, Deliberation, Discourse, Interfaces
 • Amro Mohamed Madkour Pages 69-88

  This research studies the terminological definition of Arabic linguistic terms in dictionaries, by explaining its characteristics, importance, conditions, and the shortcomings of some dictionaries when it is tried to link the concept with its definition by defining the concept. There was also a practical study for a set of Arabic linguistic dictionaries or dictionaries that have been translated to Arabic. The research begins by defining the terms (Term and Concept). Then it addresses the definition of the term (Definition) and sets its sections between different types of logical definitions, and multiple linguistic ways. The definition then highlights the term defined in a certain scientific field, and through a tree of terms for the work in topic. The research introduces Arabic linguistic dictionaries, which includes a definition of its terms (the research subject). Then it discusses the conditions of the definition that the lexicon must adhere for the definition to be scientific, accurate and clear. The research continues by studying the faults in some dictionaries, analysing different examples of each of these faults, and working to develop solutions to avoid them.

  Keywords: Linguistics, Dictionaries, Terms, Definition
 • Tooba Mardani, Muhammad Sadeqi Pages 89-102

  Thematization is the process of arranging theme/rheme patterns in a text. It is considered the mental act or process of selecting particular topics as themes in discourse or words as themes in sentences. This study aimed to find out how the translators organize their themes into marked and unmarked ones and how these organizations are related to the original texts. This paper examined thematization strategies in English opinion articles and compared them with their Persian translation. To this end, one of the leading newspapers in the United States, The New York Times, was chosen. The texts were given to a professional translator to be translated and then rated by an expert rater. Based on the qualitative and quantitative analysis of textual features and marked and unmarked themes of 6 opinion articles, their Persian translations were selected. The findings revealed that thematization patterns can help the translators in better transforming the message to the target language. The results for the marked and unmarked thematization patterns were relatively the same in the original texts and their translations.

  Keywords: Thematization Patterns, Marked Themes, Unmarked Themes, Theme, Rheme, Systemic Functional Grammar
 • Syromlia Nataliia Nickolaievna Pages 103-118

  The article is dedicated to the linguistic analysis of symbol of fire in the Russian symbolist poet, K. Balmont’s lyrics. The symbolic meanings of the element fire have been studied from linguistic and linguoculturological points of view. There defined mechanisms which allow expressing both traditional symbolism of fire and the one by the author; they are collaboration of mythologems and archetypes associated with the symbol explicated in the text with a proper word, in our case with the word “fire”. The subject of this study is one of a side of traditional symbolism of the element fire conditioned by Slavic, Greek mythology, Zoroastrianism, and the Biblical motives. Archetypes are represented with binary oppositions actualizing the semantics of vertical direction, ambivalence, animism, and anthropomorphism. The author’s symbolic meanings are expressed according to his rethinking of the myths and archetypes in the nearest surrounding of the symbol in the texts.

  Keywords: Linguoculturology, Symbolism, Fire Symbol, Russian Symbolism, К. Balmont, Zoroastrianism